English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: De spannende mogelijkheden van de SixthSense-technologie

Filmed
Views 16,209,805

Op TEDIndia toont Pranav Mistry enkele tools die de fysieke wereld laten interageren met de wereld van gegevens -- met een diepe kijk in zijn SixthSense-toestel en een nieuwe papieren "laptop", een paradigmaverschuiving. Tijdens een live vraag-en-antwoordsessie zegt Mistry dat hij de software achter SixthSense open source zal maken, om de mogelijkheden ervan voor iedereen toegankelijk te maken.

- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Wij groeiden op
00:15
We grew up
in interactie met de fysieke
voorwerpen rondom ons.
00:17
interacting with the physical objects around us.
Er zijn er heel veel,
00:20
There are an enormous number of them
we gebruiken ze elke dag.
00:22
that we use every day.
Anders dan de meeste van onze computers,
00:24
Unlike most of our computing devices,
zijn ze leuk om te gebruiken.
00:27
these objects are much more fun to use.
Als je over voorwerpen praat,
00:30
When you talk about objects,
dan horen daar automatisch ook
00:33
one other thing automatically comes attached to that thing,
gebaren bij:
00:36
and that is gestures:
hoe we deze voorwerpen hanteren,
00:38
how we manipulate these objects,
00:40
how we use these objects in everyday life.
hoe we ze in ons
dagelijks leven gebruiken.
We gebruiken gebaren niet alleen
om met voorwerpen te interageren,
00:43
We use gestures not only to interact with these objects,
maar ook om met elkaar te interageren.
00:46
but we also use them to interact with each other.
Een "Namaste!"-gebaar, misschien,
om iemand te respecteren.
00:48
A gesture of "Namaste!", maybe, to respect someone,
Of misschien --
00:51
or maybe --
in India hoef ik kinderen
niet te leren dat dit
00:52
in India I don't need to teach a kid that this means
"4 runs" betekent in cricket.
00:54
"four runs" in cricket.
Het is deel van ons alledaags leren.
00:56
It comes as a part of our everyday learning.
Ik heb dus veel belangstelling
00:59
So, I am very interested,
vanaf het begin, voor hoe --
01:01
from the beginning, that how --
hoe onze kennis
01:03
how our knowledge
van alledaagse voorwerpen en gebaren,
01:05
about everyday objects and gestures,
en hoe we deze voorwerpen gebruiken,
01:07
and how we use these objects,
kan bijdragen tot onze interactie
met de digitale wereld.
01:09
can be leveraged to our interactions with the digital world.
Liever dan toetsenbord
en muis te gebruiken,
01:12
Rather than using a keyboard and mouse,
waarom kan ik mijn computer niet gebruiken
01:15
why can I not use my computer
zoals ik in de fysieke manier interageer?
01:18
in the same way that I interact in the physical world?
Ik begon deze verkenningstocht
acht jaar geleden,
01:21
So, I started this exploration around eight years back,
en ik startte letterlijk
met een muis op mijn bureau.
01:24
and it literally started with a mouse on my desk.
Ik gebruikte ze niet voor mijn computer,
01:27
Rather than using it for my computer,
01:30
I actually opened it.
maar opende ze.
De meesten van jullie weten dat de muis toen
01:33
Most of you might be aware that, in those days,
een balletje had vanbinnen,
01:35
the mouse used to come with a ball inside,
met twee rollers
01:37
and there were two rollers
die de computer leiden
volgens de beweging van de bal
01:39
that actually guide the computer where the ball is moving,
en dus volgens de beweging van de muis.
01:42
and, accordingly, where the mouse is moving.
Ik had dus interesse voor die twee rollers
01:44
So, I was interested in these two rollers,
en wilde er meer, dus leende ik
nog een muis van een vriend --
01:47
and I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend --
01:50
never returned to him --
nooit teruggegeven --
en nu had ik 4 rollers.
01:52
and I now had four rollers.
