English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxOmaha

Sofia Jawed-Wessel: The lies we tell pregnant women

Sofia Jawed-Wessel: Hamile kadınlara söylediğimiz yalanlar

Filmed
Views 1,674,704

Araştırmacı Sofia Jawed-Wessel şöyle diyor; "Bir kadına, hamileyken seks yapmanın alınan riske değmeyeceğini söylediğimizde,aslında kadına cinsellikten aldığı zevkin önemsiz olduğunu söylüyoruz... Bir anlamda, kendisinin önemsiz olduğunu söylüyoruz." Ufkunuzu genişletecek olan bu konuşmada, Jawed-Wessel hamilelik ve zevk hakkındaki görüşlerinizi bir bir ele alarak kadın, seks ve güç sistemleri arasındaki ilişkiyi net bir şekilde görmenizi sağlayacak.

- Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education. Full bio

We're going to share
a lot of secrets today, you and I,
Bugün sizlerle epey bir sır paylaşacağız
00:12
and in doing so, I hope that we can lift
ve bunu yaparken, birçoğumuzun
00:15
some of the shame
many of us feel about sex.
seks konusundaki utancını
kırabiliriz diye umuyorum.
00:18
How many here have ever been
catcalled by a stranger?
Kaçınız bir yabancı
tarafından yuhalandınız?
00:22
Lots of women.
Birçok kadın.
00:28
For me, the time I remember best
Benim en iyi hatırladığım yuhalamayı yapan
00:30
is when that stranger
was a student of mine.
yabancı, aslında benim öğrencimdi.
00:33
He came up to me after class that night
O akşam dersten sonra yanıma geldi
00:37
and his words confirmed
what I already knew:
ve kelimeleri zaten bildiğim
bir şeyi onayladı:
00:40
"I am so sorry, professor.
"Özür dilerim, profesör.
00:43
If I had known it was you,
I would never have said those things."
Siz olduğunuzu bilseydim,
bunları asla söylemezdim."
00:45
(Laughter)
(Gülüşmeler)
00:49
I wasn't a person to him
until I was his professor.
Ona ders veren bir profesör olduğum ortaya çıkana
kadar, onun gözünde bir insan değildim.
00:51
This concept, called objectification,
Bu konseptin ismi; nesneleştirmedir,
00:56
is the foundation of sexism,
cinsiyetçiliğin bir esasıdır
00:59
and we see it reinforced
through every aspect of our lives.
ve bunun hayatlarımızın her alanında
desteklendiğini görüyoruz.
01:01
We see it in the government
Bunu, kadına tecavüz eden erkeği
01:07
that refuses to punish men
cezalandırmayı reddeden
01:09
for raping women.
devlette görüyoruz.
01:13
We see it in advertisements.
Bunu reklamlarda görüyoruz.
01:15
How many of you have seen an advertisement
Kaçınız bir reklamda
01:17
that uses a woman's breast
to sell an entirely unrelated product?
kadın göğsünün hiç alakasız bir ürünü
satmak için kullanıldığını gördünüz?
01:19
Or movie after movie after movie
Veya bir sürü filmde
01:26
that portrays women
as only love interests?
kadının sadece duygusal ilgi objesi
olarak sergilendiğini?
01:30
These examples might seem
inconsequential and harmless,
Bu örnekler önemsiz ve
zararsız gözükebilir,
01:34
but they're insidious,
ama sinsidirler
01:37
slowly building into a culture
that refuses to see women as people.
ve yavaşça kadını insan olarak görmeyi
reddeden bir kültürü inşa ederler.
01:39
We see this in the school
that sends home a 10-year-old girl
Bunu, kıyafetlerinin erkek öğrencilerin
dikkatini dağıttığı gerekçesiyle
01:43
because her clothes were
a distraction to boys trying to learn,
10 yaşındaki kızın eve geri gönderildiği
okullarda görüyoruz.
