English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Μόργκαν Σπέρλοκ: Η καλύτερη ομιλία TED που πωλήθηκε ποτέ

Filmed
Views 2,064,593

Με χιούμορ κι επιμονή, ο παραγωγός ταινιών Μόργκαν Σπέρλοκ διεισδύει στον κρυφό αλλά ισχυρό κόσμο του μάρκετινγκ των προϊόντων, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μία ταινία με θέμα τη χορηγία, η οποία θα είναι και η ίδια εξ' ολοκλήρου χορηγημένη. (Και ναι, τα δικαιώματα γι' αυτή την ομιλία επί σκηνής ήταν επίσης χορηγημένα. Από ποιον και για πόσα; Θα σας πει.)

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spent the past few years
Πέρασα τα τελευταία χρόνια
00:15
putting myself into situations
βάζοντας τον εαυτό μου σε καταστάσεις
00:18
that are usually very difficult
που συνήθως είναι πολύ δύσκολες
00:20
and at the same time somewhat dangerous.
και ταυτόχρονα αρκετά επικίνδυνες.
00:22
I went to prison --
Πήγα στη φυλακή --
00:26
difficult.
δύσκολο.
00:28
I worked in a coal mine --
Δούλεψα σε ορυχείο --
00:30
dangerous.
επικίνδυνο.
00:33
I filmed in war zones --
Βιντεογράφησα σε εμπόλεμες περιοχές --
00:35
difficult and dangerous.
δύσκολο και επικίνδυνο.
00:37
And I spent 30 days eating nothing but this --
Και πέρασα 30 μέρες τρώγωντας μονάχα αυτά --
00:39
fun in the beginning,
διασκεδαστικό στην αρχή,
00:43
little difficult in the middle, very dangerous in the end.
λίγο δύσκολο στα μέσα, πολύ επικίνδυνο προς το τέλος.
00:45
In fact, most of my career,
Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου,
00:49
I've been immersing myself
το πέρασα τοποθετώντας τον εαυτό μου
00:51
into seemingly horrible situations
σε φαινομενικά απαίσιες καταστάσεις
00:53
for the whole goal of trying
μόνο και μόνο για να προσπαθήσω
00:56
to examine societal issues
να εξετάσω κοινωνικά θέματα
00:58
in a way that make them engaging, that make them interesting,
με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν εντυπωσιακά, να γίνουν ενδιαφέροντα,
01:00
that hopefully break them down in a way
και με την ελπίδα να τα παρουσιάσω έτσι ώστε
01:03
that make them entertaining and accessible to an audience.
να τα κάνω διασκεδαστικά και προσιτά σ' ένα ακροατήριο.
01:05
So when I knew I was coming here
Έτσι, όταν έμαθα πως θα ερχόμουν εδώ
01:08
to do a TED Talk that was going to look at the world of branding and sponsorship,
για να παρουσιάσω μια ομιλία TED η οποία θα εισχωρούσε στον κόσμο της εμπορικής ονομασίας και των χορηγιών,
01:10
I knew I would want to do something a little different.
ήξερα πως ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό.
01:13
So as some of you may or may not have heard,
Έτσι, όπως κάποιοι απο εσάς ίσως ξέρουν ήδη,
01:15
a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
κάποιες εβδομάδες πρίν, δημοσίευσα μια αγγελία στο Ebay.
01:18
I sent out some Facebook messages,
'Εστειλα κάποια μηνύματα μέσω Facebook,
01:21
some Twitter messages,
και κάποια μέσω Twitter,
01:24
and I gave people the opportunity to buy the naming rights
κι έδωσα την ευκαιρία σε όποιον το ήθελε, να αγοράσει τα ονομαστικά δικαιώματα
01:26
to my 2011 TED Talk.
της TED ομιλίας μου για το 2011.
01:28
(Laughter)
(Γέλιο)
01:30
That's right, some lucky individual, corporation,
Σωστά, ένα τυχερό άτομο, μία εταιρεία,
01:32
for-profit or non-profit,
κερδοσκοπική ή μη,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetime opportunity --
θα είχε τη μοναδική αυτή ευκαιρία --
01:37
because I'm sure Chris Anderson will never let it happen again --
επειδή είμαι σίγουρος πως ο Κρις Άντερσον δεν θα το επιτρέψει ποτέ ξανά --
01:39
(Laughter)
(Γέλιο)
01:41
to buy the naming rights
ν' αγοράσει τα ονομαστικά δικαιώματα
01:43
to the talk you're watching right now,
της ομιλίας που παρακολουθείτε τώρα,
01:45
that at the time didn't have a title, didn't really have a lot of content
η οποία τότε, δεν είχε τίτλο, δεν είχε πραγματικά περιεχόμενο
01:47
and didn't really give much hint
δεν πρόσφερε κανένα στοιχείο
01:50
as to what the subject matter would actually be.
ως προς το ποιο θα ήταν στη πραγματικότητα το θέμα της.
01:52
So what you were getting was this:
Αυτό που είχατε λοιπόν ήταν αυτό:
01:55
Your name here presents:
το όνομά σας εδώ παρουσιάζει:
01:57
My TED Talk that you have no idea what the subject is
την TED ομιλία μου της οποίας δε γνωρίζετε καθόλου το θέμα
01:59
and, depending on the content, could ultimately blow up in your face,
και η οποία ανάλογα του περιεχομένου, θα μπορούσε τελικά να γυρίσει μπούμεραγκ,
02:02
especially if I make you or your company look stupid for doing it.
ιδιαίτερα εάν γελοιοποιήσω εσάς ή την εταιρεία σας.
02:05
But that being said,
Αλλά, έχοντας ξεκαθαρίσει τα γεγονότα,
02:08
it's a very good media opportunity.
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής.
02:10
(Laughter)
(Γέλιο)
02:12
You know how many people watch these TED Talks?
Ξέρετε πόσος κόσμος παρακολουθεί αυτές τις TED ομιλίες;
02:18
It's a lot.
Πολύς.
02:21
That's just a working title, by the way.
Εν τω μεταξύ, αυτός είναι απλά προσωρινός τίτλος.
02:24
(Laughter)
(Γέλιο)
02:26
So even with that caveat,
Έτσι λοιπόν, έστω και με αυτή την προειδοποίηση,
02:28
I knew that someone would buy the naming rights.
ήξερα πως κάποιος θα αγόραζε τα δικαιώματα αυτής της ομιλίας.
02:31
Now if you'd have asked me that a year ago,
Εάν τώρα, μου κάνατε αυτή την ερώτηση πριν ένα χρόνο,
02:33
I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
δε θα ήμουν σε θέση να σας απαντήσω με σιγουριά.
02:35
But in the new project that I'm working on, my new film,
Στο καινούργιο όμως έργο στο οποίο δουλεύω, την καινούργια μου ταινία,
02:37
we examine the world of marketing, advertising.
εξετάζουμε τον κόσμο του μάρκετινγκ, της διαφήμισης.
