English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: A Hatodik Érzék technológia megdöbbentő lehetőségei

Filmed
Views 16,209,805

A TEDIndia-nál Pranav Mistry számos eszközt bemutat, melyek segítségével a fizikai világ és a digitális világ egymással kapcsolatba léphet -- többek között a SixthSense készülékét és egy új, papír alapú 'laptopot'. A színpadi interjú során Mistry megígéri, hogy nyílt forráskódúvá teszi a SixthSense szoftvereit, mindenki számára elérhetővé téve így a technológia által kínált lehetőségeket.

- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

We grew up
Úgy növünk fel
00:15
interacting with the physical objects around us.
hogy kölcsönhatásban vagyunk a körülöttünk lévő tárgyakkal.
00:17
There are an enormous number of them
Nagyon sok olyan tárgy van,
00:20
that we use every day.
amelyeket naponta használunk.
00:22
Unlike most of our computing devices,
A legtöbb digitális géppel ellentétben
00:24
these objects are much more fun to use.
ezeket sokkal szórakoztatóbb használni.
00:27
When you talk about objects,
Amikor a tárgyakról beszélünk
00:30
one other thing automatically comes attached to that thing,
egy másik dolog automatikusan hozzájuk kapcsolódik
00:33
and that is gestures:
és ez a mozdulat
00:36
how we manipulate these objects,
az, ahogy kézbe vesszük,
00:38
how we use these objects in everyday life.
ahogy használjuk ezeket a tárgyakat a mindennapi életben.
00:40
We use gestures not only to interact with these objects,
Gesztusokat nemcsak a tárgyakkal kapcsolatban,
00:43
but we also use them to interact with each other.
hanem az egymással való kommunikációban is használunk.
00:46
A gesture of "Namaste!", maybe, to respect someone,
A "Namaste" a tiszteletadás jele valakinek
00:48
or maybe --
vagy talán -
00:51
in India I don't need to teach a kid that this means
Indiában nem kell megtanítanom a gyerekeknek hogy ez a mozdulat
00:52
"four runs" in cricket.
a "négy futás" a krikettben.
00:54
It comes as a part of our everyday learning.
Ezek a természetes tanulási folyamatok részei.
00:56
So, I am very interested,
Tehát, nagyon érdekelt
00:59
from the beginning, that how --
a kezdetektől fogva, hogy hogyan --
01:01
how our knowledge
Hogy a hétköznapi tárgyakkal és mozdulatokkal
01:03
about everyday objects and gestures,
és azok használatával
01:05
and how we use these objects,
kapcsolatos tudásunkat hogyan
01:07
can be leveraged to our interactions with the digital world.
lehetne hasznosítani a digitális világgal folytatott interakcióinkban.
01:09
Rather than using a keyboard and mouse,
A billentyűzet és az egér használata helyett
01:12
why can I not use my computer
miért ne tudnám a környező világ tárgyaihoz
01:15
in the same way that I interact in the physical world?
hasonlóan használni a számítógépet?
01:18
So, I started this exploration around eight years back,
Nyolc éve kezdtem ezt a kutatást
01:21
and it literally started with a mouse on my desk.
ami szó szerint az asztalomon lévő egérrel kezdődött.
01:24
Rather than using it for my computer,
Ahelyett, hogy a számítógéphez használtam volna
01:27
I actually opened it.
gyakorlatilag szétszedtem.
01:30
Most of you might be aware that, in those days,
Valószínűleg emlékeznek, hogy abban az időben
01:33
the mouse used to come with a ball inside,
az egérben volt egy golyó
01:35
and there were two rollers
valamint két görgő,
01:37
that actually guide the computer where the ball is moving,
amelyek arra vezették a számítógépet amerre a golyó mozdult
01:39
and, accordingly, where the mouse is moving.
vagyis amerre az egér mozdult.
01:42
So, I was interested in these two rollers,
Engem ez a két görgő érdekelt,
01:44
and I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend --
azaz kellett még egy pár, ezért kölcsönkértem egy egeret a barátomtól --
01:47
never returned to him --
amit soha nem adtam vissza neki--
01:50
and I now had four rollers.
