English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxOmaha

Sofia Jawed-Wessel: The lies we tell pregnant women

Софія Джод-Вессел: Брехня, яку ми кажемо вагітним жінкам

Filmed
Views 1,674,704

"Коли ми кажемо жінкам, що секс не вартий ризику під час вагітності, насправді ми говоримо, що сексуальне задоволення не має значення... що насправді сама жінка не має значення," каже дослідниця сексу Софія Джод-Вессел. У цій приголомшливій промові Джод-Вессел руйнує наші стереотипи щодо вагітності й задоволення і розкриває сутність відносин між жінками, сексом та системами влади.

- Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education. Full bio

We're going to share
a lot of secrets today, you and I,
Сьогодні ми з вами будемо
ділитися таємницями,
00:12
and in doing so, I hope that we can lift
і таким чином, я надіюся,
зменшимо кількість
00:15
some of the shame
many of us feel about sex.
причин, через які ми соромимося
теми сексу.
00:18
How many here have ever been
catcalled by a stranger?
Скільком з присутніх тут жінок незнайомці
викрикували непристойності?
00:22
Lots of women.
Багатьом.
00:28
For me, the time I remember best
Мені особисто найбільше запам'яталося,
00:30
is when that stranger
was a student of mine.
коли тим незнайомцем на вулиці був мій студент.
00:33
He came up to me after class that night
Він підійшов до мене після вечірнього заняття,
00:37
and his words confirmed
what I already knew:
і його слова тільки підтвердили те,
що я вже знала:
00:40
"I am so sorry, professor.
"Вибачте, пані професорко,
00:43
If I had known it was you,
I would never have said those things."
якби я знав, що то були ви, я б
ніколи не сказав тих речей".
00:45
(Laughter)
(Сміх)
00:49
I wasn't a person to him
until I was his professor.
Він не вважав мене людиною, аж поки
я не виявилась його вчителькою.
00:51
This concept, called objectification,
Ця концепція, яка зветься об'єктифікацією,
00:56
is the foundation of sexism,
є фундаментом сексизму,
00:59
and we see it reinforced
through every aspect of our lives.
і ми бачимо, як вона підсилюється у
багатьох аспектах нашого життя.
01:01
We see it in the government
Ми бачимо це, коли наша державна влада
01:07
that refuses to punish men
відмовляється карати чоловіків
01:09
for raping women.
за зґвалтування жінок.
01:13
We see it in advertisements.
Ми бачимо це у рекламі.
01:15
How many of you have seen an advertisement
Скільки з вас бачили рекламу,
01:17
that uses a woman's breast
to sell an entirely unrelated product?
в якій жіночі груди використовуються для
продажу абсолютно не пов'язаних речей?
01:19
Or movie after movie after movie
Або фільм за фільмом за фільмом,
01:26
that portrays women
as only love interests?
що зображують жінок як предмет
суто любовного інтересу?
01:30
These examples might seem
inconsequential and harmless,
Ці приклади можуть здатися
несуттєвими або невинними,
01:34
but they're insidious,
але вони підступні,
01:37
slowly building into a culture
that refuses to see women as people.
такі, що підсилюють культуру, яка
відмовляється вважати жінок людьми.
01:39
We see this in the school
that sends home a 10-year-old girl
Ми бачимо це у школі, коли 10-річну
дівчинку відсилають додому
01:43
because her clothes were
a distraction to boys trying to learn,
через те, що її одяг відволікає
хлопчиків від навчання,
01:48
or the government that refuses
to punish men for raping women
або коли наша влада відмовляється карати
чоловіків за насилля над жінками
01:51
over and over,
знову і знову,
01:57
or the woman who is killed
або у історії жінки, яку вбито
01:58
because she asked a man to stop
grinding on her on the dance floor.
через те, що вона попросила чоловіка припинити
тертися об неї на танцювальному майданчику.
02:00
Media plays a large role in perpetuating
the objectification of women.
Медіа відіграє важливу роль в
увічненні об'єктифікації жінок.
02:07
Let's consider
the classic romantic comedy.
Подивімося на класичну
романтичну комедію.
02:13
We're typically introduced
to two kinds of women in these movies,
У таких фільмах нам зазвичай
показують два типи жінок,
02:16
two kinds of desirable women, anyway.
