English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMaastricht

Lucien Engelen: Crowdsource your health

لوسین انگالن : منبع جمعیتی سلامتی شما

Filmed
Views 289,961

شما می توانید گوشی های هوشمند خود را به محلی برای پیدا کردن دستگاه های خودپرداز استفاده کنید، اما چه می شود اگر شما نیاز به یک دستگاه شوک قلبی داشته باشید؟ درتد TEDxMaastricht، لوسین انکالن به ما نشان می دهد نوآوری های آنلاین به شیوه ای در حال تغییرند که زندگیها را نجات دهند ، از جمله یک دستگاه شوک قلبی و یا نقشه منبع جمعیتی منطقه ای.

- Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team. Full bio

I would like to talk to you
من می خواهم با شما در مورد علت شکست
00:15
about why many e-health projects fail.
بسیاری از پروژه های سلامت الکترونیکی صحبت کنم.
00:17
And I really think that the most important thing of it
و من واقعا فکر می کنم که مهم ترین علت آن
00:20
is that we stopped listening to patients.
اینه که ما به بیماران گوش نمی دهیم.
00:23
And one of the things we did at Radboud University
و یکی از کارهایی که در دانشگاه رادبود کردیم
00:25
is we appointed a chief listening officer.
انتصاب یه افسر ارشد برای شنیدن است .
00:27
Not in a very scientific way --
نه به یه روش بسیار علمی -
00:29
she puts up a little cup of coffee or cup of tea
او یک فنجان کوچک قهوه و یا فنجان چای می زاره
00:31
and asks patients, family, relatives,
و از بیماران، خانواده، بستگان، می پرسه،
00:34
"What's up?
"چه خبر؟
00:36
How could we help you?"
چطور می تونم بهتون کمک کنم؟ "
00:38
And we think, we like to think,
و ما فکر می کنیم، دوست داریم فکر کنیم،
00:40
that this is one of the major problems
که این یکی از مشکلات عمده است
00:42
why all -- maybe not all --
چرا همه - شاید نه همه -
00:44
but most of the e-health projects fail,
اما بسیاری از پروژه های سلامت الکترونیکی با شکست مواجه می شوند،
00:46
since we stopped listening.
از آنجایی که ما از گوش دادن دست برداشتیم.
00:48
This is my WiFi scale. It's a very simple thing.
این ترازوی WiFi من است. این یک چیز بسیار ساده است.
00:50
It's got one knob, on/off.
اون یه دکمه روشن / خاموش داره.
00:52
And every morning I hop on it.
و هر روز صبح روی اون می پرم.
00:54
And yes, I've got a challenge,
و بله، همانطور که می بینید، من یک چالش برای خودم گذاشتم.
00:57
as you might see.
و بله، همانطور که می بینید، من یک چالش برای خودم گذاشتم.
00:59
And I put my challenge on 95 kg.
و من حد ایده آلم را بر روی 95 کیلوگرم قرار دادم.
01:01
But the thing is that it's made this simple
اما چیزی که خیلی ساده انجام می ده اینه که
01:04
that whenever I hop on,
که هر وقت روش میرم،
01:07
it sends my data through Google Health as well.
اطلاعات منو از طریق گوگل سلامتی، می فرسته.
01:09
And it's collected by my general practitioner as well,
و اون اطلاعات را پزشک عمومی من نیز در دست دارد،
01:12
so he can see what's my problem in weight,
بنابراین او قادر است مشکلی که درمورد وزنم دارم، ببینه،
01:15
not on the very moment
نه در همون لحظه ای که نیاز به کمک قلبی یا چیزی مثل اون دارم،
01:19
that I need cardiologic support or something like it,
نه در همون لحظه ای که نیاز به کمک قلبی یا چیزی مثل اون دارم،
01:21
but also looking backward.
بلکه خیلی قبل تر از اون.
01:24
But there's another thing.
اما یک چیز دیگه وجود داره.
01:26
As some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
همانطور که شاید برخی از شما بدانید، من بیش از 4,000 طرفدار در توییتر دارم.
01:28
So every morning
بنابراین هر روز صبح
01:31
I hop on my WiFi scale
من روی ترازوی WiFi می رم
01:33
and before I'm in my car, people start talking to me,
و قبل از اینکه وارد ماشین بشم، مردم شروع به گفتگو با من می کنند،
01:35
"I think you need a light lunch today, Lucien."
"لوسین، فکر کنم امروز لازمه یه ناهار سبک بخوری."
01:37
(Laughter)
(خنده حاضرین)
01:39
But that's the nicest thing that could happen,
اما این بهترین چیزی است که می تونه اتفاق بیفته،
01:41
since this is peer pressure,
از آنجایی که این اجبار است،
01:43
peer pressure used to help patients --
--از اینگونه اجبارها برای کمک به بیماران استفاده می شد --
01:45
since this could be used for obesity,
و از آنجائیکه می شه از اینراه برای چاقی استفاده کرد،
01:48
it could be used
ازش برای ترک سیگار در بیماران استفاده می شه.
01:50
to stop smoking in patients.