01:48
or the government that refuses
to punish men for raping women
Veya kadına defalarca tecavüz eden erkeği
cezalandırmayı reddeden
01:51
over and over,
devlette görüyoruz,
01:57
or the woman who is killed
veya, dans pistinde kendisine
01:58
because she asked a man to stop
grinding on her on the dance floor.
sürtünen adama durmasını söylediği
için öldürülen kadında.
02:00
Media plays a large role in perpetuating
the objectification of women.
Medya, kadının nesneleştirilmesinin
sürdürülmesinde büyük rol oynuyor.
02:07
Let's consider
the classic romantic comedy.
Klasik romantik komedileri ele alalım.
02:13
We're typically introduced
to two kinds of women in these movies,
Tipik olarak bu filmlerde
iki tip kadınla tanıştırılıyoruz,
02:16
two kinds of desirable women, anyway.
arzu edilen iki tür kadın.
02:20
The first is the sexy bombshell.
İlki seksi bomba.
02:22
This is the unbelievably gorgeous woman
with the perfect body.
Bu, mükemmel vücuda sahip
inanılmaz derecede görkemli bir kadın.
02:25
Our leading man
has no trouble identifying her
Baş aktörümüz, onu bulmakta
02:29
and even less trouble having sex with her.
ve hatta onu yatağa atmakta hiç zorlanmaz.
02:31
The second is our leading lady,
İkincisi ise başroldeki kadındır,
02:34
the beautiful but demure woman
our leading man falls in love with
baş aktörün aşık olduğu
güzel ama ağırbaşlı kadın.
02:36
despite not noticing her at first
Baş aktör onu ilk başta fark etmez
02:40
or not liking her if he did.
veya etse de hoşlanmaz.
02:42
The first is the slut.
İlki sürtüğün tekidir.
02:45
She is to be consumed and forgotten.
Tüketmek ve unutulmak için vardır.
02:47
She is much too available.
Her zaman kolayca ulaşılabilir.
02:49
The second is desirable but modest,
İkincisi arzu edilen ama gösterişsizdir
02:51
and therefore worthy
of our leading man's future babies.
ve bu nedenle baş aktörümüzün
müstakbel bebeklerine layıktır.
02:55
Marriage material.
Evlenilecek kadındır.
02:58
We're actually told
that women have two roles,
Aslında bize kadının
iki rolü olduğu söyleniyor,
03:00
but these two roles have a difficult time
existing within the same woman.
ama bu iki rolün aynı kadında
var olması çok zordur.
03:03
On the rare occasion
that I share with a new acquaintance
Yeni tanıştığım birisiyle üzerinde
çalıştığım konunun
03:08
that I study sex,
seks olduğunu nadiren paylaşırım ve
03:12
if they don't end
the conversation right then,
eğer muhabbeti hemen bitirmezlerse
03:13
they're usually pretty intrigued.
genelge oldukça ilgilerini çeker.
03:16
"Oh. Tell me more."
"Daha anlat."
03:19
So I do.
Ben de anlatıyorum.
03:21
"I'm really interested
in studying the sexual behaviors
"Hamilelerin ve çiftlerin
doğum sonrası cinsel davranışlarını
03:24
of pregnant and postpartum couples."
çalışma konusunda gerçekten ilgiliyim."
03:26
At this point I get
a different kind of response.
Ve bu noktada farklı bir yanıt alıyorum.
03:28
(Laughter)
(Gülüşmeler)
03:32
"Oh. Huh.
"Hıh."
03:34
Do pregnant people even have sex?
"Hamileler seks yapar mı ki?"
03:36
Have you thought
about studying sexual desire
Cinsel arzu veya orgazm konusunda
03:40
or orgasms?
çalışmayı düşündün mü?
03:44
That would be interesting, and sexy."
Bu çok ilginç ve seksi olurdu."
03:45
Tell me. What are the first words
that come to mind
Hamile bir kadını düşündüğünüzde,
03:50
when you picture a pregnant woman?
aklınıza gelen ilk kelimeler nelerdir?