два типи жаданих жінок, принаймні.
02:20
The first is the sexy bombshell.
Перша - секс-бомба.
02:22
This is the unbelievably gorgeous woman
with the perfect body.
Це неймовірно шикарна
жінка з ідеальним тілом.
02:25
Our leading man
has no trouble identifying her
Наш головний герой-чоловік
не має проблем з її визначенням
02:29
and even less trouble having sex with her.
і навіть жодних проблем з тим,
щоб зайнятися з нею сексом.
02:31
The second is our leading lady,
Інша - наша головна героїня,
02:34
the beautiful but demure woman
our leading man falls in love with
красива, але скромна жінка,
в яку наш герой закохується,
02:36
despite not noticing her at first
незважаючи на те, що спершу
він її навіть не помітив,
02:40
or not liking her if he did.
або, якщо він таки її помітив,
вона йому не сподобалася.
02:42
The first is the slut.
Перша - шльондра.
02:45
She is to be consumed and forgotten.
Її призначення - бути використаною і забутою.
02:47
She is much too available.
Вона занадто доступна.
02:49
The second is desirable but modest,
Друга - бажана, але сором'язлива,
02:51
and therefore worthy
of our leading man's future babies.
а тому достойна стати матір'ю
дітей нашого героя.
02:55
Marriage material.
Шлюбний матеріал.
02:58
We're actually told
that women have two roles,
Нам фактично говорять,
що у жінки є дві ролі,
03:00
but these two roles have a difficult time
existing within the same woman.
але ці дві ролі дуже рідко сумісні
в одній і тій самій жінці.
03:03
On the rare occasion
that I share with a new acquaintance
У рідкісних випадках, коли
новим знайомим я кажу,
03:08
that I study sex,
що вивчаю секс,
03:12
if they don't end
the conversation right then,
якщо вони не закінчують розмову одразу,
03:13
they're usually pretty intrigued.
то, зазвичай, доволі заінтриговані.
03:16
"Oh. Tell me more."
"Ого. Розкажи мені більше".
03:19
So I do.
Тож я розповідаю.
03:21
"I'm really interested
in studying the sexual behaviors
"Я дуже цікавлюся вивченням
сексуальної поведінки
03:24
of pregnant and postpartum couples."
пар, у яких жінка вагітна, або
тільки-но народила дитину".
03:26
At this point I get
a different kind of response.
На цьому місці я отримую
дещо інший відгук.
03:28
(Laughter)
(Сміх)
03:32
"Oh. Huh.
"Ох. Е-м-м.
03:34
Do pregnant people even have sex?
А що, вагітні займаються сексом?
03:36
Have you thought
about studying sexual desire
А чи не хотіла ти вивчати
сексуальне бажання
03:40
or orgasms?
чи оргазми?
03:44
That would be interesting, and sexy."
Це було б цікаво і сексуально".
03:45
Tell me. What are the first words
that come to mind
Скажіть мені, які перші слова
приходять вам на розум,
03:50
when you picture a pregnant woman?
коли ви уявляєте вагітну жінку?
03:52
I asked this question
in a survey of over 500 adults,
Я поставила це запитання
500 дорослим у дослідженні,
03:55
and most responded with "belly" or "round"
і більшість відповіла:
"пузо" або "кругла"
03:58
and "cute."
і "мила".
04:02
This didn't surprise me too much.
Це не дуже здивувало мене.
04:05
What else do we label as cute?
Що ще ми назвали б милим?
04:06
Babies. Puppies. Kittens.
Немовлят. Цуценят. Кошенят.
04:09
The elderly. Right?
Стареньких. Правильно?
04:12
(Laughter)
(Сміх)
04:14
When we label an adult as cute, though,
Але коли ми називаємо
дорослу людину милою,
04:17
we take away a lot of their intelligence,
ми позбавляємо її великої
частини її інтелекту,
04:19
their complexity.
її складності.
04:22
We reduce them to childlike qualities.
Ми зменшуємо її до набору
дитячих якостей.
