English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2006

Amy Smith: Simple designs to save a life

Емі Сміт: Прості рішення, які зберігають життя

Filmed
Views 1,435,021

Дим при готуванні їжі на вогні щорічно вбиває більш, ніж 2 мільйони дітей в країнах, що розвиваються. Інженер MIT - Емі Сміт розповідає про захоплююче та просте рішення: пристрій по переробці відходів сільського господарства у вугілля, яке згорає без викиду шкідливих елементів.

- inventor, engineer
Amy Smith designs cheap, practical fixes for tough problems in developing countries. Among her many accomplishments, the MIT engineer received a MacArthur "genius" grant in 2004 and was the first woman to win the Lemelson-MIT Prize for turning her ideas into inventions. Full bio

Я говоритиму про винаходи,
00:25
In terms of invention,
00:26
I'd like to tell you the tale
of one of my favorite projects.
і хочу розповісти вам історію одного з моїх
улюблених проектів.
00:29
I think it's one of the most exciting
that I'm working on,
Мені здається - це один з дивовижніших
проектів, над якими я працюю,
але водночас і найпростіший.
00:32
but I think it's also the simplest.
Цей проект може принести великі зміни
на світовому рівні.
00:34
It's a project that has the potential
to make a huge impact around the world.
Він стосується однієї з найбільших проблем
зі здоров'ям на планеті,
00:39
It addresses one of the biggest
health issues on the planet,
яка займає перше місце серед причин смерті дітей
віком до п'яти років.
00:42
the number one cause of death
in children under five.
Що це...? Хвороби, пов'язані з водою?
Діарея? Недоїдання?
00:46
Which is ...?
00:48
Water-borne diseases?
Diarrhea? Malnutrition?
Ні, це вдихання диму при приготуванні
на вогні в приміщенні -
00:52
No.
00:53
It's breathing the smoke
from indoor cooking fires --
та гострі респіраторні інфекції, спричинені
цим. Чи можете ви в це повірити?
00:57
acute respiratory infections
caused by this.
01:00
Can you believe that?
Для мене це було приголомшливим та дещо
жахаючим.
01:02
I find this shocking
and somewhat appalling.
Чи можемо ми зробити чистішим паливо
для приготування?
01:05
Can't we make
cleaner burning cooking fuels?
Чи можемо ми зробити кращими пічки?
01:08
Can't we make better stoves?
Як це може призвести до понад двох
мільйонів смертей щорічно?
01:10
How is it that this can lead
to over two million deaths every year?
Я знаю, Білл Джой розповідав вам
01:14
I know Bill Joy was talking to you
about the wonders of carbon nanotubes,
про надзвичайні карбонові нанотрубки,
а я розповім вам
01:18
so I'm going to talk to you
about the wonders of carbon macro-tubes,
про дивовижні карбонові макротрубки - деревне вугілля.
01:22
which is charcoal.
01:24
(Laughter)
Це картина сільської місцевості Гаїті. На сьогоднішній день на 98 відсотків на Гаїті вирубано ліс.
01:26
So this is a picture of rural Haiti.
01:28
Haiti is now 98 percent deforested.
Такі сцени ви побачите по всьому острову.
01:31
You'll see scenes like this
all over the island.
Це призводить до різноманітних проблем
з навколишнім середовищем
01:34
It leads to all sorts
of environmental problems
та проблем, що впливають на людей
по всій державі.
01:37
and problems that affect people
throughout the nation.
Декілька років тому відбулося сильне
затоплення,
01:41
A couple years ago
there was severe flooding
що призвело до тисячі смертей -
01:43
that led to thousands of deaths --
це напряму пов'язано з фактом,
01:45
that's directly attributable to the fact
що ґрунти пагорбів не скріплені деревами.
01:47
that there are no trees on the hills
to stabilize the soil.
Тому дощі випадають, стікають в ріки,
що призводить до повеней.