03:52
I asked this question
in a survey of over 500 adults,
Bu soruyu, 500'ün üzerinde yetişkinle
yaptığım bir ankette bu sordum
03:55
and most responded with "belly" or "round"
ve en çok verilen cevap
"göbek" veya "yuvarlak"
03:58
and "cute."
veya "sevimli."
04:02
This didn't surprise me too much.
Bu beni çok şaşırtmadı.
04:05
What else do we label as cute?
Başka neyi sevimli olarak nitelendiririz?
04:06
Babies. Puppies. Kittens.
Bebekleri. Köpek yavrularını.
Kedi yavrularını.
04:09
The elderly. Right?
İhtiyarları. Değil mi?
04:12
(Laughter)
(Gülüşmeler)
04:14
When we label an adult as cute, though,
Bir yetişkini sevimli olarak
nitelendirdiğimizde,
04:17
we take away a lot of their intelligence,
onların zekalarının, karmaşıklıklarının
04:19
their complexity.
çoğunu ortadan kaldırırız.
04:22
We reduce them to childlike qualities.
Onları çocuksu vasıflara indirgeriz.
04:24
I also asked heterosexual men
Ayrıca heteroseksüel erkeklerden
04:27
to imagine a woman that they're
partnered with is pregnant,
eşlerinin hamile olduğunu düşünmelerini
04:29
and then asked women
to imagine that they are pregnant,
ve kadınlardan ise, hamile olduklarını
düşünmelerini istedim
04:32
and then tell me
the first words that come to mind
ve sonra, seks yaptıklarını
hayal ettiklerinde,
04:35
when they imagine having sex.
akıllarına gelen ilk kelimeleri
bana söylemelerini istedim.
04:37
Most of the responses were negative.
Aldığım yanıtların çoğu olumsuzdu.
04:40
"Gross."
"İğrenç."
04:44
"Awkward."
"Garip."
04:45
"Not sexy." "Odd."
"Seksi değil." "Garip."
04:47
"Uncomfortable."
"Rahatsız."
04:49
"How?"
"Nasıl?"
04:51
(Laughter)
(Gülüşmeler)
04:52
"Not worth the trouble."
"Not worth the risk."
"Zahmetine değmez."
"Riske girmeye değmez."
04:55
That last one really stuck with me.
En sonuncusu aklımdan çıkmıyor.
04:58
We might think that because we divorce
pregnant women and moms from sexuality,
Bunun nedeni hamile kadınları ve
anneleri cinsellikten ayırmamız olabilir,
05:01
we are removing the constraints
of sexual objectification.
cinsel nesneleştirmenin
sınırlarını kaldırıyoruz.
05:06
They experience less sexism. Right?
Daha az cinsiyetçilik yaşıyorlar.
Değil mi?
05:11
Not exactly.
Pek sayılmaz.
05:14
What happens instead
is a different kind of objectification.
Bunun yerine, başka bir
nesneleştirme meydana geliyor.
05:15
In my efforts to explain this to others,
Bunu başkalarına anlatmaya çalışırken,
05:19
one conversation
led to the Venus of Willendorf,
konu bilim adamlarının aşk ve güzellik
tanrıçası olduğunu düşündükleri
05:22
a Paleolithic figurine scholars assumed
was a goddess of love and beauty,
bir yontmataş devri heykelciği olan
05:25
hence the name Venus.
Willendorf Venüsü'ne geldi.
05:30
This theory was later revised, though,
Gerçi bu teori da sonra düzeltildi, çünkü
05:32
when scholars noted
the sculptor's obvious focus
akademisyenler, heykeltraşın
asıl odaklandığı şeyin,
05:34
on the figurine's reproductive features:
heykelciğin üreme özelliklerini olduğu:
05:38
large breasts,
considered ideal for nursing;
emzirmek için ideal olduğu
düşünülen büyük göğüsler;
05:41
a round, possibly pregnant belly;
yuvarlak, muhtemelen hamile göbeği;
05:45
the remnants of red dye,
alluding to menstruation or birth.
regl veya doğumu ima eden kırmızı boya.
