English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Πολ Γκίλντιγκ: Η Γη είναι γεμάτη.

Filmed
Views 1,181,674

Έχουμε ξοδέψει τους φυσικούς μας πόρους; Έχουμε γεμίσει όλο το χώρο πάνω στη Γη; O Πολ Γκίλντιγκ δηλώνει πως ναι, και περιγράφει το ενδεχόμενο για καταστροφικές συνέπειες, σε μια ομιλία που είναι εξίσου τρομακτική όσο είναι απρόσμενα ελπιδοφόρα.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
Ας ξεκινήσω με τέσσερις λέξεις
00:15
that will provide the context for this week,
που θα δώσουν το γενικό πλαίσιο της εβδομάδας,
00:18
four words that will come to define
4 λέξεις που θα καθορίσουν
00:20
this century.
αυτό τον αιώνα.
00:22
Here they are:
Οι οποίες είναι:
00:24
The Earth is full.
Η Γη είναι γεμάτη.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
Είναι γεμάτη απο εμάς, από τα πράγματα μας,
00:29
full of our waste, full of our demands.
γεμάτη από απόβλητα, γεμάτη από τις απαιτήσεις μας.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
Ναι, είμαστε ένα λαμπρό και δημιουργικό είδος,
00:35
but we've created a little too much stuff --
αλλά έχουμε δημιουργήσει λίγο πολλά πράγματα --
00:38
so much that our economy is now bigger
τόσο πολύ που τώρα η οικονομία μας είναι μεγαλύτερη
00:42
than its host, our planet.
από τον ξενιστή της, τον πλανήτη μας.
00:45
This is not a philosophical statement,
Αυτή δεν είναι μια φιλοσοφική δήλωση,
00:48
this is just science
είναι απλά επιστήμη
00:50
based in physics,
βασισμένη στη φυσική,
00:52
chemistry and biology.
τη χημεία και τη βιολογία.
00:54
There are many science-based analyses of this,
Υπάρχουν πολλές επιστημονικές αναλύσεις,
00:57
but they all draw the same conclusion --
οι οποίες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα,
00:59
that we're living beyond our means.
ότι ζούμε πέρα από τα μέσα μας.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
Οι εξέχοντες επιστήμονες στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποτυπώματος, για παράδειγμα,
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
υπολογίζουν ότι χρειαζόμαστε 1.5 φορές τη Γη
01:08
to sustain this economy.
για να διατηρήσουμε αυτή την οικονομία.
01:11
In other words,
Με άλλα λόγια,
01:14
to keep operating at our current level,
για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε αυτό το επίπεδο,
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
χρειαζόμαστε 50% περισσότερη Γη απ' αυτή που έχουμε.
01:18
In financial terms,
Σε οικονομικούς όρους,
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
είναι το ίδιο με το να ξοδεύεις 50% περισσότερα απ' αυτά που κερδίζεις,
01:25
going further into debt every year.
και να βυθίζεσαι στο χρέος περισσότερο κάθε χρόνο.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
Φυσικά, δεν μπορείς να δανειστείς φυσικούς πόρους,
01:31
so we're burning through our capital,
έτσι ξοδεύουμε απ' το κεφάλαιό μας,
01:34
or stealing from the future.
ή κλέβουμε από το μέλλον.
01:37
So when I say full, I mean really full --
Όταν λέω γεμάτη, εννοώ πραγματικά γεμάτη,
01:40
well past any margin for error,
πέρα από κάθε περιθώριο για λάθος,
01:43
well past any dispute
πέρα από κάθε διαφωνία
01:45
about methodology.
περί μεθοδολογίας.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
Αυτό σημαίνει βασικά ότι η οικονομία μας δεν είναι βιώσιμη.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο ή ευχάριστο
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
ή ότι είναι κακό για τις πολικές αρκούδες και τα δάση,
01:57
though it certainly is.
παρόλο που σίγουρα είναι.
01:59
What I'm saying
Αυτό που λέω
02:01
is our approach is simply unsustainable.
είναι ότι η προσέγγισή μας απλά δεν είναι βιώσιμη.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Με άλλα λόγια, χάρη σε αυτούς τους ενοχλητικούς νόμους της φυσικής,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
όταν οι καταστάσεις δεν είναι βιώσιμες, σταματάνε.
