English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxOmaha

Sofia Jawed-Wessel: The lies we tell pregnant women

Sofia Jawed-Wessel: De leugens die we zwangere vrouwen vertellen

Filmed
Views 1,674,704

"Wanneer we vrouwen vertellen dat seks tijdens de zwangerschap de risico's niet waard is, dan vertellen we haar eigenlijk dat haar seksuele genot niet belangrijk is ... dat zij in wezen niet belangrijk is", zegt seksonderzoeker Sofia Jawed-Wessel. In deze opzienbarende talk graaft Jawed-Wessel in onze opvattingen over zwangerschap en genot om de relatie tussen vrouwen, seks en machtssystemen bloot te leggen.

- Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education. Full bio

Wij gaan vandaag heel wat geheimen delen
00:12
We're going to share
a lot of secrets today, you and I,
en door dat te doen,
00:15
and in doing so, I hope that we can lift
hoop ik dat we wat
van de schaamte kunnen wegnemen
00:18
some of the shame
many of us feel about sex.
die velen van ons hebben rond seks.
Wie van jullie is ooit al eens
nagefloten door een vreemde?
00:22
How many here have ever been
catcalled by a stranger?
Veel vrouwen.
00:28
Lots of women.
Ik herinner me vooral die keer
00:30
For me, the time I remember best
toen die vreemde een student van me was.
00:33
is when that stranger
was a student of mine.
Hij kwam die avond na de les naar me toe
00:37
He came up to me after class that night
en zijn woorden bevestigden
wat ik al wist:
00:40
and his words confirmed
what I already knew:
"Het spijt me zo, professor.
00:43
"I am so sorry, professor.
Als ik geweten had dat u het was,
dan had ik die dingen nooit gezegd."
00:45
If I had known it was you,
I would never have said those things."
(Gelach)
00:49
(Laughter)
Ik was geen persoon voor hem,
totdat ik zijn professor bleek te zijn.
00:51
I wasn't a person to him
until I was his professor.
Dit concept, objectificatie genoemd,
00:56
This concept, called objectification,
is het fundament van seksisme
00:59
is the foundation of sexism,
en we zien het versterkt worden
in elk aspect van ons leven.
01:01
and we see it reinforced
through every aspect of our lives.
We zien het bij de overheid
01:07
We see it in the government
die weigert om mannen te bestraffen
01:09
that refuses to punish men
voor vrouwenverkrachting.
01:13
for raping women.
We zien het in advertenties.
01:15
We see it in advertisements.
Wie heeft al eens een advertentie gezien
01:17
How many of you have seen an advertisement
waarin een vrouwenborst gebruikt wordt
om iets totaal anders te verkopen?
01:19
that uses a woman's breast
to sell an entirely unrelated product?
Of film na film na film
01:26
Or movie after movie after movie
die vrouwen louter afbeeldt
als potentiële partners?
01:30
that portrays women
as only love interests?
Deze voorbeelden lijken misschien
bijkomstig en onschuldig,
01:34
These examples might seem
inconsequential and harmless,
maar ze zijn verraderlijk:
01:37
but they're insidious,
ze verworden langzaam tot een cultuur
die weigert om vrouwen als mensen te zien.
01:39
slowly building into a culture
that refuses to see women as people.
We merken het wanneer een school
een tienjarig meisje naar huis stuurt
01:43
We see this in the school
that sends home a 10-year-old girl
omdat haar kledij
de jongens afleidde van de les;
01:48
because her clothes were
a distraction to boys trying to learn,
of wanneer de overheid weigert
om mannen te bestraffen voor verkrachting,
01:51
or the government that refuses
to punish men for raping women
telkens opnieuw;
01:57
over and over,
of wanneer een vrouw wordt gedood
01:58
or the woman who is killed
02:00
because she asked a man to stop
grinding on her on the dance floor.
omdat ze een man vroeg om te stoppen
tegen haar aan te schuren op de dansvloer.
De media houden die objectificatie
van vrouwen mee in stand.
02:07
Media plays a large role in perpetuating
the objectification of women.
Laat ons eens kijken naar de klassieke
romantische komedie.
02:13
Let's consider
the classic romantic comedy.
We krijgen meestal twee soorten vrouwen
voorgeschoteld in deze films,
02:16
We're typically introduced
to two kinds of women in these movies,
twee soorten aantrekkelijke vrouwen.
