English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSummit

William Noel: Revealing the lost codex of Archimedes

William Noel: Arkhimédész elveszett kódexének feltárása

Filmed
Views 957,156

Hogyan olvasna el egy kétezer éves kéziratot, amit korábban kivakartak, szétszabdaltak, felülírtak és festettek rá? Nagy teljesítményű részecskegyorsító segítségével, természetesen. William Noel, az ókori könyvek kurátora meséli el az Arkhimédész-palimpszeszt magával ragadó történetét a bizánci imakönyvről, amely Arkhimédésznek, a görög matematikusnak korábban ismeretlen szövegét és más egyebeket tartalmaz.

- Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet. Full bio

The great texts of the ancient world
A híres ókori szövegek
00:16
don't survive to us in their original form.
nem az eredeti formájukban maradtak ránk.
00:18
They survive because medieval scribes copied them
Azért maradtak fenn, mert a középkori kódexmásolók másolták,
00:22
and copied them and copied them.
másolták és másolták őket.
00:25
And so it is with Archimedes,
Így volt ez Arkhimédésszel,
00:27
the great Greek mathematician.
a nagy görög matematikussal is.
00:30
Everything we know about Archimedes as a mathematician
Mindazt, amit Arkhimédészről, mint matematikusról tudunk,
00:32
we know about because of just three books,
három könyvnek köszönhetően tudjuk,
00:35
and they're called A, B and C.
amelyeket A-nak, B-nek és C-nek neveznek.
00:37
And A was lost by an Italian humanist in 1564.
A-t egy itáliai humanista vesztette el 1564-ben.
00:39
And B was last heard of in the Pope's Library
B-ről a 1311-ben lehetett hallani utoljára,
00:44
about a hundred miles north of Rome in Viterbo in 1311.
hogy a pápa könyvtárában van, Rómától 100 mérföldnyire északra, Viterboban.
00:47
Now Codex C was only discovered in 1906,
A C kódexet pedig csak 1906-ban fedezték fel,
00:53
and it landed on my desk in Baltimore
és az én íróasztalomon kötött ki Baltimore-ban,
00:57
on the 19th of January, 1999.
1999. január 19-én.
01:00
And this is Codex C here.
Ez itt a C kódex.
01:04
Now Codex C is actually buried in this book.
A C kódex valójában el van temetve ebben a könyvben.
01:06
It's buried treasure.
Elásott kincs.
01:11
Because this book is actually a prayer book.
Mert hogy ez a könyv valójában egy imakönyv.
01:13
It was finished by a guy called Johannes Myrones
Egy Johannes Myrones nevű fickó fejezte be
01:15
on the 14th of April, 1229.
1229. április 14-én.
01:18
And to make his prayer book he used parchment.
A könyv elkészítéséhez pergament használt.
01:22
But he didn't use new parchment,
De nem új pergament,
01:24
he used parchment recycled from earlier manuscripts,
hanem korábbi kéziratok anyagát hasznosította újra,
01:27
and there were seven of them.
szám szerint hét darabét.
01:30
And Archimedes Codex C was just one of those seven.
Arkhimédész C-je egyike volt ennek a hétnek.
01:32
He took apart the Archimedes manuscript and the other seven manuscripts.
Darabjaira szedte Arkhimédész kéziratát és a másik hetet is.
01:35
He erased all of their texts,
Kivakarta az összes szöveget,
01:41
and then he cut the sheets down in the middle,
középen szétvágta az íveket,
01:44
he shuffled them up,
összekeverte őket,
01:46
and he rotated them 90 degrees,
elforgatta a lapokat 90 fokkal,
01:49
and he wrote prayers on top of these books.
és ezekre írta az imádságokat.
01:50
And essentially these seven manuscripts
És ezek a kéziratok gyakorlatilag eltűntek 700 évre
01:53
disappeared for 700 years, and we have a prayer book.
és van most helyettük egy imakönyvünk.
01:54
The prayer book was discovered by this guy,
Az imádságos könyvet ez a fickó, Johan Ludvig Helberg
01:59
Johan Ludvig Heiberg, in 1906.
fedezte fel 1906-ban.
02:02
And with just a magnifying glass,
Egyetlen nagyító segítségével
02:05
he transcribed as much of the text as he could.
átírt a szövegből annyit, amennyit csak tudott.
02:06