02:08
But that's not possible, you might think.
Ίσως να νομίζετε ότι αυτό είναι αδύνατο.
02:11
We can't stop economic growth.
Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την οικονομική ανάπτυξη.
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
Επειδή αυτό θα σταματήσει: η οικονομική ανάπτυξη.
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
Θα σταματήσει λόγω έλλειψης πόρων.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
Θα σταματήσει λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεών μας
02:21
on all the resources, all the capacity,
για πόρους, για χωρητικότητα,
02:26
all the systems of the Earth,
σε όλα τα συστήματα της Γης,
02:28
which is now having economic damage.
που τώρα αντιμετωπίζουν οικονομική ζημιά.
02:30
When we think about economic growth stopping,
Όταν λέμε για το τέλος της οικονομικής ανάπτυξης,
02:35
we go, "That's not possible,"
σκεφτόμαστε, «Δεν είναι δυνατό,»
02:37
because economic growth is so essential to our society
επειδή έχει τόσο ουσιώδη ρόλο στην κοινωνία μας
02:40
that is is rarely questioned.
που σπάνια αμφισβητείται.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
Παρόλο που η ανάπτυξη έχει φέρει πολλά πλεονεκτήματα,
02:46
it is an idea so essential
είναι μια ιδέα τόσο ουσιώδης
02:49
that we tend not to understand
που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε
02:51
the possibility of it not being around.
την πιθανότητα ότι δεν θα υπάρχει.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
Παρόλο που έχει φέρει τόσα οφέλη,
02:55
it is based on a crazy idea --
βασίζεται σε μια τρελή ιδέα,
02:57
the crazy idea being
την ιδέα ότι
03:00
that we can have infinite growth
μπορούμε να έχουμε άπειρη ανάπτυξη
03:02
on a finite planet.
σ' ένα πεπερασμένο πλανήτη.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Ήρθα εδώ να σας πω ότι ο αυτοκράτορας δεν έχει ρούχα.
03:06
That the crazy idea is just that,
Ότι μια τρελή ιδέα είναι ακριβώς αυτό,
03:09
it is crazy,
είναι τρελή,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
και τώρα που η Γη έχει γεμίσει, τέλος.
03:13
Come on, you're thinking.
Σκέφτεστε, «Έλα τώρα»,
03:15
That's not possible.
Δεν είναι δυνατό.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
Η τεχνολογία είναι απίστευτη. Οι άνθρωποι είναι πρωτοποριακοί.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να βελτιώσουμε τον τρόπο που λειτουργούμε.
03:22
We can surely sort this out.
Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια λύση.
03:24
That's all true.
Συμφωνώ.
03:26
Well, it's mostly true.
Χμ, περίπου.
03:28
We are certainly amazing,
Σίγουρα είμαστε καταπληκτικοί,
03:30
and we regularly solve complex problems
και συχνά λύνουμε περίπλοκα προβλήματα
03:32
with amazing creativity.
με εκπληκτική δημιουργικότητα.
03:34
So if our problem
Έτσι εάν το πρόβλημα
03:36
was to get the human economy down
ήταν να μειώσουμε την παγκόσμια οικονομία
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
από 150% σε 100% των δυνατοτήτων της Γης,
03:40
we could do that.
θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
03:43
The problem is we're just warming up
Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα απλά προθερμαίναμε
03:45
this growth engine.
αυτή τη μηχανή ανάπτυξης.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
Σχεδιάζουμε να διπλασιάσουμε αυτή την υψηλά-αγχωτική
03:49
and make it twice as big
οικονομία μας
03:52
and then make it four times as big --
και μετά να την τετραπλασιάσουμε
03:55
not in some distant future,
όχι σε κάποιο μακρινό μέλλον,
03:57
but in less than 40 years,
αλλά το πολύ σε 40 χρόνια,
04:00
in the life time of most of you.
στη περίοδο ζωής των περισσότερων από σας εδώ.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
Η Κίνα σχεδιάζει να φτάσει σε αυτό το στόχο σε μόλις 20 χρόνια.
