English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Paul Gilding: Maapallo on nyt täynnä

Filmed
Views 1,181,674

Olemmeko käyttäneet loppuun kaikki raaka-aineemme? Olemmeko täyttäneet elettävän tilan Maapallolla? Paul Gildingin mukaan olemme, ja seuraukset voivat olla karmivat, hän kertoo puheessaan, joka on osin järkyttävä ja toisaalta, kummallista kyllä, toiveikas.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
Aloitan neljällä sanalla,
00:15
that will provide the context for this week,
jotka määrittävät tätä viikkoa,
00:18
four words that will come to define
neljä sanaa, jotka määrittävät
00:20
this century.
tätä vuosisataa.
00:22
Here they are:
Tässä ne ovat:
00:24
The Earth is full.
Maapallo on nyt täynnä.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
Se on täynnä meitä, täynnä tavaroitamme,
00:29
full of our waste, full of our demands.
täynnä jätettämme, täynnä vaatimuksiamme.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
Kyllä, olemme nerokas ja luova laji,
00:35
but we've created a little too much stuff --
mutta olemme luoneet vähän liian paljon tavaraa --
00:38
so much that our economy is now bigger
niin paljon, että talousjärjestelmämme on nyt isompi
00:42
than its host, our planet.
kuin sen kannattelija, planeettamme.
00:45
This is not a philosophical statement,
Tämä ei ole filosofinen toteamus,
00:48
this is just science
tämä on vain tiedettä,
00:50
based in physics,
pohjautuen fysiikkaan,
00:52
chemistry and biology.
kemiaan ja biologiaan.
00:54
There are many science-based analyses of this,
On monia
00:57
but they all draw the same conclusion --
tieteeseen perustuvia analyysejä tästä, ja ne kaikki päätyvät
00:59
that we're living beyond our means.
samaan lopputulokseen -- elämme yli varojemme.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
Merkittävät tieteilijät Global Footprint Networkistä, esimerkiksi,
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
laskivat, että tarvitsemme noin 1,5 Maapalloa
01:08
to sustain this economy.
ylläpitääksemme tämän talousjärjestelmän.
01:11
In other words,
Toisin sanoen,
01:14
to keep operating at our current level,
jatkaaksemme entiseen malliin
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
tarvitsemme 50 prosenttia enemmän Maata kuin meillä on.
01:18
In financial terms,
Taloustermein,
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
tämä vastaisi sitä, että kuluttaisimme 50 prosenttia enemmän kuin tienaisimme,
01:25
going further into debt every year.
velkaantuen yhä pahemmin.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
Mutta luonnonvaroja ei voi lainata,
01:31
so we're burning through our capital,
joten olemme polttamassa pääomaamme,
01:34
or stealing from the future.
tai varastamassa tulevaisuudeltamme.
01:37
So when I say full, I mean really full --
Kun sanon 'täynnä', tarkoitan todella täyttä --
01:40
well past any margin for error,
selvästi yli virhemarginaalin;
01:43
well past any dispute
menetelmistä kiistelylle
01:45
about methodology.
ei jää jalansijaa.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
Se tarkoittaa sitä, että talousjärjestelmämme ei ole kestävä.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
En ole sanomassa, että se ei ole kiva tai miellyttävä,
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
tai että se on paha jääkarhuille tai metsille,
01:57
though it certainly is.
vaikkakin sitä se varmasti on.
01:59
What I'm saying
Yritän sanoa, että
02:01
is our approach is simply unsustainable.
meidän lähestymistapamme ei ole kestävä.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Toisin sanoen, noiden ikävien fysiikan lakien takia,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
kun asiat eivät ole kestäviä, ne loppuvat.
02:08
But that's not possible, you might think.
Saatatte ajatella, että se ei ole mahdollista.
02:11
We can't stop economic growth.
Emme me voi lopettaa talouden kasvua.
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
Sillä se juuri loppuu: talouden kasvu.
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
Se loppuu, koska kaupattavat resurssit loppuvat.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
Se loppuu, koska kysyntämme kasvaa
02:21
on all the resources, all the capacity,
kaikista resursseista, kaikesta kapasiteetista,
02:26
all the systems of the Earth,
kaikista järjestelmistä Maapallolla,
02:28
which is now having economic damage.
joka nyt saa takkiinsa talousjärjestelmässä.
