English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

Ako nás najhoršie okamihy našich životov robia tým, kým sme

Filmed
Views 4,882,599

Spisovateľ Andrew Solomon strávil svoju karieru rozprávaním príbehov o ťažkostiach iných. Teraz sa obracia na seba samého a vedie nás k detstvu plnému bojovania, zatiaľ čo ponúka tiež príbehy odvážnych ľudí, ktorých v nasledujúcich rokoch stretol. V srdečnej, precítenej a miestami vyslovene vtipnej reči Solomon podáva mocné volanie k tvoreniu významu v našich najväčších bojoch.

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

As a student of adversity,
Ako študent nepriazne osudu
00:12
I've been struck over the years
som bol počas rokov prekvapený tým,
00:16
by how some people
ako mnohí ľudia,
00:17
with major challenges
ktorí prechádzajú veľkými súbojmi,
00:19
seem to draw strength from them,
z nich dokážu získavať svoju silu
00:21
and I've heard the popular wisdom
a počúval som ľudovú múdrosť
00:24
that that has to do with finding meaning.
o tom, že to súvisí s nachádzaním významu.
00:26
And for a long time,
A po dlhú dobu
00:28
I thought the meaning was out there,
som si myslel, že význam
je niekde tam vonku,
00:30
some great truth waiting to be found.
že je to nejaká veľká pravda,
ktorá chce byť nájdená.
00:32
But over time, I've come to feel
Ale plynutím času som prišiel k pocitu,
00:35
that the truth is irrelevant.
že pravda je irelevantná.
00:38
We call it finding meaning,
Nazývame ju hľadaním významu,
00:40
but we might better call it forging meaning.
ale lepšie by sme ju mohli
nazývať vytváraním významu.
00:42
My last book was about how families
Moja posledná kniha bola
o tom, ako sa rodiny
00:47
manage to deal with various kinds of challenging
dokážu vysporiadať
s rôznymi druhmi náročného
00:49
or unusual offspring,
alebo nezvyčajného potomstva
00:52
and one of the mothers I interviewed,
a jedna matka, s ktorou
som robil rozhovor,
00:54
who had two children with
multiple severe disabilities,
ktorá mala dve deti s viacerými
vážnymi postihnutiami,
00:56
said to me, "People always give us
mi povedala: "Ľudia nám vždy ponúkajú
00:59
these little sayings like,
tie známe porekadlá, ako
01:02
'God doesn't give you any
more than you can handle,'
'Boh ti nedá o nič viac,
ako dokážeš zvládnuť',
01:03
but children like ours
ale deti, ako sú tie naše,
01:07
are not preordained as a gift.
nie sú predurčené byť darom.
01:09
They're a gift because that's what we have chosen."
Sú darom, pretože to je to,
čo sme si zvolili."
01:13
We make those choices all our lives.
Robíme také rozhodnutia
počas celých našich životov.
01:18
When I was in second grade,
Keď som bol v druhej triede,
01:22
Bobby Finkel had a birthday party
Bobby Finkel mal narodeninovú párty
01:25
and invited everyone in our class but me.
a pozval každého v našej triede okrem mňa.
01:27
My mother assumed there
had been some sort of error,
Moja matka predpokladala,
že sa stala nejaká chyba,
01:32
and she called Mrs. Finkel,
a tak zavolala pani Finkelovej,
01:34
who said that Bobby didn't like me
ktorá povedala, že ma Bobby nemá rád
01:36
and didn't want me at his party.
a nechce ma na svojej párty.
01:38
And that day, my mom took me to the zoo
A tak ma v ten deň moja matka vzala do zoo
01:42
and out for a hot fudge sundae.
a na zmrzlinový pohár.
01:45
When I was in seventh grade,
Keď som bol v siedmom ročníku,
01:48
one of the kids on my school bus
jedno z detí v mojom školskom autobuse
01:49
nicknamed me "Percy"
mi dalo prezývku "Percy"
01:52
as a shorthand for my demeanor,
ako skratku môjho správania
01:54
and sometimes, he and his cohort
a niekedy on a jeho kumpáni
01:56
would chant that provocation
skandovali tú provokáciu
01:59
the entire school bus ride,
počas celej cesty školským autobusom,
02:02
45 minutes up, 45 minutes back,
45 minút tam, 45 minút späť:
02:03
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
02:07
When I was in eighth grade,
Keď som bol v ôsmej triede,
02:12
our science teacher told us
náš učiteľ prírodovedy nám povedal,
02:14
that all male homosexuals
že u všetkých homosexuálov
mužského pohlavia
02:16
develop fecal incontinence
sa vyvinie inkontinencia stolice
02:18
because of the trauma to their anal sphincter.
spôsobená traumou, ktorú
prežíva ich análny zvierač.