így már négy görgőm volt.
01:52
Interestingly, what I did with these rollers is,
Fogtam ezeket a görgőket
01:54
basically, I took them off of these mouses
kivettem őket az egerekből
01:57
and then put them in one line.
és egy sorba rendeztem őket.
02:00
It had some strings and pulleys and some springs.
Hozzáadtam néhány zsinórt, csigát és rugót,
02:02
What I got is basically a gesture interface device
és csináltam belőle egy mozdulatokra reagáló készüléket,
02:05
that actually acts as a motion-sensing device
ami egy mozgásérzékelő szerkezetként működött
02:08
made for two dollars.
és csupán csak két dollárba került.
02:12
So, here, whatever movement I do in my physical world
Magyarán szólva, bármely, a fizikai világban végzett mozdulatom
02:14
is actually replicated inside the digital world
leképeződik a digitális világban
02:17
just using this small device that I made, around eight years back,
ennek a kis készüléknek a segítségével, amit nagyjából nyolc évvel ezelőtt,
02:20
in 2000.
2000-ben készítettem.
02:23
Because I was interested in integrating these two worlds,
Mivel érdekelt ennek a két világnak a találkoztatása
02:25
I thought of sticky notes.
eszembe jutottak a post-it üzenetek.
02:27
I thought, "Why can I not connect
Miért ne kapcsolhatnám össze
02:29
the normal interface of a physical sticky note
a post-itok felületét
02:32
to the digital world?"
a digitális világgal?
02:34
A message written on a sticky note to my mom
Egy édesanyámnak szánt
02:36
on paper
papírra írt üzenetből
02:38
can come to an SMS,
lehetne egy SMS
02:39
or maybe a meeting reminder
vagy egy emlékeztető
02:41
automatically syncs with my digital calendar --
automatikusan bekerülhetne a digitális naptáramba---
02:43
a to-do list that automatically syncs with you.
egy tennivalók lista, ami automatikusan igazodik a használójához.
02:45
But you can also search in the digital world,
De akár a digitális világban is kereshetünk
02:48
or maybe you can write a query, saying,
vagy kérdéseket is tehetünk fel, például
02:51
"What is Dr. Smith's address?"
Mi Dr. Smith címe?
02:53
and this small system actually prints it out --
és ez az apró szerkezet kinyomtatja a választ --
02:55
so it actually acts like a paper input-output system,
magyarán egy papír alapú bemeneti-kimeneti rendszert
02:57
just made out of paper.
hozva létre.
02:59
In another exploration,
Egy másik kísérletben
03:05
I thought of making a pen that can draw in three dimensions.
arra gondoltam, készítek egy három dimenziós tollat.
03:07
So, I implemented this pen
Tehát elkészítettem ezt a tollat,
03:10
that can help designers and architects
melynek segítségével a tervezők és építészek
03:12
not only think in three dimensions,
nem csak hogy három dimenzióban tudnak gondolkodni,
03:14
but they can actually draw
hanem ténylegesen rajzolni is,
03:16
so that it's more intuitive to use that way.
ami sokkal természetesebb használatot eredményez.
03:18
Then I thought, "Why not make a Google Map,
Aztán eszembe jutott, miért is ne készíthetnék
03:20
but in the physical world?"
egy Google térképet a fizikai világban?
03:22
Rather than typing a keyword to find something,
Egy kulcsszó begépelése helyett
03:24
I put my objects on top of it.
a tárgyakat helyezem a térképre.
03:27
If I put a boarding pass, it will show me where the flight gate is.
Ha ráteszem a beszállókártyám, megmutatja, hol van a beszállókapu.
03:29
A coffee cup will show where you can find more coffee,
A csésze megmutatja, hol tudok kávét venni,
03:32
or where you can trash the cup.
vagy hova dobhatom el a csészét.
03:35
So, these were some of the earlier explorations I did because
Ezek voltak a kezdeti kísérletetek
03:37
the goal was to connect these two worlds seamlessly.
mivel a célom az volt, hogy észrevétlenül összekössem a két világot.
