English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSummit

William Noel: Revealing the lost codex of Archimedes

Уилям Ноел: Разкриване на изгубения Кодекс на Архимед

Filmed
Views 957,156

Как четете ръкопис от преди две хиляди години, който е бил изтрит, нарязан и боядисан? С мощен ускорител на частици, разбира се! Куратора на древни книги Уилиам Ноел разказва очарователна история за преписвач на ръкописи на Архимед, византийски молитвеник, който съдържа неизвестни оригинални ръкописи на древния гръцки математик Архимед и други.

- Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet. Full bio

The great texts of the ancient world
Великите текстове на древния свят
00:16
don't survive to us in their original form.
не идват до нас в оригиналната си форма.
00:18
They survive because medieval scribes copied them
Те са дошли до нас, защото средновековните учени са ги преписвали
00:22
and copied them and copied them.
и преписвали, и преписвали.
00:25
And so it is with Archimedes,
Става дума за Архимед,
00:27
the great Greek mathematician.
великият гръцки математик.
00:30
Everything we know about Archimedes as a mathematician
Всичко, което знаем за Архимед като математик,
00:32
we know about because of just three books,
знаем от три книги,
00:35
and they're called A, B and C.
които се наричат "Ей", "Би" и "Си".
00:37
And A was lost by an Italian humanist in 1564.
Книгата "Ей" е била изгубена от италиански хуманист през 1564 г.
00:39
And B was last heard of in the Pope's Library
За книгата "Би" се е чуло за последен път през 1311 г., че се намира в Папската библиотека,
00:44
about a hundred miles north of Rome in Viterbo in 1311.
на около хиляда мили на север от Рим, във Витербо.
00:47
Now Codex C was only discovered in 1906,
Кодексът "Си" беше открит през 1906 г.,
00:53
and it landed on my desk in Baltimore
и се намира на бюрото ми в Балтимор
00:57
on the 19th of January, 1999.
от 19ти януари, 1999 г.
01:00
And this is Codex C here.
Това е Кодексът "Си".
01:04
Now Codex C is actually buried in this book.
Кодексът "Си" се намира в тази книга.
01:06
It's buried treasure.
Той е погребано съкровище.
01:11
Because this book is actually a prayer book.
Защото тази книга е молитвеник.
01:13
It was finished by a guy called Johannes Myrones
Завършен е от мъж на име Джохан Муронес
01:15
on the 14th of April, 1229.
на 14ти април, 1229 г.
01:18
And to make his prayer book he used parchment.
За да направи тази книга, той е използвал пергамент.
01:22
But he didn't use new parchment,
Но той не е използвал нов пергамент,
01:24
he used parchment recycled from earlier manuscripts,
използвал е пергамент, който е бил рециклиран от по-ранни ръкописи,
01:27
and there were seven of them.
където е имало седем ръкописа.
01:30
And Archimedes Codex C was just one of those seven.
Кодексът "Си" на Архимед бил един от тези седем ръкописа.
01:32
He took apart the Archimedes manuscript and the other seven manuscripts.
Той разделил ръкописа на Архимед от другите ръкописи.
01:35
He erased all of their texts,
Изтрил всички текстове
01:41
and then he cut the sheets down in the middle,
и след това разрязал листата по средата,
01:44
he shuffled them up,
разбъркал ги
01:46
and he rotated them 90 degrees,
и ги завъртял на 90 градуса,
01:49
and he wrote prayers on top of these books.
и написал молитви в горната част на тези книги.
01:50
And essentially these seven manuscripts
Тези седем ръкописа
01:53
disappeared for 700 years, and we have a prayer book.
изчезнали за 700 години и имаме молитвеник.
01:54
The prayer book was discovered by this guy,
Молитвеникът бил открит от този мъж,
01:59
Johan Ludvig Heiberg, in 1906.
Джохан Лудвиг Хайберг, през 1906 г.
02:02
And with just a magnifying glass,
Като използвал лупа,
02:05
he transcribed as much of the text as he could.
той преписал колкото могъл от текста.
02:06
And the thing is that he found two texts in this manuscript
Той открил в този ръкопис два текста ,
02:09
that were unique texts.
които били уникални.
02:12
They weren't in A and B at all;
Нямало ги в книгите "Ей" и "Би";
02:14
they were completely new texts by Archimedes,
били напълно нови текстове, написани от Архимед,
02:15
and they were called "The Method" and "The Stomachion."
които били наречени "Методът" и "Стомачионът".
02:17
And it became a world famous manuscript.
Той стана световно известен ръкопис.
