English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

פול גילדינג: כדור הארץ מלא

Filmed
Views 1,181,674

האם מיצינו כבר את כל משאבינו? האם מילאנו כבר את כל המרחב הראוי לחיים על פני כדור הארץ? פול גילדינג טוען שהתשובה היא כן, ומציג את הסיכוי לתוצאות הרסניות, בהרצאה שמחולקת באופן שווה בין פחד - ומה מוזר, בין תקווה.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
אתחיל עם ארבע מילים
00:15
that will provide the context for this week,
שיספקו את המסגרת לשבוע הזה,
00:18
four words that will come to define
ארבע מילים שבעתיד יגדירו
00:20
this century.
את המאה הזו.
00:22
Here they are:
והרי הן:
00:24
The Earth is full.
כדור הארץ מלא.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
הוא מלא בנו, הוא מלא בדברים שלנו,
00:29
full of our waste, full of our demands.
מלא בפסולת שלנו, מלא בדרישות שלנו.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
כן, אנחנו מין מבריק ויצירתי,
00:35
but we've created a little too much stuff --
אבל יצרנו קצת יותר מדי דברים --
00:38
so much that our economy is now bigger
עד כדי כך שהכלכלה שלנו גדולה עכשיו יותר
00:42
than its host, our planet.
מהמארח שלה, כוכב הלכת שלנו.
00:45
This is not a philosophical statement,
זאת לא הצהרה פילוסופית,
00:48
this is just science
זהו פשוט מדע
00:50
based in physics,
המבוסס על פיזיקה,
00:52
chemistry and biology.
כימיה וביולוגיה.
00:54
There are many science-based analyses of this,
יש הרבה אנליזות מבוססות-מדע של זה,
00:57
but they all draw the same conclusion --
אבל כולן מגיעות לאותה מסקנה --
00:59
that we're living beyond our means.
שאנחנו חיים מעבר לאמצעים שלנו.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
המדענים הדגולים של "הרשת העולמית לטביעות רגל אקולוגיות", לדוגמה,
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
חישבו שאנחנו צריכים בערך 1.5 כדורי-ארץ
01:08
to sustain this economy.
כדי לקיים כלכלה זו.
01:11
In other words,
במילים אחרות,
01:14
to keep operating at our current level,
כדי להמשיך לפעול ברמה הנוכחית,
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
אנו זקוקים ל-50% יותר מכדור הארץ ממה שיש לנו.
01:18
In financial terms,
במונחים פיננסיים.
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
זה כמו להוציא תמיד 50% יותר ממה שאתה מרוויח,
01:25
going further into debt every year.
ולהגדיל את החוב מידי שנה.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
אבל כמובן שאי-אפשר ללוות משאבים טבעיים,
01:31
so we're burning through our capital,
אז אנחנו שורפים את כל ההון שלנו,
01:34
or stealing from the future.
או גונבים מן העתיד.
01:37
So when I say full, I mean really full --
אז כשאני אומר מלא, אני מתכוון באמת מלא --
01:40
well past any margin for error,
הרבה מעבר לכל שולי טעות,
01:43
well past any dispute
הרבה מעבר לכל ויכוח
01:45
about methodology.
בנושאי מתודולוגיה.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
פירוש הדבר הוא שהכלכלה שלנו אינה ברת-קיימא.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
אינני אומר שזה לא יפה או נעים
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
או שזה רע לדובי הקוטב או ליערות,
01:57
though it certainly is.
למרות שאין ספק שזה כך.
01:59
What I'm saying
מה שאני אומר הוא
02:01
is our approach is simply unsustainable.
שהגישה שלנו פשוט אינה ברת-קיימא.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
במילים אחרות, בזכות חוקי הפיזיקה המעצבנים האלה,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
כאשר דברים אינם ברי-קיימא, הם נפסקים.
02:08
But that's not possible, you might think.
אולי אתם חושבים שזה בלתי-אפשרי.
02:11
We can't stop economic growth.
אנו לא יכולים לעצור את הצמיחה הכלכלית.
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
כי זה מה שייפסק: הצמיחה הכלכלית.
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
זה ייפסק בגלל שייגמרו משאבי הסחר.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
זה ייפסק בגלל הביקוש הגובר שלנו
02:21
on all the resources, all the capacity,
לכל המשאבים, לכל כושר הקיבול,
02:26
all the systems of the Earth,
לכל המערכות של כדור הארץ,
02:28
which is now having economic damage.