04:05
The only problem with this plan
Το μόνο πρόβλημα με αυτό το σχέδιο
04:09
is that it's not possible.
είναι ότι είναι αδύνατο.
04:12
In response, some people argue,
Σαν αντεπιχείρημα μερικοί λένε,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
μα χρειαζόμαστε ανάπτυξη, τη χρειαζόμαστε για να λύσουμε τη φτώχεια.
04:18
We need it to develop technology.
Για ν' αναπτύξουμε την τεχνολογία.
04:20
We need it to keep social stability.
Τη χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε κοινωνική σταθερότητα.
04:22
I find this argument fascinating,
Βρίσκω αυτό το επιχείρημα συναρπαστικό,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
λες και μπορούμε να λυγίσουμε τους νόμους της φυσικής
04:26
to suit our needs.
για να ταιριάζουν στις ανάγκες μας.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
Η Γη δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες μας.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
Η Μητέρα Φύση δεν διαπραγματεύεται.
04:37
she just sets rules and describes consequences.
Θέτει κανόνες και περιγράφει συνέπειες.
04:39
And these are not esoteric limits.
Και αυτά δεν είναι εσωτερικά όρια.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
Αφορούν φαγητό και νερό, έδαφος και κλίμα,
04:44
the basic practical and economic foundations
τα βασικά πρακτικά και οικονομικά θεμέλια
04:46
of our lives.
των ζωών μας.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
Έτσι η ιδέα ότι μπορούμε να μεταβούμε ομαλά
04:53
to a highly-efficient,
σε μια υψηλά αποδοτική,
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
ηλιακής ενέργειας, βασισμένη στη γνώση οικονομία
04:58
transformed by science and technology
μετασχηματισμένη από την επιστήμη και την τεχνολογία
05:00
so that nine billion people
έτσι ώστε 9 δις άνθρωποι
05:02
can live in 2050
να μπορούν να ζουν το 2050
05:04
a life of abundance and digital downloads
μια ζωή αφθονίας και ψηφιακών μεταφορτώσεων
05:07
is a delusion.
είναι μια ψευδαίσθηση.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Δεν είναι ότι δεν θα μπορούμε να ταΐσουμε, να ντύσουμε και να στεγάσουμε όλους μας
05:12
and have us live decent lives.
και να ζούμε αξιοπρεπείς ζωές.
05:15
It certainly is.
Σίγουρα μπορούμε.
05:18
But the idea that we can gently grow there
Αλλά η ιδέα ότι μπορούμε να φτάσουμε ήρεμα εκεί
05:20
with a few minor hiccups
με απλά μερικά σκαμπανεβάσματα
05:22
is just wrong,
είναι απλά λάθος,
05:24
and it's dangerously wrong,
και επικίνδυνα λάθος,
05:26
because it means we're not getting ready
επειδή σημαίνει ότι δεν προετοιμαζόμαστε
05:28
for what's really going to happen.
για το τι πραγματικά θα συμβεί.
05:30
See what happens when you operate a system
Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει όταν λειτουργείτε ένα σύστημα
05:32
past its limits
πέρα από τα όριά του
05:35
and then keep on going
και μετά συνεχίζετε
05:37
at an ever-accelerating rate
μ' ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό
05:39
is that the system stops working and breaks down.
είναι ότι το σύστημα σταματά να δουλεύει και σπάει.
05:42
And that's what will happen to us.
Και αυτό είναι που θα συμβεί σε εμάς.
05:46
Many of you will be thinking,
Πολλοί από σας σκέφτεστε,
05:53
but surely we can still stop this.
σίγουρα μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό.
05:55
If it's that bad, we'll react.
Εάν είναι τόσο άσχημα, θα αντιδράσουμε.
05:57
Let's just think through that idea.
Ας αναλύσουμε λίγο αυτή την ιδέα.
06:00
Now we've had
Είχαμε
06:02
50 years of warnings.
50 χρόνια προειδοποιήσεις.
06:04
We've had science proving
Είχαμε την επιστήμη να μας αποδεικνύει
06:06
the urgency of change.
την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή.
