English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: SixthSense - technologie s fascinujícím potenciálem

Filmed
Views 16,209,805

Pranav Mistry představil na TEDIndia několik ze svých zařízení, které propojují svět dat a každodenní svět kolem nás. Předvedl i své zařízení SixthSense a nový, "papírový" laptop, překonávající dosavadní představy o počítačích. Ještě na pódiu oznamuje, že chce software stojící za SixthSense zpřístupnit každému.

- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

We grew up
Vyrostli jsme
00:15
interacting with the physical objects around us.
v těsném kontaktu s objekty kolem nás.
00:17
There are an enormous number of them
Spoustu z nich používáme
00:20
that we use every day.
každý den.
00:22
Unlike most of our computing devices,
Narozdíl od většiny počítačových
00:24
these objects are much more fun to use.
zařízení, je manipulace s nimi mnohem snazší.
00:27
When you talk about objects,
Když mluvíme o objektech,
00:30
one other thing automatically comes attached to that thing,
a manipulaci s nimi, ruku v ruce s tím jdou i gesta.
00:33
and that is gestures:
-
00:36
how we manipulate these objects,
To, jak s věcmi zacházíme
00:38
how we use these objects in everyday life.
v každodenním životě.
00:40
We use gestures not only to interact with these objects,
Pomocí těchto gest se nimi propojujeme,
00:43
but we also use them to interact with each other.
ale propojujeme je i navzájem.
00:46
A gesture of "Namaste!", maybe, to respect someone,
Gesto "Namaste" vyjadřuje úctu druhému.
00:48
or maybe --
Nebo třeba
00:51
in India I don't need to teach a kid that this means
v Indii nemusíme děti učit, že toto znamená
00:52
"four runs" in cricket.
v kriketu "čtyři body".
00:54
It comes as a part of our everyday learning.
Je to součást našeho běžného učení.
00:56
So, I am very interested,
Mne od začátku
00:59
from the beginning, that how --
zajímá,
01:01
how our knowledge
jak naše znalosti
01:03
about everyday objects and gestures,
běžných potřeb a gest,
01:05
and how we use these objects,
a to, jak je používáme,
01:07
can be leveraged to our interactions with the digital world.
může ovlivňovat náš kontakt se světem počítačů.
01:09
Rather than using a keyboard and mouse,
Proč bych nemohl ve fyzickém
01:12
why can I not use my computer
světě namísto skrze myš a klávesnici
01:15
in the same way that I interact in the physical world?
komunikovat s počítačem jako v běžném životě?
01:18
So, I started this exploration around eight years back,
Přibližně před osmi lety jsem začal s bližším
01:21
and it literally started with a mouse on my desk.
průzkumem a začal jsem doslova u myši
01:24
Rather than using it for my computer,
přede mnou. Namísto napojení k pc
01:27
I actually opened it.
jsem ji otevřel.
01:30
Most of you might be aware that, in those days,
Většina z vás asi ví, že tehdejší myši v sobě
01:33
the mouse used to come with a ball inside,
měly malý míček a dva
01:35
and there were two rollers
vodící válečky,
01:37
that actually guide the computer where the ball is moving,
které určovaly směr jeho pohybu,
01:39
and, accordingly, where the mouse is moving.
přesně podle pohybu myši.
01:42
So, I was interested in these two rollers,
A proto mne tyto vodící válečky zajímaly.
01:44
and I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend --
A jelikož jsem jich chtěl více, půjčil jsem si další od kamaráda -
01:47
never returned to him --
který ji už nikdy neviděl -
01:50
and I now had four rollers.
no a měl jsem čtyři válečky.
01:52
Interestingly, what I did with these rollers is,
Ty jsem překvapivě vyjmul
01:54
basically, I took them off of these mouses
z těch myší a seřadil
01:57
and then put them in one line.
jeden vedle druhého.
02:00
It had some strings and pulleys and some springs.
Přidal jsem několik drátků, tlačítek a pružin,
02:02
What I got is basically a gesture interface device
a dostal jsem zařízení pro přenos pohybů,
02:05
that actually acts as a motion-sensing device
jehož výroba mne stála
02:08
made for two dollars.
dva dolary.
02:12
So, here, whatever movement I do in my physical world
Takže každý pohyb ruky, který udělám,
02:14
is actually replicated inside the digital world
je zde elektronicky zkopírován
02:17
just using this small device that I made, around eight years back,
díky tomuto malému zařízení, které jsem si vyrobil před 8 lety
02:20
in 2000.
v roce 2000.
