English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Pols Gildings: Zeme ir pārpildīta

Filmed
Views 1,181,674

Vai mēs esam izlietojuši visus mūsu resursus? Vai mēs esam aizpildījuši visu apdzīvojamo platību uz Zemes? Pols Gildings runā, kas ir reizē biedējoša un, dīvainā kārtā, arī cerību pilna, apgalvo, ka esam, un nenoliedz arī postošo seku iespējamību.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
Ļaujiet man sākt ar četriem vārdiem,
00:15
that will provide the context for this week,
kuri sniegs kontekstu šai nedēļai,
00:18
four words that will come to define
četri vārdi, kuri raksturos
00:20
this century.
šo gadsimtu.
00:22
Here they are:
Tie ir:
00:24
The Earth is full.
Mūsu Zeme ir pārpildīta.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
Tā ir pārpildīta ar mums, pārpildīta ar mūsu lietām,
00:29
full of our waste, full of our demands.
pārpildīta ar mūsu atkritumiem, pārpildīta ar mūsu prasībām.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
Jā, mēs esam izcila un radoša suga,
00:35
but we've created a little too much stuff --
taču mēs esam radījuši mazliet par daudz lietu,
00:38
so much that our economy is now bigger
tik daudz, ka mūsu ekonomika nu ir lielāka
00:42
than its host, our planet.
par tās saimnieku, mūsu planētu.
00:45
This is not a philosophical statement,
Šis nav filozofisks apgalvojums,
00:48
this is just science
tā ir tikai zinātne, kas
00:50
based in physics,
balstīta uz fiziku,
00:52
chemistry and biology.
ķīmiju un bioloģiju.
00:54
There are many science-based analyses of this,
Par šo tēmu ir daudz zinātnisku analīžu,
00:57
but they all draw the same conclusion --
taču tās visas nonāk pie viena secinājuma —
00:59
that we're living beyond our means.
mēs dzīvojam pāri mūsu līdzekļiem.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
Izcilie "Global Footprint Network" zinātnieki, piemēram,
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
aprēķinājuši, ka mums nepieciešamas aptuveni 1,5 Zemes,
01:08
to sustain this economy.
lai uzturētu šo ekonomiku.
01:11
In other words,
Citiem vārdiem sakot,
01:14
to keep operating at our current level,
lai turpinātu darboties mūsu pašreizējajā līmenī,
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
mums nepieciešams par 50% vairāk Zemes nekā mums ir.
01:18
In financial terms,
Finansiālā ziņā,
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
tas būtu kā vienmēr tērēt par 50% vairāk nekā jūs nopelnāt,
01:25
going further into debt every year.
ik gadu slīgstot arvien dziļāk parādos.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
Bet jūs, protams, nevarat aizņemties dabas resursus,
01:31
so we're burning through our capital,
tāpēc mēs pārtērējam mūsu kapitālu
01:34
or stealing from the future.
vai zogam no nākotnes.
01:37
So when I say full, I mean really full --
Tātad, kad es saku ''pārpildīta'', es domāju patiešām pārpildīta,
01:40
well past any margin for error,
atmetot jebkādu kļūdas robežu,
01:43
well past any dispute
atmetot jebkādas debates
01:45
about methodology.
par metodoloģiju.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
Tas nozīmē to, ka mūsu ekonomika ir neilgtspējīga.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
Es nesaku, ka tā nav jauka vai patīkama
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
vai, ka tā ir slikta polārlāčiem vai mežiem,
01:57
though it certainly is.
kaut gan tā noteikti ir.
01:59
What I'm saying
Es saku,
02:01
is our approach is simply unsustainable.
ka mūsu pieeja ir vienkārši neilgtspējīga.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Citiem vārdiem sakot, pateicoties tiem uzbāzīgajiem fizikas likumiem,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
kad lietas nav ilgtspējīgas, tās apstājās.
02:08
But that's not possible, you might think.
Jums varētu šķist, tas taču nav iespējams.
02:11
We can't stop economic growth.
Mēs nevaram apturēt ekonomisko izaugsmi.
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
Tāpēc, ka tas būs tas, kas apstāsies: ekonomiskā izaugsme.
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
Tā apstāsies izbeigušos tirdzniecības resursu dēļ.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
Tā apstāsies dēļ mūsu pieaugošā pieprasījuma
02:21
on all the resources, all the capacity,
pēc visiem resursiem, visas ražotspējas dēļ,
02:26
all the systems of the Earth,
visu Zemes sistēmu dēļ,
02:28
which is now having economic damage.
kuras cieš no ekonomiskajiem zaudējumiem.