02:20
And I graduated high school
A ja som prešiel strednou školou
02:25
without ever going to the cafeteria,
bez toho, aby som
kedy bol išiel do jedálne,
02:26
where I would have sat with the girls
kde by som bol sedel s dievčatami
02:29
and been laughed at for doing so,
a boli by sa mi za to smiali,
02:31
or sat with the boys
alebo by som bol sedel s chlapcami
02:33
and been laughed at for being a boy
a boli by sa mi smiali, že som chlapec,
02:35
who should be sitting with the girls.
ktorý by mal sedieť s dievčatami.
02:37
I survived that childhood through a mix
Prežil som detstvo prostredníctvom zmesi
02:39
of avoidance and endurance.
vyhýbavosti a vytrvalosti.
02:42
What I didn't know then,
Čo som vtedy nevedel
02:45
and do know now,
a teraz viem,
02:47
is that avoidance and endurance
je to, že vyhýbavosť a vytrvalosť
02:49
can be the entryway to forging meaning.
môžu byť vstupnou
bránou k tvoreniu významu.
02:51
After you've forged meaning,
Po tom, čo ste vytvorili význam,
02:56
you need to incorporate that meaning
musíte ten význam zahrnúť
02:58
into a new identity.
do novej identity.
03:00
You need to take the traumas and make them part
Musíte zobrať traumy a urobiť ich súčasťou
03:02
of who you've come to be,
toho, kým ste sa stali,
03:06
and you need to fold the worst events of your life
a musíte zabaliť najhoršie
udalosti svojho života
03:08
into a narrative of triumph,
do príbehu víťazstva,
03:11
evincing a better self
vytvárať lepšie ja
03:13
in response to things that hurt.
ako odpoveď na veci, ktoré bolia.
03:15
One of the other mothers I interviewed
Jedna z ďalších matiek,
s ktorými som sa rozprával,
03:18
when I was working on my book
keď som pracoval na svojej knihe,
03:20
had been raped as an adolescent,
bola ako adolescentka znásilnená
03:22
and had a child following that rape,
a následkom toho znásilnenia mala dieťa,
03:25
which had thrown away her career plans
čo ju prinútilo zahodiť
svoje kariérne plány
03:28
and damaged all of her emotional relationships.
a poškodilo všetky jej citové vzťahy.
03:31
But when I met her, she was 50,
No keď som ju stretol,
mala päťdesiat rokov
03:35
and I said to her,
a spýtal som sa jej:
03:38
"Do you often think about the man who raped you?"
"Rozmýšľate často o mužovi,
ktorý vás znásilnil?"
03:39
And she said, "I used to think about him with anger,
Povedala mi: "Zvykla som
o ňom rozmýšľať s hnevom,
03:42
but now only with pity."
ale teraz už len s ľútosťou."
03:46
And I thought she meant pity because he was
Myslel som si, že má
na mysli ľútosť z toho,
03:48
so unevolved as to have done this terrible thing.
že bol taký nevyvinutý,
že urobil takú otrasnú vec.
03:51
And I said, "Pity?"
Spýtal som sa: "S ľútosťou?"
03:54
And she said, "Yes,
Odpovedala: "Áno,
03:56
because he has a beautiful daughter
pretože má nádhernú dcéru
03:57
and two beautiful grandchildren
a dve nádherné vnúčatá
04:00
and he doesn't know that, and I do.
a nevie o tom, no ja viem.
04:02
So as it turns out, I'm the lucky one."
Takže sa ukazuje, že ja som tá šťastná."
04:06
Some of our struggles are things we're born to:
Niektoré z našich zápasov sú veci,
do ktorých sa narodíme:
04:12
our gender, our sexuality, our race, our disability.
naše pohlavie, naša sexualita,
naša rasa, naše postihnutie.
04:15
And some are things that happen to us:
A niektoré sú veci, ktoré sa nám stanú:
04:21
being a political prisoner, being a rape victim,
byť politickým väzňom,
byť obeťou znásilnenia,
04:23
being a Katrina survivor.
prežiť hurikán Katrina.
04:27
Identity involves entering a community
Identita zahŕňa vstup do spoločenstva,
04:29
to draw strength from that community,
aby sme z toho spoločenstva získavali silu
04:32
and to give strength there too.
a aby sme tam silu tiež dodávali.
04:35
It involves substituting "and" for "but" --
Znamená to nahradiť "ale" za "a" --
04:37
not "I am here but I have cancer,"
nie: "Som tu, ale mám rakovinu",
04:42
but rather, "I have cancer and I am here."
ale radšej: "Mám rakovinu a som tu."
04:46
When we're ashamed,
Keď sme zahanbení,
04:51
we can't tell our stories,
nedokážeme rozprávať svoje príbehy,
04:53
and stories are the foundation of identity.
a príbehy sú základom identity.
04:55
Forge meaning, build identity,
Vytvorte význam, vybudujte identitu,
05:00
forge meaning and build identity.
vytvorte význam a vybudujte identitu.
05:04
That became my mantra.
To sa stalo mojou mantrou.
