English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSummit

William Noel: Revealing the lost codex of Archimedes

Γουίλιαμ Νόελ: Αποκαλύπτοντας τον χαμένο κώδικα του Αρχιμήδη

Filmed
Views 957,156

Με ποιόν τρόπο διαβάζεται ένα χειρόγραφο δυο χιλιάδων ετών που έχει σβηστεί, έχει κομματιαστεί, έχουν γράψει και έχουν ζωγραφίσει επάνω του; Με τη χρήση ενός δυνατού σωματιδιακού επιταχυντή, ασφαλώς! Ο έφορος αρχαίων βιβλίων Γουίλιαμ Νόελ, διηγείται τη συναρπαστική ιστορία πίσω από το παλίμψηστο του Αρχιμήδη, ένα Βυζαντινό προσευχητάρι που περιείχε άγνωστα μέχρι τότε, πρωτότυπα γραπτά του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού Αρχιμήδη και άλλων.

- Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet. Full bio

The great texts of the ancient world
Τα σπουδαία κείμενα της αρχαιότητας
00:16
don't survive to us in their original form.
δε φτάνουν σ' εμάς στην πρωτότυπη μορφή τους.
00:18
They survive because medieval scribes copied them
Φτάνουν επειδή τα αντέγραψαν ξανά και ξανά
00:22
and copied them and copied them.
αντιγραφείς στο Μεσαίωνα.
00:25
And so it is with Archimedes,
Έτσι συμβαίνει και με τον Αρχιμήδη,
00:27
the great Greek mathematician.
τον σπουδαίο ΄Ελληνα μαθηματικό.
00:30
Everything we know about Archimedes as a mathematician
Οι γνώσεις μας σχετικά με τον Αρχιμήδη ως μαθηματικό
00:32
we know about because of just three books,
προέρχονται από τρία και μόνο βιβλία,
00:35
and they're called A, B and C.
που ονομάζονται Α, Β και Γ.
00:37
And A was lost by an Italian humanist in 1564.
Το Α χάθηκε από έναν Ιταλό ουμανιστή το 1564.
00:39
And B was last heard of in the Pope's Library
Το Β εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην Παπική βιβλιοθήκη
00:44
about a hundred miles north of Rome in Viterbo in 1311.
γύρω στα εκατό μίλια βόρεια της Ρώμης, στο Βιτέρμπο το 1311.
00:47
Now Codex C was only discovered in 1906,
Ο Κώδικας Γ ανακαλύφθηκε μόλις το 1906,
00:53
and it landed on my desk in Baltimore
και έφτασε στο γραφείο μου στη Βαλτιμόρη
00:57
on the 19th of January, 1999.
στις 19 Ιανουαρίου 1999.
01:00
And this is Codex C here.
Αυτό που βλέπετε είναι ο Κώδικας Γ.
01:04
Now Codex C is actually buried in this book.
Στην πραγματικότητα ο Κώδικας Γ είναι θαμμένος σ' αυτό το βιβλίο.
01:06
It's buried treasure.
Είναι θαμμένος θησαυρός.
01:11
Because this book is actually a prayer book.
Διότι αυτό το βιβλίο είναι στην πραγματικότητα ένα προσευχητάρι.
01:13
It was finished by a guy called Johannes Myrones
Το ολοκλήρωσε ένας τύπος με το όνομα Ιωάννης Μύρωνας
01:15
on the 14th of April, 1229.
στις 14 Απριλίου 1229.
01:18
And to make his prayer book he used parchment.
Για να κάνει το προσευχητάρι του χρησιμοποίησε περγαμηνή.
01:22
But he didn't use new parchment,
Δε χρησιμοποίησε όμως καινούργια περγαμηνή,
01:24
he used parchment recycled from earlier manuscripts,
αλλά περγαμηνή ανακυκλωμένη από προηγούμενα χειρόγραφα,
01:27
and there were seven of them.
που ήταν επτά στον αριθμό.
01:30
And Archimedes Codex C was just one of those seven.
Ο Κώδικας Γ του Αρχιμήδη ήταν ένα από αυτά τα επτά.
01:32
He took apart the Archimedes manuscript and the other seven manuscripts.
Αποσυναρμολόγησε το χειρόγραφο του Αρχιμήδη και τα άλλα επτά χειρόγραφα.
01:35
He erased all of their texts,
Έσβησε όλα τους τα κείμενα,
01:41
and then he cut the sheets down in the middle,
μετά έκοψε τα φύλλα στο μέσον,
01:44
he shuffled them up,
τα ανακάτεψε,
01:46
and he rotated them 90 degrees,
τα γύρισε σε στροφή 90 μοιρών,
01:49
and he wrote prayers on top of these books.
και έγραψε προσευχές πάνω σ' αυτά τα βιβλία.
01:50
And essentially these seven manuscripts
Στην πραγματικότητα αυτά τα επτά χειρόγραφα
01:53
disappeared for 700 years, and we have a prayer book.
εξαφανίστηκαν για 700 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα προσευχητάρι.
01:54
The prayer book was discovered by this guy,
Το προσευχητάρι το ανακάλυψε αυτός ο τύπος,
01:59
Johan Ludvig Heiberg, in 1906.
ο Γιόχαν Λούντβιχ Χάιμπεργκ το 1906.
02:02
And with just a magnifying glass,
Χρησιμοποιώντας απλώς έναν μεγεθυντικό φακό,