04:24
I also asked heterosexual men
Я також попросила
гетеросексуальних чоловіків
04:27
to imagine a woman that they're
partnered with is pregnant,
уявити свою жінку-партнерку вагітною,
04:29
and then asked women
to imagine that they are pregnant,
а потім попросила тих жінок
уявити себе вагітними,
04:32
and then tell me
the first words that come to mind
і сказати мені, що приходить їм на розум,
04:35
when they imagine having sex.
коли вони уявляють заняття сексом.
04:37
Most of the responses were negative.
Більшість відповідей була негативна.
04:40
"Gross."
"Бридко".
04:44
"Awkward."
"Ніяково".
04:45
"Not sexy." "Odd."
"Не сексуально". "Дивно".
04:47
"Uncomfortable."
"Дискомфортно".
04:49
"How?"
"Як?"
04:51
(Laughter)
(Сміх)
04:52
"Not worth the trouble."
"Not worth the risk."
"Не варте зусиль". "Не варте ризику".
04:55
That last one really stuck with me.
Останнє сильно застрягло в мене в голові.
04:58
We might think that because we divorce
pregnant women and moms from sexuality,
Нам може здаватися, що коли ми усуваємо вагітних
жінок і молодих матерів від сексуальності,
05:01
we are removing the constraints
of sexual objectification.
ми знімаємо з них труднощі
сексуальної об'єктифікації.
05:06
They experience less sexism. Right?
Вони зазнають меншого
сексизму. Правильно?
05:11
Not exactly.
Не зовсім так.
05:14
What happens instead
is a different kind of objectification.
Насправді відбувається
інша об'єктифіація.
05:15
In my efforts to explain this to others,
У моїх спробах пояснити це іншим
05:19
one conversation
led to the Venus of Willendorf,
одна з розмов підвела нас
до Вілендорфської Венери,
05:22
a Paleolithic figurine scholars assumed
was a goddess of love and beauty,
фігурки з Палеоліту, яку вчені
вважають богинею любові та краси,
05:25
hence the name Venus.
звідси й ім'я Венера.
05:30
This theory was later revised, though,
Ця теорія пізніше була оскаржена,
05:32
when scholars noted
the sculptor's obvious focus
коли вчені зазначили очевидний
фокус скульптора
05:34
on the figurine's reproductive features:
на репродуктивних ознаках фігури:
05:38
large breasts,
considered ideal for nursing;
великих грудях, ідеальних
для годування немовляти;
05:41
a round, possibly pregnant belly;
круглому, можливо вагітному
животику;
05:45
the remnants of red dye,
alluding to menstruation or birth.
залишках червоного барвника, що міг свідчити про наявність менструації або нещодавнє народження дитини.
05:47
They also assumed that she was
meant to be held or placed lying down
Вони також зазначали, що ймовірно, вона
мала перебувати у лежачому положенні,
05:52
because her tiny feet
don't allow her to be freestanding.
тому що її маленькі ноги не
дозволяли їй стояти самостійно.
05:56
She also had no face.
В неї також відсутнє обличчя.
06:00
For this reason, it was assumed
that she was a representation of fertility
Через це з'явилося припущення,
що та фігурка зображувала родючість,
06:02
and not a portrait of a person.
а не портрет людини.
06:06
She was an object.
Вона була об'єктом.
06:09
In the history of her interpretation,
З плином часу її інтерпретація
06:11
she went from object
of ideal beauty and love
змінилася від об'єкту ідеальної краси та любові
06:13
to object of reproduction.
до об'єкту репродукції.
06:16
I think this transition speaks more
Я думаю, що ця зміна говоить більше
06:19
about the scholars
who have interpreted her purpose
про науковців, які інтерпретували
її призначення,
06:21
than the actual purpose
of the figurine herself.
ніж про реальне призначення фігурки.
06:25
When a woman becomes pregnant,
Коли жінка вагітніє,
06:30
she leaves the realm
of men's sexual desire
вона залишає сферу чоловічого
сексуального бажання
06:32
and slides into her reproductive
and child-rearing role.
і зіслизає у її репродуктивну і
виховну роль.
06:36
In doing so, she also becomes
Водночас вона стає
06:40
the property of the community,
суспільною власністю,
06:43
considered very important
but only because she's pregnant. Right?
дуже важливою, але тільки тому,
що вона вагітна. Хіба не так?
