English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: AltıncıHis teknolojisinin heyecan verici potansiyeli

Filmed
Views 16,209,805

Pranav Mistry, TEDHindistan'da fiziksel dünya ile veri dünyasının etkileşimine yardımcı olacak çeşitli araçları gösteriyor - kendisinin AltıncıHis cihazı ve yeni, devrimsel kağıt "dizüstü" de buna dahil. Sahnedeki soru-cevap kısmında ise Mistry tüm imkanlara yol vermek için AltıncıHis'in yazılımını açık kaynak olarak sunacağını söylüyor.

- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

We grew up
Hepimiz çevremizdeki
00:15
interacting with the physical objects around us.
nesnelerle etkileşimde bulunarak büyüdük.
00:17
There are an enormous number of them
Çok büyük bir kısmını
00:20
that we use every day.
günlük yaşantımızda kullanıyoruz.
00:22
Unlike most of our computing devices,
Birçok bilgi-işlem cihazımızın aksine,
00:24
these objects are much more fun to use.
bu nesneleri kullanmak çok daha zevkli.
00:27
When you talk about objects,
Nesneler hakkında konuştuğunuz zaman,
00:30
one other thing automatically comes attached to that thing,
bir başka şey de bunun yanında otomatik olarak gelir,
00:33
and that is gestures:
ki o da jestlerdir:
00:36
how we manipulate these objects,
nesneleri nasıl manipüle ettiğimiz,
00:38
how we use these objects in everyday life.
günlük yaşantımızda nasıl kullandığımız.
00:40
We use gestures not only to interact with these objects,
Jestleri sadece bu nesnelerle etkileşim için değil,
00:43
but we also use them to interact with each other.
onları kendi aralarında etkileşime sokmak için de kullanırız.
00:46
A gesture of "Namaste!", maybe, to respect someone,
"Namaste!" jesti, belki birisine saygı göstermek,
00:48
or maybe --
ya da belki --
00:51
in India I don't need to teach a kid that this means
Hindistan'da bir çocuğa bunun krikette "4 koşu" demek
00:52
"four runs" in cricket.
olduğunu öğretmeme gerek yoktur.
00:54
It comes as a part of our everyday learning.
Bu günlük öğrenmenin bir parçası olarak gelir.
00:56
So, I am very interested,
Başından beri,
00:59
from the beginning, that how --
bir konuyla ilgileniyorum --
01:01
how our knowledge
Yaşantımızdaki günlük objeler
01:03
about everyday objects and gestures,
ve jestler hakkındaki bilgimizin,
01:05
and how we use these objects,
ve onları kullanma biçimimizin
01:07
can be leveraged to our interactions with the digital world.
dijital dünyayla olan etkileşimimize nasıl uyarlanabilir...
01:09
Rather than using a keyboard and mouse,
Klavye ve fare kullanmak yerine,
01:12
why can I not use my computer
neden bilgisayarımı fiziksel dünyayla
01:15
in the same way that I interact in the physical world?
etkileşim kurduğum şekilde kullanamayayım?
01:18
So, I started this exploration around eight years back,
Bu yolculuğa 8 yıl önce başladım,
01:21
and it literally started with a mouse on my desk.
ve gerçekten de masamın üstündeki fare ile başladı.
01:24
Rather than using it for my computer,
Onu bilgisayarımla kullanmak yerine,
01:27
I actually opened it.
onun içini açtım.
01:30
Most of you might be aware that, in those days,
Çoğunuz bilirsiniz, o zamanlar,
01:33
the mouse used to come with a ball inside,
farelerin içinde bir top olurdu,
01:35
and there were two rollers
ve iki tane tekerlek vardı ki
01:37
that actually guide the computer where the ball is moving,
bunlar bilgisayara topun ve ona uyumlu olarak
01:39
and, accordingly, where the mouse is moving.
farenin nereye gittiğini iletirlerdi.