02:05
he transcribed as much of the text as he could.
κατέγραψε όσο μεγαλύτερο μέρος του κειμένου μπορούσε.
02:06
And the thing is that he found two texts in this manuscript
Βρήκε δυο κείμενα σ' αυτό το χειρόγραφο
02:09
that were unique texts.
που ήταν μοναδικά.
02:12
They weren't in A and B at all;
Δεν ανήκαν ούτε στο Α ούτε στο Β,
02:14
they were completely new texts by Archimedes,
ήταν νέα κείμενα του Αρχιμήδη,
02:15
and they were called "The Method" and "The Stomachion."
και τιτλοφορούνταν «Η Μέθοδος» και «Το Στομάχιον».
02:17
And it became a world famous manuscript.
Αυτό αποτέλεσε ένα παγκοσμίως γνωστό χειρόγραφο.
02:20
Now it should be clear by now
Είναι βέβαια σαφές
02:23
that this book is in bad condition.
ότι αυτό το βιβλίο είναι σε άσχημη κατάσταση.
02:24
It got in worse condition in the 20th century
Κακοποιήθηκε ακόμη πιο πολύ τον 20ο αιώνα
02:27
after Heiberg saw it.
αφού το είχε δει ο Χάιμπεργκ.
02:31
Forgeries were painted over it,
Πλαστογράφησαν επάνω του,
02:32
and it suffered very badly from mold.
και υπέστη φθορά από μούχλα.
02:34
This book is the definition of a write-off.
Αυτό το βιβλίο είναι ο ορισμός της υποβάθμισης.
02:37
It's the sort of book
Είναι το είδος του βιβλίου
02:41
that you thought would be in an institution.
που θα νόμιζε κανείς ότι βρίσκεται σε κάποιο ίδρυμα.
02:42
But it's not in an institution,
Αλλά δεν είναι σε κάποιο ίδρυμα,
02:45
it was bought by a private owner in 1998.
αγοράστηκε από ιδιώτη το 1998.
02:47
Why did he buy this book?
Γιατί αγόρασε αυτό το βιβλίο;
02:52
Because he wanted to make that which was fragile safe.
Επειδή ήθελε να κάνει ασφαλές αυτό που ήταν εύθραυστο.
02:54
He wanted to make that which was unique ubiquitous.
Να κάνει ευρέως διαδεδομένο αυτό που ήταν μοναδικό.
02:57
He wanted to make that which was expensive free.
Να κάνει δωρεάν αυτό που ήταν ακριβό.
03:00
And he wanted to do this as a matter of principle.
Και τα έκανε όλα αυτά για λόγους αρχής.
03:05
Because not many people are really going to read Archimedes in ancient Greek,
Επειδή λίγοι άνθρωποι πρόκειται να διαβάσουν τον Αρχιμήδη στα Αρχαία Ελληνικά,
03:08
but they should have the chance to do it.
αλλά έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν.
03:13
So he gathered around himself the friends of Archimedes,
Συγκέντρωσε λοιπόν τους φίλους του Αρχιμήδη,
03:15
and he promised to pay for all the work.
και υποσχέθηκε να αναλάβει τα έξοδα για το έργο που θα γινόταν.
03:19
And it was an expensive job,
Και ήταν ένα ακριβό έργο,
03:21
but actually it wouldn't be as much as you think
αλλά μη φανταστείτε και πολύ ακριβό,
03:23
because these people, they didn't come from money,
διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν για τα λεφτά,
03:26
they came from Archimedes.
ήρθαν για τον Αρχιμήδη,
03:28
And they came from all sorts of different backgrounds.
και είχαν διαφορετικά υπόβαθρα.
03:30
They came from particle physics,
Κάποιοι προέρχονταν από την σωματιδιακή φυσική,
03:32
they came from classical philology,
άλλοι από την κλασική φιλολογία,
03:34
they came from book conservation,
άλλοι από τη συντήρηση βιβλίων,
03:36
they came from ancient mathematics,
άλλοι από τα αρχαία μαθηματικά,
03:37
they came from data management,
άλλοι από τη διαχείριση δεδομένων,
03:40
they came from scientific imaging and program management.
άλλοι από την επιστημονική απεικόνιση και διαχείριση προγραμμάτων.
03:42
And they got together to work on this manuscript.
Ενώθηκαν με σκοπό να εργαστούν πάνω σ΄αυτό το χειρόγραφο.
03:45
The first problem was a conservation problem.
Το πρώτο πρόβλημα ήταν πρόβλημα συντήρησης.
03:48
And this is the sort of thing that we had to deal with:
Του είδους που είχε να κάνει με το εξής:
03:52
There was glue on the spine of the book.
Υπήρχε κόλλα στη ράχη του βιβλίου.
03:55
And if you look at this photograph carefully,
Αν δείτε προσεκτικά αυτή τη φωτογραφία,
03:57
the bottom half of this is rather brown.
το μισό κάτω μέρος του είναι καφέ.
03:59
And that glue is hide glue.
Και αυτή η κόλλα είναι δερματόκολλα.
04:01
Now if you're a conservator,
