English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

Джон Коениг: Красиви нови думи, описващи неясни усещания

Filmed
Views 1,292,082

Джон Коениг обича да открива думи, които изразяват нашите неартикулирани усещания - като "лахесизъм", жаждата за бедствия, или "сондер", осъзнаването, че животът на всеки друг е също толкова сложен и неразгадаем, както нашия собствен. Тук той размишлява върху значението, което придаваме на думите и как тези значения ни влияят.

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Today I want to talk
about the meaning of words,
Днес искам да говоря
за значението на думите,
00:13
how we define them
как ние ги дефинираме
00:16
and how they, almost as revenge,
и как те, почти като отмъщение,
00:17
define us.
дефинират нас.
00:20
The English language
is a magnificent sponge.
Английският език е
невероятна попивателна.
00:21
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
Обичам английския език.
Радвам се, че го говоря.
00:24
But for all that, it has a lot of holes.
При все това, той е пълен с пропуски.
00:27
In Greek, there's a word, "lachesism"
На гръцки има дума "лахесизъм",
00:30
which is the hunger for disaster.
която означава жажда за бедствия.
00:32
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
Нали знаете,
онова усещане, когато се задава буря
00:36
and you just find yourself
rooting for the storm.
и се улавяте как й стискате палци.
00:40
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
На мандарин има дума "юи",
00:44
I'm not pronouncing that correctly --
не я произнасям правилно,
00:46
which means the longing
to feel intensely again
която означава
копнежа да изпитваш нещо толкова силно,
00:48
the way you did when you were a kid.
колкото в детството си.
00:51
In Polish, they have a word "jouska"
Поляците имат думата "жуска",
00:55
which is the kind of
hypothetical conversation
която значи
онзи вид предполагаем разговор,
00:58
that you compulsively
play out in your head.
който неизбежно
водиш в съзнането си.
01:02
And finally, in German,
of course in German,
И накрая, на немски,
разбира се, че на немски,
01:06
they have a word called "zielschmerz"
има дума "зилшмърц",
01:09
which is the dread
of getting what you want.
която означава ужаса от това
да получиш нещото, което желаеш.
01:12
(Laughter)
(Смях)
01:15
Finally fulfilling a lifelong dream.
Най-сетне, постигане на житейска мечта.
01:20
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
Аз самият съм немец,
така че знам точно какво е усещането.
01:23
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
Не знам дали бих използвал
която и да е от тези думи
01:27
as I go about my day,
в ежедневието си,
01:29
but I'm really glad they exist.
но наистина се радвам, че ги има.
01:31
But the only reason they exist
is because I made them up.
Но единствената причина те да съществуват,
е че аз съм ги измислил.
01:33
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
Аз съм авторът на
"Речник на неясните тъги",
01:37
which I've been writing
for the last seven years.
върху който работя от седем години.
01:41
And the whole mission of the project
Цялата мисия на проекта
01:44
is to find holes
in the language of emotion
е да открие пропуски
в езика на усещанията
01:46
and try to fill them
и да опита да ги запълни,
01:51
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
което да ни даде възможност да говорим
за всички онези човешки неблагоразумия
01:52
and quirks of the human condition
и приумици на човешката природа,
01:56
that we all feel
but may not think to talk about
които всички изпитваме,
но може би не ни хрумва да говорим за тях,
01:58
because we don't have the words to do it.
понеже не разполагаме с необходимите думи.
02:02
And about halfway through this project,
И така, някъде по средата на този проект
02:05
I defined "sonder,"
дефинирах думата "сондер",
02:08
the idea that we all think of ourselves
as the main character
идеята, че ние всички гледаме на себе си
като на главен герой,
02:09
and everyone else is just extras.
а всички останали
са просто второстепенни герои.
02:13
But in reality,
we're all the main character,
Обаче всъщност
ние всички сме главни герои
02:15
and you yourself are an extra
in someone else's story.
и ти самият си второстепенен герой
в историята на някой друг.
02:18
And so as soon as I published that,
Веднага щом публикувах това,
02:23
I got a lot of response from people
започнах да получавам много писма,
02:26
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
като това: "Благодаря, че ми давате израз
за нещо, което съм изпитвал цял живот,
02:28
but there was no word for that."