01:42
So, I was interested in these two rollers,
Her neyse, bu tekerlekler benim ilgimi çekti,
01:44
and I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend --
ve daha fazlasını istedim, dolayısıyla arkadaşımdan bir fare daha ödünç aldım --
01:47
never returned to him --
ona hiç geri vermedim --
01:50
and I now had four rollers.
böylece dört tane tekerleğim oldu.
01:52
Interestingly, what I did with these rollers is,
İlginç olan, basit bir şekilde,
01:54
basically, I took them off of these mouses
bu tekerlekleri farelerden çıkarttım
01:57
and then put them in one line.
ve onları bir çizgi üzerine monte ettim.
02:00
It had some strings and pulleys and some springs.
Düzenekte birkaç iplik, makara ve yay da vardı.
02:02
What I got is basically a gesture interface device
Yaptığım şey temel olarak iki dolarlık
02:05
that actually acts as a motion-sensing device
el hareketlerini algılayan bir hareket arayüzü
02:08
made for two dollars.
cihazıydı.
02:12
So, here, whatever movement I do in my physical world
Ve, işte, yaklaşık sekiz yıl önce, 2000'de yaptığım
02:14
is actually replicated inside the digital world
sadece küçük bir alet ile fiziksel dünyada
02:17
just using this small device that I made, around eight years back,
yaptığım her hareket dijital dünyada taklit
02:20
in 2000.
ediliyor.
02:23
Because I was interested in integrating these two worlds,
Bu iki dünyayı birleştirmekle ilgilendiğimden,
02:25
I thought of sticky notes.
yapışkan notları düşündüm.
02:27
I thought, "Why can I not connect
Ve kendime sordum, "Neden
02:29
the normal interface of a physical sticky note
fiziksel bir yapışkan not arayüzünü dijital
02:32
to the digital world?"
dünyaya bağlayamayayım?"
02:34
A message written on a sticky note to my mom
Kağıt üzerinde anneme yazılmış bir not
02:36
on paper
bir SMS
02:38
can come to an SMS,
haline gelebilir,
02:39
or maybe a meeting reminder
yahut bir toplantı hatırlatması
02:41
automatically syncs with my digital calendar --
dijital takvimimle otomatik olarak senkronize olabilir --
02:43
a to-do list that automatically syncs with you.
sizinle otomatik olarak senkronize olan bir yapılacaklar listesi.
02:45
But you can also search in the digital world,
Ama dijital dünyada aynı zamanda arama da
02:48
or maybe you can write a query, saying,
yapabilirsiniz, ya da "Dr. Smith'in adresi
02:51
"What is Dr. Smith's address?"
nedir?" gibi bir sorgu yapabilirsiniz.
02:53
and this small system actually prints it out --
ve bu küçük sistem gerçekten sonucu bastırır --
02:55
so it actually acts like a paper input-output system,
kısacası sistem yalnızca kağıttan yapılmış bir kağıt
02:57
just made out of paper.
girdi-çıktı sistemi gibi davranır
02:59
In another exploration,
Bir başka deneme olarak,
03:05
I thought of making a pen that can draw in three dimensions.
üç boyutlu çizebilen bir kalem yapmayı düşündüm.
03:07
So, I implemented this pen
Ve, mimarlara ve tasarımcılara
03:10
that can help designers and architects
sadece üç boyutlu düşünmeyi değil
03:12
not only think in three dimensions,
gerçekten üç boyutlu çizmeyi sağlayacak,
03:14
but they can actually draw
ve bu şekilde daha sezgisel
03:16
so that it's more intuitive to use that way.
bir kullanımı olacak kalemi gerçeğe dönüştürdüm.
03:18
Then I thought, "Why not make a Google Map,
Sonra düşündüm, "Neden Google'ın haritaları
03:20
but in the physical world?"
fiziksel dünyada uygulanmasın?"
