English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDNYC

Jonathan Haidt: Can a divided America heal?

Jonathan Haidt: Kan een verdeeld Amerika worden geheeld?

Filmed
Views 1,548,727

Hoe kan de VS zich herstellen na de negatieve presidentsverkiezingen van 2016? Sociaal psycholoog Jonathan Haidt bestudeert de moraal die de basis vormt van onze politieke keuzes. In gesprek met TED-Curator Chris Anderson beschrijft hij de denkpatronen en historische achtergronden die tot zulk een scherpe verdeling in Amerika hebben geleid — en geeft hij zijn visie op hoe het land verder kan.

- Social psychologist
Jonathan Haidt studies how -- and why -- we evolved to be moral. By understanding more about our moral roots, his hope is that we can learn to be civil and open-minded. Full bio

- TED Curator
After a long career in journalism and publishing, Chris Anderson became the curator of the TED Conference in 2002 and has developed it as a platform for identifying and disseminating ideas worth spreading. Full bio

Chris Anderson: Jon, dit is eng.
00:12
Chris Anderson: So, Jon, this feels scary.
Jonathan Haidt: Ja.
00:15
Jonathan Haidt: Yeah.
CA: Alsof de wereld weer op een plek is
00:16
CA: It feels like the world is in a place
waar we lang niet zijn geweest.
00:18
that we haven't seen for a long time.
Mensen zijn het niet gewoon oneens
00:20
People don't just disagree
in the way that we're familiar with,
zoals we dat wel kennen,
het politieke links en rechts.
00:24
on the left-right political divide.
Deze verschillen zitten veel dieper.
00:26
There are much deeper differences afoot.
Wat is hier aan de hand
en hoe komt dit zo?
00:29
What on earth is going on,
and how did we get here?
JH: Dit is anders.
00:33
JH: This is different.
Er heerst een veel apocalyptischer gevoel.
00:36
There's a much more
apocalyptic sort of feeling.
Een onderzoek van Pew Research laat zien
00:39
Survey research by Pew Research shows
dat we vinden dat die anderen --
00:41
that the degree to which we feel
that the other side is not just --
niet alleen mogen we ze niet,
we hebben echt een afkeer van ze
00:45
we don't just dislike them;
we strongly dislike them,
en we denken dat ze
een bedreiging vormen voor de natie.
00:48
and we think that they are
a threat to the nation.
Die cijfers zijn maar blijven stijgen
00:51
Those numbers have been going up and up,
en zitten nu boven 50% aan beide zijden.
00:53
and those are over 50 percent
now on both sides.
Mensen zijn bang,
want het voelt dit keer anders;
00:56
People are scared,
00:57
because it feels like this is different
than before; it's much more intense.
het is veel intenser.
Wanneer ik naar een sociale puzzel kijk,
01:01
Whenever I look
at any sort of social puzzle,
pas ik altijd de drie basisprincipes
van morele psychologie toe
01:04
I always apply the three basic
principles of moral psychology,
en ik denk dat die hier ook kunnen helpen.
01:07
and I think they'll help us here.
Het eerste dat je altijd
in je achterhoofd moet houden
01:09
So the first thing that you
have to always keep in mind
als je het over politiek hebt,
01:11
when you're thinking about politics
is dat we groepswezens zijn.
01:13
is that we're tribal.
We hebben een stammencultuur.
01:15
We evolved for tribalism.
Een van de simpelste en briljantste
inzichten in de menselijke aard
01:16
One of the simplest and greatest
insights into human social nature
is het bedoeïense gezegde:
01:19
is the Bedouin proverb:
01:20
"Me against my brother;
"Ik tegen mijn broer;
ik en mijn broer tegen mijn neef;
01:22
me and my brother against our cousin;
ik en mijn broer en mijn neven
tegen de vreemdeling."
01:24
me and my brother and cousins
against the stranger."
Door die stammencultuur konden we
grote gemeenschappen creëren
01:26
And that tribalism allowed us
to create large societies
en samenkomen
om met anderen te wedijveren.
01:31
and to come together
in order to compete with others.
Dat haalde ons uit de jungle
en uit de kleine groepjes,
01:34
That brought us out of the jungle
and out of small groups,
maar het impliceert
een eeuwige rivaliteit.
01:38
but it means that we have
eternal conflict.
De vraag is nu:
01:40
The question you have to look at is:
welke aspecten van onze
samenleving scherpen dat aan
01:42
What aspects of our society
are making that more bitter,
en welke verzachten dat?
01:44
and what are calming them down?
CA: Een onheilspellend gezegde.
01:46
CA: That's a very dark proverb.
Zeg je nu dat dat eigenlijk
ingebakken zit in ons mentale functioneren
01:47
You're saying that that's actually
baked into most people's mental wiring
tot op zekere hoogte?
01:52
at some level?
JH: Zeker. Het is een basisfunctie
in de menselijke sociale cognitie.
01:53
JH: Oh, absolutely. This is just
a basic aspect of human social cognition.
Maar we kunnen ook
heel vreedzaam samenleven
01:57
But we can also live together
really peacefully,
en we hebben allerlei leuke manieren
bedacht van oorlog voeren.
01:59
and we've invented all kinds
of fun ways of, like, playing war.
Zoals sport, politiek --
02:02
I mean, sports, politics --
allemaal manieren waarop we
onze stammencultuur kunnen botvieren
02:04
these are all ways that we get
to exercise this tribal nature
zonder iemand pijn te doen.
02:08
without actually hurting anyone.
We zijn ook heel goed in handel
en ontdekken en nieuwe mensen ontmoeten.
02:09
We're also really good at trade
and exploration and meeting new people.
Die stammencultuur
heeft dus haar eb en vloed --
02:14
So you have to see our tribalism
as something that goes up or down --
we zijn echt niet gedoemd
om elkaar altijd te bestrijden,
02:17
it's not like we're doomed
to always be fighting each other,
maar een wereldvrede komt er nooit.
02:20
but we'll never have world peace.
CA: De omvang van die stam
kan toe- of afnemen.
02:22
CA: The size of that tribe
can shrink or expand.
JH: Ja.
02:26
JH: Right.
CA: De omvang van wat we 'wij' noemen
02:27
CA: The size of what we consider "us"
en wat we 'zij' noemen
02:29
and what we consider "other" or "them"
kan veranderen.
02:31
can change.
En sommige mensen dachten
dat dat proces altijd door kon gaan.
02:34
And some people believed that process
could continue indefinitely.