02:39
And as I said earlier,
Και όπως έχω πει νωρίτερα,
02:42
I put myself in some pretty horrible situations over the years,
έβαλα τον εαυτό μου σε αρκετά άσχημες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια,
02:44
but nothing could prepare me, nothing could ready me,
αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει, τίποτα δεν θα μπορούσε να με ετοιμάσει,
02:47
for anything as difficult
για κάτι τόσο δύσκολο
02:50
or as dangerous
ή τόσο επικίνδυνο
02:53
as going into the rooms with these guys.
όσο το να βρεθώ στο ίδιο δωμάτιο μ' αυτούς τους τύπους.
02:55
(Laughter)
(Γέλιο)
02:59
You see, I had this idea for a movie.
Βλέπετε, είχα αυτή την ιδέα για μία ταινία.
03:02
(Video) Morgan Spurlock: What I want to do is make a film
(Βίντεο) Μόργκαν Σπέρλοκ: Αυτό που θέλω είναι να κάνω μία ταινία
03:05
all about product placement, marketing and advertising,
που θ' ασχολείται εξ' ολοκλήρου με την τοποθέτηση προϊόντων, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση,
03:07
where the entire film is funded
και η οποία θα χορηγηθεί στο ακέραιο
03:10
by product placement, marketing and advertising.
από την τοποθέτηση προϊόντων, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.
03:12
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
Η ταινία λοιπόν θα ονομάζεται "Η Καλύτερη Ταινία Που Πωλήθηκε Ποτέ".
03:14
So what happens in "The Greatest Movie Ever Sold,"
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην "Καλύτερη Ταινία Που Πωλήθηκε Ποτέ",
03:17
is that everything from top to bottom, from start to finish,
είναι πως όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος, από το Α ως το Ω,
03:19
is branded from beginning to end --
εμπορικοποιούνται εξ' ολοκλήρου--
03:22
from the above-the-title sponsor that you'll see in the movie,
από τον αρχικό τίτλο που θα δείτε στην ταινία, στον οποίο θα φαίνεται ο χορηγός
03:24
which is brand X.
ο οποίος είναι το Χ προϊόν.
03:26
Now this brand, the Qualcomm Stadium,
Τώρα αυτή η μάρκα, το Κουόλκαμ Στέντιουμ,
03:28
the Staples Center ...
το Στέιπλς Σέντερ ...
03:30
these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
αυτοί οι άνθρωποι θα είναι παντρεμένοι με την ταινία επ' άπειρον - για πάντα.
03:32
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
Κι έτσι η ταινία εξερευνά αυτήν την ιδέα - (Μάικλ Κασσάν: Είναι περιττό.)
03:35
It's what? (MK: It's redundant.) In perpetuity, forever?
Τί είναι; (ΜΚ: Είναι περιττό.) Επ' άπειρον, για πάντα;
03:37
I'm a redundant person. (MK: I'm just saying.)
Εγώ είμαι ένα περιττό άτομο. (ΜΚ: Απλά λέω.)
03:40
That was more for emphasis.
Αυτό ήταν περισσότερο για έμφαση.
03:42
It was, "In perpetuity. Forever."
Ήταν, "Επ' άπειρον. Για πάντα."
03:44
But not only are we going to have the brand X title sponsor,
Αλλά όχι μόνο θα έχουμε το χορηγό της Χ μάρκας στον τίτλο,
03:46
but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
αλλά θα βεβαιωθούμε πως θα πουλήσουμε ό,τι κατηγορία μπορούμε στην ταινία.
03:48
So maybe we sell a shoe and it becomes the greatest shoe you ever wore ...
Έτσι λοιπόν πουλάμε ένα παπούτσι και γίνεται το καλύτερο παπούτσι που φορέσατε ποτέ...
03:50
the greatest car you ever drove from "The Greatest Movie Ever Sold,"
το καλύτερο αυτοκίνητο που οδηγήσατε ποτέ από την "Καλύτερη Ταινία που Πωλήθηκε Ποτέ,"
03:53
the greatest drink you've ever had, courtesy of "The Greatest Movie Ever Sold."
το καλύτερο ποτό που είχατε ποτέ, ευγενής χορηγία από την " Καλύτερη Ταινία που Πωλήθηκε Ποτέ."
03:56
Xavier Kochhar: So the idea is,
Ζάβιερ Κόκαρ: Η ιδέα λοιπόν είναι,
03:59
beyond just showing that brands are a part of your life,
πέραν του να φανούν τα προϊόντα σα μέρος της ζωής σας,
04:01
but actually get them to finance the film? (MS: Get them to finance the film.)
να καταφέρετε να χρηματοδοτήσουν την ταινία; (MΣ: Να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουν την ταινία.)
04:03
MS: And actually we show the whole process of how does it work.
MΣ: Και δείχνουμε ακριβώς την όλη διαδικασία του πώς δουλεύει αυτό το πράγμα.
04:06
The goal of this whole film is transparency.
Ο στόχος της ταινίας είναι η διαφάνεια.
04:08
You're going to see the whole thing take place in this movie.
Θα δείτε ολόκληρη τη διαδικασία της χορηγίας σ'αυτή την ταινία.
04:10
So that's the whole concept,
Αυτή λοιπόν είναι η όλη ιδέα,
04:12
the whole film, start to finish.
ολόκληρη η ταινία, από την αρχή μέχρι το τέλος.
04:14
And I would love for CEG to help make it happen.
Και θα μου άρεσε πολύ αν η CEG με βοηθούσε να το πραγματοποιήσω.
04:16
Robert Friedman: You know it's funny,
Ρόμπερτ Φρίντμαν: Ξέρεις, είναι αστείο,
04:18
because when I first hear it,
διότι όταν πρωτοακούω αυτή την ιδέα,
04:20
it is the ultimate respect
είναι ο απόλυτος σεβασμός
04:22
for an audience.
για ένα ακροατήριο.
04:24
Guy: I don't know how receptive
Άνδρας: Δεν ξέρω πόσο δεκτικά
04:26
people are going to be to it, though.
θα είναι τα άτομα σε κάτι τέτοιο όμως.
04:28
XK: Do you have a perspective --
ΖΚ: Έχετε κάποια οπτική --
04:30
I don't want to use "angle" because that has a negative connotation --
δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "γωνία" γιατί υποδηλώνει κάτι αρνητικό --
04:32
but do you know how this is going to play out? (MS: No idea.)
αλλά ξέρετε πώς θα παικτεί; (MΣ: Ούτε ιδέα.)
04:34
David Cohn: How much money does it take to do this?
Ντέιβιντ Κον: Πόσα χρήματα χρειάζονται για να γίνει αυτό;
04:37
MS: 1.5 million. (DC: Okay.)
MΣ: 1.5 εκατομμύριο. (ΝΚ: Εντάξει.)
04:40
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them,
Τζον Κέιμεν: Νομίζω πως θα δυσκολευτείς πολύ να συναντηθείς μαζί τους,
04:43
but I think it's certainly worth pursuing
αλλά σίγουρα αξίζει να επιδιώξεις
04:45
a couple big, really obvious brands.
κάποιες μεγάλες, πραγματικά εμφανείς μάρκες.
