English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Brian Cox: What went wrong at the LHC

Brian Cox: Co se pokazilo na LHC

Filmed
Views 954,453

V tomto krátkém vystoupení na TED U 2009, nám Brian Cox sděluje novinky o urychlovači částic v CERN. Mluví o opravách, které právě probíhají, a o budoucnosti největšího vědeckého experimentu všech dob.

- Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester. Full bio

Last year at TED I gave an introduction to the LHC.
Minulý rok jsem na TEDu představil LHC.
00:12
And I promised to come back and give you an update
A slíbil jsem, že se vrátím poreferovat o tom,
00:16
on how that machine worked.
jak toto zařízení funguje.
00:18
So this is it. And for those of you that weren't there,
Tak jsem tu. A pro ty, kteří zde nebyli,
00:20
the LHC is the largest scientific experiment ever attempted --
LHC je největší vědecký experiment, který kdy byl proveden -
00:22
27 kilometers in circumference.
má obvod 27 kilometrů.
00:25
Its job is to recreate the conditions
Jeho úkolem je vytvořit podmínky,
00:27
that were present less than a billionth of a second after the universe began,
které tu panovaly méně než jednu miliardtinu vteřiny po začátku vesmíru -
00:29
up to 600 million times a second.
a to až 600 milionkrát za vteřinu.
00:32
It's nothing if not ambitious.
Je to rozhodně ambiciózní.
00:35
This is the machine below Geneva.
Tohle je to zařízení pod Ženevou.
00:37
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Uvnitř detektorů snímáme obrázky těchto zmenšenin Velkých třesků.
00:39
This is the one I work on. It's called the ATLAS detector --
Na tomhle jsem pracoval já. Je to detektor nazývaný ATLAS -
00:42
44 meters wide, 22 meters in diameter.
44 metrů do šířky a 22 metrů v průměru.
00:45
Spectacular picture here of ATLAS under construction
Tady je působivá fotka ATLASu během jeho konstrukce,
00:48
so you can see the scale.
takže můžete vidět rozměry.
00:51
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
Desátého září minulého roku jsme zařízení poprvé zapnuli.
00:53
And this picture was taken by ATLAS.
A z ATLASu jsme získali tento obrázek.
00:56
It caused immense celebration in the control room.
To vyvolalo v kontrolní místnosti velké oslavy.
00:59
It's a picture of the first beam particle
Je to obrázek prvního svazku částic,
01:02
going all the way around the LHC,
který prošel celým okruhem LHC,
01:04
colliding with a piece of the LHC deliberately,
až k místu záměrné srážky,
01:06
and showering particles into the detector.
která vyvolala spršku částic, kterou detektor zachytil.
01:09
In other words, when we saw that picture on September 10th
Jinými slovy, když jsme 10. září viděli ten obrázek,
01:11
we knew the machine worked,
věděli jsme, že zařízení funguje
01:13
which is a great triumph.
a to je velký úspěch.
01:15
I don't know whether this got the biggest cheer,
Nejsem si ale jistý, jestli to vyvolalo větší rozruch
01:17
or this, when someone went onto Google
než toto, což měl možnost vidět každý,
01:19
and saw the front page was like that.
kdo se toho dne podíval na titulní stránku Google.
01:21
It means we made cultural impact
To znamená, že jsme učinili jak kulturní,
01:23
as well as scientific impact.
tak vědecký dopad.
01:25
About a week later we had a problem with the machine,
Asi o týden později jsme začali mít se zařízením problémy,
01:27
related actually to these bits of wire here -- these gold wires.
které souvisely s dráty, jak zde vidíte - s těmito zlatými dráty.
01:30
Those wires carry 13 thousand amps
Tyto dráty vedou, za plného provozu,
01:34
when the machine is working in full power.
13 tisíc ampérů.
01:37
Now the engineers amongst you will look at them and say,
Možná jsou mezi Váma pozorní inženýři, myslící si:
01:39
"No they don't. They're small wires."
"Ne, to nevedou, na to jsou příliš malé."
01:41
They can do that because
Ale oni mohou, protože
01:43
when they are very cold they are what's called superconducting wire.
když jsou ochlazené, tak jsou tím co nazýváme supravodiče.
01:45
So at minus 271 degrees,
