English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

John Koenig: Mooie nieuwe woorden om obscure gevoelens te beschrijven

Filmed
Views 1,292,082

John Koenig houdt ervan woorden te vinden die onze onuitgesproken gevoelens uitdrukken -- zoals 'lachesisme', de zucht naar rampspoed, en 'sonder', het besef dat het leven van alle anderen even complex en onkenbaar is als het onze. Hij mediteert over de betekenis die we aan woorden geven en hoe die betekenis bij ons blijft hangen.

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Today I want to talk
about the meaning of words,
Vandaag wil ik het hebben
over de betekenis van woorden,
00:13
how we define them
hoe we ze definiëren
00:16
and how they, almost as revenge,
en hoe zij, haast bij wijze van wraak,
00:17
define us.
ons definiëren.
00:20
The English language
is a magnificent sponge.
De Engelse taal is een magnifieke spons.
00:21
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
Ik hou van de Engelse taal.
Ik ben blij dat ik ze spreek.
00:24
But for all that, it has a lot of holes.
Maar ze vertoont ook een hoop gaten.
00:27
In Greek, there's a word, "lachesism"
In het Grieks bestaat
het woord 'lachesisme',
00:30
which is the hunger for disaster.
de zucht naar rampspoed.
00:32
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
Je weet wel, als je
een onweer ziet aan de horizon
00:36
and you just find yourself
rooting for the storm.
en je vaststelt dat je
voor de storm supportert.
00:40
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
Het Mandarijns kent het woord 'yù yī' --
00:44
I'm not pronouncing that correctly --
dat spreek ik fout uit --
00:46
which means the longing
to feel intensely again
voor het verlangen om intens te voelen,
00:48
the way you did when you were a kid.
zoals toen je kind was.
00:51
In Polish, they have a word "jouska"
In het Pools is er 'jouska',
00:55
which is the kind of
hypothetical conversation
de hypothetische conversatie
00:58
that you compulsively
play out in your head.
die je dwangmatig
met jezelf in je hoofd voert.
01:02
And finally, in German,
of course in German,
En in het Duits, tenslotte,
uiteraard in het Duits,
01:06
they have a word called "zielschmerz"
bestaat het woord 'Zielschmerz',
01:09
which is the dread
of getting what you want.
de vrees om te krijgen wat je wil.
01:12
(Laughter)
(Gelach)
01:15
Finally fulfilling a lifelong dream.
Een levensdroom die in vervulling gaat.
01:20
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
Ik ben zelf Duits, dus ik weet
precies hoe dat voelt.
01:23
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
Ik weet niet zeker of ik
één van deze woorden
01:27
as I go about my day,
doordeweeks zou gebruiken,
01:29
but I'm really glad they exist.
maar ik ben blij dat ze er zijn.
01:31
But the only reason they exist
is because I made them up.
Maar de enige reden dat ze er zijn,
is omdat ik ze verzonnen heb.
01:33
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
Ik ben de auteur van het
'Woordenboek van obscure smarten',
01:37
which I've been writing
for the last seven years.
waar ik sinds zeven jaar aan werk.
01:41
And the whole mission of the project
De missie van het project
01:44
is to find holes
in the language of emotion
is gaten te vinden
in de taal van de emotie
01:46
and try to fill them
en die proberen op te vullen,
01:51
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
zodat we het kunnen hebben
over al die menselijke kleine kantjes
01:52
and quirks of the human condition
en rariteiten van de menselijke conditie
01:56
that we all feel
but may not think to talk about
die we allemaal voelen
maar waarover we niet praten
01:58
because we don't have the words to do it.
bij gebrek aan gepaste woordenschat.
02:02
And about halfway through this project,
Halverwege dit project
02:05
I defined "sonder,"
definieerde ik 'sonder',
02:08
the idea that we all think of ourselves
as the main character
het idee dat we onszelf
als het hoofdpersonage beschouwen
02:09
and everyone else is just extras.
terwijl alle anderen figuranten zijn.
02:13
But in reality,
we're all the main character,
Terwijl we in werkelijkheid
allemaal hoofdpersonages zijn
02:15
and you yourself are an extra
in someone else's story.
en jijzelf figurant bent
in andermans verhaal.
02:18
And so as soon as I published that,
Zodra ik dat had gepubliceerd,
02:23
I got a lot of response from people
kreeg ik een hoop reacties:
02:26
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
"Dankjewel omdat je iets verwoordt
dat ik al mijn hele leven voel,
02:28
but there was no word for that."
maar waar geen woord voor was."