04:47
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out,
ΖΚ: Ποιος ξέρει, μπορεί μέχρι να βγει η ταινία σου
04:50
we look like a bunch of blithering idiots.
να φαινόμαστε σα μια χούφτα ηλίθιοι.
04:52
MS: What do you think the response is going to be?
MΣ: Ποια πιστεύετε θα είναι η απάντησή τους;
04:54
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Στιούαρτ Ράντερφερ: Η απάντηση θα είναι ως επί τω πλείστω "όχι."
04:57
MS: But is it a tough sell because of the film
MΣ: Είναι όμως μια δύσκολη πώληση εξαιτίας της ταινίας
04:59
or a tough sell because of me?
ή εξαιτίας μου;
05:01
JK: Both.
ΤK: Και τα δύο.
05:03
MS: ... Meaning not so optimistic.
MΣ: ... Κάτι που δεν είναι και ό,τι πιο αισιόδοξο.
05:05
So, sir, can you help me? I need help.
Λοιπόν κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε; Χρειάζομαι βοήθεια.
05:08
MK: I can help you.
MK: Μπορώ να βοηθήσω.
05:10
MS: Okay. (MK: Good.)
MΣ: Ωραία. (MK: Ωραία.)
05:12
Awesome.
Τέλεια.
05:14
MK: We've gotta figure out which brands.
MK: Θα πρέπει να επιλέξουμε ποιες μάρκες.
05:16
MS: Yeah. (MK: That's the challenge.)
MΣ: Ναι. (MK: Αυτή είναι η πρόκληση.)
05:18
When you look at the people you deal with ..
Όταν κοιτάζεις τ' άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι...
05:21
MK: We've got some places we can go. (MS: Okay.)
MK: Έχουμε κάποια μέρη στα οποία μπορούμε να πάμε. (MΣ: Εντάξει.)
05:23
Turn the camera off.
Σβήσε την κάμερα.
05:25
MS: I thought "Turn the camera off"
MΣ: Νόμιζα πως "σβήσε την κάμερα"
05:27
meant, "Let's have an off-the-record conversation."
σημαίνει ας κάνουμε μια ανεπίσημη συζήτηση.
05:29
Turns out it really means,
Τελικά, αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι
05:31
"We want nothing to do with your movie."
"Δεν θέλουμε, με κανένα τρόπο, να εμπλακούμε με την ταινία σου."
05:33
MS: And just like that, one by one,
MΣ: Και έτσι, μία προς μία,
05:36
all of these companies suddenly disappeared.
όλες αυτές οι εταιρείες ξαφνικά εξαφανίστηκαν.
05:39
None of them wanted anything to do with this movie.
Καμία απ' αυτές δεν ήθελε να συμμετέχει σ'αυτή την ταινία.
05:42
I was amazed.
Ήμουν κατάπληκτος.
05:44
They wanted absolutely nothing to do with this project.
Δεν ήθελαν απολύτως καμία σχέση με αυτό το πρότζεκτ.
05:46
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising,
Και ήμουν εντυπωσιασμένος διότι πίστευα πως το όλο θέμα, η ιδέα της διαφήμισης,
05:48
was to get your product out in front of as many people as possible,
ήταν να τοποθετήσεις το προϊόν σου μπροστά σε όσα περισσότερα άτομα γίνεται,
05:50
to get as many people to see it as possible.
να κάνεις όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να το δούν.
05:53
Especially in today's world,
Ειδικά στον κόσμο μας σήμερα,
05:55
this intersection of new media and old media
αυτή η διασταύρωση των παλιών και των καινούργιων μέσων ενημέρωσης
05:57
and the fractured media landscape,
και το σπασμένο τοπίο των μέσων ενημέρωσης,
05:59
isn't the idea to get
ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε
06:01
that new buzz-worthy delivery vehicle
αυτό το καινούργιο όχημα παράδοσης
06:03
that's going to get that message to the masses?
που θα μεταφέρει το μήνυμα στις μάζες;
06:06
No, that's what I thought.
Όχι, αυτό πίστευα εγώ.
06:08
But the problem was, you see,
Αλλά το πρόβλημα βλέπετε, ήταν
06:11
my idea had one fatal flaw,
πως η ιδέα μου είχε ένα θανάσιμο ψεγάδι,
06:13
and that flaw was this.
και αυτό το ψεγάδι ήταν το εξής.
06:16
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
Για την ακρίβεια όχι, αυτό δεν ήταν καθόλου το ψεγάδι.
06:20
That wouldn't have been a problem at all.
Αυτό δεν θα ήταν καθόλου πρόβλημα.
06:22
This would have been fine.
Αυτό θα ήταν εντάξει.
06:24
But what this image represents was the problem.
Αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα ήταν το πρόβλημα.
06:26
See, when you do a Google image search for transparency,
Βλέπετε, όταν κάνεις μια αναζήτηση εικόνας στο Google για τη διαφάνεια,
06:28
this is ---
αυτή είναι --
06:30
(Laughter)
(Γέλιο)
06:32
(Applause)
(Χειροκρότημα)
06:34
This is one of the first images that comes up.
Αυτή είναι μια από τις πρώτες εικόνες που εμφανίζονται.
06:37
So I like the way you roll, Sergey Brin. No.
Μ'αρέσει ο τρόπος που δουλεύεις Σέργκεϊ Μπριν. Όχι.
06:40
(Laughter)
(Γέλιο)
06:43
This is was the problem: transparency --
Αυτό ήταν το πρόβλημα: διαφάνεια--
06:47
free from pretense or deceit;
η απουσία προσχημάτων ή απάτης,
06:50
easily detected or seen through;
εύκολα εντοπίσιμη ή διαυγής,
06:52
readily understood;
άμεσα κατανοητή,
06:54
characterized by visibility or accessibility of information,
χαρακτηρίζεται από ορατότητα ή πρόσβαση στην πληροφόρηση,
06:56
especially concerning business practices --
και αφορά ιδίως τον τομέα των επιχειρήσεων --
06:59
that last line being probably the biggest problem.
αυτή η τελευταία γραμμή παρουσιάζει πιθανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα.
07:01
You see, we hear a lot about transparency these days.
Βλέπετε, ακούμε πολλά για τη διαφάνεια αυτές τις μέρες.
07:04
Our politicians say it, our president says it,
Οι πολιτικοί μας το λένε, οι προέδροι μας το λένε,
07:07
even our CEO's say it.
ακόμα και οι διευθυντές μας το λένε.
07:09
But suddenly when it comes down to becoming a reality,
Αλλά ξαφνικά, όταν όλα πρόκειται να πραγματοποιηθούν,
07:11
something suddenly changes.
κάτι ξαφνικά αλλάζει.
07:13
But why? Well, transparency is scary --
Γιατί όμως; Ε λοιπόν η διαφάνεια είναι τρομακτική --
07:15
(Roar)
(Βρυχηθμός)
07:18
like that odd, still-screaming bear.
όπως αυτή η περίεργη κι ακίνητη αρκούδα που ουρλιάζει.
