English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Paul Gilding: De aarde is vol

Filmed
Views 1,181,674

Hebben we al onze bronnen verbruikt? Hebben we alle leefbare ruimte op aarde in gebruik? Paul Gilding denkt van wel en vertelt over de verwoestende consequenties in een speech die vreemd genoeg zowel afschikwekkend als hoopvol is.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

00:15
Let me begin with four words
Laat ik beginnen met vier woorden
die de context voor deze week geven.
00:18
that will provide the context for this week,
Vier woorden die bepalend gaan zijn
00:20
four words that will come to define
00:22
this century.
voor deze eeuw.
00:24
Here they are:
Hier komen ze:
de aarde is vol.
00:26
The Earth is full.
00:29
It's full of us, it's full of our stuff,
Ze is vol met ons, vol met onze spullen,
00:32
full of our waste, full of our demands.
met ons afval en onze behoeften.
00:35
Yes, we are a brilliant and creative species,
Ja, we zijn een briljante
en creatieve soort,
00:38
but we've created a little too much stuff --
maar we hebben
iets te veel spullen gemaakt --
zo veel dat onze economie nu groter is
00:42
so much that our economy is now bigger
00:45
than its host, our planet.
dan haar gastheer, onze planeet.
00:48
This is not a philosophical statement,
Dit is geen filosofische uitspraak,
00:50
this is just science
dit is gewoon wetenschap
00:52
based in physics,
gebaseerd op natuurkunde,
00:54
chemistry and biology.
scheikunde en biologie.
00:57
There are many science-based analyses of this,
Er zijn veel wetenschappelijke
analyses hiervan,
00:59
but they all draw the same conclusion --
maar ze komen allemaal
tot dezelfde conclusie:
01:02
that we're living beyond our means.
we leven op te grote voet.
01:05
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
De vooraanstaande wetenschappers
van het Global Footprint Network
01:08
calculate that we need about 1.5 Earths
hebben uitgerekend dat we ongeveer
anderhalve aarde nodig hebben
01:11
to sustain this economy.
om deze economie in stand te houden.
01:14
In other words,
Met andere woorden,
om door te gaan op het huidige niveau
01:16
to keep operating at our current level,
01:18
we need 50 percent more Earth than we've got.
hebben we 50% meer aarde
nodig dan we hebben.
01:23
In financial terms,
Uitgedrukt in geld
01:25
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
zou je altijd 50% meer
uitgeven dan je verdient,
en ieder jaar hogere schulden opbouwen.
01:29
going further into debt every year.
01:31
But of course, you can't borrow natural resources,
Uiteraard kun je geen
natuurlijke bronnen lenen.
01:34
so we're burning through our capital,
Dus verbruiken we ons kapitaal,
stelen het van de toekomst.
01:37
or stealing from the future.
01:40
So when I say full, I mean really full --
Als ik dus 'vol' zeg,
bedoel ik ook echt 'vol'.
01:43
well past any margin for error,
Ver voorbij iedere foutenmarge.
01:45
well past any dispute
Ver voorbij iedere discussie
01:47
about methodology.
over de toegepaste meetmethodes.
Dit betekent dat onze economie
niet duurzaam is.
01:51
What this means is our economy is unsustainable.
Ik zeg niet dat het
niet fijn of plezierig is,
01:54
I'm not saying it's not nice or pleasant
of dat het slecht is
voor ijsberen of bossen,
01:57
or that it's bad for polar bears or forests,
01:59
though it certainly is.
hoewel dat zeker het geval is.
02:01
What I'm saying
Wat ik zeg
is dat onze aanpak
simpelweg niet duurzaam is.
02:03
is our approach is simply unsustainable.
02:05
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Met andere woorden,
dankzij die vervelende natuurwetten:
02:08
when things aren't sustainable, they stop.
als dingen niet duurzaam zijn, stoppen ze.
02:11
But that's not possible, you might think.
Maar dat is niet mogelijk,
denk je wellicht.
02:13
We can't stop economic growth.
We kunnen economische groei niet stoppen.
02:15
Because that's what will stop: economic growth.
Dat is namelijk wat zal stoppen:
economische groei.
02:18
It will stop because of the end of trade resources.
Die zal stoppen wanneer
de hulpbronnen voor de handel op zijn.
