English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

ג'ון קניג: מלים נהדרות לתיאור רגשות מעורפלים

Filmed
Views 1,292,082

ג'ון קניג אוהב למצוא מלים שמבטאות רגשות לא-ברורים; למשל, "לכסיזם", הכמיהה לאסון, ו"סונדר", ההבנה שחיי כולם מורכבים ועלומים כשלנו. כאן הוא הוגה במשמעות שאנו מקנים למלים ואיך משמעויות אלה נצמדות אלינו. בתרגום זה: "מילון העצבויות המעורפלות" - The Dictionary of Obscure Sorrows

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

היום אני רוצה לדבר
על משמעותן של מלים,
00:13
Today I want to talk
about the meaning of words,
איך אנו מגדירים אותן
00:16
how we define them
00:17
and how they, almost as revenge,
ואיך הן, כמעט כנקמה,
מגדירות אותנו.
00:20
define us.
השפה האנגלית היא ספוג נהדר.
00:21
The English language
is a magnificent sponge.
אני אוהב את האנגלית.
אני שמח שאני דובר אותה.
00:24
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
ועם זאת,
יש בה הרבה חורים.
00:27
But for all that, it has a lot of holes.
ביוונית יש מילה, "לכסיזם",
00:30
In Greek, there's a word, "lachesism"
שפירושה "כמיהה לאסון",
00:32
which is the hunger for disaster.
למשל, כשאתם רואים
סופת רעמים באופק
00:36
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
ומוצאים שהיא מרתקת אתכם.
00:40
and you just find yourself
rooting for the storm.
במנדרינית יש מילה,
"יו יי" --
00:44
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
אני לא מבטא אותה נכון --
00:46
I'm not pronouncing that correctly --
שפירושה הערגה להרגיש שוב,
במלוא העוצמה,
00:48
which means the longing
to feel intensely again
כפי שהרגשת כשהיית ילד.
00:51
the way you did when you were a kid.
בפולנית יש להם מילה,
"ז'וסקה",
00:55
In Polish, they have a word "jouska"
שפירושה הוא השיחה המשוערת
00:58
which is the kind of
hypothetical conversation
שאתה מריץ בכפייתיות בתוך הראש.
01:02
that you compulsively
play out in your head.
ולבסוף, בגרמנית -
כמובן שבגרמנית -
01:06
And finally, in German,
of course in German,
ישנה המילה "זילשמרץ",
01:09
they have a word called "zielschmerz"
שהיא האימה מלקבל
את מה שאתה רוצה...
01:12
which is the dread
of getting what you want.
01:15
(Laughter)
(צחוק)
...ולהגשים סוף-סוף
את חלום חייך.
01:20
Finally fulfilling a lifelong dream.
(צחוק)
אני עצמי גרמני,
אז אני מכיר היטב את ההרגשה הזאת.
01:23
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
(צחוק)
01:27
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
אני לא בטוח אם אשתמש
באחת המלים האלה
בחיי היומיום שלי,
01:29
as I go about my day,
אבל אני שמח שהן קיימות.
01:31
but I'm really glad they exist.
אבל הן קיימות
רק משום שהמצאתי אותן.
01:33
But the only reason they exist
is because I made them up.
אני המחבר של
"מילון העצבויות המעורפלות,"
01:37
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
שאותו כתבתי במהלך
שבע השנים האחרונות.
01:41
which I've been writing
for the last seven years.
וכל מטרת המיזם הזה
01:44
And the whole mission of the project
היא למצוא פערים בשפת הרגשות
01:46
is to find holes
in the language of emotion
ולנסות למלא אותם
01:51
and try to fill them
כדי שתהיה לנו דרך לדבר
01:52
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
על כל המעידות והשגיונות
של המצב האנושי
01:56
and quirks of the human condition
שכולנו מכירים, אבל אולי
לא חושבים לדבר עליהם
01:58
that we all feel
but may not think to talk about
כי אין לנו המלים
לשם כך.
02:02
because we don't have the words to do it.
ובערך באמצע המיזם הזה,
02:05
And about halfway through this project,
הגדרתי את המילה "סונדר",
02:08
I defined "sonder,"
02:09
the idea that we all think of ourselves
as the main character
הרעיון האומר שכל אחד
רואה בעצמו את הדמות הראשית
כשכל השאר הם רק ניצבים,
02:13
and everyone else is just extras.
כשלמען האמת,
כולנו הדמויות הראשיות,
02:15
But in reality,
we're all the main character,
ורק אתה משמש ניצב
בסיפורו של מישהו אחר.
02:18
and you yourself are an extra
in someone else's story.
אז מיד כשפרסמתי את זה,
02:23
And so as soon as I published that,
קיבלתי המון תגובות
02:26
I got a lot of response from people
שאמרו, "תודה לך על שביטאת
משהו שהרגשתי כל חיי
02:28