01:50
So the rains come --
01:51
they go down the rivers
and the flooding happens.
Одна з причин, чому тут мало дерев -
01:55
Now one of the reasons
why there are so few trees is this:
людям потрібно готувати їжу, і вони збирають
деревину,
01:58
people need to cook,
02:00
and they harvest wood
and they make charcoal in order to do it.
та роблять вугілля для цього.
Це стається не тому, що люди не переймаються
знищенням середовища.
02:04
It's not that people are ignorant
to the environmental damage.
Вони добре знають це, але в них нема іншого
вибору.
02:07
They know perfectly well,
but they have no other choice.
Викопне паливо відсутнє,
02:09
Fossil fuels are not available,
а з сонячної енергії не приготувати методом,
до якого вони звикли.
02:11
and solar energy doesn't cook the way
that they like their food prepared.
02:16
And so this is what they do.
Тож вони чинять так.
02:18
You'll find families like this who go out
into the forest to find a tree,
Там є сім'ї, які ідуть до лісу,
щоб знайти дерево,
02:23
cut it down and make charcoal out of it.
зрізати його та зробити вугілля.
Тому не дивно, багато зусиль
02:27
So not surprisingly,
02:28
there's a lot of effort that's been done
to look at alternative cooking fuels.
зроблено для винайдення альтернативного
палива для готування.
Десь чотири роки тому я приїхала на Гаїті з групою студентів,
02:34
About four years ago, I took
a team of students down to Haiti
02:37
and we worked with
Peace Corps volunteers there.
і ми працювали волонтерами в Корпусі Миру.
02:39
This is one such volunteer
Це один з волонтерів.
А це пристрій, який він зробив у селі, де
він працював.
02:41
and this is a device that he had built
in the village where he worked.
Ідея полягає у використанні непотрібного паперу.
02:44
And the idea was
that you could take waste paper;
02:47
you could compress it
Ви пресуєте його та робите брикети,
що використовуються, як паливо.
02:48
and make briquettes
that could be used for fuel.
Але цей пристрій був дуже повільним.
02:51
But this device was very slow.
Тож наші студенти,-інженери вирішили
доопрацювати його
02:53
So our engineering students
went to work on it
і після простих змін
02:56
and with some very simple changes,
вони змогли втричі збільшити потужність пристрою.
02:58
they were able to triple
the throughput of this device.
03:01
So you could imagine
they were very excited about it.
Тож, як ви здогадуєтесь, вони були дуже збуджені цим.
03:04
And they took the briquettes back to MIT
so that they could test them.
Вони взяли брикети до МТІ, щоб протестувати їх.
І виявили, що вони не горять.
03:08
And one of the things
that they found was they didn't burn.
Це трохи засмутило студентів.
03:13
So it was a little
discouraging to the students.
03:15
(Laughter)
І якщо уважніше придивитись,
03:17
And in fact, if you look closely,
03:19
right here you can see
it says, "US Peace Corps."
то ви побачите - "США. Корпус Миру".
І це показує, в дійсності, в селі не було
непотрібного паперу.
03:23
As it turns out, there actually wasn't
any waste paper in this village.
І хоча це було добрим використанням
урядового паперу,
03:27
And while it was a good use
of government paperwork
який волонтер привіз із собою до села (Сміх),
03:30
for this volunteer to bring it
back with him to his village,
це було за 800 кілометрів.
03:33
it was 800 kilometers away.
Тож ми вирішили, що повинен бути кращий спосіб
03:35
And so we thought perhaps
there might be a better way
03:38
to come up with
an alternative cooking fuel.
запропонувати альтернативне паливо для готування.
03:41
What we wanted to do
is we wanted to make a fuel
Ми хотіли виготовити паливо,
03:43
that used something that was
readily available on the local level.
з того, що вже існує на місцевості.
Ви побачите це всюди на Гаїті. Це - невеличкі цукрові млини.
03:47
You see these all over Haiti as well.
