English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxOmaha

Sofia Jawed-Wessel: The lies we tell pregnant women

سوفیا جاد-وسل: دروغ‌هایی که به زنان باردار می‌گوییم

Filmed
Views 1,674,704

"وقتی به خانم‌ها می‌گیم که رابطه‌ی جنسی در زمان بارداری ارزش خطر کردن نداره، چیزی که داریم می‌گیم اینه که لذت جنسی‌ش مهم نیست ... که در واقع خودش مهم نیست"، پژوهشگر روابط جنسی سوفیا جاد-وسل این را می‌گوید. در این سخنرانی روشنگرانه، جاد-وسل دیدگاه‌های ما درباره‌ی بارداری و لذت را مورد تردید قرار می‌دهد تا رابطه‌ی بین زن، رابطه‌ی جنسی و سیستم‌های قدرت را روشن نماید.

- Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education. Full bio

We're going to share
a lot of secrets today, you and I,
امروز من و شما رازهای
خیلی زیادی رو به اشتراک می‌ذاریم،
00:12
and in doing so, I hope that we can lift
و با انجام این کار، امیدوارم
بتونیم بخشی ازشرمی که
00:15
some of the shame
many of us feel about sex.
خیلی‌هامون درباره‌ی
رابطه‌ی جنسی داریم رو از بین ببریم.
00:18
How many here have ever been
catcalled by a stranger?
تا حالا یه غریبه به
چند نفرتون متلک انداخته؟
00:22
Lots of women.
خیلی از خانم‌ها.
00:28
For me, the time I remember best
برای من، بهترین زمانی که یادم میاد
00:30
is when that stranger
was a student of mine.
اون غریبه یکی از شاگردام بود.
00:33
He came up to me after class that night
اون شب، بعد از کلاس اومد پیشم
00:37
and his words confirmed
what I already knew:
و حرفاش اون چیزی که
من خودم می‌دونستم رو تایید کردند:
00:40
"I am so sorry, professor.
«خیلی شرمنده‌ام استاد.
00:43
If I had known it was you,
I would never have said those things."
اگر می‌دونستم که شما هستید
هیچ‌وقت اون چیزا رو نمی‌گفتم.»
00:45
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
00:49
I wasn't a person to him
until I was his professor.
اون من رو وقتی به حساب آورد که استادش شدم.
00:51
This concept, called objectification,
به این می‌گن نگاه ابزاری،
00:56
is the foundation of sexism,
پایه و اساس تبعیض جنسی،
00:59
and we see it reinforced
through every aspect of our lives.
و ما اونو توی همه‌ی جنبه‌های زندگی‌مون می‌بینیم.
01:01
We see it in the government
اونو توی دولت‌هایی می‌بینیم که
01:07
that refuses to punish men
از مجازات کردن مردانی که
01:09
for raping women.
به زنان تجاوز می‌کنن خودداری می‌کنن.
01:13
We see it in advertisements.
اونو توی آگهی‌ها می‌بینیم.
01:15
How many of you have seen an advertisement
چند نفر شما اون آگهی رو دیدین
01:17
that uses a woman's breast
to sell an entirely unrelated product?
که از سینه‌ی خانم‌ها برای فروش
یه چیز بی‌ربط استفاده می‌کنه؟
01:19
Or movie after movie after movie
یا فیلم‌ها یکی بعد از دیگری
01:26
that portrays women
as only love interests?
که زن‌ها رو فقط به عنوان
معشوقه‌ی بالقوه نشون میدن؟
01:30
These examples might seem
inconsequential and harmless,
این نمونه‌ها ممکنه
بی‌ربط یا بی‌ضرر به نظر بیان.
01:34
but they're insidious,
ولی اونا خیلی موزیانه،
01:37
slowly building into a culture
that refuses to see women as people.
به آرومی تو فرهنگ‌هایی که زن‌ها رو
جزیی از مردم به حساب نمیارن جا می‌افتن.