07:20
(Laughter)
(Γέλιο)
07:23
It's unpredictable --
Είναι απρόβλεπτη --
07:25
(Music)
(Μουσική)
07:27
(Laughter)
(Γέλιο)
07:29
like this odd country road.
όπως αυτός ο περίεργος εξοχικός δρόμος.
07:31
And it's also very risky.
Και είναι επίσης και πολύ ριψοκίνδυνη.
07:34
(Laughter)
(Γέλιο)
07:38
What else is risky?
Τι άλλο είναι ριψοκίνδυνο;
07:41
Eating an entire bowl of Cool Whip.
Το να φάει κανείς ένα ολόκληρο μπόλ από Cool Whip.
07:43
(Laughter)
(Γέλιο)
07:46
That's very risky.
Αυτό είναι πολύ ριψοκίνδυνο.
07:51
Now when I started talking to companies
Τώρα, όταν ξεκίνησα να μιλάω με εταιρείες
07:55
and telling them that we wanted to tell this story,
και τους έλεγα πως θέλαμε να πούμε αυτή την ιστορία,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a story.
αυτοί έλεγαν: "Όχι, θέλουμε να πείτε μια ιστορία.
07:59
We want you to tell a story,
Θέλουμε να πείτε μια ιστορία,
08:01
but we just want to tell our story."
αλλά θέλουμε να πείτε τη δική μας ιστορία."
08:03
See, when I was a kid
Βλέπετε, όταν ήμουν μικρός
08:06
and my father would catch me in some sort of a lie --
και ο πατέρας μου με έπιανε να λέω κάποιου είδους ψέμα --
08:08
and there he is giving me the look he often gave me --
και νάτος να με κοιτάζει με αυτό το βλέμμα που με κοίταζε συχνά --
08:10
he would say, "Son, there's three sides to every story.
θα μου έλεγε, "Γιέ μου, υπάρχουν τρεις πλευρές σε κάθε ιστορία.
08:13
There's your story,
Υπάρχει η δική σου ιστορία,
08:17
there's my story
υπάρχει η δική μου ιστορία,
08:20
and there's the real story."
και υπάρχει και η αληθινή ιστορία."
08:22
Now you see, with this film, we wanted to tell the real story.
Βλέπετε, με αυτή την ταινία, θέλαμε να πούμε την αληθινή ιστορία.
08:24
But with only one company, one agency willing to help me --
Αλλά με μόνο μια εταιρεία, ένα γραφείο που δέχτηκε να με βοηθήσει --
08:27
and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years --
κι αυτό μόνο και μόνο επειδή γνώριζα τον Τζον Μποντ και το Ρίτσαρντ Κίρσενμπαουμ για χρόνια --
08:29
I realized that I would have to go on my own,
συνειδητοποίησα πως θα έπρεπε να πάω μόνος μου,
08:33
I'd have to cut out the middleman
θα έπρεπε να βγάλω απ' τη μέση το μεσάζοντα
08:35
and go to the companies myself with all of my team.
και να πάω στις εταιρείες μόνος με την ομάδα μου.
08:37
So what you suddenly started to realize --
Κι αυτό που αρχίζεις ξαφνικά να συνειδητοποιείς --
08:40
or what I started to realize --
ή αυτό που εγώ άρχισα να συνειδητοποιώ --
08:42
is that when you started having conversations with these companies,
είναι πως όταν ξεκινάς να συζητάς με αυτές τις εταιρείες,
08:44
the idea of understanding your brand is a universal problem.
η ιδέα κατανόησης του προϊόντος σου είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
08:46
(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films,
(Βίντεο) MΣ: Έχω φίλους που κάνουν πολύ μεγάλες, τεράστιες χολυγουντιανές ταινίες,
08:49
and I have friends who make little independent films like I make.
κι έχω και φίλους που κάνουν μικρές ανεξάρτητες ταινίες όπως εγώ.
08:51
And the friends of mine who make big, giant Hollywood movies
Κι αυτοί οι φίλοι μου που κάνουν τις μεγάλες, τεράστιες ταινίες Χόλυγουντ
08:54
say the reason their films are so successful
λένε πως ο λόγος για τον οποίο οι ταινίες τους έχουν τόση επιτυχία
08:56
is because of the brand partners that they have.
είναι λόγω των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.
08:58
And then my friends who make small independent films
Κι έπειτα οι φίλοι μου που κάνουν τις μικρές ανεξάρτητες ταινίες
09:00
say, "Well, how are we supposed to compete
λένε, "Πώς λοιπόν υποτίθεται πως θα συναγωνιστούμε
09:02
with these big, giant Hollywood movies?"
με αυτές τις μεγάλες, τεράστιες ταινίες του Χόλυγουντ;"
09:04
And the movie is called
Και η ταινία ονομάζεται
09:06
"The Greatest Movie Ever Sold."
"Η Καλύτερη Ταινία που Πωλήθηκε Ποτέ."
09:08
So how specifically will we see Ban in the film?
Και πώς συγκεκριμένα θα δούμε το Ban στην ταινία;
09:10
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet,
Κάθε φόρα που είμαι έτοιμος να φύγω, κάθε φορά που θα ανοίγω το ντουλαπάκι του μπάνιου μου,
09:13
you will see Ban deodorant.
θα βλέπετε ένα αποσμητικό Ban.
09:16
While anytime I do an interview with someone,
Καθώς θα παίρνω μια συνέντευξη από κάποιον,
09:18
I can say, "Are you fresh enough for this interview?
μπορώ να λέω, "Είστε αρκετά φρέσκος γι'αυτή τη συνέντευξη;
09:21
Are you ready? You look a little nervous.
Είστε έτοιμος; Φαίνεστε λίγο νευρικός.
09:24
I want to help you calm down.
Θέλω να σας βοηθήσω να ηρεμήσετε.
09:26
So maybe you should put some one before the interview."
Ίσως θα έπρεπε να βάλετε λίγο πριν τη συνέντευξη."
09:28
So we'll offer one of these fabulous scents.
Και θα προσφέρουμε ένα απ'αυτά τα υπέροχα αρώματα.
09:30
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds,"
Είτε πρόκειται για το "Φλόραλ Φιούζιον" ή το "Πάρανταϊς Γουίντς,"
09:32
they'll have their chance.
θα έχουν την ευκαιρία τους.
09:34
We will have them geared for both male or female --
Θα παρουσιάζουμε και τα ανδρικά και τα γυναικεία --
09:36
solid, roll-on or stick, whatever it may be.
κρέμα,ρολ-ον, ή στικ, ό,τι κι αν είναι.
09:39
That's the two-cent tour.
Αυτή είναι η σύντομη ξενάγηση.
09:42
So now I can answer any of your questions
Λοιπόν, τώρα μπορώ ν' απαντήσω στις ερωτήσεις σας
09:44
and give you the five-cent tour.
και να σας δώσω μια εκτενέστερη ξενάγηση.
09:46
Karen Frank: We are a smaller brand.
Κάρεν Φρανκ: Είμαστε μια μικρή εταιρεία.
