English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSummit

William Noel: Revealing the lost codex of Archimedes

William Noel: De verloren codex van Archimedes aan het licht brengen

Filmed
Views 957,156

Hoe lees je een tweeduizend jaar oud manuscript dat is uitgewist, in stukken gesneden, overschreven en overschilderd? Met een krachtige deeltjesversneller, natuurlijk! William Noël, curator van oude boeken, vertelt het fascinerende verhaal achter de Archimedespalimpsest, een Byzantijns gebedenboek met voorheen onbekende originele geschriften van de oude Griekse wiskundige Archimedes en anderen.

- Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet. Full bio

The great texts of the ancient world
De grote teksten van de oude wereld
00:16
don't survive to us in their original form.
bereiken ons niet in hun oorspronkelijke vorm.
00:18
They survive because medieval scribes copied them
Ze overleven omdat middeleeuwse schrijvers ze kopieerden
00:22
and copied them and copied them.
en kopieerden en kopieerden.
00:25
And so it is with Archimedes,
Zo ging het ook met Archimedes,
00:27
the great Greek mathematician.
de grote Griekse wiskundige.
00:30
Everything we know about Archimedes as a mathematician
Alles wat we over Archimedes weten als wiskundige
00:32
we know about because of just three books,
weten we uit slechts drie boeken.
00:35
and they're called A, B and C.
Ze heten A, B en C.
00:37
And A was lost by an Italian humanist in 1564.
A ging verloren door een Italiaanse humanist in 1564.
00:39
And B was last heard of in the Pope's Library
Van B is voor het laatst iets vernomen in 1311 in de bibliotheek van de paus in Viterbo,
00:44
about a hundred miles north of Rome in Viterbo in 1311.
ongeveer honderdvijftig kilometer ten noorden van Rome.
00:47
Now Codex C was only discovered in 1906,
Codex C werd pas ontdekt in 1906
00:53
and it landed on my desk in Baltimore
en belandde op mijn bureau in Baltimore
00:57
on the 19th of January, 1999.
op 19 januari 1999.
01:00
And this is Codex C here.
Hier is Codex C.
01:04
Now Codex C is actually buried in this book.
Eigenlijk zit Codex C begraven in dit boek.
01:06
It's buried treasure.
Een begraven schat.
01:11
Because this book is actually a prayer book.
Dit boek is eigenlijk een gebedenboek.
01:13
It was finished by a guy called Johannes Myrones
Ene Johannes Myrones legde er
01:15
on the 14th of April, 1229.
op 14 april 1229 de laatste hand aan.
01:18
And to make his prayer book he used parchment.
Voor zijn gebedenboek gebruikte hij perkament.
01:22
But he didn't use new parchment,
Maar geen nieuw perkament.
01:24
he used parchment recycled from earlier manuscripts,
Hij haalde perkament uit eerdere manuscripten,
01:27
and there were seven of them.
een zevental.
01:30
And Archimedes Codex C was just one of those seven.
Archimedes Codex C was gewoon een van die zeven.
01:32
He took apart the Archimedes manuscript and the other seven manuscripts.
Hij haalde het Archimedesmanuscript en de andere zeven manuscripten uit elkaar.
01:35
He erased all of their texts,
Hij wiste al hun teksten,
01:41
and then he cut the sheets down in the middle,
en sneed de vellen doormidden,
01:44
he shuffled them up,
mengde ze door elkaar,
01:46
and he rotated them 90 degrees,
draaide ze 90 graden
01:49
and he wrote prayers on top of these books.
en overschreef ze met gebeden.
01:50
And essentially these seven manuscripts
Daardoor waren deze zeven manuscripten
01:53
disappeared for 700 years, and we have a prayer book.
700 jaar lang onvindbaar en hadden we een gebedenboek.
01:54
The prayer book was discovered by this guy,
Het gebedenboek werd in 1906 ontdekt door deze man,
01:59
Johan Ludvig Heiberg, in 1906.
Johan Ludvig Heiberg.