05:07
Forging meaning is about changing yourself.
Tvorenie významu je
o premieňaní seba samého.
05:10
Building identity is about changing the world.
Budovanie identity je o premieňaní sveta.
05:13
All of us with stigmatized identities
My všetci so stigmatizovanou identitou
05:17
face this question daily:
denne čelíme tejto otázke:
05:19
how much to accommodate society
do akej miery vyhovieť spoločnosti
05:21
by constraining ourselves,
tým, že sa budeme obmedzovať,
05:24
and how much to break the limits
a do akej miery prekračovať hranice
05:26
of what constitutes a valid life?
toho, čo predstavuje správny život?
05:29
Forging meaning and building identity
Tvorenie významu a budovanie identity
05:32
does not make what was wrong right.
neurobí to, čo bolo nesprávne, správnym.
05:35
It only makes what was wrong precious.
Iba urobí to, čo bolo nesprávne, vzácnym.
05:38
In January of this year,
V januári tohto roka
05:43
I went to Myanmar to interview political prisoners,
som šiel do Mjanmarska robiť
rozhovory s politickými väzňami
05:45
and I was surprised to find them less bitter
a bol som prekvapený,
že boli menej roztrpčení,
05:49
than I'd anticipated.
ako som predpokladal.
05:52
Most of them had knowingly committed
Väčšina z nich vedome spáchala skutky,
05:53
the offenses that landed them in prison,
ktoré ich dostali do väzenia,
05:55
and they had walked in with their heads held high,
a oni tam vošli so vztýčenými hlavami
05:58
and they walked out with their heads
a vyšli odtiaľ so stále
vztýčenými hlavami,
06:01
still held high, many years later.
aj po mnohých rokoch.
06:03
Dr. Ma Thida, a leading human rights activist
Dr. Ma Thida, vedúca aktivistka
v oblasti ľudských práv,
06:07
who had nearly died in prison
ktorá takmer zomrela vo väznici
06:10
and had spent many years in solitary confinement,
a strávila mnoho rokov na samotke,
06:12
told me she was grateful to her jailers
mi povedala, že bola
svojim väzniteľom vďačná
06:15
for the time she had had to think,
za čas, ktorý mala na premýšľanie,
06:19
for the wisdom she had gained,
za múdrosť, ktorú získala,
06:21
for the chance to hone her meditation skills.
za príležitosť zdokonaľovať
svoje meditačné schopnosti.
06:23
She had sought meaning
Hľadala význam
06:27
and made her travail into a crucial identity.
a vykonala svoju prácu
pre dôležitú identitu.
06:29
But if the people I met
Ale aj keď boli ľudia,
ktorých som stretol,
06:33
were less bitter than I'd anticipated
menej roztrpčení, ako som očakával,
06:35
about being in prison,
ohľadom pobytu vo väzení,
06:37
they were also less thrilled than I'd expected
boli tiež menej vzrušení, ako som čakal,
06:38
about the reform process going on
ohľadom reformného procesu prebiehajúceho
06:41
in their country.
v ich krajine.
06:43
Ma Thida said,
Ma Thida povedala:
06:45
"We Burmese are noted
"My Burmčania sme známi
06:47
for our tremendous grace under pressure,
pre našu obrovskú milosť pod tlakom,
06:48
but we also have grievance under glamour,"
ale pod pôvabom ukrývame tiež smútok,"
06:52
she said, "and the fact that there have been
povedala, "a skutočnosť, že sa udiali
06:56
these shifts and changes
tieto posuny a zmeny,
06:58
doesn't erase the continuing problems
nezmaže pokračujúce problémy
07:00
in our society
v našej spoločnosti,
07:02
that we learned to see so well
ktoré sme sa naučili tak jasne vidieť,
07:04
while we were in prison."
kým sme boli vo väzení."
07:06
And I understood her to be saying
Pochopil som, že hovorí,
07:08
that concessions confer only a little humanity,
že ústupky poskytujú len málo ľudskosti tam,
07:10
where full humanity is due,
kde je žiadaná úplná ľudskosť,
07:14
that crumbs are not the same
že odrobiny nie sú to isté
07:16
as a place at the table,
ako miesto pri stole,
07:18
which is to say you can forge meaning
čo znamená, že môžete vytvoriť význam,
07:20
and build identity and still be mad as hell.
vybudovať identitu, a stále
byť hrozne nahnevaný.
07:23
I've never been raped,
Nikdy som nebol znásilnený
07:29
and I've never been in anything
remotely approaching
a nikdy som nebol v ničom,
čo by sa vzdialene približovalo
07:31
a Burmese prison,
burmskej väznici,
07:34
but as a gay American,
no ako homosexuálny Američan
07:36
I've experienced prejudice and even hatred,
som zakúsil predsudky a dokonca nenávisť
07:37
and I've forged meaning and I've built identity,
a vytvoril som si význam
a vybudoval identitu,
07:42
which is a move I learned from people
čo je ťah, ktorý som sa naučil od ľudí,
07:46
who had experienced far worse privation
ktorí zakúsili oveľa horšie utláčanie,
07:48
than I've ever known.
ako som ja kedy poznal.