02:20
Now it should be clear by now
Трябва да ви е ясно,
02:23
that this book is in bad condition.
че тази книга е в много лошо състояние.
02:24
It got in worse condition in the 20th century
Състоянието ѝ се влоши през 20ти век,
02:27
after Heiberg saw it.
след като Хейберг я видя.
02:31
Forgeries were painted over it,
Върху нея бяха нарисувани фалшификации
02:32
and it suffered very badly from mold.
и тя беше много повредена от прах.
02:34
This book is the definition of a write-off.
Тази книга е дефиницията на изтрити записи.
02:37
It's the sort of book
Това е вид книга,
02:41
that you thought would be in an institution.
за която мислите, че е светиня.
02:42
But it's not in an institution,
Но тя не е светиня,
02:45
it was bought by a private owner in 1998.
тя беше купена от частно лице през 1998 г.
02:47
Why did he buy this book?
Защо той е купил тази книга?
02:52
Because he wanted to make that which was fragile safe.
Защото е искал да поправи това, което все още е било запазено.
02:54
He wanted to make that which was unique ubiquitous.
Той е искал да поправи това, което е било уникално.
02:57
He wanted to make that which was expensive free.
Той е искал да направи безплатно това, което е било скъпо.
03:00
And he wanted to do this as a matter of principle.
Той е искал да направи това от принципност.
03:05
Because not many people are really going to read Archimedes in ancient Greek,
Защото малко хора ще четат Архимед на древногръцки,
03:08
but they should have the chance to do it.
но те трябва да имат възможност да го четат.
03:13
So he gathered around himself the friends of Archimedes,
Той събрал около себе си приятели на Архимед
03:15
and he promised to pay for all the work.
и обещал да им плати за цялата работа.
03:19
And it was an expensive job,
Това било скъпа работа,
03:21
but actually it wouldn't be as much as you think
но в действителност не толкова скъпа, колкото мислите,
03:23
because these people, they didn't come from money,
защото тези хора не били дошли за пари,
03:26
they came from Archimedes.
те дошли заради Архимед.
03:28
And they came from all sorts of different backgrounds.
Те имали различно образование.
03:30
They came from particle physics,
Ядрени физици,
03:32
they came from classical philology,
класически филолози,
03:34
they came from book conservation,
консерватори на книги,
03:36
they came from ancient mathematics,
разбиращи от древна математика,
03:37
they came from data management,
оператори на данни,
03:40
they came from scientific imaging and program management.
занимаващи се с научно изобразяване на образи и управление на програми.
03:42
And they got together to work on this manuscript.
Те се събрали, за да работят върху този ръкопис.
03:45
The first problem was a conservation problem.
Първият проблем бил проблемът за консервацията.
03:48
And this is the sort of thing that we had to deal with:
Това е нещо, с което трябва да се справим.
03:52
There was glue on the spine of the book.
Имаше лепило по гърба на книгата.
03:55
And if you look at this photograph carefully,
Ако разгледате внимателно тази снимка,
03:57
the bottom half of this is rather brown.
ще видите, че долната ѝ половина е твърде кафява.
03:59
And that glue is hide glue.
Това лепило е скрито лепило.
04:01
Now if you're a conservator,
Ако сте консерватор на книги,
04:03
you can take off this glue reasonably easily.
можете да махнете това лепило много лесно.
04:04
The top half is Elmer's wood glue.
В горната половина то е лепило "Елмерс уд".
04:06
It's polyvinyl acetate emulsion
То е емулсия на поливинил ацетат,
04:09
that doesn't dissolve in water once it's dry.
която не се разтваря във вода, след като изсъхне.
04:12
And it's much tougher than the parchment that it was written on.
То е много по-твърдо, отколкото пергамента, на който е написана книгата.
04:14
And so before we could start imaging Archimedes,
Преди да започнем да си представяме Архимед,
04:17
we had to take this book apart.
трябваше да разкъсаме тази книга.
04:21
So it took four years to take apart.
Отне ни четири години, за да я разкъсаме.
04:22
And this is a rare action shot, ladies and gentlemen.
А това, дами и господа, е снимка на рядко действие.
04:25
(Laughter)
(Смях)
04:29
Another thing is that we had to get rid of all the wax,
Освен това, трябваше да махнем целия восък,
04:31
because this was used in the liturgical services
