English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2006

Amy Smith: Simple designs to save a life

Ейми Смит споделя прост, животоспасяващ дизайн

Filmed
Views 1,435,021

Парите от готвенето на закрито убиват повече от 2 милиона деца годишно в развиващите се страни. Инженерът от Масачусетския технологичен институт Ейми Смит разглежда в подробности едно вълнуващо, но просто решение: инструмент за превръщане на селскостопански отпадъци в чисто горящи въглища.

- inventor, engineer
Amy Smith designs cheap, practical fixes for tough problems in developing countries. Among her many accomplishments, the MIT engineer received a MacArthur "genius" grant in 2004 and was the first woman to win the Lemelson-MIT Prize for turning her ideas into inventions. Full bio

С оглед на изобретението,
00:25
In terms of invention,
00:26
I'd like to tell you the tale
of one of my favorite projects.
бих искала да ви разкажа историята на един от любимите ми проекти.
00:29
I think it's one of the most exciting
that I'm working on,
Мисля, че той е един най-вълнуващите, по които работя,
но също така според мен и най-простият.
00:32
but I think it's also the simplest.
Това е проект, притежаващ потенциала да предизвика огромен ефект из целия свят.
00:34
It's a project that has the potential
to make a huge impact around the world.
Той е насочен към един от най-големите здравни проблеми на планетата,
00:39
It addresses one of the biggest
health issues on the planet,
причина номер едно за смъртните случаи при деца под петгодишна възраст,
00:42
the number one cause of death
in children under five.
която е...? Пренасяни с водата болести. Диария. Недохранване.
00:46
Which is ...?
00:48
Water-borne diseases?
Diarrhea? Malnutrition?
Не - това е вдишването на дима от огньове за готвене на закрито -
00:52
No.
00:53
It's breathing the smoke
from indoor cooking fires --
това предизвиква остри дихателни инфекции. Можете ли да повярвате?
00:57
acute respiratory infections
caused by this.
01:00
Can you believe that?
Намирам това за шокиращо и донякъде ужасяващо.
01:02
I find this shocking
and somewhat appalling.
Не можем ли да произвеждаме по-чисто горящи горива за готвене?
01:05
Can't we make
cleaner burning cooking fuels?
Не можем ли да правим по-добри печки?
01:08
Can't we make better stoves?
Как така това може да доведе до над два милиона смъртни случаи всяка година?
01:10
How is it that this can lead
to over two million deaths every year?
Знам, че Бил Джой ви говори
01:14
I know Bill Joy was talking to you
about the wonders of carbon nanotubes,
за чудесата на карбоновите нанотръби.
Затова аз ще ви говоря
01:18
so I'm going to talk to you
about the wonders of carbon macro-tubes,
за чудесата на карбоновите макро-тръби, тоест въглища.
01:22
which is charcoal.
01:24
(Laughter)
Това е снимка на село в Хаити. Сега Хаити е 98 процента обезлесен.
01:26
So this is a picture of rural Haiti.
01:28
Haiti is now 98 percent deforested.
Ще видите сцени като тази по целия остров.
01:31
You'll see scenes like this
all over the island.
Това води до най-различни проблеми с околната среда
01:34
It leads to all sorts
of environmental problems
и проблеми, засягащи хората в цялата нация.
01:37
and problems that affect people
throughout the nation.
01:41
A couple years ago
there was severe flooding
Преди две-три години имаше тежко наводнение,
довело до хиляди жертви,
01:43
that led to thousands of deaths --
което е пряко свързано с факта,
01:45
that's directly attributable to the fact
че няма дървета по хълмовете, които да стабилизират почвата.
01:47
that there are no trees on the hills
to stabilize the soil.
Така че, дъждовете падат, спускат се по реките и се стига до наводнение.
01:50
So the rains come --
01:51
they go down the rivers
and the flooding happens.