02:32
So it made them feel less alone.
Ze werden er minder eenzaam door.
02:35
That's the power of words,
Dat is de kracht van woorden:
02:38
to make us feel less alone.
we voelen ons minder alleen.
02:40
And it was not long after that
Niet lang daarna
02:44
that I started to notice sonder
begon ik op te merken dat 'sonder'
02:46
being used earnestly
in conversations online,
echt gebruikt werd in gesprekken online,
02:47
and not long after I actually noticed it,
en niet lang daarna
merkte ik het warempel op
02:52
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
in een echt live gesprek naast me.
02:55
There is no stranger feeling
than making up a word
Geen gevoel is bevreemdender
dan een woord verzinnen
02:58
and then seeing it
take on a mind of its own.
en het dan een eigen leven zien leiden.
03:01
I don't have a word
for that yet, but I will.
Ik heb er nog geen woord voor,
maar dat komt nog.
03:05
(Laughter)
(Gelach)
03:07
I'm working on it.
Ik werk eraan.
03:09
I started to think
about what makes words real,
Ik begon na te denken
over wat een woord ècht maakt,
03:11
because a lot of people ask me,
want vele mensen vragen me dat.
03:15
the most common thing
I got from people is,
Ik krijg het vaakst de vraag:
03:17
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
"Zijn die worden verzonnen?
Ik snap het niet."
03:19
And I didn't really know what to tell them
Ik weet niet goed wat ik moet zeggen,
03:22
because once sonder started to take off,
want zodra 'sonder' gelanceerd was --
03:24
who am I to say what words
are real and what aren't.
wie ben ik dan om te zeggen
welk woord echt is en welk niet?
03:26
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
Ik voelde me een beetje als Steve Jobs
die zijn openbaring beschreef
03:30
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
als dat hij plots besefte
dat de meesten van ons veelal
03:34
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
gewoon proberen te vermijden
om te vaak tegen de muur te lopen
03:37
and just sort of get on with things.
en maar wat aanmodderen.
03:40
But once you realize that people --
Maar zodra je beseft dat mensen --
03:43
that this world was built
by people no smarter than you,
dat deze wereld het werk is
van mensen die niet slimmer zijn dan jij,
03:48
then you can reach out
and touch those walls
dan kan je met je hand die muren aanraken
03:52
and even put your hand through them
en je hand er zelfs doorsteken
03:54
and realize that you have
the power to change it.
en beseffen dat je ze kan veranderen.
03:55
And when people ask me,
"Are these words real?"
Als mensen me vragen
of deze woorden echt zijn,
03:59
I had a variety of answers
that I tried out.
heb ik een batterij beproefde antwoorden.
04:02
Some of them made sense.
Some of them didn't.
Sommige kunnen kloppen. Andere niet.
04:04
But one of them I tried out was,
Een beproefd antwoord was:
04:07
"Well, a word is real
if you want it to be real."
"Een woord is echt
als je wil dat het echt is."
04:08
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
Net zoals dit pad echt is
omdat mensen het daar willen hebben.
04:12
(Laughter)
(Gelach)
04:16
It happens on college
campuses all the time.
Gebeurt aldoor op universiteitscampussen.
04:18
It's called a "desire path."
Dat heet een 'wenspad'.
04:20
(Laughter)
(Gelach)
04:21
But then I decided,
what people are really asking
Maar toen besloot ik:
wat ze eigenlijk vragen
04:22
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
als ze vragen of
een woord echt is, is dit:
04:25
"Well, how many brains
will this give me access to?"
"Hoeveel breinen kan ik ermee bereiken?"
04:27
Because I think that's
a lot of how we look at language.
Want dat is volgens mij
hoe we taal bekijken.
04:33
A word is essentially a key
Een woord is een sleutel
04:35
that gets us into certain people's heads.
waarmee we het hoofd van mensen bereiken.
04:38
And if it gets us into one brain,
Als we er één brein mee bereiken,
04:41
it's not really worth it,
is dat niet de moeite,
04:44
not really worth knowing.
het weten niet waard.
04:46
Two brains, eh, it depends on who it is.
Twee breinen? Hangt ervan af wie.
04:47
A million brains, OK, now we're talking.
Een miljoen breinen?