02:21
It will stop because of the growing demand of us
Het zal stoppen
vanwege onze groeiende vraag
naar alle middelen, alle capaciteit,
02:26
on all the resources, all the capacity,
02:28
all the systems of the Earth,
alle systemen van de aarde,
02:30
which is now having economic damage.
die nu economische schade lijdt.
02:35
When we think about economic growth stopping,
Als we denken aan het stoppen
van economische groei,
02:37
we go, "That's not possible,"
zeggen we: "Dat kan niet".
Economische groei is zo
essentieel voor onze samenleving
02:40
because economic growth is so essential to our society
dat het zelden ter discussie staat.
02:43
that is is rarely questioned.
Groei heeft zeker
veel voordelen opgeleverd.
02:46
Although growth has certainly delivered many benefits,
Het idee ligt echter zo centraal
02:49
it is an idea so essential
dat we ons niet kunnen voorstellen
dat het er niet zou zijn.
02:51
that we tend not to understand
02:53
the possibility of it not being around.
02:55
Even though it has delivered many benefits,
Hoewel het veel voordelen heeft gebracht
02:57
it is based on a crazy idea --
berust het op een krankzinnig idee --
03:00
the crazy idea being
het krankzinnige idee
dat we oneindige groei kunnen hebben
03:02
that we can have infinite growth
03:04
on a finite planet.
op een eindige planeet.
03:06
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Ik kom je vertellen
dat de keizer geen kleren aan heeft.
03:09
That the crazy idea is just that,
Dat het krankzinnige idee
is wat het is:
03:11
it is crazy,
het is krankzinnig,
03:13
and with the Earth full, it's game over.
en een volle aarde betekent 'game over'.
03:15
Come on, you're thinking.
Kom nou, hoor ik je denken.
03:17
That's not possible.
Dat is onmogelijk.
03:19
Technology is amazing. People are innovative.
Technologie is geweldig.
Mensen zijn innovatief.
Er zijn zo veel manieren
waarop we dingen kunnen verbeteren.
03:22
There are so many ways we can improve the way we do things.
03:24
We can surely sort this out.
Dit moet oplosbaar zijn.
03:26
That's all true.
Dat is waar.
03:28
Well, it's mostly true.
Nou ja, het is bijna waar.
03:30
We are certainly amazing,
Wij zijn zeker verbazingwekkend,
03:32
and we regularly solve complex problems
en we lossen regelmatig
complexe problemen op
03:34
with amazing creativity.
met verbazingwekkende creativiteit.
03:36
So if our problem
Als ons probleem dus zou zijn
om onze economie terug te brengen
03:38
was to get the human economy down
03:40
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
van 150% naar 100%
van de capaciteit van de aarde,
03:43
we could do that.
dan zouden we dat kunnen.
Het probleem is echter
dat we deze groeimotor
03:45
The problem is we're just warming up
03:47
this growth engine.
nog maar net gestart hebben.
03:49
We plan to take this highly-stressed economy
We zijn van plan deze intensieve economie
03:52
and make it twice as big
twee keer zo groot te maken
en daarna vier keer zo groot --
03:55
and then make it four times as big --
03:57
not in some distant future,
niet in een verre toekomst,
maar in minder dan 40 jaar.
04:00
but in less than 40 years,
04:02
in the life time of most of you.
Tijdens het leven
van de meesten van jullie.
04:05
China plans to be there in just 20 years.
China denkt er slechts
20 jaar over te doen.
04:09
The only problem with this plan
Het enige probleem met dit plan
is dat het onmogelijk is.
04:12
is that it's not possible.
04:16
In response, some people argue,
Als reactie beweren sommigen
04:18
but we need growth, we need it to solve poverty.
dat we groei nodig hebben
om armoede op te lossen,
04:20
We need it to develop technology.
om technologie te ontwikkelen,
04:22
We need it to keep social stability.
om sociale stabiliteit te handhaven.
04:24
I find this argument fascinating,
Ik vind dat een fascinerend argument.
04:26
as though we can kind of bend the rules of physics
Alsof we de natuurwetten kunnen aanpassen
aan onze behoeften.
04:29
to suit our needs.
04:34
It's like the Earth doesn't care what we need.
Het kan de aarde niets schelen
wat we nodig hebben.
04:37
Mother nature doesn't negotiate;
Moeder Natuur onderhandelt niet.
04:39
she just sets rules and describes consequences.
Zij maakt de regels
en beschrijft consequenties.