02:20
two kinds of desirable women, anyway.
De eerste is de sexy stoot.
02:22
The first is the sexy bombshell.
Dit is de ongelooflijk knappe vrouw
met het perfecte lichaam.
02:25
This is the unbelievably gorgeous woman
with the perfect body.
Het kost de hoofdrolspeler
geen moeite om haar te herkennen
02:29
Our leading man
has no trouble identifying her
02:31
and even less trouble having sex with her.
en nog minder moeite
om met haar in bed te duiken.
De tweede is de leading lady,
02:34
The second is our leading lady,
de mooie maar ingetogen vrouw
waarop de hoofdrolspeler verliefd wordt,
02:36
the beautiful but demure woman
our leading man falls in love with
hoewel hij haar eerst niet opmerkte
02:40
despite not noticing her at first
of alleszins geen interesse in haar had.
02:42
or not liking her if he did.
De eerste is de slet.
02:45
The first is the slut.
Zij mag gebruikt en vergeten worden.
02:47
She is to be consumed and forgotten.
Zij is veel te gewillig.
02:49
She is much too available.
De tweede is knap maar bescheiden
02:51
The second is desirable but modest,
en dus de toekomstige baby's
van onze hoofdrolspeler waardig.
02:55
and therefore worthy
of our leading man's future babies.
Huwbaar materiaal.
02:58
Marriage material.
Er wordt ons eigenlijk verteld
dat vrouwen twee rollen hebben,
03:00
We're actually told
that women have two roles,
maar deze twee rollen zijn
moeilijk verenigbaar in één vrouw.
03:03
but these two roles have a difficult time
existing within the same woman.
De zeldzame keer dat ik
aan nieuwe kennissen vertel
03:08
On the rare occasion
that I share with a new acquaintance
dat ik seksonderzoek doe,
03:12
that I study sex,
beëindigen ze het gesprek onmiddellijk
03:13
if they don't end
the conversation right then,
of zijn ze meteen geïntrigeerd.
03:16
they're usually pretty intrigued.
"O! Vertel verder."
03:19
"Oh. Tell me more."
En dat doe ik dan.
03:21
So I do.
"Ik ben geïnteresseerd in de studie
van het seksuele gedrag
03:24
"I'm really interested
in studying the sexual behaviors
van zwangere en post partum-koppels."
03:26
of pregnant and postpartum couples."
Dan krijg ik plots een andere reactie.
03:28
At this point I get
a different kind of response.
(Gelach)
03:32
(Laughter)
"O. Huh.
03:34
"Oh. Huh.
Hebben zwangere mensen dan seks?
03:36
Do pregnant people even have sex?
Heb je al eens overwogen
om seksueel verlangen te bestuderen?
03:40
Have you thought
about studying sexual desire
Of orgasmes?
03:44
or orgasms?
Dat zou pas interessant zijn, en sexy."
03:45
That would be interesting, and sexy."
Vertel eens, wat is het eerste
wat je te binnen schiet
03:50
Tell me. What are the first words
that come to mind
03:52
when you picture a pregnant woman?
als je je een zwangere vrouw voorstelt?
Die vraag stelde ik in een bevraging
aan meer dan 500 volwassenen
03:55
I asked this question
in a survey of over 500 adults,
en de meeste antwoordden 'buik' of 'rond'
03:58
and most responded with "belly" or "round"
en 'schattig'.
04:02
and "cute."
Dat verwonderde me niet al te veel.
04:05
This didn't surprise me too much.
Wat vinden we nog zoal schattig?
04:06
What else do we label as cute?
Baby's. Puppy's. Katjes.
04:09
Babies. Puppies. Kittens.
Oudjes. Toch?
04:12
The elderly. Right?
(Gelach)
04:14
(Laughter)
Maar noemen we een volwassene schattig,
04:17
When we label an adult as cute, though,
dan doen we af aan hun intelligentie,
04:19
we take away a lot of their intelligence,
hun complexiteit.
04:22
their complexity.
We reduceren hen tot infantiele kenmerken.
04:24
We reduce them to childlike qualities.