09:48
Much like you talked about being a smaller movie,
΄Οπως ακριβώς μιλήσες για μικρές ταινίες,
09:50
we're very much a challenger brand.
είμαστε περισσότερο μια εταιρεία προκλήσεων.
09:52
So we don't have the budgets that other brands have.
Δεν έχουμε λοιπόν τους προϋπολογισμούς που έχουν άλλες εταιρείες.
09:54
So doing things like this -- you know,
Να κάνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο -- καταλαβαίνεις,
09:56
remind people about Ban --
να θυμίσουμε το Ban στο κόσμο --
09:58
is kind of why were interested in it.
είναι και ο λόγος που μας ενδιαφέρει.
10:00
MS: What are the words that you would use to describe Ban?
MΣ: Ποιές λέξεις θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε το Ban;
10:02
Ban is blank.
Το Ban είναι άδειο.
10:04
KF: That's a great question.
KΦ: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση.
10:07
(Laughter)
(Γέλιο)
10:10
Woman: Superior technology.
Γυναίκα: Ανώτερη τεχνολογία.
10:15
MS: Technology's not the way you want to describe something
MΣ: Τεχνολογία δεν είναι η λέξη που θέλετε να περιγράψετε κάτι
10:17
somebody's putting in their armpit.
το οποίο ο κόσμος βάζει στη μασχάλη του.
10:19
Man: We talk about bold, fresh.
Άνδρας: Μιλάμε για τόλμη, φρεσκάδα.
10:21
I think "fresh" is a great word that really spins this category into the positive,
Νομίζω πως "φρεσκάδα" είναι καταπληκτική λέξη που πραγματικά μετατρέπει αυτή την κατηγορία σε κάτι θετικό,
10:23
versus "fights odor and wetness."
αντίθετα απο το "πολεμάει την κακοσμία και τον ιδρώτα".
10:26
It keeps you fresh.
Σε κρατάει φρέσκο.
10:28
How do we keep you fresher longer -- better freshness,
Πώς να κρατήσετε τη φρεσκάδα σας περισσότερο --καλύτερη φρεσκάδα,
10:30
more freshness, three times fresher.
περισσότερη φρεσκάδα, τρεις φορες περισσότερο φρέσκος.
10:32
Things like that that are more of that positive benefit.
Τέτοιου είδος παραδείγματα τα οποία είναι περισσότερο θετικά.
10:34
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
MΣ: Κι αυτή είναι μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων.
10:38
What about me? What about a regular guy?
Τι γίνεται όμως μ' εμένα; Τι γίνεται με τον καθημερινό άνθρωπο;
10:41
I need to go talk to the man on the street,
Πρέπει να μιλήσω με κάποιον από το δρόμο,
10:43
the people who are like me, the regular Joes.
τους ανθρώπους που είναι σαν εμένα, τους απλούς ανθρώπους.
10:45
They need to tell me about my brand.
Πρέπει να μου μιλήσουν για τη μάρκα μου.
10:47
(Video) MS: How would you guys describe your brand?
(Βίντεο) MΣ: Πώς θα περιγράφατε εσείς τη μάρκα σας;
10:49
Man: Um, my brand?
Άνδρας: Χμ, τη μάρκα μου;
10:53
I don't know.
Δεν ξέρω.
10:56
I like really nice clothes.
Μου αρέσουν τα ωραία ρούχα.
10:58
Woman: 80's revival
Γυναίκα: Επιστροφή της δεκαετίας του '80
11:00
meets skater-punk,
σε συνδυασμό με σκέιτερ-πάνκ εμφάνιση.
11:02
unless it's laundry day.
εκτός κι αν είναι μέρα μπουγάδας.
11:04
MS: All right, what is brand Gerry?
MΣ: Εντάξει, ποια είναι η μάρκα του Τζέρυ;
11:06
Gerry: Unique. (MS: Unique.)
Τζέρυ: Μοναδική. (MΣ: Μοναδική.)
11:08
Man: I guess what kind of genre, style I am
Άνδρας: Υποθέτω το είδος του ύφους, του στυλ μου,
11:10
would be like dark glamor.
θα ήταν σκοτεινή αίγλη.
11:12
I like a lot of black colors,
Μου αρέσουν πολύ τα μαύρα ρούχα,
11:15
a lot of grays and stuff like that.
πολλά γκρίζα και τέτοια χρώματα.
11:17
But usually I have an accessory,
Αλλά συνήθως έχω ένα αξεσουάρ,
11:19
like sunglasses,
όπως γυαλιά ηλίου,
11:21
or I like crystal and things like that too.
ή μου αρέσουν επίσης τα κρύσταλλα και τέτοια πράγματα.
11:23
Woman: If Dan were a brand,
Γυναίκα: Εάν ο Νταν ήταν μάρκα,
11:25
he might be a classic convertible
θα ήταν ίσως μία κλασική καμπριολέ
11:27
Mercedes Benz.
Μερσεντές.
11:31
Man 2: The brand that I am
Άνδρας 2: Η μάρκα που είμαι,
11:33
is, I would call it casual fly.
είναι, όπως εγώ θα την έλεγα, χαλαρή σικ.
11:35
Woman 2: Part hippie, part yogi,
Γυναίκα 2: Εν μέρει χίππη, εν μέρει γιόγκι,
11:37
part Brooklyn girl -- I don't know.
εν μέρει κορίτσι του Μπρούκλιν - δεν ξέρω.
11:39
Man 3: I'm the pet guy.
Άνδρας 3: Είμαι ο άνθρωπος των κατοικιδίων.
11:41
I sell pet toys all over the country, all over the world.
Πουλώ παιχνίδια για κατοικίδια σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο.
11:43
So I guess that's my brand.
Έτσι λοιπόν μάλλον αυτή είναι η μάρκα μου.
11:45
In my warped little industry, that's my brand.
Στη διεστραμμένη μικρή μου επιχείρηση, αυτή είναι η μάρκα μου.
11:47
Man 4: My brand is FedEx because I deliver the goods.
Άνδρας 4: Η μάρκα μου είναι η FedEx επειδή παραδίδω τ'αγαθά.
11:50
Man 5: Failed writer-alcoholic brand.
Άνδρας 5: Μάρκα αποτυχημένου, αλκοολικού συγραφέα.
11:53
Is that something?
Αυτό κάνει;
11:55
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Δικηγόρος: Είμαι μάρκα δικηγόρου.
11:57
Tom: I'm Tom.
Τομ: Είμαι ο Τομ.
12:03
MS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself
MΣ: Δεν μπορούμε όμως να είμαστε όλοι η μάρκα Τομ, αλλά συχνά πιάνω τον εαυτό μου
12:06
at the intersection of dark glamor and casual fly.
στη διασταύρωση της σκοτεινής αίγλης και του χαλαρού σίκ.
12:09
(Laughter)
(Γέλιο)
12:12
And what I realized is I needed an expert.
Κι αυτό που συνειδητοποίησα είναι πως χρειάζομαι έναν ειδικό.