04:42
And these are not esoteric limits.
En dit zijn geen esoterische beperkingen.
04:44
This is about food and water, soil and climate,
Dit gaat over voedsel en water,
grond en klimaat,
04:46
the basic practical and economic foundations
de praktische en economische
grondvesten van ons bestaan.
04:49
of our lives.
04:53
So the idea that we can smoothly transition
Dus het idee dat wij
soepeltjes kunnen overgaan
04:56
to a highly-efficient,
naar een hoogst efficiënte,
op zonne-energie draaiende,
kennisgebaseerde economie,
04:58
solar-powered, knowledge-based economy
05:00
transformed by science and technology
getransformeerd door
wetenschap en technologie
05:02
so that nine billion people
zodat negen miljard mensen
in 2050 een leven kunnen leiden
05:04
can live in 2050
05:07
a life of abundance and digital downloads
van overvloed en digitale downloads,
05:09
is a delusion.
is een waanbeeld.
05:12
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Het is niet onmogelijk om iedereen
te voeden, kleden en huisvesten
05:15
and have us live decent lives.
en ons behoorlijke levens te laten leiden.
05:18
It certainly is.
Dat is zeker mogelijk.
Maar het idee dat we daar geleidelijk
naartoe kunnen groeien
05:20
But the idea that we can gently grow there
05:22
with a few minor hiccups
met een paar kleine hobbels,
05:24
is just wrong,
is gewoon fout.
05:26
and it's dangerously wrong,
En het is gevaarlijk fout,
want het betekent dat we ons niet
voorbereiden op wat echt gaat gebeuren.
05:28
because it means we're not getting ready
05:30
for what's really going to happen.
05:32
See what happens when you operate a system
Als je een systeem laat draaien
voorbij zijn limieten
05:35
past its limits
en dan doorgaat
05:37
and then keep on going
in een steeds versnellend tempo,
05:39
at an ever-accelerating rate
dan stopt dat systeem en gaat het kapot.
05:42
is that the system stops working and breaks down.
Dat is wat met ons zal gebeuren.
05:46
And that's what will happen to us.
Veel van jullie zullen denken:
05:53
Many of you will be thinking,
"Maar dit kunnen we toch wel stoppen?
05:55
but surely we can still stop this.
05:57
If it's that bad, we'll react.
Als het zo erg is, reageren we."
Laten we dat idee eens bekijken.
06:00
Let's just think through that idea.
06:02
Now we've had
We hebben nu
50 jaar aan waarschuwingen gehad.
06:04
50 years of warnings.
06:06
We've had science proving
De wetenschap heeft de noodzaak
06:09
the urgency of change.
tot verandering bewezen.
06:11
We've had economic analysis pointing out
Economische analyses geven aan
dat het niet alleen betaalbaar, maar
ook goedkoper is om vroeg te handelen.
06:13
that, not only can we afford it,
06:15
it's cheaper to act early.
06:17
And yet, the reality is
En toch is de realiteit
dat we niet van koers zijn veranderd.
06:19
we've done pretty much nothing to change course.
06:22
We're not even slowing down.
We remmen niet eens af.
Qua klimaat hadden we vorig jaar
de hoogste wereldwijde uitstoot ooit.
06:25
Last year on climate, for example,
06:27
we had the highest global emissions ever.
06:29
The story on food, on water, on soil, on climate
De situatie voor voedsel, water, bodem
en klimaat is min of meer hetzelfde.
06:32
is all much the same.
Ik zeg dit niet in wanhoop.
06:35
I actually don't say this in despair.
06:37
I've done my grieving about the loss.
Ik heb mijn rouwtijd al achter de rug.
06:39
I accept where we are.
Ik accepteer waar we nu zijn.
06:41
It is sad,
Het is verdrietig,
06:43
but it is what it is.
maar het is wat het is.
06:45
But it is also time
Maar het wordt ook tijd
06:47
that we ended our denial
dat we stoppen met ontkennen
en onder ogen zien
06:49
and recognized
dat we geen aanstalten maken
06:51
that we're not acting, we're not close to acting
en dat we niets zullen doen
totdat deze crisis de economie raakt.
06:54
and we're not going to act
06:56
until this crisis hits the economy.
06:58
And that's why the end of growth
Daarom is het einde aan de groei
07:00
is the central issue
het centrale thema en de gebeurtenis
waarop we ons moeten voorbereiden.