06:09
We've had economic analysis pointing out
Είχαμε οικονομική ανάλυση να μας δείχνει ότι
06:11
that, not only can we afford it,
όχι μόνο έχουμε τα οικονομικά μέσα να το κάνουμε,
06:13
it's cheaper to act early.
θα είναι φτηνότερο να δράσουμε νωρίς.
06:15
And yet, the reality is
Παρόλα αυτά η πραγματικότητα είναι
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
ότι πρακτικά δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα για ν' αλλάξουμε πορεία.
06:19
We're not even slowing down.
Ούτε καν επιβραδύνουμε.
06:22
Last year on climate, for example,
Πέρσι για παράδειγμα.
06:25
we had the highest global emissions ever.
είχαμε τις υψηλότερες στα χρονικά παγκόσμιες εκπομπές CO2.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
Η κατάσταση στο φαγητό, νερό, έδαφος και κλίμα
06:29
is all much the same.
είναι ακριβώς οι ίδιες.
06:32
I actually don't say this in despair.
Δεν το λέω αυτό με απελπιστικό τόνο.
06:35
I've done my grieving about the loss.
Έχω ήδη θρηνήσει γι' αυτά.
06:37
I accept where we are.
Αποδέχομαι το πού είμαστε.
06:39
It is sad,
Είναι λυπηρό,
06:41
but it is what it is.
αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
06:43
But it is also time
Αλλά επίσης είναι καιρός
06:45
that we ended our denial
να σταματήσουμε την άρνησή μας
06:47
and recognized
και ν' αναγνωρίσουμε
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
ότι δεν δρούμε, ούτε καν το σκεφτόμαστε
06:51
and we're not going to act
και δεν πρόκειται να δράσουμε
06:54
until this crisis hits the economy.
μέχρι αυτή η κρίση να χτυπήσει την οικονομία.
06:56
And that's why the end of growth
Και αυτός είναι ο λόγος που το τέλος της ανάπτυξης
06:58
is the central issue
είναι το κεντρικό θέμα
07:00
and the event that we need to get ready for.
και το συμβάν για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε.
07:02
So when does this transition begin?
Πότε θα ξεκινήσει αυτή η μετάβαση;
07:06
When does this breakdown begin?
Πότε θα ξεκινήσει η κατάρρευση;
07:08
In my view, it is well underway.
Κατά την άποψή μου έχει ήδη ξεκινήσει.
07:10
I know most people don't see it that way.
Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν το βλέπουν έτσι.
07:13
We tend to look at the world,
Συνηθίζουμε να κοιτάμε τον κόσμο,
07:15
not as the integrated system that it is,
όχι σαν το ολοκληρωμένο σύστημα που είναι,
07:17
but as a series of individual issues.
αλλά σαν μια σειρά από μεμονωμένα θέματα.
07:19
We see the Occupy protests,
Βλέπουμε τις διαμαρτυρίες Occupy,
07:21
we see spiraling debt crises,
βλέπουμε αυξανόμενες κρίσεις χρέους,
07:24
we see growing inequality,
βλέπουμε την ανισότητα να αυξάνεται,
07:26
we see money's influence on politics,
βλέπουμε την επιρροή του χρήματος στην πολιτική,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
βλέπουμε περιορισμό των πόρων, φαγητού και τιμές πετρελαίου.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
Αλλά βλέπουμε ,λανθασμένα, όλα αυτά τα θέματα
07:33
as individual problems to be solved.
σαν ξεχωριστά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε.
07:35
In fact, it's the system
Κατ' ακρίβεια, είναι το σύστημα
07:39
in the painful process of breaking down --
στην επώδυνη διαδικασία αποσύνθεσης,
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
το σύστημά μας, της οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στο χρέος,
07:44
of ineffective democracy,
της αναποτελεσματικής δημοκρατίας,
07:47
of overloading planet Earth,
της υπερφόρτωσης του πλανήτη μας,
07:49
is eating itself alive.
να αυτοκαταστρέφεται.
07:51
I could give you countless studies
Θα μπορούσα να σας δείξω αμέτρητες μελέτες
07:56
and evidence to prove this,
και στοιχεία που το αποδεικνύουν,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
αλλά δεν θα το κάνω επειδή, αν θέλετε να τα δείτε,
08:00
that evidence is all around you.