07:51
In my own adolescence,
Počas svojho vlastného dospievania
07:53
I went to extreme lengths to try to be straight.
som šiel do extrémov,
v snahe byť heterosexuálny.
07:55
I enrolled myself in something called
Zapísal som sa do niečoho, čo sa volá
07:59
sexual surrogacy therapy,
terapia náhradnej sexuality,
08:01
in which people I was encouraged to call doctors
v ktorej ľudia, ktorých som bol
povzbudzovaný nazývať doktormi,
08:03
prescribed what I was encouraged to call exercises
predpisovali, čo som bol
povzbudzovaný nazývať cvičeniami,
08:07
with women I was encouraged to call surrogates,
so ženami, ktoré som bol
povzbudovaný nazývať náhradníčkami,
08:10
who were not exactly prostitutes
ktoré neboli tak celkom prostitútkami,
08:14
but who were also not exactly anything else.
ale neboli tak celkom ani ničím iným.
08:17
(Laughter)
(Smiech)
08:20
My particular favorite
Mojou obľúbenou
08:24
was a blonde woman from the Deep South
bola blondínka z juhu,
08:26
who eventually admitted to me
ktorá sa mi napokon priznala,
08:28
that she was really a necrophiliac
že je v skutočnosti nekrofilná
08:30
and had taken this job after she got in trouble
a zobrala tú prácu po tom,
čo sa dostala do problémov
08:32
down at the morgue.
dolu v márnici.
08:35
(Laughter)
(Smiech)
08:37
These experiences eventually allowed me to have
Tieto skúsenosti mi následne dovolili mať
08:43
some happy physical relationships with women,
niekoľko šťastných, fyzických
vzťahov so ženami,
08:46
for which I'm grateful,
za ktoré som vďačný,
08:49
but I was at war with myself,
no bol som vo vojne so sebou samým
08:50
and I dug terrible wounds into my own psyche.
a vykopal som si hrozné rany
vo svojej vlastnej psychike.
08:53
We don't seek the painful experiences
Nevyhľadávame bolestivé skúsenosti,
08:58
that hew our identities,
ktoré otesávajú našu identitu,
09:01
but we seek our identities
ale hľadáme svoju identitu
09:04
in the wake of painful experiences.
ako následok bolestivých skúseností.
09:06
We cannot bear a pointless torment,
Nedokážeme zniesť bezvýznamné mučenie,
09:09
but we can endure great pain
ale môžeme vydržať obrovskú bolesť,
09:12
if we believe that it's purposeful.
ak veríme, že to má význam.
09:14
Ease makes less of an impression on us
Pohodlie na nás robí menší dojem
09:18
than struggle.
ako boj.
09:20
We could have been ourselves without our delights,
Mohli sme byť samými sebou
bez našich pôžitkov,
09:21
but not without the misfortunes
ale nie bez nešťastí,
09:24
that drive our search for meaning.
ktoré vedú naše hľadanie zmyslu.
09:26
"Therefore, I take pleasure in infirmities,"
"Preto sa chválim slabosťami,"
09:29
St. Paul wrote in Second Corinthians,
napísal Svätý Pavol
v Druhom liste Korinťanom,
09:33
"for when I am weak, then I am strong."
"lebo keď som slabý, vtedy som silný."
09:35
In 1988, I went to Moscow
V roku 1988 som šiel do Moskvy
09:39
to interview artists of the Soviet underground,
robiť rozhovory so sovietskymi
undergroundovými umelcami
09:42
and I expected their work to be
očakávajúc, že ich práca bude
09:46
dissident and political.
disidentská a politická.
09:47
But the radicalism in their work actually lay
Avšak radikalizmus
v ich diele v skutočnosti ležal
09:50
in reinserting humanity into a society
v novom vkladaní ľudskosti do spoločnosti,
09:53
that was annihilating humanity itself,
ktorá ničila samu ľudskosť,
09:56
as, in some senses, Russian society
tak ako to, v istých
zmysloch, ruská spoločnosť
09:58
is now doing again.
dnes robí znova.
10:01
One of the artists I met said to me,
Jeden z umelcov, ktorých
som stretol, mi povedal:
10:03
"We were in training to be not artists but angels."
"trénovali sme na to, aby sme sa stali
nie umelcami, ale anjelmi."
10:05
In 1991, I went back to see the artists
V roku 1991 som sa
vrátil navštíviť umelcov,
10:10
I'd been writing about,
o ktorých som písal
10:13
and I was with them during the putsch
a s ktorými som bol počas prevratu,
10:14
that ended the Soviet Union,
ktorý ukončil existenciu
Sovietskeho zväzu,
10:16
and they were among the chief organizers
a oni boli medzi hlavnými organizátormi
10:18
of the resistance to that putsch.
odporu voči tomu prevratu.