защото книгата беше използвана за литургии
04:36
of the Greek Orthodox Church
в гръцката православна църква,
04:38
and they'd used candle wax.
а там се използва восък от свещи.
04:40
And the candle wax was dirty,
Восъкът от свещи беше много мръсен
04:41
and we couldn't image through the wax.
и не можехме да видим нищо от восъка.
04:43
So very carefully we had to mechanically scrape off all the wax.
Трябваше внимателно механично да изстържем целия восък.
04:44
It's hard to tell you exactly
Трудно ми е да ви кажа точно
04:47
how bad this condition of this book is,
колко лошо е състоянието на тази книга,
04:49
but it came out in little bits very often.
но тя се разделя много често на малки парчета.
04:52
And normally in a book, you wouldn't worry about the little bits,
Обикновено, при книгите, не се тревожите за малките парчета,
04:55
but these little bits might contain unique Archimedes text.
но тези малки парчета съдържат уникален текст от Архимед.
04:57
So, tiny fragments
Успяхме
05:00
we actually managed to put back in the right place.
да сложим правилно малките парчета.
05:02
Then, having done that, we started to image the manuscript.
След като направихме това, започнахме да изобразяваме ръкописа.
05:07
And we imaged the manuscript
Изобразихме ръкописа
05:11
in 14 different wavebands of light.
в 14 различни обхвата на светлинни вълни.
05:12
Because if you look at something in different wavebands of light,
Тъй като, ако разгледате нещо в различен обхват на светлинна вълна,
05:14
you see different things.
ще видите различни неща.
05:18
And here is an image of a page
Това е образ на страница,
05:19
imaged in 14 different wavebands of light.
изобразен в 14 различни обхвата на светлинни вълни.
05:21
But none of them worked.
Но нито една от тях от тях не изобрази правилно образа .
05:24
So what we did was we processed the images together,
Това, което направихме, беше, че обработихме образите заедно
05:26
and we put two images into one blank screen.
и сложихме два образа в един празен екран.
05:30
And here are two different images of the Archimedes manuscript.
Ето два различни образа на ръкописа на Архимед.
05:33
And the image on the left
Образът в ляво
05:36
is the normal red image.
е обикновен червен образ.
05:38
And the image on the right is an ultraviolet image.
Образът в дясно е ултравиолетов образ.
05:39
And in the image on the right
В образа в дясно
05:41
you might be able to see some of the Archimedes writing.
можете да видите нещо, написано от Архимед.
05:42
If you merge them together into one digital canvas,
Ако съедините двата образа в дигитално платно,
05:45
the parchment is bright in both images
пергаментът ще бъде светъл при двата образа
05:48
and it comes out bright.
и се вижда ясно.
05:51
The prayer book is dark in both images
Молитвеникът е тъмен при двата образа
05:53
and it comes out dark.
и се вижда тъмен.
05:56
The Archimedes text is dark in one image and bright in another.
Текстът на Архимед е тъмен при единия образ и ясен при другия.
05:57
And it'll come out dark but red,
Той ще се види тъмен, но червен
06:01
and then you can start to read it rather clearly.
и след това ще можете да го четете съвсем ясно.
06:03
And that's what it looks like.
Ето защо той изглежда така.
06:05
Now that's a before and after image,
Това е преди и след изобразяването на образа,
06:08
but you don't read the image on the screen like that.
но не можете да разчетете образа на екрана така.
06:11
You zoom in and you zoom in
Увеличавате и увеличавате,
06:14
and you zoom in and you zoom in,
и увеличавате, и увеличавате,
06:17
and you can just read it now.
и сега може да разчетете.
06:21
(Applause)
(Аплодисменти)
06:23
If you process the same two images in a different way,
Ако обработите същите два образа по различен начин,
06:29
you can actually get rid of the prayer book text.
можете да изтриете текста на молитвеника.
06:33
And this is terribly important,
Това е много важно,
06:35
because the diagrams in the manuscript
защото графиките в ръкописа
06:36
are the unique source for the diagrams
са уникален източник на графики,
06:39
that Archimedes drew in the sand in the fourth century B.C.
които Архимед е рисувал на пясък в четвърти век Пр. Хр.
06:42
And there we are, I can give them to you.
Мога да ви ги дам.
06:44
With this kind of imaging --
Чрез този вид изобразяване на образи -