02:02
And with just a magnifying glass,
Met niet meer dan een vergrootglas,
02:05
he transcribed as much of the text as he could.
schreef hij zoveel van de tekst over als hij kon.
02:06
And the thing is that he found two texts in this manuscript
Feit is dat hij in dit handschrift
02:09
that were unique texts.
twee unieke teksten vond.
02:12
They weren't in A and B at all;
Ze zaten helemaal niet in A of B.
02:14
they were completely new texts by Archimedes,
Het waren compleet nieuwe teksten van Archimedes.
02:15
and they were called "The Method" and "The Stomachion."
Ze werden "De methode" en "Het stomachion" genoemd.
02:17
And it became a world famous manuscript.
Het manuscript werd wereldberoemd.
02:20
Now it should be clear by now
Het zal jullie nu wel duidelijk zijn
02:23
that this book is in bad condition.
dat dit boek in slechte staat is.
02:24
It got in worse condition in the 20th century
Het werd in de 20e eeuw nog slechter
02:27
after Heiberg saw it.
nadat Heiberg het bestudeerde.
02:31
Forgeries were painted over it,
Vervalsingen werden er over heen geschilderd
02:32
and it suffered very badly from mold.
en het had zeer te lijden van schimmels.
02:34
This book is the definition of a write-off.
Dit boek is de definitie van een afschrijving.
02:37
It's the sort of book
Het is het soort boek
02:41
that you thought would be in an institution.
dat je in een museum zou verwachten.
02:42
But it's not in an institution,
Maar het ligt niet in een museum.
02:45
it was bought by a private owner in 1998.
Het werd in 1998 door een particuliere eigenaar gekocht.
02:47
Why did he buy this book?
Waarom kocht hij dit boek?
02:52
Because he wanted to make that which was fragile safe.
Omdat hij wat kwetsbaar was, wilde veiligstellen.
02:54
He wanted to make that which was unique ubiquitous.
Hij wilde wat uniek was, alomtegenwoordig maken.
02:57
He wanted to make that which was expensive free.
Hij wilde wat duur was, gratis maken.
03:00
And he wanted to do this as a matter of principle.
Hij wilde dit doen om principiële redenen.
03:05
Because not many people are really going to read Archimedes in ancient Greek,
Veel mensen gaan Archimedes echt niet lezen in het Oud-Grieks,
03:08
but they should have the chance to do it.
maar ze moeten wel de kans krijgen.
03:13
So he gathered around himself the friends of Archimedes,
Hij verzamelde de vrienden van Archimedes om zich heen
03:15
and he promised to pay for all the work.
en beloofde hen te betalen voor al het werk.
03:19
And it was an expensive job,
Er ging veel geld aan op
03:21
but actually it wouldn't be as much as you think
maar minder dan je zou denken
03:23
because these people, they didn't come from money,
omdat deze mensen niet kwamen voor het geld,
03:26
they came from Archimedes.
maar voor Archimedes.
03:28
And they came from all sorts of different backgrounds.
Ze kwamen uit allerlei verschillende achtergronden.
03:30
They came from particle physics,
Uit de deeltjesfysica,
03:32
they came from classical philology,
uit de klassieke filologie,
03:34
they came from book conservation,
specialisten in het restaureren van boeken,
03:36
they came from ancient mathematics,
geïnteresseerden in oude wiskunde,
03:37
they came from data management,
uit het datamanagement,
03:40
they came from scientific imaging and program management.
uit de wetenschappelijke beeldvorming en programmamanagement.
03:42
And they got together to work on this manuscript.
Ze kwamen bij elkaar om te werken aan dit manuscript.
03:45
The first problem was a conservation problem.
Het eerste probleem was een probleem van conservering.
03:48
And this is the sort of thing that we had to deal with:
Met dit soort dingen kregen we te maken:
03:52
There was glue on the spine of the book.
er zat lijm op de rug van het boek.
03:55
And if you look at this photograph carefully,
Als je aandachtig kijkt naar deze foto
03:57
the bottom half of this is rather brown.
dan zie je dat de onderste helft ervan eerder bruin is.