שסובלות עכשיו מנזק כלכלי.
02:30
When we think about economic growth stopping,
כשאנו חושבים על הפסקת הצמיחה הכלכלית,
02:35
we go, "That's not possible,"
אנחנו אומרים, "זה לא ייתכן"
02:37
because economic growth is so essential to our society
כי הצמיחה הכלכלית כה חיונית עבור החברה שלנו
02:40
that is is rarely questioned.
שרק לעתים נדירות מפקפקים בכך.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
למרות שהצמיחה סיפקה ללא ספק יתרונות רבים,
02:46
it is an idea so essential
זהו רעיון כל-כך מרכזי
02:49
that we tend not to understand
שאנו נוטים שלא להבין
02:51
the possibility of it not being around.
את האפשרות שהוא לא יהיה קיים.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
למרות שזה סיפק יתרונות רבים,
02:55
it is based on a crazy idea --
הרי שזה מבוסס על רעיון מטורף -
02:57
the crazy idea being
והרעיון מטורף הוא
03:00
that we can have infinite growth
שיכולה להיות לנו צמיחה בלתי-מוגבלת
03:02
on a finite planet.
בכוכב-לכת מוגבל.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
ואני באתי כדי לומר לכם שהמלך הוא עירום.
03:06
That the crazy idea is just that,
הרעיון המטורף הוא בדיוק זה:
03:09
it is crazy,
מטורף,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
וכשכדור הארץ מלא, המשחק נגמר.
03:13
Come on, you're thinking.
"בחייך", אתם חושבים.
03:15
That's not possible.
"זה לא ייתכן.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
הטכנולוגיה מדהימה. האנשים חדשניים.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
יש דרכים כה רבות שנוכל לשפר את אופן עשיית הדברים.
03:22
We can surely sort this out.
בטוח שאנחנו יכולים לפתור את זה."
03:24
That's all true.
כל זה נכון.
03:26
Well, it's mostly true.
ובכן, זה כמעט נכון.
03:28
We are certainly amazing,
אנחנו בהחלט מדהימים.
03:30
and we regularly solve complex problems
ואנחנו פותרים כל הזמן בעיות מורכבות
03:32
with amazing creativity.
ביצירתיות מדהימה.
03:34
So if our problem
אז אם הבעיה שלנו
03:36
was to get the human economy down
היא להוריד את הכלכלה האנושית
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
מ-150% ל-100% של ספיקת כדור הארץ,
03:40
we could do that.
היינו יכולים לעשות את זה.
03:43
The problem is we're just warming up
הבעיה היא שאנחנו רק מחממים
03:45
this growth engine.
את מנוע הצמיחה הזה.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
אנו מתכננים לקחת את הכלכלה המאד לחוצה הזו
03:49
and make it twice as big
ולהגדיל אותה פי שתיים
03:52
and then make it four times as big --
ואז להגדיל אותה פי ארבע -
03:55
not in some distant future,
לא בעתיד רחוק כלשהו,
03:57
but in less than 40 years,
אלא בתוך פחות מ-40 שנה,
04:00
in the life time of most of you.
עוד בתקופת החיים של רובכם.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
סין מתכננת להגיע לכך תוך 20 שנה בלבד.
04:05
The only problem with this plan
הבעיה היחידה עם תוכנית זו
04:09
is that it's not possible.
היא שהיא בלתי-אפשרית.
04:12
In response, some people argue,
בתגובה, אנשים מתווכחים ואומרים,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
אבל אנו זקוקים לצמיחה, אנו זקוקים לה כדי לפתור את בעיית העוני.
04:18
We need it to develop technology.
אנו זקוקים לה כדי לפתח את הטכנולוגיה.
04:20
We need it to keep social stability.
אנו זקוקים לה כדי לשמור על יציבות חברתית.
04:22
I find this argument fascinating,
אני מוצא שזהו טיעון מדהים,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
כאילו שאנחנו יכולים לכופף את חוקי הפיזיקה
04:26
to suit our needs.
כדי שיתאימו לצרכינו.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
לכדור הארץ לא איכפת מה נחוץ לנו.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
אמא אדמה לא מנהלת משא ומתן;
04:37
she just sets rules and describes consequences.