01:39
We see this in the school
that sends home a 10-year-old girl
ما اینو تو مدرسه‌ای می‌بینیم
که یه دختر ۱۰ ساله رو فرستاد خونه
01:43
because her clothes were
a distraction to boys trying to learn,
چونکه لباسش حواس پسرهایی که
می‌خواستن یاد بگیرن رو پرت می‌کرد،
01:48
or the government that refuses
to punish men for raping women
یا دولت‌هایی که از مجازات مردانی
که به خانم‌ها تجاوز می‌کنن خودداری می‌کنن
01:51
over and over,
بارها و بارها،
01:57
or the woman who is killed
یا زنی که کشته شد
01:58
because she asked a man to stop
grinding on her on the dance floor.
به‌خاطر این‌که از یه مرد خواسته بود
موقع رقصیدن خودشو بهش نماله.
02:00
Media plays a large role in perpetuating
the objectification of women.
رسانه نقش خیلی مهمی تو دایمی کردن
شیئ گرایی زنان ایفا می‌کنه.
02:07
Let's consider
the classic romantic comedy.
بذارین یه کمدی رمانتیک کلاسیک
رو در نظر بگیریم.
02:13
We're typically introduced
to two kinds of women in these movies,
ما معمولا با دو دسته خانم تو این
نوع فیلم‌ها مواجه می‌شیم،
02:16
two kinds of desirable women, anyway.
دو دسته خانم خواستنی به هر حال.
02:20
The first is the sexy bombshell.
اولیش یه بمب سکسیه.
02:22
This is the unbelievably gorgeous woman
with the perfect body.
یه خانمی که به طرز خارق‌العاده‌ای
جذاب و خوش هیکله.
02:25
Our leading man
has no trouble identifying her
هنرپیشه اصلی مرد ما مشکلی در شناسایی
02:29
and even less trouble having sex with her.
و حتی خوابیدن با اون خانم نداره.
02:31
The second is our leading lady,
دومیش هنرپیشه‌ی اصلی خانم ماست،
02:34
the beautiful but demure woman
our leading man falls in love with
خانم زیبا و با وقاری که
هنرپیشه اصلی مردمون عاشقش می‌شه
02:36
despite not noticing her at first
با اینکه اولش متوجه اون نشد
02:40
or not liking her if he did.
یا اگر هم شد ازش خوشش نیومد.
02:42
The first is the slut.
اولیه هرزه‌ است.
02:45
She is to be consumed and forgotten.
اون باید مصرف بشه و فراموش شه.
02:47
She is much too available.
اون زیادی در دسترسه.
02:49
The second is desirable but modest,
دومیه خواستنیه ولی با حیاست،
02:51
and therefore worthy
of our leading man's future babies.
و برای همین لایق بچه‌های آینده‌ی
مرد قصه‌ی ماست.
02:55
Marriage material.
کالای زناشویی.
02:58
We're actually told
that women have two roles,
به ما گفتن که خانم‌ها دو تا نقش دارن،
03:00
but these two roles have a difficult time
existing within the same woman.
ولی این دو تا نقش به سختی می‌تونه
هم‌زمان تو یه خانم وجود داشته باشه.
03:03
On the rare occasion
that I share with a new acquaintance
تو موقعیت‌های خیلی خاصی
که به یه آشنای جدید می‌گم که
03:08
that I study sex,
من روابط جنسی رو مطالعه می‌کنم،
03:12
if they don't end
the conversation right then,
اگه همون موقع بحث رو تموم نکنن،
03:13
they're usually pretty intrigued.
معمولا شیفته‌ی بحث می‌شن.
03:16
"Oh. Tell me more."
«اوه خوب، بیشتر بگو بهم.»
03:19
So I do.
منم می‌گم.
03:21
"I'm really interested
in studying the sexual behaviors
«خیلی علاقه‌مندم که رفتارهای جنسی زوج‌هارو
03:24
of pregnant and postpartum couples."
حین بارداری و پس از اون مطالعه کنم.»
03:26
At this point I get
a different kind of response.
این‌جاست که جواب متفاوتی می‌گیرم.
03:28
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
03:32
"Oh. Huh.
«آها، خوب.
03:34
Do pregnant people even have sex?
خانم‌های باردار مگه سکس هم می‌کنن؟
03:36
Have you thought
about studying sexual desire
آیا تا حالا فکر کردی
امیال جنسی رو مطلعه کنی
03:40
or orgasms?
یا اوج لذت جنسی رو؟
03:44
That would be interesting, and sexy."
خیلی جالب می‌شد، و سکسی.»
