English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Paul Gilding: Yeryüzü dolmuştur.

Filmed
Views 1,181,674

Tüm kaynaklarımızı tükettik mi? Yeryüzündeki tüm yaşanabilir alanları doldurduk mu? Paul Gilding eşit ölçüde ürkütücü ve, gariptir ki, umut dolu bir konuşmada, öyle yaptığımızı öne sürüyor ve olası yıkıcı sonuçlarından bahsediyor.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
Bu haftanın içeriğini sağlayacak
00:15
that will provide the context for this week,
iki kelime ile başlamama izin verin.
00:18
four words that will come to define
O iki kelime ki bu yüzyılın
00:20
this century.
tanımlayıcısı olacak.
00:22
Here they are:
İşte o kelimeler:
00:24
The Earth is full.
Yeryüzü dolmuştur.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
Bizimle, eşyalarımızla,
00:29
full of our waste, full of our demands.
atıklarımızla, taleplerimizle dolmuştur.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
Evet, parlak ve yaratıcı bir türüz,
00:35
but we've created a little too much stuff --
fakat biraz fazla ıvır zıvır ürettik --
00:38
so much that our economy is now bigger
o kadar ki artık ekonomimiz
00:42
than its host, our planet.
ev sahibi gezegenimizden daha büyük.
00:45
This is not a philosophical statement,
Bu felsefi bir
00:48
this is just science
ifade değil, sadece bilim
00:50
based in physics,
fizik, kimya, ve
00:52
chemistry and biology.
biyolojiye dayanan.
00:54
There are many science-based analyses of this,
Bunun bilimsel analizi çok var,
00:57
but they all draw the same conclusion --
fakat hepsi aynı sonuca varıyor --
00:59
that we're living beyond our means.
imkanlarımızın ötesinde yaşıyoruz.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
Mesela, Global Footprint Network'ün seçkin bilim insanları,
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
bu ekonomiyi sürdürebilmemiz için yaklaşık olarak
01:08
to sustain this economy.
1,5 tane yeryüzüne ihtiyacımız olduğunu hesaplıyorlar.
01:11
In other words,
Diğer bir deyişle,
01:14
to keep operating at our current level,
şimdiki seviyelerde işleyebilmek için,
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
sahip olduğumuzdan yüzde 50 daha fazla dünyaya ihtiyacımız var.
01:18
In financial terms,
Mali terimleri kullanırsak,
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
bu sürekli kazandığından yüzde 50 daha fazla harcamak,
01:25
going further into debt every year.
keza her sene daha da borca batmak gibi.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
Fakat doğal kaynaklar ödünç alınamadığından,
01:31
so we're burning through our capital,
sermayemizden yiyiyoruz, veya
01:34
or stealing from the future.
geleceğimizden çalıyoruz diyebiliriz.
01:37
So when I say full, I mean really full --
Yani dolmuştur dediğim zaman, gerçekten dolu diyorum --
01:40
well past any margin for error,
hata paylarının oldukça ötesinde,
01:43
well past any dispute
kullanılan yöntem hakkında olabilecek
01:45
about methodology.
tartışmaların da ötesinde.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
Bu ekonomimizin sürdürülemez olduğu anlamına geliyor.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
Güzel veya hoş olmadığını söylemiyorum
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
ya da kutup ayıları veya ormanlar için kötü olduğunu,
01:57
though it certainly is.
öyle olsa da.
01:59
What I'm saying
Söylediğim şey basitçe
02:01
is our approach is simply unsustainable.
bu yaklaşımımızın sürdürelemez olduğudur.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Diğer bir deyişle, o sinir bozucu fizik kanunlarına göre,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
bir şey sürdürülemez ise, durur.
02:08
But that's not possible, you might think.
Ama bu mümkün değil, diye düşünebilirsiniz.
02:11
We can't stop economic growth.
Ekonomik büyümeyi durduramayız, çünkü
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
bu şunu durdurur: ekonomik büyüme.
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
Duracak, çünkü ticareti yapılan kaynakların sonu gelecek.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
Artık ekonomik hasar da vermeye başlayan,
02:21
on all the resources, all the capacity,
yeryüzünün tüm kaynakları, tüm kapasiteleri ve
02:26
all the systems of the Earth,
tüm sistemleri üzerindeki
02:28
which is now having economic damage.
artan taleplerimiz yüzünden duracak.
