English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

Джон Кьоніг: Прекрасні нові слова для невловимих почуттів

Filmed
Views 1,292,082

Джон Кьоніг обожнює знаходити слова, що відображають наші невисловлені почуття. Наприклад, "лакецизм" - жага катастрофи, або "сондер" - розуміння, що життя усіх інших настільки ж складне й незрозуміле, як наше власне. У своєму виступі він розмірковує над тим, як ми надаємо словам значення, і як ці значення впливають потім на нас.

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Today I want to talk
about the meaning of words,
Сьогодні я хочу поговорити
про значення слів,
00:13
how we define them
як ми визначаємо слова,
00:16
and how they, almost as revenge,
і як вони — наче на знак помсти —
00:17
define us.
визначають нас.
00:20
The English language
is a magnificent sponge.
Англійська мова —
дивовижна губка.
00:21
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
Я люблю англійську.
Я щасливий говорити нею.
00:24
But for all that, it has a lot of holes.
Але тим не менш,
у ній безліч дірок.
00:27
In Greek, there's a word, "lachesism"
У грецькій є слово "лакецизм" —
00:30
which is the hunger for disaster.
жага катастрофи.
00:32
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
Знаєте, коли ви бачите
грозу на обрії
00:36
and you just find yourself
rooting for the storm.
і раптом розумієте,
що прагнете її наближення.
00:40
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
У мандаринській є слово "йу ї" —
00:44
I'm not pronouncing that correctly --
я неправильно його вимовляю, —
00:46
which means the longing
to feel intensely again
що значить бажання знову
відчувати так само яскраво,
00:48
the way you did when you were a kid.
як ми вміли відчувати в дитинстві.
00:51
In Polish, they have a word "jouska"
У польській є слово "жуска",
00:55
which is the kind of
hypothetical conversation
і це різновид уявної бесіди,
00:58
that you compulsively
play out in your head.
яку ви невпинно прокручуєте
у своїй голові.
01:02
And finally, in German,
of course in German,
І нарешті, у німецькій,
звісно, у німецькій,
01:06
they have a word called "zielschmerz"
є слово "зілшмерц",
01:09
which is the dread
of getting what you want.
і це позначає страх
отримати те, чого прагнеш.
01:12
(Laughter)
(Сміх)
01:15
Finally fulfilling a lifelong dream.
Нарешті здійснити мрію життя.
01:20
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
Я сам німець,
тож я чудово знаю це відчуття.
01:23
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
Власне, я не впевнений,
чи використовував би ці слова
01:27
as I go about my day,
кожного дня на бігу,
01:29
but I'm really glad they exist.
але я дійсно щасливий, що вони існують.
01:31
But the only reason they exist
is because I made them up.
Але єдина причина, чому вони існують, —
бо я вигадав їх.
01:33
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
Я автор "Словника невловимих смутків"
[англ. The Dictionary of Obscure Sorrows],
01:37
which I've been writing
for the last seven years.
який я пишу протягом останніх семи років.
01:41
And the whole mission of the project
І головна місія цього проекту —
01:44
is to find holes
in the language of emotion
знайти прогалини
у мові почуттів
01:46
and try to fill them
і спробувати заповнити їх,
01:51
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
щоб ми мали спосіб
поговорити про усі людські слабкості
01:52
and quirks of the human condition
й дивацькі людські стани,
01:56
that we all feel
but may not think to talk about
що усі ми відчуваємо,
але не завжди про них говоримо,
01:58
because we don't have the words to do it.
бо просто не маємо для цього слів.
02:02
And about halfway through this project,
І десь посередині цього проекту
02:05
I defined "sonder,"
я визначив слово "сондер" —
02:08
the idea that we all think of ourselves
as the main character
думка, що усі ми вважаємо себе
головною дійовою особою,
02:09
and everyone else is just extras.
а інших — лише другорядними.
02:13
But in reality,
we're all the main character,
Але в дійсності
ми усі — головні персонажі,
02:15
and you yourself are an extra
in someone else's story.
а от в історії когось іншого
ви будете другорядним.
02:18
And so as soon as I published that,
І щойно я це опублікував,
02:23
I got a lot of response from people
я отримав відгуки багатьох людей,
02:26
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
вони казали: "Дякую, що висловили
те, що я відчував усе життя,
02:28
but there was no word for that."