03:22
Rather than typing a keyword to find something,
Bir şeyi bulmak için anahtar kelime yazmak yerine,
03:24
I put my objects on top of it.
üzerine çeşitli eşyalarımı koydum.
03:27
If I put a boarding pass, it will show me where the flight gate is.
Uçak biletimi koyarsam, bana uçuş kapısının nerede olduğunu gösterecek.
03:29
A coffee cup will show where you can find more coffee,
Bir fincan size nerelerde daha fazla kahve bulabileceğinizi, ya da
03:32
or where you can trash the cup.
fincanı nereye atabileceğinizi gösterecek.
03:35
So, these were some of the earlier explorations I did because
Bunlar önceden yaptığım bazı deneylerdi çünkü
03:37
the goal was to connect these two worlds seamlessly.
amacım iki dünyayı sorunsuz şekilde bağlamaktı.
03:40
Among all these experiments,
Bütün bu deneyler arasında
03:44
there was one thing in common:
bir şey ortaktı:
03:46
I was trying to bring a part of the physical world to the digital world.
fiziksel dünyadan bir parçayı dijital dünyaya taşımaya çalışıyordum.
03:48
I was taking some part of the objects,
Ya nesnelerin bir parçasını, ya da
03:52
or any of the intuitiveness of real life,
gerçek hayata dair bir sezgiyi alıp
03:55
and bringing them to the digital world,
bunları dijital dünyaya taşıyordum,
03:58
because the goal was to make our computing interfaces more intuitive.
çünkü amaç bilgi-işlem arayüzlerini daha sezgisel yapmaktı.
04:01
But then I realized that we humans
Fakat sonra farkettim ki, biz insanlar
04:04
are not actually interested in computing.
aslında bilgisayarlarla çok ilgilenmiyorduk.
04:06
What we are interested in is information.
Bizim ilgilendiğimiz şey bilgiydi.
04:09
We want to know about things.
Eşya hakkındaki herşeyi bilmek istiyorduk.
04:12
We want to know about dynamic things going around.
Etrafımızda olan bitenden haberdar olmak istiyorduk.
04:14
So I thought, around last year -- in the beginning of the last year --
Ve geçen sene -- geçen senenin başında -- düşünmeye
04:16
I started thinking, "Why can I not take this approach in the reverse way?"
başladım, "Neden bu yaklaşımı tersten ele alamayım?"
04:21
Maybe, "How about I take my digital world
Ya da, "Dijital dünyamı alıp, fiziksel dünyamı
04:24
and paint the physical world with that digital information?"
onun dijital bilgisiyle bezersem nasıl olur?"
04:27
Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices
An itibariyle, pikseller cebimize sığmakta olan dikdörtgen cihazların içinde
04:32
that fit in our pockets.
sınırlı durumdalar.
04:36
Why can I not remove this confine
Neden bu sınırı kaldırmayayım da
04:38
and take that to my everyday objects, everyday life
her gün kullandığım şeyleri, günlük hayatımı
04:41
so that I don't need to learn the new language
bu pikselleri kullanabilmek için yeni bir dil
04:44
for interacting with those pixels?
öğrenmeme gerek kalmasın?
04:46
So, in order to realize this dream,
Ve, bu hayali hayata geçirmek için
04:50
I actually thought of putting a big-size projector on my head.
kafama büyük ebatlı bir projektör koymayı bile düşündüm.
04:52
I think that's why this is called a head-mounted projector, isn't it?
Sanırım bundan dolayı başa bağlı projektör deniliyor, değil mi?
04:55
I took it very literally,
Bunu kelime anlamıyla anladım,
04:58
and took my bike helmet,
ve bisiklet kaskımı aldım,
05:00
put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
projektörün daha iyi oturması için tepesini kestim.
05:02
So now, what I can do --
Sonrasında, ne yapabilirim --
05:05
I can augment the world around me with this digital information.