And the thing is that he found two texts in this manuscript
És az a helyzet, hogy két olyan szövegrészt is talált,
02:09
that were unique texts.
amelyek korábban ismeretlenek voltak.
02:12
They weren't in A and B at all;
Ezek egyáltalán nem szerepeltek sem A-ban, sem B-ben,
02:14
they were completely new texts by Archimedes,
eddig teljesen ismeretlen Arkhimédész- szövegek voltak,
02:15
and they were called "The Method" and "The Stomachion."
úgy nevezték őket, hogy "Mechanikai Elvek Módszere" és "Stomachion".
02:17
And it became a world famous manuscript.
A kézirat világhírű lett.
02:20
Now it should be clear by now
Már ennyiből is világos,
02:23
that this book is in bad condition.
hogy ez a könyv nagyon rossz állapotban van.
02:24
It got in worse condition in the 20th century
A 20. században tovább romlott az állapota,
02:27
after Heiberg saw it.
azután, hogy Heiberg megtalálta.
02:31
Forgeries were painted over it,
Hamisítványokat festettek rá
02:32
and it suffered very badly from mold.
és a penész is sokat ártott neki.
02:34
This book is the definition of a write-off.
Ez a könyv jól példázza, hogy mi egy reménytelen eset.
02:37
It's the sort of book
Ez tipkusan az a könyv,
02:41
that you thought would be in an institution.
amiről azt gondolná az ember, hogy valami intézményben lenne a helye.
02:42
But it's not in an institution,
De nem intézményben van,
02:45
it was bought by a private owner in 1998.
hanem egy magánszemély vásárolta meg 1998-ban.
02:47
Why did he buy this book?
Vajon miért vette meg?
02:52
Because he wanted to make that which was fragile safe.
Mert biztonságba akarta helyezni azt, ami törékeny.
02:54
He wanted to make that which was unique ubiquitous.
Közkinccsé akarta tenni azt, ami egyedi.
02:57
He wanted to make that which was expensive free.
Ingyenessé akarta tenni azt, ami drága.
03:00
And he wanted to do this as a matter of principle.
És mindezeket elvi okból akarta megtenni.
03:05
Because not many people are really going to read Archimedes in ancient Greek,
Mert ugyan Arkhimédészt aligha fogják sokan olvasni ó-görög eredetiben,
03:08
but they should have the chance to do it.
de mindenkinek meg kellene, hogy legyen a lehetősége rá.
03:13
So he gathered around himself the friends of Archimedes,
Így hát maga köré gyűjtötte Arkhimédész tisztelőit
03:15
and he promised to pay for all the work.
és megígérte nekik, hogy megfizeti minden munkájukat.
03:19
And it was an expensive job,
És habár ez a munka nagyon költséges volt,
03:21
but actually it wouldn't be as much as you think
korántsem került annyiba, mint ahogy gondolnánk,
03:23
because these people, they didn't come from money,
mert ezek az emberek nem a pénzért jöttek,
03:26
they came from Archimedes.
hanem Arkhimédész kedvéért.
03:28
And they came from all sorts of different backgrounds.
A legkülönfélébb területekről érkeztek.
03:30
They came from particle physics,
Jöttek a részecskefizikából,
03:32
they came from classical philology,
a klasszika filológiától,
03:34
they came from book conservation,
a könyvrestauráció szakmájából,
03:36
they came from ancient mathematics,
az ókori matematikatörténettől,
03:37
they came from data management,
az adatmenedzsment,
03:40
they came from scientific imaging and program management.
a tudományos képfeldolgozás és a program menedzsment területéről.
03:42
And they got together to work on this manuscript.
És ezek az emberek mind azért gyűltek össze, hogy ezen a kéziraton dolgozzanak.
03:45
The first problem was a conservation problem.
Az első probléma a konzerválás volt.
03:48
And this is the sort of thing that we had to deal with:
És ez olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell:
03:52
There was glue on the spine of the book.
A könyv gerince ragasztva volt.
03:55
And if you look at this photograph carefully,
Ha alaposan megnézzük ezt a fényképet,
03:57
the bottom half of this is rather brown.