02:23
Because I was interested in integrating these two worlds,
Zájem o propojování těchto dvou světů mne vedlo
02:25
I thought of sticky notes.
k úvahám o post-itech.
02:27
I thought, "Why can I not connect
Řekl jsem si: "Proč bych nemohl
02:29
the normal interface of a physical sticky note
přenést skutečný post-it do virtuálního
02:32
to the digital world?"
světa?"
02:34
A message written on a sticky note to my mom
Náhle jsem tedy vzkaz pro mámu z post-itu,
02:36
on paper
psaný rukou
02:38
can come to an SMS,
mohl poslat jako SMS.
02:39
or maybe a meeting reminder
Nebo připomínka schůzky
02:41
automatically syncs with my digital calendar --
se automaticky synchronizuje s mým elektronickým
02:43
a to-do list that automatically syncs with you.
kalendářem, stejně jako seznam ůkolů.
02:45
But you can also search in the digital world,
Stejně tak můžeme ve virtuálním světě
02:48
or maybe you can write a query, saying,
vyhledávat a zadávat dotazy, jako:
02:51
"What is Dr. Smith's address?"
"Kde bydlí pan Novák"?
02:53
and this small system actually prints it out --
a tento jednoduchý systém adresu vytiskne.
02:55
so it actually acts like a paper input-output system,
Takže funguje jako papírový systém se vstupy
02:57
just made out of paper.
i výstupy.
02:59
In another exploration,
Jinak řečeno
03:05
I thought of making a pen that can draw in three dimensions.
jsem snil o vytvoření tužky, která může kreslit trojrozměrně.
03:07
So, I implemented this pen
A tak jsem takovou tužku,
03:10
that can help designers and architects
která pomůže designerům nebo
03:12
not only think in three dimensions,
architektům nejen ve 3D
03:14
but they can actually draw
přemýšlet, ale i kreslit,
03:16
so that it's more intuitive to use that way.
takže je pro ně práce mnohem jednodušší.
03:18
Then I thought, "Why not make a Google Map,
Pak jsem si řekl: "Co takhle napojit Google
03:20
but in the physical world?"
mapu do fyzického světa?"
03:22
Rather than typing a keyword to find something,
Namísto vypisování klíčových slov pro vyhledání,
03:24
I put my objects on top of it.
tyto objekty jsem na vyhledávač
03:27
If I put a boarding pass, it will show me where the flight gate is.
rovnou pokládal. K palubní letence mi ukázal, kde je číslo mé
03:29
A coffee cup will show where you can find more coffee,
odletové brány. Ke kelímku na kávu, kde dostanu další
03:32
or where you can trash the cup.
nebo kde jej vyhodit.
03:35
So, these were some of the earlier explorations I did because
To byly některé z ranných objevů, kterými jsem prošel
03:37
the goal was to connect these two worlds seamlessly.
na cestě za nekomplikovaným propojení těchto dvou světů.
03:40
Among all these experiments,
Všechny tyto experimenty
03:44
there was one thing in common:
měly jedno společné:
03:46
I was trying to bring a part of the physical world to the digital world.
Snažil jsem se přenést kousek fyzického světa do toho virtuálního.
03:48
I was taking some part of the objects,
Části objektů nebo jiné
03:52
or any of the intuitiveness of real life,
podvědomé součásti reálného světa
03:55
and bringing them to the digital world,
a překlápěl je do digitální paralely.
03:58
because the goal was to make our computing interfaces more intuitive.
Cílem bylo dosáhnout intuitivnější interakce s počítači.
04:01
But then I realized that we humans
Pak jsem však pochopil,
04:04
are not actually interested in computing.
že počítače jsou nám lidem v podstatě
04:06
What we are interested in is information.
ukradené. Ne tak informace.
04:09
We want to know about things.
My chceme vědět.
04:12
We want to know about dynamic things going around.
Chceme informace. Vědění o okolním dění.
04:14
So I thought, around last year -- in the beginning of the last year --
Vloni - počátkem roku - jsem si řekl, respektive začal jsem
04:16
I started thinking, "Why can I not take this approach in the reverse way?"
uvažovat: "Co takhle to zkusit obráceně"?
04:21
Maybe, "How about I take my digital world
"Co takhle na fyzický svět kolem mne
04:24
and paint the physical world with that digital information?"
promítnout užitečné informacemi z pc?