10:21
And on the third day of the putsch,
Na tretí deň prevratu
10:24
one of them suggested we walk up to Smolenskaya.
jeden z nich navrhol, aby sme sa prešli
na stanicu Smolenskaja.
10:27
And we went there,
Išli sme tam
10:30
and we arranged ourselves in
front of one of the barricades,
a postavili sme sa
pred jednu z tých barikád.
10:31
and a little while later,
O chvíľu neskôr
10:35
a column of tanks rolled up,
prišla kolóna tankov
10:36
and the soldier on the front tank said,
a vojak v prednom tanku povedal:
10:39
"We have unconditional orders
"Máme nepodmienečné rozkazy
10:41
to destroy this barricade.
zničiť túto barikádu.
10:43
If you get out of the way,
Ak pôjdete z cesty,
10:44
we don't need to hurt you,
nemusíme vás zraniť,
10:46
but if you won't move, we'll have no choice
ale ak sa nepohnete, nebudeme mať
10:48
but to run you down."
inú možnosť, iba vás prejsť."
10:50
And the artists I was with said,
Umelci, s ktorými som bol, povedali:
10:51
"Give us just a minute.
"Dajte nám len minútu.
10:53
Give us just a minute to tell you why we're here."
Dajte nám jednu minútu,
nech vám povieme, prečo sme tu."
10:54
And the soldier folded his arms,
Vojak si prekrížil ruky
10:59
and the artist launched into a
Jeffersonian panegyric to democracy
a umelec spustil Jeffersonovský
chválospev na demokraciu,
11:01
such as those of us who live
taký, aký by tí z nás, ktorí žijú
11:05
in a Jeffersonian democracy
v Jeffersonovskej demokracii,
11:07
would be hard-pressed to present.
boli tlačení predniesť.
11:09
And they went on and on,
Hovorili a hovorili
11:13
and the soldier watched,
a vojak sa pozeral
11:14
and then he sat there for a full minute
a potom sa nepohol celú minútu
11:16
after they were finished
po tom, čo už skončili,
11:18
and looked at us so bedraggled in the rain,
pozeral na nás vyhúkaný v tom daždi
11:20
and said, "What you have said is true,
a povedal: "To, čo ste
povedali, je pravda,
11:22
and we must bow to the will of the people.
a my sa musíme skloniť pred vôľou ľudu.
11:26
If you'll clear enough space for us to turn around,
Ak nám uvoľníte dosť miesta,
aby sme sa otočili,
11:30
we'll go back the way we came."
vrátime sa, odkiaľ sme prišli."
11:32
And that's what they did.
A tak aj urobili.
11:35
Sometimes, forging meaning
Niekedy vám tvorenie významu
11:37
can give you the vocabulary you need
môže dať zásobu slov, ktorú potrebujete,
11:39
to fight for your ultimate freedom.
aby ste bojovali za svoju konečnú slobodu.
11:42
Russia awakened me to the lemonade notion
Rusko ma prebudilo ku kyslému poznaniu,
11:45
that oppression breeds the power to oppose it,
že utláčanie kŕmi moc vzdorovať mu,
11:48
and I gradually understood that as the cornerstone
a postupne som to
pochopil ako uholný kameň
11:51
of identity.
identity.
11:54
It took identity to rescue me from sadness.
Chcelo to identitu, ktorá
by ma zachránila od smútku.
11:55
The gay rights movement posits a world
Hnutie za práva gayov uvažuje o svete,
12:00
in which my aberrances are a victory.
v ktorom sú moje odchýlky víťazstvom.
12:02
Identity politics always works on two fronts:
Politika identity vždy
pracuje na dvoch frontoch:
12:05
to give pride to people who have a given condition
aby dala hrdosť ľuďom,
ktorí majú daný stav
12:09
or characteristic,
alebo charakteristiku,
12:12
and to cause the outside world
a aby spôsobila, že okolitý svet
12:13
to treat such people more gently and more kindly.
bude s takými ľuďmi zaobchádzať
jemnejšie a milšie.
12:15
Those are two totally separate enterprises,
To sú dva úplne oddelené snahy,
12:18
but progress in each sphere
avšak postup v každej sfére
12:22
reverberates in the other.
sa ozýva v tej druhej.
12:24
Identity politics can be narcissistic.
Politika identity môže byť narcistická.
12:26
People extol a difference only because it's theirs.
Ľudia vychvaľujú odlišnosť
len preto, že je ich vlastná.
12:30
People narrow the world and function
Ľudia zužujú svet a fungujú
12:33
in discrete groups without empathy for one another.
v diskrétnych skupinách
bez empatie jedného pre druhého.
12:36
But properly understood
Avšak správne pochopená
12:39
and wisely practiced,
a múdro praktizovaná
12:41
identity politics should expand
politika identity by mala rozširovať
12:43
our idea of what it is to be human.
naše chápanie toho,
čo znamená byť človekom.
