English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Brian Cox: What went wrong at the LHC

Браян Кокс: Какво се обърка с Големият адронен колайдер (ГАК)

Filmed
Views 954,453

В тази кратка презентация от TED U 2009, Браян Кокс споделя какво ново има, около супер-колайдера в CERN. Той разказва за текущите ремонти и какво крие бъдещето, за най-големия научен експеримент предприеман някога.

- Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester. Full bio

Last year at TED I gave an introduction to the LHC.
Миналата година в TED, направих въведение към Големият адронен колайдер (ГАК).
00:12
And I promised to come back and give you an update
И обещах да се върна и да споделя новостите
00:16
on how that machine worked.
за това, как тази машина работи.
00:18
So this is it. And for those of you that weren't there,
Та ето това е. И за тези от вас, които не бяха там
00:20
the LHC is the largest scientific experiment ever attempted --
ГАК е най-големият научен експеримент предприеман някога --
00:22
27 kilometers in circumference.
27 километра дължина.
00:25
Its job is to recreate the conditions
Неговата задача е да пресъздаде условията,
00:27
that were present less than a billionth of a second after the universe began,
които са били налице, по-малко от една милиардна от секундата след като се е появила вселената --
00:29
up to 600 million times a second.
до повече от 600 милиона пъти в секунда.
00:32
It's nothing if not ambitious.
Силно амбициозно.
00:35
This is the machine below Geneva.
Това е машината под Женева.
00:37
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Правим сники на тези малки - Големи Взривове във вътрешността на детектори.
00:39
This is the one I work on. It's called the ATLAS detector --
Това е този, на който работя аз. Казва се детекторът ATLAS --
00:42
44 meters wide, 22 meters in diameter.
44 м. дължина и 22м диаметър.
00:45
Spectacular picture here of ATLAS under construction
Това е поразителна снимка на ATLAS в процес на конструкция
00:48
so you can see the scale.
може да видите размерите.
00:51
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
На 10-ти септември миналата година пуснахме за първи път тази машина.
00:53
And this picture was taken by ATLAS.
И тази снимка беше направена от ATLAS.
00:56
It caused immense celebration in the control room.
Беше причина за голяма радост в контролната зала.
00:59
It's a picture of the first beam particle
Това е снимка на първата насочена частица
01:02
going all the way around the LHC,
изминавайки целия път около ГАК,
01:04
colliding with a piece of the LHC deliberately,
сблъсквайки се нарочно с част от колайдера
01:06
and showering particles into the detector.
и разпръсквайки частици в детектора.
01:09
In other words, when we saw that picture on September 10th
С други думи, когато видяхме тази снимка на 10-ти септември
01:11
we knew the machine worked,
разбрахме, че машината работи,
01:13
which is a great triumph.
което е огромен триумф.
01:15
I don't know whether this got the biggest cheer,
Не знам дали това причини най-голямата радост,
01:17
or this, when someone went onto Google
или това, когато някой влезна в Google
01:19
and saw the front page was like that.
и видя, че главната им страница изглежда така.
01:21
It means we made cultural impact
Това означава, че въздействахме върху културата,
01:23
as well as scientific impact.
както и на науката.
01:25
About a week later we had a problem with the machine,
Около седмица по-късно имахме проблем с машината,
01:27
related actually to these bits of wire here -- these gold wires.
всъщност свързан с тези части от проводник -- с тези златни кабели.
01:30
Those wires carry 13 thousand amps
Тези проводници пренасят 13 хиляди ампера,
01:34
when the machine is working in full power.
когато машината работи с пълната си мощност.
01:37
Now the engineers amongst you will look at them and say,
Сега инженерите измежду вас ще ги погледнат и ще кажат,
01:39
"No they don't. They're small wires."
"Не, не го правят. Тези жици са твърде малки."
01:41
They can do that because
Обаче могат да го направят защото,
01:43
when they are very cold they are what's called superconducting wire.
когато са охладени се превръщат в това, което се казва свръхпроводници.