03:45
Tell me. What are the first words
that come to mind
بهم بگین اولین کلماتی
که به ذهن‌تون می‌رسه وقتی
03:50
when you picture a pregnant woman?
یه زن باردار رو تصور می‌کنین چی هستن؟
03:52
I asked this question
in a survey of over 500 adults,
من این سوال رو تو یه نظرسنجی بین
بیش از ۵۰۰ نفر بالغ پرسیدم.
03:55
and most responded with "belly" or "round"
و بیشترشون گفتن «شکم» یا «گرد»
03:58
and "cute."
و «با نمک.»
04:02
This didn't surprise me too much.
ازشون متعجب نشدم.
04:05
What else do we label as cute?
دیگه به چی می‌گیم بانمک؟
04:06
Babies. Puppies. Kittens.
بچه‌ها، عروسک‌ها، بچه‌گربه‌ها.
04:09
The elderly. Right?
سالمندان. درسته؟
04:12
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
04:14
When we label an adult as cute, though,
وقتی به یه آدم بالغ می‌گیم بانمک،
به هر حال،
04:17
we take away a lot of their intelligence,
بخش زیادی از هوششون رو ازشون می‌گیریم،
04:19
their complexity.
پیچیدگی‌شون رو.
04:22
We reduce them to childlike qualities.
ما اونارو به خصوصیت‌های کودکانه
تقلیل می‌دیم.
04:24
I also asked heterosexual men
همچنین از مردهای دگرجنس‌گرا خواستم
04:27
to imagine a woman that they're
partnered with is pregnant,
تصور کنن زنی که شریک جنسیشونه بارداره،
04:29
and then asked women
to imagine that they are pregnant,
و بعدش از خانم‌ها خواستم تصور کنن
که باردار هستن،
04:32
and then tell me
the first words that come to mind
و اولین کلمه‌ای که به ذهنشون می‌رسه
04:35
when they imagine having sex.
وقتی دارن سکس می‌کنن رو به من بگن.
04:37
Most of the responses were negative.
اکثر پاسخ‌ها منفی بودن.
04:40
"Gross."
«چندش‌آور»
04:44
"Awkward."
«خجالت‌آور»
04:45
"Not sexy." "Odd."
«غیر سکسی» «عجیب»
04:47
"Uncomfortable."
«ناخوشایند»
04:49
"How?"
«چطوری؟»
04:51
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
04:52
"Not worth the trouble."
"Not worth the risk."
«به دردسرش نمی‌ارزه.»
«به خطرش نمی‌ارزه.»
04:55
That last one really stuck with me.
آخریش همیشه تو ذهنم موند.
04:58
We might think that because we divorce
pregnant women and moms from sexuality,
ما شاید فکر می‌کنیم که با جدا کردن
زنان باردار و مادران از تمایلات جنسی،
05:01
we are removing the constraints
of sexual objectification.
داریم محدودیت‌های شیئ‌گرایی جنسی
رو برمی‌داریم.
05:06
They experience less sexism. Right?
اونا کمتر تبعیض جنسی رو تجربه می‌کنن. بله؟
05:11
Not exactly.
نه دقیقا.
05:14
What happens instead
is a different kind of objectification.
اتفاقی که می‌افته یه نوع دیگه‌ای
از شیئ‌گراییه.
05:15
In my efforts to explain this to others,
تو تلاش‌هام برای توضیح این به بقیه،
05:19
one conversation
led to the Venus of Willendorf,
یکی از گفتگوها به ونوسِ ویلندورف رسید،
05:22
a Paleolithic figurine scholars assumed
was a goddess of love and beauty,
یه پیکره‌ی پارینه‌سنگی که پژوهشگران
فرض می‌کردن که خدای عشق و زیباییه
05:25
hence the name Venus.
به‌خاطر اسم ونوس.
05:30
This theory was later revised, though,
این نظریه بعدها بازبینی شد، اگرچه
05:32
when scholars noted
the sculptor's obvious focus
وقتی پژوهشگران به تمرکز آشکار پیکرتراش
05:34
on the figurine's reproductive features:
به خصوصیات تناسلی پیکره اشاره کردند:
05:38
large breasts,
considered ideal for nursing;
سینه‌های بزرگ، که برای شیردهی مناسب هستند؛
05:41
a round, possibly pregnant belly;
شکم گرد، احتمالا باردار؛
05:45
the remnants of red dye,
alluding to menstruation or birth.