03:40
Among all these experiments,
Egyetlen egy közös
03:44
there was one thing in common:
dolog volt ezekben a kísérletekben:
03:46
I was trying to bring a part of the physical world to the digital world.
megpróbáltam a fizikai világ egy elemét a digitális világgal összekapcsolni.
03:48
I was taking some part of the objects,
Fogtam a tárgyakat
03:52
or any of the intuitiveness of real life,
vagy a való élet bármely részletét
03:55
and bringing them to the digital world,
és átvezettem őket a digitális világba,
03:58
because the goal was to make our computing interfaces more intuitive.
hisz a cél az volt, hogy a számítógépes felületeteket minél intuitívabbá tegyük.
04:01
But then I realized that we humans
Akkor rájöttem, hogy mi nem
04:04
are not actually interested in computing.
igazán érdeklődünk a számítástechnika iránt.
04:06
What we are interested in is information.
Ami igazán érdekel minket, az az információ.
04:09
We want to know about things.
Tudásra vágyunk.
04:12
We want to know about dynamic things going around.
Ismerni akarjuk a körülöttünk működő, mozgó dolgokat.
04:14
So I thought, around last year -- in the beginning of the last year --
Ezért múlt év elején felötlött bennem,
04:16
I started thinking, "Why can I not take this approach in the reverse way?"
miért is ne közelíthetnénk meg ezt a problémát az ellenkező irányból?
04:21
Maybe, "How about I take my digital world
Mi lenne, ha fognám a digitális világot
04:24
and paint the physical world with that digital information?"
és a fizikai világot festeném meg a digitális információkkal?
04:27
Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices
Hiszen jelenleg a pixelek ezekbe a négyszögletes, zsebméretű
04:32
that fit in our pockets.
szerkezetekbe vannak bezárva.
04:36
Why can I not remove this confine
Miért ne szabadíthatnám ki őket
04:38
and take that to my everyday objects, everyday life
és tehetném a mindennapi tárgyak, mindennapi élet részévé
04:41
so that I don't need to learn the new language
megkímélve magunkat a pixelek használatához
04:44
for interacting with those pixels?
szükséges új nyelvezet megismerésétől?
04:46
So, in order to realize this dream,
Hogy valóra váltsam ezt az álmot
04:50
I actually thought of putting a big-size projector on my head.
egy nagyméretű projektort tettem a fejemre.
04:52
I think that's why this is called a head-mounted projector, isn't it?
Végül is, azt hiszem ezért is hívják ezeket sisak kameráknak, nem de?
04:55
I took it very literally,
Én szó szerint értelmeztem,
04:58
and took my bike helmet,
fogtam a biciklis sisakomat,
05:00
put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
kivágtam, hogy a projektort bele tudjam tenni.
05:02
So now, what I can do --
És így
05:05
I can augment the world around me with this digital information.
kibővítettem a körülöttem lévő világot a digitális információval.
05:07
But later,
De később
05:11
I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
rájöttem, hogy kommunikálni is szeretnék ezekkel a pixelekkel.
05:13
So I put a small camera over there,
Így egy kamerát is felhelyeztem rá,
05:16
that acts as a digital eye.
ami digitális szemként funkcionált.
05:18
Later, we moved to a much better,
Idővel kifejlesztettünk egy sokkal jobb,
05:20
consumer-oriented pendant version of that,
felhasználóbarátabb, nyakba akasztható verziót,
05:22
that many of you now know as the SixthSense device.
amit ma sokan SixthSense készülék néven ismernek.
05:24
But the most interesting thing about this particular technology
Azonban a legérdekesebb tulajdonsága ennek a technológiának az,
05:27
is that you can carry your digital world with you
hogy segítségével akárhova magunkkal vihetjük
05:30
wherever you go.
a digitális világot.
05:34
You can start using any surface, any wall around you,
Bármilyen felület, falfelület
05:36
as an interface.
használható munkafelületként.
05:39
The camera is actually tracking all your gestures.
A kamera követi a mozdulatokat,
05:41
Whatever you're doing with your hands,
bármilyen kézmozdulatot
05:44
it's understanding that gesture.
felismer.
