English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

Τζον Κένιγκ: Όμορφες νέες λέξεις που περιγράφουν αφανή συναισθήματα

Filmed
Views 1,292,082

Ο Τζον Κένιγκ λατρεύει να βρίσκει λέξεις που εκφράζουν τα ανομολόγητα συναισθήματά μας, όπως το «lachesism», η πείνα για καταστροφή και η «sonder», η συνειδητοποίηση ότι οι ζωές όλων των άλλων είναι όσο περίπλοκες και άγνωστες όσο η δική μας. Εδώ, διαλογίζεται για το νόημα που αναθέτουμε στις λέξεις και πώς καταπιανόμαστε με αυτά τα νοήματα.

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Today I want to talk
about the meaning of words,
Σήμερα θέλω να μιλήσω
για τη σημασία των λέξεων,
00:13
how we define them
πώς τις ορίζουμε
00:16
and how they, almost as revenge,
και πώς αυτές, σχεδόν σαν εκδίκηση,
00:17
define us.
ορίζουν εμάς.
00:20
The English language
is a magnificent sponge.
Η αγγλική γλώσσα
είναι ένα υπέροχο σφουγγάρι.
00:21
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
Λατρεύω την αγγλική γλώσσα.
Είμαι ευτυχής που τη μιλάω.
00:24
But for all that, it has a lot of holes.
Παρ' όλα αυτά, έχει πολλές τρύπες.
00:27
In Greek, there's a word, "lachesism"
Από το ελληνικό «Λάχεσις»
υπάρχει ο «λαχεσισμός»:
00:30
which is the hunger for disaster.
που είναι η πείνα για καταστροφή.
00:32
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
Ξέρετε, όταν βλέπετε
μια καταιγίδα στον ορίζοντα
00:36
and you just find yourself
rooting for the storm.
και πιάνετε τον εαυτό σας να πανηγυρίζει.
00:40
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
Στα Κινέζικα, έχουν μια λέξη «γιου γι»
00:44
I'm not pronouncing that correctly --
-δεν την προφέρω σωστά-
00:46
which means the longing
to feel intensely again
που σημαίνει τη λαχτάρα
να νιώσεις έντονα ξανά
00:48
the way you did when you were a kid.
όπως όταν ήσουν παιδί.
00:51
In Polish, they have a word "jouska"
Στα πολωνικά, έχουν μια λέξη «ζούσκα»
00:55
which is the kind of
hypothetical conversation
που είναι το είδος
της υποθετικής συζήτησης
00:58
that you compulsively
play out in your head.
που διαδραματίζεται μέσα στο κεφάλι σου.
01:02
And finally, in German,
of course in German,
Και τέλος, στα Γερμανικά,
-φυσικά στα Γερμανικά-
01:06
they have a word called "zielschmerz"
έχουν μια λέξη που αποκαλείται «ζιλσμερτζ»
01:09
which is the dread
of getting what you want.
που είναι ο φόβος
της απόκτησης αυτού που θέλεις.
01:12
(Laughter)
(Γέλια)
01:15
Finally fulfilling a lifelong dream.
Της κατάκτησης ενός ονείρου ζωής.
01:20
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
Είμαι Γερμανός,
οπότε ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό.
01:23
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
Δεν είμαι σίγουρος
αν θα χρησιμοποιούσα αυτές τις λέξεις
01:27
as I go about my day,
στην καθημερινή μου ζωή,
01:29
but I'm really glad they exist.
αλλά χαίρομαι που υπάρχουν.
01:31
But the only reason they exist
is because I made them up.
Όμως ο μόνος λόγος που υπάρχουν
είναι γιατί εγώ τις επινόησα.
01:33
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
Είμαι ο συγγραφέας του «Το Λεξικό
Των Επισκιασμένων Μελαγχολιών»,
01:37
which I've been writing
for the last seven years.
το οποίο γράφω τα τελευταία επτά χρόνια.
01:41
And the whole mission of the project
Και η όλη αποστολή του σχεδίου
01:44
is to find holes
in the language of emotion
είναι να βρει τρύπες
στη γλώσσα του συναισθήματος
01:46
and try to fill them
και να τις γεμίσει
01:51
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
έτσι ώστε να έχουμε έναν τρόπο να μιλάμε
για όλα αυτά τα μικροπταίσματα
01:52
and quirks of the human condition
και όλες αυτές τις ιδιορρυθμίες
του ανθρώπου
01:56
that we all feel
but may not think to talk about
που όλοι νιώθουμε αλλά μπορεί
να μη σκεφτόμαστε να μιλήσουμε για αυτές
01:58
because we don't have the words to do it.
