English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Morgan Spurlock: cel mai vândut discurs TED

Filmed
Views 2,064,593

Cu umor şi persistenţă, cineastul Morgan Spurlock prezintă lumea ascunsă, dar foarte influentă a marketing-ului, în încercarea sa de a crea un film complet finanţat despre sponsorizare. (Şi da, până şi drepturile de menţionare pe scenă din acest discurs au fost sponsorizate. De către cine şi cu cât? Vă va spune el.)

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spent the past few years
Am petrecut ultimii ani
00:15
putting myself into situations
punându-mă în situaţii
00:18
that are usually very difficult
care de obicei sunt foarte dificile
00:20
and at the same time somewhat dangerous.
şi în acelaşi timp cumva periculoase.
00:22
I went to prison --
Am fost la închisoare --
00:26
difficult.
dificil.
00:28
I worked in a coal mine --
Am lucrat într-o mina de cărbune --
00:30
dangerous.
periculos.
00:33
I filmed in war zones --
Am filmat în zone de război --
00:35
difficult and dangerous.
dificil şi periculos.
00:37
And I spent 30 days eating nothing but this --
Şi am petrecut 30 zile mâncând doar asta --
00:39
fun in the beginning,
amuzant la început,
00:43
little difficult in the middle, very dangerous in the end.
puţin cam dificil pe la mijloc, foarte periculos la sfârşit.
00:45
In fact, most of my career,
De fapt, în mare parte din cariera mea,
00:49
I've been immersing myself
m-am implicat
00:51
into seemingly horrible situations
în situaţii aparent oribile
00:53
for the whole goal of trying
având obiectivul de a încerca
00:56
to examine societal issues
să examinez probleme sociale
00:58
in a way that make them engaging, that make them interesting,
într-un mod care să le facă atrăgătoare, interesante,
01:00
that hopefully break them down in a way
pentru ca în cele din urmă să le facă
01:03
that make them entertaining and accessible to an audience.
distractive şi accesibile unei audienţe.
01:05
So when I knew I was coming here
Aşadar, când am aflat că voi veni aici
01:08
to do a TED Talk that was going to look at the world of branding and sponsorship,
pentru un discurs TED care va analiza lumea branding-ului şi a sponsorizărilor,
01:10
I knew I would want to do something a little different.
am ştiut că voi dori să fac ceva puţin diferit.
01:13
So as some of you may or may not have heard,
Deci, aşa cum unii dintre voi se poate sau nu să fi auzit,
01:15
a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
acum câteva săptămâni, am pus un anunţ pe Ebay.
01:18
I sent out some Facebook messages,
Am trimis nişte mesaje pe Facebook,
01:21
some Twitter messages,
nişte mesaje pe Twitter,
01:24
and I gave people the opportunity to buy the naming rights
şi am acordat oamenilor oportunitatea de a cumpăra drepturile de nume
01:26
to my 2011 TED Talk.
pentru discursul meu la TED 2011.
01:28
(Laughter)
(Râsete)
01:30
That's right, some lucky individual, corporation,
Aşa este, o persoană norocoasă, o corporaţie,
01:32
for-profit or non-profit,
pentru profit sau non-profit,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetime opportunity --
puteau avea această oportunitate unică în viaţa lor --
01:37
because I'm sure Chris Anderson will never let it happen again --
pentru că, sunt sigur, Chris Anderson nu va mai permite să se întâmple asta vreodată --
01:39
(Laughter)
(Râsete)
01:41
to buy the naming rights
de a cumpăra drepturile de nume
01:43
to the talk you're watching right now,
ale discursului la care v[ uitaţi acum,
01:45
that at the time didn't have a title, didn't really have a lot of content
care, la acea vreme, nu avea un titlu sau destul conţinut
01:47
and didn't really give much hint
şi nici nu prea dădea destule indicii
01:50
as to what the subject matter would actually be.
în legătură cu subiectul abordat.
01:52
So what you were getting was this:
Aşa că ceea ce primeai era asta:
01:55
Your name here presents:
numele tău aici prezintă:
01:57
My TED Talk that you have no idea what the subject is
discursul meu TED despre al cărui subiect nu aveai nici cea mai vagă idee
01:59
and, depending on the content, could ultimately blow up in your face,
şi, depinzând de conţinut, ar putea în cele din urmă să îţi explodeze în faţă,
02:02
especially if I make you or your company look stupid for doing it.
mai ales dacă te-aş fi făcut pe tine sau pe compania ta să arătaţi stupid.
02:05
But that being said,
Dar, acestea fiind spuse,
02:08
it's a very good media opportunity.
este o oportunitate de promovare foarte bună.
02:10
(Laughter)
(Râsete)
02:12
You know how many people watch these TED Talks?
Ştiţi cât de mulţi oameni se uită la aceste discursuri TED?
02:18
It's a lot.
O mulţime.
02:21
That's just a working title, by the way.
Apropo, acesta este doar un titlu în lucru.
02:24
(Laughter)
(Râsete)
02:26
So even with that caveat,
Deci chiar şi cu acest avertisment,
02:28
I knew that someone would buy the naming rights.
am ştiut că cineva va cumpăra drepturile de nume.
02:31
Now if you'd have asked me that a year ago,
Acum dacă m-ai fi întrebat asta acum un an,
02:33
I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
nu aş fi putut să îţi spun cu certitudine că aşa va fi.
02:35
But in the new project that I'm working on, my new film,
Dar în noul proiect la care lucrez, noul meu film,
02:37
we examine the world of marketing, advertising.
examinăm lumea marketing-ului, a reclamelor.