Interessant is wat ik deed
met die rollers:
01:54
Interestingly, what I did with these rollers is,
ik haalde ze uit de muizen
01:57
basically, I took them off of these mouses
en legde ze naast elkaar.
02:00
and then put them in one line.
Het had een paar koordjes,
wieltjes en veren.
02:02
It had some strings and pulleys and some springs.
Ik kreeg een toestel
voor gebareninterface,
02:05
What I got is basically a gesture interface device
een bewegingsgevoelig toestel
02:08
that actually acts as a motion-sensing device
dat twee dollar had gekost.
02:12
made for two dollars.
Elke beweging die ik maak
in mijn fysieke wereld
02:14
So, here, whatever movement I do in my physical world
wordt gerepliceerd in de digitale wereld
02:17
is actually replicated inside the digital world
met dit kleine toestelletje
dat ik 8 jaar geleden maakte,
02:20
just using this small device that I made, around eight years back,
in 2000.
02:23
in 2000.
Omdat ik deze twee werelden
wilde integreren,
02:25
Because I was interested in integrating these two worlds,
dacht ik aan post-its.
02:27
I thought of sticky notes.
Ik dacht: "Waarom kan ik
02:29
I thought, "Why can I not connect
de normale interface
van een fysieke post-it
02:32
the normal interface of a physical sticky note
niet verbinden met de digitale wereld?"
02:34
to the digital world?"
Een bericht geschreven
op een post-it voor mijn mama
02:36
A message written on a sticky note to my mom
op papier
02:38
on paper
kan een SMS bereiken,
02:39
can come to an SMS,
of een herinnering voor een vergadering
02:41
or maybe a meeting reminder
kan synchroniseren
met mijn digitale kalender --
02:43
automatically syncs with my digital calendar --
een to-do-lijstje dat automatisch
synchroniseert met jou.
02:45
a to-do list that automatically syncs with you.
Je kan ook zoeken in de digitale wereld
02:48
But you can also search in the digital world,
of een query schrijven, bijvoorbeeld:
02:51
or maybe you can write a query, saying,
"Wat is het adres van Dr. Smith?"
02:53
"What is Dr. Smith's address?"
Dit kleine systeem drukt het af.
02:55
and this small system actually prints it out --
Het gedraagt zich als
een papieren input-outputsysteem,
02:57
so it actually acts like a paper input-output system,
02:59
just made out of paper.
gemaakt van louter papier.
Bij een andere verkenning
03:05
In another exploration,
bedacht ik een pen
die in drie dimensies kan tekenen.
03:07
I thought of making a pen that can draw in three dimensions.
Ik implementeerde deze pen
03:10
So, I implemented this pen
die designers en architecten kan helpen
03:12
that can help designers and architects
om niet alleen in 3 dimensies te denken,
03:14
not only think in three dimensions,
03:16
but they can actually draw
maar ook te tekenen,
zodat ze meer intuïtief te gebruiken is.
03:18
so that it's more intuitive to use that way.
Toen bedacht ik:
"Waarom maak ik geen Googlekaart,
03:20
Then I thought, "Why not make a Google Map,
03:22
but in the physical world?"
maar voor de fysieke wereld?"
03:24
Rather than typing a keyword to find something,
Liever dan een sleutelwoord
in te tikken om iets te vinden,
03:27
I put my objects on top of it.
zet ik mijn dingen er bovenop.
Als ik er een instapkaart leg,
toont het mij waar de gate is.
03:29
If I put a boarding pass, it will show me where the flight gate is.
Een koffiekop toont je
waar je meer koffie vindt,
03:32
A coffee cup will show where you can find more coffee,
of waar je de beker kan weggooien.
03:35
or where you can trash the cup.
Dit waren een paar
van mijn vroege exploraties.
03:37
So, these were some of the earlier explorations I did because
Het doel was de twee werelden
naadloos te integreren.