Ένας συντηρητής,
04:03
you can take off this glue reasonably easily.
την αφαιρεί σχετικά εύκολα.
04:04
The top half is Elmer's wood glue.
Το μισό πάνω μέρος είναι κόλλα Έλμερ για ξύλα .
04:06
It's polyvinyl acetate emulsion
Είναι γαλάκτωμα οξικού πολυβινυλίου
04:09
that doesn't dissolve in water once it's dry.
που δεν διαλύεται στο νερό όταν στεγνώσει.
04:12
And it's much tougher than the parchment that it was written on.
Είναι πολύ πιο σκληρή από την περγαμηνή πάνω στην οποία γράφτηκε.
04:14
And so before we could start imaging Archimedes,
Προτού επομένως αρχίσουμε να απεικονίζουμε το κείμενο του Αρχιμήδη,
04:17
we had to take this book apart.
έπρεπε να διαλύσουμε το βιβλίο.
04:21
So it took four years to take apart.
Μας πήρε τέσσερα χρόνια για να το κάνουμε.
04:22
And this is a rare action shot, ladies and gentlemen.
Και πρόκειται για μια σπάνια επιτυχία, κυρίες και κύριοι.
04:25
(Laughter)
(Γέλια)
04:29
Another thing is that we had to get rid of all the wax,
Το επόμενο που είχαμε να κάνουμε ήταν να καθαρίσουμε το κερί,
04:31
because this was used in the liturgical services
διότι το βιβλίο χρησιμοποιούνταν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες
04:36
of the Greek Orthodox Church
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
04:38
and they'd used candle wax.
και χρησιμοποιούσαν κερί.
04:40
And the candle wax was dirty,
Το κερί ήταν βρώμικο και δε μπορούσαμε να διαβάσουμε τα σημεία που ήταν καλυμμένα.
04:41
and we couldn't image through the wax.
Το κερί ήταν βρώμικο και δε μπορούσαμε να διαβάσουμε τα σημεία που ήταν καλυμμένα.
04:43
So very carefully we had to mechanically scrape off all the wax.
Έπρεπε πολύ προσεκτικά να το καθαρίσουμε με μηχανικά μέσα.
04:44
It's hard to tell you exactly
Δεν είναι εύκολο να σας περιγράψω με ακρίβεια
04:47
how bad this condition of this book is,
σε πόσο κακή κατάσταση ήταν αυτό το βιβλίο,
04:49
but it came out in little bits very often.
αλλά πολλές φορές διαλυόταν σε μικρά κομμάτια.
04:52
And normally in a book, you wouldn't worry about the little bits,
Φυσιολογικά δεν μας απασχολούν τα μικρά κομματάκια σ' ένα βιβλίο,
04:55
but these little bits might contain unique Archimedes text.
όμως τα συγκεκριμένα υπήρχε πιθανότητα να περιέχουν κείμενο του Αρχιμήδη.
04:57
So, tiny fragments
Έτσι, πολύ μικρά θραύσματα
05:00
we actually managed to put back in the right place.
καταφέραμε να τα βάλουμε πίσω στη σωστή θέση.
05:02
Then, having done that, we started to image the manuscript.
Αφού είχε ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ξεκινήσαμε την απεικόνιση του χειρογράφου.
05:07
And we imaged the manuscript
Απεικονίσαμε το χειρόγραφο
05:11
in 14 different wavebands of light.
σε 14 διαφορετικά χρωματικά φάσματα.
05:12
Because if you look at something in different wavebands of light,
Διότι αν κοιτάξεις κάτι σε διαφορετικά χρωματικά φάσματα,
05:14
you see different things.
βλέπεις διαφορετικά πράγματα.
05:18
And here is an image of a page
Τούτη εδώ είναι ή εικόνα μιας σελίδας
05:19
imaged in 14 different wavebands of light.
αποτυπωμένης σε 14 χρωματικά φάσματα.
05:21
But none of them worked.
Όμως δε λειτούργησε κανένα από αυτά.
05:24
So what we did was we processed the images together,
Έτσι, επεξεργαστήκαμε τις εικόνες μαζί,
05:26
and we put two images into one blank screen.
και βάλαμε δυο εικόνες σε μια άδεια οθόνη.
05:30
And here are two different images of the Archimedes manuscript.
Ορίστε δυο διαφορετικές εικόνες του χειρόγραφου του Αρχιμήδη.
05:33
And the image on the left
Η αριστερή
05:36
is the normal red image.
είναι η φυσιολογική κόκκινη εικόνα.
05:38
And the image on the right is an ultraviolet image.
Και η δεξιά είναι η υπεριώδης.
05:39
And in the image on the right
Στη δεξιά
05:41
you might be able to see some of the Archimedes writing.
μπορεί να δείτε κάτι από τη γραφή του Αρχιμήδη.
05:42
If you merge them together into one digital canvas,
Εάν τις συγχωνεύσουμε σε ένα ψηφιακό υπόβαθρο,
05:45
the parchment is bright in both images
η περγαμηνή είναι φωτεινή και στις δυο εικόνες
05:48
and it comes out bright.