az alsó fele szinte barna.
03:59
And that glue is hide glue.
És ez a ragasztó bőrragasztó.
04:01
Now if you're a conservator,
Egy restaurátor számára
04:03
you can take off this glue reasonably easily.
ez a ragasztó viszonylag könnyen kiszedhető.
04:04
The top half is Elmer's wood glue.
A ragasztás felső része Elmer-féle faragasztó.
04:06
It's polyvinyl acetate emulsion
Ez polivinil-acetát emulzió,
04:09
that doesn't dissolve in water once it's dry.
ami száradás után már nem oldódik vízben.
04:12
And it's much tougher than the parchment that it was written on.
És sokkal erősebb magánál a pergamennél, amire írva van.
04:14
And so before we could start imaging Archimedes,
Így hát mielőtt elkezdhettünk volna Arkhimédészt letapogatni,
04:17
we had to take this book apart.
szét kellett szednünk a könyvet.
04:21
So it took four years to take apart.
Négy évbe telt, mire szét tudtuk szedni.
04:22
And this is a rare action shot, ladies and gentlemen.
Ez a felvétel egy kivételes akció fotó, hölgyeim és uraim.
04:25
(Laughter)
(Nevetés)
04:29
Another thing is that we had to get rid of all the wax,
A másik dolog, hogy meg kellett tisztítanunk minden viasztól,
04:31
because this was used in the liturgical services
mert hogy ezt a könyvet liturgikus alkalmakkor használta
04:36
of the Greek Orthodox Church
a görög ortodox egyház,
04:38
and they'd used candle wax.
és ott viaszgyertyát használtak.
04:40
And the candle wax was dirty,
És a viasz nagyon koszos volt,
04:41
and we couldn't image through the wax.
nem tudtuk letapogatni a viaszon keresztül.
04:43
So very carefully we had to mechanically scrape off all the wax.
Így hát óvatosan le kellett kaparnunk az összes viaszt.
04:44
It's hard to tell you exactly
Nehéz pontosan megmondani,
04:47
how bad this condition of this book is,
hogy mennyire rossz állapotban van ez a könyv,
04:49
but it came out in little bits very often.
de sokszor apró darabok váltak le róla.
04:52
And normally in a book, you wouldn't worry about the little bits,
Normális körülmények között nem kell aggódni az apró darabokért,
04:55
but these little bits might contain unique Archimedes text.
de ezek itt egyedi Arkhimédész-szövegeket tartalmazhattak.
04:57
So, tiny fragments
Így ténylegesen ügyeltünk arra,
05:00
we actually managed to put back in the right place.
hogy minden apró darab a megfelelő helyre kerüljön vissza.
05:02
Then, having done that, we started to image the manuscript.
Amikor ez megtörtént, elkezdtük letapogatni a kéziratot.
05:07
And we imaged the manuscript
A letapogatást
05:11
in 14 different wavebands of light.
14 különböző hullámhosszú fénnyel végeztük.
05:12
Because if you look at something in different wavebands of light,
Mert más-más hullámhosszú fénnyel nézve
05:14
you see different things.
más-más dolgokat látunk.
05:18
And here is an image of a page
Itt van az egyik oldal képe
05:19
imaged in 14 different wavebands of light.
14 különböző hullámhosszú fénnyel letapogatva.
05:21
But none of them worked.
De egyik sem működött.
05:24
So what we did was we processed the images together,
Így hát azt csináltuk, hogy összekombináltuk a képfeldolgozásokat,
05:26
and we put two images into one blank screen.
és két képet egy üres képernyőre tettünk.
05:30
And here are two different images of the Archimedes manuscript.
Itt van az Arkhimédész-kézirat két különböző módon beszkennelve.
05:33
And the image on the left
A bal oldali kép
05:36
is the normal red image.
a normális vörös fénnyel készült,
05:38
And the image on the right is an ultraviolet image.
a jobb oldali ultraibolya sugárral.
05:39
And in the image on the right
A jobb oldalin
05:41
you might be able to see some of the Archimedes writing.
látható néhány részlet az Arkhimédész-féle szövegből.
05:42
If you merge them together into one digital canvas,
Ha összeolvasztjuk őket egyetlen digitális vásznon,
05:45
the parchment is bright in both images
a pergamen mindkét képen fényes