بازمانده‌های رنگ قرمز،
که به قاعدگی یا زاییدن اشاره می‌کردند.
05:47
They also assumed that she was
meant to be held or placed lying down
علاوه بر این حدس زدن که اون باید
به حالت درازکش گرفته می‌شد یا قرار می‌گرفت
05:52
because her tiny feet
don't allow her to be freestanding.
برای اینکه پاهای کوچکش اجازه نمی‌داد
که به خودی خود بایسته.
05:56
She also had no face.
اون صورت هم نداشت.
06:00
For this reason, it was assumed
that she was a representation of fertility
به همین دلیل،
حدس زده شد که نماد باروری هست
06:02
and not a portrait of a person.
و نه نماد یه شخص.
06:06
She was an object.
اون یه شیئ بود.
06:09
In the history of her interpretation,
تو تاریخ تفسیرش،
06:11
she went from object
of ideal beauty and love
اون از یه شیئ که نماد زیبایی و عشق بود
06:13
to object of reproduction.
تبیدل شد یه شیئ برای تولید مثل.
06:16
I think this transition speaks more
فکر کنم این گذار بیشتر درباره‌ی
06:19
about the scholars
who have interpreted her purpose
پژوهشگرانی که هدفش رو
تفسیر کردن صحبت می‌کنه
06:21
than the actual purpose
of the figurine herself.
تا درباره هدف واقعی خود پیکره.
06:25
When a woman becomes pregnant,
وقتی یه زن باردار می‌شه،
06:30
she leaves the realm
of men's sexual desire
از قلمرو امیال جسی مرد خارج می‌شه
06:32
and slides into her reproductive
and child-rearing role.
و وارد نقش تولید مثلی و پرورش کودکش می‌شه.
06:36
In doing so, she also becomes
همچنین در این فرآیند اون تبدیل به
06:40
the property of the community,
دارایی اجتماع می‌شه،
06:43
considered very important
but only because she's pregnant. Right?
خیلی مهم در نظر گرفته می‌شه ولی فقط
چون بارداره. درسته؟
06:45
I've taken to calling this
the Willendorf effect,
من اسم این رو می‌ذارم اثر ویلندورف،
06:50
and once again we see it reinforced
in many aspects of her life.
و یه بار دیگه می‌بینیم که این
تو جنبه‌های مختلف زندگی اون تقویت شده.
06:52
Has anyone here
ever been visibly pregnant?
اینجا کسی به صورت مریی باردار شده؟
06:57
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
06:59
Yeah. Lots of you, right?
بله. خیلی‌هاتون، درسته؟
07:00
So how many of you ever had a stranger
touch your belly during pregnancy,
خوب شکم چند نفرتون رو زمان بارداری
یه غریبه لمس کرده
07:02
maybe without even asking
your permission first?
شاید حتی بدون این‌که
اول ازتون اجازه بگیره؟
07:06
Or told what you can and cannot eat
یا این‌که بهتون گفته شده
چی می‌تونین بخورین یا نخورین
07:09
by somebody who is not your doctor,
your medical care provider?
اونم توسط کسی که پزشک‌تون
یا تامین‌کننده‌ی مراقبت‌های پرشکی‌تون نیست؟
07:12
Or asked private questions
about your birth plan?
یا ازتون سوال‌های خصوصی درباره
وضع حمل پرسیده شده؟
07:16
And then told why
those choices are all wrong?
و بعدش بهتون گفته شده همه‌ی
اون تصمیمات اشتباه هستن؟
07:20
Yeah, me too.
آره، منم همین‌طور.
07:23
Or had a server refuse
to bring you a glass of wine?
یا یه خدمتگذار که از آوردن یه لیوان
شراب براتون خودداری کرده باشه؟
07:24
This one might give you pause,
I know, but stay with me.
این شاید باعث شه درنگ کنید،
می‌دونم، ولی با من باشید.
07:29
This is a huge secret.
این یه راز بزرگه.
07:31
It is actually safe to drink
in moderation during pregnancy.
نوشیدن مشروب به اندازه‌ی اعتدال
در زمان بارداری ایمنه.