και βγαίνει φωτεινή.
05:51
The prayer book is dark in both images
Το προσευχητάρι είναι σκοτεινό και στις δυο εικόνες
05:53
and it comes out dark.
και βγαίνει σκούρο.
05:56
The Archimedes text is dark in one image and bright in another.
Το κείμενο του Αρχιμήδη είναι σκούρο στη μία εικόνα και φωτεινό στην άλλη.
05:57
And it'll come out dark but red,
Και βγαίνει σκούρο αλλά κόκκινο,
06:01
and then you can start to read it rather clearly.
και στη συνέχεια γίνεται πιο καθαρό στην ανάγνωση.
06:03
And that's what it looks like.
Αυτή είναι η εμφάνιση του.
06:05
Now that's a before and after image,
Εδώ είναι μια εικόνα πριν και μετά,
06:08
but you don't read the image on the screen like that.
αλλά δεν μπορείς να τη διαβάσεις έτσι.
06:11
You zoom in and you zoom in
Παίρνεις κοντινό πλάνο
06:14
and you zoom in and you zoom in,
μεγεθύνεις πάλι και πάλι,
06:17
and you can just read it now.
και τώρα μπορεί κανείς να το διαβάσει.
06:21
(Applause)
(Χειροκρότημα)
06:23
If you process the same two images in a different way,
Αν επεξεργαστεί κανείς τις ίδιες εικόνες με διαφορετικό τρόπο,
06:29
you can actually get rid of the prayer book text.
μπορεί να απαλείψει το κείμενο του προσευχητάριου.
06:33
And this is terribly important,
Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
06:35
because the diagrams in the manuscript
γιατί τα διαγράμματα στο χειρόγραφο
06:36
are the unique source for the diagrams
αποτελούν τη μοναδική πηγή για τα διαγράμματα
06:39
that Archimedes drew in the sand in the fourth century B.C.
που ο Αρχιμήδης σχεδίασε στην άμμο τον τέταρτο αιώνα π.Χ.
06:42
And there we are, I can give them to you.
Ορίστε λοιπόν, είναι στη διάθεσή σας.
06:44
With this kind of imaging --
Με αυτή την απεικόνιση--
06:47
this kind of infrared, ultraviolet, invisible light imaging --
την υπέρυθρη, υπεριώδη, αόρατη απεικόνιση του φωτός--
06:50
we were never going to image through the gold ground forgeries.
δε θα μπορούσαμε ποτέ να διαπεράσουμε τις χρυσοποίκιλτες πλαστογραφήσεις.
06:53
How were we going to do that?
Με ποιο τρόπο θα το καταφέρναμε;
06:55
Well we took the manuscript,
Πήραμε το χειρόγραφο,
06:57
and we decided to image it in X-ray fluorescence imaging.
και αποφασίσαμε να το απεικονίσουμε σε φθορίζουσες ακτίνες Χ.
06:59
So an X-ray comes in in the diagram on the left
Μία ακτίνα Χ εισέρχεται στο αριστερό διάγραμμα
07:03
and it knocks out an electron from the inner shell of an atom.
και χτυπά ένα ηλεκτρόνιο του εσωτερικού φλοιού ενός ατόμου.
07:06
And that electron disappears.
Αυτό το ηλεκτρόνιο εξαφανίζεται.
07:10
And as it disappears, an electron from a shell farther out
Και καθώς εξαφανίζεται, ένα ηλεκτρόνιο από ένα πιο μακρινό φλοιό
07:12
jumps in and takes its place.
εισέρχεται στη θέση του.
07:16
And when it takes its place,
Όταν παίρνει τη θέση του,
07:18
it sheds electromagnetic radiation.
εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
07:20
It sheds an X-ray.
Εκπέμπει μία ακτίνα Χ.
07:22
And this X-ray is specific in its wavelength
Αυτή η ακτίνα Χ έχει συγκεκριμένο μήκος κύματος
07:24
to the atom that it hits.
ως προς το άτομο στο οποίο προσπίπτει.
07:27
And what we wanted to get
Αυτό που θέλαμε να πάρουμε
07:28
was the iron.
ήταν ο σίδηρος.
07:31
Because the ink was written in iron.
Διότι η μελάνη ήταν γραμμένη με σίδηρο.
07:32
And if we can map
Αν καταφέρουμε να αντιστοιχήσουμε
07:34
where this X-ray that comes out, where it comes from,
από πού βγαίνει και από πού έρχεται η ακτίνα Χ,
07:36
we can map all the iron on the page,
μπορούμε να χαρτογραφήσουμε το σίδηρο στη σελίδα,
07:38
then theoretically we can read the image.
και θεωρητικά μπορούμε να διαβάσουμε την εικόνα.
07:41
The thing is that you need a very powerful light source to do this.
Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή πηγή φωτός για να το καταφέρουμε.
07:43
So we took it to the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
Το πήγαμε λοιπόν στο Εργαστήριο ακτινοβολίας σύγχροτρων του Στάνφορντ
07:47
in California,
στην Καλιφόρνια,
07:51
which is a particle accelerator.
που είναι σωματιδιακός επιταχυντής.