12:45
Identity itself
Identita sama
12:48
should be not a smug label
by nemala byť samoľúbym označením
12:49
or a gold medal
či zlatou medailou,
12:52
but a revolution.
ale revolúciou.
12:54
I would have had an easier life if I were straight,
Bol by som mal ľahší život,
ak by som bol heterosexuál,
12:56
but I would not be me,
ale nebol by som sám sebou
13:00
and I now like being myself better
a teraz sa mi viac páči byť samým sebou
13:02
than the idea of being someone else,
ako myšlienka, že by som bol niekým iným,
13:04
someone who, to be honest,
niekým, kým, aby som bol úprimný,
13:07
I have neither the option of being
nemám ani možnosť byť,
13:08
nor the ability fully to imagine.
ani schopnosť si úplne predstaviť byť.
13:10
But if you banish the dragons,
Ak však vyháňate drakov,
13:13
you banish the heroes,
vyháňate hrdinov
13:15
and we become attached
a my sa oddávame
13:17
to the heroic strain in our own lives.
hrdinskému napätiu v našich životoch.
13:19
I've sometimes wondered
Niekedy som premýšľal,
13:22
whether I could have ceased
to hate that part of myself
či by som bol mohol prestať
nenávidieť tú časť seba samého
13:23
without gay pride's technicolor fiesta,
bez pokroku v "hrdosti gayov",
13:26
of which this speech is one manifestation.
ktorého je táto reč prejavom.
13:29
I used to think I would know myself to be mature
Zvykol som si myslieť,
že by som sa považoval za dospelého,
13:33
when I could simply be gay without emphasis,
keby som jednoducho mohol
byť gayom bez zdôrazňovania,
13:36
but the self-loathing of that period left a void,
ale sebapohŕdanie v tom období
vo mne zanechalo prázdnotu
13:39
and celebration needs to fill and overflow it,
a je potrebná oslava, ktorá
ju bude napĺňať a pretekať ňou,
13:43
and even if I repay my private debt of melancholy,
a aj keď splatím svoj
súkromný dlh melanchólie,
13:47
there's still an outer world of homophobia
stále existuje vonkajší svet homofóbie,
13:50
that it will take decades to address.
ktorý bude trvať desaťročia osloviť.
13:53
Someday, being gay will be a simple fact,
Jedného dňa bude
"byť gayom" jednoduchý fakt,
13:56
free of party hats and blame,
bez párty klobúkov a obviňovania,
13:59
but not yet.
ale ešte nie.
14:02
A friend of mine who thought gay pride
Môj priateľ, ktorý
si myslel, že "hrdosť gayov"
14:04
was getting very carried away with itself,
sa sama sebou nechala príliš unášať,
14:06
once suggested that we organize
raz navrhol, aby sme zorganizovali
14:08
Gay Humility Week.
Týždeň pokory gayov.
14:10
(Laughter) (Applause)
(Smiech) (Potlesk)
14:12
It's a great idea,
Je to skvelý nápad,
14:18
but its time has not yet come.
ale jeho čas ešte neprišiel.
14:21
(Laughter)
(Smiech)
14:23
And neutrality, which seems to lie
Neutralita, ktorá, zdá sa, leží
14:25
halfway between despair and celebration,
na polceste medzi zúfalstvom a oslavou,
14:27
is actually the endgame.
je v skutočnosti konečným cieľom.
14:30
In 29 states in the U.S.,
V 29 štátoch v USA
14:33
I could legally be fired or denied housing
môžem byť legálne vyhodený z práce
alebo mi môžu odmietnuť dať byt,
14:36
for being gay.
pretože som gay.
14:39
In Russia, the anti-propaganda law
V Rusku protipropagandový zákon
14:41
has led to people being beaten in the streets.
viedol k tomu, že ľudia
boli bití na uliciach.
14:44
Twenty-seven African countries
Dvadsaťsedem afrických krajín
14:47
have passed laws against sodomy,
prijalo zákony proti sodomii
14:49
and in Nigeria, gay people can legally
a v Nigérii môžu byť homosexuáli legálne
14:52
be stoned to death,
ukameňovaní
14:54
and lynchings have become common.
a lynčovania sa stali bežnými.
14:55
In Saudi Arabia recently, two men
Nedávno boli v Saudskej Arábii dvaja muži,
14:58
who had been caught in carnal acts,
ktorí boli prichytení
pri sexuálnych skutkoch,
15:01
were sentenced to 7,000 lashes each,
odsúdení každý na sedemtisíc úderov bičom
15:03
and are now permanently disabled as a result.
a ako následok sú teraz trvalo postihnutí.
15:08
So who can forge meaning
Takže kto môže vytvárať význam
15:11
and build identity?
a budovať identitu?