02:39
And as I said earlier,
Şi aşa cum am spus mai devreme,
02:42
I put myself in some pretty horrible situations over the years,
m-am pus în situaţii destul de neplăcute de-a lungul anilor,
02:44
but nothing could prepare me, nothing could ready me,
dar nimic nu m-a putut pregăti,
02:47
for anything as difficult
pentru ceva atât de dificil
02:50
or as dangerous
sau de periculos
02:53
as going into the rooms with these guys.
precum intrarea în birou cu aceşti tipi.
02:55
(Laughter)
(Râsete)
02:59
You see, I had this idea for a movie.
Vedeţi voi, am avut această idee pentru un film.
03:02
(Video) Morgan Spurlock: What I want to do is make a film
(Video) Morgan Spurlock: Ceea ce vreau eu să fac este un film
03:05
all about product placement, marketing and advertising,
doar despre plasarea produselor pe piaţă, marketing şi reclame,
03:07
where the entire film is funded
unde întregul filmul este finanţat
03:10
by product placement, marketing and advertising.
prin plasarea produselor, marketing şi reclame.
03:12
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
Aşadar, filmul va fi numit "Cel mai grozav film vândut vreodată."
03:14
So what happens in "The Greatest Movie Ever Sold,"
Deci, ce se întâmplă în "Cel mai grozav film vândut vreodată,"
03:17
is that everything from top to bottom, from start to finish,
este că totul de sus până jos, de la început până la sfârşit,
03:19
is branded from beginning to end --
poartă o marcă de la început până la sfârşit --
03:22
from the above-the-title sponsor that you'll see in the movie,
acea a sponsorului de deasupra titlului pe care îl veţi vedea în film,
03:24
which is brand X.
şi anume marca X.
03:26
Now this brand, the Qualcomm Stadium,
Acum această marca, Qualcomm Stadium,
03:28
the Staples Center ...
Centrul Staples ...
03:30
these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
aceşti oameni vor fi căsătoriţi cu filmul acesta pentru eternitate -- pentru totdeauna.
03:32
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
Aşadar, filmul explorează această idee -- (Michael Kassan: Este redundant.)
03:35
It's what? (MK: It's redundant.) In perpetuity, forever?
Cum este? (MK: Este redundant.) Pentru eternitate, pentru totdeauna?
03:37
I'm a redundant person. (MK: I'm just saying.)
Sunt o persoana redundantă. (MK: Spun şi eu.)
03:40
That was more for emphasis.
Aceasta a fost mai mult pentru emfază.
03:42
It was, "In perpetuity. Forever."
A fost, "Pentru eternitate. Punct. Pentru totdeauna."
03:44
But not only are we going to have the brand X title sponsor,
Dar nu numai că vom avea la titlu marca X ca sponsor,
03:46
but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
dar, ne vom asigura ca vom vinde fiecare categorie posibilă în film.
03:48
So maybe we sell a shoe and it becomes the greatest shoe you ever wore ...
Aşa că poate vom vinde un pantof şi va deveni cel mai tare pantof pe care-l veţi purta vreodată...
03:50
the greatest car you ever drove from "The Greatest Movie Ever Sold,"
cea mai grozavă maşină pe care o veţi conduce din "Cel mai grozav film vândut vreodată,"
03:53
the greatest drink you've ever had, courtesy of "The Greatest Movie Ever Sold."
cea mai grozavă băutură pe care aţi avut-o, datorită "Celui mai grozav film vândut vreodată."
03:56
Xavier Kochhar: So the idea is,
Xavier Kochhar: Aşadar ideea este că,
03:59
beyond just showing that brands are a part of your life,
pe lângă faptul că vei arăta că mărcile sunt o parte din viaţa ta,
04:01
but actually get them to finance the film? (MS: Get them to finance the film.)
de fapt, îi vei convinge să finanţeze filmul? (MS: Îi voi convinge să finanţeze filmul.)
04:03
MS: And actually we show the whole process of how does it work.
MS: Şi de fapt, le vom arăta întregul proces de funcţionare.
04:06
The goal of this whole film is transparency.
Obiectivul acestui film este transparenţa.
04:08
You're going to see the whole thing take place in this movie.
Veţi vedea totul având loc în acest film.
04:10
So that's the whole concept,
Aşadar acesta este întregul concept,
04:12
the whole film, start to finish.
tot filmul, de la început până la sfârşit.
04:14
And I would love for CEG to help make it happen.
Şi mi-aş dori ca CEG să ajute la realizarea lui.
04:16
Robert Friedman: You know it's funny,
Rober Friedman: Ştii, chiar este amuzant,
04:18
because when I first hear it,
deoarece când l-am auzit pentru prima dată,
04:20
it is the ultimate respect
inspiră cel mai profund respect
04:22
for an audience.
pentru o audienţă.
04:24
Guy: I don't know how receptive
Guy: Nu ştiu cât de receptivă
04:26
people are going to be to it, though.
va fi lumea, totuşi.
04:28
XK: Do you have a perspective --
XK: Ai o perspectiva --
04:30
I don't want to use "angle" because that has a negative connotation --
Nu vreau sa folosesc "unghi" pentru ca acesta are o conotaţie negativă --
04:32
but do you know how this is going to play out? (MS: No idea.)
dar ai idee cum va funcţiona? (MS: Nicio idee.)
04:34
David Cohn: How much money does it take to do this?
David Cohn: De câţi bani va fi nevoie pentru realizarea lui?
04:37
MS: 1.5 million. (DC: Okay.)
MS: 1,5 milioane. (DC: Bine.)
04:40
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them,
John Kamen: Cred ca vei avea parte de ceva dificultăţi întâlnindu-te cu ei,
04:43
but I think it's certainly worth pursuing
dar eu cred ca sigur merită să abordezi
04:45
a couple big, really obvious brands.
câteva mărci mari, de renume.