03:59
And that glue is hide glue.
Dat is huidenlijm.
04:01
Now if you're a conservator,
Als je conservator bent,
04:03
you can take off this glue reasonably easily.
kun je deze lijm redelijk gemakkelijk verwijderen.
04:04
The top half is Elmer's wood glue.
De bovenste helft is Elmer's houtlijm.
04:06
It's polyvinyl acetate emulsion
Het is een polyvinylacetaatemulsie
04:09
that doesn't dissolve in water once it's dry.
die eens opgedroogd niet meer in water oplost.
04:12
And it's much tougher than the parchment that it was written on.
Deze lijm is veel harder dan het perkament waarop hij is aangebracht.
04:14
And so before we could start imaging Archimedes,
Voordat we konden beginnen met het in beeld brengen van Archimedes,
04:17
we had to take this book apart.
moesten we dit boek uit elkaar halen.
04:21
So it took four years to take apart.
Dat duurde vier jaar.
04:22
And this is a rare action shot, ladies and gentlemen.
Dit is een zeldzame actiefoto van die gebeurtenis, dames en heren.
04:25
(Laughter)
(Gelach)
04:29
Another thing is that we had to get rid of all the wax,
Ook moesten we alle was zien kwijt te raken,
04:31
because this was used in the liturgical services
want dit boek werd gebruikt bij liturgische diensten
04:36
of the Greek Orthodox Church
van de Grieks-orthodoxe Kerk
04:38
and they'd used candle wax.
en daar gebruikten ze kaarsvet.
04:40
And the candle wax was dirty,
Dat kaarsvet was vuil.
04:41
and we couldn't image through the wax.
Daar konden we niet doorheen kijken.
04:43
So very carefully we had to mechanically scrape off all the wax.
Dus heel voorzichtig moesten we al de was mechanisch afschrapen.
04:44
It's hard to tell you exactly
Het is moeilijk om precies te vertellen
04:47
how bad this condition of this book is,
hoe slecht de toestand van dit boek is,
04:49
but it came out in little bits very often.
maar vaak viel een blad in kleine stukjes uit elkaar.
04:52
And normally in a book, you wouldn't worry about the little bits,
Normaal gesproken zou je je geen zorgen maken over die kleine stukjes,
04:55
but these little bits might contain unique Archimedes text.
maar deze kleine stukjes konden unieke Archimedestekst bevatten.
04:57
So, tiny fragments
Die kleine fragmenten
05:00
we actually managed to put back in the right place.
konden we terugzetten op de juiste plaats.
05:02
Then, having done that, we started to image the manuscript.
Daarna zijn we begonnen met het in beeld brengen van de manuscript.
05:07
And we imaged the manuscript
We hebben het manuscript
05:11
in 14 different wavebands of light.
in 14 verschillende golflengtes van licht afgebeeld.
05:12
Because if you look at something in different wavebands of light,
Want als je naar iets kijkt in de verschillende golflengtes van licht
05:14
you see different things.
zie je verschillende dingen.
05:18
And here is an image of a page
Hier een afbeelding van een pagina
05:19
imaged in 14 different wavebands of light.
afgebeeld in 14 verschillende golflengtes van licht.
05:21
But none of them worked.
Maar geen van hen werkte.
05:24
So what we did was we processed the images together,
We verwerkten de beelden tesamen
05:26
and we put two images into one blank screen.
en brachten twee afbeeldingen samen in een leeg scherm.
05:30
And here are two different images of the Archimedes manuscript.
Hier twee verschillende beelden van het Archimedesmanuscript.
05:33
And the image on the left
Het beeld aan de linkerkant
05:36
is the normal red image.
is de normale rode afbeelding.
05:38
And the image on the right is an ultraviolet image.
Het beeld aan de rechterkant is een ultraviolet afbeelding.
05:39
And in the image on the right
Op de afbeelding rechts
05:41
you might be able to see some of the Archimedes writing.
kan je misschien een deel van de Archimedestekst zien.