Etrafımdaki dünyayı bu dijital veriyle genişletebilirim.
05:07
But later,
Ama sonra,
05:11
I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
Fark ettim ki o piksellerle aynı zamanda oynamayı da istiyordum.
05:13
So I put a small camera over there,
Ve oraya küçük bir kamera koydum,
05:16
that acts as a digital eye.
diijital göz görevi yapsın diye.
05:18
Later, we moved to a much better,
Ardından, çok daha fazla yol katettik,
05:20
consumer-oriented pendant version of that,
tüketicye yönelik boyuna askılı hali,
05:22
that many of you now know as the SixthSense device.
çoğunuzun AltıncıHis cihazı diye bildiği şey.
05:24
But the most interesting thing about this particular technology
Fakat bu özel teknolojinin en ilginç yanı onu
05:27
is that you can carry your digital world with you
nereye giderseniz gidin yanınızda götürüyor
05:30
wherever you go.
olmanızdır.
05:34
You can start using any surface, any wall around you,
Etrafınızdaki bütün yüzeyleri ve duvarları arayüz olarak kullanmaya
05:36
as an interface.
başlayabilirsiniz.
05:39
The camera is actually tracking all your gestures.
Kamera bütün hareketlerinizi takip ediyor.
05:41
Whatever you're doing with your hands,
Ellerinizle ne yaparsanız yapın,
05:44
it's understanding that gesture.
yaptığınız hareketi anlıyor.
05:46
And, actually, if you see, there are some color markers
Ve aslında, görüyorsanız, ilk versiyonla beraber kullandığımız
05:48
that in the beginning version we are using with it.
renkli kalemler de var.
05:50
You can start painting on any wall.
Herhangi bir duvarda resim yapabilirsiniz.
05:53
You stop by a wall, and start painting on that wall.
Bir duvarda durup, üzerinde resim yapmaya başlayabilirsiniz.
05:55
But we are not only tracking one finger, here.
Ama burada sadece bir parmağı takip ertmiyoruz.
05:58
We are giving you the freedom of using all of both of your hands,
Size iki elinizi de kullanma özgürlüğünü veriyoruz,
06:00
so you can actually use both of your hands to zoom into or zoom out
öyle ki iki elinizi de bir harita üzerinde yaklaşmak veya uzaklaşmak
06:04
of a map just by pinching all present.
için bir çimdik hareketi ile kullanabilirsiniz.
06:07
The camera is actually doing --
Kameranın yaptığı işe gelirsek --
06:09
just, getting all the images --
sadece, tüm resimleri alıyor --
06:12
is doing the edge recognition and also the color recognition
köşe ve renk teşhisini yapıyor ve
06:13
and so many other small algorithms are going on inside.
ve içindeki birçok küçük algoritmaya göre işliyor.
06:16
So, technically, it's a little bit complex,
Yani, teknik olarak, bu biraz karmaşık,
06:19
but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
ama bir anlamda size kullanması daha sezgisel olan bir çıktı veriyor.
06:21
But I'm more excited that you can actually take it outside.
Ama ben onu dışarı çıkarabilmeniz konusunda heyecanlıyım.
06:24
Rather than getting your camera out of your pocket,
Cebinizden bir kamera çıkarmak yerine,
06:27
you can just do the gesture of taking a photo
sadece bir fotoğraf çekme hareketi yapabilirsiniz
06:30
and it takes a photo for you.
ve o da sizin için fotoğrafı çeker.
06:33
(Applause)
(Alkışlar)
06:35
Thank you.
Teşekkürler.
06:39
And later I can find a wall, anywhere,
Ve sonra herhangi bir yerde, bir duvar bulabilirim
06:41
and start browsing those photos
ve bu fotoğraflarda gezinebilirim
06:43
or maybe, "OK, I want to modify this photo a little bit
ve belki, "Tamam, bu fotoğrafı biraz değiştirmek ve
06:45
and send it as an email to a friend."
bir arkadaşıma e-posta olarak göndermek istiyorum"
06:47
So, we are looking for an era where
Yani, biz bilgi-işlemin fiziksel dünya ile
06:49
computing will actually merge with the physical world.
birleşeceği bir çağ arıyoruz.