04:27
Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices
Všechny pixely jsou ve skutečnosti uvězněny v těchto hranatých krabičkách,
04:32
that fit in our pockets.
do kapsy.
04:36
Why can I not remove this confine
A co takhle odstranit tyto hranice
04:38
and take that to my everyday objects, everyday life
a nechat je propojit s věcmi každodenního života tak,
04:41
so that I don't need to learn the new language
abych se nemusel zbytečně učit,
04:44
for interacting with those pixels?
jak s nimi zacházet?
04:46
So, in order to realize this dream,
Proto, abych toho docílil,
04:50
I actually thought of putting a big-size projector on my head.
mne napadlo dát si na hlavu tento velký projektor.
04:52
I think that's why this is called a head-mounted projector, isn't it?
Myslím, že proto se mu říká "projektor na hlavu".
04:55
I took it very literally,
Vzal jsem to do slova.
04:58
and took my bike helmet,
Vzal jsem helmu na kolo,
05:00
put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
trochu jsem jí upravil, aby na ní projektor dobře držel.
05:02
So now, what I can do --
Takže teď můžu
05:05
I can augment the world around me with this digital information.
obohatit svět kolem sebe digitálními informacemi.
05:07
But later,
Později
05:11
I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
jsem však zjistil, že chci zasahovat i do těch dat.
05:13
So I put a small camera over there,
A tak jsem přidal ještě malou
05:16
that acts as a digital eye.
kameru, takové digi-oko.
05:18
Later, we moved to a much better,
Později jsme se vytvořili
05:20
consumer-oriented pendant version of that,
uživatelsky přijatelnou verzi v podobě
05:22
that many of you now know as the SixthSense device.
jakéhosi přívěšku, kterou mnozí znáte jako SixtSense.
05:24
But the most interesting thing about this particular technology
Co je na této technologii nejzajímavější je, že tento digitální
05:27
is that you can carry your digital world with you
svět s sebou můžete brát
05:30
wherever you go.
kamkoliv.
05:34
You can start using any surface, any wall around you,
Můžete použít jakýkoliv povrch, jakoukoliv zeď
05:36
as an interface.
jako obrazovku.
05:39
The camera is actually tracking all your gestures.
Kamerka zachycuje všechny vaše gesta.
05:41
Whatever you're doing with your hands,
Ať vaše ruce udělají jakékoliv gesto,
05:44
it's understanding that gesture.
bude tomu rozumět.
05:46
And, actually, if you see, there are some color markers
Jak můžete vidět, v první verzi využíváme i
05:48
that in the beginning version we are using with it.
jakési barevné označovače.
05:50
You can start painting on any wall.
Můžete kreslit na jakoukoliv zeď.
05:53
You stop by a wall, and start painting on that wall.
Zastavíte se před zdí, a začnete na ní kreslit.
05:55
But we are not only tracking one finger, here.
Nesledujeme tu však jen jeden prst.
05:58
We are giving you the freedom of using all of both of your hands,
Máte prostor pro práci obou rukou, můžete tak přibližovat
06:00
so you can actually use both of your hands to zoom into or zoom out
i oddalovat například mapu pouhým
06:04
of a map just by pinching all present.
pohybem prstu.
06:07
The camera is actually doing --
Kamera v podstatě jen
06:09
just, getting all the images --
sbírá obrázky a
06:12
is doing the edge recognition and also the color recognition
hlídá okraje a barevnost.
06:13
and so many other small algorithms are going on inside.
Na pozadí běží ještě řada drobných algoritmů.
06:16
So, technically, it's a little bit complex,
Technicky je to poměrně komplexní,
06:19
but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
ale práce s konečným výstupem je svým způsobem mnohem intuitivnější.
06:21
But I'm more excited that you can actually take it outside.
Ještě více mne ale nadchává, že s ním můžete jít ven.
06:24
Rather than getting your camera out of your pocket,
Místo lovení fotoaparátu v kapse stačí
06:27
you can just do the gesture of taking a photo
udělat gesto pro pořízení fotky
06:30
and it takes a photo for you.
a fotka je na světě.
06:33
(Applause)
(potlesk)
06:35
Thank you.
Děkuji.
06:39
And later I can find a wall, anywhere,
Později si můžu kdekoliv vybrat zeď,
06:41
and start browsing those photos
na které si nafocené obrázky projdu,
06:43
or maybe, "OK, I want to modify this photo a little bit
a třeba "tenhle obrázek chci trošku upravit
06:45
and send it as an email to a friend."
a poslat kamarádovi."