05:42
If you merge them together into one digital canvas,
Voeg je ze samen tot een digitaal canvas,
05:45
the parchment is bright in both images
dan wordt het perkament helder in beide beelden,
05:48
and it comes out bright.
veel duidelijker.
05:51
The prayer book is dark in both images
Het gebedenboek is donker in beide beelden
05:53
and it comes out dark.
en de tekst is donker.
05:56
The Archimedes text is dark in one image and bright in another.
De Archimedestekst is donker in een beeld en helder in het andere.
05:57
And it'll come out dark but red,
Het zal donkerrood zijn
06:01
and then you can start to read it rather clearly.
en dan kun je beginnen om het tamelijk duidelijk te lezen.
06:03
And that's what it looks like.
Zo ziet het eruit.
06:05
Now that's a before and after image,
Dat is een voor- en na-beeld,
06:08
but you don't read the image on the screen like that.
maar je hoeft de afbeelding zo niet op het scherm te lezen.
06:11
You zoom in and you zoom in
Je kan inzoomen en inzoomen
06:14
and you zoom in and you zoom in,
en inzoomen en inzoomen,
06:17
and you can just read it now.
en je kunt het nu gewoon lezen.
06:21
(Applause)
(Applaus)
06:23
If you process the same two images in a different way,
Als je dezelfde twee beelden op een andere manier verwerkt,
06:29
you can actually get rid of the prayer book text.
zie je de gebedenboektekst zelfs niet meer.
06:33
And this is terribly important,
Dat is verschrikkelijk belangrijk,
06:35
because the diagrams in the manuscript
omdat de diagrammen in het manuscript
06:36
are the unique source for the diagrams
de enige bron zijn van de diagrammen
06:39
that Archimedes drew in the sand in the fourth century B.C.
die Archimedes in het zand tekende in de vierde eeuw voor Christus.
06:42
And there we are, I can give them to you.
Daar zijn ze dan, ik kan ze jullie geven.
06:44
With this kind of imaging --
Met dit soort beeldvorming -
06:47
this kind of infrared, ultraviolet, invisible light imaging --
met infrarood, ultraviolet en zichtbaar licht -
06:50
we were never going to image through the gold ground forgeries.
geraakten we nooit door de gouden vervalsingen op de achtergrond.
06:53
How were we going to do that?
Hoe gingen we dat klaarspelen?
06:55
Well we took the manuscript,
We hebben het manuscript afgebeeld
06:57
and we decided to image it in X-ray fluorescence imaging.
middels X-stralen-fluorescentie.
06:59
So an X-ray comes in in the diagram on the left
De tekening links toont hoe een X-straal-foton
07:03
and it knocks out an electron from the inner shell of an atom.
een elektron uit de binnenste schil van een atoom verjaagt.
07:06
And that electron disappears.
Dat elektron verdwijnt.
07:10
And as it disappears, an electron from a shell farther out
Daarna springt een elektron uit een schil verder naar buiten
07:12
jumps in and takes its place.
naar binnen en neemt zijn plaats in.
07:16
And when it takes its place,
Bij dat gebeuren
07:18
it sheds electromagnetic radiation.
wordt elektromagnetische straling uitgezonden.
07:20
It sheds an X-ray.
Een X-straal.
07:22
And this X-ray is specific in its wavelength
De golflengte van deze X-straal is specifiek
07:24
to the atom that it hits.
voor het soort atoom dat ze uitzendt.
07:27
And what we wanted to get
Wij wilden ijzer
07:28
was the iron.
te zien krijgen.
07:31
Because the ink was written in iron.
Omdat de gebruikte inkt ijzer bevatte.
07:32
And if we can map
Als we in kaart kunnen brengen
07:34
where this X-ray that comes out, where it comes from,
waar deze X-straal vandaan komt,
07:36
we can map all the iron on the page,
kunnen we al het ijzer op de pagina in kaart brengen
07:38
then theoretically we can read the image.
en in principe het beeld lezen.
07:41
The thing is that you need a very powerful light source to do this.
Maar daar heb je een zeer krachtige lichtbron voor nodig.