07:52
Electrons go around one way,
Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται προς μια κατεύθυνση,
07:54
positrons go around the other.
τα ποζιτρόνια προς την άλλη.
07:56
They meet in the middle,
Συναντώνται στο μέσον,
07:57
and they create subatomic particles
και δημιουργούν υποατομικά σωματίδια
07:59
like the charm quark and the tau lepton.
όπως τα γ-κουάρκ και τα τ-λεπτόνια.
08:01
Now we weren't actually going to put Archimedes in that beam.
Βέβαια δε θα βάζαμε το κείμενο του Αρχιμήδη σ' εκείνη την ακτίνα.
08:03
But as the electrons go round at the speed of light,
Αλλά καθώς τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται με την ταχύτητα του φωτός,
08:06
they shed X-rays.
εκπέμπουν ακτίνες Χ.
08:10
And this is the most powerful light source in the solar system.
Αυτό αποτελεί την ισχυρότερη πηγή φωτός στο ηλιακό σύστημα.
08:11
This is called synchrotron radiation,
Ονομάζεται ακτινοβολία συγχροτρονίου,
08:14
and it's normally used to look at things
και χρησιμοποιείται συνήθως για να βλέπουμε
08:16
like proteins and that sort of thing.
πρωτεΐνες και παρόμοια πράγματα.
08:17
But we wanted it to look at atoms, at iron atoms,
Εμείς όμως θέλαμε να δούμε τα άτομα του σιδήρου,
08:19
so that we could read the page from before and after.
για να μπορέσουμε να διαβάσουμε τη σελίδα πριν και μετά.
08:23
And lo and behold, we found that we could do it.
Και ω του θαύματος, είδαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε.
08:26
It took about 17 minutes to do a single page.
Χρειάστηκαν 17 λεπτά για μια σελίδα.
08:28
So what did we discover?
Τι ανακαλύψαμε λοιπόν;
08:32
Well one of the unique texts in Archimedes
Ένα από τα μοναδικά κείμενα του Αρχιμήδη
08:34
is called "The Stomachion."
που ονομάζεται «Το Στομάχιον».
08:37
And this didn't exist in Codices A and B.
Αυτό δεν περιλαμβανόταν στους Κώδικες Α και Β.
08:38
And we knew that it involved this square.
Και ξέραμε ότι περιλάμβανε αυτό το τετράγωνο.
08:41
And this is a perfect square,
Είναι ένα τέλειο τετράγωνο,
08:43
and it's divided into 14 bits.
που διαιρείται σε 14 κομμάτια.
08:45
But no one knew what Archimedes was doing with these 14 bits.
Ωστόσο κανείς δε γνώριζε σε τι χρησίμευαν αυτά τα 14 κομμάτια στον Αρχιμήδη.
08:47
And now we think we know.
Τώρα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε.
08:50
He was trying to work out
Προσπαθούσε να υπολογίσει
08:52
how many ways you can recombine those 14 bits
με πόσους τρόπους μπορεί κανείς να επαναδιατάξει τα 14 κομμάτια
08:54
and still make a perfect square.
και να εξακολουθεί να έχει ένα τέλειο τετράγωνο.
08:56
Anyone want to guess the answer?
Ποια είναι η απάντηση;
08:59
It's 17,152 divided into 536 families.
Είναι 17.156 διαιρεμένα σε 536 ενότητες.
09:02
And the important point about this
Αυτό που έχει σημασία
09:07
is that it's the earliest study in combinatorics in mathematics.
είναι ότι αποτελεί τη πιο παλιά μελέτη της συνδυαστικής στα μαθηματικά.
09:10
And combinatorics is a wonderful and interesting branch of mathematics.
Η συνδυαστική είναι ένας υπέροχος και ενδιαφέρον κλάδος των μαθηματικών.
09:14
The really astonishing thing though about this manuscript
Το εκπληκτικό βέβαια σχετικά μ' αυτό το χειρόγραφο
09:17
is that we looked at the other manuscripts
είναι ότι κοιτάξαμε τα άλλα χειρόγραφα
09:21
that the palimpsester had made,
που έφτιαξε ο συγγραφέας του παλίμψηστου,
09:23
the scribe had made his book out of,
από τα οποία ο αντιγραφέας έκανε το βιβλίο του,
09:24
and one of them was a manuscript containing text by Hyperides.
και ένα από αυτά περιείχε ένα κείμενο του Υπερείδη.
09:27
Now Hyperides was an Athenian orator from the fourth century B.C.
Ο Υπερείδης υπήρξε ένας Αθηναίος ρήτορας του τέταρτου αιώνα π.Χ.
09:30
He was an exact contemporary of Demosthenes.
Ήταν σύγχρονος του Δημοσθένη.
09:34
And in 338 B.C. he and Demosthenes together
Και το 338 π.Χ ο ίδιος και ο Δημοσθένης
09:37
decided that they wanted to stand up
αποφάσισαν να αντισταθούν
09:41
to the military might of Philip of Macedon.
στην στρατιωτική εξουσία του Φίλιππου του Μακεδόνα.