06:47
So, we are looking for an era where
Takže se díváme na novou éru,
06:49
computing will actually merge with the physical world.
ve které se počítače propojují s fyzickým světem.
06:52
And, of course, if you don't have any surface,
A pochopitelně, pokud nemáte vhodnou
06:55
you can start using your palm for simple operations.
plochu, můžete pro jednodušší operace použít vlastní
06:58
Here, I'm dialing a phone number just using my hand.
dlaň. Tady tak například vytáčím telefonní číslo.
07:01
The camera is actually not only understanding your hand movements,
Kamera totiž rozumí nejen pohybům Vaší ruky,
07:07
but, interestingly,
ale překvapivě
07:10
is also able to understand what objects you are holding in your hand.
umí rozeznat i jaké objekty v ní držíte.
07:11
What we're doing here is actually --
V tomto případě jsme
07:14
for example, in this case,
napřiklad spojili
07:17
the book cover is matched
obálku knihy s tisíci, možná
07:19
with so many thousands, or maybe millions of books online,
milióny knih online a zjistili, o kterou z nich
07:21
and checking out which book it is.
se jedná.
07:24
Once it has that information,
V tom okamžiku
07:26
it finds out more reviews about that,
na ní najde různé recenze,
07:27
or maybe New York Times has a sound overview on that,
New York Times má o nich solidní přehled,
07:29
so you can actually hear, on a physical book,
takže si na vlastní knize můžete poslechnout
07:32
a review as sound.
audio hodnocení.
07:34
("famous talk at Harvard University ...")
("slavné vystoupení na Harvardské Univerzitě...")
07:36
This was Obama's visit last week to MIT.
Toto byla návštěva Obamy na MIT.
07:38
("... and particularly I want to thank two outstanding MIT ...")
("...a zejména bych chtěl poděkovat dvěma vynikajícím MIT...")
07:42
So, I was seeing the live [video] of his talk, outside, on just a newspaper.
Mohl jsem tedy sledovat živý záznam jeho vystoupení na kousku novin.
07:46
Your newspaper will show you live weather information
Vaše noviny vám ukáží živou předpověď počasí
07:51
rather than having it updated -- like, you have to check your computer
na místo toho jí aktualizovat - jinak byste se museli dívat do pc,
07:54
in order to do that, right?
nemám pravdu?
07:57
(Applause)
(potlesk)
07:59
When I'm going back, I can just use my boarding pass
Když bychom se vrátili k palubní letence, můžu si
08:04
to check how much my flight has been delayed,
zjistit, na kdy byl můj let odložen,
08:07
because at that particular time,
protože se mi zrovna nechce
08:09
I'm not feeling like opening my iPhone,
otvírat iPhone a hledat
08:11
and checking out a particular icon.
tu správnou záložku.
08:13
And I think this technology will not only change the way --
A domnívám se, že tato technologie nezmění jen způsob -
08:15
yes. (Laughter)
ano. (smích)
08:18
It will change the way we interact with people, also,
Změní i způsob, jakým jednáme s druhými
08:20
not only the physical world.
lidmi nejen ve fyzickém světě.
08:22
The fun part is, I'm going to the Boston metro,
Zatímco jedeme v Bostonu metrem,
08:24
and playing a pong game inside the train
co se bavit pinkací hrou na zemi
08:27
on the ground, right?
uvnitř vagonu?
08:30
(Laughter)
(smích)
08:32
And I think the imagination is the only limit
Myslím, že naše představivost je jediný
08:33
of what you can think of
limit, který máme,
08:35
when this kind of technology merges with real life.
v propojování tohoto typu technologie s běžným
08:37
But many of you argue, actually, that
Mnozí z vás se však brání,
08:39
all of our work is not only about physical objects.
že naše práce není jen o fyzických objektech.
08:41
We actually do lots of accounting and paper editing
Děláme spoustu výpočtů a editujeme mnoho
08:44
and all those kinds of things; what about that?
dokumentů
08:47
And many of you are excited about the next generation tablet computers
Mnozí z vás se nemohou dočkat, až se na trh dostanou tabletové
08:49
to come out in the market.
počítače nové generace.
08:53
So, rather than waiting for that,
Místo čekání jsem si
08:55
I actually made my own, just using a piece of paper.
z kousku papíru vytvořil svůj vlastní.