02:30
When we think about economic growth stopping,
Ekonomik büyümenin durması üzerinde
02:35
we go, "That's not possible,"
düşündüğümüz zaman, "Bu mümkün değil" diyoruz,
02:37
because economic growth is so essential to our society
çünkü ekonomik büyüme toplumumuz için o kadar elzem ki
02:40
that is is rarely questioned.
çok nadiren sorgulanıyor.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
Büyüme elbette ki bir çok faydalar sağlamıştır,
02:46
it is an idea so essential
ancak o kadar olmazsa olmaz bir fikirdir ki
02:49
that we tend not to understand
varolmaması olasılığını
02:51
the possibility of it not being around.
anlamamaya meyilliyizdir.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
Bir çok fayda sağlamasına rağmen,
02:55
it is based on a crazy idea --
çılgın bir fikrin üzerine inşa edilmiştir --
02:57
the crazy idea being
o çılgın fikir
03:00
that we can have infinite growth
sınırılı bir gezegende
03:02
on a finite planet.
sınırsız bir büyüme sağlayabileceğimizdir.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Ve burada size kralın çıplak olduğunu söylüyorum.
03:06
That the crazy idea is just that,
Çılgın fikrin tam da olduğu şey,
03:09
it is crazy,
çılgınca olduğunu,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
ve yeryüzünün dolu, oyunun bittiğini söylüyorum.
03:13
Come on, you're thinking.
"Hadi", diye düşünüyorsunuz.
03:15
That's not possible.
"Bu mümkün değil.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
Teknoloji inanılmaz. İnsanlar yenilikçi.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
Yaptıklarımızı bir çok şekilde iyileştirebiliriz.
03:22
We can surely sort this out.
Bunu elbette halledebiliriz."
03:24
That's all true.
Bunların hepsi doğru.
03:26
Well, it's mostly true.
Aslında, çoğu doğru.
03:28
We are certainly amazing,
Bizler elbette inanılmazız,
03:30
and we regularly solve complex problems
ve düzenli olarak karmaşık sorunları inanılmaz
03:32
with amazing creativity.
bir yaratıcılıkla çözüyoruz.
03:34
So if our problem
Öyleyse eğer sorunumuz
03:36
was to get the human economy down
insan ekonomisini yeryüzünün kapasitesinin
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
yüzde 150'sinden yüzde 100'üne indirmek olsaydı,
03:40
we could do that.
bunu yapabilirdik.
03:43
The problem is we're just warming up
Sorun şu ki bu büyüme motorunu
03:45
this growth engine.
daha henüz ısıtıyoruz.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
Bu yüksek gerilimli ekonomiyi alıp
03:49
and make it twice as big
iki kat daha büyütmeyi planlıyor
03:52
and then make it four times as big --
ve sonra da -- çok uzak gelecekte değil,
03:55
not in some distant future,
40 seneden az bir zamanda,
03:57
but in less than 40 years,
bir çoğunuzun ömrü sırasında --
04:00
in the life time of most of you.
dört kat daha büyütüyoruz.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
Çin sadece 20 sene içinde o seviyede olmayı planlıyor.
04:05
The only problem with this plan
Bu planla ilgili tek sorun ise
04:09
is that it's not possible.
bunun mümkün olmadığı.
04:12
In response, some people argue,
Buna karşılık, bazıları "Ama bize büyüme lazım,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
yoksulluğu çözmek için lazım" diye iddia ediyorlar.
04:18
We need it to develop technology.
"Teknolojiyi geliştirmek için lazım"
04:20
We need it to keep social stability.
"Sosyal istikrarı korumak için lazım"
04:22
I find this argument fascinating,
Bu iddialara hayret ediyorum,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
sanki fizik kurallarını ihtiyaçlarımıza uygun şekilde
04:26
to suit our needs.
değiştirebilecekmişiz gibi.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
Yeryüzü neye ihtiyacımız olduğuyla ilgilenmiyor.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
Tabiat ana tartışmaz;
04:37
she just sets rules and describes consequences.
o sadece kuralları koyar ve sonuçları tanımlar.
04:39
And these are not esoteric limits.
