English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Paul Gilding: A Föld teli van

Filmed
Views 1,181,674

Felhasználtuk az összes forrásainkat? Betöltöttük az összes lakható területet a Földön? Paul Gilding szerint igen, és beszél a lehetséges pusztító következményekről egy egyszerre rémisztő és különös módon reményt keltő előadásban.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
Hadd kezdjem négy szóval
00:15
that will provide the context for this week,
ami megadja a témát erre a hétre,
00:18
four words that will come to define
négy szó, ami majd meghatározza
00:20
this century.
ezt az évszázadot.
00:22
Here they are:
Ez az a négy szó:
00:24
The Earth is full.
A Föld teli van.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
Teli van velünk, teli van a dolgainkkal,
00:29
full of our waste, full of our demands.
teli a hulladékunkal, teli az igényeinkkel.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
Igen, egy brilliáns és kreatív faj vagyunk,
00:35
but we've created a little too much stuff --
de egy kicsit túl sok dolgot hoztunk létre.
00:38
so much that our economy is now bigger
Annyira sokat, hogy a gazdaságunk már nagyobb
00:42
than its host, our planet.
mint a házigazdánk, a bolygónk.
00:45
This is not a philosophical statement,
Ez nem egy filozófiai kijelentés,
00:48
this is just science
ez csupán tudomány
00:50
based in physics,
melynek alapja fizika,
00:52
chemistry and biology.
kémia és biológia.
00:54
There are many science-based analyses of this,
Sok tudományra alapozott elemzést találhatunk ezzel kapcsolatban
00:57
but they all draw the same conclusion --
de mindnek ugyanaz az eredménye:
00:59
that we're living beyond our means.
az erőforrásainkon túllépve élünk.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
A Global Footprint Network kiemelkedő tudósa például
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
arra az eredményre jutott, hogy nagyjából 1.5 Földre van szükségünk,
01:08
to sustain this economy.
ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a gazdaságot.
01:11
In other words,
Más szóval,
01:14
to keep operating at our current level,
ahhoz, hogy az aktuális szinten működjünk
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
50 százalékkal több Földre van szükségünk, mint amink van.
01:18
In financial terms,
Anyagi szempontból,
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
ez azt jelentené, hogy mindig 50 százalékkal többet költenénk, mint amit keresünk,
01:25
going further into debt every year.
évről évre nagyobb adosságba lépve ezzel.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
Persze nem kölcsönözhetünk természetes erőforrásokat,
01:31
so we're burning through our capital,
túllépve ezzel az alaptőkén,
01:34
or stealing from the future.
ahogy a jövőből sem lophatunk.
01:37
So when I say full, I mean really full --
Tehát mikor azt mondom teli, úgy értem igazán teli.
01:40
well past any margin for error,
A módszertanhoz kapcsolódó
01:43
well past any dispute
hibákat
01:45
about methodology.
és vitákat megfontolva.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
Ez azt jelenti, hogy a gazdaságunk fenntarthatatlan.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
Nem azt mondom, hogy nem szép vagy kellemes
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
vagy, hogy rossz hatással van a jegesmedvékre vagy az erdőkre -
01:57
though it certainly is.
bár ez is igaz.
01:59
What I'm saying
Úgy értem
02:01
is our approach is simply unsustainable.
hogy a hozzáállásunk egyszerűen kivitelezhetetlen.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Más szóval, azoknak a bosszantó fizikai törvényeknek köszönhetően,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
ha a dolgok fenntarthatatlanok, akkor leállnak.
02:08
But that's not possible, you might think.
Hisz ez lehetetlen - gondolhatják.
02:11
We can't stop economic growth.
Nem állíthatjuk meg a gazdasági növekedést.
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
Mert akkor mi áll le? A gazdasági növekedés.
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
A mersterséges erőforrások vége miatt fog leállni.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
Le fog állni a növedekő igényeink miatt
02:21
on all the resources, all the capacity,
úgy az erőforrások, a befogadóképesség,
02:26
all the systems of the Earth,
mint a Föld minden rendszere szempontjából,
02:28
which is now having economic damage.
amik most gazdasági problémákkal küzdenek.