JH: Klopt.
02:40
JH: That's right.
CA: Onze scope van 'wij'
is een tijdje ook echt gegroeid.
02:41
CA: And we were indeed expanding
the sense of tribe for a while.
JH: Dat brengt ons misschien wel
tot het nieuwe links-rechts.
02:44
JH: So this is, I think,
02:45
where we're getting at what's possibly
the new left-right distinction.
Het links-rechts dat we kennen,
02:49
I mean, the left-right
as we've all inherited it,
stamt uit de tegenstelling
'arbeid versus kapitaal',
02:51
comes out of the labor
versus capital distinction,
de werkende klasse en Marx.
02:54
and the working class, and Marx.
Maar wat we nu steeds meer zien
02:56
But I think what we're seeing
now, increasingly,
is een kloof in alle Westerse democratieën
02:59
is a divide in all the Western democracies
tussen de mensen
die willen stoppen bij de natie,
03:01
between the people
who want to stop at nation,
de meer kleinsteedse mensen --
03:05
the people who are more parochial --
en dat bedoel ik niet negatief --
03:07
and I don't mean that in a bad way --
mensen die meer binding hebben
met hun eigen plek,
03:09
people who have much more
of a sense of being rooted,
ze geven om hun stad,
hun gemeenschap en hun land.
03:12
they care about their town,
their community and their nation.
En dan degenen die
anti-kleinsteeds zijn en die --
03:15
And then those who are
anti-parochial and who --
als ik verward raak, denk ik aan
John Lennons nummer 'Imagine':
03:19
whenever I get confused, I just think
of the John Lennon song "Imagine."
"Stel je voor, geen landen,
niets om voor te moorden of te sterven."
03:23
"Imagine there's no countries,
nothing to kill or die for."
Dat zijn de mensen die liever
een mondiaal bestuur zien,
03:26
And so these are the people
who want more global governance,
ze zijn niet voor landen of voor grenzen.
03:29
they don't like nation states,
they don't like borders.
Dat zie je ook door heel Europa.
03:32
You see this all over Europe as well.
Iemand genaamd Shakespeare
schreef geweldige metaforen,
03:33
There's a great metaphor guy --
actually, his name is Shakespeare --
tien jaar geleden in het VK.
03:37
writing ten years ago in Britain.
Hij had een metafoor:
03:38
He had a metaphor:
"Zijn we ophaalbrug-oppers
of ophaalbrug-neerders?"
03:39
"Are we drawbridge-uppers
or drawbridge-downers?"
Groot-Brittannië is
wat dat betreft 52-48 verdeeld.
03:43
And Britain is divided
52-48 on that point.
En Amerika is op dat punt ook verdeeld.
03:46
And America is divided on that point, too.
CA: Dus voor degenen
die zijn opgegroeid met de Beatles
03:49
CA: And so, those of us
who grew up with The Beatles
en het soort hippiefilosofie
dat droomt van hechtere banden --
03:52
and that sort of hippie philosophy
of dreaming of a more connected world --
het voelde zo idealistisch en 'hoe kon
iemand daar negatief over denken'?
03:56
it felt so idealistic and "how could
anyone think badly about that?"
Maar wat je eigenlijk zegt,
04:00
And what you're saying is that, actually,
is dat miljoenen mensen
dat niet alleen dom vinden,
04:02
millions of people today
feel that that isn't just silly;
maar zelfs gevaarlijk en verkeerd,
en ze zijn er bang van.
04:07
it's actually dangerous and wrong,
and they're scared of it.
JH: Het grote punt,
met name in Europa, maar ook hier,
04:09
JH: I think the big issue, especially
in Europe but also here,
is het migrantenvraagstuk.
04:13
is the issue of immigration.
Op dat punt moeten we goed kijken
04:14
And I think this is where
we have to look very carefully
naar de sociale wetenschap
inzake diversiteit en immigratie.
04:17
at the social science
about diversity and immigration.
Zodra iets gepolitiseerd raakt,
04:21
Once something becomes politicized,
zodra het iets wordt waar links
van houdt en waarvan rechts --
04:22
once it becomes something
that the left loves and the right --
dan kunnen zelfs de sociale wetenschappers
het niet meer objectief zien.
04:25
then even the social scientists
can't think straight about it.
Diversiteit heeft een hoop goede kanten.
04:29
Now, diversity is good in a lot of ways.
Het creëert duidelijk meer innovatie.
04:31
It clearly creates more innovation.
De Amerikaanse economie
is er enorm door gegroeid.
04:33
The American economy
has grown enormously from it.
Diversiteit en immigratie
doen een hoop goed,
04:35
Diversity and immigration
do a lot of good things.
maar wat de globalisten niet zien,
04:38
But what the globalists,
I think, don't see,
wat ze niet willen zien,
04:40
what they don't want to see,
is dat etnische diversiteit
sociaal kapitaal en vertrouwen kost.
04:42
is that ethnic diversity
cuts social capital and trust.
Er bestaat een belangrijke
studie van Robert Putnam,
04:48
There's a very important
study by Robert Putnam,
de auteur van 'Bowling alone',
04:51
the author of "Bowling Alone,"
die kijkt naar databases
van sociaal kapitaal.
04:52
looking at social capital databases.
04:54
And basically, the more people
feel that they are the same,
En hoe meer mensen denken
dat ze hetzelfde zijn,
hoe meer ze elkaar vertrouwen,
04:57
the more they trust each other,
hoe meer ze bereid zijn
hun welvaart te delen.
04:59
the more they can have
a redistributionist welfare state.
Scandinavische landen zijn zo heerlijk
05:02
Scandinavian countries are so wonderful
omdat ze van oudsher
kleine homogene landen zijn.
05:04
because they have this legacy
of being small, homogenous countries.
En dat leidt tot een
progressieve welvaartstaat
05:07
And that leads to
a progressive welfare state,
met progressieve
links-georiënteerd waarden,
05:11
a set of progressive
left-leaning values, which says,
die zegt: 'Ophaalbrug neer!
De wereld is geweldig.
05:14
"Drawbridge down!
The world is a great place.
Mensen in Syrië lijden --
we moeten ze verwelkomen.'
05:17
People in Syria are suffering --
we must welcome them in."
En dat is prachtig.
05:20
And it's a beautiful thing.
Maar als -- en ik was
deze zomer in Zweden --
05:21
But if, and I was in Sweden
this summer,
als het debat in Zweden
nogal politiek correct is
05:24
if the discourse in Sweden
is fairly politically correct
en ze de nadelen
niet kunnen bespreken,
05:27
and they can't talk about the downsides,
kunnen er een hoop