05:46
And, actually, if you see, there are some color markers
Amint azt látják, a kezdeti verziónál
05:48
that in the beginning version we are using with it.
néhány színes pontjelzőt is használtunk.
05:50
You can start painting on any wall.
Bármilyen falfelületre lehet festeni.
05:53
You stop by a wall, and start painting on that wall.
Csak megállunk egy falnál, és elkezdhetünk festeni rá.
05:55
But we are not only tracking one finger, here.
Azonban a gép nem csak egy ujj mozdulatait követi.
05:58
We are giving you the freedom of using all of both of your hands,
Mindkét kezünket szabadon használva
06:00
so you can actually use both of your hands to zoom into or zoom out
nagyíthatunk vagy kicsinyíthetünk
06:04
of a map just by pinching all present.
mondjuk egy térképet, egyetlen mozdulattal.
06:07
The camera is actually doing --
A kamera
06:09
just, getting all the images --
felismeri ezeket a képeket,
06:12
is doing the edge recognition and also the color recognition
felismeri a széleket és a színeket,
06:13
and so many other small algorithms are going on inside.
és ezer más apró algoritmus játszódik le a gépen belül.
06:16
So, technically, it's a little bit complex,
Tehát, ami a technikai részét illeti, eléggé összetett,
06:19
but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
azonban a végeredmény egy sokkal intuitívabban használható eszköz.
06:21
But I'm more excited that you can actually take it outside.
Ami számomra sokkal izgalmasabb az az, hogy a szerkezetet kivihetjük magunkkal.
06:24
Rather than getting your camera out of your pocket,
Ahelyett, hogy előkapnánk a fényképezőgépünket a zsebünkből,
06:27
you can just do the gesture of taking a photo
elég, ha úgy teszünk a kezünkkel, mintha fényképeznénk,
06:30
and it takes a photo for you.
és a gép elkészíti a képet.
06:33
(Applause)
(Taps)
06:35
Thank you.
Köszönöm.
06:39
And later I can find a wall, anywhere,
És később bármely fal segítségével
06:41
and start browsing those photos
elkezdhetek keresgélni a fényképek között
06:43
or maybe, "OK, I want to modify this photo a little bit
vagy ha úgy gondolom, módosítani akarok a képen egy kicsit
06:45
and send it as an email to a friend."
és elküldeni e-mailben egy ismerősnek.", megtehetem.
06:47
So, we are looking for an era where
Egy olyan jövőt keresünk, ahol
06:49
computing will actually merge with the physical world.
a számítástechnika összeolvad a fizikai világgal.
06:52
And, of course, if you don't have any surface,
Persze, ha nincs más felület,
06:55
you can start using your palm for simple operations.
az egyszerű műveletekhez a kezünket is használhatjuk.
06:58
Here, I'm dialing a phone number just using my hand.
Itt például egy telefonszámot tárcsázok a kezemmel.
07:01
The camera is actually not only understanding your hand movements,
A kamera nem csak a kéz mozdulatait értelmezi,
07:07
but, interestingly,
hanem képes felismerni
07:10
is also able to understand what objects you are holding in your hand.
milyen tárgyat tartunk épp a kezünkben.
07:11
What we're doing here is actually --
Itt például a szerkezet
07:14
for example, in this case,
a könyv borítóját
07:17
the book cover is matched
veti össze, több ezer
07:19
with so many thousands, or maybe millions of books online,
vagy talán több millió online könyvvel
07:21
and checking out which book it is.
hogy megtalálja, melyik könyv is ez.
07:24
Once it has that information,
Ha megtalálta,
07:26
it finds out more reviews about that,
akkor keres hozzá további ismertetőket.
07:27
or maybe New York Times has a sound overview on that,
Ha a New York Times-nak van egy hangos összefoglalója róla,
07:29
so you can actually hear, on a physical book,
akkor gyakorlatilag a kezünkben lévő könyv segítségével
07:32
a review as sound.
meghallgathatjuk azt.
07:34
("famous talk at Harvard University ...")
(...tartott egy híres előadást a Harvard Egyetemen...")
07:36
This was Obama's visit last week to MIT.
Itt van például egy hír Obama múlt heti MIT-beli (Massachussets-i Technológiai Intézet) látogatásáról.