02:30
When we think about economic growth stopping,
Amikor belegondolunk a gazdasági növekedés leállásába,
02:35
we go, "That's not possible,"
azt mondjuk: "Ez lehetetlen,"
02:37
because economic growth is so essential to our society
mert a gazdasági növekedés olyannyira alapvető a társadalmunk
02:40
that is is rarely questioned.
számára, hogy ritkán vonják ezt kérdőre.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
Bár a növekedés bizonyosan sok hasznot hozott,
02:46
it is an idea so essential
ez egy olyan lényeges fogalom,
02:49
that we tend not to understand
hogy hajlamosak vagyunk nem foglalkozni
02:51
the possibility of it not being around.
a lehetőséggel, hogy megszűnik.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
Annak ellenére, hogy sok hasznot hozott,
02:55
it is based on a crazy idea --
egy őrült ötleten alapszik --
02:57
the crazy idea being
ez az ötlet pedig az,
03:00
that we can have infinite growth
hogy végtelen növekedés lehet
03:02
on a finite planet.
a véges bolygón.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Ez kérem egy hiedelem.
03:06
That the crazy idea is just that,
Ez egyszerűen
03:09
it is crazy,
egy meggondolatlan állítás,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
és így, hogy a Föld teli van, a játéknak vége.
03:13
Come on, you're thinking.
Most már biztos azt gondolja,
03:15
That's not possible.
hogy ez lehetetlen.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
A technológia bámulatos. Az emberek innovatívak.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
Annyi módja van annak, hogy fejlesszük azt, ahogy a dolgokat csináljuk.
03:22
We can surely sort this out.
Ezt is biztos megoldjuk.
03:24
That's all true.
Ez mind igaz.
03:26
Well, it's mostly true.
Illetve, majdnem mind.
03:28
We are certainly amazing,
Bámulatosak vagyunk, ez biztos
03:30
and we regularly solve complex problems
és rendszeresen oldunk meg összetett problémákat
03:32
with amazing creativity.
bámulatos kreativitással.
03:34
So if our problem
Tehát ha az,
03:36
was to get the human economy down
emberi gazdaságot csökkenteni kéne a Föld
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
befogadóképességéhez képest 150-ről 100 százalékra,
03:40
we could do that.
meg tudnánk oldani.
03:43
The problem is we're just warming up
A probléma az, hogy ehelyett csak
03:45
this growth engine.
melegítjük a növekedési motort.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
Azt tervezzük, hogy fogjuk ezt a kiemelt gazdaságot
03:49
and make it twice as big
és kétszer akkorára növeljük
03:52
and then make it four times as big --
aztán négyszer akkorára --
03:55
not in some distant future,
és nem a távoli jövőben,
03:57
but in less than 40 years,
hanem kevesebb mint 40 év alatt,
04:00
in the life time of most of you.
legtöbbünk életének ideje alatt.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
Kína úgy tervezi, hogy 20 éven belül elér erre a szintre.
04:05
The only problem with this plan
Az egyetlen probléma ezzel a tervvel az,
04:09
is that it's not possible.
hogy lehetetlen megvalósítani.
04:12
In response, some people argue,
Válaszul sokan vitáznak,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
hogy nekünk igenis kell a növekedés, hogy megoldja a szegénységet.
04:18
We need it to develop technology.
Kell, hogy fejleszteni tudjuk a technológiát.
04:20
We need it to keep social stability.
Kell, hogy megtartsuk a társadalmi stabilitást.
04:22
I find this argument fascinating,
Lenyűgözőnek találom ezt az érvelést,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
mintha változtatni tudnánk a fizika szabályain,
04:26
to suit our needs.
hogy azok megfeleljenek szükségleteinknek.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
Olyan, mintha a Föld nem törődne azzal, hogy mire van szükségünk.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
Az anyatermészet nem alkudozik,
04:37
she just sets rules and describes consequences.
ő csak felállítja a szabályokat és leírja a következményeket.
04:39
And these are not esoteric limits.
És ezek nem ezoterikus korlátok.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
Ez ételről és vízről,
04:44
the basic practical and economic foundations
földről és klímáról, életünk gyakorlati
04:46
of our lives.