Една от причините да има толкова малко дървета е следната:
01:55
Now one of the reasons
why there are so few trees is this:
хората трябва да готвят, затова секат дърва
01:58
people need to cook,
02:00
and they harvest wood
and they make charcoal in order to do it.
и правят въглища за тази цел.
Не че хората са невежи за вредите върху околната среда.
02:04
It's not that people are ignorant
to the environmental damage.
Съвсем наясно са, но нямат друг избор.
02:07
They know perfectly well,
but they have no other choice.
Не са налични фосилни горива,
02:09
Fossil fuels are not available,
а слънчевата енергия не готви по начина, по който обичат да приготвят храната си.
02:11
and solar energy doesn't cook the way
that they like their food prepared.
02:16
And so this is what they do.
Затова постъпват така.
Такива семейства излизат в гората, намират дърво,
02:18
You'll find families like this who go out
into the forest to find a tree,
насичат го и правят от него въглища.
02:23
cut it down and make charcoal out of it.
Не е чудно, че много усилия се полагат
02:27
So not surprisingly,
02:28
there's a lot of effort that's been done
to look at alternative cooking fuels.
за проучване на алтернативни горива за готвене.
Преди около четири години заведох екип студенти в Хаити
02:34
About four years ago, I took
a team of students down to Haiti
и там работихме с доброволци от Корпуса на мира.
02:37
and we worked with
Peace Corps volunteers there.
02:39
This is one such volunteer
Това е един от тези доброволци,
02:41
and this is a device that he had built
in the village where he worked.
а това е едно устройство, което той е изработил в селото, където е работел.
02:44
And the idea was
that you could take waste paper;
Идеята била, че можеш да вземеш отпадъчна хартия,
да я пресоваш и да правиш брикети, които могат да се използват за гориво.
02:47
you could compress it
02:48
and make briquettes
that could be used for fuel.
Но това устройство беше много бавно.
02:51
But this device was very slow.
Затова нашите студенти по инженерство се заеха с работа по него
02:53
So our engineering students
went to work on it
и с някои много прости промени
02:56
and with some very simple changes,
02:58
they were able to triple
the throughput of this device.
бяха в състояние да утроят производителността на този уред
03:01
So you could imagine
they were very excited about it.
Можете да си представите, че бяха много развълнувани от това.
Отнесоха брикетите обратно в МИТ, за да могат да ги тестват.
03:04
And they took the briquettes back to MIT
so that they could test them.
Едно от нещата, което откриха, беше, че те не горят.
03:08
And one of the things
that they found was they didn't burn.
Това беше малко обезкуражаващо за студентите.
03:13
So it was a little
discouraging to the students.
03:15
(Laughter)
А всъщност, ако се вгледате отблизо - ето тук,
03:17
And in fact, if you look closely,
03:19
right here you can see
it says, "US Peace Corps."
виждате, че пише "Корпус на мира, САЩ".
Оказва се, че в това село всъщност не е имало никаква отпадъчна хартия.
03:23
As it turns out, there actually wasn't
any waste paper in this village.
И макар че това е била добра употреба за правителствени документи,
03:27
And while it was a good use
of government paperwork
03:30
for this volunteer to bring it
back with him to his village,
които този доброволец е донесъл със себе си в селото,
то е на 800 километра разстояние.
03:33
it was 800 kilometers away.
Затова си помислихме, че вероятно има по-добър начин,
03:35
And so we thought perhaps
there might be a better way
03:38
to come up with
an alternative cooking fuel.
да се открие алтернативно гориво за готвене.
Искахме да направим гориво,
03:41
What we wanted to do
is we wanted to make a fuel
03:43
that used something that was
readily available on the local level.
което използва нещо, леснодостъпно на местно ниво.
Това също се вижда навсякъде в Хаити. Това са малки захарни мелници.
03:47
You see these all over Haiti as well.
03:48
They're small-scale sugar mills.
03:50
And the waste product from them
А отпадният продукт от тях,
след като се извлече сокът от захарната тръстика, се казва багас.