02:30
When we think about economic growth stopping,
Kad mēs domājam par ekonomiskās izaugsmes apstāšanos,
02:35
we go, "That's not possible,"
mēs sakām, "Tas nav iespējams,"
02:37
because economic growth is so essential to our society
jo ekonomiskā izaugsme ir tik nepieciešama mūsu sabiedrībai,
02:40
that is is rarely questioned.
ka tas reti tiek apšaubīts.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
Kaut arī izaugsme noteikti ir nesusi daudzus labumus,
02:46
it is an idea so essential
tā ir tik nepieciešama ideja,
02:49
that we tend not to understand
ka mēs īsti neizprotam
02:51
the possibility of it not being around.
tās neesamības iespēju.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
Pat, lai gan tā ir nesusi daudz labumu,
02:55
it is based on a crazy idea --
tā ir balstīta uz trakas iedomas,
02:57
the crazy idea being
proti,
03:00
that we can have infinite growth
ka mums var būt bezgalīga izaugsme
03:02
on a finite planet.
uz ierobežotas planētas.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Un es esmu šeit, lai pateiktu jums, ka mēs slīgstam aklā noliegumā.
03:06
That the crazy idea is just that,
Tā trakā ideja patiešām
03:09
it is crazy,
ir traka,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
un ar pārpildītu Zemi, tās ir beigas.
03:13
Come on, you're thinking.
Nu taču, jūs domājat.
03:15
That's not possible.
Tas nav iespējams.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
Tehnoloģijas ir lieliskas. Cilvēki ir inovatīvi.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
Ir tik daudzu veidu, kā mēs varam uzlabot to, kā mēs daudz ko darām.
03:22
We can surely sort this out.
Mēs pavisam noteikti varam to atrisināt.
03:24
That's all true.
Tā visa ir taisnība.
03:26
Well, it's mostly true.
Nu, vismaz lielākoties.
03:28
We are certainly amazing,
Mēs neapšaubāmi esam lieliski,
03:30
and we regularly solve complex problems
un mēs bieži atrisinām sarežģītas problēmas
03:32
with amazing creativity.
ar apbrīnojamu radošumu.
03:34
So if our problem
Tātad, ja mūsu problēma
03:36
was to get the human economy down
bija samazināt cilvēku ekonomiku
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
no 150 procentiem līdz 100 procentiem Zemes ietilpības,
03:40
we could do that.
mēs to varētu izdarīt.
03:43
The problem is we're just warming up
Problēma ir tā, ka mēs tikai iesildām
03:45
this growth engine.
šo izaugsmes dzinēju.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
Mēs plānojam šo augsti noslogoto ekonomiku
03:49
and make it twice as big
padarīt divreiz lielāku
03:52
and then make it four times as big --
un tad padarīt to četrreiz lielāku,
03:55
not in some distant future,
nevis kaut kad attālā nākotnē,
03:57
but in less than 40 years,
bet mazāk nekā 40 gados,
04:00
in the life time of most of you.
lielākoties jūsu visu dzīves laikā.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
Ķīna plāno būt tur jau 20 gadu laikā.
04:05
The only problem with this plan
Šī plāna vienīgā problēma
04:09
is that it's not possible.
ir tā, ka tas nav iespējams.
04:12
In response, some people argue,
Reaģējot, daži cilvēki iebilst,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
bet mums ir nepieciešama izaugsme, mums tā ir vajadzīga, lai novērstu nabadzību.
04:18
We need it to develop technology.
Mums to vajag, lai attīstītu tehnoloģijas.
04:20
We need it to keep social stability.
Mums to vajag, lai nodrošinātu sociālu stabilitāti.
04:22
I find this argument fascinating,
Man šis arguments šķiet fascinējošs,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
it kā mēs kaut kā varētu apiet fizikas likumus,
04:26
to suit our needs.
lai apmierinātu mūsu vēlmes.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
It kā Zemei nerūpētu, kas mums vajadzīgs.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
Māte daba neielaižas sarunās;
04:37
she just sets rules and describes consequences.
viņa tikai nosaka likumus un attēlo sekas.
04:39
And these are not esoteric limits.