12:14
I needed somebody who could get inside my head,
Χρειαζόμουνα κάποιον που θα μπορούσε να μπει στο κεφάλι μου,
12:16
somebody who could really help me understand
κάποιον που θα μπορούσε πραγματικά να με βοηθήσει να καταλάβω
12:18
what they call your "brand personality."
τι είναι αυτό που ονομάζουμε "μάρκα προσωπικότητας."
12:20
And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.
'Έτσι λοιπόν βρήκα μία εταιρεία που ονομάζεται Όλσον Ζάλτμαν στο Πίτσμπεργκ.
12:22
They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark
Βοήθησαν εταιρείες όπως η Νεστλέ, Febreze, Hallmark
12:24
discover that brand personality.
ν' ανακαλύψουν την προσωπικότητα της μάρκας τους.
12:27
If they could do it for them, surely they could do it for me.
Εάν μπόρεσαν να το κάνουν γι'αυτούς, σίγουρα θα μπορούσαν να το κάνουν για μένα.
12:29
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Βίντεο) Άμπιγκέιλ: Έφερες τις φωτογραφίες σου σωστά;
12:32
MS: I did. The very first picture
MΣ: Τις έφερα. Η πρώτη,
12:34
is a picture of my family.
είναι μια φωτογραφία της οικογένειάς μου.
12:36
A: So tell me a little bit how it relates to your thoughts and feelings about who you are.
Α: Μίλα μου λοιπόν λίγο για το πώς σχετίζεται με τις σκέψεις και τα αισθήματα σου για το ποιος είσαι.
12:38
MS: These are the people who shape the way I look at the world.
MΣ: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο.
12:41
A: Tell me about this world.
Α: Πες μου γι' αυτόν τον κόσμο.
12:43
MS: This world? I think your world is the world that you live in --
MΣ: Αυτόν τον κόσμο; Πιστεύω πως ο κόσμος σου είναι ο κόσμος στον οποίο ζεις --
12:45
like people who are around you, your friends, your family,
όπως τ' άτομα που βρίσκονται γύρω σου, οι φίλοι σου, η οικογένειά σου,
12:48
the way you live your life, the job you do.
ο τρόπος που ζεις τη ζωή σου, η δουλειά που κάνεις.
12:51
All those things stemmed and started from one place,
Όλα αυτά πηγάζουν και ξεκινούν από ένα σημείο,
12:53
and for me they stemmed and started with my family in West Virginia.
και για μένα πηγάσανε και ξεκινήσανε με την οικογένειά μου στη Δυτική Βιρτζίνια.
12:55
A: What's the next one you want to talk about?
Α: Ποια είναι η επόμενη φωτογραφία για την οποία θέλεις να μιλήσουμε;
12:58
MS: The next one: This was the best day ever.
MΣ: Η επόμενη: Αυτή ήταν η καλύτερη μέρα που είχα ποτέ.
13:00
A: How does this relate to your thoughts and feelings about who you are?
Α: Πώς σχετίζεται αυτό με τις σκέψεις και τα αισθήματά σου για το ποιος είσαι;
13:02
MS: It's like, who do I want to be?
MΣ: Δείχνει το ποιος θα ήθελα να είμαι.
13:04
I like things that are different.
Μου αρέσουν τα πράγματα που είναι διαφορετικά.
13:06
I like things that are weird. I like weird things.
Μου αρέσουν τα πράγματα που είναι παράξενα. Μου αρέσουν τα παράξενα πράγματα.
13:08
A: Tell me about the "why" phase -- what does that do for us?
Α: Μίλα μου για τη περίοδο του "γιατί" --τι μας προκαλεί;
13:10
What is the machete? What pupa stage are you in now?
Τι είναι η μαχαίρα; Σε ποιο στάδιο μεταμόρφωσης βρίσκεσαι τώρα;
13:12
Why is it important to reboot? What does the red represent?
Τι είναι σημαντικό για σένα ώστε να επανεκκινήσεις; Τί αντιπροσωπεύει το κόκκινο;
13:14
Tell me a little bit about that part.
Μίλα μου λίγο γι' αυτό το σημείο.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
...Λίγο περισσότερο για σένα που δεν σε αντιπροσωπεύει.
13:19
What are some other metamorphoses that you've had?
Ποιες άλλες μεταμορφώσεις είχες;
13:22
... Doesn't have to be fear. What kind of roller coaster are you on?
...Δεν είναι αναγκαίο να είναι φόβος. Σε τι είδους ψυχολογικές αλλαγές βρίσκεσαι;
13:24
MS: EEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
MΣ: ΑΑΑΑΑΑ! (Α: Σ' ευχαριστώ.) Όχι, εγώ σ' ευχαριστώ.
13:26
A: Thanks for you patience. (MS: Great job.)
Α: Ευχαριστώ για την υπομονή σου. (MΣ: Πολύ καλή δουλειά.)
13:28
A: Yeah. (MS: Thanks a lot.) All right.
Α: Ναι. (MΣ: Ευχαριστώ πολύ.) Εντάξει.
13:30
MS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
MΣ: Ναι, δεν ξέρω τι θα βγεί απ' αυτό.
13:32
There was a whole lot of crazy going on in there.
Συνέβαιναν πολύ τρελά πράγματα εκεί μέσα.
13:34
Lindsay Zaltman: The first thing we saw was this idea
Λίντσι Ζόλτμαν: Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν η ιδέα
13:37
that you had two distinct, but complementary
ότι έχεις δύο διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές,
13:39
sides to your brand personality --
πλευρές στη μάρκα προσωπικότητάς σου --
13:41
the Morgan Spurlock brand is a mindful/play brand.
η μάρκα Μόργκαν Σπέρλοκ είναι μια επιμελής/παιχνιδιάρικη μάρκα.
13:44
Those are juxtaposed very nicely together.
Αυτές αντιπαρατίθενται πολύ όμορφα μαζί.
13:47
And I think there's almost a paradox with those.
Και πιστεύω πως υπάρχει σχεδόν κάτι παράδοξο μ'αυτά.
13:49
And I think some companies
Και νομίζω πως κάποιες εταιρείες
13:51
will just focus on one of their strengths or the other
θα εστιαστούν στα δυνατά σημεία της μίας πλευράς ή της άλλης
13:53
instead of focusing on both.
αντί να εστιαστούν και στα δύο.
13:56
Most companies tend to -- and it's human nature --
Οι περισσότερες εταιρείες τείνουν -- κι αυτό είναι η ανθρώπινη φύση --
13:58
to avoid things that they're not sure of,
ν' αποφεύγουν πράγματα για τα οποία δεν είναι σίγουρες,
14:01
avoid fear, those elements,
αποφεύγουν το φόβο, τέτοια στοιχεία,
14:03
and you really embrace those,
κι εσύ πραγματικά τ' αγκαλιάζεις αυτά,
14:05
and you actually turn them into positives for you, and it's a neat thing to see.
και καταφέρνεις να τα μετατρέψεις σε θετικά για σένα, κι αυτό είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις.
14:07
What other brands are like that?
Ποιες άλλες μάρκες είναι έτσι;
14:10
The first on here is the classic, Apple.
Η πρώτη είναι η κλασική Apple.