03:48
They're small-scale sugar mills.
03:50
And the waste product from them
Відходи переробки цукрової тростини
03:52
after you extract the juice
from the sugarcane
після того, як ви вичавите з неї сік, називається "багассою".
03:54
is called "bagasse."
Їх вже ніяк не використаєш.
В них нема поживної цінності.
03:56
It has no other use.
03:57
It has no nutritional value,
so they don't feed it to the animals.
Вони непридатні для корму тварин.
04:00
It just sits in a pile near the sugar mill
until eventually they burn it.
Вони просто лежать в купі біля цукрових млинів,
доки не будуть спалені.
Ми хотіли знайти спосіб
04:05
What we wanted to do was
we wanted to find a way
використати ці відходи та перетворити їх на паливо,
04:08
to harness this waste resource
and turn it into a fuel
на якому б люди могли легко готувати,
04:11
that would be something
that people could easily cook with,
щось на зразок вугілля.
04:14
something like charcoal.
Тож наступні декілька років, я разом зі
студентами розробляла процес.
04:16
So over the next couple of years,
04:18
students and I worked
to develop a process.
Берете багассу, поміщаєте у
дуже просту випалювальну піч,
04:21
So you start with the bagasse,
and then you take a very simple kiln
04:25
that you can make out of
a waste fifty five-gallon oil drum.
яку можна зробити з використаної 55-галонної
бочки з-під мастила.
04:28
After some time, after setting it on fire,
Після того як прожарите її,
ви герметизуєте її,
04:31
you seal it to restrict the oxygen
that goes into the kiln,
щоб закрити доступ кисню до печі.
І ви отримуєте карбонізований матеріал
всередині.
04:35
and then you end up
with this carbonized material here.
Але ви не можете спалити це. Воно дуже сухе
04:38
However, you can't burn this.
04:40
It's too fine and it burns too quickly
to be useful for cooking.
і надто швидко згорає, щоб використовувати для
приготування їжі.
Тож ми мусили знайти шлях для формування
корисних брикетів.
04:45
So we had to try to find a way
to form it into useful briquettes.
І якраз один з моїх студентів був із Гани,
04:49
And conveniently,
one of my students was from Ghana,
він згадав страву, яку йому готувала мама -
"коконте".
04:52
and he remembered a dish his mom
used to make for him called "kokonte,"
04:56
which is a very sticky porridge
made out of the cassava root.
Це дуже в'язка каша, яку роблять з коренів
кассава.
04:59
And so what we did was we looked,
Тож ми шукали та знайшли
05:01
and we found that cassava
is indeed grown in Haiti,
ці корені на Гаїті, тут вони називаються
маніокою.
05:04
under the name of "manioc."
Насправді, вони ростуть по всьому світу -
05:06
In fact, it's grown all over the world --
юкка, тапіока, маніока, кассава, це все
одне й те саме -
05:08
yucca, tapioca, manioc, cassava,
it's all the same thing --
05:11
a very starchy root vegetable.
дуже крохмальні овочеві корені.
05:13
And you can make a very thick,
sticky porridge out of it,
І з них можна зробити дуже густу клейку масу,
яку можна використати, щоб зв'язати
вугільні брикети.
05:17
which you can use to bind together
the charcoal briquettes.
Тож ми зробили це та повернулись на Гаїті.
05:21
So we did this. We went down to Haiti.
Це випускники першої школи в Чабоні,
05:24
These are the graduates
of the first Ecole de Charbon,
або Інституту вугільної промисловості. А це -
05:27
or Charcoal Institute.
(Сміх)
05:28
And these --
05:30
(Laughter)
05:31
That's right. So I'm actually
an instructor at MIT as well as CIT.
правильно. Насправді, я викладач в МТІ та в CIT.
05:37
And these are the briquettes that we made.
А це брикети, виготовлені нами.
Тепер відправимось у подорож на різні
континенти. Це - Індія.