04:47
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out,
XK: Cine ştie, poate până va fi gata filmul,
04:50
we look like a bunch of blithering idiots.
noi vom părea o adunătură de idioţi absoluţi.
04:52
MS: What do you think the response is going to be?
MS: Care crezi că va fi răspunsul lor?
04:54
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Ruderfer: În mare, răspunsul va fi "nu."
04:57
MS: But is it a tough sell because of the film
MS: Este greu să vinzi ideea asta din cauza filmului în sine
04:59
or a tough sell because of me?
sau din cauza mea?
05:01
JK: Both.
JK: Ambele.
05:03
MS: ... Meaning not so optimistic.
MS: ... Nu sună foarte optimist.
05:05
So, sir, can you help me? I need help.
Deci, domnule, mă puteţi ajuta? Am nevoie de ajutor.
05:08
MK: I can help you.
MK: Eu te pot ajuta.
05:10
MS: Okay. (MK: Good.)
MS: Bine. (MK: Bun.)
05:12
Awesome.
Nemaipomenit.
05:14
MK: We've gotta figure out which brands.
MK: Va trebui să vedem ce mărci putem folosi.
05:16
MS: Yeah. (MK: That's the challenge.)
MS: Da. (MK: Asta e provocarea.)
05:18
When you look at the people you deal with ..
Cand te uiţi la oamenii cu care ai de-a face ..
05:21
MK: We've got some places we can go. (MS: Okay.)
MK: Avem câteva locuri unde putem merge. (MS: Bine.)
05:23
Turn the camera off.
Opreşte camera.
05:25
MS: I thought "Turn the camera off"
MS: Am crezut că "opreşte camera"
05:27
meant, "Let's have an off-the-record conversation."
înseamnă să avem o discuţie confidenţială.
05:29
Turns out it really means,
Dar de fapt însemna
05:31
"We want nothing to do with your movie."
"Noi nu vrem să avem de-a face cu filmul tău."
05:33
MS: And just like that, one by one,
MS: Şi uite-aşa, una câte una,
05:36
all of these companies suddenly disappeared.
toate aceste companii au dispărut brusc.
05:39
None of them wanted anything to do with this movie.
Niciuna dintre ele nu a vrut să aibă de-a face cu acest film.
05:42
I was amazed.
Am fost uimit.
05:44
They wanted absolutely nothing to do with this project.
Nu au vrut să aibă absolut nimic de-a face cu acest proiect.
05:46
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising,
Şi am fost şocat, deoarece am crezut că întregul concept, ideea de reclamă,
05:48
was to get your product out in front of as many people as possible,
era de a face cunoscut produsul la cât mai mulţi oameni posibil,
05:50
to get as many people to see it as possible.
pentru ca să fie văzut de cât mai mulţi oameni cu putinţă.
05:53
Especially in today's world,
În mod special în ziua de azi,
05:55
this intersection of new media and old media
această intersecţie dintre media nouă şi media veche
05:57
and the fractured media landscape,
şi peisajul mediatic fracturat,
05:59
isn't the idea to get
nu este ideea de a avea
06:01
that new buzz-worthy delivery vehicle
acea faimoasa maşină de livrare
06:03
that's going to get that message to the masses?
care va transmite mesajul către mase.
06:06
No, that's what I thought.
Nu, asta credeam eu.
06:08
But the problem was, you see,
Dar problema a fost, vedeţi voi,
06:11
my idea had one fatal flaw,
ideea mea a avut un defect fatal,
06:13
and that flaw was this.
iar defectul a fost acesta.
06:16
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
De fapt nu, nu acesta a fost defectul.
06:20
That wouldn't have been a problem at all.
Asta nu ar fi fost o problemă deloc.
06:22
This would have been fine.
Ar fi fost în regulă.
06:24
But what this image represents was the problem.
Dar ce reprezintă imaginea a fost problema.
06:26
See, when you do a Google image search for transparency,
Vedeţi voi, când căutaţi pe Google imagini pentru transparenţă,
06:28
this is ---
aceasta este --
06:30
(Laughter)
(Râsete)
06:32
(Applause)
(Aplauze)
06:34
This is one of the first images that comes up.
Aceasta este una dintre primele imagini care apar.
06:37
So I like the way you roll, Sergey Brin. No.
Aşa că-mi place stilul tau, Sergey Brin. Nu.
06:40
(Laughter)
(Râsete)
06:43
This is was the problem: transparency --
Asta era problema: transparenţa --
06:47
free from pretense or deceit;
lipsită de aparenţe sau amăgiri;
06:50
easily detected or seen through;
uşor de detectat sau de verificat;
06:52
readily understood;
înţeleasă imediat;
06:54
characterized by visibility or accessibility of information,
caracterizată de vizibilitatea sau accesibilitatea informaţiei,
06:56
especially concerning business practices --
în mod special în practicile în afaceri --
06:59
that last line being probably the biggest problem.
ultima replică fiind probabil cea mai mare problemă.
07:01
You see, we hear a lot about transparency these days.
Vedeţi voi, auzim foarte multe despre transparenţă în ziua de azi.
07:04
Our politicians say it, our president says it,
Politicienii noştri vorbesc despre ea, preşedintele nostru vorbeşte despre ea,
07:07
even our CEO's say it.
până şi directorii noştri executivi vorbesc despre ea.
07:09
But suddenly when it comes down to becoming a reality,
Dar imediat cum vine vorba să devină o realitate,
07:11
something suddenly changes.
ceva se schimbă brusc.
07:13
But why? Well, transparency is scary --
Dar de ce? Ei bine, transparenţa este înfricoşătoare--
07:15
(Roar)
(Rrrr)
07:18
like that odd, still-screaming bear.
ca acel urs oarecare care continuă să mormăie.