Un tās nav noslēpumainas robežas.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
Runa ir par pārtiku un ūdeni, augsni un klimatu,
04:44
the basic practical and economic foundations
mūsu dzīvju praktisko un ekonomisko
04:46
of our lives.
pamatu.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
Tātad, iedoma, ka mēs varam mierīgi pāriet
04:53
to a highly-efficient,
uz augsti efektīvu
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
saules enerģijas nodrošinātu un uz zināšanām balstītu ekonomiku,
04:58
transformed by science and technology
zinātnes un tehnoloģijas pārveidotu,
05:00
so that nine billion people
tā, lai 9 miljardi cilvēku
05:02
can live in 2050
varētu dzīvot 2050. gadā
05:04
a life of abundance and digital downloads
pārpilnības un ciparu lejupielāžu dzīvi
05:07
is a delusion.
ir maldināšana.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Nav tā, ka ir nepiespējami pabarot, apģērbt un izmitināt mūs visus
05:12
and have us live decent lives.
un ļaut mums dzīvot apmierinošas dzīves.
05:15
It certainly is.
Tas noteikti ir iespējami.
05:18
But the idea that we can gently grow there
Taču doma, ka mēs līdz tam varam vienmērīgi izaugt
05:20
with a few minor hiccups
ar dažām mazām aizķeršanām
05:22
is just wrong,
ir pilnīgi nepareiza
05:24
and it's dangerously wrong,
un tas ir bīstami nepareizi,
05:26
because it means we're not getting ready
jo tas nozīmē, ka mēs negatavojamies
05:28
for what's really going to happen.
tam, kas patiešām notiks.
05:30
See what happens when you operate a system
Paraugieties, kas notiek, kad jūs darbināt sistēmu
05:32
past its limits
pāri tās robežām
05:35
and then keep on going
un tad tā turpināt
05:37
at an ever-accelerating rate
bezgalīgi paātrinošā tempā,
05:39
is that the system stops working and breaks down.
sistēma vienkārši pārstāj darboties un sabrūk.
05:42
And that's what will happen to us.
Un tas notiks ar mums.
05:46
Many of you will be thinking,
Daudzi no jums domās,
05:53
but surely we can still stop this.
bet mēs noteikti to vēl varam apturēt.
05:55
If it's that bad, we'll react.
Ja jau ir tik slikti, mēs reaģēsim.
05:57
Let's just think through that idea.
Padomāsim par šo ideju.
06:00
Now we've had
Mums ir bijuši
06:02
50 years of warnings.
50 brīdinājumiem pilnu gadu.
06:04
We've had science proving
Mums ir bijusi zinātne, kas pierāda
06:06
the urgency of change.
pārmaiņu steidzamību.
06:09
We've had economic analysis pointing out
Mums ir bijušas ekonomiskas analīzes, kuras norāda uz to,
06:11
that, not only can we afford it,
ka, ne tikai mēs varam to atļauties,
06:13
it's cheaper to act early.
bet ir lētāk rīkoties laikus.
06:15
And yet, the reality is
Un tomēr, realitāte ir tāda, ka
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
mēs neesam darījuši praktiski neko, lai mainītu virzienu.
06:19
We're not even slowing down.
Mēs pat nesamazinām tempu.
06:22
Last year on climate, for example,
Pagājušajā gadā, klimata ziņā, piemēram,
06:25
we had the highest global emissions ever.
mums bija jebkad augstākais globālais izplūdes gāžu līmenis.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
Stāsts par pārtiku, ūdeni, augsni un klimatu
06:29
is all much the same.
ir lielā mērā tāds pats.
06:32
I actually don't say this in despair.
Patiesībā, es nesaku to ar izmisumu.
06:35
I've done my grieving about the loss.
Esmu pārstājis sērot par zaudējumu.
06:37
I accept where we are.
Es pieņemu to, kur mēs esam.
06:39
It is sad,
Tas ir skumji,
06:41
but it is what it is.
taču ir tā, kā ir.
06:43
But it is also time
Tomēr šis arī ir laiks,
06:45
that we ended our denial
kad mēs pārstājām dzīvot noliegumā
06:47
and recognized
un atzinām,
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
ka mēs nerīkojamies, mēs pat neesam tuvu tam, lai rīkotos,
06:51
and we're not going to act
un mēs nerīkosimies
06:54
until this crisis hits the economy.
līdz krīze skars ekonomiku.
06:56
And that's why the end of growth
Un tāpēc izaugsmes beigas
06:58
is the central issue
ir galvenais strīdīgais jautājums
07:00
and the event that we need to get ready for.
un notikums, kam mums jāgatavojas.
