English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

Andrew Solomon: Hur de värsta ögonblicken i våra liv formar oss till de vi är

Filmed
Views 4,882,599

Författaren Andrew Solomon har ägnat sin karriär år att berätta historier om andras svårigheter. Nu vänder han sig inåt, tar med oss till sin barndoms kamp, medan han också spinner berättelser om de modiga människor han mött sedan dess. I ett rörande, känsligt och tidvis rent av roligt talk, ger Solomon en start uppmaning till att agera för att skapa mening från våra största motgångar.

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

När jag har studerat motgång,
00:12
As a student of adversity,
har jag genom åren slagits av
00:16
I've been struck over the years
00:17
by how some people
hur vissa människor
som möts av stora utmaningar
00:19
with major challenges
00:21
seem to draw strength from them,
verkar få styrka från dem,
00:24
and I've heard the popular wisdom
och jag har hört den populära tanken
00:26
that that has to do with finding meaning.
att det har att göra med att finna mening.
Och länge
00:28
And for a long time,
00:30
I thought the meaning was out there,
trodde jag att meningen
fanns därute någonstans,
00:32
some great truth waiting to be found.
någon sorts stor sanning
som väntade på att bli funnen.
00:35
But over time, I've come to feel
Men eftersom tiden gått
har jag börjat känna
00:38
that the truth is irrelevant.
att sanningen är irrelevant.
00:40
We call it finding meaning,
Vi säger finna mening,
men vi borde hellre kalla det
att skapa mening.
00:42
but we might better call it forging meaning.
Min senaste bok handlade om hur familjer
00:47
My last book was about how families
00:49
manage to deal with various kinds of challenging
klarar av att hantera
olika sorters krävande
eller ovanliga avkommor,
00:52
or unusual offspring,
och en av de mödrar jag intevjuade,
00:54
and one of the mothers I interviewed,
00:56
who had two children with
multiple severe disabilities,
som hade två barn
med flera svåra handikapp,
00:59
said to me, "People always give us
sade till mig, "Folk ger oss alltid
små talesätt som,
01:02
these little sayings like,
01:03
'God doesn't give you any
more than you can handle,'
'Gud ger dig inte mer än du klarar av',
men barn som våra
01:07
but children like ours
är inte förutbestämda som en gåva.
01:09
are not preordained as a gift.
De är en gåva eftersom det är
vad vi har valt."
01:13
They're a gift because that's what we have chosen."
01:18
We make those choices all our lives.
Vi gör sådana val hela livet.
När jag gick i andra klass
01:22
When I was in second grade,
01:25
Bobby Finkel had a birthday party
hade Bobby Finkel ett födelsedagskalas
01:27
and invited everyone in our class but me.
och bjöd in alla i klassen utom mig.
Min mor antog att det skett
någon sorts misstag,
01:32
My mother assumed there
had been some sort of error,
01:34
and she called Mrs. Finkel,
och hon ringde till fru Finkel,
som sade att Bobby inte tyckte om mig
01:36
who said that Bobby didn't like me
och inte ville ha mig på sitt kalas.
01:38
and didn't want me at his party.
Och den dagen tog min mor
med mig till djurparken
01:42
And that day, my mom took me to the zoo
och vi åt glass med kolasås.
01:45
and out for a hot fudge sundae.
När jag gick i sjunde klass,
01:48
When I was in seventh grade,
gav en av barnen på min skolbuss
01:49
one of the kids on my school bus
mig smeknamnet "Percy"
01:52
nicknamed me "Percy"
01:54
as a shorthand for my demeanor,
som ett uttryck för mitt uppträdande,
och ibland skanderade han och hans gäng
01:56
and sometimes, he and his cohort
denna provokation
01:59
would chant that provocation
hela bussresan,
02:02
the entire school bus ride,
02:03
45 minutes up, 45 minutes back,
45 minuter dit, 45 minuter tillbaks,
02:07
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
När jag gick i åttonde klass,
02:12
When I was in eighth grade,
berättade vår NO-lärare för oss
02:14
our science teacher told us
att alla manliga homosexuella
02:16
that all male homosexuals
02:18
develop fecal incontinence
utvecklar oförmåga
att kontrollera avföringen
02:20
because of the trauma to their anal sphincter.
på grund av det trauma
slutmuskeln utsätts för.
Och jag tog studenten
02:25
And I graduated high school
02:26
without ever going to the cafeteria,
utan att någonsin gå till matsalen,
där jag skulle ha suttit med tjejerna
02:29
where I would have sat with the girls
02:31
and been laughed at for doing so,
och bli utskrattad för det,
eller suttit med pojkarna
02:33
or sat with the boys
och bli utskrattad för att vara en pojke
02:35
and been laughed at for being a boy
02:37
who should be sitting with the girls.
som borde sitta med tjejerna.