02:30
When we think about economic growth stopping,
Kun kuvittelemme talouskasvun loppumista,
02:35
we go, "That's not possible,"
ajattelemme: "Se ei ole mahdollista",
02:37
because economic growth is so essential to our society
koska talouden kasvu on niin keskeistä yhteiskunnassamme,
02:40
that is is rarely questioned.
että sitä harvoin kyseenalaistetaan.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
Vaikka kasvu on tuonut monia hyötyjä,
02:46
it is an idea so essential
se on niin keskeinen ajatus,
02:49
that we tend not to understand
että emme oikein ymmärrä
02:51
the possibility of it not being around.
sen poissaolon mahdollisuutta.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
Vaikka se on tuonut monia hyötyjä,
02:55
it is based on a crazy idea --
se perustuu hullulle ajatukselle --
02:57
the crazy idea being
hullu ajatus on se,
03:00
that we can have infinite growth
että meillä voi olla loputon määrä kasvua
03:02
on a finite planet.
äärellisellä planeetalla.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Olen täällä kertomassa, että keisarilla ei ole vaatteita.
03:06
That the crazy idea is just that,
Että se hullu idea
03:09
it is crazy,
on juuri sitä -- hulluutta,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
ja Maapallon täyttyessä, peli on ohi.
03:13
Come on, you're thinking.
Ajattelette,
03:15
That's not possible.
ettei se ole mahdollista.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
Teknologia on ihmeellistä. Ihmiset ovat kekseliäitä.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
On niin monenlaisia keinoja
03:22
We can surely sort this out.
parantaa tapojamme tehdä asioita.
03:24
That's all true.
Varmasti voimme selvittää asian.
03:26
Well, it's mostly true.
Se on totta. Tai enimmäkseen totta.
03:28
We are certainly amazing,
Olemme tosiaan ihmeellisiä,
03:30
and we regularly solve complex problems
me ratkaisemme säännöllisesti ongelmia
03:32
with amazing creativity.
mitä ihmeellisimmällä luovuudella.
03:34
So if our problem
Joten jos ongelmamme olisi
03:36
was to get the human economy down
saattaa talousjärjestelmä
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
150:sta 100 prosenttiin Maapallon kapasiteetista,
03:40
we could do that.
voisimme tehdä sen.
03:43
The problem is we're just warming up
Mutta olemme vasta lämmittelemässä
03:45
this growth engine.
tätä kasvumoottoriamme.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
Me aiomme tehdä tästä raskaasta taloudestamme
03:49
and make it twice as big
kaksi kertaa isomman,
03:52
and then make it four times as big --
ja sitten neljä kertaa isomman --
03:55
not in some distant future,
emme jossain kaukaisessa tulevaisuudessa
03:57
but in less than 40 years,
vaan alle 40 vuodessa,
04:00
in the life time of most of you.
useimpien teidän elinaikananne.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
Kiina aikoo päästä siihen 20 vuodessa.
04:05
The only problem with this plan
Ainoa ongelma tässä suunnitelmassa
04:09
is that it's not possible.
on se, että se ei ole mahdollista.
04:12
In response, some people argue,
Jotkut ihmiset väittävät,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
että tarvitsemme kasvua ratkaisemaan köyhyyden.
04:18
We need it to develop technology.
Tarvitsemme sitä teknologian kehittämiseen.
04:20
We need it to keep social stability.
Tarvitsemme sitä sosiaalisen tasapainon ylläpitoon.
04:22
I find this argument fascinating,
Tämä argumentti on mielenkiintoinen,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
ihan kuin voisimme jotenkin muokata fysiikan lakeja
04:26
to suit our needs.
mieleisiksimme.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
Maapallo ei välitä tarpeistamme.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
Luontoäiti ei neuvottele,
04:37
she just sets rules and describes consequences.
hän vain asettaa säännöt ja näyttää seuraukset.
04:39
And these are not esoteric limits.