07:02
So when does this transition begin?
Kad tad šī pāreja sāksies?
07:06
When does this breakdown begin?
Kad sāksies šis sabrukums?
07:08
In my view, it is well underway.
Manuprāt, tas jau ir sācies.
07:10
I know most people don't see it that way.
Es zinu, ka lielākā daļa cilvēku to tā neredz.
07:13
We tend to look at the world,
Mēs sliecamies uztvert pasauli,
07:15
not as the integrated system that it is,
nevis kā vienotu sistēmu, kāda tā ir,
07:17
but as a series of individual issues.
bet kā nesaistītu notikumu virkni.
07:19
We see the Occupy protests,
Mēs redzam "Okupē" protestus,
07:21
we see spiraling debt crises,
mēs redzam spirālveidīgas parādu krīzes,
07:24
we see growing inequality,
mēs redzam augošu nevienlīdzību,
07:26
we see money's influence on politics,
mēs redzam naudas ietekmi uz politiku,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
mēs redzam resursu ierobežojumu, pārtikas un naftas cenas.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
Taču mēs kļūdaini redzam katru no šīm lietām
07:33
as individual problems to be solved.
kā atsevišķu problēmu, kura jāatrisina.
07:35
In fact, it's the system
Faktiski, tā ir sistēma,
07:39
in the painful process of breaking down --
kas atrodas sāpīgajā sabrukšanas procesā,
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
mūsu sistēma, kas sastāv no parādu darbinātas ekonomiskās izaugsmes,
07:44
of ineffective democracy,
no neefektīvas demokrātijas,
07:47
of overloading planet Earth,
no pārslogotas Zemes,
07:49
is eating itself alive.
tā saēd sevi dzīvu.
07:51
I could give you countless studies
Es varētu minēt
07:56
and evidence to prove this,
neskaitāmus pētījumus un pierādījumus, kas to apstiprina,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
taču es to nedarīšu, jo, ja jūs vēlaties to redzēt,
08:00
that evidence is all around you.
tad pierādījumi ir jums visapkārt.
08:02
I want to talk to you about fear.
Es vēlos ar jums runāt par bailēm.
08:05
I want to do so because, in my view,
Es tā vēlos darīt, jo, manuprāt,
08:08
the most important issue we face
vissvarīgākā problēma, ar kuru mēs saskaramies,
08:11
is how we respond
ir tas, kā mēs reaģējam
08:16
to this question.
uz šo jautājumu.
08:18
The crisis is now inevitable.
Krīze šobrīd ir nenovēršama.
08:20
This issue is, how will we react?
Un problēma ir, kā mēs reaģēsim?
08:23
Of course, we can't know what will happen.
Protams, mēs nevaram zināt, kas notiks.
08:27
The future is inherently uncertain.
Nākotne pēc būtības ir nenoteikta.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
Bet apdomāsim, ko zinātne mums saka,
08:32
is likely to happen.
par to, kas iespējams notiks.
08:35
Imagine our economy
Iztēlojieties mūsu ekonomiku,
08:38
when the carbon bubble bursts,
kad oglekļa burbulis sprāgs,
08:41
when the financial markets recognize
kad finanšu tirgi sapratīs,
08:43
that, to have any hope
ka, lai būtu jebkāda cerība
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
novērst klimata kļūšanu par nekontrolējamu,
08:47
the oil and coal industries are finished.
naftas un akmeņogļu nozares ir jāizbeidz.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
Iztēlojieties Ķīnu, Indiju un Pakistānu sākam karu,
08:54
as climate impacts
jo klimata izmaiņas
08:57
generate conflict over food and water.
rada nesaskaņas par pārtiku un ūdeni.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
Iztēlojieties Tuvos Austrumus bez naftas ienākumiem,
09:03
but with collapsing governments.
bet ar brūkošām valdībām.
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
Iztēlojieties mūsu augsti saskaņoto, "tieši laikā" pārtikas rūpniecību
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
un mūsu noslogoto lauksaimniecības sistēmu sabrūkam
09:12
and supermarket shelves emptying.
un lielveikalu plauktus iztukšojamies.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
Iztēlojieties 30 procentu bezdarbu Amerikā,
09:19
as the global economy is gripped
kad vispasaules ekonomika ir
09:22
by fear and uncertainty.
baiļu un nedrošības pārņemta.