Jag överlevde den barndomen
genom en blandning
02:39
I survived that childhood through a mix
02:42
of avoidance and endurance.
av undvikande och uthållighet.
02:45
What I didn't know then,
Vad jag inte visste då,
och vet nu,
02:47
and do know now,
är att undvikande och uthållighet
02:49
is that avoidance and endurance
kan vara en ingång till att skapa mening.
02:51
can be the entryway to forging meaning.
Efter att man skapat mening,
02:56
After you've forged meaning,
behöver man införliva den meningen
02:58
you need to incorporate that meaning
med sin nya identitet.
03:00
into a new identity.
Man behöver ta sina trauman
och göra dem till en del
03:02
You need to take the traumas and make them part
av den man blivit,
03:06
of who you've come to be,
och man behöver omforma
sina värsta upplevelser
03:08
and you need to fold the worst events of your life
till en berättelse om seger,
03:11
into a narrative of triumph,
ett bevis för ett bättre jag
03:13
evincing a better self
03:15
in response to things that hurt.
som svar på det som gjort ont.
En av de andra mödrarna jag intervjuade
03:18
One of the other mothers I interviewed
03:20
when I was working on my book
när jag arbetade på min bok
hade blivit våldtagen som tonåring,
03:22
had been raped as an adolescent,
03:25
and had a child following that rape,
och fick ett barn
som resultat av den våldtäkten,
vilket hade kastat omkull
hennes planer på en karriär
03:28
which had thrown away her career plans
och skadat alla hennes
känslomässiga relationer.
03:31
and damaged all of her emotional relationships.
Men när jag träffade henne, var hon 50,
03:35
But when I met her, she was 50,
och jag sade till henne,
03:38
and I said to her,
"Tänker du ofta på
den man som våldtog dig?"
03:39
"Do you often think about the man who raped you?"
03:42
And she said, "I used to think about him with anger,
Och hon sade, "Jag brukade tänka på honom
med ilska, men nu bara med medömkan."
03:46
but now only with pity."
Och jag tänkte att hon menade medömkan
03:48
And I thought she meant pity because he was
eftersom han var så underutvecklad
att han kunde göra något så hemskt.
03:51
so unevolved as to have done this terrible thing.
Och jag sade, "Medömkan?"
03:54
And I said, "Pity?"
Och hon sade,
03:56
And she said, "Yes,
"Ja, eftersom han har en vacker dotter
03:57
because he has a beautiful daughter
och två vackra barnbarn
04:00
and two beautiful grandchildren
och han vet inte om det, men jag vet.
04:02
and he doesn't know that, and I do.
04:06
So as it turns out, I'm the lucky one."
Så det visade sig
att jag är den som hade tur."
Vissa av våra kamper
är sådana vi är födda till:
04:12
Some of our struggles are things we're born to:
vårt kön, vår sexualitet,
vår ras, vårt handikapp.
04:15
our gender, our sexuality, our race, our disability.
Och vissa är saker som drabbar oss:
04:21
And some are things that happen to us:
04:23
being a political prisoner, being a rape victim,
att bli en politisk fånge,
ett offer för våldtäkt,
en överlevare efter Katrina.
04:27
being a Katrina survivor.
Identitet innebär att vi går in
i ett sammanhang
04:29
Identity involves entering a community
04:32
to draw strength from that community,
för att få styrka från detta sammanhang,
och att ge styrka där också.
04:35
and to give strength there too.
04:37
It involves substituting "and" for "but" --
Det innebär att byta ut "och" mot "men" -
04:42
not "I am here but I have cancer,"
inte "Jag är här men jag har cancer,"
utan snarare,
04:46
but rather, "I have cancer and I am here."
"Jag har cancer och jag är här."
När vi skäms,
04:51
When we're ashamed,
kan vi inte berätta våra historier,
04:53
we can't tell our stories,
och historier är grunden till identitet.
04:55
and stories are the foundation of identity.
05:00
Forge meaning, build identity,
Skapa mening, bygg identitet,
skapa mening, och bygg identitet.
05:04
forge meaning and build identity.
Det blev mitt mantra.
05:07
That became my mantra.
Att skapa mening handlar om
att förändra sig själv.
05:10
Forging meaning is about changing yourself.
Att bygga identitet handlar om
att förändra världen.
05:13
Building identity is about changing the world.