06:47
this kind of infrared, ultraviolet, invisible light imaging --
този вид изобразяване на инфрачервени, ултравиолетови, в невидима светлина образи -
06:50
we were never going to image through the gold ground forgeries.
никога нямаше да изобразим образа зад позлатените фалшификации.
06:53
How were we going to do that?
Как трябваше да направим това?
06:55
Well we took the manuscript,
Взехме ръкописа
06:57
and we decided to image it in X-ray fluorescence imaging.
и решихме да изобразим образа чрез рентгеново флуоресцентно изобразяване.
06:59
So an X-ray comes in in the diagram on the left
Рентгенов лъч влиза в графиката в ляво
07:03
and it knocks out an electron from the inner shell of an atom.
и избива електрон от вътрешната обвивка на атома.
07:06
And that electron disappears.
Този електрон изчезва.
07:10
And as it disappears, an electron from a shell farther out
След като той изчезне, електрон от обвивка на друг атом
07:12
jumps in and takes its place.
скача и заема неговото място.
07:16
And when it takes its place,
Когато електрон заеме място на друг електрон,
07:18
it sheds electromagnetic radiation.
той изпуска електромагнитна радиация.
07:20
It sheds an X-ray.
Той изпуска рентгенов лъч.
07:22
And this X-ray is specific in its wavelength
Този рентгенов лъч има точно определена дължина на вълна
07:24
to the atom that it hits.
до атома, който удря.
07:27
And what we wanted to get
Това, което искахме да получим,
07:28
was the iron.
беше желязо.
07:31
Because the ink was written in iron.
Защото мастилото беше написано с желязо на страницата.
07:32
And if we can map
Ако можехме да проследим
07:34
where this X-ray that comes out, where it comes from,
откъде идва този рентгенов лъч, който излиза,
07:36
we can map all the iron on the page,
ще можем да проследим цялото желязо на страницата,
07:38
then theoretically we can read the image.
след което, теоретично, ще можем да четем образа.
07:41
The thing is that you need a very powerful light source to do this.
Нужен ни беше много силен източник на светлина, за да направим това.
07:43
So we took it to the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
Занесохме ръкописа в Лабораторията за синхротонна радиация в Станфорд,
07:47
in California,
в Калифорния,
07:51
which is a particle accelerator.
където има ускорител на частици.
07:52
Electrons go around one way,
Електроните се въртят в една посока,
07:54
positrons go around the other.
позитроните се въртят в друга.
07:56
They meet in the middle,
Те се срещат в средата
07:57
and they create subatomic particles
и създават атомни частици,
07:59
like the charm quark and the tau lepton.
като чарм кварк и тау лептон.
08:01
Now we weren't actually going to put Archimedes in that beam.
Нямаше да сложим ръкописа на Архимед в този поток.
08:03
But as the electrons go round at the speed of light,
Но когато електроните се въртят със скоростта на светлината,
08:06
they shed X-rays.
те изпускат рентгенови лъчи.
08:10
And this is the most powerful light source in the solar system.
Това е най-силният източник на светлина в слънчевата система.
08:11
This is called synchrotron radiation,
Нарича се синхротронна радиация,
08:14
and it's normally used to look at things
и обикновено се използва, за да се разглеждат
08:16
like proteins and that sort of thing.
протеини и подобни неща.
08:17
But we wanted it to look at atoms, at iron atoms,
Но ние искахме да разглеждаме атоми, атоми на желязо,
08:19
so that we could read the page from before and after.
за да можем да четем страницата от преди и след това.
08:23
And lo and behold, we found that we could do it.
Ура, открихме, че можем да го направим.
08:26
It took about 17 minutes to do a single page.
Отнемаше около 17 минути, за да направим една страница.
08:28
So what did we discover?
Какво открихме?
08:32
Well one of the unique texts in Archimedes
Един от оригиналните текстове на Архимед
08:34
is called "The Stomachion."
се нарича "Стомачионът".
08:37
And this didn't exist in Codices A and B.
Той не съществува в Кодексите "Ей" и "Би".
08:38
And we knew that it involved this square.
Знаехме, че този текст е в този квадрат.
08:41
And this is a perfect square,
Това е перфектен квадрат
08:43
and it's divided into 14 bits.
и е разделен на 14 парчета.
08:45
But no one knew what Archimedes was doing with these 14 bits.
Никой не знае, какво е правил Архимед с тези 14 парчета.