05:47
They also assumed that she was
meant to be held or placed lying down
Ayrıca yatar şekilde tutulması
veya konması gerektiği düşünmüşler,
05:52
because her tiny feet
don't allow her to be freestanding.
çünkü küçük ayakları kendi başına
ayakta durması için yeterli değilmiş.
05:56
She also had no face.
Ayrıca bir yüzü de yokmuş.
06:00
For this reason, it was assumed
that she was a representation of fertility
Bu nedenle, bir insanın portresi değil,
06:02
and not a portrait of a person.
doğurganlığın bir temsili
olduğu düşünülmüş.
06:06
She was an object.
O bir nesneydi.
06:09
In the history of her interpretation,
Onun zamanı yorumlandığında,
06:11
she went from object
of ideal beauty and love
ideal güzellik ve aşk nesnesi olmaktan
06:13
to object of reproduction.
üreme nesnesine dönüşmüş.
06:16
I think this transition speaks more
Bence bu dönüşüm,
06:19
about the scholars
who have interpreted her purpose
heykelciğin asıl amacından ziyade
06:21
than the actual purpose
of the figurine herself.
onun amacını yorumlayan bilim adamları
hakkında çok şey anlatıyor.
06:25
When a woman becomes pregnant,
Bir kadın hamile olduğunda,
06:30
she leaves the realm
of men's sexual desire
erkeğin cinsel arzuları aleminden ayrılır,
06:32
and slides into her reproductive
and child-rearing role.
üreme ve çocuk yetiştirme rolüne geçer.
06:36
In doing so, she also becomes
Böyle yaparak, ayrıca
06:40
the property of the community,
toplumun da bir malı olur,
06:43
considered very important
but only because she's pregnant. Right?
sadece hamile olduğu için
çok önemli addedilir. Değil mi?
06:45
I've taken to calling this
the Willendorf effect,
Ben buna Willendorf etkisi diyorum
06:50
and once again we see it reinforced
in many aspects of her life.
ve bir kez daha hayatının bir çok alanında
bunun desteklendiğini görüyoruz.
06:52
Has anyone here
ever been visibly pregnant?
Burada kimse fark edilir şekilde
hamile oldu mu?
06:57
(Laughter)
(Gülüşmeler)
06:59
Yeah. Lots of you, right?
Evet. Bir çoğunuz, değil mi?
07:00
So how many of you ever had a stranger
touch your belly during pregnancy,
Peki hamileliğinizde kaçınız karnınıza
bir yabancının dokunmasına tanık oldunuz?
07:02
maybe without even asking
your permission first?
Ve hatta bunun için izninizi almadan
yaptığını fark ettiniz?
07:06
Or told what you can and cannot eat
Ya da, doktorunuz veya sağlık uzmanınız
olmayan kişiler tarafından ne yeyip
07:09
by somebody who is not your doctor,
your medical care provider?
ne yemeyeceğinizi söyleyenler oldu?
07:12
Or asked private questions
about your birth plan?
Veya doğum planınız hakkında
özel sorular soruldu?
07:16
And then told why
those choices are all wrong?
Ve sonra bunların hepsinin
yanlış olduğu söylendi mi?
07:20
Yeah, me too.
Evet, bana da.
07:23
Or had a server refuse
to bring you a glass of wine?
Veya size bir bardak şarap getirmeyi
reddeden garsonlar oldu mu?
07:24
This one might give you pause,
I know, but stay with me.
Bu sizi duraklatabilir, biliyorum,
ama benimle kalın.
07:29
This is a huge secret.
Bu büyük bir sır.
07:31
It is actually safe to drink
in moderation during pregnancy.
Aslında hamilelik boyunca
aşırıya kaçmadan içmek güvenlidir.