és gazdasági alapjáról szól.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
Tehát az ötlet, miszerint simán átalakulhatunk
04:53
to a highly-efficient,
egy nagyon hatékony,
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
napenergia és tudás alapú gazdasággá
04:58
transformed by science and technology
melyet a tudomány és a technológia formál,
05:00
so that nine billion people
hogy 9 milliárd ember
05:02
can live in 2050
élhessen 2050-ben egy
05:04
a life of abundance and digital downloads
jólétben és digitális letöltésekben gazdag életet
05:07
is a delusion.
egy illúzió.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Nem mintha lehetetlen lenne etetni, ruházni és elszállásolni mindnyájunkat,
05:12
and have us live decent lives.
vagy épp tisztességes életet élni.
05:15
It certainly is.
Mert lehetséges.
05:18
But the idea that we can gently grow there
De az ötlet, hogy óvatosan növekszünk
05:20
with a few minor hiccups
minden gond nélkül
05:22
is just wrong,
egyszerűen téves.
05:24
and it's dangerously wrong,
Veszélyesen téves,
05:26
because it means we're not getting ready
mert azt jelenti, hogy nem kezdünk felkészülni
05:28
for what's really going to happen.
arra, ami valóban történni fog.
05:30
See what happens when you operate a system
Nézzék meg mi történik, ha egy rendszert annak
05:32
past its limits
korlátain túl vezérelnek, mindig gyorsítva a folyamaton.
05:35
and then keep on going
Ha ezt így csinálják
05:37
at an ever-accelerating rate
a rendszer addig fog működni
05:39
is that the system stops working and breaks down.
amíg egyszer csak összeomlik és leáll.
05:42
And that's what will happen to us.
És velünk is ez fog történni.
05:46
Many of you will be thinking,
Sokan önök közül arra fognak gondolni,
05:53
but surely we can still stop this.
hogy ezt még biztos meg lehet állítani.
05:55
If it's that bad, we'll react.
Ha ilyen rossz a helyzet, majd cselekszünk.
05:57
Let's just think through that idea.
Gondoljuk végig ezt a lehetőséget.
06:00
Now we've had
Mostanra 50 évnyi
06:02
50 years of warnings.
figyelmeztetésünk volt.
06:04
We've had science proving
A tudomány igazolta, hogy
06:06
the urgency of change.
szükség van a változásra.
06:09
We've had economic analysis pointing out
Gazdasági elemzés mutatta ki,
06:11
that, not only can we afford it,
hogy nemcsak hogy megoldható a megelőzés,
06:13
it's cheaper to act early.
hanem olcsóbb is, ha időben lépünk.
06:15
And yet, the reality is
És most mégis az a szituáció
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
hogy szinte semmit sem tettünk ennek érdekében.
06:19
We're not even slowing down.
Még csak nem is lassulunk.
06:22
Last year on climate, for example,
Az elmúlt évben például a valaha mért
06:25
we had the highest global emissions ever.
legmagasabb volt a globális káros gáz kibocsátás.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
Az étellel, a vízzel, a földdel vagy a klímával,
06:29
is all much the same.
szinte ugyanez a helyzet.
06:32
I actually don't say this in despair.
Ami azt illeti, ezt nem kétségbeesetten mondom.
06:35
I've done my grieving about the loss.
Már meggyászoltam a veszteséget.
06:37
I accept where we are.
Elfogadtam a helyzetünket.
06:39
It is sad,
Szomorú,
06:41
but it is what it is.
de ez van.
06:43
But it is also time
De annak is itt az ideje,
06:45
that we ended our denial
hogy felébredjünk
06:47
and recognized
és felismerjük
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
hogy még csak közel sem vagyunk a cselekvéshez
06:51
and we're not going to act
és nem is fogunk egész addig
06:54
until this crisis hits the economy.
amíg a krízis el nem éri a gazdaságot.
06:56
And that's why the end of growth
És ezért, a gazdasági növekedés vége
06:58
is the central issue
a kritikus pont és esemény,
07:00
and the event that we need to get ready for.
amire fel kell készülnünk.
07:02
So when does this transition begin?
Hogy mikor kezdődik ez az átmenet?