09:24
Now imagine what that means for you,
Tagad iztēlojieties, ko tas nozīmē jums,
09:26
your family, your friends,
jūsu ģimenei, jūsu draugiem,
09:28
your personal financial security.
jūsu personīgajai finansiālajai drošībai.
09:31
Imagine what it means
Iedomājieties, ko tas nozīmē
09:33
for your personal security
jūsu personīgajai drošībai,
09:35
as a heavily armed civilian population
kad pamatīgi bruņota cilvēce
09:37
gets angrier and angrier
kļūst aizvien niknāka un niknāka
09:39
about why this was allowed to happen.
par to, kāpēc tas viss tika pieļauts notiekam.
09:41
Imagine what you'll tell your children
Iztēlojies, ko teiksit saviem bērniem,
09:45
when they ask you,
kad viņi jums prasīs,
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
"Tātad, 2012. gadā, mammu un tēti
09:49
what was it like
kā tas bija,
09:51
when you'd had the hottest decade on record
kad jums bija karstākā reģistrētā desmitgade
09:53
for the third decade in a row,
trešo desmitgadi pēc kārtas,
09:56
when every scientific body in the world was saying
kad katra zinātniskā iestāde pasaulē teica, ka
09:58
you've got a major problem,
jums ir pamatīga problēma,
10:01
when the oceans were acidifying,
kad okeāni pārskābinājās,
10:04
when oil and food prices were spiking,
kad naftas un pārtikas cenas strauji paauga,
10:06
when they were rioting in the streets of London
kad viņi rīkoja sacelšanos Londonas ielās
10:08
and occupying Wall Street?
un okupēja Volstrītu?
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
Kad sistēma acīmredzami bruka, mammu un tēti,
10:13
what did you do, what were you thinking?"
ko gan jūs darījāt, ko gan jūs domājāt?"
10:16
So how do you feel
Tātad, kā jūs jūtaties,
10:21
when the lights go out
kad nodziest gaisma
10:24
on the global economy in your mind,
vispasaules ekonomikai jūsu prātos,
10:26
when your assumptions about the future
kad jūsu pieņēmumi par nākotni
10:30
fade away
izplēn
10:33
and something very different emerges?
un piepildās kaut kas pavisam cits?
10:35
Just take a moment
Tikai uzgaidiet mirkli
10:38
and take a breath
un ievelciet elpu
10:40
and think, what do you feel
un domājat, ko jūs jūtat
10:42
at this point?
šajā brīdī?
10:45
Perhaps denial.
Iespējams, noliegumu.
10:51
Perhaps anger.
Iespējams, dusmas.
10:54
Maybe fear.
Varbūt bailes.
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
Protams, mēs nevaram zināt, kas notiks
11:02
and we have to live with uncertainty.
un mums jāsadzīvo ar nenoteiktību.
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
Taču, kad mēs domājam par tāda veida iespējām, kā es iezīmēju,
11:08
we should feel a bit of fear.
mums vajadzētu vismaz mazliet just bailes.
11:12
We are in danger, all of us,
Mēs esam briesmās, mēs visi,
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
un mēs esam sākuši briesmām atbildēt ar bailēm,
11:19
to motivate a powerful response,
lai motivētu spēcīgu atbildi,
11:22
to help us bravely face a threat.
lai palīdzētu mums drosmīgi stāties pretī draudiem.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Tomēr šoreiz tas nav tīģeris pie ieejas alā.
11:29
You can't see the danger at your door.
Jūs nevarat saskatīt briesmas pie jūsu durvīm.
11:32
But if you look,
Bet, ja jūs skatāties,
11:35
you can see it at the door of your civilization.
jūs varat redzēt tās jūsu civilizācijas durvju priekšā.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Tāpēc mums jāsajūt mūsu reakcija tagad, kamēr gaismas vēl ir ieslēgtas,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
tāpēc, ka, ja mēs gaidīsim līdz krīze pārņems visu,
11:44
we may panic and hide.
mēs, iespējams, kritīsim panikā un slēpsimies.
11:47
If we feel it now and think it through,
Ja mēs to jūtam tagad un izprotam līdz galam,
11:49
we will realize we have nothing to fear
mēs sapratīsim, ka mums nav nekas no kā baidīties,
11:51
but fear itself.
izņemot pašām bailēm.