07:43
So we took it to the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
We namen we het mee naar het Stanford Synchrotron Stralingslaboratorium
07:47
in California,
in Californië.
07:51
which is a particle accelerator.
Dat is een deeltjesversneller.
07:52
Electrons go around one way,
Elektronen draaien in de ene richting,
07:54
positrons go around the other.
positronen in de andere.
07:56
They meet in the middle,
Ze ontmoeten elkaar in het midden,
07:57
and they create subatomic particles
en creëren subatomaire deeltjes
07:59
like the charm quark and the tau lepton.
zoals het charm-quark en het tau-lepton.
08:01
Now we weren't actually going to put Archimedes in that beam.
In die bundel gingen we Archimedes niet steken.
08:03
But as the electrons go round at the speed of light,
Maar als elektronen rondgaan tegen bijna de snelheid van het licht,
08:06
they shed X-rays.
geven ze X-stralen af.
08:10
And this is the most powerful light source in the solar system.
Dit is de krachtigste lichtbron in het zonnestelsel.
08:11
This is called synchrotron radiation,
Het wordt synchrotronstraling genoemd
08:14
and it's normally used to look at things
en het wordt normaal gebruikt om te kijken naar dingen
08:16
like proteins and that sort of thing.
zoals eiwitten en dat soort dingen.
08:17
But we wanted it to look at atoms, at iron atoms,
Maar wij wilden er ijzeratomen mee vinden
08:19
so that we could read the page from before and after.
zodat we de pagina helemaal konden lezen.
08:23
And lo and behold, we found that we could do it.
En kijk, het lukte.
08:26
It took about 17 minutes to do a single page.
Het duurde ongeveer 17 minuten om een enkele pagina te doen.
08:28
So what did we discover?
Wat hebben we ontdekt?
08:32
Well one of the unique texts in Archimedes
Een van die unieke teksten van Archimedes
08:34
is called "The Stomachion."
is "Het stomachion".
08:37
And this didn't exist in Codices A and B.
Die kwam niet voor in Codices A en B.
08:38
And we knew that it involved this square.
We wisten dat het om dit vierkant ging.
08:41
And this is a perfect square,
Een perfect vierkant
08:43
and it's divided into 14 bits.
en het is verdeeld in 14 stukjes.
08:45
But no one knew what Archimedes was doing with these 14 bits.
Maar niemand wist wat Archimedes aan het doen was met deze 14 stukjes.
08:47
And now we think we know.
En nu we denken we het te weten.
08:50
He was trying to work out
Hij probeerde uit te werken
08:52
how many ways you can recombine those 14 bits
op hoeveel manieren je die 14 stukjes kon hercombineren
08:54
and still make a perfect square.
tot nog steeds een perfect vierkant.
08:56
Anyone want to guess the answer?
Wil iemand het antwoord raden?
08:59
It's 17,152 divided into 536 families.
17.152 verdeeld in 536 families.
09:02
And the important point about this
Het belangrijke hieraan is
09:07
is that it's the earliest study in combinatorics in mathematics.
dat het de eerste studie in de combinatoriek in de wiskunde is.
09:10
And combinatorics is a wonderful and interesting branch of mathematics.
De combinatoriek is een prachtige en interessante tak van de wiskunde.
09:14
The really astonishing thing though about this manuscript
Echt verbazingwekkend aan dit manuscript is
09:17
is that we looked at the other manuscripts
dat we ook keken naar de andere manuscripten
09:21
that the palimpsester had made,
waar de palimpsester,
09:23
the scribe had made his book out of,
de kopiïst, zijn boek van had gemaakt.
09:24
and one of them was a manuscript containing text by Hyperides.
Een ervan was een manuscript met daarin tekst van Hyperides.
09:27
Now Hyperides was an Athenian orator from the fourth century B.C.
Hyperides een Atheense redenaar uit de vierde eeuw voor Christus.
09:30
He was an exact contemporary of Demosthenes.
Hij was een exacte tijdgenoot van Demosthenes.