03:52
after you extract the juice
from the sugarcane
03:54
is called "bagasse."
Не се използва за нищо друго. Няма хранителна стойност,
03:56
It has no other use.
03:57
It has no nutritional value,
so they don't feed it to the animals.
затова не го дават на животните.
04:00
It just sits in a pile near the sugar mill
until eventually they burn it.
Просто стои на купчина близо до захарната мелница, докато в крайна сметка го изгорят.
Искахме да намерим начин
04:05
What we wanted to do was
we wanted to find a way
да впрегнем този отпаден ресурс и да го превърнем в гориво,
04:08
to harness this waste resource
and turn it into a fuel
с което хората да могат лесно да готвят -
04:11
that would be something
that people could easily cook with,
нещо като въглища.
04:14
something like charcoal.
Пред следващата година-две със студентите работихме по създаване на процес.
04:16
So over the next couple of years,
04:18
students and I worked
to develop a process.
Започва се с отпадъци от захарна тръстика, а после с помощта на много проста пещ,
04:21
So you start with the bagasse,
and then you take a very simple kiln
която може да се направи от изхвърлен петдесет и пет галонен варел от петрол.
04:25
that you can make out of
a waste fifty five-gallon oil drum.
След известно време, след като я запалиш, я запечатваш,
04:28
After some time, after setting it on fire,
04:31
you seal it to restrict the oxygen
that goes into the kiln,
за да ограничиш достъпа на кислород, влизащ в пещта,
и накрая получаваш този овъглен материал тук.
04:35
and then you end up
with this carbonized material here.
Това обаче не става за горене. Твърде фино е
04:38
However, you can't burn this.
04:40
It's too fine and it burns too quickly
to be useful for cooking.
и изгаря прекалено бързо, за да е полезно за готвене.
Затова трябваше да опитаме да намерим начин да го оформим в полезни брикети.
04:45
So we had to try to find a way
to form it into useful briquettes.
За щастие, един от студентите ми беше от Гана
04:49
And conveniently,
one of my students was from Ghana,
и си спомни как майка му е приготвяла за него едно блюдо, наречено коконте,
04:52
and he remembered a dish his mom
used to make for him called "kokonte,"
04:56
which is a very sticky porridge
made out of the cassava root.
което е много лепкава каша, направена от корена касава.
04:59
And so what we did was we looked,
Проучихме и открихме,
05:01
and we found that cassava
is indeed grown in Haiti,
че в Хаити всъщност се отглежда касава, под името маниока.
05:04
under the name of "manioc."
Всъщност тя се отглежда по цял свят -
05:06
In fact, it's grown all over the world --
юка, тапиока, маниока, касава - това е едно и също нещо,
05:08
yucca, tapioca, manioc, cassava,
it's all the same thing --
05:11
a very starchy root vegetable.
кореноплоден зеленчук с много високо съдържание на нишесте.
От него може да се направи много гъста, лепкава каша,
05:13
And you can make a very thick,
sticky porridge out of it,
която може да се използва за слепване на въглищните брикети.
05:17
which you can use to bind together
the charcoal briquettes.
Това и направихме. Отидохме в Хаити.
05:21
So we did this. We went down to Haiti.
Това са дипломантите от първия "Екол де Шабон",
05:24
These are the graduates
of the first Ecole de Charbon,
или Въглищен институт.
05:27
or Charcoal Institute.
(Смях)
05:28
And these --
05:30
(Laughter)
...точно така. Аз всъщност съм инструктор в Масачусетския технологически институт (МИТ), както и в Центъра за информационни технологии (ЦИТ).
05:31
That's right. So I'm actually
an instructor at MIT as well as CIT.
А това са брикетите, които направихме.
05:37
And these are the briquettes that we made.
Сега ще ви отведа на друг континент. Това е Индия,
05:40
Now I'm going to take you
to a different continent.
05:44
This is India
а това е най-често използваното гориво за готвене в Индия: кравешки тор.