Ve bunlar herkesi ilgilendiren limitler.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
Bu konu yiyecek ve su, toprak ve iklim,
04:44
the basic practical and economic foundations
hayatlarımızın temel pratik ve ekonomik
04:46
of our lives.
temelleri hakkında.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
Öyleyse 9 milyar insanın 2050 yılında
04:53
to a highly-efficient,
bilim ve teknoloji sayesinde
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
yüksek verimli, güneş enerjili, bilgi temelli
04:58
transformed by science and technology
bir ekonomiye yumuşak bir
05:00
so that nine billion people
geçiş yapıp bolluk ve
05:02
can live in 2050
İnternet'ten indirme
05:04
a life of abundance and digital downloads
hayatı yaşabilecekleri fikri
05:07
is a delusion.
bir hezeyandır.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Hepimizi beslemek, giydirmek, ve barındırmak ve makul
05:12
and have us live decent lives.
hayatlar yaşatmak imkansız olduğundan değil.
05:15
It certainly is.
Elbette bu mümkün.
05:18
But the idea that we can gently grow there
Fakat o seviyelere bir kaç küçük
05:20
with a few minor hiccups
hıçkırıkla ulaşabileceğimiz fikri
05:22
is just wrong,
düpedüz yanlış, hem de
05:24
and it's dangerously wrong,
tehlikeli bir şekilde yanlıştır,
05:26
because it means we're not getting ready
çünkü bu, gerçekten olacak olaylara
05:28
for what's really going to happen.
hazırlanmıyoruz demektir.
05:30
See what happens when you operate a system
Bir sistemi limitleri üzerinde çalıştırıp
05:32
past its limits
daha da hızlanan bir tempoyla
05:35
and then keep on going
çalıştırmaya devam edersek
05:37
at an ever-accelerating rate
ne olduğunu bir düşünün:
05:39
is that the system stops working and breaks down.
sistem bozulur ve durur.
05:42
And that's what will happen to us.
İşte bize olacak olan da budur.
05:46
Many of you will be thinking,
Bir çoğunuz bunu hala
05:53
but surely we can still stop this.
durdurabileceğimizi düşüneceksiniz.
05:55
If it's that bad, we'll react.
Bu kadar kötüyse, tepki göstereceğimizi.
05:57
Let's just think through that idea.
Bu fikri bir gözden geçirelim.
06:00
Now we've had
Şu an elimizde
06:02
50 years of warnings.
50 seneye yayılan uyarılar var.
06:04
We've had science proving
Değişimin aciliyetini kanıtlayan
06:06
the urgency of change.
bilim var elimizde.
06:09
We've had economic analysis pointing out
Elimizde, paramızın yeteceğini göstermesi
06:11
that, not only can we afford it,
haricinde, erken davranmanın
06:13
it's cheaper to act early.
daha ucuz olacağını söyleyen ekonomik analizler var.
06:15
And yet, the reality is
Ama yine de, gerçek şu ki
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
rotamızı değiştirmek için neredeyse hiç bir şey yapmadık.
06:19
We're not even slowing down.
Yavaşlamıyoruz bile.
06:22
Last year on climate, for example,
Mesela, geçen sene iklimde
06:25
we had the highest global emissions ever.
şimdiye kadar ki en yüksek küresel salınımı gördük.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
Gıdanın, suyun, toprağın, iklimin hikayeleri
06:29
is all much the same.
aşağı yukarı aynı.
06:32
I actually don't say this in despair.
Bunları aslında umutsuzluk içinde söylemiyorum.
06:35
I've done my grieving about the loss.
Kayıpların yasını çoktan tuttum.
06:37
I accept where we are.
Olduğumuz noktayı kabul ediyorum.
06:39
It is sad,
Üzücü,
06:41
but it is what it is.
ama neyse o.
06:43
But it is also time
Ama aynı zamanda
06:45
that we ended our denial
inkarı kenara bırakıp
06:47
and recognized
harekete geçmediğimizi
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
ve kriz ekonomiyi vuruncaya kadar da
06:51
and we're not going to act
harekete geçmeyeceğimizi
06:54
until this crisis hits the economy.
farketmemizin zamanı gelmiştir.