05:40
Now I'm going to take you
to a different continent.
05:44
This is India
А це- найбільш вживане паливо для готування в Індії,
це - коров'ячий кал.
05:45
and this is the most commonly used
cooking fuel in India.
05:48
It's cow dung.
І ще більш, ніж в Гаїті, це створює дуже задимлене вогнище,
05:50
And more than in Haiti,
this produces really smoky fires,
і це впливає на здоров'я -
05:54
and this is where you see
the health impacts
05:56
of cooking with cow dung
and biomass as a fuel.
готування на коров'ячому калі або іншій
біомасі.
Діти та жінки найбільше страждають від
цього,
06:01
Kids and women
are especially affected by it,
06:03
because they're the ones
who are around the cooking fires.
тому що вони знаходяться біля вогнища.
Тож ми вирішили дослідити, чи зможемо ми
06:06
So we wanted to see
06:08
if we could introduce
this charcoal-making technology there.
впровадити технологію з виробництва вугілля тут.
На жаль, тут не було цукрової тростини
06:11
Well, unfortunately,
they didn't have sugarcane
і кассави. Але це не зупинило нас.
06:14
and they didn't have cassava,
06:15
but that didn't stop us.
Тож ми знайшли доступні
місцеві джерела біомаси.
06:17
What we did was we found what were
the locally available sources of biomass.
В цій місцевості була рисова та пшенична
солома.
06:21
And there was wheat straw
and there was rice straw in this area.
І для склеювання
06:24
And what we could use as a binder
was actually small amounts of cow manure,
ми використали невеличку кількість коров'ячого гною,
06:28
which they used ordinarily for their fuel.
який зазвичай використовувався як паливо.
Ми зробили ретельні випробування,
так що ви можете побачити
06:31
And we did side-by-side tests,
06:33
and here you can see
the charcoal briquettes
вугільні брикети та коров'ячий кал ось тут.
06:36
and here the cow dung.
І ви можете побачити, що стало менше викидів
при спалюванні палива.
06:37
And you can see that it's a lot cleaner
burning of a cooking fuel.
В дійсності, це дозволило нагрівати воду
значно швидше.
06:41
And in fact, it heats the water
a lot more quickly.
06:43
And so we were very happy, thus far.
Тож ми були дуже щасливі з результату.
Але ми відзначили наступну рису:
06:46
But one of the things that we found
06:47
was when we did side-by-side
comparisons with wood charcoal,
коли ми робили порівняння з деревним вугіллям,
06:50
it didn't burn as long.
воно не палало так довго. Ще брикети кришились
06:52
And the briquettes crumbled a little bit
і ми втрачали енергію, коли вони розпадались
при готуванні.
06:54
and we lost energy as they fell apart
as they were cooking.
Ми вирішили знайти спосіб зміцнити брикети,
06:57
So we wanted to try to find a way
to make a stronger briquette
07:00
so that we could compete with
wood charcoal in the markets in Haiti.
і надати їм таких характеристик як у деревного вугілля
на Гаїті.
Ми повернулись до МТІ, де за допомогою обладнання
07:05
So we went back to MIT,
07:07
we took out the Instron machine
визначили, яку силу потрібно використати,
07:09
and we figured out
what sort of forces you needed
щоб запресувати брикети до рівня,
07:12
in order to compress
a briquette to the level
який дасть покращення результату.
07:14
that you actually are getting
improved performance out of it?
В той самий час, поки студенти в лабараторії
робили дослідження,
07:17
And at the same time that we had
students in the lab looking at this,
партнери нашої спільноти на Гаїті працювали над
розробкою процесу,
07:21
we also had community partners in Haiti
working to develop the process,
щоб вдосконалити його та зробити придатним
для використання людьми в селі.
07:28
to improve it and make it more accessible
to people in the villages there.
За деякий час,
07:33
And after some time,
ми розробили бюджетний прес, що дозволив
виготовляти вугілля,
07:35
we developed a low-cost press
that allows you to produce charcoal,
яке горить довше, чистіше, ніж деревне.
