English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSummit

William Noel: Revealing the lost codex of Archimedes

William Noel: Dezvăluind Codexul pierdut al lui Arhimede

Filmed
Views 957,156

Cum citeşti un manuscris vechi de 2000 de ani care a fost şters, tăiat, scris şi pictat pe el? Cu un accelerator de particule, desigur! Restauratorul de cărţi antice William Noel ne spune fascinanta poveste a palimpsestului lui Arhimede, o carte de rugăciuni bizantine care conţinea scrieri originale necunoscute până acum ale matematicianului Arhimede din Grecia antică precum şi ale altora.

- Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet. Full bio

The great texts of the ancient world
Vestitele texte din lumea antică
00:16
don't survive to us in their original form.
nu ne parvin în forma originală.
00:18
They survive because medieval scribes copied them
Au supraviețuit pentru că scribii medievali le-au copiat
00:22
and copied them and copied them.
și le-au copiat și le-au copiat.
00:25
And so it is with Archimedes,
La fel este cu Arhimede,
00:27
the great Greek mathematician.
marele matematician grec.
00:30
Everything we know about Archimedes as a mathematician
Tot ce știm despre Arhimede ca matematician
00:32
we know about because of just three books,
știm numai datorită a trei cărți,
00:35
and they're called A, B and C.
numite A, B și C.
00:37
And A was lost by an Italian humanist in 1564.
Cartea A a fost pierdută de un umanist italian în 1564.
00:39
And B was last heard of in the Pope's Library
B a fost văzută ultima dată în Biblioteca Papei
00:44
about a hundred miles north of Rome in Viterbo in 1311.
la 100 de mile nord de Roma în Viterbo în 1311.
00:47
Now Codex C was only discovered in 1906,
Codex C a fost descoperită doar în 1906
00:53
and it landed on my desk in Baltimore
și a aterizat pe biroul meu în Baltimore
00:57
on the 19th of January, 1999.
în 19 ianuarie 1999.
01:00
And this is Codex C here.
Acesta este Codex C.
01:04
Now Codex C is actually buried in this book.
De fapt, Codex C e îngropat în această carte.
01:06
It's buried treasure.
E comoară ascunsă.
01:11
Because this book is actually a prayer book.
Pentru că această carte e de fapt o carte de rugăciuni.
01:13
It was finished by a guy called Johannes Myrones
A fost scrisă de un tip pe nume Johannes Myrones
01:15
on the 14th of April, 1229.
în 14 aprilie 1229.
01:18
And to make his prayer book he used parchment.
Pentru a-şi face cartea de rugăciuni a folosit pergament.
01:22
But he didn't use new parchment,
Dar nu a folosit pergament nou,
01:24
he used parchment recycled from earlier manuscripts,
a folosit pergament reciclat din manuscrise scrise anterior,
01:27
and there were seven of them.
şapte în total.
01:30
And Archimedes Codex C was just one of those seven.
Iar Codex C al lui Arhimede era doar unul din cele şapte.
01:32
He took apart the Archimedes manuscript and the other seven manuscripts.
A desfăcut manuscrisul lui Arhimede ca pe toate cele şapte.
01:35
He erased all of their texts,
A şters toate textele,
01:41
and then he cut the sheets down in the middle,
apoi a tăiat foile la mijloc,
01:44
he shuffled them up,
le-a amestecat,
01:46
and he rotated them 90 degrees,
le-a rotit cu 90 de grade,
01:49
and he wrote prayers on top of these books.
şi a scris rugăciuni peste ele.
01:50
And essentially these seven manuscripts
Aşadar, aceste şapte manuscrise
01:53
disappeared for 700 years, and we have a prayer book.
au dispărut pentru 700 de ani lăsând o carte de rugăciuni.
01:54
The prayer book was discovered by this guy,
Cartea de rugăciuni a fost descoperită de acest tip,
01:59
Johan Ludvig Heiberg, in 1906.