07:33
Many of us don't know this
خیلی از ماها این رو نمی‌دونیم
07:38
because doctors don't trust
pregnant women with this secret --
برای اینکه پزشک‌ها به خانم‌های باردار
برای گفتن این راز اعتماد ندارن --
07:40
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
07:43
especially if she's less educated
or a woman of color.
مخصوصا وقتی تحصیلات کمتری دارن
یا رنگین‌پوستن.
07:49
What this tells us is,
این جریان بهمون می‌گه که،
07:53
this Willendorf effect,
it's also classist and racist.
این اثر ویلندروف،
طبقاتی و نژادپرستانه هم هست،
07:55
It's present when
the government reminds women
حی و حاضره وقتی دولت‌ها با هر
07:59
with every new anti-choice bill
لایحه‌ی ضد انتخاب یاد خانم‌ها می‌ندازن
08:05
that the contents of her uterus
are not her own,
که محتویات رحمشون مال خودشون نیست،
08:08
or when an ob-gyn says,
یا وقتی زنان و زایمان می‌گه،
08:11
"While it's safe
to have sex during pregnancy,
«با اینکه رابطه‌ی جنسی
در زمان بارداری امن است،
08:13
sometimes you never know.
شما چه می‌دانید.
08:15
Better safe than sorry, right?"
کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند،بله؟»
08:16
She's denied basic privacy
and bodily autonomy
اون از حریم اولیه‌ی خصوصی
و استقلال جسمی محروم می‌شه
08:19
under the guise of "be a good mother."
زیر پوشش «مادر خوبی باش.»
08:23
We don't trust her
to make her own decisions.
ما بهش اعتماد نداریم
که خودش تصمیم بگیره.
08:26
She's cute, remember?
اون بانمکه، یادتونه؟
08:29
When we tell women
وقتی ما به زنان می‌گیم
08:33
that sexual pleasure -- excuse me.
که لذت جنسی -- ببخشید.
08:36
When we tell women that sex
isn't worth the risk during pregnancy,
وقتی به خانم‌ها می‌گیم که رابطه‌ی جنسی
در زمان بارداری ارزش خطر کردن نداره،
08:39
what we're telling her is that
her sexual pleasure doesn't matter.
چیزی که داریم می‌گیم اینه که
لذت جنسیش مهم نیست.
08:43
So what we are telling her
is that she in fact doesn't matter,
پس چیزی که بهش می‌گیم
اینه که خودش مهم نیست.
08:48
even though the needs of her fetus
are not at odds with her own needs.
حتی اگر نیازهای جنین
در تضاد با نیازهای خودش نباشن.
08:51
So medical providers,
پس تامین‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی،
08:57
such as the American College
of Obstetricians and Gynecologists
مثل دانشکده‌ی زنان و زایمان آمریکا
08:59
have the opportunity to educate
about the safety of sex during pregnancy.
فرصت دارند تا درباره ایمن بودن
رابطه‌ی جنسی در زمان بارداری آموزش دهند.
09:02
So what do the experts say?
خوب متخصصین چی می‌گن؟
09:07
ACOG actually has
no public official statement
کنگره زنان و زایمان آمریکا
بیانیه‌ی رسمی عمومی
09:09
about the safety of sex during pregnancy.
درباره ایمن بودن رابطه‌ی جنسی
زمان بارداری نداره.
09:12
Guidance from the Mayo Clinic
is generally positive
راهنمای کلینیک مایو بطور کلی مفیده
09:16
but presented with a caveat:
ولی یه اخطار داره:
09:19
"Although most women can safely
have sex throughout pregnancy,
«اگرچه بیشتر زنان زمان بارداری
می‌توانند رابطه‌ی جنسی داشته باشند،
09:21
sometimes it's best to be cautious."
گاهی بهتر است مراقب بود.»
09:24
Some women don't want
to have sex during pregnancy,
بعضی خانم‌ها نمی‌خوان در زمان بارداری
رابطه‌ی جنسی داشته باشن،
09:26
and that's OK.
و این مشکلی نداره.
09:30
Some women do want
to have sex during pregnancy,
بعضی‌ها می‌خوان در زمان بارداری
رابطه‌ی جنسی داشته باشن،
09:31
and that's OK, too.