07:20
(Laughter)
(Râsete)
07:23
It's unpredictable --
Este imprevizibilă --
07:25
(Music)
(Muzică)
07:27
(Laughter)
(Râsete)
07:29
like this odd country road.
ca acest oarecare drum de ţară.
07:31
And it's also very risky.
Totodată este şi riscant.
07:34
(Laughter)
(Râsete)
07:38
What else is risky?
Ce altceva mai este riscant?
07:41
Eating an entire bowl of Cool Whip.
Să mănânci un castron întreg de Cool Whip (frişcă îngheţată).
07:43
(Laughter)
(Râsete)
07:46
That's very risky.
Asta e foarte riscant.
07:51
Now when I started talking to companies
Când am început să vorbesc cu companiile
07:55
and telling them that we wanted to tell this story,
şi să le spun că vrem să facem cunoscută această poveste,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a story.
iar ei au spus, "Nu, vrem ca tu să spui o poveste.
07:59
We want you to tell a story,
Noi vrem ca tu să spui o poveste,
08:01
but we just want to tell our story."
dar vrem doar să spui povestea noastră."
08:03
See, when I was a kid
Vedeţi voi, când eram copil
08:06
and my father would catch me in some sort of a lie --
şi tatăl meu mă prindea cu vreo minciună --
08:08
and there he is giving me the look he often gave me --
acolo este el aşa cum mă privea adesea --
08:10
he would say, "Son, there's three sides to every story.
obişnuia să spunea, "Fiule, fiecare poveste are trei părţi.
08:13
There's your story,
Există povestea ta,
08:17
there's my story
povestea mea,
08:20
and there's the real story."
şi povestea reală."
08:22
Now you see, with this film, we wanted to tell the real story.
Acum vedeţi voi, cu acest film, noi am vrut să spunem povestea reală.
08:24
But with only one company, one agency willing to help me --
Dar cu o singură companie, o singură agenţie dispusă să mă ajute --
08:27
and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years --
şi asta doar pentru că îi ştiam pe John Bond şi pe Richard Kirshenbaum de câţiva ani --
08:29
I realized that I would have to go on my own,
am realizat că va trebui să mă descurc de unul singur,
08:33
I'd have to cut out the middleman
că va trebui să elimin omul intermediar
08:35
and go to the companies myself with all of my team.
şi să merg la companii eu însumi cu toată echipa mea.
08:37
So what you suddenly started to realize --
Aşa că ceea ce începi să înţelegi imediat --
08:40
or what I started to realize --
sau ce am început eu să înţeleg imediat --
08:42
is that when you started having conversations with these companies,
a fost că atunci când începi să discuţi cu aceste companii,
08:44
the idea of understanding your brand is a universal problem.
ideea de a înţelege propria marca este o problema universală.
08:46
(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films,
(Video) MS: Am prieteni care fac filme mari, faimoase la Hollywood,
08:49
and I have friends who make little independent films like I make.
şi am prieteni care fac filme mici, independente cum fac şi eu.
08:51
And the friends of mine who make big, giant Hollywood movies
Şi aceşti prieteni de-ai mei care fac filme mari la Hollywood
08:54
say the reason their films are so successful
spun că motivul pentru care filmele lor au succes
08:56
is because of the brand partners that they have.
este datorită mărcilor partenere pe care le au.
08:58
And then my friends who make small independent films
Iar apoi prietenii mei care fac mici filme independente
09:00
say, "Well, how are we supposed to compete
spun, "Ei bine, cum am putea noi concura
09:02
with these big, giant Hollywood movies?"
cu aceşti giganţi ai filmelor de la Hollywood?"
09:04
And the movie is called
Iar filmul este numit
09:06
"The Greatest Movie Ever Sold."
"Cel mai grozav film vândut vreodată."
09:08
So how specifically will we see Ban in the film?
Deci cum, mai exact, vom vedea noi marca Ban în film?
09:10
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet,
Oricând voi fi gata de plecare, oricând îmi voi deschide cabinetul de medicamente,
09:13
you will see Ban deodorant.
o sa vezi deodorantul Ban.
09:16
While anytime I do an interview with someone,
De asemenea, atunci când voi avea un interviu cu cineva,
09:18
I can say, "Are you fresh enough for this interview?
voi putea întreba, "Eşti îndeajuns de proaspăt pentru acest interviu?
09:21
Are you ready? You look a little nervous.
Eşti gata? Pari puţin neliniştit.
09:24
I want to help you calm down.
Vreau să te ajut să te calmezi.
09:26
So maybe you should put some one before the interview."
Aşa că poate ar trebui să foloseşti puţin înainte de interviu."
09:28
So we'll offer one of these fabulous scents.
Aşadar îi vom oferi una din aceste miresme fabuloase.
09:30
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds,"
Indiferent dacă este "Fuziune florală" sau "Adierile paradisului,"
09:32
they'll have their chance.
va fi alegerea lor.
09:34
We will have them geared for both male or female --
Vom avea produse adresate atât barbaţilor cât şi femeilor --
09:36
solid, roll-on or stick, whatever it may be.
solid, cu bilă sau stick, oricum ar fi.
09:39
That's the two-cent tour.
Acesta a fost turul de doi cenţi.
09:42
So now I can answer any of your questions
Acum pot răspunde la oricare din întrebările dumneavoastră
09:44
and give you the five-cent tour.
şi să vă ofer turul de cinci cenţi.
09:46
Karen Frank: We are a smaller brand.
Karen Frank: Noi suntem o marcă mai mică.
09:48
Much like you talked about being a smaller movie,
La fel cum tu ai vorbit despre acest film ca fiind unul mic,
09:50
we're very much a challenger brand.
suntem mai mult un brand concurent.
09:52
So we don't have the budgets that other brands have.
Aşa că noi nu dispunem de bugetele de care dispun alte mărci.