Johan Ludvig Heiberg, în 1906.
02:02
And with just a magnifying glass,
Doar cu o lupă,
02:05
he transcribed as much of the text as he could.
a transcris din text cât a putut.
02:06
And the thing is that he found two texts in this manuscript
Dar a găsit două texte în manuscris
02:09
that were unique texts.
care erau unicate.
02:12
They weren't in A and B at all;
Nu erau deloc în A şi B;
02:14
they were completely new texts by Archimedes,
erau texte complet noi ale lui Arhimede,
02:15
and they were called "The Method" and "The Stomachion."
şi se numeau "Metoda" şi "Stomachion".
02:17
And it became a world famous manuscript.
A devenit un mauscris faimos.
02:20
Now it should be clear by now
Evident că
02:23
that this book is in bad condition.
această carte e într-o stare proastă.
02:24
It got in worse condition in the 20th century
S-a deteriorat şi mai mult în secolul 20
02:27
after Heiberg saw it.
după ce Heilberg a văzut-o.
02:31
Forgeries were painted over it,
Au fost pictate falsuri pe ea,
02:32
and it suffered very badly from mold.
şi a suferit mult din cauza mucegaiului.
02:34
This book is the definition of a write-off.
Cartea aceasta e o pierdere tipică.
02:37
It's the sort of book
Este tipul de carte
02:41
that you thought would be in an institution.
care ai crede că s-ar afla într-o instituţie.
02:42
But it's not in an institution,
Dar nu se află într-o instituţie,
02:45
it was bought by a private owner in 1998.
ci a fost cumpărată de un proprietar particular în 1998.
02:47
Why did he buy this book?
De ce a cumpărat această carte?
02:52
Because he wanted to make that which was fragile safe.
Pentru că a dorit ce era fragil să fie în siguranţă
02:54
He wanted to make that which was unique ubiquitous.
A dorit ce era unic să devină larg răspândit.
02:57
He wanted to make that which was expensive free.
A dorit ce era costisitor să fie gratuit.
03:00
And he wanted to do this as a matter of principle.
A dorit să facă asta din principiu.
03:05
Because not many people are really going to read Archimedes in ancient Greek,
Nu mulţi urmau să-l citească pe Arhimede în greaca veche,
03:08
but they should have the chance to do it.
dar ar trebui să aibă posibilitatea s-o facă.
03:13
So he gathered around himself the friends of Archimedes,
Aşa că i-a strâns pe prietenii lui Arhimede,
03:15
and he promised to pay for all the work.
şi a promis că va plăti pentru toată munca.
03:19
And it was an expensive job,
Şi era o treabă costisitoare,
03:21
but actually it wouldn't be as much as you think
dar nu atât cât aţi crede
03:23
because these people, they didn't come from money,
pentru că aceşti oameni nu veniseră pentru bani,
03:26
they came from Archimedes.
ci pentru Arhimede.
03:28
And they came from all sorts of different backgrounds.
Aveau diferife pregătiri.
03:30
They came from particle physics,
Erau din fizica particulelor,
03:32
they came from classical philology,
din filologia clasică,
03:34
they came from book conservation,
din conservarea cărţilor,
03:36
they came from ancient mathematics,
din matematica antică,
03:37
they came from data management,
din managementul datelor,
03:40
they came from scientific imaging and program management.
din imagistică ştiinţifică şi management de proiect.
03:42
And they got together to work on this manuscript.
S-au adunat să lucreze la acest manuscris.
03:45
The first problem was a conservation problem.
Prima problemă era o problemă de conservare.
03:48
And this is the sort of thing that we had to deal with:
Iată cam ce am avut de făcut:
03:52
There was glue on the spine of the book.
Era lipici pe cotorul cărţii.
03:55
And if you look at this photograph carefully,
Dacă priviţi cu atenţie fotografia,
03:57
the bottom half of this is rather brown.
partea de jos e cam maronie.
03:59
And that glue is hide glue.
Acest clei e un adeziv organic.