07:33
Many of us don't know this
Birçoğumuz bunu bilmez
07:38
because doctors don't trust
pregnant women with this secret --
çünkü doktorlar hamile kadınlara
bu konuda güvenmez --
07:40
(Laughter)
(Gülüşmeler)
07:43
especially if she's less educated
or a woman of color.
özellikle eğitim düzeyi düşükse
veya siyahi bir kadınsa.
07:49
What this tells us is,
Bu bize gösteriyor ki,
07:53
this Willendorf effect,
it's also classist and racist.
Bu Willendorf etkisi sınıfçı ve ırkçıdır.
07:55
It's present when
the government reminds women
Bu etkiyi, devletler kadınlara
07:59
with every new anti-choice bill
her bir yeni kürtaj karşıtı tasarı ile
08:05
that the contents of her uterus
are not her own,
ana rahmindeki içeriğin kendilerine
olmadığını hatırlattıklarında görüyoruz
08:08
or when an ob-gyn says,
veya jinekologlar şöyle söylüyor:
08:11
"While it's safe
to have sex during pregnancy,
"Hamilelik süresince
seks yapmak güvenli olsa da,
08:13
sometimes you never know.
bazen de hiç belli olmaz.
08:15
Better safe than sorry, right?"
Eşeği sağlam kazığa bağlamalı."
08:16
She's denied basic privacy
and bodily autonomy
"İyi bir anne olma" kisvesi altında
08:19
under the guise of "be a good mother."
temel mahremiyeti ve
bedensel özerkliği reddediliyor.
08:23
We don't trust her
to make her own decisions.
Kendi kararlarını vermesi hususunda
kadına güvenmiyoruz.
08:26
She's cute, remember?
Sevimliydi, unuttunuz mu?
08:29
When we tell women
Kadınlara cinsel hazdan
08:33
that sexual pleasure -- excuse me.
bahsettiğimizde -- özür dilerim.
08:36
When we tell women that sex
isn't worth the risk during pregnancy,
Kadınlara hamilelikte seks alınmaya
değmeyecek bir risk dediğimizde,
08:39
what we're telling her is that
her sexual pleasure doesn't matter.
aslında ona söylediğimiz şey,
onun cinsel arzularının önemli olmadığı.
08:43
So what we are telling her
is that she in fact doesn't matter,
Yani, aslında ona karnındaki bebeğin
ihtiyaçlarından bağımsız olarak
08:48
even though the needs of her fetus
are not at odds with her own needs.
kendi ihtiyaçlarının önemsiz
olduğunu söylüyoruz.
08:51
So medical providers,
Sağlık uzmanları,
08:57
such as the American College
of Obstetricians and Gynecologists
Amerikan Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanları Koleji gibi,
08:59
have the opportunity to educate
about the safety of sex during pregnancy.
insanları, hamilelikte seksin güvenli
olduğu hakkında eğitme fırsatına sahip.
09:02
So what do the experts say?
Peki uzmanlar ne diyor?
09:07
ACOG actually has
no public official statement
Aslında AKHDUK hamilelikte seksin
güvenli olduğuna dair
09:09
about the safety of sex during pregnancy.
resmi bir açıklama yapmamış.
09:12
Guidance from the Mayo Clinic
is generally positive
Mayo Clinic'in ifadesi genelde olumlu
09:16
but presented with a caveat:
ama bir ikazı da ekliyorlar:
09:19
"Although most women can safely
have sex throughout pregnancy,
"Çoğu kadın hamilelik boyunca
güvenle seks yapabilse de,
09:21
sometimes it's best to be cautious."
bazen tedbirli olmak en iyisidir."
09:24
Some women don't want
to have sex during pregnancy,
Bazı kadınlar hamileyken
seks yapmak istemezler
09:26
and that's OK.
ve bu anlaşılabilir.
09:30
Some women do want
to have sex during pregnancy,
Bazı kadınlar hamileyken
seks yapmak isterler
09:31
and that's OK, too.
ve bu da anlaşılabilir.