07:38
("... and particularly I want to thank two outstanding MIT ...")
("... és külön szeretném megköszönni két kiemelkedő MIT...")
07:42
So, I was seeing the live [video] of his talk, outside, on just a newspaper.
Kint ücsörögve élőben nézhettem a beszédét az újságomból.
07:46
Your newspaper will show you live weather information
Az újságok képesek lesznek az épp aktuális időjárás jelentést mutatni,
07:51
rather than having it updated -- like, you have to check your computer
és nem kell majd a számítógépen utánajárni
07:54
in order to do that, right?
a frissített adatoknak.
07:57
(Applause)
(Taps)
07:59
When I'm going back, I can just use my boarding pass
A hazafelé úton elég, ha fogom a beszállókártyám
08:04
to check how much my flight has been delayed,
hogy megnézzem mennyit késik a járatom,
08:07
because at that particular time,
mert éppen akkor nincs kedvem
08:09
I'm not feeling like opening my iPhone,
kinyitni az iPhone-om,
08:11
and checking out a particular icon.
hogy annak segítségével járjak utána.
08:13
And I think this technology will not only change the way --
Úgy gondolom ez a technológia nem csak azt változtatja meg --
08:15
yes. (Laughter)
Igen. (Nevetés)
08:18
It will change the way we interact with people, also,
Nem csak a fizikai világgal, de az emberekkel
08:20
not only the physical world.
való interakciót is megváltoztatja.
08:22
The fun part is, I'm going to the Boston metro,
A mókás rész az, amikor a bostoni metró
08:24
and playing a pong game inside the train
padlóján pong-ot játszom,
08:27
on the ground, right?
nem igaz?
08:30
(Laughter)
(Nevetés)
08:32
And I think the imagination is the only limit
Csupán a képzelet szabhat határt
08:33
of what you can think of
annak, hogyan
08:35
when this kind of technology merges with real life.
olvadhat össze ez a technológia a fizikai valósággal.
08:37
But many of you argue, actually, that
Azonban jogosan mondhatnák,
08:39
all of our work is not only about physical objects.
hogy munkánk során nem csupán tárgyakkal dolgozunk.
08:41
We actually do lots of accounting and paper editing
Sok a könyvelési, a szerkesztési munka,
08:44
and all those kinds of things; what about that?
azokkal mi lesz?
08:47
And many of you are excited about the next generation tablet computers
Sokan önök közül már alig várják a tablet (érintőképernyős, billentyűzet nélküli, hordozható) számítógépek
08:49
to come out in the market.
következő generációját.
08:53
So, rather than waiting for that,
Én, ahelyett, hogy tovább vártam volna,
08:55
I actually made my own, just using a piece of paper.
megalkottam a sajátomat, csupán egy papírlap segítségével.
08:57
So, what I did here is remove the camera --
Fogtam és kivettem a kamerából --
09:00
All the webcam cameras have a microphone inside the camera.
Minden web kamerának van egy beépített mikrofonja.
09:02
I removed the microphone from that,
Kiszedtem a mikrofont
09:06
and then just pinched that --
és rácsipeszeltem -
09:09
like I just made a clip out of the microphone --
egyszerűen csináltam egy csipeszt a mikrofonból --
09:11
and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
és rácsiptettem egy papírlapra.
09:14
So now the sound of the touch
Így az érintés hangja
09:18
is getting me when exactly I'm touching the paper.
megmondja, hogy pontosan mikor érintem meg a lapot.
09:21
But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
Közben a kamera pedig az ujjam mozgását követi.
09:24
You can of course watch movies.
Természetesen, nézhetünk filmeket is.
09:28
("Good afternoon. My name is Russell ...
("Jó napot! Russelnek hívnak...")
09:31
and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
("... és az 54-es raj vadon felfedezője vagyok.")
09:34
And you can of course play games.
Vagy játszhatunk is.
09:37
(Car engine)
(Motorzaj)
09:40
Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper
Itt a kamera érzékeli, hogyan tartjuk a papírt, és így
09:43
and playing a car-racing game.
játszhatunk vele.