14:12
And you can see here too, Target, Wii,
Και μπορείς να δείς εδώ επίσης τις Target, Wii,
14:14
Mini from the Mini Coopers, and JetBlue.
Mini από τη Mini Coopers και Τζετ Μπλου.
14:17
Now there's playful brands and mindful brands,
Τώρα, υπάρχουν παιχνιδιάρικες κι επιμελής μάρκες,
14:20
those things that have come and gone,
αυτά τα πράγματα που ήρθαν και πέρασαν,
14:22
but a playful, mindful brand is a pretty powerful thing.
αλλά μία παιχνιδιάρικη κι επιμελής μάρκα, είναι όντως κάτι πολύ δυνατό.
14:24
MS: A playful, mindful brand. What is your brand?
MΣ: Μία παιχνιδιάρικη, επιμελής μάρκα. Τι είναι η μάρκα σας;
14:27
If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality,
Εάν κάποιος σας ρωτούσε να περιγράψετε την ταυτότητα της μάρκας σας, την προσωπικότητα της μάρκας σας,
14:29
what would you be?
τι θα ήσασταν;
14:32
Are you an up attribute? Are you something that gets the blood flowing?
Έχετε ανεβαστικές ιδιότητες; Κάτι δηλαδή που κάνει το αίμα στις φλέβες να κυλάει;
14:34
Or are you more of a down attribute?
Ή μήπως οι ιδιότητές σας είναι περισσότερο προσγειωμένες;
14:37
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Είστε κάποιος πιο ήρεμος, συγκρατημένος, συντηρητικός;
14:39
Up attributes are things like being playful,
Ανεβαστικές ιδιότητες είναι πράγματα όπως το να είναι κάποιος παιχνιδιάρης,
14:42
being fresh like the Fresh Prince,
φρέσκος όπως ο Πρίγκηπας του Μπέλ Έαρ,
14:45
contemporary, adventurous,
μοντέρνος, περιπετειώδης,
14:48
edgy or daring like Errol Flynn,
ακραίος ή τολμηρός όπως ο Έρολ Φλιν,
14:50
nimble or agile, profane, domineering,
ευκίνητος ή ευλύγιστος, βέβηλος, τυραννικός,
14:52
magical or mystical like Gandalf.
μαγικός ή πνευματικός όπως ο Γκάνταλφ.
14:55
Or are you more of a down attribute?
Ή είστε περισσότερο προσγειωμένος;
14:57
Are you mindful, sophisticated like 007?
Είστε επιμελής, εκλεπτυσμένος όπως ο 007;
14:59
Are you established, traditional, nurturing, protective,
Είστε καταξιωμένος, παραδοσιακός, κάποιος που γαλουχεί και προστατεύει,
15:01
empathetic like the Oprah?
γεμάτος κατανόηση όπως η Όπρα;
15:04
Are you reliable, stable, familiar,
Είστε αξιόπιστος, σταθερός, οικείος,
15:06
safe, secure, sacred,
ασφαλής, άτρωτος, ιερός,
15:08
contemplative or wise
στοχαστικός ή σοφός
15:10
like the Dalai Lama or Yoda?
σαν το Δαλάι Λάμα ή το Γιόντα;
15:12
Over the course of this film,
Κατά τη διάρκεια αυτής της ταινίας,
15:14
we had 500-plus companies
είχαμε πάνω απο 500 εταιρείες
15:17
who were up and down companies
που ήταν και ανεβαστικές και προσγειωμένες
15:19
saying, "no," they didn't want any part of this project.
οι οποίες έλεγαν, "όχι," δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με αυτό το πρότζεκτ.
15:21
They wanted nothing to do with this film, mainly because they would have no control,
Δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση μ' αυτή την ταινία, κυρίως επειδή δεν θα είχαν κανένα έλεγχο,
15:23
they would have no control over the final product.
δεν θα είχαν κανένα έλεγχο πάνω στο τελικό προϊόν.
15:26
But we did get 17 brand partners
Αλλά καταφέραμε να κλείσουμε 17 μάρκες - συνεργάτες
15:28
who were willing to relinquish that control,
που ήταν πρόθυμοι να παραιτηθούν απ' αυτόν τον έλεγχο,
15:30
who wanted to be in business
που ήθελαν να συνεργαστούν
15:32
with someone as mindful and as playful as myself
με κάποιον παιχνιδιάρη κι επιμελή όπως εμένα,
15:34
and who ultimately empowered us to tell stories
και που τελικά μας βοήθησαν να πούμε ιστορίες
15:37
that normally we wouldn't be able to tell --
τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είμασταν σε θέση να πούμε --
15:39
stories that an advertiser would normally never get behind.
ιστορίες τις οποίες ένας διαφημιστής θ' άφηνε κανονικά κρυφές.
15:42
They enabled us to tell the story about neuromarketing,
Μας βοήθησαν να πούμε την ιστορία του νευρομάρκετινγκ,
15:45
as we got into telling the story in this film
καθώς αρχίσαμε να λέμε την ιστορία αυτής της ταινίας
15:48
about how now they're using MRI's
και πώς χρησιμοποιούν τις αξονικές τομογραφίες
15:50
to target the desire centers of your brain
για να στοχεύσουν τα κέντρα επιθυμίας του εγκεφάλου σας
15:52
for both commercials as well as movie marketing.
για διαφημίσεις αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ ταινιών.
15:54
We went to San Paulo where they have banned outdoor advertising.
Πήγαμε στο Σάο Πάολο όπου απαγόρευσαν κάθε εξωτερική διαφήμιση.
15:57
In the entire city for the past five years,
Τα τελευταία πέντε χρόνια, σε ολόκληρη την πόλη,
16:00
there's no billboards, there's no posters, there's no flyers, nothing.
δεν υπάρχουν ούτε διαφημιστικές πινακίδες, ούτε αφίσες, ούτε διαφημιστικά φυλλάδια, τίποτα.
16:02
(Applause)
(Χειροκρότημα)
16:05
And we went to school districts
Και πήγαμε σε σχολικές περιοχές
16:07
where now companies are making their way
όπου τώρα οι εταιρείες κάνουν την είσοδό τους
16:09
into cash-strapped schools all across America.
σε σχολεία σε όλη την Αμερική, τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.
16:11
What's incredible for me is the projects that I've gotten the most feedback out of,
Αυτό που με καταπλήσσει είναι πως τα πρότζεκτ απο τα οποία είχα την περισσότερη ανταπόκριση,
16:14
or I've had the most success in,
ή στα οποία είχα την περισσότερη επιτυχία,
16:17
are ones where I've interacted with things directly.
είναι αυτά στα οποία είχα άμεση σχέση.
16:19
And that's what these brands did.
Κι αυτό έκαναν αυτές οι εταιρείες.
16:21
They cut out the middleman, they cut out their agencies
Έβγαλαν απο τη μέση το μεσάζοντα, έβγαλαν από τη μέση τα μεσολαβητικά τους γραφεία
16:23
and said, "Maybe these agencies
και είπαν πως ίσως αυτά τα γραφεία
16:25
don't have my best interest in mind.