07:02
and the event that we need to get ready for.
Wanneer zal deze transitie beginnen?
07:06
So when does this transition begin?
07:08
When does this breakdown begin?
Wanneer begint deze ineenstorting?
07:10
In my view, it is well underway.
Volgens mij is het al een tijdje bezig.
07:13
I know most people don't see it that way.
Ik weet dat de meeste mensen
dat niet zo zien.
07:15
We tend to look at the world,
Wij zien de wereld doorgaans niet
als het geïntegreerde systeem dat het is,
07:17
not as the integrated system that it is,
07:19
but as a series of individual issues.
maar als een reeks individuele kwesties.
07:21
We see the Occupy protests,
We zien de Occupy-protesten,
de steeds erger worden schuldencrisis.
07:24
we see spiraling debt crises,
07:26
we see growing inequality,
de groeiende ongelijkheid,
07:28
we see money's influence on politics,
de invloed van geld op de politiek.
07:30
we see resource constraint, food and oil prices.
We zien schaarse grondstoffen,
voedsel- en olieprijzen.
07:33
But we see, mistakenly, each of these issues
Maar we zien al deze kwesties, onterecht,
07:35
as individual problems to be solved.
als individueel op te lossen problemen.
07:39
In fact, it's the system
In feite is dit het systeem
07:41
in the painful process of breaking down --
in een pijnlijk proces van ineenstorting.
Ons systeem van op schulden
gebaseerde economische groei,
07:44
our system, of debt-fueled economic growth,
07:47
of ineffective democracy,
van ineffectieve democratie,
07:49
of overloading planet Earth,
van een overbelaste planeet aarde,
07:51
is eating itself alive.
eet zichzelf levend op.
07:56
I could give you countless studies
Ik kan je ontelbare onderzoeken
en gegevens tonen die dit bewijzen.
07:57
and evidence to prove this,
08:00
but I won't because, if you want to see it,
Dat doe ik niet,
want als je het wilt zien,
08:02
that evidence is all around you.
vind je dat bewijs overal om je heen.
08:05
I want to talk to you about fear.
Ik wil met jullie praten over angst.
08:08
I want to do so because, in my view,
Dat wil ik, omdat volgens mij
de belangrijkste kwestie is
08:11
the most important issue we face
hoe we omgaan met dit vraagstuk.
08:16
is how we respond
08:18
to this question.
De crisis is nu onontkoombaar.
08:20
The crisis is now inevitable.
08:23
This issue is, how will we react?
De vraag is:
hoe gaan we reageren?
08:27
Of course, we can't know what will happen.
Natuurlijk weten we niet
wat er zal gebeuren.
08:30
The future is inherently uncertain.
De toekomst is inherent onzeker.
08:32
But let's just think through what the science is telling us
Maar laten we kijken
naar wat volgens de wetenschap
08:35
is likely to happen.
waarschijnlijk zal gebeuren.
08:38
Imagine our economy
Stel je onze economie voor
als de koolstof-zeepbel barst.
08:41
when the carbon bubble bursts,
Als de financiële markten beseffen
08:43
when the financial markets recognize
dat, om nog enige kans te hebben
08:45
that, to have any hope
08:47
of preventing the climate spiraling out of control,
op het voorkomen van
ongecontroleerde klimaatverandering,
08:50
the oil and coal industries are finished.
de olie- en kolenindustrieën
moeten verdwijnen.
Stel je China, India en Pakistan voor,
die oorlogen beginnen
08:54
Imagine China, India and Pakistan going to war
wanneer klimaatinvloeden
conflicten brengen over voedsel en water.
08:57
as climate impacts
08:59
generate conflict over food and water.
09:03
Imagine the Middle East without oil income,
Stel je het Midden-Oosten voor
zonder olie-inkomsten,
09:06
but with collapsing governments.
maar met instortende overheden.
09:08
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
Stel je voor hoe onze geoptimaliseerde,
'op-de-minuut'-voedselindustrie
09:12
and our highly-stressed agricultural system failing
en ons zwaarbelaste landbouwsysteem faalt
09:15
and supermarket shelves emptying.
en supermarktschappen steeds leger raken.
Stel je 30% werkloosheid in Amerika voor
09:19
Imagine 30 percent unemployment in America
09:22
as the global economy is gripped
terwijl de mondiale economie
gegrepen wordt
09:24
by fear and uncertainty.
door angst en onzekerheid.