08:57
So, what I did here is remove the camera --
Zde jsem odstranil kameru.
09:00
All the webcam cameras have a microphone inside the camera.
Všechny webkamery v sobě mají mikrofon.
09:02
I removed the microphone from that,
Odstranil jsem ten mikrofon
09:06
and then just pinched that --
a připojil jej
09:09
like I just made a clip out of the microphone --
trochu jako mikrofonní klips
09:11
and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
ke kousku papíru - jakémukoliv kousku papíru, který najdu.
09:14
So now the sound of the touch
Zvuk doteku se přenáší
09:18
is getting me when exactly I'm touching the paper.
přesně podle toho, kde se papíru dotýkám.
09:21
But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
Kamera sleduje, kde se pohybují mé prsty.
09:24
You can of course watch movies.
Pochopitelně si můžete promítat filmy.
09:28
("Good afternoon. My name is Russell ...
("Dobré odpoledne, jmenuji se Russell")
09:31
and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
("a jsem Průzkumník Divočiny ve kmeni 54")
09:34
And you can of course play games.
Pochopitelně můžete i hrát hry.
09:37
(Car engine)
(Zvuk motoru)
09:40
Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper
A tady kamera chápe a reaguje na to, jak držíte papír, při hře
09:43
and playing a car-racing game.
automobilových závodů.
09:46
(Applause)
(potlesk)
09:48
Many of you already must have thought, OK, you can browse.
Jak se jistě mnozí správně domníváte, můžete i brouzdat
09:52
Yeah. Of course you can browse to any websites
po internetu jakkoliv budete chtít.
09:54
or you can do all sorts of computing on a piece of paper
Na stejném kusu papíru můžete dělat vše, co na
09:57
wherever you need it.
běžném počítači.
10:00
So, more interestingly,
Ještě víc mne zajímá,
10:01
I'm interested in how we can take that in a more dynamic way.
jak to můžeme využít ještě dynamičtěji.
10:04
When I come back to my desk I can just pinch that information
Po návratu ke stolu můžu přenést kus informace opět
10:07
back to my desktop
do počítače
10:10
so I can use my full-size computer.
a využít klasický počítač.
10:12
(Applause)
(potlesk)
10:15
And why only computers? We can just play with papers.
A proč jen s počítači? Můžeme si prostě hrát s papírem.
10:17
Paper world is interesting to play with.
Papírový svět je velmi zábavný.
10:20
Here, I'm taking a part of a document
Tady si beru část dokumentu
10:23
and putting over here a second part from a second place --
a připojuji k další části z jiného dokumentu
10:25
and I'm actually modifying the information
a dokonce informaci trochu
10:29
that I have over there.
modifikuji.
10:32
Yeah. And I say, "OK, this looks nice,
Opravdu. A já říkám: "ok, to se mi
10:34
let me print it out, that thing."
líbí, tak to vytiskněme."
10:37
So I now have a print-out of that thing, and now --
Teď mám i výtisk a a celá obsluha
10:39
the workflow is more intuitive the way we used to do it
je mnohem intuitivnější než někdy
10:41
maybe 20 years back,
před 20ti lety,
10:44
rather than now switching between these two worlds.
kdy jsme museli přepínat mezi oběma prostředími.
10:47
So, as a last thought,
Na konec bych
10:50
I think that integrating information to everyday objects
rád řekl, že si myslím, že propojování informací
10:53
will not only help us to get rid of the digital divide,
s běžnými věcmi kolem nás nám pomůže
10:56
the gap between these two worlds,
se zbavit složitých technických
11:01
but will also help us, in some way,
propojení, ale svým způsobem také
11:03
to stay human,
zůstat lidmi,
11:05
to be more connected to our physical world.
více přítomnými ve skutečném světě.
11:07
And it will actually help us not end up being machines
Zůstat lidmi a ne stroji, sedícími
11:13
sitting in front of other machines.
u dalších strojů.
11:16
That's all. Thank you.
To je vše, děkuji.
11:18
(Applause)
(potlesk)
11:21
Thank you.
Děkuji.
11:35
(Applause)
(Potlesk)
11:36
Chris Anderson: So, Pranav,
Chris Anderson: Pranave,
11:39
first of all, you're a genius.
musím říct, že jste génius.
11:40
This is incredible, really.
Tohle je opravdu úžasné.
11:43
What are you doing with this? Is there a company being planned?
Takže, co s tím vším plánujete? Založíte podnik?
11:46
Or is this research forever, or what?