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
"אבל לא היתה לי מילה בשבילו."
02:32
but there was no word for that."
כלומר, גרמתי להם להרגיש
בודדים פחות.
02:35
So it made them feel less alone.
זהו כוחן של המלים:
02:38
That's the power of words,
לגרום לנו להרגיש פחות בודדים.
02:40
to make us feel less alone.
וזמן לא רב אחר מכן
02:44
And it was not long after that
התחלתי לשים לב שהמילה "סונדר"
02:46
that I started to notice sonder
נכנסת לשימוש רציני בשיחות ברשת,
02:47
being used earnestly
in conversations online,
וזמן לא רב לאחר מכן
02:52
and not long after I actually noticed it,
קלטתי אותה בסביבה שלי
בשיחה אמיתית עם מישהו.
02:55
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
אין הרגשה מוזרה יותר
מאשר להמציא מילה
02:58
There is no stranger feeling
than making up a word
ואז לצפות בה
מקבלת חיים משלה.
03:01
and then seeing it
take on a mind of its own.
לזה אין לי עדיין מילה,
אבל זה יבוא.
03:05
I don't have a word
for that yet, but I will.
(צחוק)
03:07
(Laughter)
אני עובד על זה.
03:09
I'm working on it.
התחלתי לתהות
מה הופך מלים לאמיתיות,
03:11
I started to think
about what makes words real,
כי המון אנשים שואלים אותי,
03:15
because a lot of people ask me,
השאלה הכי נפוצה שאני שומע היא,
03:17
the most common thing
I got from people is,
"רגע, המלים האלה ממוצאות?
אני לא תופש את זה."
03:19
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
לא ידעתי מה לענות להם
03:22
And I didn't really know what to tell them
כי כש"סונדר" התחילה לתפוס,
03:24
because once sonder started to take off,
מי אני שאומר
אילו מלים אמיתיות ואילו לא?
03:26
who am I to say what words
are real and what aren't.
הרגשתי קצת כמו סטיב ג'ובס,
שתיאר את ההתגלות שהיתה לו
03:30
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
כשהבין שמרביתנו,
בחיי היומיום שלנו,
03:34
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
פשוט מנסים לא להסתבך יותר מדי
03:37
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
ולהמשיך איכשהו לחיות.
03:40
and just sort of get on with things.
אבל כשמבינים שאנשים --
03:43
But once you realize that people --
שהעולם הזה נבנה ע"י אנשים
שאינם חכמים יותר ממך,
03:48
that this world was built
by people no smarter than you,
אתה יכול לצאת מעצמך
ולגעת בקירות האלה
03:52
then you can reach out
and touch those walls
ואפילו להעביר דרכם את היד
03:54
and even put your hand through them
ולהבין שיש לך הכוח
לשנות את זה.
03:55
and realize that you have
the power to change it.
וכששואלים אותי,
"המלים האלה אמיתיות?"
03:59
And when people ask me,
"Are these words real?"
ניסיתי מספר תשובות.
04:02
I had a variety of answers
that I tried out.
אחדות היו הגיוניות
ואחרות - לא.
04:04
Some of them made sense.
Some of them didn't.
אבל אחת מהתשובות שניסיתי היתה,
04:07
But one of them I tried out was,
"מילה היא אמיתית
אם רוצים שהיא תהיה כזו."
04:08
"Well, a word is real
if you want it to be real."
כמו שהשביל הזה אמיתי
כי אנשים רוצים שהוא יהיה שם.
04:12
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
(צחוק)
04:16
(Laughter)
רואים את זה הרבה
בקמפוסים של מכללות.
04:18
It happens on college
campuses all the time.
זה מכונה "שביל הרצון."
04:20
It's called a "desire path."
(צחוק)
04:21
(Laughter)
אבל אז הגעתי למסקנה
שאנשים בעצם שואלים
04:22
But then I decided,
what people are really asking
כשהם שואלים אם מילה כלשהי
היא אמיתית, הם בעצם שואלים,
04:25
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
04:27
"Well, how many brains
will this give me access to?"
"לכמה מוחות זה ייתן לי גישה?"
כי לדעתי כך אנו
מתייחסים בד"כ לשפה.
04:33
Because I think that's
a lot of how we look at language.
מילה היא במהותה מפתח
04:35
A word is essentially a key
שמכניס אותנו לראשם
של אנשים מסוימים.
04:38
that gets us into certain people's heads.
ואם היא מכניסה אותנו
למוח אחד,
04:41
And if it gets us into one brain,
היא לא רצינית,
04:44
it's not really worth it,
ולא ממש כדאי לדעת אותה.
04:46
not really worth knowing.
04:47
Two brains, eh, it depends on who it is.
שני מוחות - טוב,
תלוי של מי.
מיליון מוחות -
אלו מלים!
04:49
A million brains, OK, now we're talking.
כלומר, מילה אמיתית נותנת גישה
למוחות רבים ככל האפשר.