Alla vi som har
stigmatiserade identiteter
05:17
All of us with stigmatized identities
05:19
face this question daily:
ställs inför denna fråga dagligen:
hur mycket ska vi foga oss efter samhället
05:21
how much to accommodate society
05:24
by constraining ourselves,
genom att begränsa oss själva,
05:26
and how much to break the limits
och hur mycket ska vi överskrida gränser
för vad som utgör ett meningsfullt liv?
05:29
of what constitutes a valid life?
Att skapa mening och bygga identitet
05:32
Forging meaning and building identity
gör inte det som är fel rätt.
05:35
does not make what was wrong right.
05:38
It only makes what was wrong precious.
Det gör bara det felaktiga värdefullt.
I januari i år,
05:43
In January of this year,
05:45
I went to Myanmar to interview political prisoners,
åkte jag till Myanmar
för att intervjua politiska fångar,
och jag blev förvånad
då jag fann dem mindre bittra
05:49
and I was surprised to find them less bitter
än vad jag förväntat mig.
05:52
than I'd anticipated.
De flesta av dem hade medvetet begått
05:53
Most of them had knowingly committed
05:55
the offenses that landed them in prison,
de förseelser som satt dem i fängelse,
och de steg in med högburna huvuden,
05:58
and they had walked in with their heads held high,
06:01
and they walked out with their heads
och de steg ut med högt hållna huvuden
06:03
still held high, many years later.
även många år senare.
Dr. Ma Thida, en ledande aktivist
för mänskliga rättigheter
06:07
Dr. Ma Thida, a leading human rights activist
06:10
who had nearly died in prison
som nästan dött i fängelse
06:12
and had spent many years in solitary confinement,
och hade tillbringat
många år i isoleringscell,
06:15
told me she was grateful to her jailers
berättade för mig att hon var tacksam
mot sina fångvaktare
06:19
for the time she had had to think,
för den tid hon hade att tänka,
för den vishet hon vunnit,
06:21
for the wisdom she had gained,
för möjligheten att förfina
sin meditationsförmåga.
06:23
for the chance to hone her meditation skills.
06:27
She had sought meaning
Hon hade sökt mening
06:29
and made her travail into a crucial identity.
och gjorde sin kamp
till en central identitet.
Men om de människor jag mötte
06:33
But if the people I met
var mindre bittra än jag förväntade mig
06:35
were less bitter than I'd anticipated
över att sitta i fängelse,
06:37
about being in prison,
så var de också mindre hänförda
än jag förväntade mig
06:38
they were also less thrilled than I'd expected
över det reformarbete som pågår
06:41
about the reform process going on
06:43
in their country.
i deras land.
06:45
Ma Thida said,
Ma Thida sade,
"Vi burmeser är kända
06:47
"We Burmese are noted
för hur väl vi beter oss under press,
06:48
for our tremendous grace under pressure,
men vi har också missnöje under glansen,"
06:52
but we also have grievance under glamour,"
sade hon, "och det faktum
att det har skett
06:56
she said, "and the fact that there have been
förskjutningar och förändringar
06:58
these shifts and changes
07:00
doesn't erase the continuing problems
raderar inte ut de fortgående problemen
07:02
in our society
i vårt samhälle
som vi har lärt oss se så tydligt
07:04
that we learned to see so well
när vi satt i fängelse."
07:06
while we were in prison."
07:08
And I understood her to be saying
Och som jag förstod henne sade hon
07:10
that concessions confer only a little humanity,
att eftergifterna
bara ger lite mänsklighet,
där fullvärdig mänsklighet är berättigad.
07:14
where full humanity is due,
Smulorna är inte detsamma
07:16
that crumbs are not the same
som en plats vid bordet,
07:18
as a place at the table,
07:20
which is to say you can forge meaning
vilket betyder att du kan skapa mening
och bygga identitet och fortfarande
vara fullständigt ursinnig.
07:23
and build identity and still be mad as hell.
Jag har aldrig blivit våldtagen,
07:29
I've never been raped,
och jag har aldrig varit
i något som ens liknar
07:31
and I've never been in anything
remotely approaching
ett burmesiskt fängelse,
07:34
a Burmese prison,
men som en homosexuell amerikan,
07:36
but as a gay American,
har jag upplevt fördomar
och till och med hat,
07:37
I've experienced prejudice and even hatred,
och jag har skapat mening
och jag har byggt identitet,
07:42
and I've forged meaning and I've built identity,
vilket är något jag lärt mig av människor
07:46
which is a move I learned from people
07:48
who had experienced far worse privation
som har upplevt mycket värre umbäranden
än vad jag någonsin gjort.