07:06
When does this breakdown begin?
Mikor dől össze a rendszer?
07:08
In my view, it is well underway.
Én úgy látom, hogy már elkezdődött.
07:10
I know most people don't see it that way.
Tudom, hogy a legtöbben nem így gondolják.
07:13
We tend to look at the world,
Úgy szeretünk nézni a világra,
07:15
not as the integrated system that it is,
mintha nem egy integrált rendszer lenne, ami valójában,
07:17
but as a series of individual issues.
hanem mint egyéni problémák sorozatára.
07:19
We see the Occupy protests,
Látjuk a sok tiltakozást,
07:21
we see spiraling debt crises,
látjuk a spirális adósság kríziseket,
07:24
we see growing inequality,
látjuk a növekvő egyenlőtlenséget,
07:26
we see money's influence on politics,
látjuk a pénz hatását a politikán,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
látjuk az erőforrás problémákat, az élelmiszer és olaj árakat.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
De mindezeket a problémákat - hibásan -
07:33
as individual problems to be solved.
egyéni problémákként szeretnénk megoldani.
07:35
In fact, it's the system
Valójában, ez a rendszer
07:39
in the painful process of breaking down --
az összeomlás fájdalmas folyamatában --
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
a mi rendszerünk, az adóssággal hajtott gazdasági növekedés,
07:44
of ineffective democracy,
a hatástalan demokrácia,
07:47
of overloading planet Earth,
mindez egy túltöltött Föld bolygón,
07:49
is eating itself alive.
ami élve eszi magát.
07:51
I could give you countless studies
Számtalan tanulmányt és bizonyítékot
07:56
and evidence to prove this,
tudnék mutatni, ami ezt támasztja alá,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
de nem teszem, mert ha látni akarjátok,
08:00
that evidence is all around you.
a bizonyíték körülöttetek van.
08:02
I want to talk to you about fear.
A félelemről szeretnék most beszélni.
08:05
I want to do so because, in my view,
Azért, mert én úgy látom,
08:08
the most important issue we face
hogy a legfontosabb dolog, amivel most szembenézünk
08:11
is how we respond
nem más, mint hogy hogyan vélekedünk
08:16
to this question.
erről a kérdésről.
08:18
The crisis is now inevitable.
A krízis most már elkerülhetetlen.
08:20
This issue is, how will we react?
A kérdés az, hogyan reagálunk rá?
08:23
Of course, we can't know what will happen.
Persze, nem tudhatjuk mi fog történni.
08:27
The future is inherently uncertain.
A jövő magától értetődően bizonytalan.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
Viszont gondoljuk csak végig azt, ami a tudomány
08:32
is likely to happen.
szerint nagy valószínűséggel történni fog.
08:35
Imagine our economy
Képzeljék el a gazdaságunkat
08:38
when the carbon bubble bursts,
amikor a szénbuborék szétszakad,
08:41
when the financial markets recognize
amikor a pénzügyi piac felismeri
08:43
that, to have any hope
hogy ahhoz, hogy még reménykedhessenek
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
a klímaspirál fékentartásában,
08:47
the oil and coal industries are finished.
az olaj- és széniparnak meg kell szűnnie.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
Képzeljék el Kínát, Indiát és Pakisztánt
08:54
as climate impacts
háborúba menni emiatt
08:57
generate conflict over food and water.
víz és élelmiszer konfliktusokat generálva ezzel.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
Képzeljék el a Közép-Keletet olaj jövedelem nélkül,
09:03
but with collapsing governments.
amint a kormányaik összeomlanak.
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
Képzeljék el a finomra hangolt, "éppen-időben" élelmiszer iparunkat
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
és a kihangsúlyozott mezőgazdasági rendszerünket megszűnni,
09:12
and supermarket shelves emptying.
a szupermarketek polcait üresedni.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
Képzeljék el a 30 százalékos munkanélküliséget Amerikában
09:19
as the global economy is gripped
amint a globális gazdaság mögött
09:22
by fear and uncertainty.
ott a félelem és a bizonytalanság.
09:24
Now imagine what that means for you,
És most képzeljék el, hogy mit jelent ez Önöknek,
09:26
your family, your friends,
családjuknak, barátaiknak,
09:28
your personal financial security.
a személyes anyagi biztonságuknak.
