English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Parul Sehgal: An ode to envy

Parul Sehgal: Hvalnica ljubosumju

Filmed
Views 2,168,522

Kaj je ljubosumje? Kaj ga poganja in zakaj ga imamo skrivoma radi? Nobena študija še ni obdelala njegove "samotnosti, dolgotrajnosti, grozljive vznemirljivosti" - razen literature, pravi Parul Seghal. Seghalova skozi tekočo meditacijo pregleda literarna dela in pokaže, da ljubosumje ni tako zelo drugačno od iskanja znanja.

- Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review." Full bio

So when I was eight years old,
Torej, ko sem imela osem let,
00:13
a new girl came to join the class,
je v razred prišla nova deklica.
00:15
and she was so impressive,
Bila je čudovita,
00:17
as the new girl always seems to be.
kot so ponavadi vse nove deklice.
00:20
She had vast quantities of very shiny hair
Imela je ogromno količino zelo svetlečih las
00:23
and a cute little pencil case,
in ljubko majhno peresnico,
00:25
super strong on state capitals,
še glavna mesta je znala na pamet,
00:28
just a great speller.
bila je odlična v črkovanju.
00:32
And I just curdled with jealousy that year,
Tisto leto me je zvijalo od ljubosumja,
00:34
until I hatched my devious plan.
potem pa sem razvila svoj zlobni načrt.
00:39
So one day I stayed a little late after school,
Nekega dne sem po pouku
malo dlje ostala v šoli
00:43
a little too late, and I lurked in the girls' bathroom.
in se skrila v dekliško stranišče.
00:47
When the coast was clear, I emerged,
Ko je bil zrak čist, sem prišla ven,
00:51
crept into the classroom,
se splazila v učilnico
00:53
and took from my teacher's desk the grade book.
in vzela redovalnico z učiteljeve mize.
00:55
And then I did it.
In potem sem nekaj naredila.
00:59
I fiddled with my rival's grades,
Spremenila sem ocene svoje tekmice,
01:01
just a little, just demoted some of those A's.
čisto malo, malo sem znižala nekaj njenih petic.
01:04
All of those A's. (Laughter)
Pravzaprav vse petice. (Smeh).
01:07
And I got ready to return the book to the drawer,
Skoraj sem že vrnila redovalnico v predal,
01:10
when hang on, some of my other classmates
ampak čakaj, tudi nekateri drugi sošolci
01:13
had appallingly good grades too.
so imeli odvratno dobre ocene.
01:16
So, in a frenzy,
V svoji blaznosti
01:20
I corrected everybody's marks,
sem spremenila ocene vsem,
01:22
not imaginatively.
a ne kar tako.
01:24
I gave everybody a row of D's
Vsem sem dala po nekaj dvojk,
01:26
and I gave myself a row of A's,
sebi pa nekaj petic,
01:28
just because I was there, you know, might as well.
ker sem pač bila tam, saj veste - zakaj pa ne.
01:31
And I am still baffled by my behavior.
Še vedno se čudim svojemu obnašanju.
01:34
I don't understand where the idea came from.
Ne razumem, odkod sem dobila zamisel.
01:40
I don't understand why I felt so great doing it.
Ne razumem, zakaj sem se počutila tako dobro,
ko sem to počela.
01:42
I felt great.
Odlično sem se počutila.
01:45
I don't understand why I was never caught.
Ne razumem, zakaj me niso nikoli ujeli.
01:47
I mean, it should have been so blatantly obvious.
Hočem reči, bilo je ja očitno.
01:50
I was never caught.
Nikoli me niso ujeli.
01:51
But most of all, I am baffled by,
Najbolj od vsega pa me čudi,
01:52
why did it bother me so much
da me je tako motilo,
01:55
that this little girl, this tiny little girl,
da je ta majhna deklica, ta drobcena deklica
01:56
was so good at spelling?
tako obvladala črkovanje.
01:58
Jealousy baffles me.
Ljubosumje me čudi.
02:00
It's so mysterious, and it's so pervasive.
Tako skrivnostno, tako prodorno je.
02:02
We know babies suffer from jealousy.
Vemo, da so dojenčki ljubosumni.
02:05
We know primates do. Bluebirds are actually very prone.
Primati prav tako. Drozgi so temu zelo podvrženi.
02:08
We know that jealousy is the number one cause
Vemo, da je ljubosumje največji vzrok
02:11
of spousal murder in the United States.
