English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

John Koenig: Vackra nya ord för att beskriva obskyra känslor

Filmed
Views 1,292,082

John Koenig älskar att hitta ord som beskriver våra outtalade känslor - som "lachesism", hunger efter katastrof, och "sonder", insikten att alla människors liv är lika komplexa och outgrundliga som vårt eget. Här grubblar han på meningen vi tilldelar ord och hur dessa meningar påverkar oss själva.

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Today I want to talk
about the meaning of words,
Idag vill jag prata om ords betydelse,
00:13
how we define them
hur vi definierar dem
00:16
and how they, almost as revenge,
och hur de, nästan som hämnd,
00:17
define us.
definierar oss.
00:20
The English language
is a magnificent sponge.
Det engelska språket
är som en fantastisk svamp.
00:21
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
Jag älskar engelska språket.
Jag är glad att jag talar det.
00:24
But for all that, it has a lot of holes.
Men det har trots allt en massa luckor.
00:27
In Greek, there's a word, "lachesism"
På grekiska finns det ett ord, "lachesism"
00:30
which is the hunger for disaster.
som betyder hunger efter katastrof.
00:32
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
Ni vet, när man ser ett åskväder
borta vid horisonten
00:36
and you just find yourself
rooting for the storm.
och man märker hur man
hejar på stormen.
00:40
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
I mandarin har de ett ord, "yù yī" -
00:44
I'm not pronouncing that correctly --
Jag uttalar det nog inte rätt -
00:46
which means the longing
to feel intensely again
som betyder längtan efter
att känna intensivt
00:48
the way you did when you were a kid.
så som man gjorde när man var barn.
00:51
In Polish, they have a word "jouska"
På polska har de ett ord, "jouska"
00:55
which is the kind of
hypothetical conversation
som är den typen av
hypotetisk konversation
00:58
that you compulsively
play out in your head.
som man tvångsmässigt
spelar upp i huvudet.
01:02
And finally, in German,
of course in German,
Och slutligen, i tyskan,
givetvis i tyskan,
01:06
they have a word called "zielschmerz"
har de ett ord, "zielschmerz"
01:09
which is the dread
of getting what you want.
som är fruktan för att
få det man vill ha.
01:12
(Laughter)
(Skratt)
01:15
Finally fulfilling a lifelong dream.
Att äntligen uppfylla en livslång dröm.
01:20
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
Jag är själv tysk,
så jag vet precis hur det känns.
01:23
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
Jag är inte säker på att
jag skulle använda något av dessa ord
01:27
as I go about my day,
i vardagliga livet,
01:29
but I'm really glad they exist.
men jag är väldigt glad att de finns.
01:31
But the only reason they exist
is because I made them up.
Men enda anledningen till att de finns
är för att jag hittade på dem.
01:33
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
Jag är författare till "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
01:37
which I've been writing
for the last seven years.
som jag har skrivit på
de senaste sju åren.
01:41
And the whole mission of the project
Och hela uppdraget med det här projektet
01:44
is to find holes
in the language of emotion
är att hitta hål i språket om känslor
01:46
and try to fill them
och försöka fylla dem
01:51
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
så att vi har ett sätt att prata om
alla små förseelser
01:52
and quirks of the human condition
och egendomligheter
under människans villkor
01:56
that we all feel
but may not think to talk about
som vi alla känner
men kanske inte pratar om
01:58
because we don't have the words to do it.
eftersom vi inte har orden
för att göra det.
02:02
And about halfway through this project,
Ungefär halvvägs genom det här projektet
02:05
I defined "sonder,"
så definierade jag "sonder",
02:08
the idea that we all think of ourselves
as the main character
idéen att vi ser oss själva
som huvudkaraktärer
02:09
and everyone else is just extras.
medan alla andra bara är statister.
02:13
But in reality,
we're all the main character,
Men i verkligheten
är vi alla huvudkaraktärer,
02:15
and you yourself are an extra
in someone else's story.
och du själv är statist
i någon annans historia.
02:18
And so as soon as I published that,
Så fort jag publicerade det
02:23
I got a lot of response from people
fick jag respons från människor som skrev
02:26
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
"Tack för att du ger röst
åt något jag känt hela mitt liv
02:28
but there was no word for that."
men som har saknat ett ord."
02:32
So it made them feel less alone.