04:01
Now if you're a conservator,
Dacă eşti restaurator,
04:03
you can take off this glue reasonably easily.
poţi înlătura acest clei foarte uşor.
04:04
The top half is Elmer's wood glue.
Partea de sus e clei Elmer pentru lemn.
04:06
It's polyvinyl acetate emulsion
E o emulsie de acetat de polivinil
04:09
that doesn't dissolve in water once it's dry.
care nu se dizolvă în apă odată ce s-a uscat.
04:12
And it's much tougher than the parchment that it was written on.
Şi e mult mai dur decât pergamentul pe care s-a scris.
04:14
And so before we could start imaging Archimedes,
Înainte să începem să-l scanăm pe Arhimede,
04:17
we had to take this book apart.
a trebuit să desfacem cartea.
04:21
So it took four years to take apart.
A durat patru ani s-o desfacem.
04:22
And this is a rare action shot, ladies and gentlemen.
Asta e o rară poză de acțiune dinamică în forță, doamnelor și domnilor.
04:25
(Laughter)
(Râsete)
04:29
Another thing is that we had to get rid of all the wax,
Apoi a trebuit să îndepărtăm ceara,
04:31
because this was used in the liturgical services
pentru că asta era folosită în ceremoniile religioase
04:36
of the Greek Orthodox Church
din biserica ortodoxă grecească,
04:38
and they'd used candle wax.
foloseau ceară de lumânare.
04:40
And the candle wax was dirty,
Iar ceara era murdară,
04:41
and we couldn't image through the wax.
şi nu puteam scana prin ea.
04:43
So very carefully we had to mechanically scrape off all the wax.
Cu mare grijă a trebuit să îndepărtăm mecanic toată ceara.
04:44
It's hard to tell you exactly
Mi-e greu să vă explic exact
04:47
how bad this condition of this book is,
cât de proastă e starea aceastei cărți,
04:49
but it came out in little bits very often.
dar se desfăcea adesea în bucăţele mici.
04:52
And normally in a book, you wouldn't worry about the little bits,
Normal, la o carte nu ţi-ar păsa de bucăţele,
04:55
but these little bits might contain unique Archimedes text.
dar aceste bucățele puteau conţine texte unice ale lui Arhimede.
04:57
So, tiny fragments
Fragmente mărunte
05:00
we actually managed to put back in the right place.
am reuşit să le punem înapoi la locul potrivit.
05:02
Then, having done that, we started to image the manuscript.
Apoi am început să scanăm manuscrisul.
05:07
And we imaged the manuscript
Am scanat manuscrisul
05:11
in 14 different wavebands of light.
în 14 benzi diferite de lumină.
05:12
Because if you look at something in different wavebands of light,
Dacă priveşti ceva în lungimi de undă diferite
05:14
you see different things.
vezi lucruri diferite.
05:18
And here is an image of a page
Iată o imagine a unei pagini
05:19
imaged in 14 different wavebands of light.
scanată în 14 lungimi de undă diferite.
05:21
But none of them worked.
Dar niciuna n-a mers.
05:24
So what we did was we processed the images together,
Aşa că am procesat imaginile la un loc
05:26
and we put two images into one blank screen.
şi am pus câte două pe un ecran gol.
05:30
And here are two different images of the Archimedes manuscript.
Iată două imagini diferite ale manuscrisului lui Arhimede.
05:33
And the image on the left
Imaginea din stânga
05:36
is the normal red image.
e imaginea roşie normală.
05:38
And the image on the right is an ultraviolet image.
Iar cea din dreapta e imaginea în ultraviolet.
05:39
And in the image on the right
În imaginea din dreapta
05:41
you might be able to see some of the Archimedes writing.
poţi vedea un pic din scrisul lui Arhimede.
05:42
If you merge them together into one digital canvas,
Dacă le suprapui într-o singură coală digitală,
05:45
the parchment is bright in both images
pergamentul e deschis la culoare în ambele imagini
05:48
and it comes out bright.