za umore partnerjev v ZDA.
02:15
And yet, I have never read a study
A nisem še naletela na študijo,
02:18
that can parse to me its loneliness
ki bi razčlenila njegovo samotnost,
02:21
or its longevity or its grim thrill.
dolgotrajnost ali grozljivo vznemirljivost.
02:24
For that, we have to go to fiction,
Za to se moramo zateči k fikciji,
02:29
because the novel is the lab
saj je roman laboratorij,
02:31
that has studied jealousy
ki ljubosumje proučuje
02:34
in every possible configuration.
v vseh možnih oblikah.
02:35
In fact, I don't know if it's an exaggeration to say
Pravzaprav morda ni pretirano reči,
02:37
that if we didn't have jealousy,
da če ne bi bilo ljubosumja,
02:41
would we even have literature?
morda sploh ne bi imeli literature?
02:43
Well no faithless Helen, no "Odyssey."
Nobene nezveste Helene, nobene Odiseje.
02:45
No jealous king, no "Arabian Nights."
Nobenega ljubosumnega kralja,
nobenih Arabskih noči.
02:49
No Shakespeare.
Nobenega Shakespeara.
02:52
There goes high school reading lists,
Adijo gimnazijsko domače branje,
02:55
because we're losing "Sound and the Fury,"
saj ne bi bilo romana Krik in bes,
02:57
we're losing "Gatsby," "Sun Also Rises,"
ne bi bilo Gatsby-ja, ne romana Sonce tudi vzhaja,
02:59
we're losing "Madame Bovary," "Anna K."
izgubili bi Gospo Bovary, Ano K.
03:01
No jealousy, no Proust. And now, I mean,
Brez ljubosumja ne bi bilo Prousta. Saj vem,
03:05
I know it's fashionable to say that Proust
da je moderno reči, da ima Proust
03:08
has the answers to everything,
odgovore na vsa vprašanja,
03:09
but in the case of jealousy,
a v primeru ljubosumja
03:11
he kind of does.
jih nekako res ima.
03:14
This year is the centennial of his masterpiece, "In Search of Lost Time,"
Letos mineva sto let od njegove mojstrovine
V iskanju izgubljenega časa,
03:16
and it's the most exhaustive study of sexual jealousy
kar je najbolj poglobljena študija
seksualnega ljubosumja
03:20
and just regular competitiveness, my brand,
in splošne tekmovalnosti - to je moja spretnost -
03:24
that we can hope to have. (Laughter)
kar bi jih sploh lahko imeli. (Smeh).
03:27
And we think about Proust, we think
Ko pomislimo na Prousta, se spomnimo
03:29
about the sentimental bits, right?
bolj sentimentalnih delov, kajne?
03:32
We think about a little boy trying to get to sleep.
Spomnimo se dečka, ki se trudi zaspati.
03:33
We think about a madeleine moistened in lavender tea.
Pa magdalenic namočenih v sivkin čaj.
03:35
We forget how harsh his vision was.
Pozabimo, kako oster je bil.
03:39
We forget how pitiless he is.
Kako nemilosten.
03:41
I mean, these are books that Virginia Woolf said
To so vendar knjige, za katere je
Virginia Woolf dejala,
03:43
were tough as cat gut.
da so napete kot struna.
03:45
I don't know what cat gut is,
Ne vem, kako močne so strune,
03:48
but let's assume it's formidable.
a predstavljajmo si, da so izjemne.
03:50
Let's look at why they go so well together,
Poglejmo, zakaj tako lepo gresta skupaj,
03:53
the novel and jealousy, jealousy and Proust.
roman in ljubosumje, ljubosumje in Proust.
03:56
Is it something as obvious as that jealousy,
Je morda očitno, da je ljubosumje,
04:00
which boils down into person, desire, impediment,
ki se zreducira na osebo, poželenje, oviro,
04:03
is such a solid narrative foundation?
enostavno tako trdna osnova za zgodbo?
04:06
I don't know. I think it cuts very close to the bone,
Ne vem. Mislim, da je to blizu resnici.
04:11
because let's think about what happens
Kaj se namreč zgodi,
04:14
when we feel jealous.
ko smo ljuosumni?
04:16
When we feel jealous, we tell ourselves a story.
Ko smo ljubosumni, si pripovedujemo zgodbo.
04:17
We tell ourselves a story about other people's lives,
Zgodbo o življenju drugih ljudi,
04:21
and these stories make us feel terrible
zaradi česar se počutimo grozno,
04:26
because they're designed to make us feel terrible.
saj je tak tudi namen takih zgodb.
04:28