Så de kände sig mindre ensamma.
02:35
That's the power of words,
Jag tror att det är ordens kraft,
02:38
to make us feel less alone.
att göra så att vi känner oss
mindre ensamma.
02:40
And it was not long after that
Och inte långt därefter
02:44
that I started to notice sonder
började jag märka hur sonder
02:46
being used earnestly
in conversations online,
användes - uppriktigt -
i konversationer på internet,
02:47
and not long after I actually noticed it,
och strax efter det
att jag upptäckte detta
02:52
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
så hörde jag det i en konversation
precis bredvid mig.
02:55
There is no stranger feeling
than making up a word
Det finns ingen konstigare känsla
än att hitta på ett ord
02:58
and then seeing it
take on a mind of its own.
och sedan se
hur det får sitt eget liv.
03:01
I don't have a word
for that yet, but I will.
Jag har inget ord för det än,
men det är på väg.
03:05
(Laughter)
(Skratt)
03:07
I'm working on it.
Jag jobbar på det.
03:09
I started to think
about what makes words real,
Jag började fundera på
vad som gör ord "äkta",
03:11
because a lot of people ask me,
för massa personer frågar mig,
03:15
the most common thing
I got from people is,
det vanligaste de frågar är,
03:17
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
"Så, är de påhittade ord?
Jag förstår inte riktigt."
03:19
And I didn't really know what to tell them
Och jag visste inte vad jag skulle säga
03:22
because once sonder started to take off,
för när sonder började ta fart,
03:24
who am I to say what words
are real and what aren't.
vem är jag att säga vilka ord
som är riktiga och inte.
03:26
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
Så jag kände mig lite som Steve Jobs,
som beskrev sin uppenbarelse
03:30
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
när han märkte att de flesta av oss,
i vardagliga livet,
03:34
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
bara försöker undvika
att krocka i väggar alltför mycket
03:37
and just sort of get on with things.
och bara liksom köra på som vanligt.
03:40
But once you realize that people --
Men när man inser att
03:43
that this world was built
by people no smarter than you,
den här världen är byggd av människor
som inte är smartare än du,
03:48
then you can reach out
and touch those walls
då kan man sträcka ut handen
och nudda vid väggarna
03:52
and even put your hand through them
eller föra handen rakt igenom dem
03:54
and realize that you have
the power to change it.
och inse att man har kraften
att förändra dem.
03:55
And when people ask me,
"Are these words real?"
Och när människor frågar mig,
"Är de här orden riktiga?"
03:59
I had a variety of answers
that I tried out.
har jag en massa olika svar
jag har provat.
04:02
Some of them made sense.
Some of them didn't.
Några är logiska.
Några är inte det.
04:04
But one of them I tried out was,
Men ett av dem jag har provat är,
04:07
"Well, a word is real
if you want it to be real."
"Tja, ett ord är riktigt
om du vill att det ska vara riktigt."
04:08
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
Så som den här stigen är riktig eftersom
människor ville att den skulle vara där.
04:12
(Laughter)
(Skratt)
04:16
It happens on college
campuses all the time.
Det händer på campus-områden hela tiden.
04:18
It's called a "desire path."
Det kallas en "önske-stig".
04:20
(Laughter)
(Skratt)
04:21
But then I decided,
what people are really asking
Men sedan bestämde jag att,
det människor undrar
04:22
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
när de frågar om ett ord är riktigt,
vad de egentligen vill veta,
04:25
"Well, how many brains
will this give me access to?"
"Så, hur många hjärnor
ger det här oss tillgång till?"
04:27
Because I think that's
a lot of how we look at language.
För jag tror att vi ser språk
mycket på det sättet.
04:33
A word is essentially a key
Ett ord är en nyckel
04:35
that gets us into certain people's heads.
som leder oss till
vissa människors huvuden.
04:38
And if it gets us into one brain,
Och om det bara leder till en enda hjärna
04:41
it's not really worth it,
så är det inte värt det,
04:44
not really worth knowing.
inte värt att känna till.
04:46
Two brains, eh, it depends on who it is.
Två hjärnor, nja,
det beror på vilka det är.
04:47
A million brains, OK, now we're talking.
En miljon hjärnor, okej,
nu börjar det likna något.
04:49
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
Så ett riktigt ord ger oss tillgång
till så många hjärnor som möjligt.