mensen binnenkomen.
05:30
you end up bringing a lot of people in.
Dat snijdt in je sociale kapitaal,
05:32
That's going to cut social capital,
je welvaartstaat komt in gevaar
05:33
it makes it hard to have a welfare state
en je stevent wellicht af,
zoals hier in Amerika,
05:35
and they might end up,
as we have in America,
op een raciaal verdeelde -- zichtbaar
raciaal verdeelde -- gemeenschap.
05:38
with a racially divided, visibly
racially divided, society.
Dit is dus een heel
ongemakkelijk onderwerp.
05:41
So this is all very
uncomfortable to talk about.
Maar hier zullen we, met name in Europa
maar ook bij ons, toch naar moeten kijken.
05:44
But I think this is the thing,
especially in Europe and for us, too,
05:47
we need to be looking at.
CA: Je zegt dat rationele mensen,
05:48
CA: You're saying that people of reason,
mensen die zichzelf geen racist vinden,
05:50
people who would consider
themselves not racists,
maar morele, rechtvaardige mensen,
05:53
but moral, upstanding people,
het idee hebben dat mensen
gewoon te verschillend zijn;
05:55
have a rationale that says
humans are just too different;
dat we het gevaar lopen dat we
teveel van onszelf verlangen,
05:58
that we're in danger of overloading
our sense of what humans are capable of,
door mensen toe te voegen
die te anders zijn.
06:03
by mixing in people who are too different.
JH: Ja, maar ik kan het
veel verteerbaarder maken
06:06
JH: Yes, but I can make it
much more palatable
door te zeggen dat het
niet om ras hoeft te gaan.
06:09
by saying it's not necessarily about race.
Het gaat om cultuur.
06:12
It's about culture.
Er is prachtig werk van politiek
wetenschapper Karen Stenner
06:14
There's wonderful work by a political
scientist named Karen Stenner,
dat laat zien dat wanneer mensen
het gevoel hebben
06:18
who shows that when people have a sense
dat we allemaal verbonden zijn,
dat we hetzelfde zijn,
06:21
that we are all united,
we're all the same,
dat er veel mensen geneigd zijn
om autoritair op te treden.
06:23
there are many people who have
a predisposition to authoritarianism.
Die mensen zijn niet per se racistisch
06:27
Those people aren't particularly racist
zolang ze het niet
als een bedreiging voelen
06:29
when they feel as through
there's not a threat
voor onze sociale en morele orde.
06:31
to our social and moral order.
Maar geef je ze de indruk
06:33
But if you prime them experimentally
dat het uit elkaar valt,
we zijn minder hetzelfde,
06:35
by thinking we're coming apart,
people are getting more different,
dan worden ze racistischer, homofobisch,
en moeten de afwijkenden eruit.
06:38
then they get more racist, homophobic,
they want to kick out the deviants.
Gedeeltelijk is het dus
die autoritaire reactie.
06:41
So it's in part that you get
an authoritarian reaction.
Links, even doorgaand op John Lennon --
06:44
The left, following through
the Lennonist line --
de tekst van John Lennon --
06:47
the John Lennon line --
doet dingen die een autoritaire
reactie creëren.
06:48
does things that create
an authoritarian reaction.
Dat zien we zeker in Amerika
met de 'alt-right'.
06:50
We're certainly seeing that
in America with the alt-right.
We zagen het in Groot-Brittannië
en in heel Europa.
06:53
We saw it in Britain,
we've seen it all over Europe.
Maar het positieve eraan
06:56
But the more positive part of that
is dat de lokalisten, of nationalisten,
feitelijk een punt hebben --
06:58
is that I think the localists,
or the nationalists, are actually right --
dat als je onze culturele
overeenkomsten benadrukt,
07:03
that, if you emphasize
our cultural similarity,
dat ras er dan nauwelijks meer toe doet.
07:07
then race doesn't actually
matter very much.
Dus een integratie-aanpak van immigratie
07:09
So an assimilationist
approach to immigration
haalt een hoop problemen weg.
07:12
removes a lot of these problems.
En als je graag een vrijgevige
welvaartstaat hebt,
07:13
And if you value having
a generous welfare state,
moet je benadrukken
dat we allemaal hetzelfde zijn.
07:16
you've got to emphasize
that we're all the same.
CA: Oké, dus meer immigratie
en de angst daarvoor
07:18
CA: OK, so rising immigration
and fears about that
is een van de oorzaken
van de huidige verdeeldheid.
07:21
are one of the causes
of the current divide.
Wat zijn de andere?
07:25
What are other causes?
JH: Nog een principe
van morele psychologie
07:26
JH: The next principle of moral psychology
is dat intuïtie eerst komt,
daarna pas strategisch redeneren.
07:28
is that intuitions come first,
strategic reasoning second.
Je kent misschien het idee
van bevooroordeeld redeneren
07:32
You've probably heard
the term "motivated reasoning"
of bevestigingsdrang.
07:35
or "confirmation bias."
Er bestaat heel interessant werk
07:36
There's some really interesting work
over hoe onze hoge intelligentie
en onze verbale vermogens
07:38
on how our high intelligence
and our verbal abilities
zich wellicht ontwikkeld hebben
niet om de waarheid te achterhalen
07:41
might have evolved
not to help us find out the truth,
maar om elkaar te manipuleren,
onze reputatie te verdedigen ...
07:45
but to help us manipulate each other,
defend our reputation ...
We zijn heel erg goed
in het rechtvaardigen van onszelf.
07:48
We're really, really good
at justifying ourselves.
En als je groepsbelangen daarbij betrekt,
07:51
And when you bring
group interests into account,
dan is het dus niet alleen ik,
het is mijn team tegen het jouwe,
07:53
so it's not just me,
it's my team versus your team,
07:56
whereas if you're evaluating evidence
that your side is wrong,
als je dan bewijs evalueert
dat jouw team fout is,
dat kunnen we niet accepteren.
07:59
we just can't accept that.
Daarom kun je ook
geen politiek debat winnen --
08:01
So this is why you can't win
a political argument.
als je over iets debatteert,
08:03
If you're debating something,
kun je de ander niet overtuigen
met redenen en bewijs,
08:05
you can't persuade the person
with reasons and evidence,
omdat redeneren zo niet werkt.
08:08
because that's not
the way reasoning works.
Kijk nu eens naar het internet,
kijk naar Google:
08:10
So now, give us the internet,
give us Google:
"Ik hoorde dat Barack Obama