09:43
So Athens and Thebes went out to fight Philip of Macedon.
Η Αθήνα λοιπόν και η Θήβα ξεκίνησαν μάχη εναντίον του.
09:45
This was a bad idea,
Ήταν κακή ιδέα,
09:48
because Philip of Macedon had a son called Alexander the Great,
διότι ο Φίλιππος της Μακεδονίας είχε ένα γιο, το Μέγα Αλέξανδρο,
09:50
and they lost the battle of Chaeronea.
και έχασαν τη μάχη της Χαιρώνειας.
09:53
Alexander the Great went on to conquer the known world;
Ο Μέγας Αλέξανδρος συνέχισε προς κατάκτηση του γνωστού κόσμου.
09:55
Hyperides found himself on trial for treason.
Ο Υπερείδης δικάστηκε για προδοσία.
09:58
And this is the speech that he gave when he was on trial --
Και το κείμενο αυτό είναι ο λόγος που εκφώνησε στη δίκη--
10:01
and it's a great speech:
και είναι ένας σπουδαίος λόγος:
10:04
"Best of all," he says, "is to win.
«Το καλύτερο» λέει «είναι να νικήσεις».
10:06
But if you can't win,
«Αν όμως δε μπορείς,
10:08
then you should fight for a noble cause,
τότε πρέπει να δώσεις μάχη για έναν ευγενή σκοπό,
10:10
because then you'll be remembered.
γιατί έτσι θα σε θυμούνται.
10:12
Consider the Spartans.
Σκεφτείτε τους Σπαρτιάτες.
10:13
They won enumerable victories,
Κέρδισαν άπειρες νίκες,
10:15
but no one remembers what they are
αλλά κανείς δε θυμάται ποιες είναι
10:17
because they were all fought for selfish ends.
γιατί μάχονταν για ιδιοτελείς σκοπούς.
10:18
The one battle that the Spartans fought that everybody remembers
Η μόνη μάχη των Σπαρτιατών που θυμούνται όλοι
10:21
is the the battle of Thermopylae
είναι η μάχη των Θερμοπυλών
10:24
where they were butchered to a man,
όπου σφαγιάστηκαν μέχρι τον τελευταίο,
10:26
but fought for the freedom of Greece."
αλλά πολέμησαν για την ελευθερία της Ελλάδας».
10:28
It was such a great speech
Τόσο σπουδαίος λόγος ήταν
10:30
that the Athenian law courts let him off.
που το Αθηναϊκό δικαστήριο τον αθώωσε.
10:32
He lived for another 10 years,
Έζησε ακόμη 10 χρόνια,
10:36
then the Macedonian faction caught up with him.
μέχρι που τον συνέλαβε η Μακεδονική φατρία.
10:38
They cut out his tongue in mockery of his oratory,
Του κόψανε τη γλώσσα για να γελοιοποιήσουν την ρητορική του δεινότητα,
10:41
and no one knows what they did with his body.
όσο για το σώμα του, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε.
10:43
So this is the discovery of a lost voice from antiquity,
Αυτό λοιπόν αποτελεί την ανακάλυψη μιας χαμένης φωνής της αρχαιότητας
10:47
speaking to us, not from the grave,
που μας μιλά, όχι από τον τάφο,
10:50
because his grave doesn't exist,
διότι ο τάφος του δεν υπάρχει,
10:52
but from the Athenian law courts.
αλλά από το Αθηναϊκό δικαστήριο.
10:53
Now I should say at this point
Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να πω
10:55
that normally when you're looking
ότι φυσιολογικά όταν ψάχνει κανείς
10:57
at medieval manuscripts that have been scraped off,
μεσαιωνικά χειρόγραφα που σβήστηκαν,
10:59
you don't find unique texts.
δε βρίσκει μοναδικά κείμενα.
11:01
And to find two in one manuscript is really something.
Η ανακάλυψη δύο χειρογράφων σε ένα, είναι στα αλήθεια κάτι.
11:03
To find three is completely weird.
Η ανακάλυψη τριών είναι τρέλα.
11:06
And we found three.
Εμείς βρήκαμε τρία.
11:09
Aristotle's "Categories"
«Οι Κατηγορίες» του Αριστοτέλη
11:11
is one of the foundational texts of Western philosophy.
περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη κείμενα της Δυτικής Φιλοσοφίας.
11:12
And we found a third century A.D. commentary on it,
Βρήκαμε ένα σχολιαστικό κείμενο του τρίτου π.Χ αιώνα πάνω σε αυτό,
11:15
possibly by Galen and probably by Porphyry.
πιθανόν του Γαλένιου και μάλλον του Πορφύριου.
11:19
Now all this data that we collected,
Όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέξαμε,
11:22
all the images, all the raw images,
όλες οι απεικονίσεις, όλες οι ανεπεξέργαστες απεικονίσεις,
11:24
all the transcriptions that we made and that sort of thing
όλες οι μεταγραφές και τα σχετικά που κάναμε,
11:27
have been put online under a Creative Commons license