но което преди нямах думи да опиша."
02:32
So it made them feel less alone.
Носеха им усещането, че не са сами.
02:35
That's the power of words,
Това е силата на думите,
02:38
to make us feel less alone.
помагат ни да се чувстваме
по-малко самотни.
02:40
And it was not long after that
И не дълго след това
02:44
that I started to notice sonder
започнах да срещам сондер
02:46
being used earnestly
in conversations online,
в съвсем сериозни онлайн разговори
02:47
and not long after I actually noticed it,
и много скоро
след като бях забелязъл това,
02:52
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
я чух в съседен разговор
между хора лице в лице.
02:55
There is no stranger feeling
than making up a word
Няма по-странно усещане от това
да измислиш дума
02:58
and then seeing it
take on a mind of its own.
и да видиш как след това
тя заживява свой собствен живот.
03:01
I don't have a word
for that yet, but I will.
Все още нямам дума за това,
но ще измисля.
03:05
(Laughter)
(Смях)
03:07
I'm working on it.
Работя върху нея.
03:09
I started to think
about what makes words real,
Започнах да се замислям
какво прави думите истински,
03:11
because a lot of people ask me,
понеже много хора ме питат,
03:15
the most common thing
I got from people is,
най-честото нещо,
което ме питат, е:
03:17
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
"И какво сега, измислени ли са тези думи?
Не разбирам напълно."
03:19
And I didn't really know what to tell them
А аз съвсем не знаех какво да им отговоря,
03:22
because once sonder started to take off,
понеже щом сондер заживя свой живот,
03:24
who am I to say what words
are real and what aren't.
кой съм аз да кажа
кои думи са истински, а кои не.
03:26
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
И тогава се почувствах като Стив Джобс,
който описва своето прозрение,
03:30
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
когато осъзнава, че
повечето от нас в ежедневието си
03:34
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
дотолкова се стараем да избягваме
сблъсъци с различни пречки,
03:37
and just sort of get on with things.
че започваме да се носим по течението.
03:40
But once you realize that people --
Но веднъж щом осъзнаеш, че хората,
03:43
that this world was built
by people no smarter than you,
че този свят съществува благодарение на
хора не по-умни от теб,
03:48
then you can reach out
and touch those walls
можеш да протегнеш ръка,
да докоснеш пречките
03:52
and even put your hand through them
и дори можеш да минеш през тях
03:54
and realize that you have
the power to change it.
и да осъзнаеш, че имаш силата
да промениш нещо.
03:55
And when people ask me,
"Are these words real?"
И когато ме питат,
"Истински ли са тези думи?",
03:59
I had a variety of answers
that I tried out.
имам няколко отговора,
които съм пробвал.
04:02
Some of them made sense.
Some of them didn't.
Някои имаха смисъл,
други - не.
04:04
But one of them I tried out was,
Но един от изпробваните е:
04:07
"Well, a word is real
if you want it to be real."
"Една дума е истинска,
ако искаш да бъде истинска."
04:08
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
По начина, по който тази пътека е
истинска, понеже хората са искали да я има
04:12
(Laughter)
(Смях)
04:16
It happens on college
campuses all the time.
Това се случва в колежите постоянно.
04:18
It's called a "desire path."
Наричат ги "път на копнежа".
04:20
(Laughter)
(Смях)
04:21
But then I decided,
what people are really asking
След време ми хрумна, че
когато хората ме питат
04:22
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
дали една дума е истинска,
те всъщност ме питат
04:25
"Well, how many brains
will this give me access to?"
"До умовете на колко хора
тази дума ще ми даде достъп?"
04:27
Because I think that's
a lot of how we look at language.
Мисля, че до голяма степен
гледаме на езика по този начин.
04:33
A word is essentially a key
В основата си една дума е ключ,
04:35
that gets us into certain people's heads.
който ни дава достъп до дадени умове.
04:38
And if it gets us into one brain,
Така че ако ни дава достъп до един ум,
04:41
it's not really worth it,
по-скоро не си заслужава,
04:44
not really worth knowing.
защо ни е да я знаем.
04:46
Two brains, eh, it depends on who it is.
Два разума, хм, зависи чии.
04:47
A million brains, OK, now we're talking.
Един милион умове, ето за това говорим.