09:33
What needs to stop
is society telling women
Son bulması gereken şey ise,
toplumun kadınlara
09:35
what they can and cannot do
with their bodies.
kendi vücutlarına neyi yapıp
neyi yapamayacağını söylemesi.
09:38
(Applause)
(Alkışlar)
09:41
Pregnant women are not faceless,
identity-less vessels of reproduction
Hamile kadınlar meçhul, kimliksiz,
kendi ayakları üzerinde duramayan
09:48
who can't stand on their own two feet.
üreme aletleri değillerdir.
09:52
But the truth is, the real secret is,
Ama işin aslı, asıl sır,
09:56
we tell all women that
their sexual pleasure doesn't matter.
hepimiz kadınlara cinsel zevklerinin
önemsiz olduğunu söylüyoruz.
09:58
We refuse to even acknowledge
that women who have sex with women
Kadınlarla seks yapan veya
çocuk istemeyen kadınların
10:02
or women who don't
want children even exist.
varlıklarını kabullenmeyi bile
reddediyoruz.
10:06
"Oh, it's just a phase ...
"Bu geçici bir dönem...
10:08
she just needs the right man
to come along."
sadece doğru erkeğini bekliyor."
10:10
Every time a woman has sex
Bir kadının, sadece iyi hissetmek için
10:14
simply because it feels good,
seks yaptığı her an,
10:16
it is revolutionary.
bir devrim niteliğindedir.
10:18
She is revolutionary.
Kendisi devrim niteliğindedir.
10:20
She is pushing back
against society's insistence
Çünkü, toplumun ısrarla
kendisine dayattığı;
10:22
that she exist simply for men's pleasure
sadece erkeklerin zevki için
ya da üremek için var olduğu
10:25
or for reproduction.
algısını yok ediyor.
10:27
A woman who prioritizes
her sexual needs is scary,
Kendi cinsel ihtiyaçlarını önceleyen
bir kadın kulağa korkunç geliyor,
10:30
because a woman who prioritizes
her sexual needs prioritizes herself.
çünkü cinsel ihtiyaçlarını önceleyen
kadın, kendisini önceliriyor.
10:34
(Applause)
(Alkışlar)
10:39
That is a woman demanding
that she be treated as an equal.
Böyle bir kadın, aynı zamanda
eşitlik talep ediyor.
10:43
That is a woman who insists
Ayrıca, böyle bir kadın,
10:47
that you make room for her
at the table of power,
güç sıralamasında kendisine de
yer verilmesini talep ediyor
10:49
and that is the most terrifying of all
bunun en korkunç yanı ise şu:
10:52
because we can't make room for her
bazılarının fazlasıyla sahip olduğu
güç sırasından
10:54
without some of us giving up
the extra space we hold.
feragat etmesi gerekir ki,
bu kadına da sıra gelebilsin.
10:57
(Applause)
(Alkışlar)
11:02
I have one last secret for you.
Son bir sırrım daha var.
11:08
I am the mother of two boys
İki erkek çocuğu annesiyim
11:10
and we could use your help.
ve yardımınız işe yarayabilir.
11:12
Even though my boys hear me say regularly
Oğullarım, kadınları erkeklerle eşit
bireyler olarak
11:15
that it's important for men
to recognize women as equals
tanımalarının önemli olduğunu
benden sıkça duyarlar
11:20
and they see their father modeling this,
ve babaları da bunun için örnek modeldir.
11:23
we need what happens in the world
to reinforce what happens in our home.
Evdeki yaşantımız dünyada yaşananların
destekçisi olmak zorundadır.
11:26
This is not a men's problem
or a women's problem.
Bu bir erkeğin veya
kadının problemi değil.
11:30
This is everyone's problem,
Bu herkesin problemi
11:33
and we all play a role
in dismantling systems of inequality.
ve hepimiz eşitsizlik sisteminde
rol oynuyoruz.