07:51
than I've ever known.
I min egen ungdomstid,
07:53
In my own adolescence,
ansträngde jag mig till det yttersta
för att försöka vara heterosexuell.
07:55
I went to extreme lengths to try to be straight.
Jag anmälde mig till något som kallades
07:59
I enrolled myself in something called
08:01
sexual surrogacy therapy,
sexuell surrogatterapi, där människor
08:03
in which people I was encouraged to call doctors
som jag uppmuntrades att kalla läkare
förskrev vad jag uppmuntrades
att kalla övningar
08:07
prescribed what I was encouraged to call exercises
med kvinnor som jag uppmuntrades
att kalla surrogat,
08:10
with women I was encouraged to call surrogates,
08:14
who were not exactly prostitutes
som inte direkt var prostituerade
men som inte direkt
var någonting annat heller.
08:17
but who were also not exactly anything else.
08:20
(Laughter)
(Skratt)
08:24
My particular favorite
Min speciella favorit
08:26
was a blonde woman from the Deep South
var en blond kvinna från den djupa södern
som så småningom erkände för mig
08:28
who eventually admitted to me
att hon egentligen var en nekrofil
08:30
that she was really a necrophiliac
och att hon tagit detta jobb
efter att hon hamnat i knipa
08:32
and had taken this job after she got in trouble
nere vid bårhuset.
08:35
down at the morgue.
(Skratt)
08:37
(Laughter)
Dessa erfarenheter
lät mig till slut uppleva
08:43
These experiences eventually allowed me to have
några lyckliga fysiska relationer
08:46
some happy physical relationships with women,
med kvinnor, vilket jag är tacksam för,
08:49
for which I'm grateful,
08:50
but I was at war with myself,
men jag låg i krig med mig själv,
och jag grävde djupa sår
i mitt eget psyke.
08:53
and I dug terrible wounds into my own psyche.
08:58
We don't seek the painful experiences
Vi söker inte de smärtsamma upplevelserna
09:01
that hew our identities,
som formar våra identiteter,
men vi söker våra identiteter
09:04
but we seek our identities
i kölvattnet efter smärtsamma upplevelser.
09:06
in the wake of painful experiences.
Vi står inte ut med meningslöst lidande,
09:09
We cannot bear a pointless torment,
men vi kan tåla svår smärta
09:12
but we can endure great pain
om vi tror att den har ett syfte.
09:14
if we believe that it's purposeful.
Lätthet gör mindre avtryck på oss
09:18
Ease makes less of an impression on us
09:20
than struggle.
än kamp.
Vi kunde vara oss själva
utan våra glädjeämnen,
09:21
We could have been ourselves without our delights,
09:24
but not without the misfortunes
men inte utan de motgångar
09:26
that drive our search for meaning.
som driver vårt sökande efter mening.
09:29
"Therefore, I take pleasure in infirmities,"
"Därför ser jag glädje i bräcklighet,"
skrev Paulus i det andra korintierbrevet,
09:33
St. Paul wrote in Second Corinthians,
09:35
"for when I am weak, then I am strong."
"för när jag är svag, då är jag stark."
År 1988 åkte jag till Moskva
09:39
In 1988, I went to Moscow
09:42
to interview artists of the Soviet underground,
för att intervjua
ryska underjordiska konstnärer,
och jag förväntade mig
att deras arbete skulle vara
09:46
and I expected their work to be
09:47
dissident and political.
oliktänkande och politiskt.
Men det radikala
i deras arbete låg faktiskt i
09:50
But the radicalism in their work actually lay
09:53
in reinserting humanity into a society
att återinföra mänsklighet i ett samhälle
09:56
that was annihilating humanity itself,
som förintade själva mänskligheten,
09:58
as, in some senses, Russian society
som, på vissa sätt, det ryska samhället
10:01
is now doing again.
nu gör återigen.
10:03
One of the artists I met said to me,
En av konstnärerna sade till mig,
"Vi utbildade oss inte till konstnärer
10:05
"We were in training to be not artists but angels."
utan till änglar."
10:10
In 1991, I went back to see the artists
År 1991 reste jag tillbaka
för att träffa konstnärerna
10:13
I'd been writing about,
jag skrivit om,
10:14
and I was with them during the putsch
jag var med dem under den kupp
som blev slutet för Sovjetunionen,
10:16
that ended the Soviet Union,
10:18
and they were among the chief organizers
och de var bland huvudorganisatörerna
10:21
of the resistance to that putsch.
av motståndet mot den kuppen.