05:48
and it comes out bright.
és világos lesz itt is.
05:51
The prayer book is dark in both images
Az imádságos könyv mindekettőn sötét
05:53
and it comes out dark.
és sötét lesz az egyesített képen is.
05:56
The Archimedes text is dark in one image and bright in another.
Az Arkhimédész-féle szöveg az egyiken sötét, a másikon világos.
05:57
And it'll come out dark but red,
Az eredmény sötét lesz és piros,
06:01
and then you can start to read it rather clearly.
és akkor kezd tisztán olvashatóvá válni.
06:03
And that's what it looks like.
És itt látható hogy hogyan is néz ez ki.
06:05
Now that's a before and after image,
Így nézett ki előtte és így utána,
06:08
but you don't read the image on the screen like that.
de nem ilyen formában olvassuk a képernyőn a képet.
06:11
You zoom in and you zoom in
Nagyítjuk és nagyítjuk
06:14
and you zoom in and you zoom in,
és nagyítjuk és nagyítjuk,
06:17
and you can just read it now.
és most már olvashatjuk.
06:21
(Applause)
(Taps)
06:23
If you process the same two images in a different way,
Ha ezt a két képet másmilyen módon kezeljük,
06:29
you can actually get rid of the prayer book text.
akkor tényleg megszabadulhatunk az imakönyv szövegétől.
06:33
And this is terribly important,
És ez iszonyű fontos,
06:35
because the diagrams in the manuscript
mert a kéziratban lévő ábrák
06:36
are the unique source for the diagrams
az egyetlen forrás arra, hogy
06:39
that Archimedes drew in the sand in the fourth century B.C.
mit rajzolt Arkhimédész a Kr.e. 4.században a homokba.
06:42
And there we are, I can give them to you.
És ime, itt van, meg tudom mutatni Önöknek.
06:44
With this kind of imaging --
Az ilyen letapogatással --
06:47
this kind of infrared, ultraviolet, invisible light imaging --
az ilyen infravörös, ultraibolya, láthatatlan fénnyel történő szkenneléssel --
06:50
we were never going to image through the gold ground forgeries.
sosem lettünk volna képesek szkennelni az arany színű hamisítványokon keresztül.
06:53
How were we going to do that?
Akkor hogyan csináltuk mégis?
06:55
Well we took the manuscript,
Fogtuk a kéziratot,
06:57
and we decided to image it in X-ray fluorescence imaging.
és eldöntöttük, hogy fluoreszkáló röntgen sugárral szkenneljük.
06:59
So an X-ray comes in in the diagram on the left
Az ábrán a röntgensugár balról jön
07:03
and it knocks out an electron from the inner shell of an atom.
és az atom belső héjáról kiüt egy elektront.
07:06
And that electron disappears.
És az elektron eltűnik.
07:10
And as it disappears, an electron from a shell farther out
És ahogyan eltűnik, egy másik elektron egy távolabbi héjról
07:12
jumps in and takes its place.
a helyébe lép.
07:16
And when it takes its place,
És ahogyan elfoglalja a helyét,
07:18
it sheds electromagnetic radiation.
elektromágneses sugárzást bocsát ki.
07:20
It sheds an X-ray.
Röntgensugarat bocsát ki.
07:22
And this X-ray is specific in its wavelength
A röntgensugár hullámhossza jellemző
07:24
to the atom that it hits.
arra az atomra, amelybe beleütközik.
07:27
And what we wanted to get
Ami minket érdekelt,
07:28
was the iron.
az a vas volt.
07:31
Because the ink was written in iron.
Mivelhogy a tinta vastartalmú volt.
07:32
And if we can map
Ha fel tudjuk térképezni,
07:34
where this X-ray that comes out, where it comes from,
hogy honnan jön a röntgensugár,
07:36
we can map all the iron on the page,
pontosan meghatározhatjuk az összes vas helyét az oldalon
07:38
then theoretically we can read the image.
és elvileg el tudjuk olvasni a képet.
07:41
The thing is that you need a very powerful light source to do this.
Az a helyzet, hogy ehhez borzasztó erős fényforrás szükséges.
07:43
So we took it to the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
Így hát elvittük a Kaliforniába, a
07:47
in California,
Stanford Synchroton Radiation Laboratory-ba,
07:51
which is a particle accelerator.
ami egy részecskegyorsító.