şi apare luminos.
05:51
The prayer book is dark in both images
Cartea de rugăciuni e închisă la culoare
05:53
and it comes out dark.
şi apare întunecată.
05:56
The Archimedes text is dark in one image and bright in another.
Textul lui Arhimede e întunecat într-una şi deschis în cealaltă
05:57
And it'll come out dark but red,
iar rezultatul va fi întunecat dar roşu,
06:01
and then you can start to read it rather clearly.
după care se poate citi chiar bine.
06:03
And that's what it looks like.
Iată cum arată.
06:05
Now that's a before and after image,
Asta-i o imagine "înainte" şi "după",
06:08
but you don't read the image on the screen like that.
dar nu aşa citeşti imaginea de pe ecran.
06:11
You zoom in and you zoom in
Apropii şi iar apropii
06:14
and you zoom in and you zoom in,
şi măreşti şi iar mărești,
06:17
and you can just read it now.
iar acum poți citi.
06:21
(Applause)
(Aplauze)
06:23
If you process the same two images in a different way,
Dacă procesezi ambele imgini diferit
06:29
you can actually get rid of the prayer book text.
chiar poţi să scapi de cartea de rugăciuni.
06:33
And this is terribly important,
Iar asta e extrem de important,
06:35
because the diagrams in the manuscript
pentru că diagramele din manuscris
06:36
are the unique source for the diagrams
sunt o sursă unică de diagrame
06:39
that Archimedes drew in the sand in the fourth century B.C.
pe care Arhimede le desena în nisip în secolul IV î.e.n.
06:42
And there we are, I can give them to you.
Și iată, vi le pot arăta.
06:44
With this kind of imaging --
Cu acest tip de imagistică -
06:47
this kind of infrared, ultraviolet, invisible light imaging --
cu acest spectru invizibil de infraroşu, ultraviolet,
06:50
we were never going to image through the gold ground forgeries.
n-am fi reușit niciodată să obţinem imaginea prin stratul auriu de falsuri.
06:53
How were we going to do that?
Cum urma să procedăm?
06:55
Well we took the manuscript,
Ei bine, am luat manuscrisul,
06:57
and we decided to image it in X-ray fluorescence imaging.
şi am decis să-l scanăm utilizând XRF, fluoresceţă cu raze X.
06:59
So an X-ray comes in in the diagram on the left
O rază X este direcționată în diagrama din stânga
07:03
and it knocks out an electron from the inner shell of an atom.
şi eliberează un electron din stratul intern al unui atom.
07:06
And that electron disappears.
Acel electron dispare.
07:10
And as it disappears, an electron from a shell farther out
Cum acesta dispare, un electron dintr-un strat mai îndepărtat,
07:12
jumps in and takes its place.
sare şi îi ia locul.
07:16
And when it takes its place,
Și când acesta îi ia locul ,
07:18
it sheds electromagnetic radiation.
emite radiaţie electromagnetică.
07:20
It sheds an X-ray.
Emite o rază X.
07:22
And this X-ray is specific in its wavelength
Această rază X are o lungime de undă specifică
07:24
to the atom that it hits.
atomului pe care îl loveşte.
07:27
And what we wanted to get
Ce am vrut să obţinem
07:28
was the iron.
era fierul.
07:31
Because the ink was written in iron.
Pentru că cerneala conținea fier.
07:32
And if we can map
Dacă putem identifica de unde
07:34
where this X-ray that comes out, where it comes from,
provine raza X când apare,
07:36
we can map all the iron on the page,
putem cartografia tot fierul de pe pagină,
07:38
then theoretically we can read the image.
apoi, teoretic putem citi imaginea.
07:41
The thing is that you need a very powerful light source to do this.
E nevoie de o sursă de lumină foarte puternică pentru asta.
07:43
So we took it to the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
Am dus manuscrisul la Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
07:47
in California,
în California,
07:51
which is a particle accelerator.
care e un accelerator de particule.