07:40
which actually now burns not only --
07:43
actually, it burns longer,
cleaner than wood charcoal.
Тож ми маємо продукт, який кращий
07:47
So now we're in a situation
where we have a product,
07:49
which is actually better than what
you can buy in Haiti in the marketplace,
від того, який є в продажу на ринку Гаїті,
прекрасному місці.
07:54
which is a very wonderful place to be.
На Гаїті щорічно вирубується 30 мільйонів
дерев.
07:58
In Haiti alone, about 30 million trees
are cut down every year.
08:03
There's a possibility
of this being implemented
Тож є можливість, впроваджуючи цю технологію,
врятувати багато лісів.
08:06
and saving a good portion of those.
На додаток, дохід від цього вугілля складає
260 мільйонів доларів.
08:08
In addition, the revenue generated
from that charcoal is 260 million dollars.
Що вельми багато для такої країни, як Гаїті,
08:14
That's an awful lot
for a country like Haiti --
населення якої складає 8 мільйонів
08:17
with a population of eight million
із середнім доходом менше, ніж 400 доларів.
08:19
and an average income
of less than 400 dollars.
08:23
So this is where we're also moving ahead
with our charcoal project.
Тож це є ще одним досягненням нашого вугільного проекту.
08:27
And one of the things
that I think is also interesting,
Ще одна цікава річ.
08:30
is I have a friend up at UC Berkeley
who's been doing risk analysis.
У мене є знайомий в університеті Берклі, який
займається дослідженням ризиків.
08:34
And he's looked at the problem
of the health impacts
Він дослідив проблему впливу на здоров'я
08:37
of burning wood versus charcoal.
від спалювання деревини замість вугілля.
08:39
And he's found that worldwide,
you could prevent a million deaths
І вивів, що в світовому маштабі
можна запобігти мільйонам смертей, перейшовши
з деревини на вугілля,
08:43
switching from wood
to charcoal as a cooking fuel.
використовуючи його як паливо.
А це вражає,
08:46
That's remarkable,
до сьогодення, не було способу зробити це без
вирубки дерев.
08:47
but up until now, there weren't ways
to do it without cutting down trees.
Але тепер ми маємо спосіб
08:51
But now we have a way
08:52
that's using an agricultural
waste material to create a cooking fuel.
зробити паливо для готування
за допомогою сільськогосподарських відходів.
08:56
One of the really exciting things, though,
Проте, дещо дійсно вражаюче
було виявлено після відвідування мною Гани минулого місяця.
08:58
is something that came out of the trip
that I took to Ghana just last month.
І я вважаю, це крутіша річ.
09:02
And I think it's the coolest thing,
З іще простішою технологією, ніж побачена вами,
09:05
and it's even lower tech
than what you just saw,
якщо ви тільки зможете це уявити. Ось воно.
09:08
if you can imagine such a thing.
09:10
Here it is.
Що це? Це - кукурудзяний качан, перетворений
на вугілля.
09:11
So what is this?
09:13
This is corncobs turned into charcoal.
І краса в тому, що у вас нема потреби
формувати брикети -
09:15
And the beauty of this is
that you don't need to form briquettes --
вони виходять самі. Це мій 100$ лептоп.
09:19
it comes ready made.
09:20
This is my $100 laptop, right here.
Як і Нік, я також купила взірці.
09:23
And actually, like Nick,
I brought samples.
(Сміх)
09:26
(Laughter)
09:28
So we can pass these around.
Тож ми можемо передати це по колу.
09:32
They're fully functional,
field-tested, ready to roll out.
Вони повністю придатні для використання,
та опробувані.
09:36
(Laughter)
І ще одна річ стосовно цієї технології -
09:40
And I think one of the things
09:41
which is also remarkable
about this technology,
її легко відтворити.
09:46
is that the technology
transfer is so easy.