היא רק קובעת את הכללים ומתארת את התוצאות.
04:39
And these are not esoteric limits.
ולא מדובר במגבלות סודיות.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
מדובר באוכל ומים, באדמה ובאקלים,
04:44
the basic practical and economic foundations
היסודות הבסיסיים המעשיים והכלכליים
04:46
of our lives.
של חיינו.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
אז הרעיון שאנו יכולים לעבור בצורה חלקה
04:53
to a highly-efficient,
לכלכלה מאד יעילה,
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
מונעת באנרגיית-שמש ומבוססת על ידע,
04:58
transformed by science and technology
שהשתנתה הודות למדע ולטכנולוגיה
05:00
so that nine billion people
כדי שתשעה מיליארד בני אדם
05:02
can live in 2050
יוכלו לחיות בשנת 2050
05:04
a life of abundance and digital downloads
חיים של שפע ושל הורדות דיגיטליות
05:07
is a delusion.
הוא אשליה.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
לא שאי-אפשר להאכיל, להלביש ולספק דיור לכולנו
05:12
and have us live decent lives.
ולחיות חיים טובים.
05:15
It certainly is.
בהחלט כן.
05:18
But the idea that we can gently grow there
אבל הרעיון שנוכל להגיע לכך במתינות
05:20
with a few minor hiccups
עם כמה שיהוקים קלים בדרך
05:22
is just wrong,
פשוט שגוי,
05:24
and it's dangerously wrong,
והוא שגוי עד כדי סכנה,
05:26
because it means we're not getting ready
כי זה אומר שאנחנו לא מתכוננים
05:28
for what's really going to happen.
למה שבאמת עומד לקרות.
05:30
See what happens when you operate a system
הרי מה שקורה כשמפעילים מערכת
05:32
past its limits
מעבר למגבלותיה
05:35
and then keep on going
וממשיכים להפעיל אותה
05:37
at an ever-accelerating rate
בקצב הולך וגובר
05:39
is that the system stops working and breaks down.
המערכת תפסיק לעבוד ותתקלקל.
05:42
And that's what will happen to us.
וזה מה שיקרה לנו.
05:46
Many of you will be thinking,
רבים מכם ודאי חושבים,
05:53
but surely we can still stop this.
אבל אנו בטח יכולים עדיין לעצור את זה.
05:55
If it's that bad, we'll react.
אם זה כל-כך נורא, אנחנו נגיב.
05:57
Let's just think through that idea.
הבה נחשוב על הרעיון הזה.
06:00
Now we've had
היו לנו
06:02
50 years of warnings.
50 שנים של אזהרות.
06:04
We've had science proving
המדע הוכיח לנו
06:06
the urgency of change.
את דחיפות השינוי.
06:09
We've had economic analysis pointing out
היו לנו בדיקות כלכליות שהראו לנו
06:11
that, not only can we afford it,
שלא רק שנוכל להרשות זאת לעצמנו,
06:13
it's cheaper to act early.
אלא שזול יותר לפעול מוקדם.
06:15
And yet, the reality is
ובכל זאת, המציאות היא
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
שלא עשינו כמעט כלום כדי לשנות כיוון.
06:19
We're not even slowing down.
אנחנו אפילו לא מאטים.
06:22
Last year on climate, for example,
בשנה שעברה על האקלים, למשל,
06:25
we had the highest global emissions ever.
היו לנו הפליטות העולמיות הגבוהות ביותר אי-פעם.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
הסיפור של האוכל, המים, האדמה, האקלים
06:29
is all much the same.
כולם דומים.
06:32
I actually don't say this in despair.
אני באמת לא אומר זאת מתוך יאוש.
06:35
I've done my grieving about the loss.
התאבלתי מספיק על האובדן.
06:37
I accept where we are.
אני מקבל את המקום בו אנו נמצאים.
06:39
It is sad,
זה עצוב,
06:41
but it is what it is.
אבל זה מה שיש.
06:43
But it is also time
אבל זהו גם הזמן
06:45
that we ended our denial
שנפסיק את ההתכחשות שלנו
06:47
and recognized
ונכיר בכך
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
שאנו לא פועלים ואפילו לא קרובים לפעול
06:51
and we're not going to act
ושלא נפעל
06:54
until this crisis hits the economy.
עד שהמשבר הזה יפגע בכלכלה.