07:52
Electrons go around one way,
Elektronok mennek az egyik irányba,
07:54
positrons go around the other.
pozitronok a másik irányba.
07:56
They meet in the middle,
Középen találkoznak,
07:57
and they create subatomic particles
és létrehoznak egy szubatomi részecskét,
07:59
like the charm quark and the tau lepton.
olyasmit, mint az a c-kvark vagy a tau-lepton.
08:01
Now we weren't actually going to put Archimedes in that beam.
De nem akartuk Arkhimédészt valóban kitenni ennek a sugárzásnak.
08:03
But as the electrons go round at the speed of light,
Ahogy az elektronok fénysebességgel keringenek,
08:06
they shed X-rays.
röntgensugarat bocsátanak ki.
08:10
And this is the most powerful light source in the solar system.
És ez a legnagyobb energiájú fény a Naprendszerben.
08:11
This is called synchrotron radiation,
Ezt nevezik szinkrotron-sugárzásnak
08:14
and it's normally used to look at things
és normál esetben arra használják, hogy olyan dolgokat
08:16
like proteins and that sort of thing.
vizsgáljanak vele, mint a fehérjék, meg hasonlók.
08:17
But we wanted it to look at atoms, at iron atoms,
De mi atomokat akartunk látni vele, vasatomotokat,
08:19
so that we could read the page from before and after.
mert így el tudtuk volna olvasni az oldal előző és későbbi állapotát.
08:23
And lo and behold, we found that we could do it.
És láss csodát, kiderült, hogy meg tudjuk tenni.
08:26
It took about 17 minutes to do a single page.
Egyetlen oldal 17 percig tartott.
08:28
So what did we discover?
És mit fedeztünk így fel?
08:32
Well one of the unique texts in Archimedes
Arkhimédész egyik egyedülálló szövegét,
08:34
is called "The Stomachion."
amit "Stomachion"-nak hívnak.
08:37
And this didn't exist in Codices A and B.
Ez nincs benne sem az A, sem a B kódexben.
08:38
And we knew that it involved this square.
És azt találtuk, hogy van ebben egy négyzet.
08:41
And this is a perfect square,
Ez itt egy szabályos négyzet,
08:43
and it's divided into 14 bits.
14 részre felosztva.
08:45
But no one knew what Archimedes was doing with these 14 bits.
Senki nem tudta, mit kezdett Arkhimédész ezzel a 14 résszel.
08:47
And now we think we know.
Azt hiszem, most már tudjuk.
08:50
He was trying to work out
Megpróbálta kiszámolni,
08:52
how many ways you can recombine those 14 bits
hányféleképp lehet összeilleszteni a 14 részt úgy,
08:54
and still make a perfect square.
hogy újra szabályos négyszöget kapjunk..
08:56
Anyone want to guess the answer?
Van valaki, aki megtippeli az eredményt?
08:59
It's 17,152 divided into 536 families.
17 152, amelyek 536 típusba tartoznak.
09:02
And the important point about this
Nagyon lényeges ezzel kapcsolatban,
09:07
is that it's the earliest study in combinatorics in mathematics.
hogy ez a legkorábbi kombinatorikai vizsgálat a matematikában.
09:10
And combinatorics is a wonderful and interesting branch of mathematics.
A kombinatorika egy csodálatos és nagyon érdekes ága a matematikának.
09:14
The really astonishing thing though about this manuscript
Igen meglepő dolog a kézirattal kapcsolatban,
09:17
is that we looked at the other manuscripts
hogy megnéztük a többi kéziratot is,
09:21
that the palimpsester had made,
amikből palimpszeszt készült,
09:23
the scribe had made his book out of,
amiket a kódexmásoló a könyvéhez felhasznált,
09:24
and one of them was a manuscript containing text by Hyperides.
az egyik egy Hüpereidész-kézirat volt.
09:27
Now Hyperides was an Athenian orator from the fourth century B.C.
Hüpereidész athéni szónok volt a Kr.e 4. században,
09:30
He was an exact contemporary of Demosthenes.
Démoszthenész kortársa.
09:34
And in 338 B.C. he and Demosthenes together
Kr. e. 338-ban Démoszthenésszel együtt
09:37
decided that they wanted to stand up
elhatározták, hogy szembeszállnak
09:41
to the military might of Philip of Macedon.
a makedón Fülöp katonai erejével.
09:43