اینم مشکلی نداره.
09:33
What needs to stop
is society telling women
چیزی که باید متوقف شه اینه که
جامعه به زنان بگه که
09:35
what they can and cannot do
with their bodies.
با بدن‌شون چه کاری
می‌تونن و نمی‌تونن انجام بدن.
09:38
(Applause)
(تشویق حضار)
09:41
Pregnant women are not faceless,
identity-less vessels of reproduction
زنان باردار ابزار تولید مثلِ
فاقد شخصیت و هویت نیستن
09:48
who can't stand on their own two feet.
که نتونن روی دو پاشون بایستن.
09:52
But the truth is, the real secret is,
حقیقت اینه که، راز واقعی اینه که،
09:56
we tell all women that
their sexual pleasure doesn't matter.
ما به همه‌ی زنان می‌گیم
لذت جنسی‌شون اهمیتی نداره.
09:58
We refuse to even acknowledge
that women who have sex with women
حتی حاضر نیستیم بپذیریم که زنانی
که با زنان دیگه رابطه‌ی جنسی دارن
10:02
or women who don't
want children even exist.
یا زنانی که بچه نمی‌خوان
اصلا وجود دارن.
10:06
"Oh, it's just a phase ...
«خیلی خوب، این فقط یه مرحله‌س ...
10:08
she just needs the right man
to come along."
فقط نیاز به یه مرد مناسب
داره تا بیاد سراغش.»
10:10
Every time a woman has sex
هر زمان که زنی به‌خاطر لذت
10:14
simply because it feels good,
رابطه‌ی جنسی برقرار می‌کنه،
10:16
it is revolutionary.
آشوب‌طلبانه‌ به حساب میاد.
10:18
She is revolutionary.
اون آشوب‌طلبه.
10:20
She is pushing back
against society's insistence
او داره پافشاری جامعه رو
پس می‌زنه مبنی بر این‌که
10:22
that she exist simply for men's pleasure
به‌سادگی به‌خاطر لذت مردان وجود داره
10:25
or for reproduction.
یا برای تولید مثل.
10:27
A woman who prioritizes
her sexual needs is scary,
زنی که نیازهای جنسیش اولویت دارن ترسناکه،
10:30
because a woman who prioritizes
her sexual needs prioritizes herself.
چون زنی که نیازهای جنسیش اولویت دارن،
به خودش اولویت می‌ده.
10:34
(Applause)
(تشویق حضار)
10:39
That is a woman demanding
that she be treated as an equal.
اون زن می‌خواد
به طور برابر باهاش رفتار بشه.
10:43
That is a woman who insists
اون زنی هست که اصرار می‌کنه
10:47
that you make room for her
at the table of power,
براش دور میز قدرت جا باز کنین،
10:49
and that is the most terrifying of all
و این وحشتناک‌ترین چیزه
10:52
because we can't make room for her
چون ما نمی‌تونیم براش جا باز کنیم
10:54
without some of us giving up
the extra space we hold.
بدون اینکه جای اضافه‌ای
که گرفتیم رو از دست بدیم.
10:57
(Applause)
(تشوق حضار)
11:02
I have one last secret for you.
من آخرین راز رو بهتون می‌گم.
11:08
I am the mother of two boys
من مادر دو پسر هستم
11:10
and we could use your help.
و ما می‌تونیم از کمک‌تون استفاده کنیم.
11:12
Even though my boys hear me say regularly
با اینکه پسرام معمولا می‌شنون که می‌گم
11:15
that it's important for men
to recognize women as equals
خیلی مهمه که مردها زن‌ها رو
به یک اندازه به رسمیت بشناسن
11:20
and they see their father modeling this,
و اونا پدرشون رو می‌بینن
که همین رو سرمشق قرار می‌ده
11:23
we need what happens in the world
to reinforce what happens in our home.
نیاز داریم اون چیزی که تو جهان اتفاق می‌فته
موجب تقویت اتفاقات خونه‌مون بشه.
11:26
This is not a men's problem
or a women's problem.
این مشکل مردان یا زنان نیست.
11:30
This is everyone's problem,
این مشکل همگانه،
11:33
and we all play a role
in dismantling systems of inequality.
و همه‌ی ما تو از بین بردن این
سیستم‌های نابرابری نقش داریم.