04:49
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
Така че истинска дума е тази, която дава
достъп до колкото се може повече умове.
04:52
That's what makes it worth knowing.
Това придава смисъл на това да я знаеш.
04:59
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
По някаква случайност, най-истинската дума
от всички, на този принцип, е тази:
05:02
[O.K.]
[О.К.]
05:06
That's it.
Толкова.
05:08
The realest word we have.
Най-истинската дума.
05:09
That is the closest thing we have
to a master key.
Това е най-близкото, което имаме
до майсторски ключ.
05:11
That's the most commonly
understood word in the world,
Това е най-често разбираната дума в света,
05:13
no matter where you are.
независимо къде сте.
05:16
The problem with that is,
Но има един проблем,
05:17
no one seems to know
what those two letters stand for.
сякаш никой не знае
какво означават тези две букви.
05:18
(Laughter)
(Смях)
05:21
Which is kind of weird, right?
Което е леко странно, нали?
05:23
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
Ами добре, може да е грешно изписване на
"всичко е наред", предполагам,
05:26
or "old kinderhook."
или "олд киндерхук".
05:29
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
Сякаш никой не знае точно,
но самият факт, че това няма значение,
05:30
says something about
how we add meaning to words.
говори доста за това
как придаваме смисъл на думите.
05:34
The meaning is not
in the words themselves.
Смисълът не е в самите думи.
05:38
We're the ones
that pour ourselves into it.
Ние сме тези, които се вливаме в него.
05:41
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
И мисля, че всички, когато търсим смисъл
в живота си,
05:45
and searching for the meaning of life,
и търсим смисъла на живота,
05:50
I think words have
something to do with that.
мисля, че думите имат нещо общо
с това търсене.
05:51
And I think if you're looking
for the meaning of something,
Също така мисля,
че ако търсим смисъла на нещо,
05:56
the dictionary is a decent place to start.
един речник е добра изходна точка.
05:58
It brings a sense of order
Той носи усещането за ред
06:01
to a very chaotic universe.
в една доста хаотична вселена.
06:04
Our view of things is so limited
Полезрението ни е така ограничено,
06:06
that we have to come up
with patterns and shorthands
че трябва да измисляме модели и кодове
06:09
and try to figure out
a way to interpret it
и да намираме начин да ги разбираме
06:12
and be able to get on with our day.
и да умеем да живеем живота си.
06:14
We need words to contain us,
to define ourselves.
Имаме нужда от това думите да ни изпълват,
да ни дефинират.
06:17
I think a lot of us feel boxed in
Мисля, че много от нас са пленници
06:21
by how we use these words.
на това как използват думите.
06:24
We forget that words are made up.
Забравяме, че думите са измислени.
06:25
It's not just my words.
All words are made up,
Така е не само с моите думи.
Така е с всички думи,
06:28
but not all of them mean something.
но не всички значат нещо.
06:31
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
Ние всички сме като че ли
затворени в нашите собствени лексикони,
06:33
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
които не винаги са свързани с хора,
които не са вече като нас,
06:38
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
така че смятам, че с всяка година
ние се отдалечаваме малко по малко,
06:42
the more seriously we take words.
колкото по на сериозно взимаме думите.
06:47
Because remember, words are not real.
Защото, помнете, думите не са истински.
06:51
They don't have meaning. We do.
Те нямат значение. Ние имаме.
06:55
And I'd like to leave you with a reading
Сега бих искал да ви оставя с тази мисъл
06:58
from one of my favorite philosophers,
на един от любимите ми философи,
07:01
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
Бил Уотърсън, авторът на "Келвин и Хобс".
07:04
He said,
Той казва,
07:06
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
"Да създадеш живот, който отразява
твоите качества и удовлетворява душата ти,
07:09
is a rare achievement.
е рядко срещано постижение.
07:12
To invent your own life's meaning
Да придадеш смисъл на живота си
07:14
is not easy,
не е лесно,
07:17
but it is still allowed,
но е все така допустимо
07:18
and I think you'll be
happier for the trouble."
и смятам, че усилията ви
ще са възнаградени."
07:20
Thank you.
Благодаря ви.
07:23
(Applause)
(Аплодисменти)
07:24
Translated by Velina Vateva
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com