So Athens and Thebes went out to fight Philip of Macedon.
Így az athéniak és thébaiak harcba mentek Fülöp ellen.
09:45
This was a bad idea,
Ez rossz ötlet volt,
09:48
because Philip of Macedon had a son called Alexander the Great,
mert Fülöpnek volt egy fia, akit Nagy Sándornak hívtak
09:50
and they lost the battle of Chaeronea.
és így elvesztették a khairóneai csatát.
09:53
Alexander the Great went on to conquer the known world;
Nagy Sándor ezután meghódította az akkor ismert világot;
09:55
Hyperides found himself on trial for treason.
Hüperidész pedig a törvényszék előtt találta magát árulás vádjával.
09:58
And this is the speech that he gave when he was on trial --
És ez a tárgyaláson elmondott védőbeszéde --
10:01
and it's a great speech:
valóban remek szöveg:
10:04
"Best of all," he says, "is to win.
"Nyerni a legjobb" -- mondta.
10:06
But if you can't win,
"De ha nyerni nem tudunk, legalább
10:08
then you should fight for a noble cause,
nemes ügyért harcoljunk,
10:10
because then you'll be remembered.
mert akkor fennmaradad az emlékezetünk.
10:12
Consider the Spartans.
Gondoljunk csak a spártaikakra.
10:13
They won enumerable victories,
Számtalan győzelmet arattak,
10:15
but no one remembers what they are
de senki nem emlékszik rájuk,
10:17
because they were all fought for selfish ends.
mert mindegyiket önző célért vívták.
10:18
The one battle that the Spartans fought that everybody remembers
A spártaiak egyetlen olyan csatája, amire mindenki emlékszik
10:21
is the the battle of Thermopylae
a thermopülai csata volt,
10:24
where they were butchered to a man,
ahol egyetlen ember híján mindannyian elestek,
10:26
but fought for the freedom of Greece."
de a görög szabadságért harcoltak."
10:28
It was such a great speech
Olyan nagy beszéd volt,
10:30
that the Athenian law courts let him off.
hogy az athéni törvényszék elengedte.
10:32
He lived for another 10 years,
Tíz évet élt még,
10:36
then the Macedonian faction caught up with him.
míg a makedónok utolérték.
10:38
They cut out his tongue in mockery of his oratory,
Kivágták a nyelvét, hogy csúfot űzzenek a szónoki képességéből,
10:41
and no one knows what they did with his body.
hogy testével mi lett, senki nem tudja.
10:43
So this is the discovery of a lost voice from antiquity,
Ez tehát egy elveszett hang az ókorból, újra felfedezve,
10:47
speaking to us, not from the grave,
hozzánk szól, de nem a sírból,
10:50
because his grave doesn't exist,
amely nem létezik,
10:52
but from the Athenian law courts.
hanem az athéni törvényszékről.
10:53
Now I should say at this point
Itt el kell, hogy mondjam,
10:55
that normally when you're looking
hogy normál körülmények között, ha egy olyan középkori
10:57
at medieval manuscripts that have been scraped off,
kéziratot nézünk, amit levakartak,
10:59
you don't find unique texts.
akkor általában nem találunk addig ismeretlen szöveget.
11:01
And to find two in one manuscript is really something.
Nyomban kettőt is találni egy kéziratban, az már tényleg valami.
11:03
To find three is completely weird.
Hármat találni egészen hátborzongató.
11:06
And we found three.
És mi hármat találtunk.
11:09
Aristotle's "Categories"
Arisztotelész "Kategóriák"-ja
11:11
is one of the foundational texts of Western philosophy.
a nyugati filozófia egyik alapműve.
11:12
And we found a third century A.D. commentary on it,
És mi találtunk hozzá egy kommentárt a Kr.u. harmadik századból,
11:15
possibly by Galen and probably by Porphyry.
lehet, hogy Galénosztól, de inkább Porphüriosztól.
11:19
Now all this data that we collected,
Az összes adatot, amit gyűjtöttünk,
11:22
all the images, all the raw images,
az összes képet, az összes feldolgozatlan képet,
11:24
all the transcriptions that we made and that sort of thing
az összes átírást, amit csináltunk, szóval mindent
11:27
have been put online under a Creative Commons license
a Creative Commons licensz alatt publikáltunk:
11:29
