English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Paul Gilding: The Earth is full

Paul Gilding: Ziemia jest przepełniona

Filmed
Views 1,181,674

Czy zużyliśmy już wszystkie bogactwa naturalne? Czy zasiedliliśmy już całą Ziemię? Paul Gilding twierdzi, że tak i że będzie to miało druzgocące konsekwencje. Wszytko to w przerażającej i dziwnie optymistycznej prezentacji.

- Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk. Full bio

Let me begin with four words
Zacznę od słów,
00:15
that will provide the context for this week,
które dadzą kontekst na ten tydzień,
00:18
four words that will come to define
słów, które określą
00:20
this century.
ten wiek.
00:22
Here they are:
Oto one:
00:24
The Earth is full.
Ziemia jest przepełniona.
00:26
It's full of us, it's full of our stuff,
Przepełniona nami, naszymi rzeczami,
00:29
full of our waste, full of our demands.
śmieciami i żądaniami.
00:32
Yes, we are a brilliant and creative species,
Oczywiście jesteśmy fantastycznym i twórczym gatunkiem,
00:35
but we've created a little too much stuff --
ale wytworzyliśmy już trochę za dużo.
00:38
so much that our economy is now bigger
Tak dużo, że nasza gospodarka jest obecnie większa
00:42
than its host, our planet.
od naszego gospodarza, naszej planety.
00:45
This is not a philosophical statement,
To nie teza filozoficzna,
00:48
this is just science
to po prostu nauka
00:50
based in physics,
oparta na fizyce,
00:52
chemistry and biology.
chemii i biologii.
00:54
There are many science-based analyses of this,
Istnieje wiele naukowych analiz tego stanu rzeczy,
00:57
but they all draw the same conclusion --
wszystkie mają tą samą konkluzję,
00:59
that we're living beyond our means.
że żyjemy ponad stan.
01:02
The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example,
Wybitny naukowiec z organizacji Global Footprint Network,
01:05
calculate that we need about 1.5 Earths
obliczył, że potrzebujemy ok. 1,5 Ziemi
01:08
to sustain this economy.
by podtrzymać obecną gospodarkę.
01:11
In other words,
Innymi słowy,
01:14
to keep operating at our current level,
by móc funkcjonować na obecnym poziomie,
01:16
we need 50 percent more Earth than we've got.
potrzebujemy o 50% więcej Ziemi, niż dysponujemy.
01:18
In financial terms,
Z punktu widzenia finansów
01:23
this would be like always spending 50 percent more than you earn,
to tak, jakbyśmy zawsze wydawali 50% więcej, niż zarabiamy,
01:25
going further into debt every year.
popadając co roku w coraz większe długi.
01:29
But of course, you can't borrow natural resources,
Oczywiście nie można pożyczać bogactw naturalnych,
01:31
so we're burning through our capital,
więc albo się zadłużamy,
01:34
or stealing from the future.
albo kradniemy naturze.
01:37
So when I say full, I mean really full --
Mówiąc przepełniona, myślę dosłownie: przepełniona,
01:40
well past any margin for error,
daleko za jakimkolwiek marginesem błędu,
01:43
well past any dispute
poza jakąkolwiek dyskusją
01:45
about methodology.
o metodologii.
01:47
What this means is our economy is unsustainable.
Oznacza to, że nasza gospodarka nie przetrwa.
01:51
I'm not saying it's not nice or pleasant
Nie mówię, że nie jest to przykre
01:54
or that it's bad for polar bears or forests,
albo złe dla niedźwiedzi polarnych czy lasów,
01:57
though it certainly is.
oczywiście, że jest.
01:59
What I'm saying
Twierdzę,
02:01
is our approach is simply unsustainable.
nasze podejście jest nie do zaakceptowania.
02:03
In other words, thanks to those pesky laws of physics,
Innymi słowy, dzięki tym nieznośnym prawom fizyki,
02:05
when things aren't sustainable, they stop.
kiedy coś nie może funkcjonować, zatrzymuje się.
02:08
But that's not possible, you might think.
Możecie pomyśleć, że to niemożliwe.
02:11
We can't stop economic growth.
