English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMaastricht

Lucien Engelen: Crowdsource your health

Lucians Engelens: Uzlabosim veselību ar pūļa palīdzību

Filmed
Views 289,961

Jūs varat izmantot viedtālruni, lai atrastu tuvāko bankomātu, bet ko darīt, ja nepieciešams defibrilators? Lucians Engelens TEDxMaastricht rāda inovācijas, kas palīdz glābt dzīvības, tostarp — pūļa radītu defibrilatoru karti.

- Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team. Full bio

I would like to talk to you
Es vēlos pastāstīt,
00:15
about why many e-health projects fail.
kādēļ izgāžas daudzi e-veselības projekti.
00:17
And I really think that the most important thing of it
Es uzskatu, ka būtiskākais iemesls ir tas,
00:20
is that we stopped listening to patients.
ka mēs esam pārstājuši ieklausīties pacientos.
00:23
And one of the things we did at Radboud University
Lai to labotu, mēs Radboundas universitātē
00:25
is we appointed a chief listening officer.
pieņēmām darbā Ieklausīšanās speciālistu.
00:27
Not in a very scientific way --
Bez zinātniskas pieejas,
00:29
she puts up a little cup of coffee or cup of tea
viņa vienkārši uzvāra kafiju vai tēju
00:31
and asks patients, family, relatives,
un vaicā pacientiem, ģimenēm, radiniekiem:
00:34
"What's up?
„Kā jums iet?
00:36
How could we help you?"
Kā mēs varam jums palīdzēt?“
00:38
And we think, we like to think,
Mēs domājam, mums gribētos domāt,
00:40
that this is one of the major problems
ka viena no lielākajām problēmām,
00:42
why all -- maybe not all --
kādēļ visi, varbūt ne pilnīgi visi,
00:44
but most of the e-health projects fail,
bet kādēļ vairums e-veselības projektu izgāžas:
00:46
since we stopped listening.
jo mēs esam pārstājuši ieklausīties.
00:48
This is my WiFi scale. It's a very simple thing.
Šie ir mani svari ar bezvadu Internetu. Tie ir ļoti vienkārši.
00:50
It's got one knob, on/off.
Tiem ir viena poga: ieslēgts/izslēgts.
00:52
And every morning I hop on it.
Katru rītu es uz tiem uzkāpju.
00:54
And yes, I've got a challenge,
Un, jā, man ir mērķis,
00:57
as you might see.
kā jūs varat redzēt.
00:59
And I put my challenge on 95 kg.
Mans mērķis ir svērt 95 kg.
01:01
But the thing is that it's made this simple
Taču šie svari ir izveidoti tik ērti,
01:04
that whenever I hop on,
ka ikreiz, kad es uz tiem uzkāpju,
01:07
it sends my data through Google Health as well.
tie nosūta datus par manu svaru uz Google Health.
01:09
And it's collected by my general practitioner as well,
Tos saņem arī mans ģimenes ārsts,
01:12
so he can see what's my problem in weight,
kurš var redzēt, vai man ir problēmas ar svaru.
01:15
not on the very moment
Ne jau, ka man tieši šajā mirklī
01:19
that I need cardiologic support or something like it,
vajadzētu kardiologa palīdzību vai ko tādu,
01:21
but also looking backward.
bet, lai redzētu kāda ir situācija ilgtermiņā.
01:24
But there's another thing.
Ir vēl kāda nianse.
01:26
As some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
Daži no jums jau zina, ka man ir vairāk nekā 4 000 sekotāju tviterī.
01:28
So every morning
Katru rītu
01:31
I hop on my WiFi scale
es uzkāpju uz saviem svariem ar bezvadu Internetu,
01:33
and before I'm in my car, people start talking to me,
un, pirms esmu paspējis iekāpt mašīnā, cilvēki sāk man rakstīt
01:35
"I think you need a light lunch today, Lucien."
„Lucian, šorīt tev derētu liesākas brokastis.“
01:37
(Laughter)
(Smiekli)
01:39
But that's the nicest thing that could happen,
Tas ir jaukākais, kas varētu notikt,
01:41
since this is peer pressure,
jo tas ir līdzcilvēku spiediens,
01:43
peer pressure used to help patients --
spiediens no draugiem, lai palīdzētu pacientiem.
01:45
since this could be used for obesity,
To var izmantot liekā svara gadījumos,
01:48
it could be used
to var izmantot,
01:50
to stop smoking in patients.