Nebo budete zkoumat dál a dál?
11:49
Pranav Mistry: So, there are lots of companies --
Pranav Mistry: Mnoho společností,
11:51
actually sponsor companies of Media Lab --
které stojí o další posun v této oblasti
11:53
interested in taking this ahead in one or another way.
Media Lab sponzoruje. Například mobilní
11:54
Companies like mobile phone operators
operátoři mají zájem o trochu jiný
11:57
want to take this in a different way than the NGOs in India,
směr než Indické neziskovky, které si říkají -
11:59
[who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
"Proč bychom se měli spokojit se Sixth Sense"?
12:02
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people
Měli bychom mít "Fift Sense" (pátý smysl namísto šestého
12:05
who cannot speak.
třeba pro ty,
12:07
This technology can be used for them to speak out in a different way
kdo nemohou mluvit. Tato technologie jim může umožnit se projevit
12:08
with maybe a speaker system."
jiným způsobem.
12:11
CA: What are your own plans? Are you staying at MIT,
CA: A jaké jsou Vaše vlastní plány? Zůstanete v MIT
12:12
or are you going to do something with this?
nebo s tím podniknete něco jiného?
12:15
PM: I'm trying to make this more available to people
PM: Snažím se jej zpřístupnit více lidem tak,
12:16
so that anyone can develop their own SixthSense device,
aby si každý mohl vytvořit svoje zařízení SixthSense,
12:18
because the hardware is actually not that hard to manufacture
neboť hardware vůbec není těžké vyrobit nebo
12:21
or hard to make your own.
si udělat svůj vlastní.
12:26
We will provide all the open source software for them,
Poskytneme jim open-sourcový software
12:28
maybe starting next month.
možná už příští měsíc.
12:30
CA: Open source? Wow.
CA: Open sourcový? Úžasné!
12:32
(Applause)
(potlesk)
12:34
CA: Are you going to come back to India with some of this, at some point?
CA: Plánujete se s tím někdy vrátit zpět do Indie?
12:39
PM: Yeah. Yes, yes, of course.
PM: Ano, ano, samozřejmě.
12:42
CA: What are your plans? MIT?
CA: Jaké jsou Vaše vlastní plány?
12:44
India? How are you going to split your time going forward?
MIT? Indie? Jak chcete rozdělit svůj čas v budoucnu?
12:46
PM: There is a lot of energy here. Lots of learning.
PM: Je tu spousta energie. Spousta otázek.
12:48
All of this work that you have seen is all about
Vše, co jste viděli je o mém učení v Indii.
12:51
my learning in India.
-
12:53
And now, if you see, it's more about the cost-effectiveness:
Přiblížím Vám trochu úspornost celého systému:
12:55
this system costs you $300
tento stojí ve srovnání s přístroji
12:58
compared to the $20,000 surface tables, or anything like that.
za 20 000 dolarů pouhých 300.
13:00
Or maybe even the $2 mouse gesture system
Nebo post-myší snímač pohybů za 2 dolary
13:03
at that time was costing around $5,000?
v době, kdy takové zařízení stálo 5 tisíc dolarů.
13:06
So, we actually -- I showed that, at a conference, to
Takže jsme - ukázal jsem to jednou na konferenci
13:09
President Abdul Kalam, at that time,
i prezidentu Abdulu Kalamovi -
13:13
and then he said, "OK, we should use this in Bhabha Atomic Research Centre
a ten řekl: "Aha, to bychom měli zkusit využít v Bhabha Atomic
13:15
for some use of that."
Research Centre".
13:18
So I'm excited about how I can bring the technology to the masses
Více, než uzamknout technologii v laboratoři, mne zajímá
13:20
rather than just keeping that technology in the lab environment.
cesta, jak ji zpřístupnit běžným lidem.
13:23
(Applause)
(Potlesk)
13:26
CA: Based on the people we've seen at TED,
CA: Po tom, co všechno jsme již na TED
13:30
I would say you're truly one of the two or three
viděli, řekl bych, že jste jedním ze dvou, tří
13:33
best inventors in the world right now.
nejlepších vynálezců současnosti.
13:34
It's an honor to have you at TED.
Vaše návštěva na TEDu je pro nás
13:36
Thank you so much.
velkou poctou. Velice děkujeme.
13:38
That's fantastic.
Bylo to fantastické.
13:40
(Applause)
(Potlesk)
13:41
Translated by Irena Svobodová
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

About the speaker:

Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com