04:52
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
זה מה שהופך אותה
לראויה להכרה.
04:59
That's what makes it worth knowing.
אגב, המילה הכי אמיתית,
לפי המדד הזה, היא זאת:
05:02
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
[או-קיי]
05:06
[O.K.]
זהו זה.
05:08
That's it.
המילה הכי אמיתית שיש לנו.
05:09
The realest word we have.
זה הדבר הכי קרוב שיש לנו
למפתח-אב.
05:11
That is the closest thing we have
to a master key.
זאת המילה הכי מובנת בעולם,
05:13
That's the most commonly
understood word in the world,
בכל מקום שנמצאים.
05:16
no matter where you are.
הבעיה עם זה היא,
05:17
The problem with that is,
שאיש כנראה לא יודע
מה שתי האותיות האלה מייצגות.
05:18
no one seems to know
what those two letters stand for.
05:21
(Laughter)
(צחוק)
קצת מוזר, נכון?
05:23
Which is kind of weird, right?
אולי אלה ראשי תיבות שגויות
של "הכל תקין",
05:26
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
או של "קינדרהוק הזקן",
כינויו של הנשיא ה-8.
05:29
or "old kinderhook."
05:30
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
כנראה שאיש איננו יודע,
אבל העובדה שזה לא חשוב
אומרת משהו על מנהגנו
להצמיד משמעות למלים.
05:34
says something about
how we add meaning to words.
המשמעות איננה במלים עצמן;
05:38
The meaning is not
in the words themselves.
אנו אלה שיוצקים את עצמנו לתוכן.
05:41
We're the ones
that pour ourselves into it.
ואני חושב, כשכולנו מחפשים
משמעות בחיינו,
05:45
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
ומשמעות בחיים בכלל,
05:50
and searching for the meaning of life,
אני חושב שלמלים
יש איזה קשר לכך.
05:51
I think words have
something to do with that.
ולדעתי, אם מחפשים
משמעות של משהו,
05:56
And I think if you're looking
for the meaning of something,
המילון הוא מקום מכובד
להתחיל ממנו.
05:58
the dictionary is a decent place to start.
הוא יוצר תחושת סדר
06:01
It brings a sense of order
ביקום כאוטי ביותר.
06:04
to a very chaotic universe.
ראיית הדברים שלנו כה מוגבלת,
06:06
Our view of things is so limited
עד שעלינו להמציא דפוסים וקצרנות
06:09
that we have to come up
with patterns and shorthands
כדי לנסות לפרש אותו
06:12
and try to figure out
a way to interpret it
כדי שנוכל להמשיך
בענייני היומיום שלנו.
06:14
and be able to get on with our day.
אנו זקוקים למלים שיכילו אותנו,
שיגדירו את עצמנו.
06:17
We need words to contain us,
to define ourselves.
אני חושב שרבים מאיתנו
מרגישים כלואים
06:21
I think a lot of us feel boxed in
בדרך בה אנו משתמשים
במלים האלה.
06:24
by how we use these words.
אנו שוכחים שהמלים מומצאות.
06:25
We forget that words are made up.
לא רק המלים שלי:
כל המלים מומצאות,
06:28
It's not just my words.
All words are made up,
אבל לא כולן מביעות משהו.
06:31
but not all of them mean something.
כולנו כאילו לכודים,
איש באוצר המלים שלו,
06:33
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
שאיננו בהכרח מתואם
עם אנשים שאינם כמונו,
06:38
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
ולדעתי, המרחקים בינינו
גדלים מעט יותר בכל שנה,
06:42
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
ככל שאנו מרבים
להתייחס למלים ברצינות.
06:47
the more seriously we take words.
כי, זיכרו: המלים אינן אמיתיות.
06:51
Because remember, words are not real.
אין להן משמעות;
רק לנו יש.
06:55
They don't have meaning. We do.
ואני רוצה לסיים בהקראה
06:58
And I'd like to leave you with a reading
מדברי אחד הפילוסופים
האהובים עלי,
07:01
from one of my favorite philosophers,
ביל ווטרסון,
שכתב את "קלווין והובס."
07:04
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
הוא אמר,
07:06
He said,
"בריאה של חיים שמשקפים
את ערכיך ומספקים את נשמתך
07:09
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
"הינה הישג נדיר.
07:12
is a rare achievement.
"להמציא את משמעות חייך שלך -
07:14
To invent your own life's meaning
"זה לא קל,
07:17
is not easy,
"אבל זה עדיין מותר,
07:18
but it is still allowed,
"ונראה לי שאם תטרח לעשות זאת,
תהיה מאושר יותר."
07:20
and I think you'll be
happier for the trouble."
תודה לכם.
07:23
Thank you.
(מחיאות כפיים)
07:24
(Applause)
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com