07:52
Electrons go around one way,
Electronii pleacă într-o direcţie,
07:54
positrons go around the other.
pozitronii în cealaltă.
07:56
They meet in the middle,
Se întâlnesc la mijloc,
07:57
and they create subatomic particles
şi crează particule subatomice
07:59
like the charm quark and the tau lepton.
cum sunt quarcii charm şi leptonii tau.
08:01
Now we weren't actually going to put Archimedes in that beam.
Nu aveam de gând să-l punem pe Arhimede în acel fascicul.
08:03
But as the electrons go round at the speed of light,
Dar cum electronii se rotesc cu viteza luminii,
08:06
they shed X-rays.
emit raze X.
08:10
And this is the most powerful light source in the solar system.
E cea mai puternică sursă de lumină din sistemul solar.
08:11
This is called synchrotron radiation,
Se numeşte radiaţia sincrotron,
08:14
and it's normally used to look at things
şi e curent folosită pentru a studia
08:16
like proteins and that sort of thing.
proteine şi altele asemenea.
08:17
But we wanted it to look at atoms, at iron atoms,
Dar noi am vrut să țintească atomii, atomii de fier,
08:19
so that we could read the page from before and after.
ca să putem citi pagina "înainte" şi "după".
08:23
And lo and behold, we found that we could do it.
Și ce să vezi, am aflat că se poate.
08:26
It took about 17 minutes to do a single page.
A durat cam 17 minute să facă o singură pagină.
08:28
So what did we discover?
Ce am descoperit?
08:32
Well one of the unique texts in Archimedes
Unul dintre textele unice ale lui Arhimede
08:34
is called "The Stomachion."
se numeşte "Stomachion".
08:37
And this didn't exist in Codices A and B.
Acesta nu există în Codexurile A şi B.
08:38
And we knew that it involved this square.
Şi ştiam că era legat de acest pătrat.
08:41
And this is a perfect square,
Acesta e un pătrat perfect,
08:43
and it's divided into 14 bits.
divizat în 14 părţi.
08:45
But no one knew what Archimedes was doing with these 14 bits.
Nimeni nu ştia ce făcea Arhimede cu aceste 14 părţi.
08:47
And now we think we know.
Acum credem că ştim.
08:50
He was trying to work out
Încerca să-şi dea seama
08:52
how many ways you can recombine those 14 bits
în câte feluri poţi rearanja acele 14 părţi
08:54
and still make a perfect square.
și totuşi să ai un pătrat perfect.
08:56
Anyone want to guess the answer?
Vrea cineva să ghicească răspunsul?
08:59
It's 17,152 divided into 536 families.
Este 17152 împărţit la 536 de familii.
09:02
And the important point about this
E important pentru că
09:07
is that it's the earliest study in combinatorics in mathematics.
e cel mai timpuriu studiu de combinări matematice.
09:10
And combinatorics is a wonderful and interesting branch of mathematics.
Iar combinările matematice sunt o ramură minunată şi interesantă a matematicii.
09:14
The really astonishing thing though about this manuscript
Lucrul cel mai uimitor la acest manuscris
09:17
is that we looked at the other manuscripts
e că ne-am uitat şi la celelalte manuscrise
09:21
that the palimpsester had made,
pe care le deţinea palimpsestul,
09:23
the scribe had made his book out of,
din care scribul îşi făcuse cartea,
09:24
and one of them was a manuscript containing text by Hyperides.
iar unul din ele conţinea un text al lui Hyperides.
09:27
Now Hyperides was an Athenian orator from the fourth century B.C.
Hyperides a fost un orator atenian din secolul IV î.e.n,
09:30
He was an exact contemporary of Demosthenes.
contemporan cu Demostene.
09:34
And in 338 B.C. he and Demosthenes together
În 338 î.e.n., împreună cu Demostene
09:37
decided that they wanted to stand up
au decis că vor să se opună
09:41
to the military might of Philip of Macedon.
puterii militare a lui Filip al Macedoniei.