06:56
And that's why the end of growth
וזו הסיבה שסוף הצמיחה
06:58
is the central issue
הוא הדבר המרכזי
07:00
and the event that we need to get ready for.
והאירוע שלקראתו עלינו להתכונן.
07:02
So when does this transition begin?
אז מתי מתחיל המעבר הזה?
07:06
When does this breakdown begin?
מתי תתחיל ההתמוטטות הזו?
07:08
In my view, it is well underway.
לדעתי, היא לגמרי בעיצומה.
07:10
I know most people don't see it that way.
אני יודע שרוב האנשים לא רואים זאת כך.
07:13
We tend to look at the world,
אנחנו נוטים להסתכל על העולם,
07:15
not as the integrated system that it is,
לא בתור המערכת המשולבת שהוא,
07:17
but as a series of individual issues.
אלא כשורה של נושאים פרטניים.
07:19
We see the Occupy protests,
אנחנו רואים את מחאות ה"אוקיופיי",
07:21
we see spiraling debt crises,
אנו רואים משברי חוב מידרדרים,
07:24
we see growing inequality,
אנחנו רואים עליה באי-שוויון,
07:26
we see money's influence on politics,
אנו רואים את השפעת הכסף על הפוליטיקה,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
אנו רואים אילוץ משאבים, מזון ומחירי הנפט.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
אבל אנו רואים בטעות את כל הנושאים הללו
07:33
as individual problems to be solved.
כבעיות בודדות שיש לפתור אותן כך.
07:35
In fact, it's the system
למעשה, זוהי מערכת
07:39
in the painful process of breaking down --
בתהליך כואב של התמוטטות --
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
המערכת שלנו, של צמיחה כלכלית מבוססת-חוב,
07:44
of ineffective democracy,
של דמוקרטיה לא יעילה,
07:47
of overloading planet Earth,
של העמסת יתר של כדור הארץ
07:49
is eating itself alive.
אוכלת את עצמה בחיים.
07:51
I could give you countless studies
אני יכול לתת לכם אינספור מחקרים
07:56
and evidence to prove this,
וראיות שיוכיחו את זה,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
אבל לא אעשה זאת, כי אם אתם רוצים לראות זאת,
08:00
that evidence is all around you.
הראיות האלה נמצאות סביבכם.
08:02
I want to talk to you about fear.
אני רוצה לדבר איתכם על פחד.
08:05
I want to do so because, in my view,
אני רוצה לעשות זאת כי, לדעתי,
08:08
the most important issue we face
הנושא החשוב ביותר שלפנינו
08:11
is how we respond
הוא כיצד אנו מגיבים
08:16
to this question.
לשאלה זו.
08:18
The crisis is now inevitable.
המשבר הוא כעת בלתי-נמנע.
08:20
This issue is, how will we react?
העניין הוא, איך נגיב?
08:23
Of course, we can't know what will happen.
מובן שאנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה.
08:27
The future is inherently uncertain.
מטבעו, העתיד אינו ברור.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
אבל בואו נחשוב על מה שהמדע אומר לנו
08:32
is likely to happen.
שעשוי לקרות.
08:35
Imagine our economy
דמיינו את הכלכלה שלנו
08:38
when the carbon bubble bursts,
כשתתפוצץ בועת הפחמן,
08:41
when the financial markets recognize
כאשר השווקים הפיננסיים יבינו
08:43
that, to have any hope
שכדי שתהיה תקווה כלשהי
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
למנוע מן האקלים לצאת משליטה,
08:47
the oil and coal industries are finished.
תעשיות הנפט והפחם גמורות.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
תארו לעצמכם את סין, הודו ופקיסטן יוצאות למלחמה
08:54
as climate impacts
כשהשפעות האקלים
08:57
generate conflict over food and water.
מביאות למאבק על מזון ומים.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
תארו לעצמכם את המזרח התיכון ללא הכנסות מנפט,
09:03
but with collapsing governments.
ועם ממשלות מתמוטטות .
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
תארו לעצמכם את תעשיית המזון היעילה והמתוזמנת שלנו
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
ואת המערכת החקלאית הלחוצה שלנו נכשלות
09:12
and supermarket shelves emptying.
ואת התרוקנות מדפי המרכול.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
תארו לעצמכם 30 אחוז אבטלה בארה"ב
09:19
as the global economy is gripped
בזמן שהכלכלה העולמית אחוזה
09:22
by fear and uncertainty.