03:40
the goal was to connect these two worlds seamlessly.
Al deze experimenten
03:44
Among all these experiments,
hadden één ding gemeen:
03:46
there was one thing in common:
ik probeerde iets uit de fysieke wereld
in de digitale wereld te brengen.
03:48
I was trying to bring a part of the physical world to the digital world.
Ik nam een aspect van de voorwerpen
03:52
I was taking some part of the objects,
of van het intuïtieve van het echte leven
03:55
or any of the intuitiveness of real life,
en transfereerde ze
naar de digitale wereld,
03:58
and bringing them to the digital world,
met als doel onze computerinterface
meer intuïtief te maken.
04:01
because the goal was to make our computing interfaces more intuitive.
Maar toen besefte ik dat wij mensen
04:04
But then I realized that we humans
eigenlijk geen belangstelling
hebben voor computers.
04:06
are not actually interested in computing.
Wij hebben belangstelling voor informatie.
04:09
What we are interested in is information.
We willen dingen weten.
04:12
We want to know about things.
We willen kennis over
de loop van dynamische dingen.
04:14
We want to know about dynamic things going around.
Dus bedacht ik vorig jaar,
in het begin van het jaar:
04:16
So I thought, around last year -- in the beginning of the last year --
"Waarom kan ik deze aanpak niet omkeren?
04:21
I started thinking, "Why can I not take this approach in the reverse way?"
04:24
Maybe, "How about I take my digital world
Waarom neem ik mijn digitale wereld niet
04:27
and paint the physical world with that digital information?"
en kleur ik de fysieke wereld
met die digitale informatie?"
Want pixels zijn vandaag
beperkt tot rechthoekige dingen
04:32
Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices
die in onze broekzak passen.
04:36
that fit in our pockets.
Waarom hef ik die beperking niet op
04:38
Why can I not remove this confine
en breng ik dit over
naar mijn dingen van elke dag,
04:41
and take that to my everyday objects, everyday life
zodat ik de nieuwe taal niet moet leren
04:44
so that I don't need to learn the new language
04:46
for interacting with those pixels?
om te interageren met deze pixels?
Om deze droom te realiseren,
04:50
So, in order to realize this dream,
wilde ik een grote projector
op mijn hoofd zetten.
04:52
I actually thought of putting a big-size projector on my head.
Daarom heet dit
een hoofdgemonteerde projector, niet?
04:55
I think that's why this is called a head-mounted projector, isn't it?
Ik nam het letterlijk,
04:58
I took it very literally,
en nam mijn fietshelm,
05:00
and took my bike helmet,
maakte een insnijding
zodat de projector er goed in past.
05:02
put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
Wat ik nu kan doen --
05:05
So now, what I can do --
ik kan de wereld rondom mij
verrijken met digitale informatie.
05:07
I can augment the world around me with this digital information.
Later besefte ik
05:11
But later,
dat ik ook wilde interageren
met die digitale pixels.
05:13
I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
Dus zette ik daar een kleine camera
05:16
So I put a small camera over there,
die zich als een digitaal oog gedraagt.
05:18
that acts as a digital eye.
Later schakelden we over op een beter,
05:20
Later, we moved to a much better,
meer klantgerichte versie daarvan,
05:22
consumer-oriented pendant version of that,
die velen van jullie nu kennen
als het SixthSense-toestel.
05:24
that many of you now know as the SixthSense device.
Het interessantste aan deze technologie is
05:27
But the most interesting thing about this particular technology
dat je je digitale wereld mee kan nemen,
05:30
is that you can carry your digital world with you
waar je ook heengaat.
05:34
wherever you go.
Je kan elk oppervlak gebruiken,
elke muur in de buurt,
05:36
You can start using any surface, any wall around you,
als interface.
05:39
as an interface.
De camera volgt al je gebaren.
05:41
The camera is actually tracking all your gestures.
Wat je ook doet met je handen,
05:44
Whatever you're doing with your hands,
ze snapt je gebaar.