09:43
So Athens and Thebes went out to fight Philip of Macedon.
Drept urmare Atena şi Teba au ieșit să lupte cu Filip al Macedoniei.
09:45
This was a bad idea,
A fost o idee proastă, pentru că
09:48
because Philip of Macedon had a son called Alexander the Great,
Filip al Macedoniei avea un fiu numit Alexandru cel Mare
09:50
and they lost the battle of Chaeronea.
și au pierdut bătălia de la Chaeronea.
09:53
Alexander the Great went on to conquer the known world;
Alexandru cel Mare a continuat să cucerească lumea largă;
09:55
Hyperides found himself on trial for treason.
Hzperides s-a trezit judecat pentru trădare.
09:58
And this is the speech that he gave when he was on trial --
Iar acesta e discursul lui din timpul judecăţii -
10:01
and it's a great speech:
e un discurs măreţ:
10:04
"Best of all," he says, "is to win.
"Cel mai bine - spune el - e să câştigi.
10:06
But if you can't win,
Dar dacă nu poţi câştiga,
10:08
then you should fight for a noble cause,
atunci trebuie să lupţi pentru o cauză nobilă,
10:10
because then you'll be remembered.
pentru că atunci nu vei fi uitat.
10:12
Consider the Spartans.
Uitaţi-vă la spartani.
10:13
They won enumerable victories,
Au câştigat nenumărate victorii,
10:15
but no one remembers what they are
dar nimeni nu-şi aminteşte ce sunt
10:17
because they were all fought for selfish ends.
pentru că toate au avut scopuri egoiste.
10:18
The one battle that the Spartans fought that everybody remembers
Singura bătălie dusă de spartani de care toți își amintesc
10:21
is the the battle of Thermopylae
e bătălia de la Termopile
10:24
where they were butchered to a man,
unde au fost măcelăriţi până la ultimul,
10:26
but fought for the freedom of Greece."
dar au luptat pentru libertatea Greciei."
10:28
It was such a great speech
A fost un discurs atât de măreţ
10:30
that the Athenian law courts let him off.
încât curtea ateniană l-a iertat.
10:32
He lived for another 10 years,
A mai trăit încă 10 ani,
10:36
then the Macedonian faction caught up with him.
când fracţiunea macedoneană s-a luat de el.
10:38
They cut out his tongue in mockery of his oratory,
I-au tăiat limba ca batjocură pentru oratoria sa,
10:41
and no one knows what they did with his body.
şi nu se ştie ce au făcut cu corpul său.
10:43
So this is the discovery of a lost voice from antiquity,
Asta e descoperirea unei măreţe voci din antichitate,
10:47
speaking to us, not from the grave,
vorbindu-ne, nu din mormânt,
10:50
because his grave doesn't exist,
pentru că mormântul lui nu există,
10:52
but from the Athenian law courts.
ci din curţile de judecată ateniene.
10:53
Now I should say at this point
Ar trebui să spun
10:55
that normally when you're looking
că atunci când priveşti
10:57
at medieval manuscripts that have been scraped off,
manuscrise medievale care au fost şterse,
10:59
you don't find unique texts.
nu găseşti texte unice.
11:01
And to find two in one manuscript is really something.
Să găseşti două într-un manuscris e ceva deosebit.
11:03
To find three is completely weird.
Să găseşti trei e foarte ciudat.
11:06
And we found three.
Noi am găsit trei.
11:09
Aristotle's "Categories"
"Categoriile" lui Aristotel,
11:11
is one of the foundational texts of Western philosophy.
unul din textele de bază ale filosofiei vestice.
11:12
And we found a third century A.D. commentary on it,
Am găsit un comentariu din secolul III e.n.
11:15
possibly by Galen and probably by Porphyry.
posibil al lui Galen şi probabil al lui Porfiriu.