בפחד ובחוסר-ודאות.
09:24
Now imagine what that means for you,
עכשיו דמיינו מה זה אומר לגביכם,
09:26
your family, your friends,
לגבי המשפחה שלכם, החברים שלכם,
09:28
your personal financial security.
לגבי הביטחון האישי והפיננסי שלכם.
09:31
Imagine what it means
תארו לעצמכם מה זה אומר
09:33
for your personal security
לגבי הביטחון האישי שלכם
09:35
as a heavily armed civilian population
כשאוכלוסיה אזרחית חמושה בכבדות
09:37
gets angrier and angrier
נעשית כועסת יותר ויותר
09:39
about why this was allowed to happen.
איך נתנו לזה לקרות.
09:41
Imagine what you'll tell your children
תארו לעצמכם מה תאמרו לילדיכם
09:45
when they ask you,
כשהם ישאלו אתכם,
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
"בשנת 2012, אמא ואבא,
09:49
what was it like
איך היה
09:51
when you'd had the hottest decade on record
כשהיה לכם העשור החם ביותר אי-פעם
09:53
for the third decade in a row,
בעשור השלישי ברציפות,
09:56
when every scientific body in the world was saying
כאשר כל מוסד מדעי בעולם אמר
09:58
you've got a major problem,
שיש לכם בעיה רצינית,
10:01
when the oceans were acidifying,
כאשר האוקיינוסים הלכו והחמצנו,
10:04
when oil and food prices were spiking,
כאשר מחירי הנפט והמזון הרקיעו שחקים,
10:06
when they were rioting in the streets of London
כשהיו מהומות ברחובות לונדון
10:08
and occupying Wall Street?
וכבשו את וול סטריט?
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
כשברור היה שהמערכת מתמוטטת, אמא ואבא,
10:13
what did you do, what were you thinking?"
מה עשיתם, על מה חשבתם? "
10:16
So how do you feel
אז איך אתם מרגישים
10:21
when the lights go out
לגבי כיבוי האורות
10:24
on the global economy in your mind,
בכלכלה העולמית, בדמיונכם,
10:26
when your assumptions about the future
כאשר ההנחות שהיו לכם לגבי העתיד
10:30
fade away
מתפוגגות
10:33
and something very different emerges?
ומופיע משהו שונה לגמרי?
10:35
Just take a moment
פשוט קחו רגע
10:38
and take a breath
תנשמו
10:40
and think, what do you feel
וחישבו, מה אתם מרגישים
10:42
at this point?
בנקודה זו?
10:45
Perhaps denial.
אולי הכחשה
10:51
Perhaps anger.
אולי כעס.
10:54
Maybe fear.
אולי פחד.
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
כמובן, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה
11:02
and we have to live with uncertainty.
ונצטרך לחיות באי-ודאות.
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
אבל כשאנו חושבים על האפשרויות שאני מתאר,
11:08
we should feel a bit of fear.
עלינו להרגיש קצת פחד.
11:12
We are in danger, all of us,
אנחנו בסכנה, כולנו,
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
התפתחנו להגיב לסכנה בפחד
11:19
to motivate a powerful response,
ובכך להניע תגובה רבת-עוצמה,
11:22
to help us bravely face a threat.
כדי שנוכל להתייצב באומץ מול איום כלשהו.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
אבל הפעם לא מדובר בנמר בפתח המערה.
11:29
You can't see the danger at your door.
אינכם יכולים לראות את הסכנה שעל סף דלתכם.
11:32
But if you look,
אבל אם תסתכלו היטב,
11:35
you can see it at the door of your civilization.
תוכלו לראות אותה על סף דלת הציוויליזציה שלכם.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
ולכן עלינו לחוש את תגובתנו כעת, כשהאור עדיין דולק,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
כי אם נחכה עד שהמשבר יתבסס,
11:44
we may panic and hide.
אנו עלולים להיבהל ולהסתתר.
11:47
If we feel it now and think it through,
אם נרגיש זאת עכשיו ונחשוב על כך לעומק,
11:49
we will realize we have nothing to fear
נבין שאין לנו ממה לפחוד
11:51
but fear itself.
פרט לפחד עצמו.