06:45
I've taken to calling this
the Willendorf effect,
Я почала називати це
Вілендорфським ефектом,
06:50
and once again we see it reinforced
in many aspects of her life.
і знову ми бачимо, як він підсилюється
у багатьох аспектах життя жінки.
06:52
Has anyone here
ever been visibly pregnant?
Чи був хтось із присутніх тут жінок
помітно вагітною?
06:57
(Laughter)
(Сміх)
06:59
Yeah. Lots of you, right?
Так. Багато з вас, так?
07:00
So how many of you ever had a stranger
touch your belly during pregnancy,
У скількох з вас траплялося, що незнайомі люди
торкалися вашого живота під час вагітності,
07:02
maybe without even asking
your permission first?
може, навіть, без вашого дозволу?
07:06
Or told what you can and cannot eat
Або хтось, хто не є вашим лікарем
або медиком,
07:09
by somebody who is not your doctor,
your medical care provider?
казав вам, що вам можна і не можна їсти?
07:12
Or asked private questions
about your birth plan?
Або запитував про план народження?
07:16
And then told why
those choices are all wrong?
А потім розказував вам, чому
всі ваші рішення неправильні?
07:20
Yeah, me too.
Так, у мене було так само.
07:23
Or had a server refuse
to bring you a glass of wine?
Або офіціант відмовлявся
принести вам келих вина?
07:24
This one might give you pause,
I know, but stay with me.
Це зауваження може вас здивувати,
але послухайте далі.
07:29
This is a huge secret.
Це величезна таємниця.
07:31
It is actually safe to drink
in moderation during pregnancy.
Насправді під час вагітності цілком
безпечно пити у помірній кількості.
07:33
Many of us don't know this
Багато з нас цього не знають,
07:38
because doctors don't trust
pregnant women with this secret --
тому що лікарі не довіряють цю
таємницю вагітним жінкам -
07:40
(Laughter)
(Сміх)
07:43
especially if she's less educated
or a woman of color.
особливо якщо в неї немає
освіти або інший колір шкіри.
07:49
What this tells us is,
Це каже нам про те - і це
знову Вілендорфський ефект -
07:53
this Willendorf effect,
it's also classist and racist.
що це - класова дискримінація і расизм.
07:55
It's present when
the government reminds women
Це присутнє, коли влада нагадує жінкам
07:59
with every new anti-choice bill
кожним законом, що забороняє вибір,
08:05
that the contents of her uterus
are not her own,
що вміст її матки - не її власність,
08:08
or when an ob-gyn says,
або коли акушер-гінеколог каже:
08:11
"While it's safe
to have sex during pregnancy,
"Незважаючи на те, що секс під
час вагітності безпечний,
08:13
sometimes you never know.
іноді все може статися.
08:15
Better safe than sorry, right?"
Краще потерпіти, ніж потім жаліти, хіба не так?"
08:16
She's denied basic privacy
and bodily autonomy
Жінці відмовлено у базовій приватності
і тілесній автономії
08:19
under the guise of "be a good mother."
під виглядом "маєш бути
хорошою матір'ю".
08:23
We don't trust her
to make her own decisions.
Ми не довіряємо їй в ухваленні
власних рішень.
08:26
She's cute, remember?
Вона мила, пам'ятаєте?
08:29
When we tell women
Коли ми кажемо жінкам,
08:33
that sexual pleasure -- excuse me.
що сексуальне задоволення - вибачте.
08:36
When we tell women that sex
isn't worth the risk during pregnancy,
Коли ми кажемо жінкам, що секс
під час вагітності не вартий ризику,
08:39
what we're telling her is that
her sexual pleasure doesn't matter.
насправді ми кажемо їй, що
її сексуальне задоволення не має значення.
08:43
So what we are telling her
is that she in fact doesn't matter,
Тобто ми кажемо їй, що, фактично,
вона сама не має значення,
08:48
even though the needs of her fetus
are not at odds with her own needs.
навіть якщо потреби її плоду
не суперечать її власним потребам.
08:51
So medical providers,
Постачальники медичних послуг,
08:57
such as the American College
of Obstetricians and Gynecologists
як-от Американська колегія
акушерів і гінекологів,
08:59
have the opportunity to educate
about the safety of sex during pregnancy.