As the teller of the tale and the audience,
Kot pripovedovalec in občinstvo
04:31
we know just what details to include,
vemo, katere podrobnosti naj vključimo,
04:33
to dig that knife in. Right?
da bi še globlje zarili nož. Mar ne?
04:35
Jealousy makes us all amateur novelists,
Zaradi ljubosumja postanemo ljubiteljski pisatelji,
04:39
and this is something Proust understood.
kar je Proust dobro razumel.
04:42
In the first volume, Swann's Way,
V prvem delu, V Swannovem svetu,
04:44
the series of books,
ki je serija knjig,
04:47
Swann, one of the main characters,
Swann, eden od glavnih junakov,
04:49
is thinking very fondly of his mistress
ljubeče razmišlja o svoji ljubici
04:51
and how great she is in bed,
in o tem, kako dobra je v postelji.
04:54
and suddenly, in the course of a few sentences,
Potem pa v nekaj povedih
04:56
and these are Proustian sentences,
in to so Proustove povedi,
04:59
so they're long as rivers,
torej so dolge kot reka,
05:01
but in the course of a few sentences,
v nekaj povedih
05:02
he suddenly recoils and he realizes,
spremeni pogled in ugotovi:
05:04
"Hang on, everything I love about this woman,
"Čakaj, vse, kar ljubim na tej ženski,
05:07
somebody else would love about this woman.
bi lahko ljubil tudi kdo drug.
05:10
Everything that she does that gives me pleasure
V vsem, pri čemer z njo uživam,
05:14
could be giving somebody else pleasure,
bi lahko užival tudi kdo drug,
05:17
maybe right about now."
morda prav zdaj."
05:19
And this is the story he starts to tell himself,
Pripovedovati si začne to zgodbo
05:21
and from then on, Proust writes that
in odtlej, piše Proust,
05:24
every fresh charm Swann detects in his mistress,
vsaka nova privlačna stvar,
ki jo Swann opazi pri ljubici,
05:26
he adds to his "collection of instruments
postane del njegove "zbirke orodij
05:29
in his private torture chamber."
v njegovi zasebni mučilnici."
05:31
Now Swann and Proust, we have to admit,
Priznati moramo, da sta bila
tako Swann kot Proust
05:35
were notoriously jealous.
znana po ljubosumju.
05:37
You know, Proust's boyfriends would have to leave
Proustovi ljubimci so morali zapustiti
05:39
the country if they wanted to break up with him.
državo, če so hoteli končati razmerje z njim.
05:41
But you don't have to be that jealous
A ni treba biti tako ljubosumen,
05:43
to concede that it's hard work. Right?
da bi priznali, da je to zahteven opravek. Ne?
05:46
Jealousy is exhausting.
Ljubosumje nas izčrpa.
05:49
It's a hungry emotion. It must be fed.
Lačno čustvo je. Treba ga je hraniti.
05:51
And what does jealousy like?
In kaj mu je všeč?
05:54
Jealousy likes information.
Podatki.
05:56
Jealousy likes details.
Podrobnosti.
05:59
Jealousy likes the vast quantities of shiny hair,
Velike količine svetlečih las,
06:02
the cute little pencil case.
ljubka majhna peresnica.
06:05
Jealousy likes photos.
Ljubosumje ima rado fotografije.
06:07
That's why Instagram is such a hit. (Laughter)
Zato je Instagram tak hit. (Smeh)
06:09
Proust actually links the language of scholarship and jealousy.
Proust pravzaprav poveže akademski jezik
in ljubosumje.
06:12
When Swann is in his jealous throes,
Ko je Swann v oklepu ljubosumja,
06:16
and suddenly he's listening at doorways
ko naenkrat prisluškuje pri vratih,
06:19
and bribing his mistress' servants,
ko podkupuje ljubičine služabnike,
06:21
he defends these behaviors.
brani svoje ravnanje.
06:23
He says, "You know, look, I know you think this is repugnant,
Pravi:" Poglejte, vem, da mislite,
da je to odvratno,
06:24
but it is no different
a nič drugače ni
06:27
from interpreting an ancient text
kot interpretirati starinsko besedilo
06:29
or looking at a monument."
ali si ogledovati spomenik."
06:31
He says, "They are scientific investigations
Pravi: "To so znanstvene raziskave
06:33
with real intellectual value."
s pravo intelektualno vrednostjo."
06:35
Proust is trying to show us that jealousy