09:46
(Applause)
(Taps)
09:48
Many of you already must have thought, OK, you can browse.
Gondolom eszükbe jutott, hogy akkor böngészhetünk is a neten.
09:52
Yeah. Of course you can browse to any websites
Igen, természetesen bármilyen weboldalon böngészhetünk
09:54
or you can do all sorts of computing on a piece of paper
vagy bármilyen műveletet végrehajthatunk egy papírlap segítségével
09:57
wherever you need it.
amikor csak szeretnénk.
10:00
So, more interestingly,
Azonban engem jobban érdekelt,
10:01
I'm interested in how we can take that in a more dynamic way.
hogyan használhatnánk ezt egy kicsit dinamikusabban.
10:04
When I come back to my desk I can just pinch that information
Leülve az asztalomhoz csak megfogom az információt
10:07
back to my desktop
és visszahelyezem a képernyőre
10:10
so I can use my full-size computer.
és így az asztali számítógépemen is dolgozhatok vele.
10:12
(Applause)
(Taps)
10:15
And why only computers? We can just play with papers.
De miért csak a számítógépekkel játszunk, ha a papírral is lehet?
10:17
Paper world is interesting to play with.
A papírlapokkal sokkal érdekesebb játszani.
10:20
Here, I'm taking a part of a document
Itt épp fogok egy részt egy dokumentumból
10:23
and putting over here a second part from a second place --
és áthelyezem ide, egy másik helyre -
10:25
and I'm actually modifying the information
majd módosítom az ottlévő
10:29
that I have over there.
információt.
10:32
Yeah. And I say, "OK, this looks nice,
Majd úgy döntök: 'Ez így jó lesz,
10:34
let me print it out, that thing."
kinyomtatom!"
10:37
So I now have a print-out of that thing, and now --
Tehát lesz egy nyomtatott verzióm is belőle.
10:39
the workflow is more intuitive the way we used to do it
A munkafolyamat ezáltal sokkal intuitívabbá válik,
10:41
maybe 20 years back,
mint az 20 évvel ezelőtt volt,
10:44
rather than now switching between these two worlds.
amikor is folyton e két világ között ingáztunk.
10:47
So, as a last thought,
Zárógondolatként, úgy vélem,
10:50
I think that integrating information to everyday objects
hogy azáltal, hogy kiterjesztjük az információkat a körülöttünk lévő tárgyakra,
10:53
will not only help us to get rid of the digital divide,
nem csak a digitális szakadékot, vagy a
10:56
the gap between these two worlds,
két világot elválasztó rést hidaljuk át,
11:01
but will also help us, in some way,
hanem segítségével
11:03
to stay human,
emberek maradhatunk,
11:05
to be more connected to our physical world.
szorosabb kapcsolatban élve a minket körülvevő világgal.
11:07
And it will actually help us not end up being machines
Segítségével megakadályozhatjuk, hogy gépek
11:13
sitting in front of other machines.
előtt ülő gépekké váljunk.
11:16
That's all. Thank you.
Köszönöm.
11:18
(Applause)
(Taps)
11:21
Thank you.
Köszönöm.
11:35
(Applause)
(Taps)
11:36
Chris Anderson: So, Pranav,
Chris Anderson: Pranav,
11:39
first of all, you're a genius.
először is, engedje meg, Ön egy zseni.
11:40
This is incredible, really.
Ez egyszerűen hihetetlen.
11:43
What are you doing with this? Is there a company being planned?
Mik a tervei? Céget alapít?
11:46
Or is this research forever, or what?
Vagy ez egy soha véget nem érő kutatás?
11:49
Pranav Mistry: So, there are lots of companies --
Pranav Mistry: Számos cég -
11:51
actually sponsor companies of Media Lab --
a Media Lab szponzor cégei
11:53
interested in taking this ahead in one or another way.
érdekeltek a technológia különbözőféle továbbfejlesztésében.
11:54
Companies like mobile phone operators
A mobil telefon szolgáltató cégek
11:57
want to take this in a different way than the NGOs in India,
teljesen másban gondolkodnak, mint az indiai civil szervezetek,
11:59
[who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
akik úgy vélik, miért csak 'Hatodik Érzékről' beszélünk?