09:54
So doing things like this -- you know,
Deci, prin faptul ca facem lucruri ca acesta -- înţelegi tu,
09:56
remind people about Ban --
amintindu-le oamenilor de Ban --
09:58
is kind of why were interested in it.
este motivul pentru care suntem interesaţi în acest proiect.
10:00
MS: What are the words that you would use to describe Ban?
MS: Care sunt cuvintele pe care le vei folosi pentru a descrie Ban?
10:02
Ban is blank.
Ban este ...
10:04
KF: That's a great question.
KF: Asta este o întrebare bună.
10:07
(Laughter)
(Râsete)
10:10
Woman: Superior technology.
Femeie: Tehnologie superioară.
10:15
MS: Technology's not the way you want to describe something
MS: Technologia nu este modul de a descrie un lucru
10:17
somebody's putting in their armpit.
pe care cineva şi-l pune la subraţ.
10:19
Man: We talk about bold, fresh.
Bărbat: Vorbim despre ceva îndrăzneţ, proaspăt.
10:21
I think "fresh" is a great word that really spins this category into the positive,
Cred că termenul "proaspăt" este grozav şi într-adevăr dă acestei categorii o nuanţă pozitivă,
10:23
versus "fights odor and wetness."
versus "combate mirosul (de transpiraţie) şi umezeala."
10:26
It keeps you fresh.
Te menţine proaspăt.
10:28
How do we keep you fresher longer -- better freshness,
Cum te menţinem mai proaspăt pentru mai mult timp -- o prospeţime şi mai bună,
10:30
more freshness, three times fresher.
mai multă prospeţime, de trei ori mai proaspăt.
10:32
Things like that that are more of that positive benefit.
Lucruri de genul acesta care aduc mai multe beneficii pozitive.
10:34
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
MS: Şi aceasta este o companie multi-milionară.
10:38
What about me? What about a regular guy?
Cum rămâne cu mine? Sau cu un tip obişnuit?
10:41
I need to go talk to the man on the street,
Trebuie să mă duc să vorbesc cu cei de pe stradă,
10:43
the people who are like me, the regular Joes.
oameni ca mine, de rând, obişnuitul Joe.
10:45
They need to tell me about my brand.
Ei trebuie să-mi spună despre marca mea.
10:47
(Video) MS: How would you guys describe your brand?
(Video) MS: Cum v-aţi descrie voi marca?
10:49
Man: Um, my brand?
Bărbat: Um, marca mea?
10:53
I don't know.
Nu ştiu.
10:56
I like really nice clothes.
Îmi plac hainele care arată foarte bine.
10:58
Woman: 80's revival
Femeie: Renaşterea anilor '80
11:00
meets skater-punk,
combinat cu stilul skater-punk,
11:02
unless it's laundry day.
doar dacă nu e ziua de spălat rufe.
11:04
MS: All right, what is brand Gerry?
MS: Ei bine, cum este marca Gerry?
11:06
Gerry: Unique. (MS: Unique.)
Gerry: Unică. (MS: Unică.)
11:08
Man: I guess what kind of genre, style I am
Bărbat: Eu cred că stilul care mă reprezintă
11:10
would be like dark glamor.
ar fi cumva sumbru-elegant.
11:12
I like a lot of black colors,
Îmi plac mult culorile închise,
11:15
a lot of grays and stuff like that.
cu multe nuanţe de gri, lucruri de genul acesta.
11:17
But usually I have an accessory,
Dar de obicei am un accesoriu,
11:19
like sunglasses,
cum ar fi ochelarii de soare,
11:21
or I like crystal and things like that too.
sau îmi plac cristalele şi altele de genul acesta.
11:23
Woman: If Dan were a brand,
Femeie: Dacă Dan ar fi o marca,
11:25
he might be a classic convertible
ar fi o maşină decapotabilă clasică
11:27
Mercedes Benz.
Mercedes Benz.
11:31
Man 2: The brand that I am
Al doilea bărbat: Marca ce mă reprezintă pe mine
11:33
is, I would call it casual fly.
este, aş spune eu, lejeră.
11:35
Woman 2: Part hippie, part yogi,
A doua femeie: O parte hippie, o parte yogi,
11:37
part Brooklyn girl -- I don't know.
o altă parte fata din Brooklyn -- nu ştiu.
11:39
Man 3: I'm the pet guy.
Al treilea bărbat: Eu sunt tipul căruia îi plac animalele.
11:41
I sell pet toys all over the country, all over the world.
Vând jucării de pluş peste tot în ţară, peste tot în lume.
11:43
So I guess that's my brand.
Aşa că eu cred ca aceasta e marca mea.
11:45
In my warped little industry, that's my brand.
În industria mea mică şi neobişnuită, asta este marca mea.
11:47
Man 4: My brand is FedEx because I deliver the goods.
Al patrulea bărbat: Marca mea este FedEx pentru că eu fac livrări.
11:50
Man 5: Failed writer-alcoholic brand.
Al cincilea bărbat: Marca scriitorului alcoolic ratat.
11:53
Is that something?
Merge?
11:55
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Avocat: Marca mea este aceea a unui avocat.
11:57
Tom: I'm Tom.
Tom: Eu sunt Tom.
12:03
MS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself
MS: Ei bine, nu putem fi toţi marca Tom, dar mă gasesc adesea
12:06
at the intersection of dark glamor and casual fly.
la intersecţia dintre eleganţa sumbră şi stilul lejer.
12:09
(Laughter)
(Râsete)
12:12
And what I realized is I needed an expert.
Ş ceea ce am realizat a fost că aveam nevoie de un expert.
12:14
I needed somebody who could get inside my head,
Aveam nevoie de cineva care să pătrundă în capul meu,
12:16
somebody who could really help me understand
cineva care să mă ajute să mă înţeleg cu adevărat
12:18
what they call your "brand personality."
ceea ce se numeşte "marca personalităţii tale."