Proust nam želi pokazati, da se ljubosumje zdi
06:38
feels intolerable and makes us look absurd,
nevzdržno in da nas dela absurdne,
06:40
but it is, at its crux, a quest for knowledge,
a je v svojem jedru iskanje védenja,
06:43
a quest for truth, painful truth,
iskanje resnice, boleče resnice,
06:48
and actually, where Proust is concerned,
in kar se tiče Prousta, pravzaprav,
06:51
the more painful the truth, the better.
bolj boleča ko je resnica, toliko bolje.
06:53
Grief, humiliation, loss:
Žalovanje, ponižanje, izguba.
06:56
These were the avenues to wisdom for Proust.
To so bile Proustove poti k modrosti.
07:01
He says, "A woman whom we need,
Dejal je: "Ženska, ki jo potrebujemo,
07:04
who makes us suffer, elicits from us
zaradi katere trpimo, v nas zbuja
07:08
a gamut of feelings far more profound and vital
spekter čustev, ki so veliko globlja in bolj bistvena,
07:11
than a man of genius who interests us."
kot bi to uspelo geniju, ki nas zanima."
07:14
Is he telling us to just go and find cruel women?
Nam mar pravi, naj gremo iskat krute ženske?
07:18
No. I think he's trying to say
Ne. Mislim, da hoče reči,
07:21
that jealousy reveals us to ourselves.
da nas ljubosumje razkrije nam samim.
07:24
And does any other emotion crack us open
Nas še kakšno drugo čustvo
07:27
in this particular way?
odpre na tak način?
07:30
Does any other emotion reveal to us
Ali nam kako drugo čustvo razkrije
07:32
our aggression and our hideous ambition
lastno agresivnost in odvratno ambicijo
07:34
and our entitlement?
ter zahtevo po tistem, kar nam po naše pripada?
07:37
Does any other emotion teach us to look
Nas katero drugo čustvo uči gledati
07:40
with such peculiar intensity?
s tako posebno intenzivnostjo?
07:42
Freud would write about this later.
Freud je kasneje pisal o tem.
07:46
One day, Freud was visited
Nekega dne ga je obiskal
07:48
by this very anxious young man who was consumed
tesnoben mladenič, ki ga je obsedla
07:50
with the thought of his wife cheating on him.
misel na to, da ga žena vara.
07:52
And Freud says, it's something strange about this guy,
Freud je menil, da je na tem moškem nekaj čudnega,
07:55
because he's not looking at what his wife is doing.
saj ni opazoval, kaj počne njegova žena.
07:57
Because she's blameless; everybody knows it.
Bila je nedolžna, vsi so to vedeli.
07:59
The poor creature is just
Ampak ubožico
08:01
under suspicion for no cause.
je brez razloga sumil.
08:02
But he's looking for things that his wife is doing
Iskal je kretnje, ki jih je delala
08:04
without noticing, unintentional behaviors.
podzavestno, iskal je naključno obnašanje.
08:07
Is she smiling too brightly here,
Se tu morda preveč smehlja,
08:10
or did she accidentally brush up against a man there?
se je tam morda po nesreči dotaknila moškega?
08:12
[Freud] says that the man is becoming
Freud meni, da je mož postal
08:15
the custodian of his wife's unconscious.
skrbnik ženine podzavesti.
08:18
The novel is very good on this point.
Roman je pri tem odličen.
08:22
The novel is very good at describing how jealousy
Odlično opisuje, kako nas ljubosumje
08:24
trains us to look with intensity but not accuracy.
nauči gledati intenzivno, a nenatančno.
08:27
In fact, the more intensely jealous we are,
Pravzaprav bolj ko smo intenzivno ljubosumni,
08:31
the more we become residents of fantasy.
bolj postajamo del fantazije.
08:35
And this is why, I think, jealousy doesn't
Mislim, da nas ljubosumje zato
08:38
just provoke us to do violent things
ne vodi samo v nasilje
08:41
or illegal things.
ali v nelegalna dejanja.
08:43
Jealousy prompts us to behave in ways
Ljubosumje povzroči, da se obnašamo
08:45
that are wildly inventive.
na noro iznajdljive načine.
08:48
Now I'm thinking of myself at eight, I concede,
Pri tem mislim nase pri osmih letih, priznam,
08:50
but I'm also thinking of this story I heard on the news.
mislim pa tudi na zgodbo, ki sem jo našla
v novicah.
08:52