09:31
Imagine what it means
Képzeljék el, milyen kihatással van ez
09:33
for your personal security
a személyes biztonságukra,
09:35
as a heavily armed civilian population
amint egy erősen felfegyverzett civilizált nép
09:37
gets angrier and angrier
egyre mérgesebb, amiért
09:39
about why this was allowed to happen.
engedték ezt idáig fajulni.
09:41
Imagine what you'll tell your children
Képzeljék el, hogy mit mondanak majd a gyermekeiknek
09:45
when they ask you,
amikor majd azt kérdik, hogy
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
"Anyu, apu, 2012-ben
09:49
what was it like
milyen volt, mikor
09:51
when you'd had the hottest decade on record
átéltétek a legmelegebb évtizedet,
09:53
for the third decade in a row,
sorban a harmadikat,
09:56
when every scientific body in the world was saying
milyen volt, mikor minden tudós a világon azt szajkózta,
09:58
you've got a major problem,
hogy óriási problémák vannak,
10:01
when the oceans were acidifying,
mikor az óceánok savasodtak,
10:04
when oil and food prices were spiking,
mikor az olaj és az élelmiszer árak az egekben jártak,
10:06
when they were rioting in the streets of London
mikor tüntettek London utcáin
10:08
and occupying Wall Street?
és tiltakoztak a Wall Street-en?
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
Mit csináltatok anyu és apu, mikor a rendszer nyilvánvalóan
10:13
what did you do, what were you thinking?"
összeomlóban volt, min járt az eszetek ekkor?"
10:16
So how do you feel
Hogy érzik magukat
10:21
when the lights go out
amikor kimúlnak a fények
10:24
on the global economy in your mind,
a szóban lévő globális gazdaság körül,
10:26
when your assumptions about the future
mikor a feltevéseik a jövővel kapcsolatban
10:30
fade away
elhomályosodnak
10:33
and something very different emerges?
és valami teljesen más kerül előtérbe?
10:35
Just take a moment
Gondoja csak meg,
10:38
and take a breath
vegyen egy mély lélegzetet
10:40
and think, what do you feel
és kérdezze meg magától, hogy
10:42
at this point?
mit érez ebben a pillanatban?
10:45
Perhaps denial.
Talán tagadást.
10:51
Perhaps anger.
Talán dühöt.
10:54
Maybe fear.
Esetleg félelmet.
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
Természetesen nem tudhatjuk, hogy mi fog történni
11:02
and we have to live with uncertainty.
és bizonytalanságban kell élnünk.
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
De ha belegondolunk a lehetőségekbe amiket felvázoltam,
11:08
we should feel a bit of fear.
akkor egy kis félelmet kéne éreznünk.
11:12
We are in danger, all of us,
Veszélyben vagyunk, mindannyian,
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
és úgy fejlődtünk, hogy a veszélyre félelemmel felelve
11:19
to motivate a powerful response,
motiváljunk egy erős választ,
11:22
to help us bravely face a threat.
ami segít bátran szembenézni a problémával.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
De ezúttal ez a probléma nem egy tigris a barlang szájánál.
11:29
You can't see the danger at your door.
Nem látjuk a veszélyt az ajtónk előtt.
11:32
But if you look,
De ha jobban nézzük, láthatjuk
11:35
you can see it at the door of your civilization.
a civilizációnk ajtajánál.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Ezért kell, hogy érrezzük a választ, amíg a fények égnek,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
mert ha várunk amíg a krízis kiteljesedik,
11:44
we may panic and hide.
jó esély van rá, hogy bepánikolunk és elrejtőzünk.
11:47
If we feel it now and think it through,
Ha még most érezzük és átgondoljuk,
11:49
we will realize we have nothing to fear
rájövünk, hogy nincs mitől félnünk,
11:51
but fear itself.
csak magától a félelemtől.
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Igen, a dolgok hamarosan csúnyára fordulhatnak,
11:58
certainly in our lifetime --
- még biztosan a mi időnkben -
12:01
but we are more than capable
de még gond nélkül képesek vagyunk
12:03
of getting through everything that's coming.
túllépni mindazon, ami várható.