είναι παντού γύρω μας.
08:02
I want to talk to you about fear.
Θέλω να σας μιλήσω για τον φόβο.
08:05
I want to do so because, in my view,
Θέλω να το κάνω αυτό, επειδή κατά τη γνώμη μου,
08:08
the most important issue we face
το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε
08:11
is how we respond
είναι το πώς απαντάμε
08:16
to this question.
σε αυτό το ερώτημα.
08:18
The crisis is now inevitable.
Η κρίση είναι αναπόφευκτη.
08:20
This issue is, how will we react?
Το θέμα είναι, πώς θα αντιδράσουμε;
08:23
Of course, we can't know what will happen.
Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί.
08:27
The future is inherently uncertain.
Το μέλλον είναι εκ φύσεως αβέβαιο.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
Αλλά ας σκεφτούμε τι μας λέει η επιστήμη ότι είναι
08:32
is likely to happen.
πιο πιθανό να συμβεί.
08:35
Imagine our economy
Φανταστείτε την οικονομία μας
08:38
when the carbon bubble bursts,
όταν σπάσει η φούσκα του άνθρακα,
08:41
when the financial markets recognize
όταν οι οικονομικές αγορές αναγνωρίσουν
08:43
that, to have any hope
ότι για να έχουμε κάποια ελπίδα
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
να αποτρέψουμε την περιβαλλοντική κρίση να βγει εκτός ελέγχου,
08:47
the oil and coal industries are finished.
πρέπει να διαλυθούν οι βιομηχανίες πετρελαίου και άνθρακα.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
Φανταστείτε την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν να κηρύττουν πόλεμο
08:54
as climate impacts
καθώς οι κλιματικές επιπτώσεις
08:57
generate conflict over food and water.
δημιουργούν συγκρούσεις για νερό και φαγητό.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
Φανταστείτε τη Μέση Ανατολή χωρίς έσοδα από πετρέλαιο,
09:03
but with collapsing governments.
αλλά με κυβερνήσεις που καταρρέουν.
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
Φανταστείτε την υπερσυντονισμένη βιομηχανία φαγητού
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
και το στρεσαρισμένο γεωργικό σύστημα να καταρρέει
09:12
and supermarket shelves emptying.
και τα ράφια των σουπερμάρκετ να αδειάζουν.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
Φανταστείτε 30% ανεργία στην Αμερική
09:19
as the global economy is gripped
καθώς η παγκόσμια οικονομία κυριεύεται
09:22
by fear and uncertainty.
από φόβο και αβεβαιότητα.
09:24
Now imagine what that means for you,
Τώρα φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για εσάς,
09:26
your family, your friends,
για την οικογένειά σας, τους φίλους σας,
09:28
your personal financial security.
την προσωπική σας οικονομική ασφάλεια.
09:31
Imagine what it means
Φανταστείτε τι σημαίνει
09:33
for your personal security
για την προσωπική σας ασφάλεια
09:35
as a heavily armed civilian population
καθώς ενας οπλισμένος πληθυσμός
09:37
gets angrier and angrier
θυμώνει και φωνάζει
09:39
about why this was allowed to happen.
για το πώς επιτράπηκε να συμβεί αυτό.
09:41
Imagine what you'll tell your children
Σκεφτείτε τι θα πείτε στα παιδιά σας
09:45
when they ask you,
όταν σας ρωτήσουν,
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
«Μαμά, μπαμπά, πώς ήταν
09:49
what was it like
το 2012 όταν
09:51
when you'd had the hottest decade on record
είχατε την πιο ζεστή δεκαετία που καταγράφηκε
09:53
for the third decade in a row,
για τρίτη συνεχόμενη φορά,
09:56
when every scientific body in the world was saying
όταν όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο έλεγαν
09:58
you've got a major problem,
ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα,
10:01
when the oceans were acidifying,
όταν οι ωκεανοί είχαν οξιδοθεί,
10:04
when oil and food prices were spiking,
όταν οι τιμές του πετρελαίου και του φαγητού είχαν εκτοξευτεί,
10:06
when they were rioting in the streets of London
όταν διαδήλωναν στους δρόμους του Λονδίνου
10:08
and occupying Wall Street?