Rozwój gospodarki nie może się zatrzymać,
02:13
Because that's what will stop: economic growth.
a zatrzyma się
02:15
It will stop because of the end of trade resources.
z powodu wyczerpania zasobów.
02:18
It will stop because of the growing demand of us
Zatrzyma się, przez wzrost popytu
02:21
on all the resources, all the capacity,
na wszystkie zasoby i całą powierzchnię,
02:26
all the systems of the Earth,
na wszystkie systemy na Ziemi,
02:28
which is now having economic damage.
które teraz cierpią z powodu szkód w gospodarce.
02:30
When we think about economic growth stopping,
Słysząc o zatrzymaniu wzrostu gospodarczego,
02:35
we go, "That's not possible,"
mówimy, że to niemożliwe,
02:37
because economic growth is so essential to our society
ponieważ jest tak ważny dla społeczeństwa,
02:40
that is is rarely questioned.
że rzadko sie go kwestionuje.
02:43
Although growth has certainly delivered many benefits,
Pomimo, że wzrost zdecydowanie dostarczył wielu korzyści,
02:46
it is an idea so essential
jest kwestią tak istotną,
02:49
that we tend not to understand
że nie możemy zrozumieć,
02:51
the possibility of it not being around.
jak mogłoby go nie być.
02:53
Even though it has delivered many benefits,
Mimo wielu płynących z niego korzyści,
02:55
it is based on a crazy idea --
oparty jest na idei,
02:57
the crazy idea being
idei bardzo szalonej,
03:00
that we can have infinite growth
że możemy mieć nieograniczony wzrost
03:02
on a finite planet.
na ograniczonej planecie.
03:04
And I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Jestem tu, by powiedzieć, że cesarz jest nagi.
03:06
That the crazy idea is just that,
Idea ta jest po prostu szalona,
03:09
it is crazy,
Idea ta jest po prostu szalona,
03:11
and with the Earth full, it's game over.
a z przepełnioną Ziemią to koniec.
03:13
Come on, you're thinking.
Pewnie myślicie,
03:15
That's not possible.
że to niemożliwe.
03:17
Technology is amazing. People are innovative.
Technologia jest niesamowita. Ludzie są innowacyjni.
03:19
There are so many ways we can improve the way we do things.
Możemy na tyle sposobów polepszyć to, co robimy.
03:22
We can surely sort this out.
Na pewno jakoś to rozwiążemy.
03:24
That's all true.
To wszystko prawda.
03:26
Well, it's mostly true.
W większości.
03:28
We are certainly amazing,
Na pewno jesteśmy niesamowici
03:30
and we regularly solve complex problems
i ciągle rozwiązujemy skomplikowane problemy
03:32
with amazing creativity.
używając niesamowitej kreatywności.
03:34
So if our problem
Gdyby naszym problemem było
03:36
was to get the human economy down
zmniejszenie gospodarki
03:38
from 150 percent to 100 percent of the Earth's capacity,
ze 150% do 100% pojemności Ziemi,
03:40
we could do that.
moglibyśmy to zrobić.
03:43
The problem is we're just warming up
Problem w tym, że dopiero rozgrzewamy
03:45
this growth engine.
silnik wzrostu.
03:47
We plan to take this highly-stressed economy
Planujemy tę wysoce obciążoną gospodarkę
03:49
and make it twice as big
zwiększyć dwukrotnie,
03:52
and then make it four times as big --
a nawet czterokrotnie,
03:55
not in some distant future,
nie w dalekiej przyszłości,
03:57
but in less than 40 years,
ale za mniej niż 40 lat,
04:00
in the life time of most of you.
jeszcze za życia większości z was.
04:02
China plans to be there in just 20 years.
Chiny planują to osiągnąć w ciągu 20 lat.
04:05
The only problem with this plan
Problem w tym,
04:09
is that it's not possible.
że to niemożliwe.
04:12
In response, some people argue,
Przeciwnicy argumentują,
04:16
but we need growth, we need it to solve poverty.
że potrzebujemy wzrostu do walki z biedą,
04:18
We need it to develop technology.
rozwoju technologii,
04:20
We need it to keep social stability.
utrzymania równowagi społecznej.