12:20
And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.
Aşadar am găsit o companie numită Olson Zaltman în Pittsburg.
12:22
They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark
Ei au ajutat companii precum Nestle, Febreze, Hallmark
12:24
discover that brand personality.
să descopere marca personalităţii lor.
12:27
If they could do it for them, surely they could do it for me.
Dacă au putut-o face pentru ei, cu siguranţă ar putea-o face şi pentru mine.
12:29
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Video) Abigail: Ai adus fotografiile, da?
12:32
MS: I did. The very first picture
MS: Da. Cea dintâi poza
12:34
is a picture of my family.
este o poză cu familia mea.
12:36
A: So tell me a little bit how it relates to your thoughts and feelings about who you are.
A: Deci spune-mi câte ceva despre conexiunea ei cu gândurile şi sentimentele pe care le ai cu privire la tine.
12:38
MS: These are the people who shape the way I look at the world.
MS: Aceştia sunt oamenii care îmi formează modul de a privi lumea.
12:41
A: Tell me about this world.
A: Spune-mi despre această lume.
12:43
MS: This world? I think your world is the world that you live in --
MS: Lumea aceasta? Eu cred ca lumea ta este lumea în care trăieşti --
12:45
like people who are around you, your friends, your family,
precum oamenii din preajma ta, prietenii, familia,
12:48
the way you live your life, the job you do.
modul în care îţi trăieşti viaţa, munca pe care o faci.
12:51
All those things stemmed and started from one place,
Toate aceste lucruri au luat fiinţă şi au început dintr-un singur loc,
12:53
and for me they stemmed and started with my family in West Virginia.
iar pentru mine au început cu familia mea din Virginia de Vest.
12:55
A: What's the next one you want to talk about?
A: Care este următorul lucru despre care vrei să vorbim?
12:58
MS: The next one: This was the best day ever.
MS: Următorul: Asta a fost cea mai frumoasă zi pe care am avut-o vreodată.
13:00
A: How does this relate to your thoughts and feelings about who you are?
A: Ce legatură are asta cu gândurile şi sentimentele tale despre cine eşti tu?
13:02
MS: It's like, who do I want to be?
MS: Este ca şi cum m-aş întreba cine aş vrea să fiu.
13:04
I like things that are different.
Îmi plac lucrurile diferite.
13:06
I like things that are weird. I like weird things.
Îmi plac lucrurile care sunt ciudate. Îmi plac lucrurile ciudate.
13:08
A: Tell me about the "why" phase -- what does that do for us?
A: Spune-mi despre perioada "de ce" din viaţa ta -- ce reprezintă ea pentru noi?
13:10
What is the machete? What pupa stage are you in now?
Ce înseamnă cuţitul? În ce perioadă de dezvoltare eşti acum?
13:12
Why is it important to reboot? What does the red represent?
De ce e important să o iei de la capăt? Ce reprezintă culoarea roşie?
13:14
Tell me a little bit about that part.
Spune-mi câte ceva despre partea asta.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
...Câte ceva despre tine care nu te reprezinta.
13:19
What are some other metamorphoses that you've had?
Care sunt alte transformări de care ai mai avut parte?
13:22
... Doesn't have to be fear. What kind of roller coaster are you on?
... Nu trebuie să-ţi fie teamă. În ce fel de aventură te afli acum?
13:24
MS: EEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
MS: EEEEE! (A: Mulţumesc.) Nu, eu iţi mulţumesc.
13:26
A: Thanks for you patience. (MS: Great job.)
A: Mulţumesc pentru răbdarea acordată. (MS: Bună treabă.)
13:28
A: Yeah. (MS: Thanks a lot.) All right.
A: Da. (MS: Mulţumesc mult). În regulă.
13:30
MS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
MS: Da, nu ştiu la ce o să se ajungă după asta.
13:32
There was a whole lot of crazy going on in there.
S-au întâmplat multe lucruri nebuneşti acolo.
13:34
Lindsay Zaltman: The first thing we saw was this idea
Lindsay Zaltman: Primul lucru observat a fost ideea
13:37
that you had two distinct, but complementary
că ai avut două părţi distincte, dar complementare,
13:39
sides to your brand personality --
părrţi ale mărcii personalităţii tale --
13:41
the Morgan Spurlock brand is a mindful/play brand.
marca Morgan Spurlock este o marcă vigilentă/jucăuşă.
13:44
Those are juxtaposed very nicely together.
Acestea sunt juxtapuse foarte bine împreună.
13:47
And I think there's almost a paradox with those.
Şi eu cred ca este aproape paradoxal.
13:49
And I think some companies
Cred ca unele companii
13:51
will just focus on one of their strengths or the other
se vor concentra asupra unuia dintre punctele lor forte
13:53
instead of focusing on both.
în loc să se concentreze pe amândouă.
13:56
Most companies tend to -- and it's human nature --
Majoritatea companiilor tind să -- şi asta e în natura umană --
13:58
to avoid things that they're not sure of,
evite lucrurile de care nu sunt siguri,
14:01
avoid fear, those elements,
tind să evite teama şi altele de genul acesta,
14:03
and you really embrace those,
dar tu le adopţi,
14:05
and you actually turn them into positives for you, and it's a neat thing to see.
şi chiar le transformi în lucruri pozitive pentru tine, ceea ce este extraordinar de observat.
14:07
What other brands are like that?
Care alte mărci mai sunt aşa?
14:10
The first on here is the classic, Apple.
Prima de aici este clasică, Apple.
14:12
And you can see here too, Target, Wii,
Si puteţi vedea aici şi Target, Wii,
14:14
Mini from the Mini Coopers, and JetBlue.