06:52
And, of course, if you don't have any surface,
Ve, tabi, eğer hiç yüzeyiniz yoksa,
06:55
you can start using your palm for simple operations.
basit işlemler için avucunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.
06:58
Here, I'm dialing a phone number just using my hand.
Burada, sadece elimi kullanarak, bir telefon numarası çeviriyorum.
07:01
The camera is actually not only understanding your hand movements,
Kamera sadece sizin el hareketlerinizi anlamakla kalmıyor,
07:07
but, interestingly,
ama, ilginç olarak
07:10
is also able to understand what objects you are holding in your hand.
elinizde hangi nesneleri tuttuğunuzu da anlayabiliyor.
07:11
What we're doing here is actually --
Burada gerçekte yaptığımız şey --
07:14
for example, in this case,
örneğin, bu durumda,
07:17
the book cover is matched
kitabın kapağı binlerce
07:19
with so many thousands, or maybe millions of books online,
belki milyonlarca kitap ile internetten karşılaştırılıyor,
07:21
and checking out which book it is.
ve hangi kitap olduğu bulunuyor.
07:24
Once it has that information,
Bu bilgiye sahip olduğu zaman,
07:26
it finds out more reviews about that,
onun hakkındaki eleştirileri buluyor,
07:27
or maybe New York Times has a sound overview on that,
veya belki New York Times'in sesli bir tenkiti vardır,
07:29
so you can actually hear, on a physical book,
öyleyse fiziksel bir kitap üzerine yazılmış bir eleştiriyi
07:32
a review as sound.
sesli olarak dinleyebilirsiniz.
07:34
("famous talk at Harvard University ...")
("Harvard Üniversitesi'ndeki ünlü konuşma")
07:36
This was Obama's visit last week to MIT.
Bu Obama'nın MIT'ye geçen hafta yaptığı ziyaretti.
07:38
("... and particularly I want to thank two outstanding MIT ...")
("... ve özellikle 2 sıradışı MIT üyesine teşekkür etmek istiyorum ...")
07:42
So, I was seeing the live [video] of his talk, outside, on just a newspaper.
Yani, bu canlı videoy, dışarıda, sadece bir gazete üzerinde seyredebiliyordum.
07:46
Your newspaper will show you live weather information
Gazeteniz size canlı hava durumunu gösterecek
07:51
rather than having it updated -- like, you have to check your computer
onu güncellemek için bilgisayarınızı kontrol etmek zorunda
07:54
in order to do that, right?
kalmayacaksınız, değil mi?
07:57
(Applause)
(Alkışlar)
07:59
When I'm going back, I can just use my boarding pass
Geri dönerken, uçuşumun ne kadar gecikmeli olduğunu
08:04
to check how much my flight has been delayed,
öğrenmek için sadece uçak biletimi kullanabilirim,
08:07
because at that particular time,
çünkü o anda, iPhone'umu
08:09
I'm not feeling like opening my iPhone,
açmak ve özel bir ikona tıklamak
08:11
and checking out a particular icon.
istemiyor olabilirim.
08:13
And I think this technology will not only change the way --
Ve bence bu teknoloji sadece onla değil --
08:15
yes. (Laughter)
Evet. (Kahkahalar)
08:18
It will change the way we interact with people, also,
Sadece fiziksel dünya ile değil, insanlar ile olan
08:20
not only the physical world.
etkileşimimizi de değiştirecektir.
08:22
The fun part is, I'm going to the Boston metro,
Komik olan, Boston metrosuna gidiyorum,
08:24
and playing a pong game inside the train
ve trenin içerisinde bir pong oyunu oynuyorum,
08:27
on the ground, right?
yerde, tamam mı?