04:22
I find this argument fascinating,
To bardzo fascynujący argument,
04:24
as though we can kind of bend the rules of physics
jakbyśmy mogli nagiąć prawa fizyki
04:26
to suit our needs.
do swoich potrzeb.
04:29
It's like the Earth doesn't care what we need.
Tak jakby Ziemi nie obchodziły nasze potrzeby.
04:34
Mother nature doesn't negotiate;
Matka natura nie negocjuje;
04:37
she just sets rules and describes consequences.
tylko ustala zasady i wskazuje konsekwencje.
04:39
And these are not esoteric limits.
To nie są zamknięte ograniczenia.
04:42
This is about food and water, soil and climate,
Mówimy o żywności, wodzie, ziemi i klimacie,
04:44
the basic practical and economic foundations
faktycznych i ekonomicznych podstawach
04:46
of our lives.
naszego życia.
04:49
So the idea that we can smoothly transition
Idea gładkiego przejścia
04:53
to a highly-efficient,
na wysoce wydajną,
04:56
solar-powered, knowledge-based economy
zasilaną energią słoneczną, opartą na wiedzy gospodarkę,
04:58
transformed by science and technology
zmienioną przez naukę i technologię,
05:00
so that nine billion people
tak by 9 miliardów ludzi
05:02
can live in 2050
mogło żyć w 2050 roku
05:04
a life of abundance and digital downloads
w obfitości i cyfrowej rzeczywistości,
05:07
is a delusion.
to iluzja.
05:09
It's not that it's not possible to feed, clothe and house us all
Nie chodzi o to, że nie wyżywimy się, ubierzemy
05:12
and have us live decent lives.
i nie zapewnimy sobie dachu nad głową, by normalnie żyć.
05:15
It certainly is.
To na pewno jest możliwe.
05:18
But the idea that we can gently grow there
Idea, że możemy tam spokojnie się rozwijać
05:20
with a few minor hiccups
z kilkoma drobnymi przeszkodami,
05:22
is just wrong,
jest niebezpiecznie błędna,
05:24
and it's dangerously wrong,
jest niebezpiecznie błędna,
05:26
because it means we're not getting ready
ponieważ oznacza to, że nie przygotowujemy się
05:28
for what's really going to happen.
na to, co ma naprawdę nastąpić.
05:30
See what happens when you operate a system
Wiadomo, że eksploatując system
05:32
past its limits
poza granicami jego możliwości
05:35
and then keep on going
przy ciągłym przyspieszaniu,
05:37
at an ever-accelerating rate
przy ciągłym przyspieszaniu,
05:39
is that the system stops working and breaks down.
zatrzyma się on i załamie.
05:42
And that's what will happen to us.
To własnie stanie się z nami.
05:46
Many of you will be thinking,
Wielu z was będzie myśleć,
05:53
but surely we can still stop this.
że można jeszcze tego uniknąć.
05:55
If it's that bad, we'll react.
Jeśli jest aż tak źle, odpowiednio zareagujemy.
05:57
Let's just think through that idea.
Zastanówmy się nad tym.
06:00
Now we've had
Od 50 lat
06:02
50 years of warnings.
dostajemy ostrzeżenia.
06:04
We've had science proving
Nauka alarmowała nas
06:06
the urgency of change.
o potrzebie radykalnych zmian.
06:09
We've had economic analysis pointing out
Analizy gospodarcze wskazywały,
06:11
that, not only can we afford it,
że nie tylko nas na to stać,
06:13
it's cheaper to act early.
ale będzie o wiele taniej, jeśli zareagujemy wcześniej.
06:15
And yet, the reality is
W rzeczywistości,
06:17
we've done pretty much nothing to change course.
nie zrobiliśmy prawie nic, by cokolwiek zmienić.
06:19
We're not even slowing down.
Nawet nie zwalniamy.
06:22
Last year on climate, for example,
W przypadku klimatu, w zeszłym roku
06:25
we had the highest global emissions ever.
mieliśmy największe emisje zanieczyszczeń w historii.
06:27
The story on food, on water, on soil, on climate
W kwestii żywności, wody, ziemi i klimatu
06:29
is all much the same.
jest bardzo podobnie.