Mini de la Mini Cooper, şi JetBlue.
14:17
Now there's playful brands and mindful brands,
Acum, sunt mărci jucăuşe şi mărci vigilente,
14:20
those things that have come and gone,
acele lucruri care vin şi pleacă,
14:22
but a playful, mindful brand is a pretty powerful thing.
dar o marcă promovându-le pe amândouă este ceva foarte puternic.
14:24
MS: A playful, mindful brand. What is your brand?
MS: O marca jucăuşă şi vigilentă. Care este marca ta?
14:27
If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality,
Daca cineva te-ar ruga să descrii identitatea mărcii tale şi personalitatea acesteia,
14:29
what would you be?
cine ai fi tu?
14:32
Are you an up attribute? Are you something that gets the blood flowing?
Eşti un atribut relaxat, spontan? Eşti tu ceva care pune sângele în mişcare?
14:34
Or are you more of a down attribute?
Sau eşti mai mult un atribut serios, cu picioarele pe pământ?
14:37
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Eşti tu acea persoană care e mai mult calmă, rezervată, conservatoare?
14:39
Up attributes are things like being playful,
Câteva caracteristici pentru primul caz sunt să fii jucăuş,
14:42
being fresh like the Fresh Prince,
îndrăzneţ ca şi Fresh Prince,
14:45
contemporary, adventurous,
modern, aventuros,
14:48
edgy or daring like Errol Flynn,
iritabil sau cu simţul aventurii precum Errol Flynn,
14:50
nimble or agile, profane, domineering,
ager sau activ, profan, autoritar,
14:52
magical or mystical like Gandalf.
magic sau mistic precum Gandalf.
14:55
Or are you more of a down attribute?
Sau ai mai mult caracteristicile unei persoane serioase?
14:57
Are you mindful, sophisticated like 007?
Eşti atent şi sofisticat ca agentul 007?
14:59
Are you established, traditional, nurturing, protective,
Eşti realizat, tradiţional, grijuliu, protector,
15:01
empathetic like the Oprah?
empatic ca Oprah?
15:04
Are you reliable, stable, familiar,
Eşti un om de încredere, stabil, cunoscut,
15:06
safe, secure, sacred,
precaut, asigurat, solemn,
15:08
contemplative or wise
contemplativ sau înţelept
15:10
like the Dalai Lama or Yoda?
ca Dalai Lama sau Yoda?
15:12
Over the course of this film,
Pe parcursul acestui film
15:14
we had 500-plus companies
am avut mai mult de 500 de companii
15:17
who were up and down companies
din ambele categorii
15:19
saying, "no," they didn't want any part of this project.
care ne-au spus "nu," ei n-au vrut să ia parte în acest proiect
15:21
They wanted nothing to do with this film, mainly because they would have no control,
Ei n-au vrut să aibă nimic de-a face cu acest film, în principiu din cauză că ei n-ar fi avut niciun control,
15:23
they would have no control over the final product.
ei n-ar fi avut control asupra produsului final.
15:26
But we did get 17 brand partners
Dar am găsit până la urmă 17 parteneri
15:28
who were willing to relinquish that control,
care au acceptat să renunţe la acel control,
15:30
who wanted to be in business
care au vrut să facă afaceri
15:32
with someone as mindful and as playful as myself
cu cineva la fel de ponderat şi glumeţ ca mine,
15:34
and who ultimately empowered us to tell stories
şi care în final, ne-au împuternicit să spunem ceea ce
15:37
that normally we wouldn't be able to tell --
în mod normal nu am fi putut spune --
15:39
stories that an advertiser would normally never get behind.
lucruri pe care un agent de publicitate nu le-ar fi putut spune în mod normal.
15:42
They enabled us to tell the story about neuromarketing,
Ei ne-au ajutat să spunem povestea neuromarketing-ului,
15:45
as we got into telling the story in this film
pentru ca noi să putem vorbi în acest film
15:48
about how now they're using MRI's
despre cum se folosesc acum IRM-urile,
15:50
to target the desire centers of your brain
ca să ajungă la centrii nervoşi care controlează dorinţele
15:52
for both commercials as well as movie marketing.
atât pentru reclame cât şi pentru marketing-ul filmului.
15:54
We went to San Paulo where they have banned outdoor advertising.
Am fost în San Paulo unde reclamele exterioare au fost interzise.
15:57
In the entire city for the past five years,
În întreg oraşul în ultimii cinci ani,
16:00
there's no billboards, there's no posters, there's no flyers, nothing.
nu există nicio reclamă luminoasa, niciun poster sau altfel de fluturaşi, nimic.
16:02
(Applause)
(Aplauze)
16:05
And we went to school districts
Şi ne-am dus la inspectoratele şcolare
16:07
where now companies are making their way
unde companiile încearcă să pătrundă acum
16:09
into cash-strapped schools all across America.
în şcolile lipsite de fonduri din întreaga Americă.
16:11
What's incredible for me is the projects that I've gotten the most feedback out of,
Ceva cu totul incredibil pentru mine sunt că proiectele de la care am primit cele mai multe reacţii,
16:14
or I've had the most success in,
sau la care am avut cel mai mare succes,
16:17
are ones where I've interacted with things directly.
sunt cele în care m-am implicat direct.
16:19
And that's what these brands did.
Şi asta au făcut aceste mărci.
16:21
They cut out the middleman, they cut out their agencies
Au eliminat persoana de legătură, au desfiinţat toate agenţiile
16:23
and said, "Maybe these agencies
spunând că poate aceste agenţii
16:25
don't have my best interest in mind.
nu ţin cont de interesul meu.
16:27
I'm going to deal directly with the artist.
Voi face afaceri direct cu artistul.