ازش برای ترک سیگار در بیماران استفاده می شه.
01:52
But on the other hand, it also could be used
اما از سوی دیگر، از آن نیز می توان
01:54
to get people from out of their chairs
در ترغیب بیماران برای تمرین گروهی در انجام برخی فعالیتهای تفریحی استفاده کرد
01:56
and try to work together in some kind of gaming activity
در ترغیب بیماران برای تمرین گروهی در انجام برخی فعالیتهای تفریحی استفاده کرد
01:59
to get more control of their health.
تا بدین ترتیب کنترل بیشتری بر سلامتی شان پیدا کنند.
02:02
As of next week, it will soon be available.
از هفته آینده به زودی در دسترس خواهد بود.
02:05
There will be this little blood pressure meter
این دستگاه کوچک اندازه گیری فشار خون
02:08
connected to an iPhone or something or other.
به آیفون یا یه چیزی و یا غیره متصل می شه.
02:10
And people will be able, from their homes,
و مردم قادر خواهند بود، در خانه های خود،
02:13
to take their blood pressure,
فشار خون خود را گرفته،
02:15
send it into their doctor
آن را به پزشک خود بفرستند
02:17
and eventually share it with others, for instance,
و در نهایت آن را با بیش از یک صد دلار، به عنوان مثال، با دیگران به اشتراک بگذارند.
02:19
for over a hundred dollars.
و در نهایت آن را با بیش از یک صد دلار، به عنوان مثال، با دیگران به اشتراک بگذارند.
02:22
And this is the point where patients get into position
و این جایگاهی ایست که بیماران در آن قرار گرفته
02:24
and can collect, not only their own control again,
و نه تنها می توانند روی مسائل خود کنترل داشته،
02:27
be captain of their own ship,
و سکاندار کشتی خود باشند،
02:30
but also can help us in health care
بلکه می توانند به ما در امور سلامتی و
02:32
due to the challenges that we face,
مشکلاتی که با آنها دست بگریبان هستیم کمک کنند،
02:34
like health care cost explosion,
مشکلاتی از قبیل هزینه های سرسام آور مراقبت های بهداشتی،
02:36
doubled demand and things like that.
تقاضا ی دوبرابر و چیزهایی مانند آن.
02:39
Make techniques that are easy to use
ایجاد روش هایی که براحتی بتوان از آنها استفاده کرد
02:41
and start with this to embrace patients in the team.
و به کمکشان بیماران را بصورت گروهی پذیرفت.
02:43
And you can do this with techniques like this,
و شما می توانید با روش هایی اینچنین، کاری مشابه انجام دهید،
02:46
but also by crowd-sourcing.
همچنین توسط منابع جمعیتی نیز می توانید چنین کاری بکنید .
02:48
And one of the things we did
و مایلم در قالب یه فیلم کوتاه، یکی از کارهایی که انجام داریم را به شما معرفی کنم.
02:50
I would like to share with you introduced by a little video.
و مایلم در قالب یه فیلم کوتاه، یکی از کارهایی که انجام داریم را به شما معرفی کنم.
02:52
(Music)
(موسیقی)
02:55
We've all got navigation controls in our car.
همه ما در ماشین هایمان، وسایل جهت یابی داریم.
04:07
We maybe even [have] it in our cellphone.
حتی شاید اونها را در تلفن موبایل مان داشته باشیم.
04:10
We know perfectly where all the ATMs are
ما کاملا جای تمام دستگاههای خودپرداز
04:13
about the city of Maastricht.
اطراف شهر ماستریخت را می دانیم.
04:15
The other thing is we know where all the gas stations are.
چیز دیهر اینه که ما محل همۀ پمپ بنزینها را می دانیم.
04:17
And sure, we could find fast food chains.
و مطمئنا" ، می تونیم محل غذاهای حاضری را پیدا کنیم.
04:20
But where would be the nearest AED
اما نزدیکترین جایی که دستگاه شوک قلبی برای کمک به این بیمار دارد، کجاست؟
04:23
to help this patient?
اما نزدیکترین جایی که دستگاه شوک قلبی برای کمک به این بیمار دارد، کجاست؟
04:25
We asked around and nobody knew.
ما از کسانیکه در اطرافمان بودند پرسیدیم و هیچ کس نمی دانست.
04:27
Nobody knew where the nearest life-saving AED
هیچ کس نمی دانست نزدیکترین محلی که بلافاصله بتوان
04:30
was to be obtained right now.
دستگاه نجات دهندۀ شوک برقی فراهم کرد، کجاست.
04:33
So what we did, we crowdsourced The Netherlands.
بنابراین کاری که کردیم این بود که هلند را با منبع جمعیتی پوشش دهیم.
04:35
We set up a website
ما یک وب سایت راه اندازی کردیم
04:37
and asked the crowd, "If you see an AED,
و از مردم خواستیم: "اگر شما جایگاهی دارای دستگاه شوک قلبی دیدید،
04:39
please submit it, tell us where it is,
لطفا" آدرس و ساعت کاری آنرا به ما ارسال کنید."
04:41
tell us when it's open,"
لطفا" آدرس و ساعت کاری آنرا به ما ارسال کنید."
04:44
since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.