08:47
And now we think we know.
Сега мислим, че знаем.
08:50
He was trying to work out
Той се е опитвал да разбере,
08:52
how many ways you can recombine those 14 bits
по колко начини може да комбинира тези 14 парчета
08:54
and still make a perfect square.
и да направи перфектен квадрат.
08:56
Anyone want to guess the answer?
Някой иска ли да познае отговора?
08:59
It's 17,152 divided into 536 families.
Той е 17 152, разделено на 536 семейства.
09:02
And the important point about this
Важното за това
09:07
is that it's the earliest study in combinatorics in mathematics.
е, че това е най-ранното изследване по комбинаторика в математиката.
09:10
And combinatorics is a wonderful and interesting branch of mathematics.
Комбинаториката е чудесен и интересен раздел от математиката.
09:14
The really astonishing thing though about this manuscript
Удивителното нещо за този ръкопис
09:17
is that we looked at the other manuscripts
е, че когато разгледахме другите ръкописи,
09:21
that the palimpsester had made,
които са написани от преписавача,
09:23
the scribe had made his book out of,
който беше съставил книгата,
09:24
and one of them was a manuscript containing text by Hyperides.
един от тях беше ръкопис, съдържащ текст от Хиперидис.
09:27
Now Hyperides was an Athenian orator from the fourth century B.C.
Хиперидис е бил оратор в Атина, живял през четвърти век Пр. Хр.
09:30
He was an exact contemporary of Demosthenes.
Бил е съвременник на Демостен.
09:34
And in 338 B.C. he and Demosthenes together
През 338 г. Пр. Хр., той и Демостен
09:37
decided that they wanted to stand up
решили, че атиняните трябва да се изравнят
09:41
to the military might of Philip of Macedon.
с военната мощ на Филип Македонски.
09:43
So Athens and Thebes went out to fight Philip of Macedon.
Атиняни и Теби се били с Филип Македонски.
09:45
This was a bad idea,
Това била лоша идея,
09:48
because Philip of Macedon had a son called Alexander the Great,
защото Филип Македонски имал син, който се казвал Александър Велики
09:50
and they lost the battle of Chaeronea.
и те загубили битката за Херонея.
09:53
Alexander the Great went on to conquer the known world;
Александър Велики покорил познатия свят;
09:55
Hyperides found himself on trial for treason.
Хиперидис станал подсъдим в процес за предателство.
09:58
And this is the speech that he gave when he was on trial --
Това е речта, която той произнесъл на процеса -
10:01
and it's a great speech:
тя е гръцка реч:
10:04
"Best of all," he says, "is to win.
"Най-добре е", казал той, "да спечелите.
10:06
But if you can't win,
Но ако не можете да спечелите,
10:08
then you should fight for a noble cause,
трябва да се борите за благородна кауза,
10:10
because then you'll be remembered.
защото тогава ще ви запомнят.
10:12
Consider the Spartans.
Например спартанците.
10:13
They won enumerable victories,
Те спечелиха безброй победи,
10:15
but no one remembers what they are
но никой не си спомня какви са били,
10:17
because they were all fought for selfish ends.
защото те са се били за егоистични цели.
10:18
The one battle that the Spartans fought that everybody remembers
Една битка, в която спартанците са се били и всички я помнят,
10:21
is the the battle of Thermopylae
е била битката за Термопилите,
10:24
where they were butchered to a man,
където те са били убити,
10:26
but fought for the freedom of Greece."
но са се били за свободата на Гърция."
10:28
It was such a great speech
Това е била толкова велика реч,
10:30
that the Athenian law courts let him off.
че атинския съд го освободил.
10:32
He lived for another 10 years,
Той живял още 10 години,
10:36
then the Macedonian faction caught up with him.
след това македонска фракция го убила.
10:38
They cut out his tongue in mockery of his oratory,
Те отрязали езика му, за да се присмеят на ораторството му
10:41
and no one knows what they did with his body.
и никой не знае какво са направили с тялото му.
10:43
So this is the discovery of a lost voice from antiquity,
Това е откритие на изгубен глас от античността,
10:47
speaking to us, not from the grave,
което ни говори, но не от гроба,
10:50
because his grave doesn't exist,
защото гроба му не съществува,
10:52
but from the Athenian law courts.
а от атинския съд.
10:53
Now I should say at this point
Сега трябва да кажа,
10:55
that normally when you're looking