να μην έχουν στο μυαλό τους το συμφέρον μας.
16:27
I'm going to deal directly with the artist.
Θα έχω άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη.
16:29
I'm going to work with him to create something different,
Θα δουλέψω μαζί του για να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό,
16:31
something that's going to get people thinking,
κάτι που θα κάνει τον κόσμο να σκεφτεί,
16:33
that's going to challenge the way we look at the world."
κάτι που θ' αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο.
16:35
And how has that been for them? Has it been successful?
Και πώς πήγε αυτή τους η απόφαση; Είχε επιτυχία;
16:37
Well, since the film premiered at the Sundance Film Festival, let's take a look.
Ας κοιτάξουμε τι έγινε από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Ταινιών Σάνντανς.
16:39
According to Burrelles, the movie premiered in January,
Σύμφωνα με το Μπαρέλς, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της το Γενάρη,
16:42
and since then -- and this isn't even the whole thing --
και από τότε -- κι αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο --
16:45
we've had 900 million media impressions for this film.
είχαμε 900 εκατομμύρια εντυπώσεις από τον Τύπο γι' αυτή την ταινία.
16:47
That's literally covering just like a two and a half-week period.
Αυτό καλύπτει κυριολεκτικά μια περίοδο μόνο δυόμιση εβδομάδων.
16:50
That's only online -- no print, no TV.
Κι αυτό είναι μόνο για το διαδίκτυο -- ούτε έγγραφο τύπο, ούτε τηλεόραση.
16:52
The film hasn't even been distributed yet.
Η ταινία δεν έχει ακόμα διανεμηθεί.
16:54
It's not even online. It's not even streaming.
Δεν βρίσκεται καν στο διαδίκτυο. Δεν βρίσκεται καν σε συνεχή ροή.
16:56
It's not even been out into other foreign countries yet.
Δεν έχει καν πάει σε ξένες χώρες ακόμα.
16:58
So ultimately,
Άρα στην ουσία,
17:01
this film has already started to gain a lot of momentum.
αυτή η ταινία έχει ήδη ξεκινήσει να κερδίζει πολλή φόρα.
17:03
And not bad for a project that almost every ad agency we talked to
Και δεν είναι καθόλου άσχημα για ένα πρότζεκτ, στο οποίο σχεδόν όλα τα μεσολαβητικά γραφεία στα οποία μιλήσαμε
17:06
advised their clients not to take part.
συμβούλεψαν τους πελάτες τους να μη λάβουν μέρος.
17:09
What I always believe
Αυτό που πιστεύω πάντα
17:11
is that if you take chances, if you take risks,
είναι πως αν κάποιος ρισκάρει
17:13
that in those risks will come opportunity.
απ' αυτά τα ρίσκα θα 'ρθει η ευκαιρία.
17:15
I believe that when you push people away from that,
Πιστεύω πως όταν σπρώχνεις τον κόσμο μακριά απ'αυτό,
17:18
you're pushing them more towards failure.
τους σπρώχνεις προς την αποτυχία.
17:20
I believe that when you train your employees to be risk averse,
Πιστεύω πως, όταν εκπαιδεύεις τους εργαζομένους σου να είναι ενάντιοι στα ρίσκα,
17:22
then you're preparing your whole company
προετοιμάζεις ολόκληρη την εταιρεία σου
17:25
to be reward challenged.
ν' αμφισβητεί την επιβράβευση.
17:27
I feel like that what has to happen moving forward
Νιώθω πως αυτό που πρέπει να συμβεί για να κινηθούμε προς τα εμπρός
17:29
is we need to encourage people to take risks.
είναι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ρισκάρει.
17:31
We need to encourage people to not be afraid
Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μη φοβάται
17:34
of opportunities that may scare them.
τις ευκαιρίες που μπορεί να το φοβίζουν.
17:36
Ultimately, moving forward,
Ουσιαστικά, για να προχωρήσουμε μπροστά,
17:38
I think we have to embrace fear.
πιστεύω πως πρέπει ν' ασπαστούμε το φόβο.
17:40
We've got to put that bear in a cage.
Πρέπει να βάλουμε αυτή την αρκούδα στο κλουβί.
17:42
(Laughter)
(Γέλιο)
17:44
Embrace fear. Embrace risk.
Αποδεκτείτε το φόβο. Αποδεκτείτε το ρίσκο.
17:51
One big spoonful at a time, we have to embrace risk.
Με μια κουταλιά κάθε φορά, πρέπει ν' αποδεκτούμε το ρίσκο.
17:54
And ultimately, we have to embrace transparency.
Και τέλος, πρέπει ν' αποδεκτούμε τη διαφάνεια.
17:57
Today, more than ever,
Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ,
18:01
a little honesty is going to go a long way.
λίγη ειλικρίνεια μπορεί να πάει πολύ μπροστά.
18:03
And that being said, through honesty and transparency,
Κι έχοντας πει αυτό, μέσα από την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια,
18:05
my entire talk, "Embrace Transparency,"
ολόκληρη η ομιλία μου "Αποδεκτείτε τη Διαφάνεια,"
18:08
has been brought to you
έχει μεταφερθεί σ' εσάς
18:11
by my good friends at EMC,
απο τους καλούς μου φίλους στην EMC,
18:13
who for $7,100
οι οποίοι για $7100,
18:16
bought the naming rights on eBay.
αγόρασαν τα πνευματικά δικαιώματα στο Ebay.
18:18
(Applause)
(Χειροκρότημα)
18:20
EMC: Turning big data
EMC: Μετατρέποντας μεγάλα δεδομένα
18:29
into big opportunity
σε μεγάλες ευκαιρίες
18:32
for organizations all over the world.
για οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
18:34
EMC presents: "Embrace Transparency."
Η EMC παρουσιάζει: "Αποδεκτείτε τη Διαφάνεια."
18:36
Thank you very much, guys.
Σας ευχαριστώ πολύ.
18:39
(Applause)
(Χειροκρότημα)
18:41
June Cohen: So, Morgan,
Τζουν Κόεν: Λοιπόν Μόργκαν,
18:54
in the name of transparency,
στ' όνομα της διαφάνειας,
18:57
what exactly happened to that $7,100?
τι ακριβώς απέγιναν αυτά τα $7100;
18:59
MS: That is a fantastic question.
MΣ: Αυτή είναι μια φανταστική ερώτηση.
19:01
I have in my pocket a check
'Εχω στην τσέπη μου μία επιταγή
19:04
made out to the parent organization to the TED organization,
στ' όνομα του μητρικού οργανισμού του οργανισμού TED,
19:07
the Sapling Foundation --
στο Ίδρυμα Σάπλινγκ --
19:09
a check for $7,100
μία επιταγή $7100
19:11
to be applied toward my attendance for next year's TED.
για να χρησιμοποιηθεί για την επόμενή μου εμφάνιση στο TED του χρόνου.
19:13
(Laughter)
(Γέλιο)
19:16
(Applause)
(Χειροκρότημα)
19:18
Translated by Sonia Christofi
Reviewed by Leonidas Argyros

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com