English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMaastricht

Lucien Engelen: Crowdsource your health

Lucien Engelen: Gezondheid delen met elkaar

Filmed
Views 289,961

Je kan via je smartphone eenvoudig een geldautomaat in de buurt vinden, maar wat als je een defibrillator zoekt? Tijdens TEDxMaastricht, toont Lucien Engelen ons online vernieuwingen die de manier waarop we levens redden, veranderen, waaronder een crowdsourced kaart van bereikbare defibrillatoren.

- Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team. Full bio

I would like to talk to you
Ik wil graag even met jullie de reden bespreken
00:15
about why many e-health projects fail.
waarom veel e-health-projecten mislukken.
00:17
And I really think that the most important thing of it
Ik denk echt dat de belangrijkste reden is
00:20
is that we stopped listening to patients.
dat wij gestopt zijn met luisteren naar patiënten.
00:23
And one of the things we did at Radboud University
Bij de Radboud Universiteit stelden we onder andere
00:25
is we appointed a chief listening officer.
een hoofdverantwoordelijke luisteren aan.
00:27
Not in a very scientific way --
Op een heel ongedwongen manier:
00:29
she puts up a little cup of coffee or cup of tea
ze zet een kopje koffie of thee
00:31
and asks patients, family, relatives,
en vraagt patiënten, familie, familieleden:
00:34
"What's up?
"Wat scheelt er aan?
00:36
How could we help you?"
Hoe kunnen wij u helpen?"
00:38
And we think, we like to think,
We denken, of we denken graag
00:40
that this is one of the major problems
dat dit een van de grootste problemen is
00:42
why all -- maybe not all --
waarom alle - misschien niet alle -
00:44
but most of the e-health projects fail,
maar toch de meeste e-health-projecten falen:
00:46
since we stopped listening.
omdat we gestopt zijn met luisteren.
00:48
This is my WiFi scale. It's a very simple thing.
Dit is mijn WiFi-weegschaal. Het is een erg eenvoudig ding.
00:50
It's got one knob, on/off.
Er is slechts één knop, aan/uit.
00:52
And every morning I hop on it.
Elke morgen spring ik erop.
00:54
And yes, I've got a challenge,
Ja, ik heb een uitdaging ingesteld,
00:57
as you might see.
zoals je kan zien.
00:59
And I put my challenge on 95 kg.
Ik heb mijn uitdaging ingesteld op 95 kg.
01:01
But the thing is that it's made this simple
Het ding is zo eenvoudig gemaakt
01:04
that whenever I hop on,
dat wanneer ik er opspring,
01:07
it sends my data through Google Health as well.
de data ook worden doorgestuurd naar Google Health.
01:09
And it's collected by my general practitioner as well,
Ze worden ook bewaard door mijn huisarts,
01:12
so he can see what's my problem in weight,
zodat hij mijn gewichtsprobleem kan volgen,
01:15
not on the very moment
niet op het moment
01:19
that I need cardiologic support or something like it,
dat ik ondersteuning voor mijn hart of zoiets nodig heb,
01:21
but also looking backward.
maar ook kan terugkijken naar het verleden.
01:24
But there's another thing.
Maar er is nog iets.
01:26
As some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
Sommigen weten al dat ik meer dan 4000 volgers op Twitter heb.
01:28
So every morning
Elke ochtend
01:31
I hop on my WiFi scale
spring ik op mijn WiFi-weegschaal
01:33
and before I'm in my car, people start talking to me,
en voor ik mijn wagen zit, beginnen mensen tegen mij te praten:
01:35
"I think you need a light lunch today, Lucien."
"Vandaag is een lichte lunch genoeg, Lucien."
01:37
(Laughter)
(Gelach)
01:39
But that's the nicest thing that could happen,
Dat is het mooiste wat kan gebeuren,
01:41
since this is peer pressure,
want het gaat hier om groepsdruk,
01:43
peer pressure used to help patients --
groepsdruk gebruikt om patiënten te helpen -
01:45
since this could be used for obesity,