Nämä eivät ole vaikeatajuisia rajoja.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
Kyse on ruoasta ja vedestä, maaperästä ja ilmastosta,
04:44
the basic practical and economic foundations
elämiemme käytännöllisistä
04:46
of our lives.
ja taloudellisista peruspilareista.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
Joten idea siitä, että voisimme sulavasti siirtyä
04:53
to a highly-efficient,
äärimmäisen tehokkaaseen,
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
aurinkovoimalla toimivaan tietotalouteen
04:58
transformed by science and technology
tieteen ja teknologian avulla siten,
05:00
so that nine billion people
että yhdeksän miljardia ihmistä
05:02
can live in 2050
voi elää vuonna 2050
05:04
a life of abundance and digital downloads
riittoisaa elämää siirrellen tiedostoja
05:07
is a delusion.
on harhakuvitelma.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Ei niinkään, etteikö olisi mahdollista ruokkia, vaatettaa ja asuttaa
05:12
and have us live decent lives.
meidät kaikki siten, että meillä olisi hyvä elämä.
05:15
It certainly is.
Se on mahdollista.
05:18
But the idea that we can gently grow there
Mutta ajatus siitä, että kasvaisimme siihen
05:20
with a few minor hiccups
siloitellusti pikku hikkoja lukuun ottamatta,
05:22
is just wrong,
on yksinkertaisesti väärä,
05:24
and it's dangerously wrong,
ja vaarallisella tavalla väärä,
05:26
because it means we're not getting ready
koska silloin emme valmistaudu siihen,
05:28
for what's really going to happen.
mitä oikeasti tulee tapahtumaan.
05:30
See what happens when you operate a system
Kun järjestelmää käytetään
05:32
past its limits
sen rajojen yli,
05:35
and then keep on going
ja yhä edelleen
05:37
at an ever-accelerating rate
kiihtyvällä tahdilla,
05:39
is that the system stops working and breaks down.
järjestelmä lopettaa toimimasta ja romahtaa.
05:42
And that's what will happen to us.
Ja niin tulee käymään meille.
05:46
Many of you will be thinking,
Monet teistä ajattelevat,
05:53
but surely we can still stop this.
että tottahan me voimme tämän vielä pysäyttää.
05:55
If it's that bad, we'll react.
Jos asiat menevät pieleen, me reagoimme.
05:57
Let's just think through that idea.
Ajatellaanpa asiaa tarkemmin.
06:00
Now we've had
Olemme saaneet
06:02
50 years of warnings.
50 vuotta varoituksia.
06:04
We've had science proving
Tiede on osoittanut kiireellisen
06:06
the urgency of change.
muutoksen tarpeen.
06:09
We've had economic analysis pointing out
Talousanalyysit ovat osoittaneet,
06:11
that, not only can we afford it,
että meillä ei pelkästään ole varaa
06:13
it's cheaper to act early.
vaan on myös halvempaa
06:15
And yet, the reality is
tarttua asiaan aiemmin. Totuus on, että
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
emme ole tehneet paljon mitään muuttaaksemme suuntaa.
06:19
We're not even slowing down.
Emme ole edes hidastamassa tahtia.
06:22
Last year on climate, for example,
Ilmaston osalta, viime vuonna
06:25
we had the highest global emissions ever.
aiheutimme suurimmat päästöt ikinä.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
Ruoan, veden, maaperän ja ilmaston suhteen
06:29
is all much the same.
tarina on melko samanlainen.
06:32
I actually don't say this in despair.
En sano tätä epätoivoisena.
06:35
I've done my grieving about the loss.
Olen tehnyt surutyön menetyksen osalta.
06:37
I accept where we are.
Hyväksyn tilanteen.
06:39
It is sad,
Se on surullista,
06:41
but it is what it is.
mutta minkäs teet.
06:43
But it is also time
On aika
06:45
that we ended our denial
lopettaa asian kieltäminen
06:47
and recognized
ja tunnistaa,
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
ettemme ole toimimassa, edes sinne päin,
06:51
and we're not going to act
ja emme aio toimia,
06:54
until this crisis hits the economy.
kunnes talous joutuu kriisiin.
06:56
And that's why the end of growth
Ja siksi kasvun loppuminen
06:58
is the central issue
on keskeinen asia
07:00
and the event that we need to get ready for.
ja tapahtuma, johon meidän tulee valmistautua.