10:24
And on the third day of the putsch,
och på kuppens tredje dag,
10:27
one of them suggested we walk up to Smolenskaya.
föreslog en av dem en promenad
upp till Smolenskaya.
Och vi gick dit,
10:30
And we went there,
och vi arrangerade oss
framför en av barrikaderna,
10:31
and we arranged ourselves in
front of one of the barricades,
och lite senare,
10:35
and a little while later,
rullade en kolonn med stridsvagnar fram,
10:36
a column of tanks rolled up,
och soldaten
10:39
and the soldier on the front tank said,
på den främsta stridsvagnen sa,
10:41
"We have unconditional orders
"Vi har villkorslösa order
att förstöra den här barrikaden.
10:43
to destroy this barricade.
10:44
If you get out of the way,
Om ni flyttar er ur vägen,
10:46
we don't need to hurt you,
så behöver vi inte skada er,
men om ni inte flyttar er
har vi inget val
10:48
but if you won't move, we'll have no choice
10:50
but to run you down."
utan måste köra över er."
10:51
And the artists I was with said,
Och konstnärerna jag stod med sade,
10:53
"Give us just a minute.
"Ge oss bara en minut.
Ge oss bara en minut
att berätta för dig varför vi är här."
10:54
Give us just a minute to tell you why we're here."
10:59
And the soldier folded his arms,
Och soldaten lade armarna i kors,
11:01
and the artist launched into a
Jeffersonian panegyric to democracy
och konstnären började tala om
jeffersonska tankar kring demokrati
som vi som lever
11:05
such as those of us who live
11:07
in a Jeffersonian democracy
i en jeffersonsk demokrati
11:09
would be hard-pressed to present.
skulle ha svårt att uttrycka.
Och de fortsatte och fortsatte,
11:13
And they went on and on,
och soldaten tittade på,
11:14
and the soldier watched,
och sedan satt han där i en hel minut
11:16
and then he sat there for a full minute
efter att de slutat
11:18
after they were finished
och tittade på oss, nedsmutsade i regnet,
11:20
and looked at us so bedraggled in the rain,
och sade, "Vad du har sagt är sant,
11:22
and said, "What you have said is true,
11:26
and we must bow to the will of the people.
och vi måste vika oss för folkets vilja.
Om ni frigör tillräckligt med plats
för oss att vända,
11:30
If you'll clear enough space for us to turn around,
åker vi tillbaka dit vi kom ifrån."
11:32
we'll go back the way we came."
Och det är vad de gjorde.
11:35
And that's what they did.
Ibland kan skapandet av mening
11:37
Sometimes, forging meaning
11:39
can give you the vocabulary you need
ge oss det ordförråd vi behöver
för att slåss för vår slutgiltiga frihet.
11:42
to fight for your ultimate freedom.
Ryssland fick mig att ta in
den konstruktiva tanken
11:45
Russia awakened me to the lemonade notion
att förtryck odlar kraften
att göra motstånd,
11:48
that oppression breeds the power to oppose it,
och gradvis förstod jag
att det var identitetens grund.
11:51
and I gradually understood that as the cornerstone
11:54
of identity.
Det var identiteten som räddade mig
11:55
It took identity to rescue me from sadness.
från sorgsenhet.
Rörelsen för homosexuellas rättigheter
förutsätter en värld
12:00
The gay rights movement posits a world
12:02
in which my aberrances are a victory.
i vilken mina avvikelser är en seger.
Identitetspolitik verkar alltid
12:05
Identity politics always works on two fronts:
på två fronter:
12:09
to give pride to people who have a given condition
att ge stolthet till folk
som har ett givet tillstånd
12:12
or characteristic,
eller egenskap,
12:13
and to cause the outside world
och att få omgivningen
12:15
to treat such people more gently and more kindly.
att behandla dessa människor
mer milt och vänligt.
12:18
Those are two totally separate enterprises,
De är två helt skilda projekt,
men framsteg i varje sfär
12:22
but progress in each sphere
12:24
reverberates in the other.
påverkar den andra.
Identitetspolitik kan vara narcissistisk.
12:26
Identity politics can be narcissistic.
Människor lovprisar en skillnad
bara för att det är deras.
12:30
People extol a difference only because it's theirs.
12:33
People narrow the world and function
Människor krymper världen
och lever i separata grupper
12:36
in discrete groups without empathy for one another.
utan empati för varandra.
12:39
But properly understood
Men med sann förståelse
och med klok tillämpning,
12:41
and wisely practiced,
borde identitetspolitik vidga
12:43
identity politics should expand
vår idé om vad det innebär
att vara människa.
12:45
our idea of what it is to be human.