Dat begint ergens op te lijken.
04:49
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
Een echt woord geeft je toegang
tot zoveel mogelijk breinen.
04:52
That's what makes it worth knowing.
Daardoor is het wetenswaardig.
04:59
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
Volgens deze norm
is dit woord het meest echt.
05:02
[O.K.]
[OK]
05:06
That's it.
Dat is het.
05:08
The realest word we have.
Het echtste woord.
05:09
That is the closest thing we have
to a master key.
Dit komt het dichtst
in de buurt van een loper.
05:11
That's the most commonly
understood word in the world,
Het is het woord dat wereldwijd
het best begrepen wordt,
05:13
no matter where you are.
waar je ook bent.
05:16
The problem with that is,
Het probleem is
05:17
no one seems to know
what those two letters stand for.
dat niemand lijkt te weten
waar die letters voor staan.
05:18
(Laughter)
(Gelach)
05:21
Which is kind of weird, right?
Bizar, toch?
05:23
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
Het zou een foute spelling
kunnen zijn van 'all correct',
05:26
or "old kinderhook."
of 'Old Kinderhook'.
05:29
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
Niemand lijkt het echt te weten,
maar het feit dat het niet uitmaakt,
05:30
says something about
how we add meaning to words.
zegt iets over hoe we woorden
betekenis geven.
05:34
The meaning is not
in the words themselves.
De betekenis zit niet in de woorden zelf,
05:38
We're the ones
that pour ourselves into it.
wij leggen onszelf erin.
05:41
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
Ik denk dat we allemaal zoeken
naar betekenis in ons leven,
05:45
and searching for the meaning of life,
en zoeken naar de zin van het leven,
05:50
I think words have
something to do with that.
dat heeft volgens mij
met woorden te maken.
05:51
And I think if you're looking
for the meaning of something,
Als je zoekt naar de betekenis van iets,
05:56
the dictionary is a decent place to start.
dan is het woordenboek
een goede startplaats.
05:58
It brings a sense of order
Het biedt een gevoel van orde
06:01
to a very chaotic universe.
in een zeer chaotisch universum.
06:04
Our view of things is so limited
Onze visie op dingen is zo beperkt
06:06
that we have to come up
with patterns and shorthands
dat we patronen
en afkortingen hebben bedacht
06:09
and try to figure out
a way to interpret it
en dat we ze proberen te interpreteren,
06:12
and be able to get on with our day.
om de dag door te komen.
06:14
We need words to contain us,
to define ourselves.
We hebben nood aan woorden
om ons te beperken en te definiëren.
06:17
I think a lot of us feel boxed in
Velen van ons voelen zich beknot
06:21
by how we use these words.
door hoe we deze woorden gebruiken.
06:24
We forget that words are made up.
We vergeten dat woorden verzonnen zijn.
06:25
It's not just my words.
All words are made up,
Niet alleen mijn woorden.
Alle woorden zijn verzonnen.
06:28
but not all of them mean something.
Maar niet alle woorden betekenen iets.
06:31
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
We zitten vast in ons eigen lexicon
06:33
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
dat niet noodzakelijk spoort
met mensen die niet al zijn zoals wij.
06:38
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
Ik voel ons elk jaar
wat meer uit elkaar drijven,
06:42
the more seriously we take words.
naarmate we woorden ernstiger nemen.
06:47
Because remember, words are not real.
Want vergeet niet, woorden zijn niet echt.
06:51
They don't have meaning. We do.
Ze hebben geen betekenis. Wij wel.
06:55
And I'd like to leave you with a reading
Ik sluit graag af met een lezing
06:58
from one of my favorite philosophers,
uit het werk van één van
mijn favoriete filosofen,
07:01
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
Bill Watterson, maker
van 'Calvin en Hobbes'.
07:04
He said,
Hij zei:
07:06
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
"Een leven maken dat je waarden weergeeft
en je ziel tevreden stelt,
07:09
is a rare achievement.
is een zeldzaam wapenfeit.
07:12
To invent your own life's meaning
De zin van je eigen leven verzinnen
07:14
is not easy,
is niet makkelijk,
07:17
but it is still allowed,
maar het is toegestaan,
07:18
and I think you'll be
happier for the trouble."
en je zult gelukkiger zijn
als je de moeite doet.
07:20
Thank you.
Dankjewel.
07:23
(Applause)
(Applaus)
07:24
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com