15:13
Gay rights are not primarily marriage rights,
Práva gayov nie sú primárne
manželskými právami
15:16
and for the millions who live in unaccepting places
a pre milióny ľudí, ktorí žijú
na neprijímajúcich miestach
15:19
with no resources,
bez akýchkoľvek prostriedkov,
15:22
dignity remains elusive.
zostáva dôstojnosť nedosiahnuteľná.
15:24
I am lucky to have forged meaning
Mám šťastie, že som si vytvoril význam
15:27
and built identity,
a vybudoval identitu,
15:30
but that's still a rare privilege,
ale to je stále vzácne privilégium,
15:32
and gay people deserve more collectively
a homosexuálni ľudia
si dohromady zaslúžia viac
15:34
than the crumbs of justice.
ako odrobiny spravodlivosti.
15:37
And yet, every step forward
No aj tak je každý krok vpred
15:40
is so sweet.
taký sladký.
15:43
In 2007, six years after we met,
V roku 2007, šesť rokov
po tom, čo sme sa stretli,
15:45
my partner and I decided
sme sa ja a môj partner rozhodli,
15:49
to get married.
že sa vezmeme.
15:51
Meeting John had been the discovery
Stretnúť Johna bolo objavením
15:53
of great happiness
veľkého šťastia
15:55
and also the elimination of great unhappiness,
a tiež odstránením veľkého nešťastia.
15:57
and sometimes, I was so occupied
Niekedy som bol taký zaneprázdnený
16:00
with the disappearance of all that pain
zmiznutím všetkej tej bolesti,
16:03
that I forgot about the joy,
že som zabudol na radosť,
16:05
which was at first the less
remarkable part of it to me.
ktorá bola pre mňa najprv
tou menej významnou stránkou toho všetkého.
16:07
Marrying was a way to declare our love
Svadba bola spôsobom
vyhlásenia našej lásky
16:11
as more a presence than an absence.
viac ako niečoho prítomného
než neprítomného.
16:14
Marriage soon led us to children,
Manželstvo nás čoskoro viedlo k deťom
16:18
and that meant new meanings
a to znamenalo nové významy
16:20
and new identities, ours and theirs.
a nové identity, naše a ich.
16:22
I want my children to be happy,
Chcem, aby moje deti boli šťastné,
16:26
and I love them most achingly when they are sad.
a milujem ich s najväčšou
bolesťou, keď sú smutné.
16:29
As a gay father, I can teach them
Ako homosexuálny otec ich môžem naučiť
16:33
to own what is wrong in their lives,
poraziť to, čo je
v ich životoch nesprávne,
16:36
but I believe that if I succeed
ale verím, že ak uspejem
16:38
in sheltering them from adversity,
v ich ochrane pred nepriazňou,
16:40
I will have failed as a parent.
tak ako rodič zlyhám.
16:42
A Buddhist scholar I know once explained to me
Budhistický učenec, ktorého
poznám, mi raz vysvetlil,
16:45
that Westerners mistakenly think
že Západniari si chybne myslia,
16:48
that nirvana is what arrives
že nirvána je to, čo prichádza,
16:50
when all your woe is behind you
keď je všetok váš žiaľ za vami
16:53
and you have only bliss to look forward to.
a vy máte už len blaho,
na ktoré sa môžete tešiť.
16:55
But he said that would not be nirvana,
Povedal však, že to by nebola nirvána,
16:59
because your bliss in the present
pretože vaše blaho v prítomnosti
17:01
would always be shadowed by the joy from the past.
by vždy bolo zatienené
radosťou z minulosti.
17:02
Nirvana, he said, is what you arrive at
Nirvána, povedal, je to,
k čomu prichádzate,
17:06
when you have only bliss to look forward to
keď máte len blaho,
na ktoré sa môžete tešiť,
17:09
and find in what looked like sorrows
a v tom, čo vyzeralo ako smútok,
17:11
the seedlings of your joy.
nachádzate semienka svojej radosti.
17:14
And I sometimes wonder
A niekedy premýšľam,
17:17
whether I could have found such fulfillment
či by som bol mohol nájsť také naplnenie
17:19
in marriage and children
v manželstve a deťoch,
17:21
if they'd come more readily,
keby boli prišli ľahšie,
17:22
if I'd been straight in my youth or were young now,
keby som bol býval heterosexuálom v mojej mladosti
alebo by som ním bol teraz,
17:24
in either of which cases this might be easier.
pričom v každom z týchto
prípadov by to mohlo byť ľahšie.
17:28
Perhaps I could.
Možno by som mohol.
17:32
Perhaps all the complex imagining I've done
Možno by všetky moje komplexné predstavy
17:33
could have been applied to other topics.
mohli byť aplikované na iné oblasti.