08:30
(Laughter)
(Kahkahalar)
08:32
And I think the imagination is the only limit
Ve bence bu tip bir teknoloji gerçek dünya ile
08:33
of what you can think of
birleşeceği zaman
08:35
when this kind of technology merges with real life.
düşünebileceğiniz şeylerin tek sınırı hayal gücüdür.
08:37
But many of you argue, actually, that
Ama çoğunuz, yaptığımız çoğu iş
08:39
all of our work is not only about physical objects.
fiziksel nesnelerle ilgili değil diyebilirsiniz.
08:41
We actually do lots of accounting and paper editing
Aslında bir çok muhasebe hesabı ve döküman işleme
08:44
and all those kinds of things; what about that?
vb şeyler yapıyoruz; onlar ne olacak?
08:47
And many of you are excited about the next generation tablet computers
Ve birçoğunuz gelecek nesil tablet bilgisayarların piyasaya çıkması
08:49
to come out in the market.
konusunda heyecanlısınızdır.
08:53
So, rather than waiting for that,
Yani, bunu beklemek yerine,
08:55
I actually made my own, just using a piece of paper.
ben sadece bir parça kağıt kullanarak, kendiminkini yaptım.
08:57
So, what I did here is remove the camera --
Burada yaptığım kamerayı çıkarmak --
09:00
All the webcam cameras have a microphone inside the camera.
Ve tüm web kameralarının içinde bir mikrofon olur.
09:02
I removed the microphone from that,
Ondan da mikrofonu çıkarttım,
09:06
and then just pinched that --
ve onu parmaklarımın arasına aldım --
09:09
like I just made a clip out of the microphone --
mikrofondan bir ataş yapmış gibi --
09:11
and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
ve bunu bir kağıt parçasına, etraftaki herhangi bir kağıda tutturdum.
09:14
So now the sound of the touch
Yani dokunmanın sesi
09:18
is getting me when exactly I'm touching the paper.
tam da dokunduğum zaman geliyor.
09:21
But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
Ama kamera aslında benim ellerimin hareket ettiği yerleri takip ediyor.
09:24
You can of course watch movies.
Tabi film de seyredebilirsiniz.
09:28
("Good afternoon. My name is Russell ...
("İyi günlerç Benim adım Russell ...")
09:31
and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
(".. ve ben 54cü kavimdeki Vahşi Dünya Araştırmacısıyım.")
09:34
And you can of course play games.
Ve tabi oyun da oynayabilirsiniz.
09:37
(Car engine)
(Araba motoru)
09:40
Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper
Burada, kamera aslında kağıdı nasıl tuttuğunuz anlıyor ve
09:43
and playing a car-racing game.
bir araba yarışı oyunu oynuyorsunuz.
09:46
(Applause)
(Alkışlar)
09:48
Many of you already must have thought, OK, you can browse.
Birçoğunuz düşünmüş olmalı, tabi, gezebilirsiniz.
09:52
Yeah. Of course you can browse to any websites
Evet. Tabi ki tüm sitelere girebilirsiniz.
09:54
or you can do all sorts of computing on a piece of paper
veya nerede ihtiyacınız olursa olsun her türlü işlemi
09:57
wherever you need it.
kağıt üzerinde yapabilirsiniz.
10:00
So, more interestingly,
Yani, daha ilginci,
10:01
I'm interested in how we can take that in a more dynamic way.
bunu nasıl daha dinamik bir şekilde yapabileceğimizle ilgileniyorum.
10:04
When I come back to my desk I can just pinch that information
Masama geri gelince bu bilgiyi basitçe masaüstüme
10:07
back to my desktop
geri atabiliyorum ki
10:10
so I can use my full-size computer.
tam-boy bilgisayarımı kullanabileyim.
10:12
(Applause)
(Alkışlar)
10:15
And why only computers? We can just play with papers.