07:02
So when does this transition begin?
Milloin tämä siirtymävaihe alkaa?
07:06
When does this breakdown begin?
Milloin luhistuminen alkaa?
07:08
In my view, it is well underway.
Mielestäni se on jo meneillään.
07:10
I know most people don't see it that way.
Tiedän, etteivät useimmat ihmiset näe sitä niin.
07:13
We tend to look at the world,
Emme tapaa katsoa maailmaa
07:15
not as the integrated system that it is,
kokonaisuutena, jollainen se on,
07:17
but as a series of individual issues.
vaan yksittäisinä tapahtumina.
07:19
We see the Occupy protests,
Näemme Occupy-protesteja,
07:21
we see spiraling debt crises,
eskaloituvia lainakriisejä,
07:24
we see growing inequality,
kasvavaa epätasa-arvoa,
07:26
we see money's influence on politics,
rahan vaikutusta politiikkaan,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
resurssien rajoituksia, ruoan ja öljyn hinnat.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
Mutta näemme virheellisesti nämä
07:33
as individual problems to be solved.
yksittäisinä ratkaisua kaipaavina ongelmina.
07:35
In fact, it's the system
Itse asiassa, koko järjestelmä
07:39
in the painful process of breaking down --
on kivuliaasti luhistumassa --
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
meidän lainavetoinen talouskasvumme,
07:44
of ineffective democracy,
tehoton demokratia,
07:47
of overloading planet Earth,
ylikansoitettu planeettamme,
07:49
is eating itself alive.
on syömässä itseään hengiltä.
07:51
I could give you countless studies
Voisin näyttää teille
07:56
and evidence to prove this,
lukemattomia tutkimuksia, jotka osoittavat sen,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
mutta en tee niin, koska jos vain haluaa,
08:00
that evidence is all around you.
näkee, että todisteet ovat kaikkialla ympärillämme.
08:02
I want to talk to you about fear.
Haluan puhua teille pelosta.
08:05
I want to do so because, in my view,
Teen niin, koska nähdäkseni
08:08
the most important issue we face
suurin este, jonka nyt kohtaamme,
08:11
is how we respond
on kysymys, miten
08:16
to this question.
vastaamme tähän kysymykseen.
08:18
The crisis is now inevitable.
Kriisi ei ole vältettävissä.
08:20
This issue is, how will we react?
Kysymys on, miten tulemme reagoimaan?
08:23
Of course, we can't know what will happen.
Emme tietenkään tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
08:27
The future is inherently uncertain.
Tulevaisuus on luonnostaan epävarma.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
Mietitäänpä mitä tieteen mukaan
08:32
is likely to happen.
todennäköisesti tapahtuu.
08:35
Imagine our economy
Kuvitelkaa taloutemme,
08:38
when the carbon bubble bursts,
kun hiili[dioksidi]kupla puhkeaa,
08:41
when the financial markets recognize
kun markkinat havaitsevat, että
08:43
that, to have any hope
ylläpitääksemme jonkinlaista toivoa
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
ilmaston kontrolloimattoman syöksyn estämisestä,
08:47
the oil and coal industries are finished.
öljy- ja hiiliteollisuus ovat tiensä lopussa.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
Kuvitelkaa Kiina, Intia ja Pakistan ryhtymässä sotaan,
08:54
as climate impacts
kun ilmastonmuutos
08:57
generate conflict over food and water.
aiheuttaa riitaa ruoasta ja vedestä.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
Kuvitelkaa Lähi-itä ilman sen öljytuloja,
09:03
but with collapsing governments.
mutta hallitukset hajoamassa.
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
Kuvitelkaa kuinka loppuun asti hiottu ja ajoitettu ruokateollisuutemme
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
ja rasittunut maatalousjärjestelmämme pettävät altamme,
09:12
and supermarket shelves emptying.
ja supermarkettien hyllyt tyhjenevät.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
Kuvitelkaa 30 prosentin työttömyys Amerikassa,
09:19
as the global economy is gripped
kun globaali talous
09:22
by fear and uncertainty.
kyyristelee pelossa ja epävarmuudessa.