want dit kan gebruikt worden voor obesitas.
01:48
it could be used
Het kan gebruikt worden
01:50
to stop smoking in patients.
om patiënten te laten stoppen met roken.
01:52
But on the other hand, it also could be used
Maar, het kan ook worden gebruikt
01:54
to get people from out of their chairs
om mensen uit hun stoel te krijgen
01:56
and try to work together in some kind of gaming activity
en samen te laten werken in een soort van 'spel'
01:59
to get more control of their health.
om meer controle te krijgen over hun gezondheid.
02:02
As of next week, it will soon be available.
Vanaf volgende week, het zal snel verkrijgbaar zijn:
02:05
There will be this little blood pressure meter
een kleine bloeddrukmeter
02:08
connected to an iPhone or something or other.
verbonden aan een iPhone of iets anders.
02:10
And people will be able, from their homes,
Mensen zullen de mogelijkheid hebben
02:13
to take their blood pressure,
om thuis hun bloeddruk te nemen,
02:15
send it into their doctor
die naar hun dokter door te sturen
02:17
and eventually share it with others, for instance,
en eventueel te delen met anderen, bijvoorbeeld,
02:19
for over a hundred dollars.
en dit voor iets meer dan honderd dollar.
02:22
And this is the point where patients get into position
Dit is het punt waarop patiënten de mogelijkheid krijgen
02:24
and can collect, not only their own control again,
om opnieuw, niet alleen zelf controle te krijgen,
02:27
be captain of their own ship,
opnieuw kapitein te worden van hun eigen schip,
02:30
but also can help us in health care
maar ook kunnen helpen in het gezondheidssysteem
02:32
due to the challenges that we face,
omwille van de uitdagingen waar we voor staan,
02:34
like health care cost explosion,
zoals de explosie van gezondheidskosten,
02:36
doubled demand and things like that.
de verdubbelde vraag naar zorg enzoverder.
02:39
Make techniques that are easy to use
Maak dingen die gemakkelijk te gebruiken zijn
02:41
and start with this to embrace patients in the team.
en begin zo patiënten op te nemen in het team.
02:43
And you can do this with techniques like this,
Je kan dit doen met dit soort technieken,
02:46
but also by crowd-sourcing.
maar ook door te gaan crowdsourcen.
02:48
And one of the things we did
Een van dingen die wij deden,
02:50
I would like to share with you introduced by a little video.
zou ik graag met jullie delen, ingeleid door een stukje video.
02:52
(Music)
(Muziek)
02:55
We've all got navigation controls in our car.
We hebben allemaal een navigatiesysteem in onze wagen.
04:07
We maybe even [have] it in our cellphone.
We hebben het misschien zelfs in onze mobiele telefoon.
04:10
We know perfectly where all the ATMs are
We weten perfect waar alle geldautomaten staan
04:13
about the city of Maastricht.
in het centrum van Maastricht.
04:15
The other thing is we know where all the gas stations are.
We weten ook waar alle tankstations zijn.
04:17
And sure, we could find fast food chains.
En natuurlijk kunnen we ook de fastfoodketens vinden.
04:20
But where would be the nearest AED
Maar waar zou het meest nabije AED-toestel zijn
04:23
to help this patient?
om deze patiënt te helpen?
04:25
We asked around and nobody knew.
We stelden de vraag en niemand wist het.
04:27
Nobody knew where the nearest life-saving AED
Niemand wist waar de dichtstbijzijnde, levensreddende AED
04:30
was to be obtained right now.
gevonden kon worden.
04:33
So what we did, we crowdsourced The Netherlands.
Dus vroegen we het aan de Nederlanders.
04:35
We set up a website
We maakten een website
04:37
and asked the crowd, "If you see an AED,
en we vroegen iedereen: "Als je een AED-toestel ziet,
04:39
please submit it, tell us where it is,
stuur het alstublieft in, vertel ons waar,
04:41
tell us when it's open,"
zeg ons wanneer het beschikbaar is."