06:56
And that's why the end of growth
Ve işte bu yüzden büyümenin durması
06:58
is the central issue
merkezi konumdaki konudur
07:00
and the event that we need to get ready for.
ve kendimizi hazırlamamız gereken olaydır.
07:02
So when does this transition begin?
Peki bu geçiş ne zaman başlar?
07:06
When does this breakdown begin?
Bu çöküş ne zaman başlar?
07:08
In my view, it is well underway.
Bana göre, çoktan başladı.
07:10
I know most people don't see it that way.
Çoğu insanın olayı böyle görmediğini biliyorum.
07:13
We tend to look at the world,
Dünyaya entegre bir sistem olarak değil de,
07:15
not as the integrated system that it is,
birbirinden ayrı olaylar zinciri
07:17
but as a series of individual issues.
olarak bakma eğilimindeyiz.
07:19
We see the Occupy protests,
İşgal Et protestolarını,
07:21
we see spiraling debt crises,
sarpa saran borç krizlerini,
07:24
we see growing inequality,
artan eşitsizliği,
07:26
we see money's influence on politics,
paranın politika üzerindeki etkisini,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
kaynak sıkıntılarını, gıda ve petrol fiyatlarını görüyoruz.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
Ama yanılgımız şu ki, her birini
07:33
as individual problems to be solved.
tek tek çözülecek sorunlar olarak görüyoruz.
07:35
In fact, it's the system
Aslında, sistemimiz
07:39
in the painful process of breaking down --
ızdırap verici bir bozulma sürecinde --
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
sistemimiz, borca bağlı ekonomik büyümenin,
07:44
of ineffective democracy,
etkisiz demokrasinin,
07:47
of overloading planet Earth,
dünya gezegenine aşırı yüklenmenin sistemi,
07:49
is eating itself alive.
kendini canlı canlı yiyiyor.
07:51
I could give you countless studies
Size bunu kanıtlayacak
07:56
and evidence to prove this,
sayısız çalışma gösterebilirim,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
ama yapmayacağım, çünkü eğer isterseniz,
08:00
that evidence is all around you.
kanıtların her yanınızda olduğunu göreceksiniz.
08:02
I want to talk to you about fear.
Size korkudan bahsetmek istiyorum.
08:05
I want to do so because, in my view,
Çünkü bana göre,
08:08
the most important issue we face
karşı karşıya olduğumuz en önemli konu
08:11
is how we respond
bu soruya
08:16
to this question.
nasıl tepki vereceğimizdir.
08:18
The crisis is now inevitable.
Kriz artık kaçınılmazdır.
08:20
This issue is, how will we react?
Konu nasıl tepki vereceğimizdir.
08:23
Of course, we can't know what will happen.
Tabi ki neler olacağını bilemeyiz.
08:27
The future is inherently uncertain.
Gelecek doğal olarak belirsizdir.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
Ama bilimin bize büyük ihtimal olacağını söylediği
08:32
is likely to happen.
şeyleri şöyle bir düşünelim.
08:35
Imagine our economy
Karbon balonu patladığında,
08:38
when the carbon bubble bursts,
mali piyasaların iklimin kontrol dışına
08:41
when the financial markets recognize
çıkmasını engellemek için tek çarenin
08:43
that, to have any hope
petrol ve kömür endüstrilerini
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
bitirmek olduğunu farkettiği zaman
08:47
the oil and coal industries are finished.
ekonomimizi hayal edin.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
Çin, Hindistan, ve Pakistan'ın
08:54
as climate impacts
iklimin etkisiyle gıda ve su üzerine
08:57
generate conflict over food and water.
yaşanan çatışmalardan savaşa girdiğini hayal edin.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
Petrol geliri kalmayınca yıkılan
09:03
but with collapsing governments.
hükümetleri ile Orta Doğu'yu hayal edin.
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
İnce ayarlı, tam zamanında prensibi ile çalışan gıda endüstrimizi
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
ve yüksek baskı altındaki tarım endüstrimizin çöküşünü
09:12
and supermarket shelves emptying.
ve süpermarket raflarının boşaldığını hayal edin.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
Küresel ekonomi korku ve belirsizliğe tutulunca
09:19
as the global economy is gripped
Amerika'da yüzde 30 oranında
09:22
by fear and uncertainty.
işsizlik olduğunu hayal edin.