Identitet i sig själv
12:48
Identity itself
12:49
should be not a smug label
borde inte vara en självgod etikett
eller en guldmedalj
12:52
or a gold medal
utan en revolution.
12:54
but a revolution.
Jag skulle ha haft ett lättare liv
om jag varit heterosexuell,
12:56
I would have had an easier life if I were straight,
men jag skulle inte ha varit mig själv,
13:00
but I would not be me,
och nu tycker jag bättre om
att vara mig själv
13:02
and I now like being myself better
än idén om att vara någon annan,
13:04
than the idea of being someone else,
någon som, ärligt talat,
13:07
someone who, to be honest,
jag varken har valet att vara
13:08
I have neither the option of being
eller förmågan
att fullt ut föreställa mig.
13:10
nor the ability fully to imagine.
13:13
But if you banish the dragons,
Men om man utrotar drakarna,
13:15
you banish the heroes,
utrotar man också hjältarna,
och vi fäster oss vid
13:17
and we become attached
13:19
to the heroic strain in our own lives.
det hjältemodiga i våra liv.
Jag har ibland undrat
13:22
I've sometimes wondered
om jag hade kunnat sluta hata
de sidorna av mig själv
13:23
whether I could have ceased
to hate that part of myself
utan gayrörelsens färgglada festligheter,
13:26
without gay pride's technicolor fiesta,
13:29
of which this speech is one manifestation.
vilket detta tal är en manifestation av.
(Skratt)
13:33
I used to think I would know myself to be mature
Jag brukade tänka att jag skulle veta
att jag var mogen
13:36
when I could simply be gay without emphasis,
när jag kunde vara homosexuell
utan att betona det,
13:39
but the self-loathing of that period left a void,
men självhatet från den tiden
lämnade ett tomrum,
13:43
and celebration needs to fill and overflow it,
och festligheter behövs för att fylla det
och låta det flöda över,
och även om jag betalar
min privata skuld av melankoli,
13:47
and even if I repay my private debt of melancholy,
så finns där fortfarande
en omgivning av homofobi
13:50
there's still an outer world of homophobia
13:53
that it will take decades to address.
som det kommer att ta
årtionden att bemöta.
En dag kommer att vara homosexuell
att vara ett enkelt faktum,
13:56
Someday, being gay will be a simple fact,
fritt från festliga hattar och skuld,
13:59
free of party hats and blame,
men inte än.
14:02
but not yet.
14:04
A friend of mine who thought gay pride
En vän till mig, som tyckte att gay pride
höll på att gå alldeles för långt,
14:06
was getting very carried away with itself,
14:08
once suggested that we organize
föreslog att vi skulle organisera
14:10
Gay Humility Week.
en ödmjukhetsvecka för homosexuella.
(Skratt) (Applåder)
14:12
(Laughter) (Applause)
14:18
It's a great idea,
Det är en god idé
14:21
but its time has not yet come.
men dess tid har ännu inte kommit.
14:23
(Laughter)
(Skratt)
14:25
And neutrality, which seems to lie
Och neutralitet, vilket verkar ligga
14:27
halfway between despair and celebration,
halvvägs mellan förtvivlan och firande,
är faktiskt slutmålet.
14:30
is actually the endgame.
I 29 av USAs stater,
14:33
In 29 states in the U.S.,
kan jag lagligen bli avskedad
eller förvägras bostad
14:36
I could legally be fired or denied housing
för att jag är homosexuell.
14:39
for being gay.
I Ryssland, har anti-propaganda-lagen
14:41
In Russia, the anti-propaganda law
lett till att människor
blir nedslagna på gatorna.
14:44
has led to people being beaten in the streets.
14:47
Twenty-seven African countries
Tjugosju afrikanska länder
14:49
have passed laws against sodomy,
har infört lagar mot sodomi,
14:52
and in Nigeria, gay people can legally
och i Nigeria kan homosexuella lagligen
stenas till döds,
14:54
be stoned to death,
14:55
and lynchings have become common.
och lynchningar har blivit vanliga.
Nyligen, i Saudiarabien, blev två män
14:58
In Saudi Arabia recently, two men
som hade upptäckts
under köttsliga handlingar,
15:01
who had been caught in carnal acts,
15:03
were sentenced to 7,000 lashes each,
dömda till 7 000 piskrapp var,
och de är nu permanent handikappade
15:08
and are now permanently disabled as a result.
som resultat.
Så vem kan skapa mening
15:11
So who can forge meaning
15:13
and build identity?
och bygga identitet?