05:45
and this is the most commonly used
cooking fuel in India.
05:48
It's cow dung.
Повече, отколкото в Хаити, при това се получава наистина много пушек от огньове,
05:50
And more than in Haiti,
this produces really smoky fires,
а там се вижда ефектът върху здравето
05:54
and this is where you see
the health impacts
05:56
of cooking with cow dung
and biomass as a fuel.
при готвене с кравешки тор и биомаса като гориво.
Децата и жените са особено засегнати от това,
06:01
Kids and women
are especially affected by it,
06:03
because they're the ones
who are around the cooking fires.
тъй като те стоят около огньовете за готвене.
Искахме да видим, дали можем да въведем
06:06
So we wanted to see
06:08
if we could introduce
this charcoal-making technology there.
тази технология за изработка на въглища там.
Е, за съжаление, те нямаха захарна тръстика
06:11
Well, unfortunately,
they didn't have sugarcane
и нямаха касава, но това не ни спря.
06:14
and they didn't have cassava,
06:15
but that didn't stop us.
Открихме какви са местно достъпните източници на биомаса.
06:17
What we did was we found what were
the locally available sources of biomass.
В този район имаше пшенична слама и оризова слама.
06:21
And there was wheat straw
and there was rice straw in this area.
А онова, което можехме да използваме като лепило,
06:24
And what we could use as a binder
was actually small amounts of cow manure,
всъщност бяха малки количества кравешки тор,
който те обичайно използваха за гориво.
06:28
which they used ordinarily for their fuel.
Направихме паралелни тестове, и тук виждате
06:31
And we did side-by-side tests,
06:33
and here you can see
the charcoal briquettes
въглищните брикети, а тук кравешкия тор.
06:36
and here the cow dung.
Виждате, че това е много по-чисто горящо гориво за готвене.
06:37
And you can see that it's a lot cleaner
burning of a cooking fuel.
То всъщност загрява водата много по-бързо.
06:41
And in fact, it heats the water
a lot more quickly.
06:43
And so we were very happy, thus far.
И тъй, досега сме много доволни.
Но едно от нещата, които открихме,
06:46
But one of the things that we found
06:47
was when we did side-by-side
comparisons with wood charcoal,
когато ги съпоставихме с дървени въглища,
06:50
it didn't burn as long.
бе, че те не горяха много дълго. Брикетите се ронеха малко
06:52
And the briquettes crumbled a little bit
и губехме енергия, докато се разпадаха по време на готвене.
06:54
and we lost energy as they fell apart
as they were cooking.
Затова искахме да опитаме начин да направим по-здрави брикети,
06:57
So we wanted to try to find a way
to make a stronger briquette
07:00
so that we could compete with
wood charcoal in the markets in Haiti.
които да могат да конкурират дървените въглища на пазарите в Хаити.
Затова се върнахме в МИТ, махнахме машината Инстрон
07:05
So we went back to MIT,
07:07
we took out the Instron machine
и научихме какъв вид сили са необходими,
07:09
and we figured out
what sort of forces you needed
за да се компресира един брикет до ниво,
07:12
in order to compress
a briquette to the level
при което наистина получаваш повече от него?
07:14
that you actually are getting
improved performance out of it?
И докато студентите ни в лабораторията проучваха това,
07:17
And at the same time that we had
students in the lab looking at this,
в същото време наши общностни партньори в Хаити работеха за развитие на процеса,
07:21
we also had community partners in Haiti
working to develop the process,
за да го подобрят и да го направят по-достъпен за хората в селата там.
07:28
to improve it and make it more accessible
to people in the villages there.
След известно време
07:33
And after some time,
развихме евтина преса, която дава възможност за производство на въглища,
07:35
we developed a low-cost press
that allows you to produce charcoal,
които всъщност вече горят по-дълго, по-чисто от дървените въглища.