09:26
Now imagine what that means for you,
Stel je nu voor
wat dat voor jou betekent.
09:28
your family, your friends,
Voor jouw familie, jouw vrienden,
09:31
your personal financial security.
jouw persoonlijke financiële zekerheid.
09:33
Imagine what it means
Stel je voor wat het betekent
09:35
for your personal security
voor jouw persoonlijke veiligheid
09:37
as a heavily armed civilian population
als een zwaar bewapende civiele populatie
09:39
gets angrier and angrier
bozer en bozer wordt over waarom
we dit allemaal lieten gebeuren.
09:41
about why this was allowed to happen.
09:45
Imagine what you'll tell your children
Stel je voor wat je
je kinderen gaat vertellen
09:47
when they ask you,
wanneer ze jou vragen:
09:49
"So, in 2012, Mom and Dad,
"Pap en Mam,
hoe zat dat in 2012,
09:51
what was it like
09:53
when you'd had the hottest decade on record
toen je voor de derde maal op rij
het heetste decennium ooit beleefde?
09:56
for the third decade in a row,
09:58
when every scientific body in the world was saying
Toen ieder wetenschapsinstituut
in de wereld zei
10:01
you've got a major problem,
dat we een groot probleem hadden?
10:04
when the oceans were acidifying,
Toen de oceanen verzuurden?
10:06
when oil and food prices were spiking,
Toen olie- en voedselprijzen piekten,
10:08
when they were rioting in the streets of London
rellen uitbraken in de straten van London
en Wall Street bezet werd?
10:11
and occupying Wall Street?
Toen het systeem zo duidelijk
aan het instorten was, Mam en Pap,
10:13
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
10:16
what did you do, what were you thinking?"
wat deden jullie toen,
wat dachten jullie toen?"
10:21
So how do you feel
Hoe voel jij je
als de lichten uit gaan
10:24
when the lights go out
boven de economische situatie in je hoofd,
10:26
on the global economy in your mind,
10:30
when your assumptions about the future
als je aannames over de toekomst vervagen
10:33
fade away
10:35
and something very different emerges?
en iets heel anders omhoog komt?
10:38
Just take a moment
Neem even een moment.
10:40
and take a breath
Adem even door...
10:42
and think, what do you feel
en bedenk:
wat voel je op dit moment?
10:45
at this point?
10:51
Perhaps denial.
Wellicht ontkenning.
10:54
Perhaps anger.
Wellicht boosheid.
10:57
Maybe fear.
Angst misschien.
Natuurlijk kunnen we niet weten
wat er gaat gebeuren
11:02
Of course, we can't know what's going to happen
11:05
and we have to live with uncertainty.
en moeten we met onzekerheid leven.
Maar als we nadenken
over de mogelijkheden die ik schets
11:08
But when we think about the kind of possibilities I paint,
is een beetje angst op zijn plaats.
11:12
we should feel a bit of fear.
11:16
We are in danger, all of us,
We zijn in gevaar, allemaal.
11:19
and we've evolved to respond to danger with fear
We hebben geleerd om op gevaar
met angst te reageren,
11:22
to motivate a powerful response,
zodat we krachtig kunnen reageren
en een bedreiging moedig onder ogen zien.
11:26
to help us bravely face a threat.
11:29
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Maar deze keer is het geen tijger
bij de ingang van de grot.
11:32
You can't see the danger at your door.
Je kunt het gevaar niet
voor je deur zien staan.
11:35
But if you look,
Maar als je goed kijkt,
zie je het gevaar
voor de deur van je beschaving.
11:37
you can see it at the door of your civilization.
11:41
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Daarom moeten we onze reactie voelen
terwijl de lichten nog branden.
11:44
because if we wait until the crisis takes hold,
Als we wachten tot
de crisis zich aandient,
11:47
we may panic and hide.
zouden we in paniek kunnen raken
en ons verstoppen.
11:49
If we feel it now and think it through,
Als we het nu voelen en doordenken,
11:51
we will realize we have nothing to fear
realiseren we ons
dat we niets te vrezen hebben,
11:53
but fear itself.
behalve angst zelf.
11:58
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Ja, het zal slecht worden
en het zal spoedig gebeuren --
12:01
certainly in our lifetime --
zeker tijdens ons leven --
12:03
but we are more than capable
maar we zijn uitstekend in staat
om door alles heen te komen.