В порівнянні з вугіллям із тростини,
09:48
Compared to the sugarcane charcoal,
де нам потрібно було навчати людей
як формувати брикети,
09:51
where we have to teach people
how to form it into briquettes
ще потрібно було робити клей,
09:53
and you have the extra step
of cooking the binder,
тут виходять готові брикети.
09:56
this comes pre-briquetted.
І це найдивовижніша річ в моєму житті
на сьогодні,
09:57
And this is about the most exciting
thing in my life right now,
що, можливо, є сумним коментарем до мого життя.
10:00
which is perhaps
a sad commentary on my life.
(Сміх)
10:04
(Laughter)
Але коли ви побачите це, як ось ви, в першому ряду,
добре,
10:06
But once you see it,
like you guys in the front row --
так. Тож -
10:08
All right, yeah, OK.
10:10
So anyway --
(Сміх)
10:11
(Laughter)
ось воно. І це гарний приклад
10:13
Here it is.
10:14
And this is, I think, a perfect example
до висловлювання Роберта Райта про ті речі
з ненульовою сумою.
10:17
of what Robert Wright was talking about
in those non-zero-sum things.
Це не тільки допомагає здоров'ю,
10:22
So not only do you have health benefits,
ще є користь для зовнішнього середовища.
10:24
you have environmental benefits.
Це одна з неймовірно рідкісних ситуацій,
10:27
But this is one
of the incredibly rare situations
коли ви ще й отримуєте економічний зиск.
10:30
where you also have economic benefits.
Люди можуть робити паливо для приготування
з відходів.
10:33
People can make their own cooking fuel
from waste products.
10:36
They can generate income from this.
Вони можуть мати дохід із цього.
10:38
They can save the money
that they were going to spend on charcoal
Вони можуть зберегти гроші, які б мали
витратити на вугілля,
10:41
and they can produce excess
and sell it in the market
та ще можуть виробити додатково та
продати на ринку
людям, які не виробляють.
10:44
to people who aren't making their own.
Це дійсно рідкість, коли вам не треба
обирати
10:46
It's really rare
that you don't have trade-offs
поміж здоров'ям та економікою, або
середовищем та економікою.
10:48
between health and economics,
or environment and economics.
10:51
So this is a project
that I just find extremely exciting
Тож цей проект я вважаю надзвичайно
захоплюючим,
та чекаю, куди ж він нас приведе.
10:55
and I'm really looking forward
to see where it takes us.
Коли ми тепер говоримо про майбутнє,
яке створюємо,
11:02
So when we talk about, now,
the future we will create,
треба пам'ятати про одну річ -
11:06
one of the things
that I think is necessary
11:08
is to have a very clear vision
of the world that we live in.
мати бачення світу, в якому ми живемо.
І зараз я не маю на увазі світ, в якому ми
живемо.
11:12
And now, I don't actually mean
the world that we live in.
11:16
I mean the world where women
spend two to three hours everyday
Я кажу про світ, в якому жінки кожен день по
дві-три години
подрібнюють зерна для годування сім'ї.
11:20
grinding grain for their families to eat.
Я кажу про світ, де "найсучаснішим" будівельним
матеріалом
11:24
I mean the world
where advanced building materials
є черепиця з цементу, виговлена вручну,
11:27
means cement roofing tiles
that are made by hand,
і де, працюючи 10 годин на день,
11:30
and where, when you work 10 hours a day,
11:32
you're still only earning
60 dollars in a month.
люди отримують 60 доларів у місяць.
Я кажу про світ, в якому жінки та діти
проводять 40 мільярдів годин, добуваючи воду.
11:37
I mean the world
11:38
where women and children spend
40 billion hours a year fetching water.
Це рівносильно роботі всього штату Каліфорнія
11:45
That's as if the entire workforce
of the state of California
впродовж цілого року, якщо буде добуватись
тільки вода.
11:49
worked full time for a year
doing nothing but fetching water.