але не мав слів пояснити."
02:32
So it made them feel less alone.
Тож вони вже не почувалися
такими самотніми.
02:35
That's the power of words,
Ось у цьому сила слів —
02:38
to make us feel less alone.
допомогти почуватися менш самотніми.
02:40
And it was not long after that
Минув деякий час,
02:44
that I started to notice sonder
і я почав помічати, як сондер
02:46
being used earnestly
in conversations online,
дійсно використовують
в онлайн-спілкуванні.
02:47
and not long after I actually noticed it,
І після того, як я це помітив,
02:52
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
я почув це слово
у реальній розмові поруч зі мною.
02:55
There is no stranger feeling
than making up a word
Нема відчуття дивнішого,
ніж вигадати слово,
02:58
and then seeing it
take on a mind of its own.
а потім побачити, як воно
самостійно живе у свідомості інших.
03:01
I don't have a word
for that yet, but I will.
Я поки не маю для цього слова,
але створю.
03:05
(Laughter)
(Сміх)
03:07
I'm working on it.
Я працюю над цим.
03:09
I started to think
about what makes words real,
Я замислився,
що робить слова справжніми,
03:11
because a lot of people ask me,
бо багато хто
питав мене про це,
03:15
the most common thing
I got from people is,
це питання було напоширенішим:
03:17
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
"Гаразд, ці слова вигадані?
Я чогось не розумію."
03:19
And I didn't really know what to tell them
А я не знав,
що їм і відповісти,
03:22
because once sonder started to take off,
бо сондер почав
жити своїм життям,
03:24
who am I to say what words
are real and what aren't.
хто я такий, аби судити,
які слова справжні, а які ні.
03:26
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
Тож я почувався трошки, як Стів Джобс,
який описав своє прозріння:
03:30
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
він зрозумів, що більшість з нас,
живучи день за днем,
03:34
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
просто намагається
не надто натикатися на стіни,
03:37
and just sort of get on with things.
ну і якось впоратися з речами навколо.
03:40
But once you realize that people --
Але щойно ти розумієш,
03:43
that this world was built
by people no smarter than you,
що цей світ побудували люди
не розумніші за тебе,
03:48
then you can reach out
and touch those walls
ти пробуєш підходити до цих стін
і торкатися їх,
03:52
and even put your hand through them
і навіть проникати крізь них,
03:54
and realize that you have
the power to change it.
і розумієш, що маєш сили
зрушити ці стіни.
03:55
And when people ask me,
"Are these words real?"
І коли люди питали мене:
"Чи ці слова справжні?",
03:59
I had a variety of answers
that I tried out.
я пробував відповідати
у різний спосіб.
04:02
Some of them made sense.
Some of them didn't.
Деякі мої відповіді мали сенс.
Деякі ні.
04:04
But one of them I tried out was,
Одна з них була такою:
04:07
"Well, a word is real
if you want it to be real."
"Слово є справжнім,
якщо ви хочете, щоб воно було."
04:08
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
Так само, як ця стежка справжня,
бо люди хотіли, щоб вона там була.
04:12
(Laughter)
(Сміх)
04:16
It happens on college
campuses all the time.
Це постійно відбувається
на території гуртожитків.
04:18
It's called a "desire path."
Це називають
"стежка бажання".
04:20
(Laughter)
(Сміх)
04:21
But then I decided,
what people are really asking
Але потім я вирішив,
що, питаючи це,
04:22
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
питаючи, чи це слово справжнє,
насправді люди питають от що:
04:25
"Well, how many brains
will this give me access to?"
"Гаразд, до скількох мізків
це слово дасть мені доступ?"
04:27
Because I think that's
a lot of how we look at language.
Бо це відображає,
як ми насправді сприймаємо мову.
04:33
A word is essentially a key
Слово, власне, є ключем,
04:35
that gets us into certain people's heads.
що пускає нас у голови
певних людей.
04:38
And if it gets us into one brain,
І якщо слово пускає тільки в один мозок,
04:41
it's not really worth it,
воно того не варте,
04:44
not really worth knowing.
не варто його пам'ятати.
04:46
Two brains, eh, it depends on who it is.
Дві голови — ну, залежно від того чиї.
04:47
A million brains, OK, now we're talking.
Мільйон голів — гаразд,
тепер поговоримо.