για το λόγο ότι δεν έχουμε
τις λέξεις να το κάνουμε.
02:02
And about halfway through this project,
Και στα μισά αυτού του πρότζεκτ,
02:05
I defined "sonder,"
όρισα το «σόντερ»,
02:08
the idea that we all think of ourselves
as the main character
την ιδέα ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας
ως τον κύριο χαρακτήρα
02:09
and everyone else is just extras.
και όλοι οι άλλοι είναι απλώς κομπάρσοι.
02:13
But in reality,
we're all the main character,
Αλλά στην πραγματικότητα,
είμαστε όλοι ο κύριος χαρακτήρας,
02:15
and you yourself are an extra
in someone else's story.
και εσύ ο ίδιος είσαι κομπάρσος
σε κάποιου άλλου την ιστορία.
02:18
And so as soon as I published that,
Οπότε, μόλις το δημοσίευσα αυτό,
02:23
I got a lot of response from people
δέχθηκα ανταπόκριση από ανθρώπους
02:26
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
που μου έλεγαν: «Σε ευχαριστούμε
που δίνεις βήμα σε κάτι που ένιωθα πάντα
02:28
but there was no word for that."
αλλά δεν υπήρχε λέξη για αυτό».
02:32
So it made them feel less alone.
Τους έκανε να νιώθουν λιγότερο μόνοι.
02:35
That's the power of words,
Αυτή είναι η δύναμη των λέξεων,
02:38
to make us feel less alone.
να μας κάνουν να νιώθουμε λιγότερο μόνοι.
02:40
And it was not long after that
Δεν πέρασε πολύς καιρός μετά απ' αυτό
02:44
that I started to notice sonder
και πρόσεξα ότι το σόντερ
02:46
being used earnestly
in conversations online,
άρχισε να χρησιμοποιείται
σε συζητήσεις στο διαδίκτυο,
02:47
and not long after I actually noticed it,
και λίγο καιρό αφού το αντιλήφθηκα
02:52
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
το εντόπισα δίπλα μου
σε μια πραγματική προσωπική συζήτηση.
02:55
There is no stranger feeling
than making up a word
Είναι ό,τι πιο παράξενο
το να φτιάχνεις μια λέξη
02:58
and then seeing it
take on a mind of its own.
και μετά να τη βλέπεις
να αποκτά δική της υπόσταση.
03:01
I don't have a word
for that yet, but I will.
Δεν έχω βρει λέξη για αυτό ακόμα,
αλλά θα βρω.
03:05
(Laughter)
(Γέλια)
03:07
I'm working on it.
Δουλεύω πάνω σε αυτό.
03:09
I started to think
about what makes words real,
Άρχισα να σκέφτομαι
τι κάνει τις λέξεις πραγματικότητα,
03:11
because a lot of people ask me,
καθώς πολλοί άνθρωποι με ρωτούν,
03:15
the most common thing
I got from people is,
και η κοινή τους απορία είναι:
03:17
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
«Είναι αυτές οι λέξεις επινοημένες;
Δεν το καταλαβαίνω».
03:19
And I didn't really know what to tell them
Και δεν ήξερα τι ακριβώς να τους πω
03:22
because once sonder started to take off,
αφού όταν το σόντερ άρχισε να εξαπλώνεται,
03:24
who am I to say what words
are real and what aren't.
ποιος είμαι εγώ για να πω
ποιες λέξεις είναι αληθινές και ποιες όχι.
03:26
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
Ένιωσα σαν τον Στιβ Τζομπς,
που περιέγραψε τη μέρα που κατάλαβε
03:30
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
ότι οι πιο πολλοί από εμάς
03:34
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
στην καθημερινή ζωή απλώς αποφεύγουμε
να αμφισβητούμε τα όρια γύρω μας
03:37
and just sort of get on with things.
και απλώς ζούμε σύμφωνα με αυτά.