Ik vroeg heteroseksuele mannen
04:27
I also asked heterosexual men
om zich voor te stellen
dat hun partner zwanger was,
04:29
to imagine a woman that they're
partnered with is pregnant,
en vrouwen om zich voor te stellen
dat ze zwanger waren,
04:32
and then asked women
to imagine that they are pregnant,
en me dan te vertellen
welke woorden hen te binnen schoten
04:35
and then tell me
the first words that come to mind
04:37
when they imagine having sex.
bij de gedachte aan seks.
De meeste antwoorden waren negatief.
04:40
Most of the responses were negative.
'Vies'.
04:44
"Gross."
'Gênant'.
04:45
"Awkward."
'Niet sexy'. 'Raar'.
04:47
"Not sexy." "Odd."
'Ongemakkelijk'.
04:49
"Uncomfortable."
'Hoe?'.
04:51
"How?"
(Gelach)
04:52
(Laughter)
'De moeite niet waard'.
'Het risico niet waard'.
04:55
"Not worth the trouble."
"Not worth the risk."
Die laatste bleef echt hangen bij mij.
04:58
That last one really stuck with me.
Door zwangere vrouwen en mama's te ontdoen
van hun seksualiteit, denken we misschien
05:01
We might think that because we divorce
pregnant women and moms from sexuality,
dat we de belemmering wegnemen
van seksuele objectificatie.
05:06
we are removing the constraints
of sexual objectification.
Ze ervaren minder seksisme, toch?
05:11
They experience less sexism. Right?
Niet bepaald.
05:14
Not exactly.
Er ontstaat een andere vorm
van objectificatie.
05:15
What happens instead
is a different kind of objectification.
In mijn pogingen om dit
uit te leggen aan anderen,
05:19
In my efforts to explain this to others,
leidde een gesprek
naar de Venus van Willendorf,
05:22
one conversation
led to the Venus of Willendorf,
een Paleolithisch beeldje wat een godin
van liefde en schoonheid zou uitbeelden;
05:25
a Paleolithic figurine scholars assumed
was a goddess of love and beauty,
vandaar de naam Venus.
05:30
hence the name Venus.
Die theorie werd echter herzien
05:32
This theory was later revised, though,
toen geleerden vaststelden
dat de beeldhouwer duidelijk was gefocust
05:34
when scholars noted
the sculptor's obvious focus
op de voorplantingskenmerken:
05:38
on the figurine's reproductive features:
grote borsten, uitermate
geschikt voor borstvoeding;
05:41
large breasts,
considered ideal for nursing;
een ronde, mogelijk zwangere buik;
05:45
a round, possibly pregnant belly;
overblijfselen van rode verf,
alluderend op menstruatie of bevalling.
05:47
the remnants of red dye,
alluding to menstruation or birth.
Ze namen ook aan dat ze liggend
vastgehouden of geplaatst moest worden,
05:52
They also assumed that she was
meant to be held or placed lying down
omdat ze door haar kleine voetjes
niet alleen rechtop kan staan.
05:56
because her tiny feet
don't allow her to be freestanding.
Ze had ook geen gezicht.
06:00
She also had no face.
Daarom werd aangenomen dat ze
de uitbeelding van vruchtbaarheid was
06:02
For this reason, it was assumed
that she was a representation of fertility
en geen beeltenis van een persoon.
06:06
and not a portrait of a person.
Ze was een voorwerp.
06:09
She was an object.
In de geschiedenis van haar interpretatie
06:11
In the history of her interpretation,
06:13
she went from object
of ideal beauty and love
evolueerde ze van symbool
van ideale schoonheid en liefde
tot voortplantingsobject.
06:16
to object of reproduction.
Volgens mij zegt deze evolutie meer
06:19
I think this transition speaks more
over de geleerden
die haar geïnterpreteerd hebben,
06:21
about the scholars
who have interpreted her purpose
dan over wat het beeldje
echt representeert.
06:25
than the actual purpose
of the figurine herself.
Als een vrouw zwanger wordt,
06:30
When a woman becomes pregnant,
dan valt ze buiten de grenzen
van het mannelijke seksuele verlangen
06:32
she leaves the realm
of men's sexual desire
en glijdt ze in haar
voortplanters- en opvoedersrol.
06:36
and slides into her reproductive
and child-rearing role.
Daardoor verwordt ze ook
06:40
In doing so, she also becomes
tot eigendom van de gemeenschap;
06:43
the property of the community,
ze is waardevol, maar louter
omdat ze zwanger is.
06:45
considered very important
but only because she's pregnant. Right?