Ve neden sadece bilgisayarlar? Sadece kağıtlarla oynayabiliriz.
10:17
Paper world is interesting to play with.
Kağıt Dünyası'nda oynamak ilginçtir.
10:20
Here, I'm taking a part of a document
Burada, bir dökümanın bir parçasını alıyorum
10:23
and putting over here a second part from a second place --
ve buraya yukarıya ikinci bir yerden ikinci bir parça --
10:25
and I'm actually modifying the information
ve buradaki bilgiyi gerçekten
10:29
that I have over there.
değiştiriyorum.
10:32
Yeah. And I say, "OK, this looks nice,
Evet. Ve diyorum "Tamam, bu güzel oldu,
10:34
let me print it out, that thing."
şimdi bunun çıktısını alayım."
10:37
So I now have a print-out of that thing, and now --
Yani bende şimdi bunu bir çıktısı var, ve şimdi --
10:39
the workflow is more intuitive the way we used to do it
Bu iki dünya arasında gidip gelmektense iş akışı
10:41
maybe 20 years back,
20 yıl daha evvel
10:44
rather than now switching between these two worlds.
yaptığımızdan daha sezgisel hale geliyor.
10:47
So, as a last thought,
Öyleyse, son düşünce olarak,
10:50
I think that integrating information to everyday objects
Bence günlük nesnelerle bilgiyi bütünleştirmek,
10:53
will not only help us to get rid of the digital divide,
sadece dijital ayrımdan, iki dünya arasındaki
10:56
the gap between these two worlds,
boşluktan kurtulmamıza değil
11:01
but will also help us, in some way,
bunun yanında, bir şekilde,
11:03
to stay human,
fiziksel dünyamıza
11:05
to be more connected to our physical world.
daha bağlı olmamıza ve insan kalmamıza yardımcı edecek.
11:07
And it will actually help us not end up being machines
Ve aslında, bizim başka makinelerin karşısında oturan
11:13
sitting in front of other machines.
makineler olmamızı engelleyecektir.
11:16
That's all. Thank you.
Hepsi bu. Teşekkürler.
11:18
(Applause)
(Alkışlar)
11:21
Thank you.
Teşekkürler.
11:35
(Applause)
(Alkışlar)
11:36
Chris Anderson: So, Pranav,
Chris Anderson: Yani, Pranav,
11:39
first of all, you're a genius.
birincisi, sen bir dahisin.
11:40
This is incredible, really.
Bu inanılmaz, gerçekten.
11:43
What are you doing with this? Is there a company being planned?
Bununla ne yapıyorsun? Planlarında bir şirket var mı?
11:46
Or is this research forever, or what?
Veya bu sonsuza dek araştırma mıdır, nedir ?
11:49
Pranav Mistry: So, there are lots of companies --
Pranav Mistry: Yani, bir sürü şirket var --
11:51
actually sponsor companies of Media Lab --
MIT Media Lab'in sponsor şirketleri --
11:53
interested in taking this ahead in one or another way.
bunu bir veya diğer şekilde ileri götürmek istiyorlar.
11:54
Companies like mobile phone operators
Cep Telefon İşletmecileri gibi şirketler
11:57
want to take this in a different way than the NGOs in India,
"Neden sadece 'AltıncıHis' sahibi olabiliyoruz",
11:59
[who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
duyusu eksik olan konuşamayan insanlar için "Beşinci Duyu"
12:02
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people
sahibi olmalıyız diyen Hindistan'daki STK'lardan farklı bir şekilde
12:05
who cannot speak.
ilerletmek istiyorlar.
12:07
This technology can be used for them to speak out in a different way
Bu teknoloji o engellilerin farklı bir şekilde konuşmaları için kullanılabilir,
12:08
with maybe a speaker system."
belki bir hoparlör sistemi ile."