09:24
Now imagine what that means for you,
Nyt kuvitelkaa mitä se merkitsee teille,
09:26
your family, your friends,
perheellenne, ystävillenne,
09:28
your personal financial security.
omalle taloudelliselle turvallenne.
09:31
Imagine what it means
Kuvitelkaa, mitä se merkitsee
09:33
for your personal security
turvallisuudellenne,
09:35
as a heavily armed civilian population
kun vahvasti aseistettu siviiliväestö
09:37
gets angrier and angrier
on yhä vihaisempi siitä,
09:39
about why this was allowed to happen.
että tämän annettiin tapahtua.
09:41
Imagine what you'll tell your children
Kuvitelkaa kertomassa lapsillenne
09:45
when they ask you,
heidän kysyessään:
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
"Äiti ja isi, vuonna 2012,
09:49
what was it like
millaista oli,
09:51
when you'd had the hottest decade on record
kun oli kuumin vuosikymmen ikinä
09:53
for the third decade in a row,
jo kolmatta vuosikymmentä peräkkäin,
09:56
when every scientific body in the world was saying
ja tieteilijät sanoivat, että
09:58
you've got a major problem,
teillä on iso ongelma,
10:01
when the oceans were acidifying,
kun merten happamuus lisääntyi,
10:04
when oil and food prices were spiking,
kun öljyn ja ruoan hinta nousi huippuunsa,
10:06
when they were rioting in the streets of London
kun Lontoossa oli mellakoita
10:08
and occupying Wall Street?
ja Wall Street otettiin haltuun?
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
Kun systeemi oli selvästi hajoamassa, äiti ja isi,
10:13
what did you do, what were you thinking?"
mitä te teitte, mitä te ajattelitte?"
10:16
So how do you feel
Miltä sinusta tuntuu,
10:21
when the lights go out
kun valot sammuvat
10:24
on the global economy in your mind,
globaalille taloudelle mielessänne,
10:26
when your assumptions about the future
kun oletukset tulevaisuudesta
10:30
fade away
katoavat,
10:33
and something very different emerges?
ja jotain muuta tulee tilalle?
10:35
Just take a moment
Hetken ajan,
10:38
and take a breath
hengittäkää sisään,
10:40
and think, what do you feel
ja ajatelkaa, mitä tunnette
10:42
at this point?
tällä hetkellä?
10:45
Perhaps denial.
Ehkä kiellätte asian.
10:51
Perhaps anger.
Ehkä tunnette suuttumusta.
10:54
Maybe fear.
Tai pelkoa.
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
Emme tietenkään tiedä, mitä tulee tapahtumaan,
11:02
and we have to live with uncertainty.
ja meidän täytyy elää epävarmuudessa.
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
Mutta ajatellessamme kuvaamiani mahdollisuuksia,
11:08
we should feel a bit of fear.
meidän tulisi olla vähän peloissamme.
11:12
We are in danger, all of us,
Olemme kaikki vaarassa,
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
ja olemme kehittyneet vastaamaan vaaraan pelolla
11:19
to motivate a powerful response,
saadaksemme aikaan voimakkaan reaktion,
11:22
to help us bravely face a threat.
joka auttaa meitä kohtaamaan uhan.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Mutta tällä kertaa se ei ole tiikeri luolan suulla.
11:29
You can't see the danger at your door.
Emme voi nähdä vaaraa ovellamme.
11:32
But if you look,
Mutta jos katsoo,
11:35
you can see it at the door of your civilization.
voi nähdä sivilisaatiomme oven.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Siksi meidän pitää tuntea vastareaktiomme, kun valot ovat vielä päällä,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
koska jos odotamme kriisin alkamiseen saakka,
11:44
we may panic and hide.
saatamme hätääntyä ja piiloutua.
11:47
If we feel it now and think it through,
Jos ajattelemme asian läpi nyt,
11:49
we will realize we have nothing to fear
huomaamme, ettei ole mitään pelättävää
11:51
but fear itself.
paitsi pelko itse.
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Kyllä, tästä tulee rumaa jälkeä ja pian --
11:58
certainly in our lifetime --
takuulla omana elinaikanamme --
12:01
but we are more than capable
mutta kykenemme
12:03
of getting through everything that's coming.
selviämään kaikesta, mitä on tuloillaan.