07:40
which actually now burns not only --
07:43
actually, it burns longer,
cleaner than wood charcoal.
Сега сме в ситуация, в която имаме продукт, всъщност по-добър,
07:47
So now we're in a situation
where we have a product,
07:49
which is actually better than what
you can buy in Haiti in the marketplace,
отколкото може да се купи на пазара в Хаити,
който е чудесно място.
07:54
which is a very wonderful place to be.
Само в Хаити се секат около 30 милиона дървета всяка година.
07:58
In Haiti alone, about 30 million trees
are cut down every year.
08:03
There's a possibility
of this being implemented
Има възможност това да се приложи
и да се спасят сериозна част от тях.
08:06
and saving a good portion of those.
При това приходът, генериран от тези въглища, е 260 милиона долара.
08:08
In addition, the revenue generated
from that charcoal is 260 million dollars.
Това е ужасно много за страна като Хаити -
08:14
That's an awful lot
for a country like Haiti --
с население осем милиона
08:17
with a population of eight million
и среден приход по-малко от 400 долара.
08:19
and an average income
of less than 400 dollars.
Така че тук също напредвахме с нашия въглищен проект.
08:23
So this is where we're also moving ahead
with our charcoal project.
08:27
And one of the things
that I think is also interesting,
Едно от нещата, които също са интересни според мен,
е, че имам приятел в Калифорнийския университет Бъркли, който се занимава с анализ на риска.
08:30
is I have a friend up at UC Berkeley
who's been doing risk analysis.
08:34
And he's looked at the problem
of the health impacts
Той разгледа проблема със здравословните ефекти
08:37
of burning wood versus charcoal.
от горене на дърво в сравнение с въглища.
08:39
And he's found that worldwide,
you could prevent a million deaths
И откри, че по целия свят
може да се предотвратят милион смъртни случаи, ако се премине от дърво на въглища
08:43
switching from wood
to charcoal as a cooking fuel.
като гориво за готвене. Това е забележително.
08:46
That's remarkable,
Досега обаче нямаше начини това да се направи без сечене на дървета.
08:47
but up until now, there weren't ways
to do it without cutting down trees.
Но сега имаме начин,
08:51
But now we have a way
08:52
that's using an agricultural
waste material to create a cooking fuel.
който използва селскостопански отпаден материал, за да създаде гориво за готвене.
08:56
One of the really exciting things, though,
Едно от наистина вълнуващите неща обаче
е резултатът от пътуването ми до Гана едва миналия месец.
08:58
is something that came out of the trip
that I took to Ghana just last month.
Това според мен е нещо страхотно
09:02
And I think it's the coolest thing,
и дори още по-нискотехнологично от онова, което току-що видяхте,
09:05
and it's even lower tech
than what you just saw,
ако можете да си представите такова нещо. Ето го.
09:08
if you can imagine such a thing.
09:10
Here it is.
А какво е това? Царевични кочани, превърнати във въглища.
09:11
So what is this?
09:13
This is corncobs turned into charcoal.
Красотата на това е, че няма нужда да оформяте брикети.
09:15
And the beauty of this is
that you don't need to form briquettes --
Идват вече оформени. Това там е моят 100-доларов лаптоп.
09:19
it comes ready made.
09:20
This is my $100 laptop, right here.
И всъщност, както и Ник, донесох образци.
09:23
And actually, like Nick,
I brought samples.
(Смях)
09:26
(Laughter)
09:28
So we can pass these around.
Можем да дадем тези за разглеждане наоколо.
Те са напълно функционални, тествани на практика, готови за пускане.
09:32
They're fully functional,
field-tested, ready to roll out.
09:36
(Laughter)
Мисля, че едно от нещата, които също са забележителни в тази технология,
09:40
And I think one of the things
09:41
which is also remarkable
about this technology,
е, че технологичният трансфер е толкова лесен.
09:46
is that the technology
transfer is so easy.