12:05
of getting through everything that's coming.
Kijk, zij die die erop vertrouwen
12:08
You see, those people that have faith
dat de mens ieder probleem kan oplossen,
12:11
that humans can solve any problem,
dat technologie eindeloos is,
dat markten ook goed kunnen doen,
12:14
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
12:17
are in fact right.
hebben in feite gelijk.
12:19
The only thing they're missing
Het enige wat ze missen
12:21
is that it takes a good crisis to get us going.
is dat we pas bij
een flinke crisis gaan handelen.
12:24
When we feel fear and we fear loss
Als we angstig zijn en verlies vrezen
12:27
we are capable of quite extraordinary things.
zijn we in staat tot buitengewone dingen.
12:30
Think about war.
Denk aan oorlog.
12:33
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Na de aanval op Pearl Harbor
kostte het de overheid slechts 4 dagen
12:36
for the government to ban the production of civilian cars
om de productie van
personenauto's te staken,
12:38
and to redirect the auto industry,
de auto-industrie te hervormen
12:40
and from there to rationing of food and energy.
en vervolgens voedsel en energie
op rantsoen te zetten.
Bedenk eens hoe een bedrijf reageert
op een faillisements-dreiging
12:44
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
en hoe veranderingen die onmogelijk leken
ineens wél kunnen.
12:47
and how a change that seemed impossible just gets done.
12:50
Think about how an individual responds
Bedenk hoe een individu reageert
12:52
to a diagnosis of a life-threatening illness
op een diagnose
van een levensbedreigende ziekte.
12:55
and how lifestyle changes
Veranderingen van levenstijl
die voorheen gewoon te moeilijk leken,
12:57
that previously were just too difficult
13:00
suddenly become relatively easy.
worden ineens relatief makkelijk.
13:04
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
We zijn slim.
We zijn zelfs ronduit verbazingwekkend,
13:07
but we do love a good crisis.
maar we houden van een goede crisis.
13:09
And the good news, this one's a monster.
En het goede nieuws is:
deze is een monster.
13:11
(Laughter)
(Gelach)
13:13
Sure, if we get it wrong,
Zeker, als we het fout doen,
13:15
we could face the end of this civilization,
zou dat het einde
van deze beschaving kunnen inluiden.
13:17
but if we get it right,
Maar als we het goed doen,
13:19
it could be the beginning of civilization instead.
zou het het begin
van beschaving kunnen zijn.
13:22
And how cool would it be
Hoe geweldig zou het zijn
om je kleinkinderen te vertellen
13:24
to tell your grandchildren that you were part of that?
dat je er bij was?
Er staat zeker geen technische
of economische barrière in de weg.
13:29
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Wetenschappers als James Hansen
vertellen ons dat we
13:34
Scientists like James Hansen tell us
13:36
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
de netto CO2-emissies in onze economie
binnen enkele decennia moeten elimineren.
13:39
in just a few decades.
13:41
I wanted to know what that would take,
Ik wilde weten wat daarvoor nodig was,
13:43
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
dus werkte ik samen met
professor Jorgen Randers uit Noorwegen
13:46
to find the answer.
om het antwoord te vinden.
We maakten "Het 1-graads-oorlogsplan",
13:48
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
zo genoemd vanwege het benodigde
mobilisatie- en attentieniveau.
13:52
so named because of the level of mobilization and focus required.
13:56
To my surprise,
Tot mijn verbazing
blijkt het schrappen van de netto
CO2-emissies uit onze economie in 20 jaar
13:58
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
14:01
is actually pretty easy and pretty cheap,
eigenlijk vrij eenvoudig
en vrij goedkoop te zijn.
14:04
not very cheap,
Niet heel goedkoop,
maar zeker minder dan de kosten
van een ineenstortende beschaving.
14:06
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
14:09
We didn't calculate that precisely,
Dat hebben we niet exact berekend,
14:11
but we understand that's very expensive.
maar we begrijpen dat dat erg duur is.
(Gelach)
Je kunt de details lezen,
14:14
You can read the details,
maar samenvattend kunnen we
onze economie transformeren.
14:16
but in summary, we can transform our economy.
14:18
We can do it with proven technology.
We kunnen het doen
met bewezen technologie.
14:20
We can do it at an affordable cost.