05:46
it's understanding that gesture.
Kijk, er zijn een paar kleurmarkeringen
05:48
And, actually, if you see, there are some color markers
die we gebruiken bij de beginversie.
05:50
that in the beginning version we are using with it.
Je kan beginnen schilderen op een muur.
05:53
You can start painting on any wall.
Je stopt bij een muur en begint te schilderen.
05:55
You stop by a wall, and start painting on that wall.
We volgen niet één vinger, hier.
05:58
But we are not only tracking one finger, here.
We geven je de vrijheid om je twee handen
helemaal te gebruiken,
06:00
We are giving you the freedom of using all of both of your hands,
je kan dus beide handen gebruiken
om in en uit te zoomen
06:04
so you can actually use both of your hands to zoom into or zoom out
door te knijpen.
06:07
of a map just by pinching all present.
Wat de camera doet --
06:09
The camera is actually doing --
die alle beelden krijgt --
06:12
just, getting all the images --
is de herkenning van omtrek en kleur,
06:13
is doing the edge recognition and also the color recognition
en binnenin spelen zich
allerlei kleine algoritmes af.
06:16
and so many other small algorithms are going on inside.
Het is technisch een beetje complex,
06:19
So, technically, it's a little bit complex,
maar het geeft je een resultaat
dat intuïtiever te gebruiken is.
06:21
but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
Ik vind het spannender
dat je het mee naar buiten kan nemen.
06:24
But I'm more excited that you can actually take it outside.
In plaats van je camera
uit je zak te halen,
06:27
Rather than getting your camera out of your pocket,
maak je gewoon
het gebaar van "foto maken",
06:30
you can just do the gesture of taking a photo
en het maakt een foto voor jou.
06:33
and it takes a photo for you.
(Applaus)
06:35
(Applause)
Dankjewel.
06:39
Thank you.
En later vind ik ergens een muur
06:41
And later I can find a wall, anywhere,
en begin ik door de foto's te bladeren,
06:43
and start browsing those photos
of: "OK, ik wil deze foto wat aanpassen
06:45
or maybe, "OK, I want to modify this photo a little bit
en naar een vriend mailen."
06:47
and send it as an email to a friend."
06:49
So, we are looking for an era where
We stevenen dus af op een tijd waarin
computers zich vermengen
met de fysieke wereld.
06:52
computing will actually merge with the physical world.
En natuurlijk, als je geen oppervlak hebt,
06:55
And, of course, if you don't have any surface,
kan je je handpalm gebruiken
voor simpele dingen.
06:58
you can start using your palm for simple operations.
Hier tik ik een telefoonnummer in
met mijn hand.
07:01
Here, I'm dialing a phone number just using my hand.
De camera snapt niet alleen
je handbewegingen,
07:07
The camera is actually not only understanding your hand movements,
maar -- interessant --
07:10
but, interestingly,
07:11
is also able to understand what objects you are holding in your hand.
snapt ook welke dingen je
in je hand houdt.
Wat we hier doen,
07:14
What we're doing here is actually --
in dit geval,
07:17
for example, in this case,
is de boekomslag vergelijken
07:19
the book cover is matched
met zoveel duizenden,
miljoenen boeken online,
07:21
with so many thousands, or maybe millions of books online,
en uitzoeken welk boek het is.
07:24
and checking out which book it is.
Zodra het die informatie heeft,
07:26
Once it has that information,
07:27
it finds out more reviews about that,
zoekt het recensies op.
Daar heeft de New York Times
misschien een geluidsopname van,
07:29
or maybe New York Times has a sound overview on that,
dus kan je, op een fysieke boek,
07:32
so you can actually hear, on a physical book,
een recensie horen als geluid.
07:34
a review as sound.
("bekende praatje aan
de universiteit van Harvard...")
07:36
("famous talk at Harvard University ...")