03:40
But once you realize that people --
Αλλά όταν συνειδητοποιείς -
03:43
that this world was built
by people no smarter than you,
ότι αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε
από ανθρώπους όχι πιο έξυπνους από εσένα,
03:48
then you can reach out
and touch those walls
μπορείς να απλώσεις το χέρι,
να αγγίξεις τα τείχη,
03:52
and even put your hand through them
ακόμα και να περάσεις το χέρι σου από μέσα
03:54
and realize that you have
the power to change it.
και να συνειδητοποιήσεις
ότι έχεις δύναμη αλλαγής.
03:55
And when people ask me,
"Are these words real?"
Και όταν οι άνθρωποι με ρωτούν:
«Είναι αυτές οι λέξεις αληθινές;»
03:59
I had a variety of answers
that I tried out.
είχα μια ποικιλία απαντήσεων που δοκίμασα.
04:02
Some of them made sense.
Some of them didn't.
Κάποιες έβγαζαν νόημα, κάποιες όχι.
04:04
But one of them I tried out was,
Αλλά μία από αυτές που δοκίμασα:
04:07
"Well, a word is real
if you want it to be real."
«Λοιπόν, μια λέξη είναι αληθινή
αν θες να είναι αληθινή».
04:08
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
Όπως αυτό το μονοπάτι είναι αληθινό
επειδή οι άνθρωποι θέλησαν να είναι εκεί.
04:12
(Laughter)
(Γέλια)
04:16
It happens on college
campuses all the time.
Συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις
συνεχώς.
04:18
It's called a "desire path."
Ονομάζεται «μονοπάτι πόθου».
04:20
(Laughter)
(Γέλια)
04:21
But then I decided,
what people are really asking
Αλλά μετά κατάλαβα
ότι όταν οι άνθρωποι ρωτούν
04:22
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
αν μια λέξη είναι αληθινή,
ουσιαστικά ρωτούν:
04:25
"Well, how many brains
will this give me access to?"
«Σε πόσα μυαλά
θα μου δώσει αυτή πρόσβαση;»
04:27
Because I think that's
a lot of how we look at language.
Νομίζω ότι έτσι πάνω-κάτω
κοιτάμε στη γλώσσα.
04:33
A word is essentially a key
Μια λέξη είναι ουσιαστικά ένα κλειδί
04:35
that gets us into certain people's heads.
που μας βάζει στα κεφάλια
ορισμένων ανθρώπων.
04:38
And if it gets us into one brain,
Και αν μας βάλει σε έναν εγκέφαλο,
04:41
it's not really worth it,
δεν το αξίζει στα αλήθεια,
04:44
not really worth knowing.
δεν αξίζει να την ξέρεις.
04:46
Two brains, eh, it depends on who it is.
Δύο μυαλά, ε, εξαρτάται από το ποια είναι.
04:47
A million brains, OK, now we're talking.
Εκατομμύρια μυαλά, ΟΚ,
τότε είναι πολύ σημαντική.
04:49
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
Οπότε η αληθινή λέξη σου δίνει πρόσβαση
σε όσο το δυνατόν πιο πολλά μυαλά.
04:52
That's what makes it worth knowing.
Αυτό της δίνει αξία να την ξέρεις.
04:59
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
Συμπτωματικά, η πιο αληθινή λέξη από όλες,
από αυτή την άποψη, είναι αυτή.
05:02
[O.K.]
[ΟΚ]
05:06
That's it.
Αυτή είναι.
05:08
The realest word we have.
Η πιο αληθινή λέξη.
05:09
That is the closest thing we have
to a master key.
Το πιο κοντινό πράγμα σε ένα πασπαρτού.
05:11
That's the most commonly
understood word in the world,
Αυτή είναι η πιο κοινά
κατανοητή λέξη στον κόσμο,
05:13
no matter where you are.
όπου και να είσαι.
05:16
The problem with that is,
Το πρόβλημα είναι ότι
05:17
no one seems to know
what those two letters stand for.
κανείς δε γνωρίζει τι αντιπροσωπεύουν
αυτά τα 2 γράμματα.
05:18
(Laughter)
(Γέλια)
05:21
Which is kind of weird, right?
Το οποίο είναι περίεργο, σωστά;
05:23
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
Θα μπορούσε να είναι ανορθογραφία
του «Όλα Σωστά», φαντάζομαι,
05:26
or "old kinderhook."