09:34
And in 338 B.C. he and Demosthenes together
In 338 voor Christus besloten hij en Demosthenes samen
09:37
decided that they wanted to stand up
om op te staan
09:41
to the military might of Philip of Macedon.
tegen de militaire macht van Philippus van Macedonië.
09:43
So Athens and Thebes went out to fight Philip of Macedon.
Athene en Thebe trokken er op uit om Philippus van Macedonië te bestrijden.
09:45
This was a bad idea,
Dat was een slecht idee,
09:48
because Philip of Macedon had a son called Alexander the Great,
want Philippus van Macedonië had een zoon Alexander de Grote,
09:50
and they lost the battle of Chaeronea.
en ze verloren de slag bij Chaeronea.
09:53
Alexander the Great went on to conquer the known world;
Alexander de Grote ging de toen bekende wereld te veroveren.
09:55
Hyperides found himself on trial for treason.
En Hyperides stond terecht wegens verraad.
09:58
And this is the speech that he gave when he was on trial --
Dit is de toespraak die hij gaf op zijn proces.
10:01
and it's a great speech:
Het is een geweldige toespraak.
10:04
"Best of all," he says, "is to win.
"Het beste van alles," zegt hij, "is om te winnen.
10:06
But if you can't win,
Maar als je niet kan winnen,
10:08
then you should fight for a noble cause,
dan moet je vechten voor een nobele zaak,
10:10
because then you'll be remembered.
want dan zul je herinnerd worden.
10:12
Consider the Spartans.
Denk aan de Spartanen.
10:13
They won enumerable victories,
Ze wonnen een groot aantal veldslagen,
10:15
but no one remembers what they are
maar niemand herinnert zich deze
10:17
because they were all fought for selfish ends.
omdat ze allemaal gestreden werden om zelfzuchtige doeleinden.
10:18
The one battle that the Spartans fought that everybody remembers
De enige slag die de Spartanen vochten en die iedereen zich herinnert,
10:21
is the the battle of Thermopylae
is de slag van Thermopylae
10:24
where they were butchered to a man,
waar ze werden afgeslacht,
10:26
but fought for the freedom of Greece."
maar vochten voor de vrijheid van Griekenland."
10:28
It was such a great speech
Het was een geweldige redevoering
10:30
that the Athenian law courts let him off.
waardoor de Atheense rechtbank hem vrijliet.
10:32
He lived for another 10 years,
Hij leefde nog 10 jaar,
10:36
then the Macedonian faction caught up with him.
tot de Macedonische partij hem te pakken kreeg.
10:38
They cut out his tongue in mockery of his oratory,
Ze sneden zijn tong uit om te spotten met zijn welsprekendheid
10:41
and no one knows what they did with his body.
en niemand weet wat ze gedaan hebben met zijn lichaam.
10:43
So this is the discovery of a lost voice from antiquity,
Dit is de ontdekking van een verloren stem uit de oudheid,
10:47
speaking to us, not from the grave,
die tot ons spreekt, niet vanuit het graf,
10:50
because his grave doesn't exist,
omdat zijn graf niet bestaat,
10:52
but from the Athenian law courts.
maar vanuit de Atheense rechtbank.
10:53
Now I should say at this point
Ik moet zeggen
10:55
that normally when you're looking
dat als je op zoek bent
10:57
at medieval manuscripts that have been scraped off,
naar middeleeuwse handschriften die zijn afgeschraapt,
10:59
you don't find unique texts.
je meestal geen unieke teksten vindt.
11:01
And to find two in one manuscript is really something.
Er twee vinden in één handschrift is een hele belevenis.
11:03
To find three is completely weird.
En drie is helemaal vreemd.
11:06
And we found three.
Wij vonden er drie.
11:09
Aristotle's "Categories"
Aristoteles' "Categorieën"
11:11
is one of the foundational texts of Western philosophy.
is een van de fundamentele teksten van de westerse filosofie.
11:12
And we found a third century A.D. commentary on it,
We vonden er een commentaar op uit de derde eeuw na Christus,
11:15
possibly by Galen and probably by Porphyry.
mogelijk door Galenus en waarschijnlijk door Porphyrius.