Dit is wat ik het Willendorfeffect noem,
06:50
I've taken to calling this
the Willendorf effect,
en eens te meer zien we dit bevestigd
in vele aspecten van haar leven.
06:52
and once again we see it reinforced
in many aspects of her life.
Is één van jullie ooit al
zichtbaar zwanger geweest?
06:57
Has anyone here
ever been visibly pregnant?
(Gelach)
06:59
(Laughter)
Velen van jullie, nee?
07:00
Yeah. Lots of you, right?
En wiens zwangere buik
werd ooit al door een vreemde aangeraakt,
07:02
So how many of you ever had a stranger
touch your belly during pregnancy,
misschien zelfs zonder dat je daarvoor
vooraf je toestemming gaf?
07:06
maybe without even asking
your permission first?
Wie kreeg al eens te horen
wat wel of niet te eten
07:09
Or told what you can and cannot eat
door iemand die niet je dokter is,
je medische zorgverstrekker?
07:12
by somebody who is not your doctor,
your medical care provider?
Of kreeg persoonlijke vragen
over haar bevallingsplan?
07:16
Or asked private questions
about your birth plan?
Wie kreeg toen te horen dat die keuzes
allemaal verkeerd waren?
07:20
And then told why
those choices are all wrong?
Ja, ik ook.
07:23
Yeah, me too.
Of wie is er door een ober
al eens een glas wijn ontzegd?
07:24
Or had a server refuse
to bring you a glass of wine?
Die laatste doet je misschien fronsen,
maar volg nog even mee.
07:29
This one might give you pause,
I know, but stay with me.
Dit is een goed bewaard geheim.
07:31
This is a huge secret.
Het is helemaal oké om met mate
te drinken tijdens de zwangerschap.
07:33
It is actually safe to drink
in moderation during pregnancy.
Velen van ons weten dit niet,
07:38
Many of us don't know this
omdat dokters dit geheim
niet willen delen met zwangere vrouwen --
07:40
because doctors don't trust
pregnant women with this secret --
(Gelach)
07:43
(Laughter)
vooral als ze minder hoog opgeleid is
of een andere huidskleur heeft.
07:49
especially if she's less educated
or a woman of color.
Wat we hieruit leren,
07:53
What this tells us is,
is dat het Willendorfeffect
ook elitair en racistisch is.
07:55
this Willendorf effect,
it's also classist and racist.
Het is voelbaar wanneer vrouwen
er door de overheid aan herinnerd worden,
07:59
It's present when
the government reminds women
met elke nieuwe anti-keuze wet,
08:05
with every new anti-choice bill
dat de inhoud van hun baarmoeders
niet aan henzelf toebehoort,
08:08
that the contents of her uterus
are not her own,
of als een gynaecoloog zegt:
08:11
or when an ob-gyn says,
"Seks tijdens de zwangerschap
mag dan wel veilig zijn,
08:13
"While it's safe
to have sex during pregnancy,
08:15
sometimes you never know.
helemaal zeker ben je nooit.
08:16
Better safe than sorry, right?"
Beter op veilig spelen, toch?"
Ze wordt haar basisprivacy
en haar lichamelijke autonomie ontzegd
08:19
She's denied basic privacy
and bodily autonomy
onder het mom van 'goed moederschap'.
08:23
under the guise of "be a good mother."
We vertrouwen haar
geen eigen beslissingsrecht toe.
08:26
We don't trust her
to make her own decisions.
Want ze is schattig, weet je nog?
08:29
She's cute, remember?
Als we aan vrouwen zeggen
08:33
When we tell women
dat seksueel genot -- excuseer.
08:36
that sexual pleasure -- excuse me.
Als we een vrouw zeggen dat seks tijdens
de zwangerschap het risico niet waard is,
08:39
When we tell women that sex
isn't worth the risk during pregnancy,
dan zeggen we haar eigenlijk
dat haar seksuele genot er niet toe doet.
08:43
what we're telling her is that
her sexual pleasure doesn't matter.
En dus dat zij er eigenlijk niet toe doet,
08:48
So what we are telling her
is that she in fact doesn't matter,
hoewel de noden van haar foetus
niet botsen met haar eigen behoeftes.
08:51
even though the needs of her fetus
are not at odds with her own needs.