11:19
Now all this data that we collected,
Toate aceste date colectate de noi,
11:22
all the images, all the raw images,
toate imaginile şi imaginile neprelucrate,
11:24
all the transcriptions that we made and that sort of thing
toate transcrierile pe care le-am făcut şi tot restul
11:27
have been put online under a Creative Commons license
le-am pus online sub licenţa Creative Commons
11:29
for anyone to use for any commercial purpose.
ca oricine să le poată folosi în orice scop comercial.
11:33
(Applause)
(Aplauze)
11:36
Why did the owner of the manuscript do this?
De ce proprietarul manuscrisului a făcut asta?
11:42
He did this because he understands data as well as books.
Pentru că înţelege atât informaţiile cât şi cărţile.
11:45
Now the thing to do with books,
Ce trebuie să faci cu cărţile,
11:49
if you want to ensure their long-term utility,
dacă vrei să fie folosite timp îndelungat,
11:51
is to hide them away in closets
e să le ascunzi prin dulapuri
11:53
and let very few people look at them.
şi să laşi pe foarte puţini să se uite la ele.
11:55
The thing to do with data, if you want it to survive,
Cu informaţiile însă, dacă vrei să supravieţuiască,
11:57
is to let it out and have everybody have it
trebuie să le răspândeşti tuturor
11:59
with as little control on that data as possible.
cu cât mai mic control posibil asupra informaţiei.
12:02
And that's what he did.
Şi el asta a făcut.
12:05
And institutions can learn from this.
Instituţiile pot învăţa din asta.
12:07
Because institutions at the moment
Pentru că la momentul actual
12:10
confine their data with copyright restrictions and that sort of thing.
îşi ascund informaţiile prin restricţii de copyright ş.a.m.d.
12:13
And if you want to look at medieval manuscripts on the Web,
Dacă vrei să te uiţi la inscripţii medievale pe web,
12:16
at the moment you have to go to the National Library of Y's site
trebuie să intri pe site-ul Bibliotecii Nationale Y,
12:18
or the University Library of X's site,
sau al Bibliotecii Universităţii X,
12:21
which is about the most boring way
cam cel mai plictisitor mod
12:24
in which you can deal with digital data.
în care poți avea de-a face cu informaţii digitale.
12:26
What you want to do is to aggregate it all together.
Mai eficient ar fi să le pui la un loc.
12:28
Because the Web of the ancient manuscripts of the future
Pentru că Web-ul manuscriselor antice ale viitorului
12:31
isn't going to be built by institutions.
nu va fi construit de instituţii.
12:34
It's going to be built by users,
Va fi construit de către utilizatori,
12:36
by people who get this data together,
de către cei ce obţin aceste date împreună,
12:39
by people who want to aggregate all sorts of maps
de oameni care vor să adune la un loc tot felul de hărţi
12:41
from wherever they come from,
provenite de pretutindeni,
12:44
all sorts of medieval romances
tot felul de poveşti medievale de dragoste
12:46
from wherever they come from,
provenite de pretutindeni,
12:48
people who just want to curate their own glorious selection
oameni care doresc să-şi administreze selecţia
12:49
of beautiful things.
lor proprie de lucruri minunate.
12:53
And that is the future of the Web.
Acesta e viitorul Internetului.
12:55
And it's an attractive and beautiful future,
E un viitor atrăgător şi frumos,
12:56
if only we can make it happen.
doar dacă am reuşi să-l transpunem în realitate.
13:00
Now we at the Walters Art Museum have followed this example,
Noi, la Walters Art Museum am urmat acest exemplu,
13:01
and we have put up all our manuscripts on the Web
şi ne-am pus manuscrisele pe Internet
13:04
for people to enjoy --
pentru ca oamenii să se bucure de ele -
13:08
all the raw data, all the descriptions, all the metadata.
de datele neprelucrate, de toate descrierile, de toate metadatele,
13:09
under a Creative Commons license.
sub licenţa Creative Commons.