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
כן, הדברים ייעשו מכוערים, וזה יקרה בקרוב --
11:58
certainly in our lifetime --
אין ספק שבימינו --
12:01
but we are more than capable
אבל אנחנו בהחלט מסוגלים
12:03
of getting through everything that's coming.
לעבור את כל מה שעתיד לקרות.
12:05
You see, those people that have faith
אתם מבינים, האנשים שמחזיקים באמונה
12:08
that humans can solve any problem,
שבני האדם יכולים לפתור כל בעיה
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
שהטכנולוגיה בלתי-מוגבלת, שהשווקים יכולים להוות כוח חיובי,
12:14
are in fact right.
למעשה צודקים.
12:17
The only thing they're missing
הדבר היחיד שהם מחמיצים הוא
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
שנחוץ משבר טוב כדי להניע אותנו.
12:21
When we feel fear and we fear loss
כשאנו מרגישים פחד וחוששים מאובדן
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
אנו מסוגלים למעללים יוצאי-דופן.
12:27
Think about war.
חישבו על מלחמה.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
לאחר ההתקפה על פרל הרבור, תוך 4 ימים בלבד
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
הממשלה אסרה לייצר מכוניות אזרחיות,
12:36
and to redirect the auto industry,
שינתה את כיוון תעשיית הרכב,
12:38
and from there to rationing of food and energy.
ומשם המשיכה לקיצוב המזון והאנרגיה.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
חישבו איך חברה מגיבה לאיום של פשיטת-רגל
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
ואיך שינוי שנראה בלתי-אפשרי, פשוט מתבצע.
12:47
Think about how an individual responds
חישבו איך אדם מגיב
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
לאיבחון של מחלה מסכנת-חיים
12:52
and how lifestyle changes
וכיצד השינויים באורח החיים
12:55
that previously were just too difficult
שבעבר היו פשוט קשים מדי לביצוע
12:57
suddenly become relatively easy.
פתאום נעשים קלים יחסית.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
אנחנו חכמים, בעצם, אנחנו באמת די מדהימים,
13:04
but we do love a good crisis.
אבל אנו ממש מתים לאיזה משבר טוב.
13:07
And the good news, this one's a monster.
והבשורות הטובות הן שהפעם מדובר במפלצת.
13:09
(Laughter)
(צחוק)
13:11
Sure, if we get it wrong,
ברור שאם נפעל כאן לא נכון,
13:13
we could face the end of this civilization,
אולי נעמוד מול הסוף של הציוויליזציה הזו,
13:15
but if we get it right,
אבל אם נפעל נכון,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
זו עשויה להיות ראשיתה של הציוויליזציה.
13:19
And how cool would it be
וכמה מגניב יהיה
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
לספר לנכדיכם שנטלתם חלק בזה?
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
ברור שאין בדרך שום מחסום טכני או כלכלי.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
מדענים כמו ג'יימס הנסן מספרים לנו
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
שאולי נצטרך להפסיק את פליטת הפחמן הדו-חמצני מהכלכלה
13:36
in just a few decades.
תוך כמה עשורים בלבד.
13:39
I wanted to know what that would take,
רציתי לדעת מה זה יצריך,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
אז עבדתי עם פרופסור יורגן רנדרס מנורבגיה
13:43
to find the answer.
כדי למצוא את התשובה.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
פיתחנו תכנית בשם "תכנית מלחמת המעלה הבודדת" --
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
שנקראת כך בגלל רמת הגיוס והמיקוד הדרושה.
13:52
To my surprise,
להפתעתי,
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
ביטול פליטת הפד"ח מהמשק בתוך 20 שנה
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
היא בעצם די פשוטה ויחסית זולה,
14:01
not very cheap,
לא זולה מאד,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
אבל בהחלט פחות מהמחיר של קריסת הציוויליזציה.
14:06
We didn't calculate that precisely,
לא חישבנו את זה במדויק,
14:09
but we understand that's very expensive.
אבל אנו מבינים שזה יקר מאוד.
14:11
You can read the details,
אתם יכולים לקרוא את הפרטים,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
אבל לסיכום, אנו יכולים לשנות את הכלכלה שלנו.
14:16
We can do it with proven technology.
אנו יכולים לעשות זאת עם טכנולוגיה מוכחת.
14:18
We can do it at an affordable cost.
אנו יכולים לעשות זאת במחיר סביר.
14:20
We can do it with existing political structures.
אנו יכולים לעשות זאת עם המבנים הפוליטיים הקיימים.