04:52
That's what makes it worth knowing.
Det gör att det är värt att känna till.
04:59
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
Som av en händelse, det riktigaste ordet
av de alla med den här logiken, är detta:
05:02
[O.K.]
[O.K.]
05:06
That's it.
Där har vi det.
05:08
The realest word we have.
Det riktigaste ordet vi har.
05:09
That is the closest thing we have
to a master key.
Det närmaste vi har en huvudnyckel.
05:11
That's the most commonly
understood word in the world,
Det mest allmänt förstådda ordet
världen över, oavsett var du är.
05:13
no matter where you are.
Problemet är att,
05:16
The problem with that is,
ingen verkar riktigt veta
vad de två bokstäverna står för.
05:17
no one seems to know
what those two letters stand for.
(Skratt)
05:18
(Laughter)
Vilket är lite konstigt, eller hur?
05:21
Which is kind of weird, right?
Jag menar, det skulle kanske kunna vara
ett felstavat "all correct"
05:23
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
eller "old kinderhook".
05:26
or "old kinderhook."
Ingen verkar riktigt veta, men det faktum
att det inte spelar någon roll
05:29
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
säger något om
hur vi tilldelar ord en mening.
05:30
says something about
how we add meaning to words.
Meningen ligger inte i själva orden.
05:34
The meaning is not
in the words themselves.
Vi häller lite av oss själva i dem.
05:38
We're the ones
that pour ourselves into it.
Och jag tror att, när vi letar efter
mening i livet,
05:41
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
och efter livets mening,
05:45
and searching for the meaning of life,
tror jag att ord
har något att göra med det.
05:50
I think words have
something to do with that.
Och jag tror att om du letar
efter meningen med något,
05:51
And I think if you're looking
for the meaning of something,
är ett lexikon en bra utgångspunkt.
05:56
the dictionary is a decent place to start.
Det ger en känsla av ordning
05:58
It brings a sense of order
i ett väldigt kaotiskt universum.
06:01
to a very chaotic universe.
Vår syn på saker är så begränsad
06:04
Our view of things is so limited
att vi måste hitta på
mönster och snabbskrifter
06:06
that we have to come up
with patterns and shorthands
och försöka lista ut
ett sätt att tolka dem
06:09
and try to figure out
a way to interpret it
för att kunna gå vidare med vår dag.
06:12
and be able to get on with our day.
Vi måste innefattas i ord,
för att kunna definiera oss själva.
06:14
We need words to contain us,
to define ourselves.
Jag tror att många av oss känner sig låsta
06:17
I think a lot of us feel boxed in
av hur vi använder dessa ord.
06:21
by how we use these words.
Vi glömmer att ord är påhittade.
06:24
We forget that words are made up.
Inte bara mina ord.
Alla ord är påhittade,
06:25
It's not just my words.
All words are made up,
men de betyder inte alla någonting.
06:28
but not all of them mean something.
Vi blir liksom låsta
i våra egna lexikon
06:31
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
som inte nödvändigtvis korrelerar
med människor som inte redan liknar oss,
06:33
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
så jag tycker mig känna hur vi
driver ifrån varandra mer för varje år,
06:38
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
ju seriösare vi tolkar ord.
06:42
the more seriously we take words.
För kom ihåg, ord är inte riktiga.
06:47
Because remember, words are not real.
De har ingen mening. Det har vi.
06:51
They don't have meaning. We do.
Och jag skulle vilja avsluta
med ett stycke
06:55
And I'd like to leave you with a reading
av en av mina favoritfilosofer,
06:58
from one of my favorite philosophers,
Bill Watterson, som skapade
"Kalle och Hobbe".
07:01
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
Han skriver,
07:04
He said,
"Att skapa ett liv
som speglar våra värderingar
07:06
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
och tillfredsställer vår själ
07:09
is a rare achievement.
är en sällan skådad prestation.
07:12
To invent your own life's meaning
Att själv skapa sitt livs mening
07:14
is not easy,
är inte lätt,
07:17
but it is still allowed,
men det är ändå tillåtet,
07:18
and I think you'll be
happier for the trouble."
och jag tror att det är värt besväret."
07:20
Thank you.
Tack.
07:23
(Applause)
(Applåder)
07:24
Translated by Albin Bjärhall
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com