και καταλάμβαναν την Wall Street;
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
Μαμά και μπαμπά, όταν το σύστημα κατέρρεε,
10:13
what did you do, what were you thinking?"
τι κάνατε, τι σκεφτόσασταν;»
10:16
So how do you feel
Πώς νιώθετε
10:21
when the lights go out
όταν σβήσουν τα φώτα
10:24
on the global economy in your mind,
της παγκόσμιας οικονομίας στο μυαλό σας,
10:26
when your assumptions about the future
όταν οι υποθέσεις σας για το μέλλον
10:30
fade away
ξεθωριάζουν
10:33
and something very different emerges?
και αναδύεται κάτι πολύ διαφορετικό;
10:35
Just take a moment
Πάρτε μια στιγμή
10:38
and take a breath
και πάρτε μια ανάσα
10:40
and think, what do you feel
και σκεφτείτε, τι νιώθετε
10:42
at this point?
σε αυτό το σημείο;
10:45
Perhaps denial.
Άρνηση ίσως.
10:51
Perhaps anger.
Ίσως θυμό.
10:54
Maybe fear.
Ίσως φόβο.
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
Φυσικά, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί
11:02
and we have to live with uncertainty.
και πρέπει να ζούμε με την αβεβαιότητα.
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
Αλλά όταν σκεφτούμε αυτές τις πιθανότητες που περιέγραψα,
11:08
we should feel a bit of fear.
ίσως πρέπει να νιώσουμε λίγο φόβο.
11:12
We are in danger, all of us,
Κινδυνεύουμε, όλοι μας,
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
και έχουμε εξελιχτεί να αντιδρούμε στον κίνδυνο με φόβο
11:19
to motivate a powerful response,
για να παρακινήσουμε μια δυνατή αντίδραση,
11:22
to help us bravely face a threat.
να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μια απειλή.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Αυτή τη φορά όμως, δεν είναι μια τίγρη στο στόμιο της σπηλιάς.
11:29
You can't see the danger at your door.
Δεν μπορείς να δεις τον κίνδυνο στην πόρτα σου.
11:32
But if you look,
Αλλά αν κοιτάξεις,
11:35
you can see it at the door of your civilization.
τον βλέπεις στην πόρτα του πολιτισμού σου.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε αυτό το αίσθημα τώρα όσο τα φώτα είναι ακόμη αναμμένα,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
επειδή εάν περιμένουμε να επικρατήσει η κρίση,
11:44
we may panic and hide.
ίσως πανικοβληθούμε και κρυφτούμε.
11:47
If we feel it now and think it through,
Αν το νιώσουμε τώρα και το σκεφτούμε καλά,
11:49
we will realize we have nothing to fear
θα αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε
11:51
but fear itself.
εκτός από τον φόβο.
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Ναι, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, και σύντομα,
11:58
certainly in our lifetime --
σίγουρα στη δική μας ζωή,
12:01
but we are more than capable
αλλά είμαστε ικανοί
12:03
of getting through everything that's coming.
να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρχεται κατά μέρος μας.
12:05
You see, those people that have faith
Βλέπετε, αυτοί που πιστεύουν ότι
12:08
that humans can solve any problem,
οι άνθρωποι μπορούν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα,
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
ότι η τεχνολογία είναι απεριόριστη, ότι η αγορά μπορεί να δράσει για καλό,
12:14
are in fact right.
έχουν όντως δίκιο.
12:17
The only thing they're missing
Το μόνο που λείπει
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
είναι ότι χρειάζεται μια καλή κρίση για να δραστηριοποιηθούμε.
12:21
When we feel fear and we fear loss
Όταν νιώθουμε φόβο, και φοβόμαστε την απώλεια
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
είμαστε ικανοί για εξαιρετικά πράγματα.
12:27
Think about war.
Σκεφτείτε τον πόλεμο.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ, πήρε μόλις 4 μέρες
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
στη κυβέρνηση να απαγορεύσει την παραγωγή αυτοκινήτων για πολίτες
12:36
and to redirect the auto industry,
και να ανακατευθύνει την αυτοκινητοβιομηχανία,
12:38
and from there to rationing of food and energy.