Це місце, де, наприклад, якщо взяти Індію,
11:53
It's a place where,
for example, if this were India,
в цьому приміщенні тільки у трьох була б
машина.
11:57
in this room, only three of us
would have a car.
Якщо б це був Афганістан,
12:01
If this were Afghanistan,
тільки б один в цьому приміщенні знав,
як використовувати інтернет.
12:02
only one person in this room
would know how the use the Internet.
Якщо б це була Замбія, 300 з присутніх були
б фермерами,
12:06
If this were Zambia --
12:08
300 of you would be farmers,
а в 100 був би СНІД або ВІЛ.
12:11
100 of you would have AIDS or HIV.
І більшість з вас жили б, отримуючи менше
долара в день.
12:14
And more than half of you would be living
on less than a dollar a day.
Це все питання, на які ми повинні знайти
відповіді.
12:19
These are the issues that we
need to come up with solutions for.
Це ті питання, до яких ми повинні готувати
інженерів,
12:23
These are the issues that
we need to be training our engineers,
12:27
our designers, our business people,
our entrepreneurs to be facing.
розробників, підприємців.
Це відповіді, які ми повинні знайти.
12:32
These are the solutions
that we need to find.
Я знаю декілька галузей, до яких я вважаю
потрібно звернутись в першу чергу.
12:34
I have a few areas that I believe
are especially important that we address.
Перша з них - це створення технологій для
впровадження мікрофінансів та мікрофірм,
12:41
One of them is creating technologies
12:43
to promote micro-finance
and micro-enterprise,
щоб люди, які живуть за межею бідності, могли
знайти спосіб подолати її,
12:46
so that people who are living
below the poverty line
12:49
can find a way to move out --
бо вони не подолають цю межу
12:50
and that they're not doing it
виготовляючи традиційні
кошики, вирощуючи птицю і т.п.
12:51
using the same traditional
basket making, poultry rearing, etc.
12:55
But there are new technologies
and new products
Треба, що вони могли використовувати нові технології, нові продукти
12:57
that they can make on a small scale.
в малих об'ємах.
13:00
The next thing I believe
Наступна річ, у яку я вірю, - що ми
повинні створити технології для незаможних селян,
13:01
is that we need to create
technologies for poor farmers
щоб додати цінності їхньому врожаю.
13:06
to add value to their own crops.
І ми повинні переосмислити наші стратегії
розвитку,
13:09
And we need to rethink
our development strategies,
щоб ми не впроваджували навчальні програми,
13:12
so that we're not promoting
educational campaigns
13:15
to get them to stop being farmers,
заважаючи їм бути фермерами,
13:17
but rather to stop being poor farmers.
а радше сприяти тому, що вони не були бідними фермерами.
13:20
And we need to think
about how we can do that effectively.
І нам потрібно подумати, як можна зробити
це ефективно.
Ми повинні працювати з людьми в цих громадах,
13:24
We need to work with the people
in these communities
надавати їм ресурси й інструменти, які їм потрібні
13:27
and give them the resources
and the tools that they need
для розв'язання їхніх проблем. Це найкращий
спосіб допомогти.
13:29
to solve their own problems.
13:31
That's the best way to do it.
Ми не повинні робити це ззовні.
13:33
We shouldn't be doing it from outside.
Отож ми повинні створити це майбутнє і ми
повинні починати діяти сьогодні.
13:35
So we need to create this future,
and we need to start doing it now.
Дякую.
13:40
Thank you.
13:41
(Applause)
(Оплески)
13:46
Chris Anderson: Thank you, incredible.
13:49
Stay here.
Кріс Андерсон: Скажіть - якщо ми бачимо,
що хтось має питання -
13:51
Tell us -- just while we see
if someone has a question --
просто розкажіть нам про ті речі, над якими
ви працюєте.
13:54
just tell us about one of the other things
that you've worked on.