че обикновено, когато разглеждате
10:57
at medieval manuscripts that have been scraped off,
средновековни ръкописи, които са били изхвърлени,
10:59
you don't find unique texts.
не намирате в тях уникални текстове.
11:01
And to find two in one manuscript is really something.
Да се намерят два в един ръкопис е наистина важно.
11:03
To find three is completely weird.
Да се намерят три е напълно странно.
11:06
And we found three.
Намерихме три.
11:09
Aristotle's "Categories"
"Категории" на Аристотел
11:11
is one of the foundational texts of Western philosophy.
е един от основните текстове в Западната философия.
11:12
And we found a third century A.D. commentary on it,
Намерихме в него коментар от трети век Пр. Хр.,
11:15
possibly by Galen and probably by Porphyry.
вероятно от Гален, вероятно от Порфури.
11:19
Now all this data that we collected,
Всички данни, които събрахме,
11:22
all the images, all the raw images,
всички образи, необработени образи,
11:24
all the transcriptions that we made and that sort of thing
всички преписи, които направихме,
11:27
have been put online under a Creative Commons license
са онлайн под лиценз на Криейтив комънс,
11:29
for anyone to use for any commercial purpose.
на разположение на всеки, за търговска употреба.
11:33
(Applause)
(Аплодисменти)
11:36
Why did the owner of the manuscript do this?
Защо собственикът на ръкописа е направил това?
11:42
He did this because he understands data as well as books.
Той го е направил, защото разбира данните и книгите.
11:45
Now the thing to do with books,
Това, което трябва да направите с книгите,
11:49
if you want to ensure their long-term utility,
ако искате да запазите дълготрайността им,
11:51
is to hide them away in closets
е да ги скриете в шкафове
11:53
and let very few people look at them.
и почти никой да не ги вижда.
11:55
The thing to do with data, if you want it to survive,
Това, което трябва да направите с данните, ако искате да оживеят,
11:57
is to let it out and have everybody have it
е да оставите всички да ги виждат
11:59
with as little control on that data as possible.
с колкото може по-малко управление на данни.
12:02
And that's what he did.
Това е направил той.
12:05
And institutions can learn from this.
Институциите могат да се поучат от това.
12:07
Because institutions at the moment
Защото сега институциите
12:10
confine their data with copyright restrictions and that sort of thing.
ограничават данните си с ограничения на търговска марка и подобни неща.
12:13
And if you want to look at medieval manuscripts on the Web,
Ако искате да разгледате средновековни ръкописи в интернет,
12:16
at the moment you have to go to the National Library of Y's site
трябва да отидете в интернет сайта на Националната библиотека в щат У
12:18
or the University Library of X's site,
или в интернет сайта на университетската библиотека в щат Х,
12:21
which is about the most boring way
което е най-скучният начин,
12:24
in which you can deal with digital data.
по който може да получите цифрови данни.
12:26
What you want to do is to aggregate it all together.
Това, което искате да направите, е да съберете всичко заедно.
12:28
Because the Web of the ancient manuscripts of the future
Защото интернет сайтове на древни документи в бъдеще
12:31
isn't going to be built by institutions.
няма да бъдат създавани от институции.
12:34
It's going to be built by users,
А от потребителите,
12:36
by people who get this data together,
от хора, които получават тези данни заедно,
12:39
by people who want to aggregate all sorts of maps
от хора, които искат да съберат всички видове карти,
12:41
from wherever they come from,
независимо откъде идват,
12:44
all sorts of medieval romances
всички видове средновековни романси,
12:46
from wherever they come from,
независимо откъде идват,
12:48
people who just want to curate their own glorious selection
хора, които просто искат да управляват своите големи колекции
12:49
of beautiful things.
от красиви неща.
12:53
And that is the future of the Web.
Това е бъдещето на интернет сайтовете.
12:55
And it's an attractive and beautiful future,
То е привлекателно и красиво бъдеще,
12:56
if only we can make it happen.
ако го оставим да се случи.
13:00
Now we at the Walters Art Museum have followed this example,
Ние, в "Уолтърс арт мюзиъм", приложихме този опит
13:01
and we have put up all our manuscripts on the Web