11:19
Now all this data that we collected,
Al deze verzamelde gegevens,
11:22
all the images, all the raw images,
alle beelden, alle onbewerkte beelden,
11:24
all the transcriptions that we made and that sort of thing
alle transcripties die we hebben gemaakt en dat soort dingen
11:27
have been put online under a Creative Commons license
hebben we online gezet onder een Creative Commons-licentie
11:29
for anyone to use for any commercial purpose.
zodat iedereen ze kan gebruiken voor eender welk commercieel doel.
11:33
(Applause)
(Applaus)
11:36
Why did the owner of the manuscript do this?
Waarom heeft de eigenaar van het manuscript dit gedaan?
11:42
He did this because he understands data as well as books.
Hij deed dit omdat hij evengoed data als boeken begrijpt.
11:45
Now the thing to do with books,
Als je je wil verzekeren
11:49
if you want to ensure their long-term utility,
dat je op langere termijn nut hebt aan boeken,
11:51
is to hide them away in closets
dan moet je ze wegstoppen in kasten
11:53
and let very few people look at them.
en er maar heel weinig mensen in laten kijken.
11:55
The thing to do with data, if you want it to survive,
Maar als je data lang wil laten overleven,
11:57
is to let it out and have everybody have it
moet je ze voor iedereen beschikbaar stellen
11:59
with as little control on that data as possible.
met zo weinig mogelijk restricties.
12:02
And that's what he did.
Dat is wat hij deed.
12:05
And institutions can learn from this.
Instellingen kunnen hiervan leren.
12:07
Because institutions at the moment
Omdat instellingen op het moment toegang tot
12:10
confine their data with copyright restrictions and that sort of thing.
hun gegevens beperken met copyright-beperkingen en dat soort dingen.
12:13
And if you want to look at medieval manuscripts on the Web,
Als je middeleeuwse handschriften op het web wil bekijken,
12:16
at the moment you have to go to the National Library of Y's site
dan moet je nu naar de Nationale Bibliotheek van de site van Y
12:18
or the University Library of X's site,
of de Universiteitsbibliotheek van de site van X gaan.
12:21
which is about the most boring way
Dat is zowat de meest saaie manier
12:24
in which you can deal with digital data.
waarop je kunt omgaan met digitale gegevens.
12:26
What you want to do is to aggregate it all together.
Wat je echt wil, is het allemaal samenbrengen.
12:28
Because the Web of the ancient manuscripts of the future
Omdat het web van de oude manuscripten van de toekomst
12:31
isn't going to be built by institutions.
niet door instellingen zal worden opgebouwd.
12:34
It's going to be built by users,
Het zal worden gebouwd door de gebruikers,
12:36
by people who get this data together,
door mensen die deze gegevens samenbrengen,
12:39
by people who want to aggregate all sorts of maps
door mensen die allerlei kaarten
12:41
from wherever they come from,
van waar ze ook vandaan komen willen samenbrengen.
12:44
all sorts of medieval romances
Allerlei middeleeuwse romances,
12:46
from wherever they come from,
waar ze ook vandaan komen.
12:48
people who just want to curate their own glorious selection
Mensen zullen gewoon hun eigen glorieuze selectie
12:49
of beautiful things.
van mooie dingen willen beheren.
12:53
And that is the future of the Web.
Dat is de toekomst van het web.
12:55
And it's an attractive and beautiful future,
Een aantrekkelijke en mooie toekomst,
12:56
if only we can make it happen.
als we ze kunnen laten gebeuren.
13:00
Now we at the Walters Art Museum have followed this example,
Wij hebben aan het Walters Art Museum dit voorbeeld gevolgd
13:01
and we have put up all our manuscripts on the Web
en we hebben al onze manuscripten op het web gezet
13:04
for people to enjoy --
zodat mensen ervan kunnen genieten -
13:08
all the raw data, all the descriptions, all the metadata.
alle ruwe gegevens, alle beschrijvingen, alle metadata.
13:09
under a Creative Commons license.
onder een Creative Commons-licentie.