06:32
I actually don't say this in despair.
Nie mówię tego z rozpaczy.
06:35
I've done my grieving about the loss.
Już ubolewałem nad stratą.
06:37
I accept where we are.
Akceptuję nasze położenie.
06:39
It is sad,
To smutne,
06:41
but it is what it is.
ale jest, jak jest.
06:43
But it is also time
Nadszedł czas,
06:45
that we ended our denial
by skończyć z zaprzeczaniem
06:47
and recognized
i przyznać,
06:49
that we're not acting, we're not close to acting
że nie działamy
06:51
and we're not going to act
i nie zaczniemy,
06:54
until this crisis hits the economy.
dopóki gospodarki nie dosięgnie kryzys.
06:56
And that's why the end of growth
Dlatego zatrzymanie wzrostu
06:58
is the central issue
jest główną kwestią,
07:00
and the event that we need to get ready for.
na którą musimy być przygotowani.
07:02
So when does this transition begin?
Kiedy zacznie się ta zmiana?
07:06
When does this breakdown begin?
Kiedy nastąpi załamanie?
07:08
In my view, it is well underway.
Sądzę, że to już się dzieje.
07:10
I know most people don't see it that way.
Nie wszyscy patrzą na to w ten sposób.
07:13
We tend to look at the world,
Zwykliśmy patrzeć na świat,
07:15
not as the integrated system that it is,
nie jak na zintegrowany system, jakim jest,
07:17
but as a series of individual issues.
lecz jak na serię pojedynczych zdarzeń.
07:19
We see the Occupy protests,
Widzimy protesty ruchu Occupy,
07:21
we see spiraling debt crises,
kryzysy zadłużeniowe,
07:24
we see growing inequality,
zwiększające się nierówności,
07:26
we see money's influence on politics,
wpływ pieniędzy na politykę,
07:28
we see resource constraint, food and oil prices.
ograniczenie zasobów, żywności i ceny ropy.
07:30
But we see, mistakenly, each of these issues
Błędnie rozpatrujemy te kwestie
07:33
as individual problems to be solved.
jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
07:35
In fact, it's the system
W rzeczywistości jest to system,
07:39
in the painful process of breaking down --
który w bolesny sposób załamuje się,
07:41
our system, of debt-fueled economic growth,
nasz system, wzrostu gospodarczego napędzanego długiem,
07:44
of ineffective democracy,
nieskutecznej demokracji,
07:47
of overloading planet Earth,
przepełnionej Ziemi,
07:49
is eating itself alive.
system pożerający sam siebie.
07:51
I could give you countless studies
Mógłbym przedstawić niezliczone badania
07:56
and evidence to prove this,
i dowody potwierdzające to,
07:57
but I won't because, if you want to see it,
ale nie przedstawię, ponieważ jeśli chcecie to dostrzec,
08:00
that evidence is all around you.
dowód jest wokół was.
08:02
I want to talk to you about fear.
Chcę opowiedzieć wam o strachu,
08:05
I want to do so because, in my view,
ponieważ wg. mnie,
08:08
the most important issue we face
najważniejszą kwestią dla nas jest to,
08:11
is how we respond
w jaki sposób zareagujemy.
08:16
to this question.
w jaki sposób zareagujemy.
08:18
The crisis is now inevitable.
Kryzys jest nieunikniony.
08:20
This issue is, how will we react?
Najważniejsze: jak zareagujemy?
08:23
Of course, we can't know what will happen.
Oczywiście nie wiemy co nastąpi.
08:27
The future is inherently uncertain.
Przyszłość jest niepewna.
08:30
But let's just think through what the science is telling us
Przemyślmy więc, co stanie się,
08:32
is likely to happen.
wg. nauki.
08:35
Imagine our economy
Wyobraźcie sobie naszą gospodarkę,
08:38
when the carbon bubble bursts,
gdy pęknie bańka węglowa,
08:41
when the financial markets recognize
kiedy zauważą to rynki finansowe,
08:43
that, to have any hope
by mieć jakąkolwiek nadzieję
08:45
of preventing the climate spiraling out of control,
na zapobieżenie wymknięciu się pogarszającego się klimatu spod kontroli,
08:47
the oil and coal industries are finished.
przemysł paliwowy i węglowy muszą upaść.