В сравнение с въглищата от захарна тръстика,
09:48
Compared to the sugarcane charcoal,
при които трябва да учим хората как да ги оформят в брикети
09:51
where we have to teach people
how to form it into briquettes
и има една допълнителна стъпка - варене на лепилото,
09:53
and you have the extra step
of cooking the binder,
тези са предварително брикетирани.
09:56
this comes pre-briquetted.
Това, общо взето, е най-вълнуващото нещо в живота ми в момента,
09:57
And this is about the most exciting
thing in my life right now,
което вероятно е тъжен коментар за живота ми.
10:00
which is perhaps
a sad commentary on my life.
(Смях)
10:04
(Laughter)
Но щом веднъж го видите - например вие, момчета, на първия ред - е, добре,
10:06
But once you see it,
like you guys in the front row --
както и да е...
10:08
All right, yeah, OK.
10:10
So anyway --
(Смях)
10:11
(Laughter)
...ето го. А това според мен е прекрасен пример
10:13
Here it is.
10:14
And this is, I think, a perfect example
на онова, за което говореше Робърт Райт - онези ненулеви сумарни неща.
10:17
of what Robert Wright was talking about
in those non-zero-sum things.
Така че не само има полза за здравето -
10:22
So not only do you have health benefits,
има също и полза за околната среда.
10:24
you have environmental benefits.
Но това е една от изключително редките ситуации,
10:27
But this is one
of the incredibly rare situations
при които има също и икономически ползи.
10:30
where you also have economic benefits.
Хората могат да произвеждат собственото си гориво за готвене от отпадни продукти.
10:33
People can make their own cooking fuel
from waste products.
10:36
They can generate income from this.
Те могат да генерират приходи от това.
10:38
They can save the money
that they were going to spend on charcoal
Могат да спестяват парите, които биха похарчили за въглища,
10:41
and they can produce excess
and sell it in the market
могат и да произвеждат излишък и да го продават на пазара
на хора, които не произвеждат свои собствени.
10:44
to people who aren't making their own.
Наистина рядко се случва да няма разминавания
10:46
It's really rare
that you don't have trade-offs
между здравеопазване и икономика, или опазване на околната среда и икономика.
10:48
between health and economics,
or environment and economics.
10:51
So this is a project
that I just find extremely exciting
Така че смятам този проект за изключително вълнуващ
и наистина нямам търпение да видя къде ще ни отведе.
10:55
and I'm really looking forward
to see where it takes us.
Като говорим за това как в бъдещето, което ще създадем,
11:02
So when we talk about, now,
the future we will create,
едно от нещата, които според мен са необходими,
11:06
one of the things
that I think is necessary
11:08
is to have a very clear vision
of the world that we live in.
е да имаме много ясна визия за света, в който живеем.
Всъщност, нямам предвид света, в който живеем.
11:12
And now, I don't actually mean
the world that we live in.
11:16
I mean the world where women
spend two to three hours everyday
Имам предвид света, където жените прекарват по два до три часа всеки ден,
мелейки зърно, за да хранят семействата си.
11:20
grinding grain for their families to eat.
Имам предвид света, където съвременни строителни материали,
11:24
I mean the world
where advanced building materials
означава ръчно изработени циментови покривни плоскости
11:27
means cement roofing tiles
that are made by hand,
и където, като работиш по десет часа дневно,
11:30
and where, when you work 10 hours a day,
11:32
you're still only earning
60 dollars in a month.
все пак печелиш едва 60 долара месечно.
Имам предвид света, където жени и деца прекарват по 40 милиарда часа годишно в носене на вода.
11:37
I mean the world
11:38
where women and children spend
40 billion hours a year fetching water.
Това е все едно цялата работна сила на щата Калифорния
11:45
That's as if the entire workforce
of the state of California
да работи на пълен работен ден цяла година, без да прави нищо друго освен носене на вода.
11:49
worked full time for a year
doing nothing but fetching water.