Takže na mínus 271 stupních -
01:47
colder than the space between the stars,
chladněji než je vesmírný prostor mezi hvězdami,
01:50
those wires can take that current.
tyto dráty mohou vést takový proud.
01:52
In one of the joints between over 9,000 magnets in LHC,
Na jednom ze spojů, mezi devíti tisíci magnety v LHC
01:54
there was a manufacturing defect.
byl výrobní defekt.
01:58
So the wire heated up slightly,
Takže dráty se trošku zahřály
02:00
and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
a těch 13 tisíc ampérů najednou začalo mít elektrický odpor.
02:02
This was the result.
Toto byl výsledek.
02:06
Now that's more impressive
Je to ještě o něco víc působivější,
02:08
when you consider those magnets weigh over 20 tons,
když zvážíte, že ty magnety váží přes 20 tun
02:11
and they moved about a foot.
a pohly se skoro o 30 centimetrů.
02:13
So we damaged about 50 of the magnets.
Poškodili jsme asi tak 50 magnetů.
02:15
We had to take them out, which we did.
Takže jsme je museli odstranit, což jsme udělali.
02:18
We reconditioned them all, fixed them.
Důkladně jsme je prohlédli a opravili.
02:21
They're all on their way back underground now.
Všechny jsou teď zpět na cestě do podzemí.
02:23
By the end of March the LHC will be intact again.
Na konci března bude LHC znovu jako nový.
02:25
We will switch it on,
Zapneme ho
02:27
and we expect to take data in June or July,
a očekáváme, že kolem června nebo července budou první data
02:29
and continue with our quest to find out
a budeme pokračovat v našem pátrání,
02:32
what the building blocks of the universe are.
jaké jsou stavební kostky vesmíru.
02:35
Now of course, in a way
Teď se samozřejmě - tak trochu -
02:37
those accidents reignite the debate
nad touto poruchou znovu roznítila debata
02:40
about the value of science and engineering at the edge. It's easy to refute.
o hraničních hodnotách vědy a techniky. Je jednoduché ji vyvrátit.
02:42
I think that the fact that it's so difficult,
Myslím, že fakt, že je to tak obtížné,
02:48
the fact that we're overreaching, is the value of things like the LHC.
fakt, že překonáváme sami sebe, je hodnota kterou přínáší věcí jako je LHC.
02:50
I will leave the final word to an English scientist, Humphrey Davy,
Přenechám závěrečná slova anglickému vědci Humphrey Davymu,
02:54
who, I suspect,
který, jak ho já podezřívám,
02:58
when defending his protege's useless experiments --
bránil zbytečné experimenty jeho chráněnce -
03:00
his protege was Michael Faraday --
jeho chráněnec byl Michael Faraday.
03:03
said this, "Nothing is so dangerous
Řekl toto: "Nic není tak nebezpečné
03:05
to the progress of the human mind
pro vývoj lidské mysli,
03:08
than to assume that our views of science are ultimate,
jako předpoklad, že náš vědecký pohled je konečný,
03:10
that there are no mysteries in nature,
že v přírodě již nejsou další záhady,
03:14
that our triumphs are complete, and that
že naše vítězství jsou vybojována a že
03:16
there are no new worlds to conquer."
tu nejsou již žádné nové světy, které lze dobít.
03:18
Thank you.
Děkuji.
03:20
(Applause)
(Potlesk)
03:22
Translated by Kateina Drahokoupilová
Reviewed by Radek Pilich

▲Back to top

About the speaker:

Brian Cox - Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester.

Why you should listen

Based at the University of Manchester, Brian Cox works at CERN in Geneva on the ATLAS experiment, studying the forward proton detectors for the Large Hadron Collider there. He's a professor at the University of Manchester, working in the High Energy Physics group, and is a research fellow of the Royal Society.

He's also become a vital voice in the UK media for explaining physics to the public. With his rockstar hair and accessible charm, he's the go-to physicist for explaining heady concepts on British TV and radio. (If you're in the UK, watch him on The Big Bang Machine.) He was the science advisor for the 2007 film Sunshine. He answers science questions every Friday on BBC6 radio's Breakfast Show.

More profile about the speaker
Brian Cox | Speaker | TED.com