Homosexuellas rättigheter är inte
i första hand rätten att gifta sig,
15:16
Gay rights are not primarily marriage rights,
15:19
and for the millions who live in unaccepting places
och för de miljoner som lever
på icke-accepterande platser
15:22
with no resources,
utan tillgångar,
förblir värdigheten svårfångad.
15:24
dignity remains elusive.
15:27
I am lucky to have forged meaning
Jag har tur som har skapat mening
och byggt identitet,
15:30
and built identity,
men det är fortfarande
ett sällsynt privilegium,
15:32
but that's still a rare privilege,
15:34
and gay people deserve more collectively
och de homosexuella förtjänar mer
15:37
than the crumbs of justice.
än smulor av rättvisa.
Och ändå ger varje steg framåt
15:40
And yet, every step forward
sådan sötma.
15:43
is so sweet.
År 2007, sex år efter att vi träffats,
15:45
In 2007, six years after we met,
bestämde min partner och jag
15:49
my partner and I decided
15:51
to get married.
att vi skulle gifta oss.
Att träffa John hade varit en upptäckt
15:53
Meeting John had been the discovery
av stor lycka
15:55
of great happiness
och också försvinnandet av stor olycka,
15:57
and also the elimination of great unhappiness,
och ibland var jag så upptagen
16:00
and sometimes, I was so occupied
16:03
with the disappearance of all that pain
av försvinnandet av all smärta
16:05
that I forgot about the joy,
att jag glömde bort glädjen,
vilken i början var
16:07
which was at first the less
remarkable part of it to me.
den minst anmärkningsvärda delen för mig.
16:11
Marrying was a way to declare our love
Att gifta oss var ett sätt
att förklara vår kärlek
16:14
as more a presence than an absence.
mer som en närvaro än en frånvaro.
Giftermål ledde oss snart till barn,
16:18
Marriage soon led us to children,
och det betydde ny mening
16:20
and that meant new meanings
16:22
and new identities, ours and theirs.
och nya identiteter, vår och deras.
16:26
I want my children to be happy,
Jag vill att mina barn ska vara lyckliga,
16:29
and I love them most achingly when they are sad.
och jag älskar dem
mest smärtsamt när de är ledsna.
Som homosexuell far kan jag lära dem
16:33
As a gay father, I can teach them
16:36
to own what is wrong in their lives,
att erkänna det som är fel i deras liv,
16:38
but I believe that if I succeed
men jag tror att om jag lyckas
16:40
in sheltering them from adversity,
skydda dem från motgång,
har jag misslyckats som förälder.
16:42
I will have failed as a parent.
16:45
A Buddhist scholar I know once explained to me
En lärd buddhist jag känner
förklarade en gång för mig
att västerlänningar felaktigt tror
16:48
that Westerners mistakenly think
16:50
that nirvana is what arrives
att nirvana är vad som kommer
16:53
when all your woe is behind you
när alla ens sorger ligger bakom en
och att man bara har salighet
att se fram emot.
16:55
and you have only bliss to look forward to.
Men han sa
16:59
But he said that would not be nirvana,
att det skulle inte vara nirvana,
17:01
because your bliss in the present
eftersom ens salighet i nuet
17:02
would always be shadowed by the joy from the past.
alltid skulle överskuggas
av glädjen från det förflutna.
Nirvana, sa han, är vad man når
17:06
Nirvana, he said, is what you arrive at
när man bara har salighet att se fram emot
17:09
when you have only bliss to look forward to
och finner att i det är i det
som såg ut som sorger
17:11
and find in what looked like sorrows
17:14
the seedlings of your joy.
ens lycka gror.
Och jag undrar ibland
17:17
And I sometimes wonder
17:19
whether I could have found such fulfillment
om jag kunde ha funnit
sådan tillfredsställelse
17:21
in marriage and children
i äktenskap och barn
17:22
if they'd come more readily,
om de varit mer lättillgängliga,
om jag hade varit heterosexuell
i min ungdom eller var ung nu,
17:24
if I'd been straight in my youth or were young now,
17:28
in either of which cases this might be easier.
i båda fallen
hade det kanske varit lättare.
Kanske hade jag kunnat det.
17:32
Perhaps I could.
Kanske alla de komplexa föreställningar
17:33
Perhaps all the complex imagining I've done
jag gjort mig kunde ha tillämpats
på andra områden.
17:36
could have been applied to other topics.
17:38
But if seeking meaning
Men om sökandet efter mening
betyder mer än att finna mening,
17:40
matters more than finding meaning,
17:41
the question is not whether I'd be happier
är inte frågan
om jag skulle ha varit lyckligare
17:45
for having been bullied,
för att jag mobbats,
utan om att ge mening
17:46
but whether assigning meaning
till de upplevelserna
17:48
to those experiences
har gjort mig till en bättre far.