11:35
For starters, we have got
to stop telling women
Öncelikle, kadınlara bedenlerine ne yapıp
11:40
what they can and cannot do
with their bodies.
ne yapamayacaklarını söylemeyi
bırakmak zorundayız.
11:43
(Applause)
(Alkışlar)
11:45
This includes not treating pregnant women
like community property.
Buna, hamile kadınlara kamu malı gibi
davranmamak da dahil.
11:50
If you don't know her,
don't even ask to touch her belly.
Eğer onu tanımıyorsanız,karnına
dokunmak için izin dahi isteyemezsiniz.
11:54
You wouldn't anybody else.
Siz olsanız vermezsiniz.
11:57
Don't tell her
what she can and cannot eat.
Ona ne yeyip ne yemeyeceğini söylemeyin.
11:59
Don't ask her private details
about her medical decisions.
Ona tıbbi kararları hakkında
kişisel sorular sormayın.
12:01
This also includes understanding
Anlayışlı olmak gerekir.
12:04
that even if you are
personally against abortion,
Şahsi olarak kürtaja karşı olsanız da
12:06
you can still fight
for a woman's right to choose.
kadınların seçme hakkı için
mücadele edebilirsiniz.
12:09
When it comes to women's equality,
the two need not oppose one another.
Kadınların eşitliği söz konusu olduğunda,
bu ikisinin birbiriyle çatışmamalı.
12:12
If you're somebody who has sex with women,
Eğer kadınlarla seks yapan biriyseniz,
12:16
prioritize her pleasure.
onun zevkini önceliklendirin.
12:19
If you don't know how, ask.
Nasıl olduğunu bilmiyorsanız, sorun.
12:20
If you have children --
Eğer çocuğunuz varsa --
12:24
(Laughter)
(Gülüşmeler)
12:25
have conversations about sex
as early as possible,
seks hakkında mümkün olduğunca
erken konuşun,
12:27
because kids don't look up s-e-x
in the dictionary anymore.
çünkü artık çocuklar seks kelimesine
sözlükten bakmıyor.
12:31
They look it up on the internet.
Buna internet üzerinden bakıyorlar.
12:35
And when you're having
those conversations about sex,
Ve seks konusunda onlarla konuştuğunuzda,
12:38
don't center them on reproduction only.
konuyu sadece üremeyle sınırlandırmayın.
12:41
People have sex for many reasons,
İnsanlar birçok sebeple seks yapıyor,
12:43
some because they want a baby,
bazıları bebek istediği için,
12:45
but most of us have sex
because it feels good.
ama çoğumuz da iyi
hissettirdiği için yapıyoruz.
12:47
Admit it.
Bunu kabul edin.
12:50
And regardless of whether
you have children or not,
Ve çocuğunuz olsun veya olmasın,
12:52
support comprehensive sex education
that doesn't shame our teenagers.
gençlerimizi utandırmayan kapsamlı
seks eğitimini destekleyin.
12:55
(Applause)
(Alkışlar)
12:59
Nothing positive comes from shaming teens
Pozitif cinsel hastalık ve
hamilelik testleri dışında,
13:08
for their sexual desires, behaviors,
gençleri cinsel arzuları
ve davranışları için
13:10
other than positive STD
and pregnancy tests.
ayıplamaktan başka bir fayda gelmez.
13:14
Every single day,
we are all given the opportunity
Her gün, hepimize eşitsizlik kalıplarını
13:18
to disrupt patterns of inequality.
bozmak yeni bir için şans veriliyor.
13:21
I think we can all agree
that it's worth the trouble to do so.
Bence hepimiz bunun riskine değeceği
konusunda hemfikir olabiliriz.
13:24
Thank you.
Teşekkür ederim.
13:29
(Applause)
(Alkışlar)
13:30
Translated by Sel Öykü Uğur
Reviewed by Yunus Aşık

▲Back to top

About the speaker:

Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com