A 52-year-old Michigan woman was caught
52-letno žensko iz Michigana so ujeli,
08:56
creating a fake Facebook account
ko je ustvarila lažni profil na Facebooku,
09:00
from which she sent vile, hideous messages
od koder je leto dni pošiljala
zlobna, grozna sporočila
09:03
to herself for a year.
sami sebi.
09:07
For a year. A year.
Eno leto. Eno leto.
09:11
And she was trying to frame
Hotela je obtožiti
09:13
her ex-boyfriend's new girlfriend,
novo punco svojega bivšega fanta.
09:15
and I have to confess when I heard this,
Priznati moram, da ko sem to slišala,
09:17
I just reacted with admiration.
sem jo občudovala.
09:21
(Laughter)
(Smeh)
09:23
Because, I mean, let's be real.
Ker, hočem reči, bodimo iskreni.
09:24
What immense, if misplaced, creativity. Right?
Kakšna neznanska, čeprav neustrezna kreativnost. Ne?
09:27
This is something from a novel.
To je nekaj, o čemer beremo v romanu.
09:31
This is something from a Patricia Highsmith novel.
To je nekaj iz knjig Patricie Highsmith.
09:34
Now Highsmith is a particular favorite of mine.
Highsmithova je ena mojih najljubših.
09:37
She is the very brilliant and bizarre woman of American letters.
Odlična in bizarna ženska ameriške literature je.
09:39
She's the author of "Strangers on a Train"
Je avtorica Tujcev na vlaku
09:43
and "The Talented Mr. Ripley,"
in Nadarjenega gospoda Ripleya.
09:45
books that are all about how jealousy,
Ti knjigi prikazujeta, kako ljubosumje
09:47
it muddles our minds,
zamegli naš razum,
09:51
and once we're in the sphere, in that realm of jealousy,
in ko smo enkrat v sferi, v območju ljubosumja,
09:52
the membrane between what is and what could be
lahko membrano med tem,
kar je in kar bi lahko bilo,
09:55
can be pierced in an instant.
prebodemo v trenutku.
10:01
Take Tom Ripley, her most famous character.
Tom Ripley, njen najslavnejši junak, recimo.
10:04
Now, Tom Ripley goes from wanting you
Ripley gre od želje po tebi
10:06
or wanting what you have
ali po tem, kar imaš,
10:09
to being you and having what you once had,
do tega, da postane ti in ima, kar si nekoč imel,
10:11
and you're under the floorboards,
ti pa si pod rušo,
10:14
he's answering to your name,
oglaša se na tvoje ime,
10:16
he's wearing your rings,
nosi tvoje prstane,
10:17
emptying your bank account.
prazni tvoj bančni račun.
10:19
That's one way to go.
To je eden od načinov.
10:21
But what do we do? We can't go the Tom Ripley route.
Kaj lahko naredimo?
Ne moremo ponavljati za Tomom Ripleyem.
10:23
I can't give the world D's,
Ne morem vsemu svetu dati dvojke,
10:27
as much as I would really like to, some days.
čeprav bi si včasih zelo želela.
10:29
And it's a pity, because we live in envious times.
Škoda, saj živimo v ljubosumnih časih.
10:32
We live in jealous times.
Živimo v ljubosumnih časih.
10:35
I mean, we're all good citizens of social media,
Hočem reči, vsi smo dobri državljani
družbenih medijev,
10:38
aren't we, where the currency is envy?
kajne, kjer je ljubosumje valuta.
10:40
Does the novel show us a way out? I'm not sure.
Nam roman kaže izhod? Nisem prepričana.
10:43
So let's do what characters always do when they're not sure,
Naredimo to, kar junaki naredijo, ko niso prepričani,
10:48
when they are in possession of a mystery.
ko se znajdejo pred skrivnostjo.
10:51
Let's go to 221B Baker Street
Gremo na Baker street 221B
10:53
and ask for Sherlock Holmes.
in povprašajmo po Sherlocku Holmesu.
10:56
When people think of Holmes,
Ko ljudje pomislijo na Holmesa,
10:58
they think of his nemesis being Professor Moriarty,
se spomnijo njegovega antijunaka,
profesorja Moriartija,
11:00
right, this criminal mastermind.
njegovega genialnega kriminalca.
11:03
But I've always preferred [Inspector] Lestrade,
A meni je ljubši inšpektor Lestrade,
11:06
who is the rat-faced head of Scotland Yard
neprivlačni šef Scotland Yarda,
11:08
who needs Holmes desperately,
ki Holmesa nujno potrebuje,
11:11
needs Holmes' genius, but resents him.