Medische dienstverleners,
08:57
So medical providers,
zoals het American College
of Obstetricians and Gynecologists,
08:59
such as the American College
of Obstetricians and Gynecologists
hebben de kans om voorlichting te geven
over veilig vrijen tijdens zwangerschap.
09:02
have the opportunity to educate
about the safety of sex during pregnancy.
Wat zeggen de experten?
09:07
So what do the experts say?
ACOG heeft helemaal geen
officiële publieke verklaring
09:09
ACOG actually has
no public official statement
over veilig vrijen
tijdens de zwangerschap.
09:12
about the safety of sex during pregnancy.
De richtlijn van de Mayo Clinic
is hoofdzakelijk positief,
09:16
Guidance from the Mayo Clinic
is generally positive
maar heeft een kanttekening:
09:19
but presented with a caveat:
"Al kunnen de meeste vrouwen zonder risico
seks hebben tijdens de zwangerschap,
09:21
"Although most women can safely
have sex throughout pregnancy,
09:24
sometimes it's best to be cautious."
toch blijft voorzichtigheid geboden."
Sommige vrouwen willen geen seks
tijdens de zwangerschap
09:26
Some women don't want
to have sex during pregnancy,
en dat is prima.
09:30
and that's OK.
Sommige vrouwen willen wel seks
tijdens de zwangerschap
09:31
Some women do want
to have sex during pregnancy,
en dat is ook prima.
09:33
and that's OK, too.
Wat moet stoppen,
is dat onze samenleving vrouwen vertelt
09:35
What needs to stop
is society telling women
09:38
what they can and cannot do
with their bodies.
wat ze wel en niet mogen doen
met hun lichaam.
(Applaus)
09:41
(Applause)
Zwangere vrouwen zijn geen gezichtsloze,
identiteitsloze voortplantingsmachines
09:48
Pregnant women are not faceless,
identity-less vessels of reproduction
die niet op eigen benen kunnen staan.
09:52
who can't stand on their own two feet.
Maar de waarheid -- het echte geheim --
09:56
But the truth is, the real secret is,
is dat we alle vrouwen wijsmaken
dat hun seksuele genot er niet toe doet.
09:58
we tell all women that
their sexual pleasure doesn't matter.
We weigeren te erkennen
dat vrouwen die seks hebben met vrouwen
10:02
We refuse to even acknowledge
that women who have sex with women
of vrouwen die geen kinderen willen
zelfs maar bestaan.
10:06
or women who don't
want children even exist.
"Het is maar een fase ...
10:08
"Oh, it's just a phase ...
Ze moet gewoon de juiste man tegenkomen."
10:10
she just needs the right man
to come along."
Elke keer dat een vrouw seks heeft
10:14
Every time a woman has sex
gewoonweg omdat het fijn is,
10:16
simply because it feels good,
is dat revolutionair.
10:18
it is revolutionary.
Zij is revolutionair.
10:20
She is revolutionary.
Ze vecht terug tegen
de maatschappelijke aandrang
10:22
She is pushing back
against society's insistence
dat ze louter bestaat ter wille van
het mannelijke genot of de voortplanting.
10:25
that she exist simply for men's pleasure
10:27
or for reproduction.
Een vrouw die haar seksuele noden
voorop zet, is angstwekkend,
10:30
A woman who prioritizes
her sexual needs is scary,
want een vrouw die haar seksuele noden
voorop zet, zet zichzelf voorop.
10:34
because a woman who prioritizes
her sexual needs prioritizes herself.
(Applaus)
10:39
(Applause)
Dat is een vrouw die eist
om als een gelijke behandeld te worden.
10:43
That is a woman demanding
that she be treated as an equal.
Dat is een vrouw die erop aandringt
10:47
That is a woman who insists
dat je plaats maakt voor haar
aan de machtstafel.
10:49
that you make room for her
at the table of power,
En dat is het meest beangstigende,
10:52
and that is the most terrifying of all
want we kunnen geen plaats voor haar maken
10:54
because we can't make room for her
zonder dat sommigen van ons
wat van hun extra ruimte afgeven.
10:57
without some of us giving up
the extra space we hold.
(Applaus)
11:02
(Applause)
Ik heb nog een laatste geheim voor jullie.
11:08
I have one last secret for you.
Ik ben de moeder van twee zonen
11:10
I am the mother of two boys
en wij kunnen jullie hulp gebruiken.
11:12
and we could use your help.