Dit was het bezoek
van Obama aan MIT vorige week.
07:38
This was Obama's visit last week to MIT.
("... en ik wil in het bijzonder dank zeggen
aan twee uitstekende MIT...")
07:42
("... and particularly I want to thank two outstanding MIT ...")
Dus ik keek naar de live-video
van dit praatje, buiten, op een krant.
07:46
So, I was seeing the live [video] of his talk, outside, on just a newspaper.
Je krant zal je actuele
weersinformatie tonen
07:51
Your newspaper will show you live weather information
in plaats van updates te geven --
07:54
rather than having it updated -- like, you have to check your computer
jij moet je computer checken
om dat te doen, niet?
07:57
in order to do that, right?
(Applaus)
07:59
(Applause)
As ik terugkeer,
kan ik mijn instapkaart gebruiken
08:04
When I'm going back, I can just use my boarding pass
om te bekijken
hoeveel vertraging mijn vlucht heeft,
08:07
to check how much my flight has been delayed,
want op dat moment
08:09
because at that particular time,
heb ik geen zin
om mijn iPhone aan te zetten,
08:11
I'm not feeling like opening my iPhone,
en dat icoontje te controleren.
08:13
and checking out a particular icon.
08:15
And I think this technology will not only change the way --
Ik denk dat deze technologie
niet alleen de manier verandert --
08:18
yes. (Laughter)
Ja. (Gelach)
Het verandert ook
hoe we met mensen omgaan,
08:20
It will change the way we interact with people, also,
niet alleen met de fysieke wereld.
08:22
not only the physical world.
Het leuke is, ik ga
naar de metro van Boston
08:24
The fun part is, I'm going to the Boston metro,
en speel Pong op de trein,
08:27
and playing a pong game inside the train
op de grond.
08:30
on the ground, right?
(Gelach)
08:32
(Laughter)
Ik denk dat verbeelding de enige grens is
08:33
And I think the imagination is the only limit
van wat je kan bedenken
08:35
of what you can think of
als deze technologie zich
met het echte leven mengt.
08:37
when this kind of technology merges with real life.
Velen van jullie zullen opwerpen dat
08:39
But many of you argue, actually, that
ons werk niet alleen
om fysieke dingen gaat.
08:41
all of our work is not only about physical objects.
We doen boekhouding,
en schrijven op papier,
08:44
We actually do lots of accounting and paper editing
en dat soort dingen. Wat daarmee?
08:47
and all those kinds of things; what about that?
08:49
And many of you are excited about the next generation tablet computers
Velen vinden de volgende generatie
tabletcomputers spannend,
die op de markt komen.
08:53
to come out in the market.
In plaats van daarop te wachten,
08:55
So, rather than waiting for that,
maakte ik er een voor mezelf,
met een blad papier.
08:57
I actually made my own, just using a piece of paper.
09:00
So, what I did here is remove the camera --
Ik haalde de camera eruit --
09:02
All the webcam cameras have a microphone inside the camera.
alle webcams hebben
een microfoon in de camera.
Ik haalde de microfoon eruit
09:06
I removed the microphone from that,
en prikte die --
09:09
and then just pinched that --
ik maakte een clip van de microfoon
09:11
like I just made a clip out of the microphone --
en maakte die vast
aan een stuk papier dat ik vond.
09:14
and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
Het geluid van de aanraking
09:18
So now the sound of the touch
laat weten op welk ogenblik
ik het papier aanraak.
09:21
is getting me when exactly I'm touching the paper.
De camera volgt intussen
waar mijn vingers heengaan;
09:24
But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
Je kan natuurlijk films kijken.
09:28
You can of course watch movies.
("Goedemiddag. Mijn naam is Russell...")
09:31
("Good afternoon. My name is Russell ...
("... en ik ben een Verkenner
bij Stam 54.")
09:34
and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
En je kan natuurlijk spelletjes spelen.
09:37
And you can of course play games.