12:05
You see, those people that have faith
Azoknak az emberek, akik hisznek abban
12:08
that humans can solve any problem,
hogy az emberiség meg tud oldani minden problémát,
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
hogy a technológia határtalan, hogy a piac a javunkra válhat
12:14
are in fact right.
valójában igazuk van.
12:17
The only thing they're missing
Az egyetlen dolog, amit nem vesznek figyelembe
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
az az a tény, hogy ehhez egy komoly krízis szükséges.
12:21
When we feel fear and we fear loss
Amikor félelmet és veszteséget érzünk,
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
rendkívüli dolgokra vagyunk képesek.
12:27
Think about war.
Gondoljanak a háborúra.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Miután lebombázták Pearl Harbor-t, mindössze négy napba tellett,
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
mire a kormány betiltotta a civil autók gyártását
12:36
and to redirect the auto industry,
átirányítsa az autóipart,
12:38
and from there to rationing of food and energy.
hogy az élelmiszergyártás kerüljön előtérbe.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
Gondoljanak bele, hogy egy vállalat hogyan reagál ha csőd fenyegeti.
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
Egy lehetetlennek tűnő változtatást eszközölnek.
12:47
Think about how an individual responds
Gondoljanak bele, hogy egy egyén hogyan reagál
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
ha egy halálos betegség diagnózisát közlik vele.
12:52
and how lifestyle changes
És hogy hogyan változik az életstílusa;
12:55
that previously were just too difficult
azok a változások, amik addig túl nehéznek tűntek
12:57
suddenly become relatively easy.
hirtelen relatívan könnyűnnek hatnak.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
Okosak vagyunk, ami azt illetti különlegesek,
13:04
but we do love a good crisis.
de szeretjük a nagy kríziseket.
13:07
And the good news, this one's a monster.
És a jó hír, a mostani krízis hatalmas.
13:09
(Laughter)
(Nevetés)
13:11
Sure, if we get it wrong,
Persze ha rosszul értelmezzük,
13:13
we could face the end of this civilization,
könnyen a civilizáció végével találjuk szembe magunkat,
13:15
but if we get it right,
viszont ha megértjük,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
az a civilizáció kezdetét jelentheti.
13:19
And how cool would it be
És milyen csodálatos is lenne, ha azt mondhatnánk
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
az unokáinknak, hogy ennek részesei voltunk?
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Ami biztos, hogy ennek sem technikai, sem pedig gazdasági korlátai nincsenek.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
Az olyan tudósok, mint James Hansen, azt mondják
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
hogy ki kell küszöbölnünk a CO2 kibocsátást a gazdaságból
13:36
in just a few decades.
az elkövetkezendő pár évtizedben.
13:39
I wanted to know what that would take,
Azt szerettem volna megtudni, hogy ehhez mi szükséges,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
ezért elkezdtem együtt dolgozni Jorgen Randers professzorral
13:43
to find the answer.
Norvégiából, hogy megtudjam a választ.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
Kidolgoztunk egy tervet, melyet elneveztünk "Az egy fok háború terv"-nek,
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
a mozgósítás és koncentráció szintjének szükségessége miatt.
13:52
To my surprise,
Meglepetésemre, a CO2 kibocsátás
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
kiköszöbölése a gazdasából az elkövetkező 20 év alatt
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
viszonylag könnyű és viszonylag olcsó.
14:01
not very cheap,
Persze nem nagyon olcsó,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
de olcsóbb mint egy összeomló civilizáció ára.
14:06
We didn't calculate that precisely,
Nem számoltuk ki, hogy az pontosan mennyi,
14:09
but we understand that's very expensive.
de tudjuk, hogy szörnyen drága.
14:11
You can read the details,
Belemehetnénk a részletekbe, de a lényeg,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
hogy átformálhatnánk a gazdaságunkat.
14:16
We can do it with proven technology.
A kellő technológia már megvan hozzá.
14:18
We can do it at an affordable cost.
Az árát is megengedhetjük magunknak.
14:20
We can do it with existing political structures.
Még a politikai stuktúrák is megmaradhatnának.