09:24
Now imagine what that means for you,
Şimdi bunun sizin için, aileniz için,
09:26
your family, your friends,
arkadaşlarınız için, kendi mali
09:28
your personal financial security.
güvenliğiniz için ne anlama geldiğini hayal edin.
09:31
Imagine what it means
Ağır bir şekilde silahlanmış sivil bir nüfusun
09:33
for your personal security
bunların olmasına neden izin verildi diye
09:35
as a heavily armed civilian population
gittikçe daha kızgın hale gelmesinin
09:37
gets angrier and angrier
sizin kişisel güvenliğiniz için
09:39
about why this was allowed to happen.
ne anlama geldiğini hayal edin.
09:41
Imagine what you'll tell your children
Çocuklarınıza, size "Annecim, babacım,
09:45
when they ask you,
2012'de, üst üste
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
üçüncü defa, tüm zamanların
09:49
what was it like
en iyi on senesi yaşanıyor denirken,
09:51
when you'd had the hottest decade on record
dünyadaki tüm bilimsel yapılar
09:53
for the third decade in a row,
büyük sorunlarınız olduğunu söylerken,
09:56
when every scientific body in the world was saying
okyanuslar asitlenirken,
09:58
you've got a major problem,
gıda ve petrol fiyatları artarken,
10:01
when the oceans were acidifying,
Londra sokaklarında isyanlar,
10:04
when oil and food prices were spiking,
Wall Street'de işgal varken,
10:06
when they were rioting in the streets of London
durum nasıldı?" diye sorduklarında
10:08
and occupying Wall Street?
ne diyeceğinizi hayal edin.
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
"Sistemler bu kadar açık bir şekilde çökerken, anne ve baba,
10:13
what did you do, what were you thinking?"
siz ne yaptınız, aklınızdan neler geçiyordu?"
10:16
So how do you feel
Öyleyse, aklınızdaki küresel ekonominin
10:21
when the lights go out
ışıkları sönünce
10:24
on the global economy in your mind,
gelecek hakkındaki varsayımlar
10:26
when your assumptions about the future
silinip gidince ve çok farklı
10:30
fade away
bir şey
10:33
and something very different emerges?
ortaya çıkınca nasıl hissedersiniz?
10:35
Just take a moment
Bir an durun
10:38
and take a breath
ve bir nefes alın
10:40
and think, what do you feel
ve düşünün, o anda
10:42
at this point?
nasıl hissedersiniz?
10:45
Perhaps denial.
Belki inkar.
10:51
Perhaps anger.
Belki öfke.
10:54
Maybe fear.
Belki de korku.
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
Tabi ki, ne olacağını bilemeyiz
11:02
and we have to live with uncertainty.
ve belirsizlikle yaşamak zorundayız.
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
Fakat resmettiğim çeşit olasılıklar hakkında düşününce,
11:08
we should feel a bit of fear.
biraz olsun korku duymalıyız.
11:12
We are in danger, all of us,
Tehlike altındayız, hepimiz,
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
ve tehlikeye korku ile tepki vermek üzere evrim geçirdik
11:19
to motivate a powerful response,
öyle ki tehditlerle cesurca yüzleşip,
11:22
to help us bravely face a threat.
kuvvetli bir tepki vermemize yardımcı olsun.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Fakat bu sefer ki mağaranın girişindeki bir kaplan değil.
11:29
You can't see the danger at your door.
Kapınızdaki tehlikeyi göremiyorsunuz.
11:32
But if you look,
Ama eğer bakarsanız,
11:35
you can see it at the door of your civilization.
uygarlığınızın kapısında olduğunu görebilirsiniz.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Bu yüzden tepkimizi ışıklar hala yanıyorken hissetmeliyiz,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
çükü eğer krize yakalanmayı beklersek,
11:44
we may panic and hide.
paniğe kapılıp saklanabiliriz.
11:47
If we feel it now and think it through,
Eğer şimdi hisseder ve üzerinde düşünürsek,
11:49
we will realize we have nothing to fear
korkunun kendisinden başka korkacak
11:51
but fear itself.
birşey olmadığını farkedeceğiz.