01:45
So at minus 271 degrees,
Така на минус 271 градуса,
01:47
colder than the space between the stars,
по-студено от пространството между звездите,
01:50
those wires can take that current.
тези проводници могат да поемат този поток.
01:52
In one of the joints between over 9,000 magnets in LHC,
В една от връзките между над 9 хиляди магнита в колайдера,
01:54
there was a manufacturing defect.
имаше производствен дефект.
01:58
So the wire heated up slightly,
Това доведе до лекото затопляне на един от проводниците,
02:00
and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
и 13-те му хиляди ампера изведнъж почустваха електрическo съпротивление.
02:02
This was the result.
Това беше резултата.
02:06
Now that's more impressive
Сега, това е много по впечатляващо,
02:08
when you consider those magnets weigh over 20 tons,
когато се има предвид, че тези магнити тежат над 20 тона,
02:11
and they moved about a foot.
и са се преместили с около 30 см.
02:13
So we damaged about 50 of the magnets.
Така повредихме приблизително 50 от магнитите.
02:15
We had to take them out, which we did.
Трябваше да ги извадим, което и направихме.
02:18
We reconditioned them all, fixed them.
Поправихме всичките.
02:21
They're all on their way back underground now.
И в момента са по пътят си обратно под земята.
02:23
By the end of March the LHC will be intact again.
Към края на Март колайдера ще бъде работещ отново.
02:25
We will switch it on,
Ще го пуснем,
02:27
and we expect to take data in June or July,
и очакваме да съберем данни през юни или юли,
02:29
and continue with our quest to find out
и ще продължим с нашето търсене, за да разберем
02:32
what the building blocks of the universe are.
кои са основоположните камъни на вселената.
02:35
Now of course, in a way
Сега разбира се,
02:37
those accidents reignite the debate
тези инциденти събуждат отново дебатът
02:40
about the value of science and engineering at the edge. It's easy to refute.
за стойността на науката и инженерството на ръба. Лесно е да се опровергае.
02:42
I think that the fact that it's so difficult,
Мисля, че факта, че е толкова сложно,
02:48
the fact that we're overreaching, is the value of things like the LHC.
факта, че надминаваме очакванията, е стойността на нещата, като този колайдер.
02:50
I will leave the final word to an English scientist, Humphrey Davy,
Ще завърша с думите на един английски учен, Humphrey Davy,
02:54
who, I suspect,
който подозирам,
02:58
when defending his protege's useless experiments --
бранейки безполезните експерименти на неговото протеже,
03:00
his protege was Michael Faraday --
протежето е бил Michael Faraday,
03:03
said this, "Nothing is so dangerous
е казал следното. "Нищо не е толкова опасно
03:05
to the progress of the human mind
за прогреса на човешката мисъл,
03:08
than to assume that our views of science are ultimate,
колкото това, да се приема, че нашите възгледи за науката са достигнали връх,
03:10
that there are no mysteries in nature,
че няма мистерии в природата,
03:14
that our triumphs are complete, and that
че нашите триумфи са завършени, и това,
03:16
there are no new worlds to conquer."
че няма нови светове за завладяване."
03:18
Thank you.
Благодаря ви.
03:20
(Applause)
(Аплодисменти)
03:22
Translated by Alek Tomanov
Reviewed by Andrey Mitov

▲Back to top

About the speaker:

Brian Cox - Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester.

Why you should listen

Based at the University of Manchester, Brian Cox works at CERN in Geneva on the ATLAS experiment, studying the forward proton detectors for the Large Hadron Collider there. He's a professor at the University of Manchester, working in the High Energy Physics group, and is a research fellow of the Royal Society.

He's also become a vital voice in the UK media for explaining physics to the public. With his rockstar hair and accessible charm, he's the go-to physicist for explaining heady concepts on British TV and radio. (If you're in the UK, watch him on The Big Bang Machine.) He was the science advisor for the 2007 film Sunshine. He answers science questions every Friday on BBC6 radio's Breakfast Show.

More profile about the speaker
Brian Cox | Speaker | TED.com