и сложихме всички наши ръкописи в уеб сайт,
13:04
for people to enjoy --
на разположение на хората -
13:08
all the raw data, all the descriptions, all the metadata.
всички необработени данни, всички описания, всички метаданни.
13:09
under a Creative Commons license.
Под лиценз на Криейтив комънс.
13:12
Now the Walters Art Museum is a small museum
"Уолтърс арт мюзиъм" е малък музей
13:15
and it has beautiful manuscripts,
и има красиви ръкописи,
13:16
but the data is fantastic.
а данните са фантастични.
13:18
And the result of this
Резултатът от това
13:20
is that if you do a Google search on images right now
е, че ако потърсите в "Гугъл образи"
13:22
and you type in "Illuminated manuscript Koran" for example,
и напишете, например "осветен ръкопис на Коран",
13:25
24 of the 28 images you'll find come from my institution.
ще откриете, че 24 от 28 образа идват от институцията ми.
13:28
(Applause)
(Аплодисменти)
13:32
Now, let's think about this for a minute.
Нека помислим за това за минута.
13:38
What's in it for the institution?
Какви данни има в една институция?
13:43
There are all sorts of things that are in it for the institution.
Има всякакви данни в институцията.
13:45
You can talk about the Humanities and that sort of thing,
Можете да говорите за хуманитарни науки и за подобни неща,
13:48
but let's talk about selfish things.
но нека говорим за егоистични неща.
13:50
Because what's really in it for the institution is this:
Защото това, което има в институцията е това:
13:52
Now why do people go to the Louvre?
Защо хората отиват в "Лувъра"?
13:56
They go to see the Mona Lisa.
За да видят Мона Лиза.
13:59
Why do they go to see the Mona Lisa?
Защо отиват да видят Мона Лиза?
14:02
Because they already know what she looks like.
Защото вече знаят, как тя изглежда.
14:05
And they know what she looks like
Знаят как тя изглежда,
14:07
because they've seen pictures of her absolutely everywhere.
защото са виждали нейни снимки навсякъде.
14:09
Now, there is no need
Няма никаква нужда
14:14
for these restrictions at all.
от тези ограничения.
14:18
And I think that institutions should stand up
Мисля, че институциите трябва
14:21
and release all their data under unrestricted licenses,
да освободят всички свои данни под неограничени лицензи
14:23
and it would be a great benefit to everybody.
и това ще бъде от голяма полза за всички.
14:26
Why don't we just let everybody have access to this data
Защо просто не оставим хората да имат достъп до тези данни
14:28
and curate their own collection
и да управляват техните собствени колекции
14:31
of ancient knowledge and wonderful and beautiful things
с древно знание и чудесни, красиви неща
14:34
and increase the beauty and the cultural significance
и да увеличават красотата и културното значение
14:36
of the Internet.
на интернет.
14:39
Thank you very much indeed.
Наистина, много ви благодаря.
14:40
(Applause)
(Аплодисменти)
14:42
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

William Noel - Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet.

Why you should listen

William Noel is the Curator of Manuscripts and Rare Books at the Walters Art Museum. But for someone who spends the majority of his time analyzing ancient and medieval artifacts, he also embraces social media and stresses its value even for the oldest, most established academic and cultural institutions. Noel believes passionately that institutions should free their digital data.

Since 1999 Noel has spearheaded the conservation of a manuscript known as the Archimedes Palimpsest. The palimpsest is a unique Byzantine prayer book made up of parchments which contain hidden writings from three original previously-unknown texts: treatises written by Archimedes; works by the 4th-century B.C. Attic Orator Hyperides; and 3rd-century commentary on Aristotle’s Categories, by an unknown author. Using a powerful particle accelerator Noel and his team were able to uncover the hidden texts and publish all their images and findings on the Internet, available to anyone for free under a Creative Commons license.

Noel currently lives in Baltimore, Maryland, where he curates at the Walters, working to ensure that the public has free digital access to his collection.

Read more about William Noel in the TED Blog Q&A >>

More profile about the speaker
William Noel | Speaker | TED.com