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο υπό μία άδεια του Creative Commons
11:29
for anyone to use for any commercial purpose.
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους και για κάθε εμπορικό σκοπό.
11:33
(Applause)
(Χειροκρότημα)
11:36
Why did the owner of the manuscript do this?
Γιατί το έκανε αυτό ο ιδιοκτήτης του χειρόγραφου;
11:42
He did this because he understands data as well as books.
Το έκανε επειδή καταλαβαίνει τα δεδομένα όπως και τα βιβλία.
11:45
Now the thing to do with books,
Όσο αφορά τα βιβλία,
11:49
if you want to ensure their long-term utility,
αν επιθυμείς να εξασφαλίσεις μακροχρόνια αξιοποίηση
11:51
is to hide them away in closets
τα κρύβεις σε ντουλάπια
11:53
and let very few people look at them.
και επιτρέπεις σε λίγους ανθρώπους να τα δουν.
11:55
The thing to do with data, if you want it to survive,
Όσο αφορά τα δεδομένα, αν επιθυμείς να επιβιώσουν,
11:57
is to let it out and have everybody have it
τα βγάζεις και ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση
11:59
with as little control on that data as possible.
με όσο το δυνατόν περιορισμένο έλεγχο επάνω τους.
12:02
And that's what he did.
Και αυτό έπραξε.
12:05
And institutions can learn from this.
Τα ιδρύματα μπορούν να διδαχτούν από αυτή την πρακτική.
12:07
Because institutions at the moment
Διότι τα ιδρύματα προς το παρόν
12:10
confine their data with copyright restrictions and that sort of thing.
κρατούν τα δεδομένα τους με περιοριστικούς όρους.
12:13
And if you want to look at medieval manuscripts on the Web,
Όποιος θέλει να δει μεσαιωνικά χειρόγραφα στο Διαδίκτυο,
12:16
at the moment you have to go to the National Library of Y's site
προς το παρόν πρέπει να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη του τάδε ιστότοπου,
12:18
or the University Library of X's site,
ή στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του δείνα ιστότοπου,
12:21
which is about the most boring way
που αποτελεί και τον πιο ανιαρό τρόπο
12:24
in which you can deal with digital data.
ενασχόλησης με ψηφιακά δεδομένα.
12:26
What you want to do is to aggregate it all together.
Αυτό που θέλει κανείς είναι να τα συγκεντρώσει όλα μαζί.
12:28
Because the Web of the ancient manuscripts of the future
Διότι το δίκτυο των αρχαίων χειρογράφων του μέλλοντος
12:31
isn't going to be built by institutions.
δεν πρόκειται να διαμορφωθεί από τα ιδρύματα.
12:34
It's going to be built by users,
Πρόκειται να διαμορφωθεί από τους χρήστες,
12:36
by people who get this data together,
από ανθρώπους που συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα,
12:39
by people who want to aggregate all sorts of maps
από ανθρώπους που επιθυμούν να συγκεντρώσουν όλων των ειδών τους χάρτες
12:41
from wherever they come from,
απ' όπου και αν προέρχονται,
12:44
all sorts of medieval romances
όλα τα είδη των μεσαιωνικών ρομάντζων
12:46
from wherever they come from,
απ' όπου και αν προέρχονται,
12:48
people who just want to curate their own glorious selection
άνθρωποι που απλώς επιθυμούν να επιμεληθούν τις προσωπικές τους υπέροχες συλλογές
12:49
of beautiful things.
από ωραία πράγματα.
12:53
And that is the future of the Web.
Αυτό είναι το μέλλον του Διαδικτύου.
12:55
And it's an attractive and beautiful future,
Είναι ένα γοητευτικό και όμορφο μέλλον,
12:56
if only we can make it happen.
δεν έχουμε παρά να το πραγματοποιήσουμε.
13:00
Now we at the Walters Art Museum have followed this example,
Στο Μουσείο Τέχνης Ουόλτερς ακολουθήσαμε αυτό το παράδειγμα,
13:01
and we have put up all our manuscripts on the Web
και βάλαμε όλα τα χειρόγραφά μας στο Διαδίκτυο
13:04
for people to enjoy --
για να τα απολαύσει ο κόσμος--
13:08
all the raw data, all the descriptions, all the metadata.
όλα τα ανεπεξέργαστα δεδομένα,όλες τις περιγραφές, όλα τα μεταδεδομένα.
13:09
under a Creative Commons license.
υπό μία άδεια του Creative Commons.
13:12
Now the Walters Art Museum is a small museum
Το Μουσείο Τέχνης Ουόλτερς είναι ένα μικρό μουσείο
13:15
and it has beautiful manuscripts,
και έχει όμορφα χειρόγραφα,
13:16
but the data is fantastic.
αλλά και τα δεδομένα είναι φανταστικά.