lai palīdzētu pacientiem pārtraukt smēķēšanu.
01:52
But on the other hand, it also could be used
No otras puses, to arī varētu izmantot,
01:54
to get people from out of their chairs
lai izkustinātu cilvēkus no krēsliem
01:56
and try to work together in some kind of gaming activity
un iesaistītu kopējās, spēlēm līdzīgās nodarbēs,
01:59
to get more control of their health.
lai cilvēki vairāk rūpētos par savu veselību.
02:02
As of next week, it will soon be available.
Sākot no nākamās nedēļas, būs pieejams
02:05
There will be this little blood pressure meter
šis nelielais asinsspiediena mērītājs,
02:08
connected to an iPhone or something or other.
kas savienots ar iPhone vai tamlīdzīgu viedtālruni.
02:10
And people will be able, from their homes,
Cilvēkiem, atrodoties mājās, būs iespēja
02:13
to take their blood pressure,
izmērīt savu asinsspiedienu,
02:15
send it into their doctor
nosūtīt datus savam ārstam
02:17
and eventually share it with others, for instance,
un, piemēram, dalīties šajos datos ar citiem,
02:19
for over a hundred dollars.
par nedaudz vairāk kā 100 dolāriem.
02:22
And this is the point where patients get into position
Šeit arī pacienti nonāk tādā situācijā,
02:24
and can collect, not only their own control again,
kur ne tikai paši var ievākt datus, paši rūpēties par savu veselību.
02:27
be captain of their own ship,
paši būt sava kuģa kapteiņi,
02:30
but also can help us in health care
bet var palīdzēt mums kopējā veselības aprūpes sistēmā,
02:32
due to the challenges that we face,
jo mūs sagaida izaicinājumi,
02:34
like health care cost explosion,
piemēram, veselības aprūpes izmaksu pieaugums,
02:36
doubled demand and things like that.
divkāršojies pieprasījums un citas lietas.
02:39
Make techniques that are easy to use
Ir jāveido tehnoloģijas, kas ir vienkāršas
02:41
and start with this to embrace patients in the team.
un jāsadodas roku rokā ar pacientiem, vienā komandā.
02:43
And you can do this with techniques like this,
To var izdarīt ar šādām ierīcēm,
02:46
but also by crowd-sourcing.
bet arī ar izmantojot „pūļa spēku”.
02:48
And one of the things we did
Vienu lietu mēs jau paveicām,
02:50
I would like to share with you introduced by a little video.
un es jūs ar to iepazīstināšu, parādot nelielu video.
02:52
(Music)
(Mūzika)
02:55
We've all got navigation controls in our car.
Daudziem mašīnās ir navigācijas iekārtas.
04:07
We maybe even [have] it in our cellphone.
Daudziem navigācija ir mobilajos tālruņos.
04:10
We know perfectly where all the ATMs are
Mēs zinām, kā atrast tuvāko bankomātu
04:13
about the city of Maastricht.
mūsu pilsētā, Māstrihtā.
04:15
The other thing is we know where all the gas stations are.
Tāpat, mēs labi zinām, kur atrast tuvāko degvielas staciju.
04:17
And sure, we could find fast food chains.
Protams, mēs varētu atrast arī tuvāko ēstuvi.
04:20
But where would be the nearest AED
Taču kur atrodas tuvākais defibrilators,
04:23
to help this patient?
lai palīdzētu šim pacientam?
04:25
We asked around and nobody knew.
Mēs pajautājām un neviens nezināja.
04:27
Nobody knew where the nearest life-saving AED
Neviens nevarēja pateikt, kur dabūt tuvāko dzīvību glābjošo defibrilatoru
04:30
was to be obtained right now.
tieši šajā mirklī.
04:33
So what we did, we crowdsourced The Netherlands.
Izdarītais: mēs izmantojām pūļa spēku Nīderlandē.
04:35
We set up a website
Mēs izveidojām mājas lapu
04:37
and asked the crowd, "If you see an AED,
un lūdzām lietotājiem: „Ja kaut kur redzat defibrilatoru,
04:39
please submit it, tell us where it is,
lūdzu ievietojiet informāciju par tā atrašanās vietu,
04:41
tell us when it's open,"
kādās diennakts stundās tas ir pieejams?”
04:44
since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.
Protams, ka vietām pieejamība ir tikai darba laikā.
04:46