12:05
You see, those people that have faith
Ihmiset, jotka uskovat,
12:08
that humans can solve any problem,
että ihmiset voivat ratkaista kaikki ongelmat,
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
että teknologialla ei ole rajoja, että markkinat voivat olla hyvällä asialla,
12:14
are in fact right.
ovat itse asiassa oikeassa.
12:17
The only thing they're missing
Ainoa mitä puuttuu
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
on kunnon kriisi, joka saisi meidät liikkeelle.
12:21
When we feel fear and we fear loss
Kun olemme peloissamme ja pelkäämme menettää,
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
kykenemme melko uskomattomiin asioihin.
12:27
Think about war.
Ajatelkaa sotaa.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Pearl Harborin pommituksen jälkeen kesti vain neljä päivää
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
hallitukselta kieltää siviiliautojen valmistus
12:36
and to redirect the auto industry,
ja siirtää autoteollisuuden suunta,
12:38
and from there to rationing of food and energy.
ja siitä edelleen ruoan ja energian sääntelyyn.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
Ajatelkaa, miten yhtiö vastaa konkurssiuhkaan
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
ja miten mahdottomalta tuntunut muutos tuleekin tehdyksi.
12:47
Think about how an individual responds
Ajatelkaa, miten yksilöt reagoivat
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
diagnoosiin hengenvaarallisesta sairaudesta
12:52
and how lifestyle changes
ja miten muutokset elämäntapaan,
12:55
that previously were just too difficult
jotka olivat liian vaikeita,
12:57
suddenly become relatively easy.
yhtäkkiä ovatkin melko helppoja.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
Olemme fiksuja, itse asiassa melko ällistyttäviä,
13:04
but we do love a good crisis.
mutta me tarvitsemme kunnon kriisin.
13:07
And the good news, this one's a monster.
Hyvä uutinen, tämä on sellainen.
13:09
(Laughter)
(Naurua)
13:11
Sure, if we get it wrong,
Toki, jos mokaamme,
13:13
we could face the end of this civilization,
saatamme kohdata sivilisaation tuhon,
13:15
but if we get it right,
mutta jos onnistumme,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
se voisi sen sijaan olla sivilisaation alku.
13:19
And how cool would it be
Kuinka makeeta sinun olisikaan
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
kertoa lapsenlapsillesi, että olit osa sitä?
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Sille ei ole mitään teknistä tai taloudellista estettä.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
Tieteilijät kuten James Hansen kertovat,
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
että meidän täytynee leikata CO2-päästöt kokonaan
13:36
in just a few decades.
vain muutamassa vuosikymmenessä.
13:39
I wanted to know what that would take,
Halusin tietää, mitä se vaatisi,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
joten työskentelin norjalaisen professori Jørgen Randersin kanssa
13:43
to find the answer.
löytääkseni vastauksen.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
Kehitimme suunnitelman nimeltä "The One Degree War Plan" --
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
nimetty operaation vaatiman liikkellekannallepanon ja keskittämisen takia.
13:52
To my surprise,
Yllätyksekseni
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
CO2-päästöjen eliminointi yhteiskunnastamme vain 20 vuodessa
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
on itse asiassa melko helppoa ja halpaa,
14:01
not very cheap,
no ei kovin halpaa,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
mutta varmasti halvempaa kuin sivilisaation romahtamisen kustannukset.
14:06
We didn't calculate that precisely,
Emme ole laskeneet sitä,
14:09
but we understand that's very expensive.
mutta ymmärrämme, että se on hyvin kallista.
14:11
You can read the details,
Voitte lukea yksityiskohdat,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
mutta yhteenvetona: voimme muuttaa
14:16
We can do it with proven technology.
talousjärjestelmämme.
14:18
We can do it at an affordable cost.
Voimme tehdä sen olemassaolevalla teknologialla.
14:20
We can do it with existing political structures.
Voimme tehdä sen kohtuullisin kustannuksin.
14:22
The only thing we need to change
Voimme tehdä sen nykyisillä poliittisilla rakenteilla.
14:24
is how we think and how we feel.