ή «Ολντ Κίντερχουκ».
05:29
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
Κανείς δε φαίνεται να ξέρει,
αλλά το γεγονός ότι δεν πειράζει
05:30
says something about
how we add meaning to words.
λέει κάτι για το
πώς δίνουμε νόημα στις λέξεις.
05:34
The meaning is not
in the words themselves.
Το νόημα δεν είναι
οι λέξεις αυτές καθεαυτές.
05:38
We're the ones
that pour ourselves into it.
Εμείς είμαστε αυτοί
που ρίχνουμε τον εαυτό μας σε αυτό.
05:41
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
Και νομίζω ότι όταν όλοι ψάχνουμε
για νόημα στις ζωές μας,
05:45
and searching for the meaning of life,
και ψάχνουμε για το νόημα της ζωής,
05:50
I think words have
something to do with that.
θεωρώ ότι οι λέξεις έχουν
κάποια σχέση με αυτό.
05:51
And I think if you're looking
for the meaning of something,
Και πιστεύω ότι αν ψάχνετε
το νόημα ενός πράγματος,
05:56
the dictionary is a decent place to start.
το λεξικό είναι το σωστό μέρος για αρχή.
05:58
It brings a sense of order
Φέρνει μια αίσθηση τάξης
06:01
to a very chaotic universe.
σε ένα πολύ χαοτικό σύμπαν.
06:04
Our view of things is so limited
Η οπτική μας των πραγμάτων
είναι τόσο περιορισμένη
06:06
that we have to come up
with patterns and shorthands
που καταλήγουμε
σε πρότυπα και συντομεύσεις
06:09
and try to figure out
a way to interpret it
και προσπαθούμε να βρούμε
έναν τρόπο ερμηνείας
06:12
and be able to get on with our day.
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
06:14
We need words to contain us,
to define ourselves.
Χρειαζόμαστε λέξεις να μας περιλαμβάνουν,
να μας καθορίζουν.
06:17
I think a lot of us feel boxed in
Πολλοί από εμάς νιώθουμε εγκλωβισμένοι
06:21
by how we use these words.
στο πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις.
06:24
We forget that words are made up.
Ξεχνάμε ότι οι λέξεις είναι επινοημένες.
06:25
It's not just my words.
All words are made up,
Όχι μόνο οι δικές μου λέξεις.
Όλες οι λέξεις είναι φτιαχτές,
06:28
but not all of them mean something.
αλλά δε σημαίνουν όλες κάτι.
06:31
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
Είμαστε απλά όλοι κάπως
παγιδευμένοι στα λεξικά μας,
06:33
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
που δεν εχουν κατ' ανάγκην απήχηση
σε ανθρώπους που δεν είναι ήδη σαν εμάς
06:38
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
και οπότε νιώθω ότι αποκλίνουμε
λίγο - λίγο κάθε χρόνο,
06:42
the more seriously we take words.
όσο πιο σοβαρά παίρνουμε τις λέξεις.
06:47
Because remember, words are not real.
Επειδή να θυμάστε,
οι λέξεις δεν είναι αληθινές.
06:51
They don't have meaning. We do.
Δεν έχουν νόημα. Εμείς έχουμε.
06:55
And I'd like to leave you with a reading
Θα ήθελα να σας αφήσω με ένα ανάγνωσμα
06:58
from one of my favorite philosophers,
ενός από τους αγαπημένους μου φιλοσόφους,
07:01
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
τον Μπιλ Γουότερσον που έγραφε
το κόμικ «Κάλβιν Και Χομπς».
07:04
He said,
Είπε:
07:06
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
«Η δημιουργία ζωής που αντικατοπτρίζει
τις αξίες σου και ικανοποιεί την ψυχή σου
07:09
is a rare achievement.
είναι ένα σπάνιο επίτευγμα.
07:12
To invent your own life's meaning
Το να εφεύρεις το νόημα της δικής σου ζωής
07:14
is not easy,
δεν είναι εύκολο,
07:17
but it is still allowed,
αλλά είναι επιτρεπτό
07:18
and I think you'll be
happier for the trouble."
και νομίζω θα είσαι
πιο ευτυχής για τα βάσανα».
07:20
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
07:23
(Applause)
(Χειροκρότημα)
07:24
Translated by Maria K.
Reviewed by Lucas Kaimaras

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com