English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Brian Cox: What went wrong at the LHC

Brian Cox: Vad hände egentligen med LHC

Filmed
Views 954,453

I en kort presentation från TED U 2009 får vi en uppdatering av Brian Cox om läget med CERN:s stora partikelaccelerator. Han berättar om reparationerna efter smällen den 19 september, och om framtiden för världens största vetenskapliga experiment.

- Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester. Full bio

Last year at TED I gave an introduction to the LHC.
På förra årets TED gav jag en introduktion till LHC.
00:12
And I promised to come back and give you an update
Och jag lovade att komma tillbaka med en uppdatering
00:16
on how that machine worked.
om hur maskinen fungerar.
00:18
So this is it. And for those of you that weren't there,
Så här är jag nu. Och för de av er som inte var med då,
00:20
the LHC is the largest scientific experiment ever attempted --
LHC är det största vetenskapliga experimentet som vi någonsin försökt oss på --
00:22
27 kilometers in circumference.
27 kilometer i omkrets.
00:25
Its job is to recreate the conditions
Dess uppgift är att återskapa de förhållanden
00:27
that were present less than a billionth of a second after the universe began,
som rådde mindre än en miljarddels sekund efter att universum bildades --
00:29
up to 600 million times a second.
och göra det 600 miljoner gånger i sekunden.
00:32
It's nothing if not ambitious.
Om inte annat, en enastående målsättning.
00:35
This is the machine below Geneva.
Här ser vi maskinen under Genève.
00:37
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Vi tar bilder av dessa mini-Big Bangs inuti detektorerna.
00:39
This is the one I work on. It's called the ATLAS detector --
Här är den jag jobbar med. Den kallas för ATLAS detektorn --
00:42
44 meters wide, 22 meters in diameter.
44 meter lång, 22 meter i diameter.
00:45
Spectacular picture here of ATLAS under construction
En fantastiskt bild från byggandet av ATLAS
00:48
so you can see the scale.
så ni kan se den enorma storleken.
00:51
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
Den 10 September förra året, satte vi igång maskinen för första gången.
00:53
And this picture was taken by ATLAS.
Den här bilden togs av ATLAS.
00:56
It caused immense celebration in the control room.
Den utlöste ett enormt jubel i kontrollrummet.
00:59
It's a picture of the first beam particle
Det är en bild av den första strålpartikeln
01:02
going all the way around the LHC,
som gick hela vägen runt LHC,
01:04
colliding with a piece of the LHC deliberately,
kolliderade avsiktligt med en del av LHC
01:06
and showering particles into the detector.
och sprayade partiklar in i detektorn.
01:09
In other words, when we saw that picture on September 10th
Med andra ord, när vi såg den bilden den 10:e september
01:11
we knew the machine worked,
så visste vi att maskinen fungerade,
01:13
which is a great triumph.
vilket var en fantatiskt framgång.
01:15
I don't know whether this got the biggest cheer,
Jag vet inte om det var det här som skapade mest jubel,
01:17
or this, when someone went onto Google
eller det här, när någon gick in på Google
01:19
and saw the front page was like that.
och såg att förstasidan såg ut så här.
01:21
It means we made cultural impact
Det betydde att vi hade gjort intryck
01:23
as well as scientific impact.
långt utanför den vetenskapliga världen.
01:25
About a week later we had a problem with the machine,
Ungefär en vecka senare fick vi ett problem med maskinen
01:27
related actually to these bits of wire here -- these gold wires.
relaterat till de här kablarna -- de här guldkablarna .
01:30
Those wires carry 13 thousand amps
Genom dem passerar 13000 ampere,
01:34
when the machine is working in full power.
när maskinen körs på 100%.
01:37
Now the engineers amongst you will look at them and say,
Ingenjörerna i publiken tittar säkert på dem och säger,
01:39
"No they don't. They're small wires."
"Inte en chans, det är alldeles för små kablar."
01:41
They can do that because
Men de kan göra det för att
01:43
when they are very cold they are what's called superconducting wire.