17:36
But if seeking meaning
Ale ak na hľadaní významu
17:38
matters more than finding meaning,
záleží viac ako na nájdení významu,
17:40
the question is not whether I'd be happier
otázkou nie je, či by som bol šťastnejší
17:41
for having been bullied,
preto, že som bol šikanovaný,
17:45
but whether assigning meaning
ale či ma prisudzovanie významu
17:46
to those experiences
tým skúsenostiam
17:48
has made me a better father.
urobilo lepším otcom.
17:50
I tend to find the ecstasy hidden in ordinary joys,
Zvyknem nachádzať extázu
schovanú v každodenných radostiach,
17:52
because I did not expect those joys
pretože som neočakával, že tie radosti
17:56
to be ordinary to me.
budú pre mňa každodenné.
17:58
I know many heterosexuals who have
Poznám mnoho heterosexuálov, ktorí majú
18:01
equally happy marriages and families,
rovnako šťastné manželstvá a rodiny,
18:02
but gay marriage is so breathtakingly fresh,
ale homosexuálne manželstvo
je tak dychberúco svieže
18:05
and gay families so exhilaratingly new,
a homosexuálne rodiny
sú tak osviežujúco nové
18:08
and I found meaning in that surprise.
a v tom prekvapení som ja našiel význam.
18:11
In October, it was my 50th birthday,
V októbri som mal päťdesiate narodeniny
18:15
and my family organized a party for me,
a moja rodina mi zorganizovala oslavu,
18:19
and in the middle of it,
uprostred ktorej
18:22
my son said to my husband
môj syn povedal môjmu manželovi,
18:23
that he wanted to make a speech,
že chce predniesť reč,
18:25
and John said,
a John povedal:
18:26
"George, you can't make a speech. You're four."
"George, nemôžeš
predniesť reč. Máš štyri."
18:27
(Laughter)
(Smiech)
18:32
"Only Grandpa and Uncle David and I
"Len dedko, ujo David a ja
18:34
are going to make speeches tonight."
dnes prednesieme reči."
18:36
But George insisted and insisted,
Ale George na tom trval a trval,
18:38
and finally, John took him up to the microphone,
až ho napokon John vzal k mikrofónu
18:41
and George said very loudly,
a George veľmi hlasno povedal:
18:44
"Ladies and gentlemen,
"Dámy a páni,
18:47
may I have your attention please."
môžem mať, prosím, vašu pozornosť?"
18:49
And everyone turned around, startled.
A každý sa prekvapene otočil.
18:52
And George said,
A John povedal:
18:55
"I'm glad it's Daddy's birthday.
"Teším sa, že sú ockove narodeniny.
18:57
I'm glad we all get cake.
Teším sa, že všetci dostaneme tortu.
18:59
And daddy, if you were little,
A ocko, keby si bol malý,
19:02
I'd be your friend."
bol by som tvojím priateľom."
19:06
And I thought — Thank you.
A ja som si pomyslel -- Ďakujem vám.
19:09
I thought that I was indebted
Ja som si pomyslel, že som bol zaviazaný
19:12
even to Bobby Finkel,
ešte aj Bobymu Finkelovi,
19:15
because all those earlier experiences
pretože sa mi všetky tie minulé zážitky
19:16
were what had propelled me to this moment,
v tom okamihu vynorili,
19:19
and I was finally unconditionally grateful
a konečne som bol bezpodmienečne vďačný
19:22
for a life I'd once have done anything to change.
za život, ktorý by som bol
kedysi za každú cenu zmenil.
19:24
The gay activist Harvey Milk
Homosexuálneho aktivistu Harveyho Milka
19:28
was once asked by a younger gay man
sa raz mladší homosexuálny muž opýtal,
19:30
what he could do to help the movement,
čo by mohol urobiť, aby hnutiu pomohol,
19:32
and Harvey Milk said,
a Harvey Milk povedal:
19:35
"Go out and tell someone."
"Choď von a niekomu to povedz."
19:36
There's always somebody who wants to confiscate
Vždy je niekto, kto nám chce zabaviť
19:38
our humanity,
našu ľudskosť,
19:41
and there are always stories that restore it.
a vždy sú príbehy, ktoré ju obnovujú.
19:43
If we live out loud,
Ak žijeme otvorene,
19:45
we can trounce the hatred
môžeme vyraziť nenávisť
19:47
and expand everyone's lives.
a rozšíriť životy všetkých.
19:49
Forge meaning. Build identity.
Tvorte význam. Budujte identitu.
19:52
Forge meaning.
Tvorte význam.
19:56
Build identity.
Budujte identitu.
19:58
And then invite the world
A potom pozvite svet,
20:01
to share your joy.
aby zdieľal vašu radosť.
20:02
Thank you.
Ďakujem vám.
20:04
(Applause)
(Potlesk)
20:07
Thank you. (Applause)
Ďakujem vám. (Potlesk)
20:09
Thank you. (Applause)
Ďakujem vám. (Potlesk)
20:12
Thank you. (Applause)
Ďakujem vám. (Potlesk)
20:16
Translated by Kristián Leško
Reviewed by Daniel Šintaj

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com