potrebuje njegov razum, a ga prezira.
11:13
Oh, it's so familiar to me.
To mi je tako znano.
11:15
So Lestrade needs his help, resents him,
Lestrade ga potrebuje, ga prezira
11:17
and sort of seethes with bitterness over the course of the mysteries.
in poka od zagrenjenosti pri reševanju skrivnosti.
11:21
But as they work together, something starts to change,
Ko pa sodelujeta, se nekaj spremeni,
11:24
and finally in "The Adventure of the Six Napoleons,"
in končno v Pustolovščini šestih Napoleonov,
11:28
once Holmes comes in, dazzles everybody with his solution,
ko Holmes vstopi in vse očara s svojo rešitvijo,
11:31
Lestrade turns to Holmes and he says,
se Lestrade obrne k njemu in reče:
11:35
"We're not jealous of you, Mr. Holmes.
"Nismo ljubosumni na vas, g. Holmes.
11:38
We're proud of you."
Ponosni smo na vas."
11:43
And he says that there's not a man at Scotland Yard
Doda, da ga ni moža na Scotland Yardu,
11:46
who wouldn't want to shake Sherlock Holmes' hand.
ki se ne bi želel rokovati s Holmesom.
11:48
It's one of the few times we see Holmes moved
To je eden redkih trenutkov, v katerih vidimo Holmesa ganjenega,
11:51
in the mysteries, and I find it very moving,
kar se tudi meni zdi ganljivo,
11:54
this little scene, but it's also mysterious, right?
a ta kratek prizor je obenem tudi skrivnosten, ne?
11:56
It seems to treat jealousy
Zdi se, da ljubosumje obravnava
11:59
as a problem of geometry, not emotion.
kot problem geometrije, ne čustev.
12:01
You know, one minute Holmes is on the other side from Lestrade.
Veste, v enem trenutku je Holmes nasprotje Lestrada.
12:04
The next minute they're on the same side.
V drugem sta na isti strani.
12:06
Suddenly, Lestrade is letting himself
Naenkrat si Lestrade dovoli
12:08
admire this mind that he's resented.
občudovati razum, ki ga je preziral.
12:10
Could it be so simple though?
Je lahko tako enostavno?
12:13
What if jealousy really is a matter of geometry,
Kaj, če je ljubosumje res stvar geometrije,
12:15
just a matter of where we allow ourselves to stand
stvar tega, kam se postavimo
12:18
in relation to another?
glede na drugega?
12:22
Well, maybe then we wouldn't have to resent
No, morda nam potem ni treba prezirati
12:24
somebody's excellence.
odličnosti nekoga drugega.
12:26
We could align ourselves with it.
Lahko se uskladimo z njo.
12:28
But I like contingency plans.
A jaz imam rada rezervne načrte.
12:31
So while we wait for that to happen,
Ko čakamo, da se to zgodi,
12:33
let us remember that we have fiction for consolation.
se spomnimo, da nas lahko tolaži literatura.
12:36
Fiction alone demystifies jealousy.
Fikcija sama odvzame skrivnostnost ljubosumju.
12:38
Fiction alone domesticates it,
Udomači ga
12:41
invites it to the table.
in ga povabi k mizi.
12:43
And look who it gathers:
In glejte, kdo se zbere:
12:45
sweet Lestrade, terrifying Tom Ripley,
nežni Lestrade, grozljivi Tom Ripley,
12:47
crazy Swann, Marcel Proust himself.
nori Swann, sam Marcel Proust.
12:51
We are in excellent company.
V odlični družbi smo.
12:55
Thank you.
Hvala.
12:57
(Applause)
(Aplavz)
12:59
Translated by Klavdija Cernilogar
Reviewed by Lenka Tušar

▲Back to top

About the speaker:

Parul Sehgal - Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review."

Why you should listen

"No scorn, no condescension. We read first for distraction then consolation then for company. And finally to be worthy of the company we kept," writes literary critic Parul Sehgal, whose reviews are as delicious and delightful as the books themselves. Sehgal is an editor at The New York Times Book Review. Previously the Books Editor at NPR.org and the Senior Editor at Publisher's Weekly, Sehgal is the recipient of the 2010 Nona Balakian Citation for Excellence in Reviewing and the 2008 Pan African Literary Forum’s OneWorld Prize for fiction. She lives in New York City.

More profile about the speaker
Parul Sehgal | Speaker | TED.com