04:49
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
Тож справжнє слово — таке,
що дає доступ до безлічі голів.
04:52
That's what makes it worth knowing.
Ось що робить слово
вартим запам'ятовування.
04:59
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
Між іншим, найсправжніше слово
у світі, якщо так вимірювати, це
05:02
[O.K.]
"О.К."
05:06
That's it.
От і все.
05:08
The realest word we have.
Найсправжніше слово з усіх.
05:09
That is the closest thing we have
to a master key.
Воно найближче до
ключа-до-усіх-дверей.
05:11
That's the most commonly
understood word in the world,
Це слово є найзрозумілішим
по всьому світу,
05:13
no matter where you are.
де б ви не були.
05:16
The problem with that is,
Проблема з ним у тому.
05:17
no one seems to know
what those two letters stand for.
що ніхто навіть не в курсі,
що ці літери позначають.
05:18
(Laughter)
(Сміх)
05:21
Which is kind of weird, right?
І це досить дивно, хіба ні?
05:23
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
Тобто це може бути хибне написання
"все вірно" [англ. all correct]
05:26
or "old kinderhook."
або місцина Старий Кіндерхук.
05:29
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
Ніхто не знає точно,
але той факт, що ніхто й не переймається,
05:30
says something about
how we add meaning to words.
каже нам дещо про те,
як ми надаємо словам значення.
05:34
The meaning is not
in the words themselves.
Значення не у самому слові.
05:38
We're the ones
that pour ourselves into it.
Ми — ті, хто вкладає
себе у слова.
05:41
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
І я думаю, коли усі ми шукаємо
сенсу у нашому житті,
05:45
and searching for the meaning of life,
чи сенсу життя взагалі,
05:50
I think words have
something to do with that.
я думаю, слова можуть нам
в дечому допомогти,
05:51
And I think if you're looking
for the meaning of something,
Я думаю, якщо ви шукаєте
сенс чогось,
05:56
the dictionary is a decent place to start.
словник — гідне місце
для початку пошуків.
05:58
It brings a sense of order
Він приносить порядок
06:01
to a very chaotic universe.
у дуже хаотичний всесвіт.
06:04
Our view of things is so limited
Наш погляд на речі
настільки обмежений,
06:06
that we have to come up
with patterns and shorthands
що доводиться вигадувати
паттерни чи скорочення,
06:09
and try to figure out
a way to interpret it
шукати шляхи інтерпретації
06:12
and be able to get on with our day.
і вміти миритися з теперішнім.
06:14
We need words to contain us,
to define ourselves.
Ми потребуємо слів, що
вмістили б нас, визначили б нас.
06:17
I think a lot of us feel boxed in
Думаю, багато хто почувається обмеженим
06:21
by how we use these words.
через те, як ми використовуємо слова.
06:24
We forget that words are made up.
Ми забуваємо, що слова вигадано.
06:25
It's not just my words.
All words are made up,
Не тільки мої слова.
Усі слова вигадано,
06:28
but not all of them mean something.
але не усі вони щось значать.
06:31
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
Ми ніби у пастці
у нашому власному лексиконі,
06:33
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
який не обов'язково корелює
із відмінними від нас людьми.
06:38
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
і мені здається, ми відчуваємо,
як віддаляємось щороку,
06:42
the more seriously we take words.
чим серйозніше ми ставимося до слів.
06:47
Because remember, words are not real.
Бо пам'ятайте, слова не справжні.
06:51
They don't have meaning. We do.
Вони не мають значення. А ми маємо.
06:55
And I'd like to leave you with a reading
На завершення хочу зачитати дещо
06:58
from one of my favorite philosophers,
з одного з моїх улюблених філософів,
07:01
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
Біла Вотерсона,
автора "Кельвіна і Гоббса".
07:04
He said,
Він каже:
07:06
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
"Створити життя, яке відображає
ваші цінності й наповнює душу —
07:09
is a rare achievement.
рідкісний здобуток.
07:12
To invent your own life's meaning
Винайти сенс власного життя
07:14
is not easy,
не просто,
07:17
but it is still allowed,
але це дозволено,
07:18
and I think you'll be
happier for the trouble."
і я впевнений, ці клопоти
варті щастя, яке приносять."
07:20
Thank you.
Дякую.
07:23
(Applause)
(Оплески)
07:24
Translated by Olena Gapak
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com