in Kenya is geboren.
08:14
"I heard that Barack Obama
was born in Kenya.
Even googelen - Oh God!
10 miljoen hits! Het is zo!"
08:17
Let me Google that -- oh my God!
10 million hits! Look, he was!"
CA: Dit was voor veel mensen
een vervelende verrassing.
08:21
CA: So this has come as an unpleasant
surprise to a lot of people.
Sociale media is vaak
door techno-optimisten geprezen
08:24
Social media has often been framed
by techno-optimists
als de drijvende kracht
achter de eenwording van mensen.
08:27
as this great connecting force
that would bring people together.
En er zijn wat onverwachte
contra-effecten geweest.
08:32
And there have been some
unexpected counter-effects to that.
JH: Daarom ben ik ook zo
gecharmeerd van yin-yangmodellen
08:36
JH: That's right.
08:38
That's why I'm very enamored
of yin-yang views
van de menselijke aard
en links-rechts --
08:40
of human nature and left-right --
dat iedere kant
op sommige punten gelijk heeft,
08:42
that each side is right
about certain things,
maar dan blind is voor de andere dingen.
08:44
but then it goes blind to other things.
Dus links gelooft doorgaans
in de goedheid van mensen:
08:46
And so the left generally believes
that human nature is good:
breng mensen samen,
breek de muur af en alles komt goed.
08:49
bring people together, knock down
the walls and all will be well.
Rechts -- sociaal conservatieven,
niet libertariërs --
08:52
The right -- social conservatives,
not libertarians --
sociaal conservatieven geloven doorgaans
dat mensen hebzuchtig kunnen zijn
08:55
social conservatives generally
believe people can be greedy
en seksueel en egoïstisch,
08:59
and sexual and selfish,
en dat we regels en verboden nodig hebben.
09:01
and we need regulation,
and we need restrictions.
Ja, als je alle muren neerhaalt
09:04
So, yeah, if you knock down all the walls,
en mensen over de hele wereld
laat communiceren,
09:06
allow people to communicate
all over the world,
krijg je een hoop porno
en een hoop racisme.
09:08
you get a lot of porn and a lot of racism.
CA: Leg eens uit.
09:10
CA: So help us understand.
Deze principes van de menselijke aard
zijn zo oud als de straat.
09:12
These principles of human nature
have been with us forever.
Wat heeft er nu dat gevoel
van verdeeldheid zo aangewakkerd?
09:18
What's changed that's deepened
this feeling of division?
JH: Je ziet zes tot tien dingen
eigenlijk allemaal samen komen.
09:24
JH: You have to see six to ten
different threads all coming together.
Ik zal er een paar van noemen.
09:29
I'll just list a couple of them.
In Amerika is een van de grote --
eigenlijk in Amerika en Europa --
09:31
So in America, one of the big --
actually, America and Europe --
is een van de grootste WO II.
09:35
one of the biggest ones is World War II.
Er is interessant onderzoek
van onder meer Joe Henrich
09:37
There's interesting research
from Joe Henrich and others
dat zegt dat als je land in oorlog was,
09:40
that says if your country was at war,
met name toen je jong was,
09:42
especially when you were young,
en we testen je 30 jaar later
met een sociaal dilemma
09:44
then we test you 30 years later
in a commons dilemma
of het dilemma van de gevangene,
09:47
or a prisoner's dilemma,
dat je dan coöperatiever bent.
09:49
you're more cooperative.
Door onze stammencultuur --
09:50
Because of our tribal nature, if you're --
mijn ouders waren tieners gedurende WO II
09:53
my parents were teenagers
during World War II,
en zij gingen naar stukjes
aluminium zoeken
09:56
and they would go out
looking for scraps of aluminum
om bij te dragen aan de oorlog.
09:59
to help the war effort.
10:00
I mean, everybody pulled together.
Iedereen deed mee.
Dan groeien deze mensen op,
10:02
And so then these people go on,
ontplooien zich in bedrijven of overheid
10:04
they rise up through business
and government,
en worden leiders.
10:06
they take leadership positions.
Ze zijn echt goed
in compromissen en samenwerken.
10:08
They're really good
at compromise and cooperation.
Zij pensioneren in de jaren 90.
10:11
They all retire by the '90s.
Eind jaren 90 hebben we
alleen nog babyboomers.
10:13
So we're left with baby boomers
by the end of the '90s.
In hún jeugd bevochten ze elkaar
in hun eigen land,
10:17
And their youth was spent fighting
each other within each country,
in '68 en daarna.
10:21
in 1968 and afterwards.
Het verlies van de WO II-generatie,
'De Grootste Generatie',
10:22
The loss of the World War II generation,
"The Greatest Generation,"
is enorm.
10:26
is huge.
Dat is een.
10:28
So that's one.
Een ander punt, in Amerika,
is de zuivering van de twee partijen.
10:30
Another, in America,
is the purification of the two parties.
Je had vroeger liberale Republikeinen
en conservatieve Democraten.
10:33
There used to be liberal Republicans
and conservative Democrats.
10:37
So America had a mid-20th century
that was really bipartisan.
Midden vorige eeuw
was Amerika echt verenigd.
Maar om verschillende redenen
begonnen dingen te veranderen
10:40
But because of a variety of factors
that started things moving,
en sinds de jaren 90 hebben we een
zuiver liberale en conservatieve partij.
10:44
by the 90's, we had a purified
liberal party and conservative party.
Nu zijn de mensen
van die partijen echt anders
10:48
So now, the people in either party
really are different,
en wil je niet dat je kind
met de andere partij trouwt,
10:50
and we really don't want
our children to marry them,
wat in de jaren 60 niet zo'n punt was.
10:53
which, in the '60s,
didn't matter very much.
De zuivering van de partijen, dus.
10:55
So, the purification of the parties.
Een derde is het internet, zoals ik zei.
10:57
Third is the internet and, as I said,
Het nodigt enorm uit
tot drogcausaliteit en demonisering.
10:59
it's just the most amazing stimulant
for post-hoc reasoning and demonization.
CA: De toon van de teksten op het internet
is behoorlijk zorgwekkend.
11:04
CA: The tone of what's happening
on the internet now is quite troubling.
Ik keek even rond op Twitter
over de verkiezingen
11:09
I just did a quick search
on Twitter about the election
en zag twee tweets naast elkaar.
11:12
and saw two tweets next to each other.
Een, naast een foto
van racistische graffiti:
11:15
One, against a picture of racist graffiti:
"Dit is walgelijk!
11:20
"This is disgusting!
Lelijkheid in dit land,
aangeboden door #Trump."
11:21
Ugliness in this country,
brought to us by #Trump."
En de volgende:
11:25
And then the next one is:
"Toewijdingspagina voor
achterbakse Hillary. Walgelijk!"
11:27
"Crooked Hillary
dedication page. Disgusting!"
Dat idee van 'walging'
vind ik zorgwekkend,
11:31
So this idea of "disgust"
is troubling to me.
want je kunt het ergens over oneens zijn,
11:35
Because you can have an argument
or a disagreement about something,
je kunt boos worden op iemand.
11:38
you can get angry at someone.
Walging, hoorde ik je zeggen,
brengt dat naar een heel ander niveau.
11:41
Disgust, I've heard you say,
takes things to a much deeper level.
JH: Inderdaad. Walging is anders.
11:44
JH: That's right. Disgust is different.
Boosheid -- weet je, ik heb kinderen.
11:46
Anger -- you know, I have kids.
Ze vechten 10 keer per dag
11:48
They fight 10 times a day,
en houden 30 keer per dag van elkaar.
11:50
and they love each other 30 times a day.
Je gaat gewoon op en neer:
11:52
You just go back and forth:
you get angry, you're not angry;
boos, niet boos;
boos, niet boos.
11:55
you're angry, you're not angry.
Walging is anders.
11:56
But disgust is different.
Walging schildert de ander af
als onmenselijk, monsterachtig,
11:58
Disgust paints the person
as subhuman, monstrous,
misvormd, moreel misvormd.
12:02
deformed, morally deformed.
Walging is als onuitwisbare inkt.
12:04
Disgust is like indelible ink.
Er is onderzoek van John Gottman
inzake huwelijkstherapie.
12:07
There's research from John Gottman
on marital therapy.
Als je naar hun gezicht kijkt --
12:11
If you look at the faces -- if one
of the couple shows disgust or contempt,
als een van de twee
walging of minachting toont,
kun je aannemen dat ze
snel zullen gaan scheiden,
12:16
that's a predictor that they're going
to get divorced soon,
terwijl als ze boosheid tonen,
voorspelt dat niets,
12:19
whereas if they show anger,
that doesn't predict anything,
want als je daar goed mee omgaat,
is het zelfs goed.
12:22
because if you deal with anger well,
it actually is good.
Deze verkiezingen zijn dus anders.
12:25
So this election is different.
Donald Trump gebruikt zelf
het woord 'walging' vaak.
12:26
Donald Trump personally
uses the word "disgust" a lot.
Hij is gevoelig voor kiemen,
dus walging is belangrijk --
12:30
He's very germ-sensitive,
so disgust does matter a lot --
met name voor hem, specifiek voor hem --
12:33
more for him, that's something
unique to him --
maar als we elkaar meer demoniseren,
12:37
but as we demonize each other more,
nogmaals, door het
Manicheïsmische wereldbeeld,
12:40
and again, through
the Manichaean worldview,
het idee dat de wereld
een strijd is tussen goed en kwaad,
12:43
the idea that the world
is a battle between good and evil
wat weer sterker wordt,
12:46
as this has been ramping up,
zeggen we waarschijnlijk niet gewoon
dat ze het mis hebben,
12:47
we're more likely not just to say
they're wrong or I don't like them,
maar zeggen we dat ze
niet deugen en duivels zijn,
12:51
but we say they're evil, they're satanic,
walgelijk en weerzinwekkend.
12:53
they're disgusting, they're revolting.
Vervolgens willen we niets meer
met ze te maken hebben.
12:55
And then we want nothing to do with them.
En daarom zien we dat bijvoorbeeld nu
op de campussen.
12:58
And that's why I think we're seeing it,
for example, on campus now.
De neiging is sterker
om mensen daar weg te houden
13:02
We're seeing more the urge
to keep people off campus,
en ze het zwijgen op te leggen.
13:04
silence them, keep them away.
Ik ben bang dat deze hele
generatie jonge mensen,
13:06
I'm afraid that this whole
generation of young people,
als ze politiek leren kennen
met een hoop walging,
13:09
if their introduction to politics
involves a lot of disgust,
dat ze zich niet in de politiek
willen mengen als ze ouder worden.
13:13
they're not going to want to be involved
in politics as they get older.
CA: Hoe gaan we daarmee om?
13:17
CA: So how do we deal with that?
Walging. Hoe maak je walging onschadelijk?
13:19
Disgust. How do you defuse disgust?
JH: Niet met redenen.
13:24
JH: You can't do it with reasons.
Ik denk ...
13:27
I think ...
Ik heb jarenlang walging bestudeerd
en denk vaak over emoties,
13:30
I studied disgust for many years,
and I think about emotions a lot.
en ik denk dat het tegenovergestelde
van walging liefde is.
13:33
And I think that the opposite
of disgust is actually love.
Liefde gaat over --
13:37
Love is all about, like ...
Walging is afsluiten, grenzen.
13:41
Disgust is closing off, borders.
Liefde gaat over het wegsmelten van muren.
13:43
Love is about dissolving walls.
Persoonlijk relaties zijn, denk ik,
13:47
So personal relationships, I think,
waarschijnlijk onze sterkste wapens.
13:49
are probably the most
powerful means we have.
Je kunt walgen van een groep personen,
13:53
You can be disgusted by a group of people,
maar vervolgens ontmoet je er een van
13:56
but then you meet a particular person
en je komt erachter
dat ze heel aardig zijn.
13:57
and you genuinely discover
that they're lovely.
Daarmee brokkelt ook langzaam
je walging voor die groep af.
14:00
And then gradually that chips away
or changes your category as well.
Wat zo jammer is:
14:06
The tragedy is, Americans used to be
much more mixed up in the their towns
Amerikanen woonden vroeger
veel meer door elkaar,
als je het hebt over links en rechts.
14:12
by left-right or politics.
14:14
And now that it's become
this great moral divide,
Maar nu er die grote morele scheiding is,
zie je dat we veel meer
bij de mensen in de buurt gaan wonen
14:16
there's a lot of evidence
that we're moving to be near people
die politiek hetzelfde denken.
14:19
who are like us politically.
We zien minder vaak
mensen die er anders over denken.
14:21
It's harder to find somebody
who's on the other side.
Zij zijn dus daar, verder weg.
14:23
So they're over there, they're far away.
Je leert ze niet makkelijk kennen.
14:26
It's harder to get to know them.
CA: Wat zou je zeggen tegen iemand,
of tegen Amerikanen,
14:27
CA: What would you say to someone