08:50
Imagine China, India and Pakistan going to war
Wyobraźcie sobie wojnę z Chinami, Indiami i Pakistanem,
08:54
as climate impacts
wpływy klimatu
08:57
generate conflict over food and water.
będą skutkować konfliktami o żywność i wodę.
08:59
Imagine the Middle East without oil income,
Wyobraźcie sobie Środkowy Wschód bez wpływów ze sprzedaży ropy,
09:03
but with collapsing governments.
a z upadającymi rządami.
09:06
Imagine our highly-tuned, just-in-time food industry
Wyobraźcie sobie nasz napięty i dostrojony do potrzeb przemysł spożywczy
09:08
and our highly-stressed agricultural system failing
oraz nasze upadające rolnictwo
09:12
and supermarket shelves emptying.
i coraz bardziej opustoszałe półki w supermarketach.
09:15
Imagine 30 percent unemployment in America
Wyobraźcie sobie 30% bezrobocie w USA,
09:19
as the global economy is gripped
jako efekt nacisku na globalną gospodarkę,
09:22
by fear and uncertainty.
wywołany strachem i niepewnością.
09:24
Now imagine what that means for you,
Wyobraźcie sobie, co to oznacza dla was,
09:26
your family, your friends,
waszych rodzin, przyjaciół,
09:28
your personal financial security.
waszego bezpieczeństwa finansowego.
09:31
Imagine what it means
Wyobraźcie sobie, co to oznacza
09:33
for your personal security
dla waszego osobistego bezpieczeństwa,
09:35
as a heavily armed civilian population
jeśli uzbrojone po uszy społeczeństwo
09:37
gets angrier and angrier
będzie coraz bardziej wściekłe
09:39
about why this was allowed to happen.
o to, dlaczego dopuszczono do takiej sytuacji.
09:41
Imagine what you'll tell your children
Wyobraźcie sobie, co powiedzie swoim dzieciom,
09:45
when they ask you,
kiedy spytają:
09:47
"So, in 2012, Mom and Dad,
"Mamo, tato, jak to było
09:49
what was it like
w 2012 r.
09:51
when you'd had the hottest decade on record
kiedy mieliście najgorętszą dekadę
09:53
for the third decade in a row,
po raz trzeci z rzędu,
09:56
when every scientific body in the world was saying
kiedy to naukowcy na całym świecie alarmowali,
09:58
you've got a major problem,
że macie poważny problem,
10:01
when the oceans were acidifying,
kiedy zakwaszały się oceany,
10:04
when oil and food prices were spiking,
ceny ropy i żywności gwałtownie wzrastały,
10:06
when they were rioting in the streets of London
na ulicach Londynu protestowano
10:08
and occupying Wall Street?
i okupowano Wall Street?
10:11
When the system was so clearly breaking down, Mom and Dad,
Mamo, tato, kiedy system tak wyraźnie upadał,
10:13
what did you do, what were you thinking?"
to co zrobiliście? O czym myśleliście?"
10:16
So how do you feel
Co zrobicie,
10:21
when the lights go out
kiedy diametralnie zmieni się
10:24
on the global economy in your mind,
globalna gospodarka,
10:26
when your assumptions about the future
a wasze założenia odnośnie przyszłości
10:30
fade away
powoli znikną
10:33
and something very different emerges?
i stanie się coś zupełnie nieoczekiwanego?
10:35
Just take a moment
Zastanówcie się,
10:38
and take a breath
weźcie głęboki wdech
10:40
and think, what do you feel
i pomyślcie, co teraz czujecie?
10:42
at this point?
i pomyślcie, co teraz czujecie?
10:45
Perhaps denial.
Może zaprzeczenie?
10:51
Perhaps anger.
Złość?
10:54
Maybe fear.
Strach?