και να προχωρήσει στην κατανομή φαγητού κι ενέργειας.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
Σκεφτείτε πώς αντιδρά μια εταιρία μπροστά στην απειλή χρεοκοπίας
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
και πώς μια αλλαγή που έμοιαζε αδύνατη απλά γίνεται.
12:47
Think about how an individual responds
Σκεφτείτε πώς αντιδρά ένα άτομο
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
σε μια διάγνωση ασθένειας που απειλεί τη ζωή του
12:52
and how lifestyle changes
και πόσο αλλάζει ο τρόπος ζωής του
12:55
that previously were just too difficult
που ενώ πριν έμοιαζε τόσο δύσκολο
12:57
suddenly become relatively easy.
ξαφνικά γίνεται σχετικά εύκολα.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
Είμαστε έξυπνοι, είμαστε πραγματικά καταπληκτικοί,
13:04
but we do love a good crisis.
αλλά μας αρέσει μια καλή κρίση.
13:07
And the good news, this one's a monster.
Τα καλά νέα, αυτή είναι τεράστια.
13:09
(Laughter)
(Γέλια)
13:11
Sure, if we get it wrong,
Σίγουρα, εάν κάνουμε λάθος,
13:13
we could face the end of this civilization,
μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με το τέλος του πολιτισμού,
13:15
but if we get it right,
αλλά αν το πετύχουμε,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
μπορεί αντιθέτως να είναι η απαρχή του πολιτισμού.
13:19
And how cool would it be
Και πόσο τέλειο θα ήταν
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
να πείτε στα εγγόνια σας ότι λάβατε μέρος σε αυτό;
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Πάντως δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό ή οικονομικό φράγμα να μας εμποδίζει.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
Επιστήμονες όπως ο Τζέιμς Χάνσεν μας λένε ότι
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
ίσως χρειαστεί να εξαλείψουμε τις εκπομπές CO2 από την οικονομία
13:36
in just a few decades.
μέσα σε μόνο λίγες δεκαετίες.
13:39
I wanted to know what that would take,
Ήθελα να μάθω τι χρειαζόταν για να γίνει αυτό,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
έτσι συνεργάστηκα με τον καθ. Γιόργκεν Ράντερς από τη Νορβηγία
13:43
to find the answer.
για να βρούμε την απάντηση.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
Αναπτύξαμε ένα σχέδιο ονόματι «Σχέδιο Πολέμου Ενός Βαθμού» --
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
ονομάστηκε έτσι από το επίπεδο της κινητοποίησης και της συγκέντρωσης που απαιτείται.
13:52
To my surprise,
Προς έκπληξή μου,
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
η εξάλειψη εκπομπών CO2 απ' την οικονομία σε μόλις 20 χρόνια
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
είναι αρκετά εύκολη και αρκετά φτηνή,
14:01
not very cheap,
όχι πολύ φτηνή,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
αλλά σίγουρα λιγότερο από το κόστος της κατάρρευσης του πολιτισμού.
14:06
We didn't calculate that precisely,
Αυτό δεν το υπολογίσαμε με ακρίβεια,
14:09
but we understand that's very expensive.
αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ακριβό.
14:11
You can read the details,
Μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
αλλά εν συντομία, μπορούμε να μεταμορφώσουμε την οικονομία μας.
14:16
We can do it with proven technology.
Μπορούμε να το κάνουμε με υπάρχουσα τεχνολογία.
14:18
We can do it at an affordable cost.
Μπορούμε να το κάνουμε με προσιτό κόστος.
14:20
We can do it with existing political structures.
Μπορούμε να το κάνουμε με υπάρχουσες πολιτικές δομές.
14:22
The only thing we need to change
Το μόνο πράγμα που πρέπει ν' αλλάξουμε
14:24
is how we think and how we feel.
είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και νιώθουμε.
14:26
And this is where you come in.
Και εδώ είναι που έρχεται η δική σας συνεισφορά.
14:29
When we think about the future I paint,
Όταν σκεφτόμαστε το μέλλον που ζωγράφισα,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
φυσικά πρέπει να φοβηθούμε λίγο.
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
Αλλά ο φόβος μπορεί να είναι παραλυτικός ή ενδυναμωτικός.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
Πρέπει ν' αποδεχτούμε το φόβο και πρέπει να δράσουμε.