Емі Сміт: Деякі речі, над якими ми працюємо,
13:57
Amy Smith: Some of the other
things we're working on
це створення дешевого способу тестування
якості води,
14:00
are ways to do low-cost
water quality testing,
щоб громади могли налагодити власні водні
системи,
14:02
so that communities can maintain
their own water systems,
і знати, коли вони працюють, коли
потребують ремонту і т.п.
14:05
know when they're working,
know when they treat them, etc.
14:07
We're also looking at low-cost
water-treatment systems.
Ми також досліджуємо здешевлення систем
очищення води.
Одна з дивовижніших речей - це створення
сонячної дезінфекції
14:10
One of the really exciting things
is looking at solar water disinfection
та вдосконалення можливості впровадити це.
14:13
and improving the ability
to be able to do that.
КА: Що заважає впровадити це?
14:17
CA: What's the bottleneck
preventing this stuff getting from scale?
Вам потрібні підприємці, венчурні капіталісти,
14:21
Do you need to find entrepreneurs,
or venture capitalists,
чи що вам потрібно для впровадження того,
що ви маєте?
14:24
or what do you need to take
what you've got and get it to scale?
ЕС: Так, я думаю багато людей в цьому
залучені.
14:29
AS: I think it's large numbers
of people moving it forward.
Це непросто: цей ринок дуже фрагментований
14:32
It's a difficult thing --
14:33
it's a marketplace
which is very fragmented
та споживачі не мають доходу.
14:35
and a consumer population with no income.
Тож ви не можете використовувати ті самі
моделі для впровадження цього,
14:37
So you can't use the same models
that you use in the United States
які використовуєте в Сполучених Штатах.
14:40
for making things move forward.
14:42
And we're a pretty small staff,
І в нас дуже маленький штат, власне, я сама.
14:44
which is me.
14:45
(Laughter)
(Сміх)
Тож я роблю, що можливо робити зі студентами.
14:47
So, you know,
I do what I can with the students.
В нас 30 студентів за рік виходили в поле
14:49
We have 30 students a year
go out into the field
та намагались впровадити це для подальшого
використання.
14:52
and try to implement this
and move it forward.
Ще одне - ви повинні робити це протягом
довгого часу,
14:54
The other thing is you have to do things
with a long time frame,
адже ви не можете очікувати отримати результат за рік або два;
14:58
as, you know, you can't expect to get
something done in a year or two years;
вам потрібно дивитись на 5 або 10 років вперед.
15:02
you have to be looking
five or 10 years ahead.
Я думаю з баченням цього ми можемо рухатись вперед.
15:04
But I think with the vision to do that,
we can move forward.
Translated by Oleksiy Pazyuk
Reviewed by Mariya Udud

▲Back to top

About the speaker:

Amy Smith - inventor, engineer
Amy Smith designs cheap, practical fixes for tough problems in developing countries. Among her many accomplishments, the MIT engineer received a MacArthur "genius" grant in 2004 and was the first woman to win the Lemelson-MIT Prize for turning her ideas into inventions.

Why you should listen

Mechanical engineer Amy Smith's approach to problem-solving in developing nations is refreshingly common-sense: Invent cheap, low-tech devices that use local resources, so communities can reproduce her efforts and ultimately help themselves. Smith, working with her students at MIT's D-Lab, has come up with several useful tools, including an incubator that stays warm without electricity, a simple grain mill, and a tool that converts farm waste into cleaner-burning charcoal.

The inventions have earned Smith three prestigious prizes: the B.F. Goodrich Collegiate Inventors Award, the MIT-Lemelson Prize, and a MacArthur "genius" grant. Her course, "Design for Developing Countries," is a pioneer in bringing humanitarian design into the curriculum of major institutions. Going forward, the former Peace Corps volunteer strives to do much more, bringing her inventiveness and boundless energy to bear on some of the world's most persistent problems.

More profile about the speaker
Amy Smith | Speaker | TED.com