for anyone to use for any commercial purpose.
mindenki számára elérhetően, bármilyen üzleti célú felhasználásra.
11:33
(Applause)
(Taps)
11:36
Why did the owner of the manuscript do this?
Hogy miért tette ezt a kézirat tulajdonosa?
11:42
He did this because he understands data as well as books.
Azért, mert megértette, hogy mire valók az adatok és mire a könyvek.
11:45
Now the thing to do with books,
A könyveket --
11:49
if you want to ensure their long-term utility,
ha biztosítani akarjuk, hogy hosszú ideig fennmaradjanak --
11:51
is to hide them away in closets
el kell zárni egy szekrénybe és csak
11:53
and let very few people look at them.
nagyon kevés embernek szabad megengedni, hogy hozzáférjenek.
11:55
The thing to do with data, if you want it to survive,
Az adatokat viszont, ha azt akarjuk, hogy fennmaradjanak,
11:57
is to let it out and have everybody have it
nyilvánossá kell tegyük, hogy bárki használhassa őket,
11:59
with as little control on that data as possible.
olyan széles körben, amennyire csak lehetséges.
12:02
And that's what he did.
És ezt tette.
12:05
And institutions can learn from this.
És ebből tanulhatnak az intézmények.
12:07
Because institutions at the moment
Mert jelenleg az intézmények
12:10
confine their data with copyright restrictions and that sort of thing.
féltékenyen őrzik adataikat szerzői jogokkal és más hasonló dolgokkal.
12:13
And if you want to look at medieval manuscripts on the Web,
És ha középkori kéziratokat akarunk nézegetni az interneten,
12:16
at the moment you have to go to the National Library of Y's site
akkor jelenleg valamelyik nemzeti
12:18
or the University Library of X's site,
vagy egyetemi könyvtár honlapját kell megkeressük,
12:21
which is about the most boring way
ami nagyjából a legunalmasabb módja
12:24
in which you can deal with digital data.
annak, hogy digitális adatokkal foglalkozzunk.
12:26
What you want to do is to aggregate it all together.
Azt szeretnénk, hogy ezeket összegyűjtsük mind egy helyre.
12:28
Because the Web of the ancient manuscripts of the future
Mert a jövő régi kéziratainak hálózatát
12:31
isn't going to be built by institutions.
nem az intézmények fogják megépíteni.
12:34
It's going to be built by users,
Azt a felhasználók fogják létrehozni,
12:36
by people who get this data together,
azok az emberek, akik összehozzák ezeket az adatokat,
12:39
by people who want to aggregate all sorts of maps
akik egyben akarnak látni mindenfajta téképet,
12:41
from wherever they come from,
függetlenül attól, hogy honnan származik,
12:44
all sorts of medieval romances
mindenféle középkori lovagregényt
12:46
from wherever they come from,
bárhonnan is jön,
12:48
people who just want to curate their own glorious selection
azok az emberek, akik csupán gondját akarják viselni
12:49
of beautiful things.
gyönyörű dolgok saját tündöklő gyűjteményének.
12:53
And that is the future of the Web.
És ez a világháló jövője.
12:55
And it's an attractive and beautiful future,
És ez nagyon vonzó és szép jövő
12:56
if only we can make it happen.
ha valóban meg tudjuk valósítani.
13:00
Now we at the Walters Art Museum have followed this example,
A Walter Art Museum-ban ezt a példát követtük,
13:01
and we have put up all our manuscripts on the Web
és feltettük az összes kéziratunkat az internetre,
13:04
for people to enjoy --
hogy élvezzék az emberek --
13:08
all the raw data, all the descriptions, all the metadata.
az összes nyers adatot, az összes leírást és az összes metaadatot,
13:09
under a Creative Commons license.
a Creative Commons licensz alatt.
13:12
Now the Walters Art Museum is a small museum
A Walters Art Museum ugyan csak egy kis múzeum
13:15
and it has beautiful manuscripts,
aminek gyönyörű kéziratai vannak,
13:16
but the data is fantastic.
de az adatok fantasztikusak.
13:18
And the result of this
És a munkánk eredménye,
13:20
is that if you do a Google search on images right now
hogy ha képekre keresünk a Google-lal,