12:11
CA: What are your own plans? Are you staying at MIT,
CA: Senin kendi planların nedir? MIT'de mi kalıyorsun,
12:12
or are you going to do something with this?
veya bununla alakalı bir iş mi yapacaksın ?
12:15
PM: I'm trying to make this more available to people
PM: Ben herkesin kendi AltıncıHis cihazını geliştirebilmesi için,
12:16
so that anyone can develop their own SixthSense device,
bu teknolojiyi insanlara daha erişilebilir yapmaya çalışıyorum,
12:18
because the hardware is actually not that hard to manufacture
çünkü donanımın üretilmesi veya sizin kendinizin yapmanız bile
12:21
or hard to make your own.
o kadar zor değil.
12:26
We will provide all the open source software for them,
Bunlar için tüm açık kaynak yazılımını, belki önümüzdeki aydan itibaren,
12:28
maybe starting next month.
sağlıyor olacağız.
12:30
CA: Open source? Wow.
CA: Açık kaynak? Vay canına.
12:32
(Applause)
(Alkışlar)
12:34
CA: Are you going to come back to India with some of this, at some point?
CA: Bir noktada bunun bir kısmı ile Hindistan'a geri gelecek misin?
12:39
PM: Yeah. Yes, yes, of course.
PM: Evet. Evet, evet, tabi.
12:42
CA: What are your plans? MIT?
CA: Planların nedir? MIT mi?
12:44
India? How are you going to split your time going forward?
Hindistan mı? İleride zamanını nasıl ikiye ayıracaksın ?
12:46
PM: There is a lot of energy here. Lots of learning.
PM: Burada çok fazla bir enerji var. Çok fazla öğrenme.
12:48
All of this work that you have seen is all about
Bu gördüğünüz işin tamamı benim Hindistan'daki
12:51
my learning in India.
öğrenimimle ilgilidir.
12:53
And now, if you see, it's more about the cost-effectiveness:
Ve şimdi, eğer fiyat-yararlılığı açısından da :
12:55
this system costs you $300
bu sistem size 300 dolara mal oluyor
12:58
compared to the $20,000 surface tables, or anything like that.
20,000 dolarlık "Surface" masaları vb ile karşılaştırırsak çok etkili.
13:00
Or maybe even the $2 mouse gesture system
Veya hatta 2 dolarlık fare hareket sistemi ki o zamanlar
13:03
at that time was costing around $5,000?
5,000 dolar civarında tutuyordu ?
13:06
So, we actually -- I showed that, at a conference, to
Biz, aslında ben, bir konferansta başkan Abdul Kalam'a
13:09
President Abdul Kalam, at that time,
bunu gösterdik ve kendisi dedi ki
13:13
and then he said, "OK, we should use this in Bhabha Atomic Research Centre
"Pekala, bunu Bhabha Atomik Araştırmalar Merkezinde pratik amaçlar
13:15
for some use of that."
için kullanmalıyız."
13:18
So I'm excited about how I can bring the technology to the masses
Yani, teknolojiyi sadece deneysel ortamlarda tutmak yerine
13:20
rather than just keeping that technology in the lab environment.
kalabalıklara nasıl getirebileceğim konusunda heyecanlıyım.
13:23
(Applause)
(Alkışlar)
13:26
CA: Based on the people we've seen at TED,
TED'de gördüğüm insanlara bakınca,
13:30
I would say you're truly one of the two or three
sana söyleyebilirim ki, kesinlikle dünyadaki
13:33
best inventors in the world right now.
en iyi iki ya da üç mucitten birisin.
13:34
It's an honor to have you at TED.
Seni TED'de ağırlamak bir şerefti.
13:36
Thank you so much.
Çok teşekkürler.
13:38
That's fantastic.
Bu harika.
13:40
(Applause)
(Alkışlar)
13:41
Translated by Ümitcan Altu
Reviewed by osman oguz ahsen

▲Back to top

About the speaker:

Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com