10:57
Of course, we can't know what's going to happen
Oczywiście nie wiemy dokładnie co się stanie
11:02
and we have to live with uncertainty.
i musimy jakoś żyć z tą niepewnością,
11:05
But when we think about the kind of possibilities I paint,
ale jeśli pomyślimy o rożnych rodzajach możliwych zdarzeń, które omówiłem,
11:08
we should feel a bit of fear.
powinniśmy chociaż trochę się bać.
11:12
We are in danger, all of us,
Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie
11:16
and we've evolved to respond to danger with fear
i nauczyliśmy się na niebezpieczeństwo reagować strachem,
11:19
to motivate a powerful response,
by spowodować silną reakcję
11:22
to help us bravely face a threat.
do pomocy w stawieniu czoła niebezpieczeństwu.
11:26
But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Tym razem to nie tygrys przy wejściu do jaskini.
11:29
You can't see the danger at your door.
Niebezpieczeństwa nie widać u naszego progu,
11:32
But if you look,
Jeśli się przyjrzymy,
11:35
you can see it at the door of your civilization.
to zobaczymy je u progu naszej cywilizacji.
11:37
That's why we need to feel our response now while the lights are still on,
Musimy więc zareagować, póki jeszcze można coś zmienić,
11:41
because if we wait until the crisis takes hold,
ponieważ jeśli będziemy czekać do wybuchu kryzysu,
11:44
we may panic and hide.
możliwe, że spanikujemy i ukryjemy się.
11:47
If we feel it now and think it through,
Jeśli to przemyślimy i zrozumiemy,
11:49
we will realize we have nothing to fear
zdamy sobie sprawę,
11:51
but fear itself.
że nie mamy się czego bać
11:53
Yes, things will get ugly, and it will happen soon --
Tak, będzie gorzej i to wkrótce,
11:58
certainly in our lifetime --
na pewno za naszego życia,
12:01
but we are more than capable
ale możemy sobie poradzić
12:03
of getting through everything that's coming.
z tym, co nadciąga.
12:05
You see, those people that have faith
Ci, co wierzą,
12:08
that humans can solve any problem,
że ludzie mogą pokonać wszystkie przeciwności,
12:11
that technology is limitless, that markets can be a force for good,
że technologia nie ma ograniczeń, że gospodarki mogą czynić dobro,
12:14
are in fact right.
mają rację.
12:17
The only thing they're missing
Nie biorą tylko pod uwagę,
12:19
is that it takes a good crisis to get us going.
że potrzeba poważnego kryzysu, by zmobilizować nas do działania.
12:21
When we feel fear and we fear loss
Odczuwając strach i brak czegoś,
12:24
we are capable of quite extraordinary things.
zdolni jesteśmy do całkiem niesamowitych rzeczy.
12:27
Think about war.
Weźmy wojnę.
12:30
After the bombing of Pearl Harbor, it just took four days
Po zbombardowaniu Pearl Harbor, potrzeba było tylko 4 dni,
12:33
for the government to ban the production of civilian cars
by rząd wstrzymał produkcję samochodów cywilnych
12:36
and to redirect the auto industry,
i skierował przemysł samochodowy na inny tor.
12:38
and from there to rationing of food and energy.
Później nastąpiło racjonowanie żywności i energii.
12:40
Think about how a company responds to a bankruptcy threat
Pomyślcie jak reaguje firma na zagrożenie bankructwem
12:44
and how a change that seemed impossible just gets done.
i jak niewyobrażalne wcześniej zmiany, są po prostu wprowadzane.
12:47
Think about how an individual responds
Pomyślcie jak reaguje jednostka
12:50
to a diagnosis of a life-threatening illness
na zdiagnozowanie zagrażającej życiu choroby
12:52
and how lifestyle changes
i jak zmienia to styl życia,
12:55
that previously were just too difficult
który wcześniej był zbyt trudny,
12:57
suddenly become relatively easy.
a teraz przychodzi bardzo łatwo.
13:00
We are smart, in fact, we really are quite amazing,
Jesteśmy inteligentni, jesteśmy całkiem niesamowici,
13:04
but we do love a good crisis.
ale kochamy porządny kryzys.
13:07
And the good news, this one's a monster.
Dobra wiadomość, to że ten kryzys jest ogromny.