мають можливість розповідати
про безпеку сексу під час вагітності.
09:02
So what do the experts say?
Тож що кажуть експерти?
09:07
ACOG actually has
no public official statement
АКАГ, насправді, не мають
офіційної думки
09:09
about the safety of sex during pregnancy.
щодо безпеки сексу під час вагітності.
09:12
Guidance from the Mayo Clinic
is generally positive
Рекомендації клініки Мейо
загалом позитивні,
09:16
but presented with a caveat:
але їх дають із застереженням:
09:19
"Although most women can safely
have sex throughout pregnancy,
"Попри те, що більшості жінок безпечно
займатися сексом під час вагітності,
09:21
sometimes it's best to be cautious."
іноді краще бути обережними".
09:24
Some women don't want
to have sex during pregnancy,
Деякі жінки не хочуть
сексу під час вагітності,
09:26
and that's OK.
і це нормально.
09:30
Some women do want
to have sex during pregnancy,
Деякі жінки дуже хочуть
сексу під час вагітності,
09:31
and that's OK, too.
і це також нормально.
09:33
What needs to stop
is society telling women
Треба тільки покласти край ситуації,
коли суспільство наказує жінкам,
09:35
what they can and cannot do
with their bodies.
що їм можна чи не можна
робити зі своїм тілом.
09:38
(Applause)
(Оплески)
09:41
Pregnant women are not faceless,
identity-less vessels of reproduction
Вагітні жінки - не посудини для
розмноження без лиця і особистості,
09:48
who can't stand on their own two feet.
які не можуть стояти на власних ногах.
09:52
But the truth is, the real secret is,
Але правда в тому,
справжня таємниця в тому,
09:56
we tell all women that
their sexual pleasure doesn't matter.
що ми маємо припинити говорити всім жінкам,
що їхнє сексуальне задоволення не має значення.
09:58
We refuse to even acknowledge
that women who have sex with women
Ми відмовляємося навіть визнати, що жінки, які
займаються сексом із жінками,
10:02
or women who don't
want children even exist.
або жінки, які не хочуть мати
дітей, справді існують.
10:06
"Oh, it's just a phase ...
"А, та це просто такий період....
10:08
she just needs the right man
to come along."
вона просто ще не зустріла
правильного чоловіка".
10:10
Every time a woman has sex
Кожного разу, коли жінка займається сексом
10:14
simply because it feels good,
просто тому, що це приємно,
10:16
it is revolutionary.
це революція!
10:18
She is revolutionary.
Вона - революційна.
10:20
She is pushing back
against society's insistence
Вона cуперечить сталій думці суспільства,
10:22
that she exist simply for men's pleasure
що начебто жінка існує
просто для задоволення чоловіків
10:25
or for reproduction.
або для продовження роду.
10:27
A woman who prioritizes
her sexual needs is scary,
Жінка, яка ставить на перше місце свої сексуальні
потреби, викликає жах,
10:30
because a woman who prioritizes
her sexual needs prioritizes herself.
тому що жінка, яка ставить на перше місце свої
сексуальні потреби, ставить на перше місце себе.
10:34
(Applause)
(Оплески)
10:39
That is a woman demanding
that she be treated as an equal.
Така жінка вимагає, щоб до неї
ставилися як до рівної.
10:43
That is a woman who insists
Така жінка наполягає на тому,
10:47
that you make room for her
at the table of power,
щоб для неї приготували
окреме місце за столом сили,
10:49
and that is the most terrifying of all
і саме це лякає найбільше,
10:52
because we can't make room for her
тому що ми не можемо надати їй цього місця,
10:54
without some of us giving up
the extra space we hold.
поки хтось із нас не погодиться
віддати їй частку свого.
10:57
(Applause)
(Оплески)
11:02
I have one last secret for you.
Я маю для вас одну останню таємницю.
11:08
I am the mother of two boys
Я - мати двох хлопчиків,
11:10
and we could use your help.
і ми потребуємо вашої допомоги.