Al horen mijn zoons me regelmatig zeggen
11:15
Even though my boys hear me say regularly
dat het belangrijk is dat mannen
vrouwen erkennen als gelijken
11:20
that it's important for men
to recognize women as equals
en al geeft hun vader het goede voorbeeld,
11:23
and they see their father modeling this,
we moeten ervoor zorgen dat de wereld
een afspiegeling is van onze huiskamers.
11:26
we need what happens in the world
to reinforce what happens in our home.
Dit is niet een probleem van de mannen
of een probleem van de vrouwen.
11:30
This is not a men's problem
or a women's problem.
Dit is ieders probleem.
11:33
This is everyone's problem,
En we spelen allemaal een rol
in het ontmantelen van ongelijkheden.
11:35
and we all play a role
in dismantling systems of inequality.
Om te beginnen moeten we ophouden
met vrouwen te vertellen
11:40
For starters, we have got
to stop telling women
wat ze wel en niet mogen doen
met hun lichaam.
11:43
what they can and cannot do
with their bodies.
(Applaus)
11:45
(Applause)
Dat betekent ook: zwangere vrouwen
niet behandelen als gemeengoed.
11:50
This includes not treating pregnant women
like community property.
Als je haar niet kent, vraag dan niet
of je haar buik mag aanraken.
11:54
If you don't know her,
don't even ask to touch her belly.
Dat doe je ook niet bij iemand anders.
11:57
You wouldn't anybody else.
Zeg haar niet wat ze wel of niet mag eten.
11:59
Don't tell her
what she can and cannot eat.
Vraag haar geen persoonlijke details
over haar medische keuzes.
12:01
Don't ask her private details
about her medical decisions.
Dit betekent ook dat je moet begrijpen
12:04
This also includes understanding
dat zelfs wanneer je persoonlijk
tegen abortus bent,
12:06
that even if you are
personally against abortion,
je toch ook kan vechten
voor haar recht om te kiezen.
12:09
you can still fight
for a woman's right to choose.
Als het gaat over vrouwelijke gelijkheid,
dan staan die twee elkaar niet in de weg.
12:12
When it comes to women's equality,
the two need not oppose one another.
Ben jij iemand die seks heeft met vrouwen,
12:16
If you're somebody who has sex with women,
maak van haar genot dan een prioriteit.
12:19
prioritize her pleasure.
Als je niet weet hoe, vraag het.
12:20
If you don't know how, ask.
Als je kinderen hebt --
12:24
If you have children --
(Gelach)
12:25
(Laughter)
praat dan over seks van zodra het kan,
12:27
have conversations about sex
as early as possible,
want kinderen zoeken s-e-k-s
niet meer op in het woordenboek.
12:31
because kids don't look up s-e-x
in the dictionary anymore.
Ze zoeken het op op het internet.
12:35
They look it up on the internet.
En als je die gesprekken over seks voert,
12:38
And when you're having
those conversations about sex,
focus dan niet enkel op de voortplanting.
12:41
don't center them on reproduction only.
Mensen hebben seks om velerlei redenen:
12:43
People have sex for many reasons,
12:45
some because they want a baby,
sommigen omdat ze een kind willen,
maar de meesten van ons
hebben seks omdat het fijn is.
12:47
but most of us have sex
because it feels good.
Geef maar toe.
12:50
Admit it.
En ongeacht of je kinderen hebt of niet,
12:52
And regardless of whether
you have children or not,
ondersteun seksuele voorlichting
die onze tieners niet veroordeelt.
12:55
support comprehensive sex education
that doesn't shame our teenagers.
(Applaus)
12:59
(Applause)
Er komt niks positiefs voort
13:08
Nothing positive comes from shaming teens
uit het veroordelen van tieners
om hun seksuele verlangens, gedrag,
13:10
for their sexual desires, behaviors,
behalve positieve soa-
en zwangerschapstests.
13:14
other than positive STD
and pregnancy tests.
Elke dag opnieuw krijgen we de kans
om patronen van ongelijkheid te verstoren.
13:18
Every single day,
we are all given the opportunity
13:21
to disrupt patterns of inequality.
Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn
dat het de moeite loont om dat te doen.
13:24
I think we can all agree
that it's worth the trouble to do so.
Dankjewel.
13:29
Thank you.
13:30
(Applause)
(Applaus)
Translated by Bieke Van Gelder
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

About the speaker:

Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com