از گاهی اوقات در ساعات اداری گاهی اوقات آن را بسته است.
04:46
And over 10,000 AEDs already in The Netherlands
و تا کنون بیش از 10,000 جایگاه دستگاه شوک قلبی در هلند مشخص و ارسال شده است.
04:48
already have been submitted.
و تا کنون بیش از 10,000 جایگاه دستگاه شوک قلبی در هلند مشخص و ارسال شده است.
04:50
The next step we took was to find the applications for it.
گام بعدی ما پیدا کردن برنامه های کاربردی برای آن بود.
04:52
And we built an iPad application.
و ما یه برنامه آیپد iPad درست کردیم.
04:55
We made an application for Layar, augmented reality,
ما یه برنامۀ کاربری برای Layar، واقعیت محکم، درست کردیم
04:57
to find these AEDs.
تا این دستگاهها ی شوک قلبی را بیابد.
05:00
And whenever you are in a city like Maastricht and somebody collapses,
و هر وقت شما در شهری مانند ماستریخت باشید و شخصی دچار حمله قلبی بشه،
05:02
you can use your iPhone,
می تونید از آی فون خود استفاده کنید،
05:05
and within the next weeks also run your Microsoft cellphone,
و تا چند هفته آینده می توانید برنامۀ مایکروسافت موبایل خود را اجرا کرده،
05:07
to find the nearest AED
و با آن نزدیکترین دستگاه شوک قلبی را پیدا کنید که میتواند نجات دهندۀ جانها باشد،
05:10
which can save lives.
و جان افراد را نجات دهید.
05:12
And as of today,
و از امروز،
05:14
we would like to introduce this, not only as AED4EU,
ما دوست داریم این محصول را نه تنها به عنوان AED4U
05:16
which is what the product is called,
که نام آن است،
05:18
but also AED4US.
بلکه بنام AED4US ( دستگاه شوک قلبی برای همۀ ما) معرفی کنیم.
05:20
And we would like to start this on a worldwide level.
و ما دوست داریم که اینکار را در سطح جهانی آغاز کنیم.
05:22
And [we're] asking all of our colleagues in the rest of the world,
و [ما] از همکاران خود در دیگر نقاط جهان، در کالج ها و دانشگاهها،
05:24
colleague universities, to help us
خواهان کمک هستیم تا همانند یک گروه
05:27
to find and work and act like a hub
با یکدیگر همکاری کرده تا تمام دستگاههای شوک قلبی سرتاسر دنیا را پیدا کرده
05:29
to crowd-source all these AEDs all around the world.
و محل آنها را بصورت منبع جمعی به اشتراک بگذاریم.
05:32
That whenever you're on holiday and somebody collapses,
که هر زمان که شما در تعطیلات بوده و کسی دچار حملۀ قلبی شد،
05:35
might it be your own relative or someone just in front of you,
ممکن است از بستگان شما و یا هر کسی درست در مقابل شما باشه،
05:38
you can find this.
شما می توانید محل دستگاه را پیدا کنید.
05:41
The other thing we would like to ask
چیز دیگری که مایل به درخواست
05:43
is of companies also all over the world
از شرکتهای سرتاسر دنیا هستیم اینه که
05:45
that will be able to help us validate these AEDs.
به ما کمک کرده و محل این دستگاهها را تایید کنند.
05:47
These might be courier services
این کار می تونه بعنوان مثال
05:50
or cable guys for instance,
توسط کارمندان سرویسهای پستی، یا افراد سیم کش انجام شود،
05:52
just to see whether the AED that's submitted
فقط برای تایید محل دستگاههای شوک قلبی که قبلا" به ما ارسال شده.
05:54
still is in place.
فقط برای تایید محل دستگاههای شوک قلبی که قبلا" به ما ارسال شده.
05:56
So please help us on this one
پس لطفا در این مقوله به ما کمک کنید
05:58
and try to make not only health a little bit better, but take control of it.
و نه تنها در بهبود کمی بیشتر سلامتی بلکه در کنترل آن تلاش کنید.
06:00
Thank you.
متشکرم.
06:03
(Applause)
(تشویق حاضرین)
06:05
Translated by Farnaz Saghafi
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speaker:

Lucien Engelen - Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team.

Why you should listen
Lucien Engelen was the first Dutch Health 2.0 Ambassador, a position he used to inspire many to step into the world of participatory healthcare. He believes that new technologies, and the revolution in communication modes that is accompanying them, will have an enormous impact on the fantastic challenges posed by the current state of health care around the world 
 
Engelen is also the founder of REshape, a program of Radboud University Nijmegen Medical Centre dedicated to creating the decade of the self-empowered patient. He is also a faculty memeber at the Singularity University in Silicon Valley.
More profile about the speaker
Lucien Engelen | Speaker | TED.com