Това е място, където - например, ако тук беше Индия,
11:53
It's a place where,
for example, if this were India,
в тази зала, само трима от нас щяха да имат кола.
11:57
in this room, only three of us
would have a car.
Ако бяхме в Афганистан,
12:01
If this were Afghanistan,
само един човек в тази зала щеше да знае как да използва Интернет.
12:02
only one person in this room
would know how the use the Internet.
Ако тук беше Замбия, 300 от вас щяха да са фермери,
12:06
If this were Zambia --
12:08
300 of you would be farmers,
100 от вас щяха да имат СПИН или ХИВ.
12:11
100 of you would have AIDS or HIV.
И повече от половината от вас щяха да живеят с под един долар на ден.
12:14
And more than half of you would be living
on less than a dollar a day.
Това проблемите, по които трябва да излезем с решения.
12:19
These are the issues that we
need to come up with solutions for.
Това са въпросите, с които трябва да обучаваме нашите инженери,
12:23
These are the issues that
we need to be training our engineers,
12:27
our designers, our business people,
our entrepreneurs to be facing.
нашите дизайнери, нашите бизнесмени, нашите предприемачи да се справят.
Това са решенията, които трябва да открием.
12:32
These are the solutions
that we need to find.
Има някои области, които според мен са особено важни за онова, по което работим.
12:34
I have a few areas that I believe
are especially important that we address.
Една от тях е създаването на технологии за подпомагане на микрофинансирането и микропредприемачеството,
12:41
One of them is creating technologies
12:43
to promote micro-finance
and micro-enterprise,
така че хората, живеещи под линията на бедността, да могат да открият начин да излязат оттам -
12:46
so that people who are living
below the poverty line
12:49
can find a way to move out --
и да не го правят
12:50
and that they're not doing it
с помощта на същото традиционно плетене на кошници, развъждане на пилета и т.н.
12:51
using the same traditional
basket making, poultry rearing, etc.
12:55
But there are new technologies
and new products
Но съществуват нови технологии и нови продукти,
12:57
that they can make on a small scale.
които те могат да произвеждат в малък мащаб.
13:00
The next thing I believe
Следващото, което ни е нужно според мен, е да създаваме технологии, чрез които
13:01
is that we need to create
technologies for poor farmers
бедни фермери да добавят стойност към собствените си посеви.
13:06
to add value to their own crops.
И трябва да преосмислим стратегиите си за развитие,
13:09
And we need to rethink
our development strategies,
така че да не подпомагаме образователни кампании,
13:12
so that we're not promoting
educational campaigns
13:15
to get them to stop being farmers,
които да ги карат да престанат да са фермери,
13:17
but rather to stop being poor farmers.
а по-скоро да не са вече бедни фермери.
13:20
And we need to think
about how we can do that effectively.
Нужно е и да мислим как можем да правим това ефективно.
Трябва да работим с хората в тези общности
13:24
We need to work with the people
in these communities
и да им даде ресурсите и инструментите, от които имат нужда,
13:27
and give them the resources
and the tools that they need
за да разрешат собствените си проблеми. Това е най-добрият начин да се направи.
13:29
to solve their own problems.
13:31
That's the best way to do it.
Не трябва да го правим отвън.
13:33
We shouldn't be doing it from outside.
Трябва да създадем това бъдеще, и трябва да започнем сега.
13:35
So we need to create this future,
and we need to start doing it now.
Благодаря.
13:40
Thank you.
13:41
(Applause)
(Аплодисменти)
13:46
Chris Anderson: Thank you, incredible.
13:49
Stay here.
Крис Андерсън: Кажи ни - докато видим дали някой има въпроси -
13:51
Tell us -- just while we see
if someone has a question --
кажи ни само за едно от другите неща, по които си работила.
13:54
just tell us about one of the other things
that you've worked on.