13:09
(Laughter)
(Śmiech)
13:11
Sure, if we get it wrong,
Oczywiście jeśli źle to rozegramy,
13:13
we could face the end of this civilization,
możemy doprowadzić do upadku cywilizacji,
13:15
but if we get it right,
ale jeśli nam się powiedzie,
13:17
it could be the beginning of civilization instead.
może to być początek nowej cywilizacji.
13:19
And how cool would it be
Czyż nie byłoby wspaniale
13:22
to tell your grandchildren that you were part of that?
móc pochwalić się wnukom, że mieliśmy w tym swój udział?
13:24
There's certainly no technical or economic barrier in the way.
Nie ma żadnej bariery technologicznej ani ekonomicznej.
13:29
Scientists like James Hansen tell us
Naukowcy jak James Hansen, twierdzą
13:34
we may need to eliminate net CO2 emissions from the economy
że może będziemy musieli wyeliminować emisję CO2 z gospodarki
13:36
in just a few decades.
w ciągu kilku dekad.
13:39
I wanted to know what that would take,
Byłem ciekaw jak to osiągnąć,
13:41
so I worked with professor Jorgen Randers from Norway
więc pracowałem z prof. Jorgenem Randersem z Norwegii,
13:43
to find the answer.
by się tego dowiedzieć.
13:46
We developed a plan called "The One Degree War Plan" --
Opracowaliśmy plan zw. "Planem Wojny Pierwszego Stopnia",
13:48
so named because of the level of mobilization and focus required.
nazwany tak, z uwagi na poziom wymaganej mobilizacji i skupienia.
13:52
To my surprise,
Ku memu zdziwieniu,
13:56
eliminating net CO2 emissions from the economy in just 20 years
wyeliminowanie emisji CO2 z gospodarki w ciągu 20 lat
13:58
is actually pretty easy and pretty cheap,
jest bardzo łatwe do osiągnięcia i całkiem tanie,
14:01
not very cheap,
nie bardzo tanie,
14:04
but certainly less than the cost of a collapsing civilization.
ale zdecydowanie tańsze od kosztu upadającej cywilizacji.
14:06
We didn't calculate that precisely,
Nie obliczyliśmy tego dokładnie,
14:09
but we understand that's very expensive.
ale wiemy, że to bardzo kosztowne.
14:11
You can read the details,
Możecie przeczytać szczegóły,
14:14
but in summary, we can transform our economy.
ale w skrócie: możemy przekształcić naszą gospodarkę.
14:16
We can do it with proven technology.
Możemy to zrobić przy użyciu sprawdzonej technologii.
14:18
We can do it at an affordable cost.
Możemy to zrobić przystępnym kosztem,
14:20
We can do it with existing political structures.
przy istniejących obecnie strukturach politycznych.
14:22
The only thing we need to change
Musimy tylko zmienić
14:24
is how we think and how we feel.
nasz sposób myślenia i odczuwania.
14:26
And this is where you come in.
Tu wchodzicie wy.
14:29
When we think about the future I paint,
Myśląc o opisanej przeze mnie przyszłości,
14:32
of course we should feel a bit of fear.
powinniśmy odczuwać choć trochę strachu,
14:34
But fear can be paralyzing or motivating.
który może być paraliżujący lub motywujący.
14:36
We need to accept the fear and then we need to act.
Musimy zaakceptować ten strach i zacząć działać.
14:39
We need to act
Musimy działać tak,
14:42
like the future depends on it.
jakby zależała od tego nasza przyszłość,
14:44
We need to act like we only have one planet.
jakbyśmy mieli tylko jedną planetę.
14:46
We can do this.
Możemy to zrobić.
14:50
I know the free market fundamentalists will tell you
Wiem, że wolnorynkowi fundamentaliści powiedzą wam,
14:52
that more growth, more stuff and nine billion people going shopping
że większy wzrost, więcej dóbr i 9 mld ludzi robiących zakupy
14:55
is the best we can do.
to najlepsze co można zrobić.
14:58
They're wrong.
Mylą się.
15:00
We can be more,
Możemy więcej.
15:02
we can be much more.
O wiele więcej.