11:35
For starters, we have got
to stop telling women
برای شروع، لازمه به زن‌ها نگیم
11:40
what they can and cannot do
with their bodies.
که با بدنشون چه کارهایی
می‌تونن یا نمی‌تونن بکنن.
11:43
(Applause)
(تشویق حضار)
11:45
This includes not treating pregnant women
like community property.
این شامل این قضیه می‌شه که با زنان باردار
مثل دارایی اجتماع برخورد نکنیم.
11:50
If you don't know her,
don't even ask to touch her belly.
اگر شما نمی‌شناسیدش،
حتی ازش نخواید که شکمش رو لمس کنید.
11:54
You wouldn't anybody else.
شما نکنین، هیچ‌کس نمی‌کنه.
11:57
Don't tell her
what she can and cannot eat.
بهش نگین چی می‌تونه بخوره و چی نمی‌تونه.
11:59
Don't ask her private details
about her medical decisions.
در مورد تصمیمات شخصیِ پزشکیش سوال نپرسین.
12:01
This also includes understanding
همچنین بفهمین که
12:04
that even if you are
personally against abortion,
حتی اگه خودتون شخصا مخالف سقط جنین هستین،
12:06
you can still fight
for a woman's right to choose.
می‌تونین برای حق انتخاب زنان بجنگین.
12:09
When it comes to women's equality,
the two need not oppose one another.
وقتی پای برابری زنان در میانه،
این دو تا در ضدیت هم نیستن.
12:12
If you're somebody who has sex with women,
اگه کسی هستین که
با زنان رابطه‌ی جنسی دارین،
12:16
prioritize her pleasure.
لذت جنسی اونو تو اولیت بذارین.
12:19
If you don't know how, ask.
اگه بلد نیستین، بپرسین.
12:20
If you have children --
اگه بچه دارین --
12:24
(Laughter)
(خنده‌ی حضار)
12:25
have conversations about sex
as early as possible,
در مورد رابطه‌ی جنسی در زودترین زمان
ممکن گفتگو کنین،
12:27
because kids don't look up s-e-x
in the dictionary anymore.
برای اینکه بچه‌ها دیگه دنبال س - ک - س
تو دیکشنری نمی‌گردن.
12:31
They look it up on the internet.
تو اینترنت دنبالش می‌گردن.
12:35
And when you're having
those conversations about sex,
و وقتی شما از اون گفتگوهای
درباره سکس رو دارین،
12:38
don't center them on reproduction only.
تمرکزش رو فقط روی تولید مثل نذارین.
12:41
People have sex for many reasons,
مردم به دلایل مختلفی سکس می‌کنن،
12:43
some because they want a baby,
بعضی‌ها چون بچه می‌خوان،
12:45
but most of us have sex
because it feels good.
ولی بیشترمون رابطه‌ی جنسی داریم
چون حس خوبی داره.
12:47
Admit it.
بپذیرین.
12:50
And regardless of whether
you have children or not,
و بدون توجه به اینکه بچه دارین یا نه،
12:52
support comprehensive sex education
that doesn't shame our teenagers.
از آموزش‌های جنسی فراگیر که مایه‌ی
شرمساری نوجوان‌هامون نشن حمایت کنین.
12:55
(Applause)
(تشویق حضار)
12:59
Nothing positive comes from shaming teens
هیچ چیز مثبتی از شرمگین کردن نوجوان‌ها
13:08
for their sexual desires, behaviors,
از امیال و رفتارهای جنسی‌شون به‌دست نمیاد،
13:10
other than positive STD
and pregnancy tests.
مگه جواب مثبت بیماری‌های مقاربتی
و تست‌های بارداری.
13:14
Every single day,
we are all given the opportunity
هر روزی که میاد،
ما فرصت داریم که
13:18
to disrupt patterns of inequality.
الگوهای نابرابری رو از بین ببریم.
13:21
I think we can all agree
that it's worth the trouble to do so.
فکر کنم همه می‌پذیریم که
ارزش دردسرهاش رو داره.
13:24
Thank you.
ازتون ممنونم.
13:29
(Applause)
(تشویق حضار)
13:30
Translated by Morteza Haghani
Reviewed by Saeid Saadattalab

▲Back to top

About the speaker:

Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com