ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ: ເອົາການປະຕິວັດດ້ານການຮຽນມາ!

TED2010

ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ: ເອົາການປະຕິວັດດ້ານການຮຽນມາ!

February 6, 2010


ໃນບົດສະເໜີທີ່ ເຜັດຮ້ອນ ຊວນຫົວ ຕໍ່ເນື່ອງຈາກນິທານທີ່ເພິ່ນເລົ່າໃນປີ 2006, ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ສະເໜີແນວຄວາມຄິດສຳລັບການປ່ຽນແປງຂັ້ນພື້ນຖານ ຈາກໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານ ຫາການຮຽນທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນ - ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປັນຍາຕາມທຳມະຊາດຂອງເດັກສາມາດເກີດດອກອອກຜົນໄດ້

ເດເຣັກ ຊີເວີສ: ເດເຣັກ ຊີເວີສ: ວີທີການສ້າງກະແສ

TED2010

ເດເຣັກ ຊີເວີສ: ເດເຣັກ ຊີເວີສ: ວີທີການສ້າງກະແສ

February 11, 2010


ດ້ວຍໃຊ້ວີດີໂອແປກໆຊ່ວຍ, ເດເຣັກ ຊີເວີສ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າກະແສນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແນວໃດ. (ບອກໃບ້: ຕ້ອງໃຊ້ 2 ຄົນ.)

ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນທຳລາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ

TED2006

ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນທຳລາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ

February 25, 2006


ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ຍົກເຫດຜົນ ທີ່ທັງ ບັນເທີງ ແລະ ຈັບໃຈ ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບການສຶກສາທີ່ ທະນຸບຳລຸງ (ແທນທີ່ຈະທຳລາຍ) ຄວາມຄິດສ້າງສັນ.