15:04
We have achieved remarkable things
Osiągnęliśmy niezwykłe rzeczy
15:06
since working out how to grow food some 10,000 years ago.
od czasu wymyślenia sposobu hodowania żywności jakieś 10 000 lat temu.
15:09
We've built a powerful foundation
Zbudowaliśmy potężne fundamenty
15:11
of science, knowledge and technology --
nauki, wiedzy o technologii,
15:14
more than enough to build a society
o wiele więcej, niż trzeba do stworzenia społeczeństwa,
15:16
where nine billion people
gdzie 9 mld ludzi
15:18
can lead decent, meaningful and satisfying lives.
może prowadzić przyzwoite, sensowne i satysfakcjonujące życie.
15:20
The Earth can support that
Ziemia nas wesprze,
15:22
if we choose the right path.
jeśli obierzemy właściwą drogę.
15:24
We can choose this moment of crisis
Możemy wykorzystać ten kryzys,
15:28
to ask and answer the big questions of society's evolution --
by zadać sobie to ważne pytanie o ewolucji społeczeństwa,
15:30
like, what do we want to be when we grow up,
coś jak kim będziemy, jak dorośniemy,
15:33
when we move past this bumbling adolescence
kiedy pozostawimy za sobą tę niepoważną młodzieńczość,
15:36
where we think there are no limits
kiedy to myślało się, że nie ma żadnych granic,
15:39
and suffer delusions of immortality?
i cierpiało się na złudzenia nieśmiertelności?
15:41
Well it's time to grow up,
Czas dorosnąć,
15:44
to be wiser, to be calmer,
być mądrzejszym, bardziej opanowanym,
15:46
to be more considered.
rozważnym.
15:48
Like generations before us,
Jak pokolenia przed nami,
15:50
we'll be growing up in war --
będziemy dorastać w czasie wojny,
15:52
not a war between civilizations,
nie między cywilizacjami,
15:54
but a war for civilization,
ale o cywilizację,
15:56
for the extraordinary opportunity
o niesamowitą możliwość
15:58
to build a society
zbudowania społeczeństwa
16:00
which is stronger and happier
silniejszego i szczęśliwszego,
16:02
and plans on staying around
planującego dożyć
16:04
into middle age.
wieku średniego.
16:06
We can choose life over fear.
Możemy wybrać życie bez strachu.
16:09
We can do what we need to do,
Możemy zrobić, co trzeba,
16:11
but it will take every entrepreneur,
ale będzie potrzeba każdego przedsiębiorcy,
16:15
every artist,
każdego artysty,
16:17
every scientist, every communicator,
każdego naukowca, każdego komunikatora,
16:19
every mother, every father, every child,
każdej matki, każdego ojca, każdego dziecka,
16:21
every one of us.
każdego z nas.
16:24
This could be our finest hour.
To może być nasze 5 minut.
16:27
Thank you.
Dziękuję.
16:30
(Applause)
(Oklaski)
16:32
Translated by Bartłomiej Szóstak
Reviewed by Piotr Ożga

▲Back to top

About the speaker:

Paul Gilding - Writer
Paul Gilding is an independent writer, activist and adviser on a sustainable economy. Click through to watch the onstage debate that followed this talk.

Why you should listen

Watch the debate with Peter Diamandis that followed this talk >>

Paul Gilding has spent 35 years trying to change the world. He’s served in the Australian military, chased nuclear armed aircraft carriers in small inflatable boats, plugged up industrial waste discharge pipes, been global CEO of Greenpeace, taught at Cambridge University, started two successful businesses and advised the CEOs of some the world’s largest companies.

Despite his clear lack of progress, the unstoppable and flexible optimist is now a writer and advocate, travelling the world with his book The Great Disruption alerting people to the global economic and ecological crisis unfolding around us, as the world economy reaches and passes the limits to growth. He is confident we can get through what’s coming and says rather than the end of civilization, this could be the beginning! He argues we will rise to the occasion and see change at a scale and speed incomprehensible today, but need to urgently prepare for The Great Disruption and “the end of shopping”, as we reinvent the global economy and our model of social progress.

Read his reaction to attending TED2012: "Will the techno-optimists save the world?

More profile about the speaker
Paul Gilding | Speaker | TED.com