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Jā, lietas kļūs nepatīkamas, un tas notiks drīz,
11:58
certainly in our lifetime --
noteikti mūsu dzīves laikā,
12:01
but we are more than capable
taču mēs esam vairāk nekā spējīgi
12:03
of getting through everything that's coming.
tikt galā ar visu, kas notiks.
12:05
You see, those people that have faith
Redziet, tiem, kuri tic,
12:08
that humans can solve any problem,
ka cilvēki var atrisināt jebkuru problēmu,
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
ka tehnoloģijas ir neierobežotas, ka tirgi var būt arī labā spēks,
12:14
are in fact right.
faktiski ir taisnība.
12:17
The only thing they're missing
Vienīgā lieta, ko viņi palaiduši garām,
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
ir tas, ka ir vajadzīga kārtīga krīze, lai mēs sāktu darboties.
12:21
When we feel fear and we fear loss
Kad mēs jūtam bailes un baidāmies zaudējuma,
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
mēs esam spējīgi uz diezgan neparastām lietām.
12:27
Think about war.
Padomājiet par karu.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Pēc Pērlhārboras bombardēšanas, bija nepieciešamas 4 dienas,
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
lai valdība aizliegtu civiliedzīvotāju mašīnu ražošanu
12:36
and to redirect the auto industry,
un, lai novirzītu mašīnbūves rūpniecību,
12:38
and from there to rationing of food and energy.
un no turienes uz pārtikas un enerģijas iedalīšanu.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
Padomājiet par to, kā kompānija reaģē uz bankrota draudiem
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
un kā pārmaiņas, kas sākotnēji šķitušas neiespējamas, tiek paveiktas.
12:47
Think about how an individual responds
Padomājiet par to, kā indivīds reaģē
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
uz dzīvībai bīstamas slimības diagnozi
12:52
and how lifestyle changes
un kā dzīvesveids izmainās,
12:55
that previously were just too difficult
kas iepriekš bija pārāk grūti
12:57
suddenly become relatively easy.
pēkšņi kļūst samērā viegli.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
Mēs esam gudri, faktiski, mēs patiešām esam diezgan apbrīnojami,
13:04
but we do love a good crisis.
taču mums iet pie sirds kārtīga krīze.
13:07
And the good news, this one's a monster.
Labās ziņas ir tādas, ka šī ir vienkārši briesmīga.
13:09
(Laughter)
(Smiekli)
13:11
Sure, if we get it wrong,
Protams, ja mēs to neizprotam,
13:13
we could face the end of this civilization,
mēs varētu piedzīvot civilizācijas beigas,
13:15
but if we get it right,
taču, ja mēs to saprotam pareizi,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
tad tas, tā vietā, varētu būt civilizācijas sākums.
13:19
And how cool would it be
Un cik kolosāli būtu
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
pateikt saviem mazbērniem, ka jūs bijāt daļa no tā?
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Ceļā noteikti nav nevienas tehniskas vai ekonomiskas barjeras.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
Tādi zinātnieki kā Džeims Hansens vēsta mums,
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
ka mums iespējams vajadzētu likvidēt neto CO2 izmešus no ekonomikas
13:36
in just a few decades.
tikai dažās desmitgadēs.
13:39
I wanted to know what that would take,
Es vēlējos uzzināt, ko tas prasītu,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
tāpēc es sadarbojos ar profesoru Jorgenu Randersu no Norvēģijas,
13:43
to find the answer.
lai atrastu atbildi.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
Mēs attīstījām plānu sauktu par "Viena grāda kara plāns",
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
tā sauktu mobilizācijas un prasītās koncentrācijas līmeņa dēļ.
13:52
To my surprise,
Man par pārsteigumu,
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
20 gadu laikā likvidēt neto CO2 izmešus no ekonomikas
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
patiesībā ir diezgan viegli un lēti,
14:01
not very cheap,
ne ļoti lēti,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
taču noteikti lētāk nekā sabrūkošas civilizācijas izmaksas.
14:06
We didn't calculate that precisely,
Mēs neaprēķinājām to tik precīzi,
14:09
but we understand that's very expensive.
tomēr mēs apzināmies, ka tas ir ļoti dārgi.
14:11
You can read the details,
Jūs varat izlasīt detaļas,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
bet, kopsavilkumā, mēs varam pārveidot mūsu ekonomiku.
14:16
We can do it with proven technology.
Mēs to varam izdarīt ar pārbaudītām tehnoloģijām.
14:18
We can do it at an affordable cost.
Mēs to varam izdarīt par pieejamām izmaksām.