12:02
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people
Miért ne lehetne egy 'Ötödik Érzék' technológia azok számára
12:05
who cannot speak.
akik nem képesek beszélni.
12:07
This technology can be used for them to speak out in a different way
A technológia segítségével képesek lehetnének, mondjuk egy
12:08
with maybe a speaker system."
hangszóró segítségével beszélni."
12:11
CA: What are your own plans? Are you staying at MIT,
CA: Mik a személyes tervei? Marad a MIT-nél,
12:12
or are you going to do something with this?
vagy más irányban gondolkodik?
12:15
PM: I'm trying to make this more available to people
PM: Megpróbálom ezt minél elérhetőbbé tenni az emberek számára
12:16
so that anyone can develop their own SixthSense device,
hogy bárki el tudja készíteni a saját Hatodik Érzék eszközét,
12:18
because the hardware is actually not that hard to manufacture
mert sem a hardver, sem a saját készülék előállítása
12:21
or hard to make your own.
nem túl bonyolult.
12:26
We will provide all the open source software for them,
BIztosítani fogjuk az összes nyílt forráskódú szoftvert hozzá,
12:28
maybe starting next month.
talán a következő hónaptól kezdődően.
12:30
CA: Open source? Wow.
CA: Nyilt forráskód? Ez igen.
12:32
(Applause)
(Taps)
12:34
CA: Are you going to come back to India with some of this, at some point?
CA: Tervezi, hogy visszatér ezzel ide Indiába valamikor?
12:39
PM: Yeah. Yes, yes, of course.
PM: Igen. Természetesen.
12:42
CA: What are your plans? MIT?
Mik a tervei? MIT?
12:44
India? How are you going to split your time going forward?
Vagy India? Hogyan fogja a jövőben megosztani az idejét?
12:46
PM: There is a lot of energy here. Lots of learning.
PM: Rengeteg energia van itt és még több tanulási lehetőség.
12:48
All of this work that you have seen is all about
Amit itt láttak az az Indiában megszerzett
12:51
my learning in India.
tudásom eredménye.
12:53
And now, if you see, it's more about the cost-effectiveness:
Leginkább itt a költséghatékonyságról van szó:
12:55
this system costs you $300
a szerkezet csupán 300 dollárba kerül
12:58
compared to the $20,000 surface tables, or anything like that.
szemben a 20.000 dolláros Surface (érintőképernyős kezelőfelületű) asztalokkal.
13:00
Or maybe even the $2 mouse gesture system
Vagy megemlíthetjük a két dolláros egeres mozdulatkövető szerkezetet,
13:03
at that time was costing around $5,000?
ami abban az időben nagyjából 5.000 dollár körül mozgott.
13:06
So, we actually -- I showed that, at a conference, to
Akkoriban egy konferencián megmutattam a szerkezetet
13:09
President Abdul Kalam, at that time,
Abdul Kalam elnöknek
13:13
and then he said, "OK, we should use this in Bhabha Atomic Research Centre
aki akkor azt mondta, hogy valahogy fel kellene használnunk a technológiát
13:15
for some use of that."
a Bhabha Atomkutató Központban.
13:18
So I'm excited about how I can bring the technology to the masses
Szóval sokkal inkább érdekel, hogyan tudom ezt a technológiát a tömegekhez eljuttatni
13:20
rather than just keeping that technology in the lab environment.
ahelyett, hogy csak laboratóriumi körülmények között használnánk.
13:23
(Applause)
(Taps)
13:26
CA: Based on the people we've seen at TED,
CA: A TED-en előadást tartó embereket véve alapul
13:30
I would say you're truly one of the two or three
azt mondhatom, Ön az egyike
13:33
best inventors in the world right now.
napjaink három legjobb feltalálójának.
13:34
It's an honor to have you at TED.
Megtiszteltetés hogy itt a TED-en fogadhattuk.
13:36
Thank you so much.
Nagyon szépen köszönöm.
13:38
That's fantastic.
Ez fantasztikus.
13:40
(Applause)
(Taps)
13:41
Translated by Anikó Szegedi
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com