or say to Americans,
mensen in het algemeen,
14:31
people generally,
over wat we moeten begrijpen van elkaar
14:33
about what we should understand
about each other
dat ons misschien even laat stilstaan
14:35
that might help us rethink for a minute
bij dat instinct tot 'walging'.
14:39
this "disgust" instinct?
JH: Ja.
14:42
JH: Yes.
Heel belangrijk
om in gedachten te houden --
14:43
A really important
thing to keep in mind --
er is onderzoek van politiek
wetenschapper Alan Abramowitz
14:45
there's research by political
scientist Alan Abramowitz,
dat laat zien dat de Amerikaanse
democratie steeds meer wordt gedreven
14:50
showing that American democracy
is increasingly governed
door zeg maar 'negatieve partijdigheid'.
14:54
by what's called "negative partisanship."
Je weet dat er een kandidaat is
14:56
That means you think,
OK there's a candidate,
en die staat je wel aan,
je wilt op hem stemmen.
15:00
you like the candidate,
you vote for the candidate.
Maar door de negatieve reclame
15:02
But with the rise of negative advertising
en de sociale media
en allerlei andere trends,
15:04
and social media
and all sorts of other trends,
is de verkiezingsstrategie steeds vaker
15:06
increasingly, the way elections are done
dat men de andere partij
zo vreselijk, zo walgelijk afschildert,
15:08
is that each side tries to make
the other side so horrible, so awful,
dat je keuze vanzelf
op mijn kandidaat valt.
15:12
that you'll vote for my guy by default.
Dus nu we meer en meer
tegen de andere partij stemmen
15:15
And so as we more and more vote
against the other side
in plaats van vóór de onze,
15:18
and not for our side,
moet je in gedachten houden
dat als mensen links zijn
15:19
you have to keep in mind
that if people are on the left,
ze denken: "Ik dacht wel
dat Republiekeinen slecht waren,
15:25
they think, "Well, I used to think
that Republicans were bad,
maar Donald Trump bewijst het.
15:28
but now Donald Trump proves it.
En nu kan ik alle Republikeinen
in datzelfde licht zien."
15:29
And now every Republican,
I can paint with all the things
15:32
that I think about Trump."
En dat hoeft niet zo te zijn.
15:33
And that's not necessarily true.
Zij zijn zelf niet zo blij
met hun kandidaat.
15:35
They're generally not very happy
with their candidate.
Dit is de meest negatieve partijkeuze
in de Amerikaanse geschiedenis.
15:38
This is the most negative partisanship
election in American history.
Je moet dus eerst
je gevoel over de kandidaat
15:43
So you have to first separate
your feelings about the candidate
loskoppelen van de mensen
die een keuze moeten maken.
15:47
from your feelings about the people
who are given a choice.
En dan moet je beseffen,
15:50
And then you have to realize that,
omdat we allemaal in onze
eigen morele wereld leven --
15:53
because we all live
in a separate moral world --
in mijn boek gebruik ik de metafoor
dat we vastzitten in 'The Matrix',
15:55
the metaphor I use in the book
is that we're all trapped in "The Matrix,"
elke morele gemeenschap is een matrix,
of een consensuele hallucinatie.
15:59
or each moral community is a matrix,
a consensual hallucination.
Dus zit je in de blauwe matrix
16:02
And so if you're within the blue matrix,
dan is het allemaal zeer overtuigend
dat de andere kant --
16:04
everything's completely compelling
that the other side --
het zijn holbewoners, racisten,
slechtere mensen zijn er niet,
16:08
they're troglodytes, they're racists,
they're the worst people in the world,
en je hebt overal bewijzen voor.
16:11
and you have all the facts
to back that up.
Maar iemand in het huis naast je
16:13
But somebody in the next house from yours
leeft in een andere morele matrix.
16:16
is living in a different moral matrix.
Ze leven in een ander computerspelletje
16:18
They live in a different video game,
en zij zien hele andere gegevens.
16:20
and they see a completely
different set of facts.
Ieder van hen ziet
andere gevaren voor hun land.
16:22
And each one sees
different threats to the country.
En als je in het midden staat en beide
zijden probeert te begrijpen, blijkt:
16:25
And what I've found
from being in the middle
16:27
and trying to understand both sides
is: both sides are right.
ze hebben allebei gelijk!
Dit land kent een hoop gevaren
16:30
There are a lot of threats
to this country,
en elke partij is constitutioneel
onmachtig om ze allemaal te zien.
16:32
and each side is constitutionally
incapable of seeing them all.
CA: Zeg je nu dat we een nieuw
type empathie nodig hebben?
16:36
CA: So, are you saying
that we almost need a new type of empathy?
Empathie wordt meestal uitgelegd als:
16:43
Empathy is traditionally framed as:
"Ik voel je pijn en ik kan me
in je situatie verplaatsen."
16:45
"Oh, I feel your pain.
I can put myself in your shoes."
En dat passen we toe op armen,
behoeftigen, mensen die lijden;
16:48
And we apply it to the poor,
the needy, the suffering.
niet op mensen die naar ons gevoel
anders zijn dan wij
16:52
We don't usually apply it
to people who we feel as other,
of van wie we walgen.
16:55
or we're disgusted by.
JH: Inderdaad.
16:57
JH: No. That's right.
CA: Hoe zou je een dergelijk
type empathie moeten constueren?
16:58
CA: What would it look like
to build that type of empathy?
JH: Eigenlijk denk ik ...
17:04
JH: Actually, I think ...
Er wordt in de psychologie
veel gesproken over empathie,
17:06
Empathy is a very, very
hot topic in psychology,
17:08
and it's a very popular word
on the left in particular.
met name links is er gek op.
Empathie is goed, met name
voor onze favoriete slachtoffers.
17:11
Empathy is a good thing, and empathy
for the preferred classes of victims.
Dus empathie is belangrijk
17:15
So it's important to empathize
voor de groepen die wij op links
zo belangrijk vinden.
17:16
with the groups that we on the left
think are so important.
Dat is niet moeilijk,
want daar krijg je punten voor.
17:19
That's easy to do,
because you get points for that.
Maar het is juist belangrijk
17:22
But empathy really should get you points
if you do it when it's hard to do.
om het ook toe te passen
wanneer dat moeilijk is.
En ik denk ...
17:26
And, I think ...
Weet je, we hebben 50 jaar
met onze raciale problemen geworsteld
17:28