Ainoa, mitä pitää muuttaa, on miten ajattelemme
14:26
And this is where you come in.
ja mitä tunnemme. Ja tässä te astutte kuvaan.
14:29
When we think about the future I paint,
Kun ajattelemme tulevaisuutta, jota kuvailen,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
meidän pitäisi tietysti olla vähän peloissamme.
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
Mutta pelko voi olla lamauttavaa tai motivoivaa.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
Meidän täytyy hyväksyä pelko ja sitten toimia.
14:39
We need to act
Meidän täytyy toimia
14:42
like the future depends on it.
kuin tulevaisuutemme riippuisi siitä.
14:44
We need to act like we only have one planet.
Meidän täytyy toimia kuin meillä olisi vain yksi planeetta.
14:46
We can do this.
Pystymme tähän.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
Tiedän, että vapaiden markkinoiden fundamentalistit kertovat teille,
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
että lisää kasvua, lisää tavaroita ja yhdeksän miljardia ihmistä shoppailemassa
14:55
is the best we can do.
on parasta, mitä voimme tehdä.
14:58
They're wrong.
He ovat väärässä.
15:00
We can be more,
Voimme olla enemmän,
15:02
we can be much more.
voimme olla paljon enemmän.
15:04
We have achieved remarkable things
Olemme saavuttaneet huimia edistysaskeleita siitä asti,
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
kun keksimme miten kasvattaa ruokaa
15:09
We've built a powerful foundation
10 000 vuotta sitten. Olemme rakentaneet voimalliset perustukset
15:11
of science, knowledge and technology --
tieteestä, tiedosta ja teknologiasta --
15:14
more than enough to build a society
enemmän kuin tarpeeksi
15:16
where nine billion people
rakentaaksemme yhteiskunnan, jossa yhdeksän miljardia
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
ihmistä voi elää kohtuullista, mielekästä
15:20
The Earth can support that
ja tyydyttävää elämää. Maapallo pystyy siihen,
15:22
if we choose the right path.
jos valitsemme oikean reitin.
15:24
We can choose this moment of crisis
Tämä kriisi voi saada meidät
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
kysymään ja vastaamaan yhteiskunnan kehityksen isoihin kysymyksiin --
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
kuten, mitä haluamme olla, kun kasvamme isoiksi,
15:33
when we move past this bumbling adolescence
kun siirrymme pomppuisan nuoruuden läpi
15:36
where we think there are no limits
ajatellen, että ei ole rajoja,
15:39
and suffer delusions of immortality?
ja kuvittelemme olevamme kuolemattomia?
15:41
Well it's time to grow up,
No, nyt on aika kasvaa isoksi,
15:44
to be wiser, to be calmer,
viisaammaksi, tyynemmäksi,
15:46
to be more considered.
harkitsevaisemmaksi.
15:48
Like generations before us,
Kuten sukupolvet ennen meitä,
15:50
we'll be growing up in war --
mekin kasvamme sodan aikana --
15:52
not a war between civilizations,
emme sivilisaatioiden välisen sodan,
15:54
but a war for civilization,
vaan sodan sivilisaation puolesta,
15:56
for the extraordinary opportunity
sen mahdollisuuden vuoksi,
15:58
to build a society
että voisimme rakentaa yhteiskunnan,
16:00
which is stronger and happier
joka on voimakkaampi ja onnellisempi
16:02
and plans on staying around
ja aikoo pysyä täällä
16:04
into middle age.
keski-ikään asti.
16:06
We can choose life over fear.
Voimme valita elämän pelon sijaan.
16:09
We can do what we need to do,
Voimme tehdä tarvittavan,
16:11
but it will take every entrepreneur,
mutta se vaatii jokaisen yrittäjän,
16:15
every artist,
jokaisen taitelijan,
16:17
every scientist, every communicator,
jokaisen tietelijän, tiedonlevittäjän,
16:19
every mother, every father, every child,
jokaisen äidin, isän, lapsen,
16:21
every one of us.
jokaisen meistä.
16:24
This could be our finest hour.
Tämä voi olla meidän tähtihetkemme.
16:27
Thank you.
Kiitos.
16:30
(Applause)
(Aplodeja)
16:32
Translated by Ulla Vainio
Reviewed by Sami Andberg

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com