04:44
since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.
Want soms zijn gebouwen buiten de diensturen gesloten.
04:46
And over 10,000 AEDs already in The Netherlands
Zo zijn in Nederland al meer
04:48
already have been submitted.
dan 10000 AEDs ingestuurd.
04:50
The next step we took was to find the applications for it.
De volgende stap was applicaties zoeken voor deze data.
04:52
And we built an iPad application.
We maakten een iPad-applicatie.
04:55
We made an application for Layar, augmented reality,
We maakten een applicatie voor Layar, augmented reality,
04:57
to find these AEDs.
om deze AEDs te vinden.
05:00
And whenever you are in a city like Maastricht and somebody collapses,
Als je in een stad als Maastricht bent en iemand valt neer,
05:02
you can use your iPhone,
dan kan je je iPhone gebruiken
05:05
and within the next weeks also run your Microsoft cellphone,
en binnen enkele weken ook je Microsoft-smartphone,
05:07
to find the nearest AED
om de dichtstbijzijnde AED te vinden.
05:10
which can save lives.
Dit kan levens redden.
05:12
And as of today,
Vandaag willen we dit graag voorstellen,
05:14
we would like to introduce this, not only as AED4EU,
niet alleen als AED4U,
05:16
which is what the product is called,
zo is het product genoemd,
05:18
but also AED4US.
maar ook AED4US.
05:20
And we would like to start this on a worldwide level.
We zouden dit wereldwijd willen starten.
05:22
And [we're] asking all of our colleagues in the rest of the world,
We vragen onze collega's in de rest van de wereld,
05:24
colleague universities, to help us
collega-universiteiten, om met ons
05:27
to find and work and act like a hub
samen te werken en als platform te dienen
05:29
to crowd-source all these AEDs all around the world.
om alle AEDs wereldwijd in kaart te brengen.
05:32
That whenever you're on holiday and somebody collapses,
Zodat, waar je ook op vakantie bent, wanneer iemand neervalt,
05:35
might it be your own relative or someone just in front of you,
het kan je eigen familielid zijn of eender wie voor je neus,
05:38
you can find this.
je deze kan vinden.
05:41
The other thing we would like to ask
Het andere wat we willen vragen,
05:43
is of companies also all over the world
is dat bedrijven over heel de wereld
05:45
that will be able to help us validate these AEDs.
ons helpen om deze AEDs te valideren.
05:47
These might be courier services
Dat kunnen koerierdiensten zijn
05:50
or cable guys for instance,
of techniekers, bijvoorbeeld,
05:52
just to see whether the AED that's submitted
gewoon om te kijken of de AED die is ingestuurd
05:54
still is in place.
nog steeds beschikbaar is.
05:56
So please help us on this one
Help ons alstublieft en probeer niet alleen
05:58
and try to make not only health a little bit better, but take control of it.
de gezondheidszorg beter te maken, maar neem de controle in eigen handen
06:00
Thank you.
Bedankt.
06:03
(Applause)
(Applaus)
06:05
Translated by Roy Somers
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

About the speaker:

Lucien Engelen - Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team.

Why you should listen
Lucien Engelen was the first Dutch Health 2.0 Ambassador, a position he used to inspire many to step into the world of participatory healthcare. He believes that new technologies, and the revolution in communication modes that is accompanying them, will have an enormous impact on the fantastic challenges posed by the current state of health care around the world 
 
Engelen is also the founder of REshape, a program of Radboud University Nijmegen Medical Centre dedicated to creating the decade of the self-empowered patient. He is also a faculty memeber at the Singularity University in Silicon Valley.
More profile about the speaker
Lucien Engelen | Speaker | TED.com