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Evet, işler çirkinleşecek, ve hem de çok yakında --
11:58
certainly in our lifetime --
şüphe yok ki bizler hayattayken --
12:01
but we are more than capable
ama biz karşımıza çıkabilecek her şeyle
12:03
of getting through everything that's coming.
başaçıkabilecek kadar becerikliyiz.
12:05
You see, those people that have faith
İnsanoğlunun her sorunu çözebileceğine,
12:08
that humans can solve any problem,
teknolojinin sınırsız olduğuna,
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
piyasaların iyiliği teşvik eden bir güç olabileceğine inancı olan insanlar
12:14
are in fact right.
aslında haklılar.
12:17
The only thing they're missing
Ellerinde eksik olan tek şey
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
bizleri harekete geçirmek için sağlam bir krizin gerektiği.
12:21
When we feel fear and we fear loss
Korkuyu hissedip kaybetmekten korktuğumuzda
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
olağanüstü şeyler yapma yeteneğine sahibiz.
12:27
Think about war.
Savaşı düşünün.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Pearl Harbor'un bombalanmasından sonra, hükümet sadece
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
dört gün içinde sivil araç üretimini durdurup otomobil endüstrisinin
12:36
and to redirect the auto industry,
yönünü değiştirebilmiş ve sonra da
12:38
and from there to rationing of food and energy.
gıda ve enerjiyi karneye bağlamıştır.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
Bir şirketin iflas tehdidine nasıl tepki verdiğini düşünün
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
ve imkansız görünen bir değişimin yapılıverilmesini.
12:47
Think about how an individual responds
Bir kişinin, hayatını tehdit eden
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
bir hastalığın teşhisine nasıl tepki verdiğini
12:52
and how lifestyle changes
ve daha önce yapılması zor gelen
12:55
that previously were just too difficult
hayat stili değişikliklerinin nasıl da birdenbire
12:57
suddenly become relatively easy.
nispeten kolay hale geldiğini düşünün.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
Bizler zekiyiz, aslında, oldukça inanılmazız,
13:04
but we do love a good crisis.
ama iyi bir krize de bayılıyoruz.
13:07
And the good news, this one's a monster.
Ve iyi haber şu ki, bu sefer ki devasa.
13:09
(Laughter)
(Kahkahalar)
13:11
Sure, if we get it wrong,
Tabi, eğer yanlış yaparsak,
13:13
we could face the end of this civilization,
bu uygarlığın sonu gelebilir,
13:15
but if we get it right,
ama eğer becerirsek,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
bu, uygarlığın doğuşu olabilir.
13:19
And how cool would it be
Ve torunlarınıza bu sürecin bir parçası
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
olduğunuzu anlatmak ne kadar da havalı olurdu.
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Önümüzde duran teknik veya ekonomik bir engel yok.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
James Hansen gibi bilim adamları bize
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
net CO2 salınımını ekonomiden sadece bir kaç on sene içinde
13:36
in just a few decades.
tamamen elememiz gerektiğini söylüyor.
13:39
I wanted to know what that would take,
Bunu yapmak için neler yapılması gerektiğini öğrenmek istedim,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
böylece cevabı bulmak için Norveç'ten
13:43
to find the answer.
profesör Jorgen Randers ile çalıştım.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
"Bir Derece Savaş Planı" adlı bir plan geliştirdik --
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
adını gerekli olan seferberlik ve odaklanma seviyesinden alıyor.
13:52
To my surprise,
Şaşılacak şey,
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
net CO2 salınımlarını ekonomiden sadece 20 yıl içinde elemek
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
aslında oldukça kolay ve ucuzmuş,
14:01
not very cheap,
çok ucuz değil,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
ama çökmekte olan bir uygarlıktan daha ucuz olduğu kesin.
14:06
We didn't calculate that precisely,
Çok kesin hesaplar yapmadık,
14:09
but we understand that's very expensive.
ama o alternatifin çok pahalıya mal olduğunu anlaşılıyor.
14:11
You can read the details,
Detayları siz okuyabilirsiniz,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
ama özet olarak, ekonomimizi dönüştürebiliriz.
14:16
We can do it with proven technology.
Bunu kanıtlanmış teknolojilerle,
14:18
We can do it at an affordable cost.
altından kalkılabilir masraflarla,
14:20
We can do it with existing political structures.
varolan politik yapılarla yapabiliriz.