You know, we had a long 50-year period
of dealing with our race problems
en met legale discriminatie,
17:33
and legal discrimination,
dat was lange tijd onze topprioriteit
17:35
and that was our top priority
for a long time
en is nog steeds belangrijk.
17:37
and it still is important.
17:39
But I think this year,
Maar dit jaar ...
Ik hoop dat mensen zullen inzien
17:40
I'm hoping it will make people see
dat dit een existentiële dreiging is.
17:43
that we have an existential
threat on our hands.
Onze verdeeldheid
in links en rechts is, denk ik,
17:45
Our left-right divide, I believe,
veruit de belangrijkste kloof
in ons midden.
17:48
is by far the most important
divide we face.
Er zijn nog steeds kwesties
als ras, geslacht en LGBT,
17:50
We still have issues about race
and gender and LGBT,
maar dit is de meest urgente kwestie
voor de komende 50 jaar
17:53
but this is the urgent need
of the next 50 years,
en die gaat zich niet vanzelf oplossen.
17:57
and things aren't going
to get better on their own.
Er zullen veel institutionele
hervormingen moeten plaatsvinden
18:01
So we're going to need to do
a lot of institutional reforms,
en daar kunnen we over praten,
18:03
and we could talk about that,
maar dat wordt
een heel lang wankel verhaal.
18:05
but that's like a whole long,
wonky conversation.
Maar mensen moeten om te beginnen
beseffen dat dit een keerpunt is.
18:07
But I think it starts with people
realizing that this is a turning point.
En ja, een nieuw type empathie is nodig.
18:11
And yes, we need a new kind of empathy.
We moeten ons realiseren:
18:14
We need to realize:
dit heeft ons land nodig,
18:15
this is what our country needs,
dit is wat jij nodig hebt,
als je niet wil --
18:17
and this is what you need
if you don't want to --
Steek je hand op
als je de volgende vier jaar
18:19
Raise your hand if you want
to spend the next four years
net zo boos en ongerust wil zijn
als de vorige -- steek maar op.
18:22
as angry and worried as you've been
for the last year -- raise your hand.
Als je hier dus bij weg wilt komen,
18:26
So if you want to escape from this,
lees dan Buddha en Jezus
en Marcus Aurelius.
18:27
read Buddha, read Jesus,
read Marcus Aurelius.
Zij hebben allerlei advies
over hoe je de angst kwijtraakt,
18:29
They have all kinds of great advice
for how to drop the fear,
dingen anders kunt zien
18:35
reframe things,
en stopt andere mensen
als je vijand te zien.
18:36
stop seeing other people as your enemy.
Klassieke wijsheden geven richting
inzake dit soort empathie.
18:38
There's a lot of guidance in ancient
wisdom for this kind of empathy.
CA: Mijn laatste vraag:
18:41
CA: Here's my last question:
wat kunnen mensen persoonlijk doen
om bij te dragen aan die heling?
18:43
Personally, what can
people do to help heal?
JH: Ja, het is heel moeilijk om over je
diepste vooroordelen heen te stappen.
18:47
JH: Yeah, it's very hard to just decide
to overcome your deepest prejudices.
En onderzoek heeft laten zien
18:51
And there's research showing
dat politieke vooroordelen dieper
en sterker zijn dan ras-vooroordelen
18:53
that political prejudices are deeper
and stronger than race prejudices
in dit land, op het moment.
18:57
in the country now.
Je moet proberen --
dat is wel het belangrijkste.
18:59
So I think you have to make an effort --
that's the main thing.
Probeer echt iemand te ontmoeten.
19:02
Make an effort to actually meet somebody.
Iedereen heeft een neef, een zwager,
19:04
Everybody has a cousin, a brother-in-law,
iemand die aan de andere kant staat.
19:07
somebody who's on the other side.
Dus, na de verkiezing --
19:09
So, after this election --
wacht een week of twee,
19:11
wait a week or two,
want het gaat vreselijk zijn
voor een van de twee --
19:12
because it's probably going to feel
awful for one of you --
maar wacht een paar weken
maar probeer dan het gesprek aan te gaan.
19:15
but wait a couple weeks, and then
reach out and say you want to talk.
Lees van tevoren Dale Carnegie:
19:19
And before you do it,
19:21
read Dale Carnegie, "How to Win
Friends and Influence People" --
'Hoe je vrienden maakt
en mensen beinvloedt' --
19:24
(Laughter)
Dat meen ik!
(Gelach)
19:25
I'm totally serious.
Je leert technieken --
als je positief begint,
19:26
You'll learn techniques
if you start by acknowledging,
als je begint met zeggen:
19:29
if you start by saying,
"We zijn het over veel oneens,
19:30
"You know, we don't agree on a lot,
maar iets wat ik echt respecteer
aan jou, oom Bob",
19:32
but one thing I really respect
about you, Uncle Bob,"
of "... aan conservatieven, is ..."
19:34
or "... about you conservatives, is ... "
En je kunt iets vinden.
19:36
And you can find something.
Als je met wat waardering begint,
dan werkt dat wonderbaarlijk.
19:38
If you start with some
appreciation, it's like magic.
Dat is een van de belangrijkste lessen
19:40
This is one of the main
things I've learned
die ik gebruik in mijn relaties.
19:42
that I take into my human relationships.
Ik maak nog een hoop stomme fouten,
19:44
I still make lots of stupid mistakes,
maar ik kan me nu heel goed
verontschuldigen,
19:46
but I'm incredibly good
at apologizing now,
19:48
and at acknowledging what
somebody was right about.
en toegeven waar iemand gelijk over had.
En als je dat doet,
19:51
And if you do that,
verloopt het gesprek heel soepel
en is het ook echt heel leuk.
19:52
then the conversation goes really well,
and it's actually really fun.
CA: Jon, het is fascinerend
om met jou te praten.
19:56
CA: Jon, it's absolutely fascinating
speaking with you.
Het voelt echt of het gebied
waar we het over hebben,
19:59
It's really does feel like
the ground that we're on
is bezaaid met diepe vragen
inzake moraliteit en de menselijke aard.
20:03
is a ground populated by deep questions
of morality and human nature.
Je wijsheid kon niet relevanter zijn.
20:08
Your wisdom couldn't be more relevant.
Hartelijk dank dat je dit
met ons wou delen.
20:10
Thank you so much for sharing
this time with us.
JH: Dank je, Chris.
20:13
JH: Thanks, Chris.
JH: Bedankt, iedereen.
20:14
JH: Thanks, everyone.
(Applaus)
20:15
(Applause)
Translated by Peter Van de Ven
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speakers:

Jonathan Haidt - Social psychologist
Jonathan Haidt studies how -- and why -- we evolved to be moral. By understanding more about our moral roots, his hope is that we can learn to be civil and open-minded.

Why you should listen

Haidt is a social psychologist whose research on morality across cultures led up to his much-quoted 2008 TEDTalk on the psychological roots of the American culture war. He asks, "Can't we all disagree more constructively?" In September 2009, Jonathan Haidt spoke to the TED Blog about the moral psychology behind the healthcare debate in the United States. He's also active in the study of positive psychology and human flourishing.

At TED2012 he explored the intersection of his work on morality with his work on happiness to talk about “hive psychology” – the ability that humans have to lose themselves in groups pursuing larger projects, almost like bees in a hive. This hivish ability Is crucial, he argues, for understanding the origins of morality, politics, and religion. These are ideas that Haidt develops at greater length in his new book, The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. Learn more about his drive for a more productive and civil politics on his website CivilPolitics.org. And take an eye-opening quiz about your own morals at YourMorals.org

During the bruising 2012 political season, Haidt was invited to speak at TEDxMidAtlantic on the topic of civility. He developed the metaphor of The Asteroids Club to embody how we can reach. common groun. Learn how to start your own Asteroids Club at www.AsteroidsClub.org.

Watch Haidt talk about the Asteroids Club on MSNBC's The Cycle >>

More profile about the speaker
Jonathan Haidt | Speaker | TED.com
Chris Anderson - TED Curator
After a long career in journalism and publishing, Chris Anderson became the curator of the TED Conference in 2002 and has developed it as a platform for identifying and disseminating ideas worth spreading.

Why you should listen

Chris Anderson is the Curator of TED, a nonprofit devoted to sharing valuable ideas, primarily through the medium of 'TED Talks' -- short talks that are offered free online to a global audience.

Chris was born in a remote village in Pakistan in 1957. He spent his early years in India, Pakistan and Afghanistan, where his parents worked as medical missionaries, and he attended an American school in the Himalayas for his early education. After boarding school in Bath, England, he went on to Oxford University, graduating in 1978 with a degree in philosophy, politics and economics.

Chris then trained as a journalist, working in newspapers and radio, including two years producing a world news service in the Seychelles Islands.

Back in the UK in 1984, Chris was captivated by the personal computer revolution and became an editor at one of the UK's early computer magazines. A year later he founded Future Publishing with a $25,000 bank loan. The new company initially focused on specialist computer publications but eventually expanded into other areas such as cycling, music, video games, technology and design, doubling in size every year for seven years. In 1994, Chris moved to the United States where he built Imagine Media, publisher of Business 2.0 magazine and creator of the popular video game users website IGN. Chris eventually merged Imagine and Future, taking the combined entity public in London in 1999, under the Future name. At its peak, it published 150 magazines and websites and employed 2,000 people.

This success allowed Chris to create a private nonprofit organization, the Sapling Foundation, with the hope of finding new ways to tackle tough global issues through media, technology, entrepreneurship and, most of all, ideas. In 2001, the foundation acquired the TED Conference, then an annual meeting of luminaries in the fields of Technology, Entertainment and Design held in Monterey, California, and Chris left Future to work full time on TED.

He expanded the conference's remit to cover all topics, including science, business and key global issues, while adding a Fellows program, which now has some 300 alumni, and the TED Prize, which grants its recipients "one wish to change the world." The TED stage has become a place for thinkers and doers from all fields to share their ideas and their work, capturing imaginations, sparking conversation and encouraging discovery along the way.

In 2006, TED experimented with posting some of its talks on the Internet. Their viral success encouraged Chris to begin positioning the organization as a global media initiative devoted to 'ideas worth spreading,' part of a new era of information dissemination using the power of online video. In June 2015, the organization posted its 2,000th talk online. The talks are free to view, and they have been translated into more than 100 languages with the help of volunteers from around the world. Viewership has grown to approximately one billion views per year.

Continuing a strategy of 'radical openness,' in 2009 Chris introduced the TEDx initiative, allowing free licenses to local organizers who wished to organize their own TED-like events. More than 8,000 such events have been held, generating an archive of 60,000 TEDx talks. And three years later, the TED-Ed program was launched, offering free educational videos and tools to students and teachers.

More profile about the speaker
Chris Anderson | Speaker | TED.com