14:20
We can do it with existing political structures.
Mēs to varam izdarīt ar esošām politiskām struktūrām.
14:22
The only thing we need to change
Vienīgā lieta, kas mums jāmaina,
14:24
is how we think and how we feel.
ir tas, kā mēs domājam un, kā mēs jūtam.
14:26
And this is where you come in.
Un šajā brīdī iesaistāties jūs.
14:29
When we think about the future I paint,
Kad mēs domājam par manis aprakstīto nākotni,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
protams, mums vajadzētu just mazliet bailes,
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
taču bailes var būt gan stindzinošas, gan pamudinošas.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
Mums ir jāpieņem bailes un tad jārīkojas.
14:39
We need to act
Mums jārīkojas
14:42
like the future depends on it.
tā, kā nākotne ir atkarīga no tā.
14:44
We need to act like we only have one planet.
Mums jārīkojas tā, kā mums ir viena planēta.
14:46
We can do this.
Mēs to varam.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
Es zinu, ka brīvā tirgus fundamentālisti jums teiks,
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
ka lielāka izaugsme, vairāk lietu un 9 miljardi cilvēku, kas iet iepirkties,
14:55
is the best we can do.
ir labākais, ko mēs varam darīt.
14:58
They're wrong.
Viņi kļūdās.
15:00
We can be more,
Mēs varam būt kas vairāk,
15:02
we can be much more.
mēs varam būt kas daudz vairāk.
15:04
We have achieved remarkable things
Mēs esam sasnieguši ievērojamas lietas
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
kopš atklājām, kā audzēt pārtiku pirms aptuveni 10 000 gadiem.
15:09
We've built a powerful foundation
Mēs esam izveidojuši spēcīgus
15:11
of science, knowledge and technology --
zinātnes, zināšanu un tehnoloģijas pamatus,
15:14
more than enough to build a society
kas ir vairāk nekā pietiekami, lai izveidotu sabiedrību,
15:16
where nine billion people
kurā deviņi miljardi cilvēku
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
var dzīvot pieklājīgas, jēgpilnas un apmierinošas dzīves.
15:20
The Earth can support that
Zeme to var nodrošināt,
15:22
if we choose the right path.
ja mēs izvēlamies pareizo ceļu.
15:24
We can choose this moment of crisis
Mēs varam izvēlēties šo krīzes brīdi,
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
lai jautātu un atbildētu lielos sabiedrības evolūcijas jautājumus,
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
piemēram, kas mēs vēlamies būt, kad izaugsim lieli,
15:33
when we move past this bumbling adolescence
kad mēs tiksim pāri šai augstprātīgajai pusaudzībai,
15:36
where we think there are no limits
kurā domājam, ka nekam nav robežu
15:39
and suffer delusions of immortality?
un ciešam no maldiem par nemirstību?
15:41
Well it's time to grow up,
Nu ir laiks pieaugt,
15:44
to be wiser, to be calmer,
būt gudrākiem, būt mierīgākiem,
15:46
to be more considered.
būt apdomīgākiem.
15:48
Like generations before us,
Tāpat kā paaudzes pirms mums,
15:50
we'll be growing up in war --
mēs uzaugsim karā,
15:52
not a war between civilizations,
ne karā starp civilizācijām,
15:54
but a war for civilization,
bet karā par civilizāciju,
15:56
for the extraordinary opportunity
par neparasto iespēju
15:58
to build a society
radīt sabiedrību,
16:00
which is stronger and happier
kura ir spēcīgāka un laimīgāka
16:02
and plans on staying around
un plāno uzkavēties
16:04
into middle age.
līdz pat pusmūžam.
16:06
We can choose life over fear.
Mēs baiļu vietā varam izvēlēties dzīvi.
16:09
We can do what we need to do,
Mēs varam darīt to, kas mums jādara,
16:11
but it will take every entrepreneur,
taču tas prasīs katru uzņēmēju,
16:15
every artist,
katru mākslinieku,
16:17
every scientist, every communicator,
katru zinātnieku, katru speciālistu,
16:19
every mother, every father, every child,
katru māti, katru tēvu, katru bērnu,
16:21
every one of us.
ikvienu no mums.
16:24
This could be our finest hour.
Tā varētu būt mūsu lieliskākā stunda.
16:27
Thank you.
Paldies.
16:30
(Applause)
(Aplausi)
16:32
Translated by Anete Vrpa
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com