And over 10,000 AEDs already in The Netherlands
Šobrīd ir informācija par vairāk kā 10 000 defibrilatoriem visā Nīderlandē,
04:48
already have been submitted.
par kuriem mums ir iesniegta informācija.
04:50
The next step we took was to find the applications for it.
Nākamais solis, bija izveidot piemērotu lietotni.
04:52
And we built an iPad application.
Mēs izveidojām iPad lietotni.
04:55
We made an application for Layar, augmented reality,
Tā ir lietotne, kas balstās uz Layar, papildinātās realitātes pārlūku,
04:57
to find these AEDs.
un caur to var atrast šos defibrilatorus.
05:00
And whenever you are in a city like Maastricht and somebody collapses,
Ny, kad jūs esat tādā pilsētā kā Māstrihta, un kāds cilvēks sabrūk,
05:02
you can use your iPhone,
jūs varat izmantot savu iPhone,
05:05
and within the next weeks also run your Microsoft cellphone,
un pēc pāris nedēļām arī Microsoft tālruni,
05:07
to find the nearest AED
lai atrastu tuvāko defibrilatoru,
05:10
which can save lives.
ar ko var glābt dzīvību.
05:12
And as of today,
Un no šodienas,
05:14
we would like to introduce this, not only as AED4EU,
mēs iepazīstinām jūs ne tikai ar AED4U — Defibrilators jums,
05:16
which is what the product is called,
tas ir šī produkta nosaukums,
05:18
but also AED4US.
bet arī AED4US — Defibrilators mums.
05:20
And we would like to start this on a worldwide level.
Un mēs gribētu to uzsākt visā pasaulē.
05:22
And [we're] asking all of our colleagues in the rest of the world,
Mēs lūdzam mūsu kolēģus visā pasaulē,
05:24
colleague universities, to help us
kolēģus citās universitātēs,
05:27
to find and work and act like a hub
palīdzēt mums atrast un kalpot kā kontaktpunktam,
05:29
to crowd-source all these AEDs all around the world.
lai ar pūļa spēka palīdzību atrastu visus defibrilatorus visā pasaulē.
05:32
That whenever you're on holiday and somebody collapses,
Tādēļ, lai jūs arī brīvdienās esot, redzot, kā kāds sabrūk,
05:35
might it be your own relative or someone just in front of you,
vienalga, vai tas ir jūsu radinieks, vai vienkārši kāds jums blakus,
05:38
you can find this.
lai jūs zinātu kur to atrast.
05:41
The other thing we would like to ask
Otra lieta, ko mēs vēlamies lūgt
05:43
is of companies also all over the world
uzņēmumiem visā pasaulē
05:45
that will be able to help us validate these AEDs.
pārbaudīt šo informāciju par defibrilatoriem.
05:47
These might be courier services
Tie varētu būt kurjeri
05:50
or cable guys for instance,
vai, piemēram, tīklu speciālisti,
05:52
just to see whether the AED that's submitted
tikai, lai pārliecinātos, ka pieteiktais defibrilators,
05:54
still is in place.
joprojām atrodas savā vietā.
05:56
So please help us on this one
Lūdzu, palīdziet mums šajā darbā
05:58
and try to make not only health a little bit better, but take control of it.
un lūkosim ne tikai padarīt veselību labāku, bet arī paši uzņemties lielāku atbildību par to.
06:00
Thank you.
Paldies!
06:03
(Applause)
(Aplausi)
06:05
Translated by Juris Jerums
Reviewed by Līga Greiškāne

▲Back to top

About the speaker:

Lucien Engelen - Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team.

Why you should listen
Lucien Engelen was the first Dutch Health 2.0 Ambassador, a position he used to inspire many to step into the world of participatory healthcare. He believes that new technologies, and the revolution in communication modes that is accompanying them, will have an enormous impact on the fantastic challenges posed by the current state of health care around the world 
 
Engelen is also the founder of REshape, a program of Radboud University Nijmegen Medical Centre dedicated to creating the decade of the self-empowered patient. He is also a faculty memeber at the Singularity University in Silicon Valley.
More profile about the speaker
Lucien Engelen | Speaker | TED.com