16:29
I'm going to work with him to create something different,
Voi lucra cu el ca să creez ceva diferit,
16:31
something that's going to get people thinking,
ceva care îi va face pe oameni să gândească,
16:33
that's going to challenge the way we look at the world."
care va schimba felul în care privim lumea.
16:35
And how has that been for them? Has it been successful?
Şi care a fost rezultatul pentru ei? A fost un succes?
16:37
Well, since the film premiered at the Sundance Film Festival, let's take a look.
Ei bine, haideţi să vedem ce s-a întâmplat de când filmul a avut premiera la Festivalul de Film Sundance.
16:39
According to Burrelles, the movie premiered in January,
Conform Burrelles, filmul a avut premiera în ianuarie,
16:42
and since then -- and this isn't even the whole thing --
şi de atunci -- şi asta nu este nici măcar totul --
16:45
we've had 900 million media impressions for this film.
am avut 900 milioane ştiri în media despre acest film.
16:47
That's literally covering just like a two and a half-week period.
Asta acoperă doar o perioadă de aproximativ doua săptămâni şi jumătate.
16:50
That's only online -- no print, no TV.
Şi acoperă doar ştirile online -- fără presa scrisă sau TV.
16:52
The film hasn't even been distributed yet.
Filmul nici măcar nu a fost distribuit încă.
16:54
It's not even online. It's not even streaming.
Nu este nici măcar online sau streaming.
16:56
It's not even been out into other foreign countries yet.
N-a fost nici distribuit în alte ţări străine.
16:58
So ultimately,
Deci, în final,
17:01
this film has already started to gain a lot of momentum.
acest film a început deja să câştige faimă.
17:03
And not bad for a project that almost every ad agency we talked to
Si nu e rău pentru un proiect în care aproape toate agenţiile de reclamă cu care am vorbit
17:06
advised their clients not to take part.
şi-au sfătuit clienţii să nu ia parte.
17:09
What I always believe
Eu întotdeauna cred
17:11
is that if you take chances, if you take risks,
că dacă iţi asumi nişte riscuri,
17:13
that in those risks will come opportunity.
cu acele situaţii riscante vor veni şi oportunităţi.
17:15
I believe that when you push people away from that,
Cred ca atunci când nu le dai altora această şansă,
17:18
you're pushing them more towards failure.
îi împingi mai mult spre eşec.
17:20
I believe that when you train your employees to be risk averse,
Cred că, atunci când îţi înveţi angajaţii să nu-şi asume riscuri,
17:22
then you're preparing your whole company
îţi pregăteşti întreaga companie
17:25
to be reward challenged.
pentru eşec.
17:27
I feel like that what has to happen moving forward
Cred că ceea ce trebuie să se întâmple de acum încolo
17:29
is we need to encourage people to take risks.
este să încurajăm oamenii să îşi asume riscuri.
17:31
We need to encourage people to not be afraid
Trebuie să încurajăm oamenii să nu le fie teama
17:34
of opportunities that may scare them.
de oportunităţile care i-ar speria în mod normal.
17:36
Ultimately, moving forward,
În cele din urmă, de acum înainte,
17:38
I think we have to embrace fear.
cred că ar trebui să îmbrăţişăm frica.
17:40
We've got to put that bear in a cage.
Trebuie să punem ursul acela în cuşcă.
17:42
(Laughter)
(Râsete)
17:44
Embrace fear. Embrace risk.
Nu-ţi fie frică. Asumă-ţi riscuri.
17:51
One big spoonful at a time, we have to embrace risk.
Câte o porţie o dată, trebuie să ne asumăm riscuri.
17:54
And ultimately, we have to embrace transparency.
Şi în final, trebuie să acceptăm transparenţa.
17:57
Today, more than ever,
Astăzi, mai mult ca oricând,
18:01
a little honesty is going to go a long way.
puţină onestitate va face mult.
18:03
And that being said, through honesty and transparency,
Şi cu acestea fiind spuse, cu onestitate şi transparenţă,
18:05
my entire talk, "Embrace Transparency,"
întregul meu discurs "Acceptă transparenţa cu braţele deschise"
18:08
has been brought to you
v-a fost oferit
18:11
by my good friends at EMC,
de către bunii mei prietenii de la EMC
18:13
who for $7,100
care pentru $7.100,
18:16
bought the naming rights on eBay.
au cumpărat drepturile de nume pe Ebay.
18:18
(Applause)
(Aplauze)
18:20
EMC: Turning big data
EMC: Transformând datele
18:29
into big opportunity
într-o oportunitate
18:32
for organizations all over the world.
pentru organizaţii din întreaga lume.
18:34
EMC presents: "Embrace Transparency."
EMC prezintă "Acceptă transparenţa cu braţele deschise"
18:36
Thank you very much, guys.
Vă multumesc foarte mult, oameni buni.
18:39
(Applause)
(Aplauze)
18:41
June Cohen: So, Morgan,
June Cohen: Deci, Morgan,
18:54
in the name of transparency,
în numele transparenţei,
18:57
what exactly happened to that $7,100?
ce anume s-a întâmplat cu cei $7.100?
18:59
MS: That is a fantastic question.
MS: Aceasta este o întrebare fantastică.
19:01
I have in my pocket a check
Am în buzunarul meu un cec
19:04
made out to the parent organization to the TED organization,
pentru organizaţia-părinte a organizaţiei TED,
19:07
the Sapling Foundation --
Fundaţia Sapling --
19:09
a check for $7,100
un cec de $7.100
19:11
to be applied toward my attendance for next year's TED.
pentru ca să particip şi anul viitor la TED.
19:13
(Laughter)
(Râsete)
19:16
(Applause)
(Aplauze)
19:18
Translated by Cristina Eftenaru
Reviewed by Claudia Ioana Rinciog

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com