14:39
We need to act
Πρέπει να δράσουμε
14:42
like the future depends on it.
λες και το μέλλον εξαρτάται απ' αυτό.
14:44
We need to act like we only have one planet.
Πρέπει να δράσουμε λες και έχουμε μόνο ένα πλανήτη.
14:46
We can do this.
Μπορούμε να το κάνουμε.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
Ξέρω ότι οι σκληροπυρηνικοί της ελεύθερης αγοράς θα σας πούνε
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
ότι περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερα πράγματα και 9 δις άνθρωποι που ψωνίζουν
14:55
is the best we can do.
είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
14:58
They're wrong.
Κάνουν λάθος.
15:00
We can be more,
Μπορούμε να είμαστε κάτι καλύτερο,
15:02
we can be much more.
κάτι πολύ καλύτερο.
15:04
We have achieved remarkable things
Έχουμε πετύχει αξιοθαύμαστα πράγματα
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
από το πώς να καλλιεργούμε φαγητό πριν 10,000 χρόνια.
15:09
We've built a powerful foundation
Έχουμε χτίσει πανίσχυρα θεμέλια
15:11
of science, knowledge and technology --
επιστήμης, γνώσης και τεχνολογίας,
15:14
more than enough to build a society
υπεραρκετά για να χτίσουμε μια κοινωνία
15:16
where nine billion people
όπου 9 δις άνθρωποι
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπείς, γεμάτες νόημα και ικανοποίηση ζωές.
15:20
The Earth can support that
Η Γη μπορεί να το υποστηρίξει αυτό
15:22
if we choose the right path.
αν διαλέξουμε το σωστό δρόμο.
15:24
We can choose this moment of crisis
Έχουμε την επιλογή σ΄ αυτή την κρίσιμη στιγμή
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
να ρωτήσουμε και ν' απαντήσουμε τα μεγάλα ερωτήματα της κοινωνικής εξέλιξης,
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
όπως, τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε,
15:33
when we move past this bumbling adolescence
όταν ξεπεράσουμε αυτή την ενθουσιώδη εφηβική φάση
15:36
where we think there are no limits
όπου νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν όρια
15:39
and suffer delusions of immortality?
και υποφέρουμε από ψευδαισθήσεις αθανασίας;
15:41
Well it's time to grow up,
Είναι καιρός να ωριμάσουμε,
15:44
to be wiser, to be calmer,
να είμαστε πιο σοφοί, πιο ήρεμοι,
15:46
to be more considered.
πιο σώφρονες.
15:48
Like generations before us,
Όπως οι προηγούμενες γενιές,
15:50
we'll be growing up in war --
θα μεγαλώσουμε εν καιρώ πολέμου --
15:52
not a war between civilizations,
όχι πόλεμο μεταξύ πολιτισμών,
15:54
but a war for civilization,
αλλά σ' ένα πόλεμο για τον πολιτισμό,
15:56
for the extraordinary opportunity
για την εξαιρετική ευκαιρία
15:58
to build a society
να χτίσουμε μια κοινωνία
16:00
which is stronger and happier
πιο δυνατή και πιο ευτυχισμένη
16:02
and plans on staying around
και με σχέδια παραμονής
16:04
into middle age.
στη μέση ηλικία.
16:06
We can choose life over fear.
Μπορούμε να διαλέξουμε ζωή αντί για φόβο.
16:09
We can do what we need to do,
Μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται,
16:11
but it will take every entrepreneur,
αλλά θα χρειαστεί κάθε επιχειρηματίας,
16:15
every artist,
κάθε καλλιτέχνης,
16:17
every scientist, every communicator,
κάθε επιστήμονας, κάθε μεσάζοντας,
16:19
every mother, every father, every child,
κάθε μητέρα, πατέρας και παιδί,
16:21
every one of us.
καθένας μας.
16:24
This could be our finest hour.
Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή μας.
16:27
Thank you.
Ευχαριστώ.
16:30
(Applause)
(Χειροκρότημα)
16:32
Translated by Stelios Savva
Reviewed by Leonidas Argyros

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com