17:50
has made me a better father.
Jag tenderar att se den dolda lyckan
i vardagliga glädjeämnen,
17:52
I tend to find the ecstasy hidden in ordinary joys,
eftersom jag inte förväntade mig
att de glädjeämnena
17:56
because I did not expect those joys
17:58
to be ordinary to me.
skulle bli vardagliga för mig.
Jag känner många heterosexuella som har
18:01
I know many heterosexuals who have
18:02
equally happy marriages and families,
lika lyckliga äktenskap och familjer,
men det homosexuella äktenskapet
är så hisnande färskt,
18:05
but gay marriage is so breathtakingly fresh,
och homosexuella familjer
så upplyftande nya,
18:08
and gay families so exhilaratingly new,
18:11
and I found meaning in that surprise.
och jag finner mening
i den överraskningen.
I oktober firade jag min femtioårsdag,
18:15
In October, it was my 50th birthday,
och min familj ordnade en fest för mig,
18:19
and my family organized a party for me,
och mitt i festen,
18:22
and in the middle of it,
sa min son till min man
18:23
my son said to my husband
18:25
that he wanted to make a speech,
att han ville hålla tal,
och John sa,
18:26
and John said,
18:27
"George, you can't make a speech. You're four."
"George, du kan inte
hålla tal. Du är fyra år."
(Skratt)
18:32
(Laughter)
"Bara farfar och farbror David och jag
18:34
"Only Grandpa and Uncle David and I
18:36
are going to make speeches tonight."
ska hålla tal ikväll."
18:38
But George insisted and insisted,
Men George insisterade och insisterade,
och till slut tog John upp honom
till mikrofonen,
18:41
and finally, John took him up to the microphone,
och George sa högt och ljudligt,
18:44
and George said very loudly,
18:47
"Ladies and gentlemen,
"Mina damer och herrar,
kan jag få er uppmärksamhet tack."
18:49
may I have your attention please."
18:52
And everyone turned around, startled.
Och alla vände sig om, överraskade.
Och George sa,
18:55
And George said,
"Jag är glad att det är pappas födelsedag.
18:57
"I'm glad it's Daddy's birthday.
Jag är glad att vi alla får tårta.
18:59
I'm glad we all get cake.
Och pappa, om du var liten,
19:02
And daddy, if you were little,
skulle jag vara din vän." (Aaah)
19:06
I'd be your friend."
19:09
And I thought — Thank you.
Och jag tänkte - tack.
19:12
I thought that I was indebted
Jag tänkte att jag står i tacksamhet
till och med till Bobby Finkel,
19:15
even to Bobby Finkel,
eftersom alla de tidigare erfarenheterna
19:16
because all those earlier experiences
var vad som ledde mig
till detta ögonblick,
19:19
were what had propelled me to this moment,
och jag var äntligen ovillkorligt tacksam
19:22
and I was finally unconditionally grateful
19:24
for a life I'd once have done anything to change.
för ett liv jag en gång i tiden
hade gjort vad som helst för att förändra.
19:28
The gay activist Harvey Milk
Den homosexuelle aktivisten Harvey Milk
19:30
was once asked by a younger gay man
tillfrågades en gång av en yngre gay man
vad han kunde göra
för att hjälpa rörelsen,
19:32
what he could do to help the movement,
och Harvey Milk sa,
19:35
and Harvey Milk said,
"Gå ut och berätta för någon."
19:36
"Go out and tell someone."
19:38
There's always somebody who wants to confiscate
Det finns alltid någon som vill beslagta
19:41
our humanity,
vår mänsklighet,
19:43
and there are always stories that restore it.
och det finns alltid historier
som återger den.
Om vi lever synligt,
19:45
If we live out loud,
kan vi slå hatet
19:47
we can trounce the hatred
och utvidga allas liv.
19:49
and expand everyone's lives.
Skapa mening. Bygg identitet.
19:52
Forge meaning. Build identity.
Skapa mening.
19:56
Forge meaning.
Bygg identitet.
19:58
Build identity.
Och bjud sedan in hela världen
20:01
And then invite the world
20:02
to share your joy.
att dela din glädje.
20:04
Thank you.
Tack.
(Applåder)
20:07
(Applause)
Tack. (Applåder)
20:09
Thank you. (Applause)
20:12
Thank you. (Applause)
Tack. (Applåder)
Tack. (Applåder)
20:16
Thank you. (Applause)
Translated by Pia Bergqvist
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com