14:22
The only thing we need to change
Az egyetlen dolog, amin változtatnunk kéne
14:24
is how we think and how we feel.
az ahogy gondolkodunk és ahogy érzünk.
14:26
And this is where you come in.
És itt jössz Te a képbe.
14:29
When we think about the future I paint,
Ha abba jövőbe gondolunk bele, amit most én mutatok,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
természetes, hogy félelmet érzünk.
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
Viszont a félelem lehet bénító, de motiváló is.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
El kell fogadnunk a félelmet és cselekednünk kell.
14:39
We need to act
Cselekednünk kell, mintha
14:42
like the future depends on it.
a jövő múlna rajta.
14:44
We need to act like we only have one planet.
Cselekednünk kell, mintha csak egy bolygónk lenne.
14:46
We can do this.
Meg tudjuk csinálni.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
Tudom, hogy a szabad piac fundamentalisták azt mondják
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
hogy a gazdasági növekedés, több termék, 9 milliárd ember,
14:55
is the best we can do.
akik mind vásárolnak, ez a legjobb dolog amit tehetünk.
14:58
They're wrong.
Tévednek.
15:00
We can be more,
Többek lehetünk,
15:02
we can be much more.
sokkal többek.
15:04
We have achieved remarkable things
Óriási dolgokat értünk el azóta,
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
mióta 10,000 évvel ezelőtt megtanultunk mezőgazdálkodni.
15:09
We've built a powerful foundation
Egy nagyon erős alapítványt építettünk ki
15:11
of science, knowledge and technology --
a tudományból, tudásból és technológiából --
15:14
more than enough to build a society
jóval többet, mint ami ahhoz kell, hogy kiépítsünk
15:16
where nine billion people
egy társadalmat, ahol 9 milliárd ember
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
értelmes és kielégítő életet élhessen.
15:20
The Earth can support that
A Föld ezt megadhatja nekünk
15:22
if we choose the right path.
ha a megfelelő utat választjuk.
15:24
We can choose this moment of crisis
Választhatjuk a krízis eme pillanatát,
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
hogy megválaszoljuk a társadalmunk evolúciójának nagy kérdését --
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
hogy mi lesz belőlünk, ha majd felnövünk,
15:33
when we move past this bumbling adolescence
ha majd túllépünk ezen az ügyetlenkedő serdülőkoron
15:36
where we think there are no limits
ahol úgy hisszük nincsenek határok --
15:39
and suffer delusions of immortality?
és elszenvedjük a halhatatlanság téveszméjét?
15:41
Well it's time to grow up,
Nos, itt az ideje felnőni,
15:44
to be wiser, to be calmer,
bölcsebbnek, nyugodtabbnak,
15:46
to be more considered.
és megfontoltabbnak lenni.
15:48
Like generations before us,
Ahogy az előző generációk,
15:50
we'll be growing up in war --
mi is háborúban fogunk kikötni --
15:52
not a war between civilizations,
de nem háborúkban a civilizációk között,
15:54
but a war for civilization,
hanem háborúban a civilizációért,
15:56
for the extraordinary opportunity
a rendkívüli lehetőségért
15:58
to build a society
hogy kiépíthessünk egy olyan társadalmat
16:00
which is stronger and happier
ami erősebb, boldogabb
16:02
and plans on staying around
és még nagyon sokáig
16:04
into middle age.
létezik ezen a Földön.
16:06
We can choose life over fear.
Választhatjuk az életet a félelem helyett.
16:09
We can do what we need to do,
Megtehetjük, amit meg kell tennünk,
16:11
but it will take every entrepreneur,
viszont ehhez minden vállalkozóra,
16:15
every artist,
minden művészre,
16:17
every scientist, every communicator,
minden tudósra, minden szónokra,
16:19
every mother, every father, every child,
minden anyára, minden apára, minden gyermekre,
16:21
every one of us.
mindannyiunkra szükség van.
16:24
This could be our finest hour.
Ez lehet az utolsó lehetőségünk.
16:27
Thank you.
Köszönöm.
16:30
(Applause)
(Taps)
16:32
Translated by Peter Zolczer
Reviewed by Zoltan Toth

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com