Ейми Смит: Едно-две други неща, по които работим,
13:57
Amy Smith: Some of the other
things we're working on
търсят начини да се правят евтини тестове за качество на водата,
14:00
are ways to do low-cost
water quality testing,
така че общностите да могат да поддържат свои собствени водни системи,
14:02
so that communities can maintain
their own water systems,
да знаят кога те работят, да знаят кога да ги разработват и т.н.
14:05
know when they're working,
know when they treat them, etc.
14:07
We're also looking at low-cost
water-treatment systems.
Проучваме също евтини системи за обработка на вода.
Едно от наистина вълнуващите неща са проучванията върху слънчева дезинфекция на водата
14:10
One of the really exciting things
is looking at solar water disinfection
и подобряване на възможностите за извършване на това.
14:13
and improving the ability
to be able to do that.
КА: А какъв е ключът към предотвратяването на този проблем, как да се избегне нарушаването на този баланс?
14:17
CA: What's the bottleneck
preventing this stuff getting from scale?
Какво е нужно - да намерите предприемачи, или склонни да рискуват капиталисти?
14:21
Do you need to find entrepreneurs,
or venture capitalists,
От какво имате нужда, за да вземете онова, което имате, и да го приведете в баланс?
14:24
or what do you need to take
what you've got and get it to scale?
АС: Да, мисля, че големият брой хора го придвижват напред
14:29
AS: I think it's large numbers
of people moving it forward.
Трудно е: това е пазар, който е много фрагментиран
14:32
It's a difficult thing --
14:33
it's a marketplace
which is very fragmented
и население от консуматори без приход.
14:35
and a consumer population with no income.
Затова не може да се използват същите модели, които се използват в Съединените щати
14:37
So you can't use the same models
that you use in the United States
за придвижване на нещата напред.
14:40
for making things move forward.
14:42
And we're a pretty small staff,
А и персоналът ни е доста малоброен, тоест аз.
14:44
which is me.
14:45
(Laughter)
(Смях)
Затова, нали разбирате - правя, каквото мога, със студентите.
14:47
So, you know,
I do what I can with the students.
Имаме по 30 студенти годишно, които отиват на място,
14:49
We have 30 students a year
go out into the field
опитват се да приложат това и да го движат напред.
14:52
and try to implement this
and move it forward.
Другото е, че нещата трябва да се правят с дългосрочна времева рамка,
14:54
The other thing is you have to do things
with a long time frame,
тъй като - нали разбирате, не може да очаквате да се свърши нещо за една или две години.
14:58
as, you know, you can't expect to get
something done in a year or two years;
Трябва да гледате пет или десет години напред.
15:02
you have to be looking
five or 10 years ahead.
Но мисля, че с визията да направим това, можем да се движим напред.
15:04
But I think with the vision to do that,
we can move forward.
Translated by MaYoMo com
Reviewed by adam leclerc

▲Back to top

About the speaker:

Amy Smith - inventor, engineer
Amy Smith designs cheap, practical fixes for tough problems in developing countries. Among her many accomplishments, the MIT engineer received a MacArthur "genius" grant in 2004 and was the first woman to win the Lemelson-MIT Prize for turning her ideas into inventions.

Why you should listen

Mechanical engineer Amy Smith's approach to problem-solving in developing nations is refreshingly common-sense: Invent cheap, low-tech devices that use local resources, so communities can reproduce her efforts and ultimately help themselves. Smith, working with her students at MIT's D-Lab, has come up with several useful tools, including an incubator that stays warm without electricity, a simple grain mill, and a tool that converts farm waste into cleaner-burning charcoal.

The inventions have earned Smith three prestigious prizes: the B.F. Goodrich Collegiate Inventors Award, the MIT-Lemelson Prize, and a MacArthur "genius" grant. Her course, "Design for Developing Countries," is a pioneer in bringing humanitarian design into the curriculum of major institutions. Going forward, the former Peace Corps volunteer strives to do much more, bringing her inventiveness and boundless energy to bear on some of the world's most persistent problems.

More profile about the speaker
Amy Smith | Speaker | TED.com