De kosten ervan zijn op te brengen.
14:22
We can do it with existing political structures.
Het kan binnen
bestaande politieke structuren.
14:24
The only thing we need to change
Het enige dat we moeten veranderen
is hoe we denken en voelen.
14:26
is how we think and how we feel.
14:29
And this is where you come in.
En daarin hebben jullie een rol.
Als we denken aan
de toekomst die ik schets,
14:32
When we think about the future I paint,
14:34
of course we should feel a bit of fear.
zouden we natuurlijk
enige angst moeten voelen.
14:36
But fear can be paralyzing or motivating.
Maar angst kan verlammen of motiveren.
14:39
We need to accept the fear and then we need to act.
We moeten de angst accepteren
en dan moeten we in actie komen.
14:42
We need to act
We moeten in actie komen
14:44
like the future depends on it.
alsof onze toekomst ervan afhangt.
14:46
We need to act like we only have one planet.
We moeten in actie komen
alsof we maar één planeet hadden.
14:50
We can do this.
We kunnen dit.
14:52
I know the free market fundamentalists will tell you
Ik weet dat de vrije markt-
fundamentalisten je zullen vertellen
14:55
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
dat meer groei, meer spullen,
en negen miljard winkelende mensen
14:58
is the best we can do.
het beste is dat we kunnen doen.
15:00
They're wrong.
Ze hebben ongelijk.
15:02
We can be more,
Wij kunnen méér zijn dan dat.
15:04
we can be much more.
We kunnen veel meer zijn.
15:06
We have achieved remarkable things
We hebben opmerkelijke dingen bereikt
15:09
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
sinds we zo'n 10.000 jaar geleden
voedsel leerden telen.
15:11
We've built a powerful foundation
We hebben een krachtige basis gebouwd
van wetenschap, kennis en technologie --
15:14
of science, knowledge and technology --
15:16
more than enough to build a society
meer dan genoeg
om een samenleving te bouwen
15:18
where nine billion people
waarin negen miljard mensen
15:20
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
een fatsoenlijk, zinvol
en bevredigend bestaan hebben.
15:22
The Earth can support that
De aarde kan dat aan
als we het goede pad kiezen.
15:24
if we choose the right path.
We kunnen dit moment van crisis gebruiken
15:28
We can choose this moment of crisis
om de grote vragen over
de evolutie van een samenleving
15:30
to ask and answer the big questions of society's evolution --
te stellen en beantwoorden,
15:33
like, what do we want to be when we grow up,
zoals: wat we willen worden
als we groot zijn,
15:36
when we move past this bumbling adolescence
als we voorbij deze
stuntelige pubertijd zijn,
15:39
where we think there are no limits
waarin we denken dat er geen grenzen zijn
15:41
and suffer delusions of immortality?
en lijden aan waanbeelden
van onsterfelijkheid?
15:44
Well it's time to grow up,
Het is tijd om op te groeien,
15:46
to be wiser, to be calmer,
om wijzer en kalmer te zijn,
en meer beschouwend.
15:48
to be more considered.
15:50
Like generations before us,
Net als generaties vóór ons
groeien we op in oorlogstijd --
15:52
we'll be growing up in war --
15:54
not a war between civilizations,
niet een oorlog tussen beschavingen,
15:56
but a war for civilization,
maar een oorlog vóór beschaving,
15:58
for the extraordinary opportunity
voor de bijzondere kans
een samenleving te bouwen
16:00
to build a society
die sterker en gelukkiger is
16:02
which is stronger and happier
16:04
and plans on staying around
en die van plan is om
de middelbare leeftijd te halen.
16:06
into middle age.
We kunnen kiezen voor leven
in plaats van angst.
16:09
We can choose life over fear.
16:11
We can do what we need to do,
We kunnen doen wat we moeten doen,
maar het vereist de hulp
van iedere ondernemer,
16:15
but it will take every entrepreneur,
16:17
every artist,
iedere kunstenaar,
16:19
every scientist, every communicator,
iedere wetenschapper, iedere communicator,
16:21
every mother, every father, every child,
iedere moeder, iedere vader, ieder kind,
16:24
every one of us.
ieder van ons.
16:27
This could be our finest hour.
Dit kan onze glorietijd worden.
16:30
Thank you.
Dank je wel.
(Applaus)
16:32
(Applause)
Translated by Fred van Zwieten
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com