13:22
and you type in "Illuminated manuscript Koran" for example,
és begépeljük például, hogy "Illuminated manuscript Koran [Korán illusztrált kézirat]",
13:25
24 of the 28 images you'll find come from my institution.
akkor a 28 találatból 24 a mi intézményünkből lesz.
13:28
(Applause)
(Taps)
13:32
Now, let's think about this for a minute.
Gondolkodjunk el ezen egy percet.
13:38
What's in it for the institution?
Mit jelent ez az intézménynek?
13:43
There are all sorts of things that are in it for the institution.
Vannak mindenféle szempontok ezzel kapcsolatban az intézmény számára.
13:45
You can talk about the Humanities and that sort of thing,
Beszélhetünk itt a bölcsészetről, meg hasonlókról,
13:48
but let's talk about selfish things.
de beszéljünk most önző dolgokról.
13:50
Because what's really in it for the institution is this:
Mert ami valóban hozadéka ennek az intézet számára, az a következő:
13:52
Now why do people go to the Louvre?
Miért mennek az emberek a Louvre-ba?
13:56
They go to see the Mona Lisa.
Hogy megnézzék a Mona Lisa-t.
13:59
Why do they go to see the Mona Lisa?
Miért mennek megnézni a Mona Lisa-t?
14:02
Because they already know what she looks like.
Mert már tudják, hogy milyen.
14:05
And they know what she looks like
Tudják, hogyan néz ki,
14:07
because they've seen pictures of her absolutely everywhere.
hiszen szinte mindenütt látni róla képeket.
14:09
Now, there is no need
Tehát semmi szükség
14:14
for these restrictions at all.
az ilyen korlátozásokra.
14:18
And I think that institutions should stand up
És úgy gondolom, az intézeteknek ki kéne állni bátran
14:21
and release all their data under unrestricted licenses,
és kibocsátani minden adatukat korlátozás nélküli licenszek alatt.
14:23
and it would be a great benefit to everybody.
Ennek óriási előnye lenne mindenki számára.
14:26
Why don't we just let everybody have access to this data
Vajon miért nem engedjük meg, hogy bárki hozzáférhessen
ezekhez az adatokhoz
14:28
and curate their own collection
és maga gondozhassa a régi tudományok
14:31
of ancient knowledge and wonderful and beautiful things
és más csodálatos, gyönyörűséges dolgok saját gyűjteményét,
14:34
and increase the beauty and the cultural significance
növelve ezzel az internet kultúrális jelentőségét
14:36
of the Internet.
és szépségét?
14:39
Thank you very much indeed.
Igazán nagyon köszönöm.
14:40
(Applause)
(Taps)
14:42
Translated by Maria Ruzsane Cseresnyes
Reviewed by Zsófia Farsang

▲Back to top

About the speaker:

William Noel - Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet.

Why you should listen

William Noel is the Curator of Manuscripts and Rare Books at the Walters Art Museum. But for someone who spends the majority of his time analyzing ancient and medieval artifacts, he also embraces social media and stresses its value even for the oldest, most established academic and cultural institutions. Noel believes passionately that institutions should free their digital data.

Since 1999 Noel has spearheaded the conservation of a manuscript known as the Archimedes Palimpsest. The palimpsest is a unique Byzantine prayer book made up of parchments which contain hidden writings from three original previously-unknown texts: treatises written by Archimedes; works by the 4th-century B.C. Attic Orator Hyperides; and 3rd-century commentary on Aristotle’s Categories, by an unknown author. Using a powerful particle accelerator Noel and his team were able to uncover the hidden texts and publish all their images and findings on the Internet, available to anyone for free under a Creative Commons license.

Noel currently lives in Baltimore, Maryland, where he curates at the Walters, working to ensure that the public has free digital access to his collection.

Read more about William Noel in the TED Blog Q&A >>

More profile about the speaker
William Noel | Speaker | TED.com