13:18
And the result of this
Το αποτέλεσμα όλων αυτών
13:20
is that if you do a Google search on images right now
είναι ότι αν κάνετε μια αναζήτηση εικόνων στο Google αυτή τη στιγμή
13:22
and you type in "Illuminated manuscript Koran" for example,
και πληκτρολογήσετε: «Φωτισμένα χειρόγραφα του Κορανίου» για παράδειγμα,
13:25
24 of the 28 images you'll find come from my institution.
οι 24 από τις 28 εικόνες που θα βρείτε προέρχονται από το δικό μου ίδρυμα.
13:28
(Applause)
(Χειροκρότημα)
13:32
Now, let's think about this for a minute.
Ας το σκεφτούμε λίγο.
13:38
What's in it for the institution?
Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο το ίδρυμα;
13:43
There are all sorts of things that are in it for the institution.
Για πολλούς λόγους.
13:45
You can talk about the Humanities and that sort of thing,
Μπορείς να μιλήσεις για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τα σχετικά,
13:48
but let's talk about selfish things.
αλλά ας μιλήσουμε για ιδιοτελή πράγματα.
13:50
Because what's really in it for the institution is this:
Διότι να τι θέλει το ίδρυμα:
13:52
Now why do people go to the Louvre?
Γιατί οι άνθρωποι επισκέπτονται το Λούβρο;
13:56
They go to see the Mona Lisa.
Για να δούνε τη Μόνα Λίζα.
13:59
Why do they go to see the Mona Lisa?
Γιατί θέλουν να δουν τη Μόνα Λίζα;
14:02
Because they already know what she looks like.
Διότι ξέρουν από πριν πώς είναι.
14:05
And they know what she looks like
Και ξέρουν από πριν πώς είναι
14:07
because they've seen pictures of her absolutely everywhere.
επειδή έχουν δει φωτογραφίες της παντού.
14:09
Now, there is no need
Επομένως,
14:14
for these restrictions at all.
δε χρειάζονται αυτοί οι περιορισμοί.
14:18
And I think that institutions should stand up
Νομίζω ότι τα ιδρύματα θα έπρεπε να αντισταθούν
14:21
and release all their data under unrestricted licenses,
και να αποδεσμεύσουν όλα τους τα δεδομένα χωρίς περιοριστικές άδειες,
14:23
and it would be a great benefit to everybody.
για το καλό όλων.
14:26
Why don't we just let everybody have access to this data
Γιατί να μην επιτρέψουμε στον καθένα να έχει πρόσβαση σ' αυτά τα δεδομένα
14:28
and curate their own collection
και να δημιουργεί τις δικές του συλλογές
14:31
of ancient knowledge and wonderful and beautiful things
αρχαίας γνώσης και υπέροχων και όμορφων πραγμάτων
14:34
and increase the beauty and the cultural significance
και να αυξήσουμε την ομορφιά και την πολιτιστική σημασία
14:36
of the Internet.
του Διαδικτύου.
14:39
Thank you very much indeed.
Σας ευχαριστώ πολύ.
14:40
(Applause)
(Χειροκρότημα)
14:42
Translated by Toula Papapantou
Reviewed by Theodora Apostolopoulou

▲Back to top

About the speaker:

William Noel - Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet.

Why you should listen

William Noel is the Curator of Manuscripts and Rare Books at the Walters Art Museum. But for someone who spends the majority of his time analyzing ancient and medieval artifacts, he also embraces social media and stresses its value even for the oldest, most established academic and cultural institutions. Noel believes passionately that institutions should free their digital data.

Since 1999 Noel has spearheaded the conservation of a manuscript known as the Archimedes Palimpsest. The palimpsest is a unique Byzantine prayer book made up of parchments which contain hidden writings from three original previously-unknown texts: treatises written by Archimedes; works by the 4th-century B.C. Attic Orator Hyperides; and 3rd-century commentary on Aristotle’s Categories, by an unknown author. Using a powerful particle accelerator Noel and his team were able to uncover the hidden texts and publish all their images and findings on the Internet, available to anyone for free under a Creative Commons license.

Noel currently lives in Baltimore, Maryland, where he curates at the Walters, working to ensure that the public has free digital access to his collection.

Read more about William Noel in the TED Blog Q&A >>

More profile about the speaker
William Noel | Speaker | TED.com