(Autoracegeluid)
09:40
(Car engine)
De camera snapt hoe je het papier houdt
09:43
Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper
en een autorace speelt.
09:46
and playing a car-racing game.
(Applaus)
09:48
(Applause)
Velen van jullie denken wellicht:
"OK, je kan browsen.
09:52
Many of you already must have thought, OK, you can browse.
09:54
Yeah. Of course you can browse to any websites
Natuurlijk kan je browsen naar een website
of allerlei berekeningen doen
op een blad papier
09:57
or you can do all sorts of computing on a piece of paper
als je het nodig hebt.
10:00
wherever you need it.
10:01
So, more interestingly,
Interessanter is:
hoe doen we dat
op een meer dynamische manier?
10:04
I'm interested in how we can take that in a more dynamic way.
Als ik terugkom bij mijn bureau,
pak ik die informatie op
10:07
When I come back to my desk I can just pinch that information
en laat het los op mijn bureaublad,
10:10
back to my desktop
zodat ik mijn volledige computer kan gebruiken.
10:12
so I can use my full-size computer.
(Applaus)
10:15
(Applause)
Waarom alleen computers?
We kunnen met louter papier spelen.
10:17
And why only computers? We can just play with papers.
De papieren wereld
is leuk om mee te spelen.
10:20
Paper world is interesting to play with.
Hier neem ik een deel van een document
10:23
Here, I'm taking a part of a document
en voeg er een tweede deel
aan toe van een andere plek --
10:25
and putting over here a second part from a second place --
en wijzig ik de informatie
10:29
and I'm actually modifying the information
die ik hier heb.
10:32
that I have over there.
En ik zeg: "OK, ziet er goed uit,
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looks nice,
laat me dat ding afdrukken."
10:37
let me print it out, that thing."
Nu heb ik dus een afdruk.
10:39
So I now have a print-out of that thing, and now --
De workflow was intuïtiever zoals we het
10:41
the workflow is more intuitive the way we used to do it
20 jaar geleden deden,
10:44
maybe 20 years back,
dan vandaag, nu we schakelen
tussen deze twee werelden.
10:47
rather than now switching between these two worlds.
Nog een laatste gedachte:
10:50
So, as a last thought,
ik denk dat informatie integreren
in dingen van elke dag
10:53
I think that integrating information to everyday objects
ons niet alleen zal helpen
om de digitale kloof te overbruggen,
10:56
will not only help us to get rid of the digital divide,
het gat tussen deze twee werelden,
11:01
the gap between these two worlds,
maar het zal ons ook helpen
11:03
but will also help us, in some way,
11:05
to stay human,
om menselijk te blijven,
om meer verbonden te zijn
met de fysieke wereld.
11:07
to be more connected to our physical world.
Het zal ons helpen
om geen machines te zijn
11:13
And it will actually help us not end up being machines
die voor andere machines zitten.
11:16
sitting in front of other machines.
Dat is alles. Dankjewel.
11:18
That's all. Thank you.
(Applaus)
11:21
(Applause)
Dankjewel.
11:35
Thank you.
(Applaus)
11:36
(Applause)
Chris Anderson: Pranav,
11:39
Chris Anderson: So, Pranav,
eerst en vooral, je bent een genie.
11:40
first of all, you're a genius.
11:43
This is incredible, really.
Dit is echt ongelooflijk.
Wat doe je ermee?
Staat er een bedrijf op stapel?
11:46
What are you doing with this? Is there a company being planned?
11:49
Or is this research forever, or what?
Of is dit voor altijd onderzoek, of zo?
11:51
Pranav Mistry: So, there are lots of companies --
Pranav Mistry: Veel bedrijven
die Media Lab sponsoren
11:53
actually sponsor companies of Media Lab --
11:54
interested in taking this ahead in one or another way.
hebben belangstelling
om hier iets mee te doen.