13:12
Now the Walters Art Museum is a small museum
Nu is het Walters Art Museum een klein museum
13:15
and it has beautiful manuscripts,
met mooie manuscripten,
13:16
but the data is fantastic.
maar de data zijn fantastisch.
13:18
And the result of this
Het resultaat hiervan is
13:20
is that if you do a Google search on images right now
dat als je nu een Google-zoekopdracht op afbeeldingen ingeeft
13:22
and you type in "Illuminated manuscript Koran" for example,
en je bijvoorbeeld "Illuminated manuscript Koran" intypt,
13:25
24 of the 28 images you'll find come from my institution.
24 van de 28 beelden die je vindt uit mijn instelling komen.
13:28
(Applause)
(Applaus)
13:32
Now, let's think about this for a minute.
Denk daar even over na.
13:38
What's in it for the institution?
Wat levert het op voor de instelling?
13:43
There are all sorts of things that are in it for the institution.
Allerlei dingen.
13:45
You can talk about the Humanities and that sort of thing,
Je kunt het hebben over de Geesteswetenschappen en dat soort dingen,
13:48
but let's talk about selfish things.
maar laten we het hebben over egoïstische dingen.
13:50
Because what's really in it for the institution is this:
Want er echt in zit voor de instelling is dit.
13:52
Now why do people go to the Louvre?
Waarom gaan mensen naar het Louvre?
13:56
They go to see the Mona Lisa.
Ze gaan voor de Mona Lisa.
13:59
Why do they go to see the Mona Lisa?
Waarom gaan ze naar de Mona Lisa kijken?
14:02
Because they already know what she looks like.
Omdat ze al weten hoe ze eruit ziet.
14:05
And they know what she looks like
Ze weten hoe ze eruit ziet
14:07
because they've seen pictures of her absolutely everywhere.
omdat ze er al overal afbeeldingen van hebben gezien.
14:09
Now, there is no need
Al die beperkingen
14:14
for these restrictions at all.
zijn nergens voor nodig.
14:18
And I think that institutions should stand up
Ik denk dat alle instellingen
14:21
and release all their data under unrestricted licenses,
al hun gegevens met onbeperkte licenties moeten vrijgeven.
14:23
and it would be a great benefit to everybody.
Daar zou iedereen beter van worden.
14:26
Why don't we just let everybody have access to this data
Waarom geven we niet gewoon iedereen toegang tot deze gegevens
14:28
and curate their own collection
en laat iedereen zijn eigen collectie
14:31
of ancient knowledge and wonderful and beautiful things
van oude kennis en prachtige en mooie dingen beheren?
14:34
and increase the beauty and the cultural significance
Daarmee zal de schoonheid en de culturele betekenis
14:36
of the Internet.
van het internet toenemen.
14:39
Thank you very much indeed.
Dank u wel.
14:40
(Applause)
(Applaus)
14:42
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

About the speaker:

William Noel - Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet.

Why you should listen

William Noel is the Curator of Manuscripts and Rare Books at the Walters Art Museum. But for someone who spends the majority of his time analyzing ancient and medieval artifacts, he also embraces social media and stresses its value even for the oldest, most established academic and cultural institutions. Noel believes passionately that institutions should free their digital data.

Since 1999 Noel has spearheaded the conservation of a manuscript known as the Archimedes Palimpsest. The palimpsest is a unique Byzantine prayer book made up of parchments which contain hidden writings from three original previously-unknown texts: treatises written by Archimedes; works by the 4th-century B.C. Attic Orator Hyperides; and 3rd-century commentary on Aristotle’s Categories, by an unknown author. Using a powerful particle accelerator Noel and his team were able to uncover the hidden texts and publish all their images and findings on the Internet, available to anyone for free under a Creative Commons license.

Noel currently lives in Baltimore, Maryland, where he curates at the Walters, working to ensure that the public has free digital access to his collection.

Read more about William Noel in the TED Blog Q&A >>

More profile about the speaker
William Noel | Speaker | TED.com