13:12
Now the Walters Art Museum is a small museum
Walters Art Museum e un muzeu mic
13:15
and it has beautiful manuscripts,
ce are manuscrise frumoase,
13:16
but the data is fantastic.
dar informaţiile sunt fantastice.
13:18
And the result of this
Rezultatul este că
13:20
is that if you do a Google search on images right now
dacă cauţi imagini pe Google chiar acum,
13:22
and you type in "Illuminated manuscript Koran" for example,
şi scrii "Illuminated manuscript Koran" de exemplu,
13:25
24 of the 28 images you'll find come from my institution.
24 din 28 de imagini provin din instituţia mea.
13:28
(Applause)
(Aplauze)
13:32
Now, let's think about this for a minute.
Să ne gândim la asta puţin.
13:38
What's in it for the institution?
Ce folos trage instituţia din asta?
13:43
There are all sorts of things that are in it for the institution.
Sunt tot felul de foloase pentru instituţie.
13:45
You can talk about the Humanities and that sort of thing,
Putem vorbi despre umanitate şi treburi din astea,
13:48
but let's talk about selfish things.
dar să vorbim despre lucruri egoiste.
13:50
Because what's really in it for the institution is this:
Ce folos trage instituţia cu adevărat din asta?
13:52
Now why do people go to the Louvre?
De ce merg oamenii la Luvru?
13:56
They go to see the Mona Lisa.
Se duc să vadă Mona Lisa.
13:59
Why do they go to see the Mona Lisa?
De ce se duc s-o vadă pe Mona Lisa?
14:02
Because they already know what she looks like.
Pentru că ştiu deja cum arată.
14:05
And they know what she looks like
Ei ştiu cum arată pentru că
14:07
because they've seen pictures of her absolutely everywhere.
au văzut poze cu ea peste tot.
14:09
Now, there is no need
Nu e nevoie deloc
14:14
for these restrictions at all.
de acest fel de restricţii.
14:18
And I think that institutions should stand up
Cred că instituţiile ar trebui să ia atitudine,
14:21
and release all their data under unrestricted licenses,
să-şi facă publice toate datele fără nicio restricţie,
14:23
and it would be a great benefit to everybody.
şi ar fi un beneficiu enorm pentru toată lumea.
14:26
Why don't we just let everybody have access to this data
De ce nu lăsăm acces liber tuturor la aceste informaţii
14:28
and curate their own collection
ca să-şi alcătuiască propriile colecţii
14:31
of ancient knowledge and wonderful and beautiful things
de cunoştiinţe antice şi de lucruri minunate,
14:34
and increase the beauty and the cultural significance
să crescă frumuseţea şi importanţa culturală
14:36
of the Internet.
a Internetului.
14:39
Thank you very much indeed.
Vă mulţumesc foarte mult.
14:40
(Applause)
(Aplauze)
14:42
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

William Noel - Curator, rare book scholar
William Noel is a curator who believes museums should make their collections free and available on the Internet.

Why you should listen

William Noel is the Curator of Manuscripts and Rare Books at the Walters Art Museum. But for someone who spends the majority of his time analyzing ancient and medieval artifacts, he also embraces social media and stresses its value even for the oldest, most established academic and cultural institutions. Noel believes passionately that institutions should free their digital data.

Since 1999 Noel has spearheaded the conservation of a manuscript known as the Archimedes Palimpsest. The palimpsest is a unique Byzantine prayer book made up of parchments which contain hidden writings from three original previously-unknown texts: treatises written by Archimedes; works by the 4th-century B.C. Attic Orator Hyperides; and 3rd-century commentary on Aristotle’s Categories, by an unknown author. Using a powerful particle accelerator Noel and his team were able to uncover the hidden texts and publish all their images and findings on the Internet, available to anyone for free under a Creative Commons license.

Noel currently lives in Baltimore, Maryland, where he curates at the Walters, working to ensure that the public has free digital access to his collection.

Read more about William Noel in the TED Blog Q&A >>

More profile about the speaker
William Noel | Speaker | TED.com