Bedrijven zoals mobiele telefoonbedrijven
11:57
Companies like mobile phone operators
willen dit anders doen
dan de ngo's in India,
11:59
want to take this in a different way than the NGOs in India,
die denken: "Waarom kunnen we
alleen 'SixthSense' krijgen?
12:02
[who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
We hebben een vijfde zintuig nodig
voor mensen die er één missen,
12:05
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people
die niet kunnen praten.
12:07
who cannot speak.
Deze technologie kan worden gebruikt
zodat ze anders kunnen spreken,
12:08
This technology can be used for them to speak out in a different way
met een spraaksysteem;"
12:11
with maybe a speaker system."
12:12
CA: What are your own plans? Are you staying at MIT,
CA: Wat zijn je eigen plannen?
Blijf je op MIT,
of ga je hier iets mee doen?
12:15
or are you going to do something with this?
12:16
PM: I'm trying to make this more available to people
PM: Ik probeer dit
voor meer mensen open te stellen,
12:18
so that anyone can develop their own SixthSense device,
zodat iedereen zijn eigen
SixthSense-toestel kan maken,
want de hardware
is niet zo moeilijk te produceren,
12:21
because the hardware is actually not that hard to manufacture
of zelf te maken.
12:26
or hard to make your own.
We maken er open-sourcesoftware van,
12:28
We will provide all the open source software for them,
misschien vanaf volgende maand.
12:30
maybe starting next month.
CA: Open source? Wow.
12:32
CA: Open source? Wow.
(Applaus)
12:34
(Applause)
CA: Breng je dit op één of
andere manier terug naar India?
12:39
CA: Are you going to come back to India with some of this, at some point?
PM: Ja, natuurlijk.
12:42
PM: Yeah. Yes, yes, of course.
CA: Wat zijn je plannen? MIT?
12:44
CA: What are your plans? MIT?
India? Hoe zal je je tijd verdelen
in de toekomst?
12:46
India? How are you going to split your time going forward?
PM: Hier is veel energie. Veel leren.
12:48
PM: There is a lot of energy here. Lots of learning.
Alles wat je hier ziet gaat over
12:51
All of this work that you have seen is all about
mijn leren in India.
12:53
my learning in India.
Kijk, gaat het meer
om kosteneffectiviteit:
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectiveness:
dit systeem kost je 300 dollar,
12:58
this system costs you $300
vergeleken met
de touchtafels van 20.000 dollar.
13:00
compared to the $20,000 surface tables, or anything like that.
Zelfs het muisgebarensysteem
van twee dollar
13:03
Or maybe even the $2 mouse gesture system
kostte toen 5.000 dollar.
13:06
at that time was costing around $5,000?
Dus ik liet dit eens zien aan
13:09
So, we actually -- I showed that, at a conference, to
President Abdul Kalam, toentertijd,
13:13
President Abdul Kalam, at that time,
en hij zei: "We kunnen dit gebruiken
in het Bhabha Nucleair Onderzoekscentrum,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in Bhabha Atomic Research Centre
13:18
for some use of that."
Ik vind het dus spannend dat ik
technologie naar de massa kan brengen
13:20
So I'm excited about how I can bring the technology to the masses
13:23
rather than just keeping that technology in the lab environment.
in plaats van ze
in het laboratorium te houden.
(Applaus)
13:26
(Applause)
CA: Op basis van de mensen
die we bij TED hebben gezien,
13:30
CA: Based on the people we've seen at TED,
zou ik zeggen dat je behoort
tot de twee of drie
13:33
I would say you're truly one of the two or three
13:34
best inventors in the world right now.
beste uitvinders
in de wereld van dit moment.
13:36
It's an honor to have you at TED.
Het is een eer om je op TED te hebben.
13:38
Thank you so much.
Heel hartelijk dank.
Fantastisch.
13:40
That's fantastic.
(Applaus)
13:41
(Applause)
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Marcia Lauw

▲Back to top

About the speaker:

Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com