11:12
Even though my boys hear me say regularly
Незважаючи на те, що мої хлопчики чують,
як я регулярно кажу,
11:15
that it's important for men
to recognize women as equals
що важливо, щоб чоловіки
сприймали жінок як рівних,
11:20
and they see their father modeling this,
і вони бачать їхнього батька,
який моделює саме таку поведінку,
11:23
we need what happens in the world
to reinforce what happens in our home.
ми мусимо досягти, щоб світ транслював те,
що вже відбувається у наших домівках.
11:26
This is not a men's problem
or a women's problem.
Це не проблема суто чоловіків
чи суто жінок.
11:30
This is everyone's problem,
Це загальна проблема,
11:33
and we all play a role
in dismantling systems of inequality.
і ми всі відіграємо роль у руйнуванні
системи нерівності.
11:35
For starters, we have got
to stop telling women
Для початку, ми повинні
припинити наказувати жінкам,
11:40
what they can and cannot do
with their bodies.
що вони можуть і не можуть
робити зі своїм тілом.
11:43
(Applause)
(Оплески)
11:45
This includes not treating pregnant women
like community property.
Це стосується також вагітних жінок,
яких не можна вважати суспільною власністю.
11:50
If you don't know her,
don't even ask to touch her belly.
Якщо ви її не знаєте, навіть не питайте
дозволу доторкнутися до її живота.
11:54
You wouldn't anybody else.
Адже вам не спаде не думку
робити це з будь-ким іншим.
11:57
Don't tell her
what she can and cannot eat.
Не кажіть їй, що їсти, або не їсти.
11:59
Don't ask her private details
about her medical decisions.
Не запитуйте в неї про приватні
подробиці щодо медичних рішень.
12:01
This also includes understanding
Це також стосується розуміння,
12:04
that even if you are
personally against abortion,
що навіть якщо ви особисто проти абортів,
12:06
you can still fight
for a woman's right to choose.
ви все одно можете боротися
за право жінок на вибір.
12:09
When it comes to women's equality,
the two need not oppose one another.
Щодо жіночої рівності
не виникає ніяких протиріч.
12:12
If you're somebody who has sex with women,
Якщо ви хтось, хто займається сексом із жінками,
12:16
prioritize her pleasure.
ставте їхнє задоволення на перше місце.
12:19
If you don't know how, ask.
Якщо ви не знаєте, як цього досягти, запитайте.
12:20
If you have children --
Якщо у вас є діти,
12:24
(Laughter)
(Сміх)
12:25
have conversations about sex
as early as possible,
проводьте бесіди про секс якомога раніше,
12:27
because kids don't look up s-e-x
in the dictionary anymore.
тому що діти більше не відшукують
с-е-к-с у словнику.
12:31
They look it up on the internet.
Вони знаходять його в інтернеті.
12:35
And when you're having
those conversations about sex,
І коли ви проводите ці розмови про секс,
12:38
don't center them on reproduction only.
не говоріть суто про розмноження.
12:41
People have sex for many reasons,
Люди займаються сексом з багатьох причин,
12:43
some because they want a baby,
дехто через те, що хоче мати маля,
12:45
but most of us have sex
because it feels good.
але більшість з нас займається
сексом через те, що це приємно.
12:47
Admit it.
Визнайте це.
12:50
And regardless of whether
you have children or not,
І немає значення, є у вас діти, чи немає,
12:52
support comprehensive sex education
that doesn't shame our teenagers.
підтримуйте роз'яснювальну сексуальну освіту,
яка не засуджує наших підлітків.
12:55
(Applause)
(Оплески)
12:59
Nothing positive comes from shaming teens
Нічого доброго не вийде,
якщо ми присоромлюватимемо підлітків
13:08
for their sexual desires, behaviors,
за їхні сексуальні бажання і поведінку,
13:10
other than positive STD
and pregnancy tests.
окрім позитивних аналізів на венеричні захворювання
і тестів на вагітність.
13:14
Every single day,
we are all given the opportunity
Щодня нам усім дається можливість
13:18
to disrupt patterns of inequality.
підірвати засади нерівності.
13:21
I think we can all agree
that it's worth the trouble to do so.
Мені здається, що ми всі погодимося
з тим, що це вартує зусиль.
13:24
Thank you.
Дякую.
13:29
(Applause)
(Оплески)
13:30
Translated by Marina Kobenko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com