14:22
The only thing we need to change
הדבר היחיד שאנחנו צריכים לשנות
14:24
is how we think and how we feel.
הוא איך אנחנו חושבים ואיך אנחנו מרגישים.
14:26
And this is where you come in.
וכאן אתם נכנסים לתמונה.
14:29
When we think about the future I paint,
כשאנו חושבים על העתיד שאני מתאר,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
כמובן שעלינו להרגיש קצת פחד.
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
אבל פחד יכול לשתק או להוות מניע.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
עלינו לקבל את הפחד, ואז עלינו לפעול.
14:39
We need to act
עלינו לפעול
14:42
like the future depends on it.
כאילו שהעתיד תלוי בכך.
14:44
We need to act like we only have one planet.
עלינו להתנהג כאילו שיש לנו רק כוכב-לכת אחד.
14:46
We can do this.
אנחנו יכולים לעשות זאת.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
אני יודע שהקנאים של השוק החופשי יאמרו לכם
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
שעוד צמיחה, עוד דברים ו-9 מיליארד אנשים שעושים קניות
14:55
is the best we can do.
הם הדברים הכי טובים שנוכל להשיג.
14:58
They're wrong.
הם טועים.
15:00
We can be more,
אנחנו מסוגלים ליותר,
15:02
we can be much more.
אנחנו מסוגלים להרבה יותר.
15:04
We have achieved remarkable things
כבר השגנו דברים מדהימים
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
מאז שגילינו לפני כ-10,000 שנה איך לגדל מזון.
15:09
We've built a powerful foundation
בנינו בסיס חזק
15:11
of science, knowledge and technology --
של מדע, ידע וטכנולוגיה --
15:14
more than enough to build a society
בהחלט מספיק כדי לבנות חברה
15:16
where nine billion people
שבה תשעה מיליארד בני-אדם
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
יכולים לחיות חיים טובים, בעלי משמעות ומספקים.
15:20
The Earth can support that
כדור הארץ יכול לתמוך בכך
15:22
if we choose the right path.
אם נבחר בדרך הנכונה.
15:24
We can choose this moment of crisis
אנחנו יכולים לבחור את רגע המשבר הזה
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
כדי לשאול ולענות בו על השאלות הגדולות של האבולוציה החברתית--
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
כמו: מה אנחנו רוצים להיות כשנגדל,
15:33
when we move past this bumbling adolescence
כשנעבור את שלב ההתבגרות הרברבנית הזאת
15:36
where we think there are no limits
שבה אנו חושבים שאין גבולות
15:39
and suffer delusions of immortality?
וסובלים מאשליות של חיי-נצח?
15:41
Well it's time to grow up,
הגיע הזמן להתבגר,
15:44
to be wiser, to be calmer,
להיות חכמים יותר, רגועים יותר,
15:46
to be more considered.
להיות שקולים יותר.
15:48
Like generations before us,
כמו הדורות שקדמו לנו,
15:50
we'll be growing up in war --
גם אנחנו נגדל בזמן מלחמה --
15:52
not a war between civilizations,
לא מלחמה בין ציוויליזציות,
15:54
but a war for civilization,
אלא מלחמה למען הציוויליזציה,
15:56
for the extraordinary opportunity
מלחמה על ההזדמנות יוצאת הדופן
15:58
to build a society
לבנות חברה
16:00
which is stronger and happier
שהיא חזקה יותר ומאושרת יותר
16:02
and plans on staying around
ומתכוונת להישאר בחיים
16:04
into middle age.
עד גיל העמידה.
16:06
We can choose life over fear.
אנו יכולים לבחור בחיים במקום בפחד.
16:09
We can do what we need to do,
אנו יכולים לעשות את אשר עלינו לעשות,
16:11
but it will take every entrepreneur,
אבל לכך יידרשו כל היזמים,
16:15
every artist,
כל האמנים,
16:17
every scientist, every communicator,
כל מדען, כל איש תקשורת,
16:19
every mother, every father, every child,
כל אם, כל אב, כל ילד,
16:21
every one of us.
כל אחד מאיתנו.
16:24
This could be our finest hour.
זו יכולה להיות שעתנו היפה ביותר.
16:27
Thank you.
תודה.
16:30
(Applause)
(מחיאות כפיים)
16:32
Translated by Avi Weiss
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com