14:22
The only thing we need to change
Değiştirmemiz gereken tek şey
14:24
is how we think and how we feel.
nasıl düşündüğümüz ve nasıl hissettiğimizdir.
14:26
And this is where you come in.
Ve burada sahneye siz çıkıyorsunuz.
14:29
When we think about the future I paint,
Resmettiğim geleceği düşündüğümüzde,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
elbette birazcık korku hissetmeliyiz.
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
Ancak korku felç edici de olabilir motive edici de.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
Korkuyu kabullenip eyleme geçmeliyiz.
14:39
We need to act
Sanki geleceğimiz
14:42
like the future depends on it.
buna bağlıymış gibi hareket etmeliyiz.
14:44
We need to act like we only have one planet.
Sanki sadece bir tane gezeneginimiz varmış gibi.
14:46
We can do this.
Bunu başarabiliriz.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
Serbest piyasa köktencileri size daha fazla büyümenin,
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
daha fazla ıvır zıvırın ve 9 milyar insanın alışverişe çıkmasının
14:55
is the best we can do.
yapılacak en iyi şey olduğunu söyleyeceklerini biliyorum.
14:58
They're wrong.
Hatalılar.
15:00
We can be more,
Daha fazlası olabiliriz,
15:02
we can be much more.
çok daha fazlasını yapabiliriz.
15:04
We have achieved remarkable things
10.000 sene önce nasıl gıda yetiştireceğimizi
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
bulduğumuzdan beri fevkalade şeyler başarmış olabiliriz.
15:09
We've built a powerful foundation
9 milyar insanın makul, anlamlı, ve
15:11
of science, knowledge and technology --
tatmin edici bir hayat yaşayabilecekleri bir
15:14
more than enough to build a society
toplum inşa etmeye yeter de artar güçte
15:16
where nine billion people
bir temel inşa ettik --
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
bilim, bilgi, ve teknolojiden oluşan.
15:20
The Earth can support that
Yeryüzü bunu kaldırabilir,
15:22
if we choose the right path.
eğer doğru yolu seçersek.
15:24
We can choose this moment of crisis
Bu kriz anını toplumun evriminin
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
büyük sorularını sormak ve cevaplamak için değerlendirebiliriz:
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
Büyüdüğümüzde ne olmak istiyoruz?
15:33
when we move past this bumbling adolescence
Bu beceriksiz ergenlikten,
15:36
where we think there are no limits
hiç bir sınırın olmadığı düşündüğümüz
15:39
and suffer delusions of immortality?
ve ölümsüzlük yanılsamaları yaşadığımız bu çağdan sonra?
15:41
Well it's time to grow up,
Artık büyümenin,
15:44
to be wiser, to be calmer,
bilgeliğin, sakinliğin,
15:46
to be more considered.
düşünceli olmanın zamanıdır.
15:48
Like generations before us,
Tıpkı bizden önceki nesiller gibi,
15:50
we'll be growing up in war --
bir savaşla büyüyeceğiz --
15:52
not a war between civilizations,
uygarlıklar arası bir savaşla değil,
15:54
but a war for civilization,
uygarlık için bir savaşla,
15:56
for the extraordinary opportunity
daha kuvvetli ve daha mutlu bir
15:58
to build a society
toplum, orta yaşlarına kadar
16:00
which is stronger and happier
ortalıkta olmayı planlayan bir toplum
16:02
and plans on staying around
inşa etmek için sahip olduğumuz
16:04
into middle age.
olağan dışı fırsatın savaşıyla.
16:06
We can choose life over fear.
Korkunun yerine hayatı seçebiliriz.
16:09
We can do what we need to do,
Yapmamız gerekeni yapabiliriz,
16:11
but it will take every entrepreneur,
ancak bu her girişimciyi,
16:15
every artist,
her sanatçıyı,
16:17
every scientist, every communicator,
her biliminsanını, her iletişimciyi,
16:19
every mother, every father, every child,
her anneyi, her babayı, her çocuğu,
16:21
every one of us.
hepimizi gerektirecek.
16:24
This could be our finest hour.
Bu bizim en güzel çağımız olabilir.
16:27
Thank you.
Teşekkürler.
16:30
(Applause)
(Alkışlar)
16:32
Translated by Zorbay Cetin
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com