när de är väldigt kalla, är de vad som brukar benämnas supraledande.
01:45
So at minus 271 degrees,
Så vid minus 271 grader,
01:47
colder than the space between the stars,
kallare än i rymden,
01:50
those wires can take that current.
kan de kablarna hantera så hög spänning.
01:52
In one of the joints between over 9,000 magnets in LHC,
I en av kopplingarna mellan de över 9000 magneterna i LHC,
01:54
there was a manufacturing defect.
fanns det ett konstruktionsfel.
01:58
So the wire heated up slightly,
Det ledde till att kabeln värmdes upp en smula,
02:00
and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
och de 13000 amperen stötte på elektriskt motstånd.
02:02
This was the result.
Det här blev resultatet.
02:06
Now that's more impressive
Det blir ännu mer imponerande,
02:08
when you consider those magnets weigh over 20 tons,
när jag berättar att de magneterna väger över 20 ton,
02:11
and they moved about a foot.
och de flyttades över tre decimeter.
02:13
So we damaged about 50 of the magnets.
Ungefär 50 sådana här magneter skadades.
02:15
We had to take them out, which we did.
Vi tvingades montera ner dem.
02:18
We reconditioned them all, fixed them.
Och vi reparerade dem, lagade allihopa.
02:21
They're all on their way back underground now.
Nu är de på väg tillbaka ner i underjorden igen.
02:23
By the end of March the LHC will be intact again.
Mot slutet av mars räknar vi med att LHC är lagad.
02:25
We will switch it on,
Vi startar upp den,
02:27
and we expect to take data in June or July,
och förväntar oss nya data i juni eller juli,
02:29
and continue with our quest to find out
och fortsätter vårt sökande efter
02:32
what the building blocks of the universe are.
universums grundstenar.
02:35
Now of course, in a way
Givetvis, på ett sätt
02:37
those accidents reignite the debate
satte det här fart på debatten igen
02:40
about the value of science and engineering at the edge. It's easy to refute.
kring värdet av vetenskap på den här nivån. Det är lätt att bemöta.
02:42
I think that the fact that it's so difficult,
Jag menar att just det fakum att det är så svårt,
02:48
the fact that we're overreaching, is the value of things like the LHC.
det faktum att vi tänjer gränserna, är det stora värdet av verksamheter som LHC.
02:50
I will leave the final word to an English scientist, Humphrey Davy,
Jag överlåter mina slutord till en engelsk vetenskapsman, Humphrey Davy,
02:54
who, I suspect,
som, antar jag,
02:58
when defending his protege's useless experiments --
i försvar av en skyddslings värdelösa experiment,
03:00
his protege was Michael Faraday --
hans skyddsling var Michael Faraday
03:03
said this, "Nothing is so dangerous
sa: "inget är så farligt
03:05
to the progress of the human mind
för mänsklighetens framsteg
03:08
than to assume that our views of science are ultimate,
som antagandet att vår syn på vetenskapen är slutgiltig,
03:10
that there are no mysteries in nature,
att det inte återstår några mysterium i naturen,
03:14
that our triumphs are complete, and that
att vi har skördat alla framgångar, och att
03:16
there are no new worlds to conquer."
det inte finns några ytterligare världar att erövra."
03:18
Thank you.
Tackar.
03:20
(Applause)
(Applåder)
03:22
Translated by Joakim Jardenberg
Reviewed by Erik Simmesgård

▲Back to top

About the speaker:

Brian Cox - Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester.

Why you should listen

Based at the University of Manchester, Brian Cox works at CERN in Geneva on the ATLAS experiment, studying the forward proton detectors for the Large Hadron Collider there. He's a professor at the University of Manchester, working in the High Energy Physics group, and is a research fellow of the Royal Society.

He's also become a vital voice in the UK media for explaining physics to the public. With his rockstar hair and accessible charm, he's the go-to physicist for explaining heady concepts on British TV and radio. (If you're in the UK, watch him on The Big Bang Machine.) He was the science advisor for the 2007 film Sunshine. He answers science questions every Friday on BBC6 radio's Breakfast Show.

More profile about the speaker
Brian Cox | Speaker | TED.com