English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Brian Cox: What went wrong at the LHC

Μπράιαν Κόξ: Τι δεν πήγε καλά με τον LHC

Filmed
Views 954,453

Σε τούτη τη μικρή ομιλία, από το TED U 2009, ο Μπράιαν Κοξ μοιράζεται μαζί μας τα νεότερα για τον επιταχυντή του CERN. Αναλύει τις επισκευές που γίνονται ήδη, και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, για το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα που επιχειρήθηκε ποτέ.

- Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester. Full bio

Last year at TED I gave an introduction to the LHC.
Πέρυσι στο TED έκανα μια εισαγωγή στον LHC.
00:12
And I promised to come back and give you an update
Και υποσχέθηκα να επιστρέψω και να σας ενημερώσω για τα νεότερα
00:16
on how that machine worked.
πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος.
00:18
So this is it. And for those of you that weren't there,
Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Και για όσους δεν ήταν παρόντες,
00:20
the LHC is the largest scientific experiment ever attempted --
ο LHC είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα που επιχειρήθηκε ποτέ -
00:22
27 kilometers in circumference.
27 χιλιόμετρα περιφέρεια.
00:25
Its job is to recreate the conditions
Η δουλειά του είναι να αναδημιουργεί τις συνθήκες
00:27
that were present less than a billionth of a second after the universe began,
που ήταν παρούσες, λιγότερο από ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, μετά τη δημιουργία του σύμπαντος -
00:29
up to 600 million times a second.
μέχρι 600 εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο.
00:32
It's nothing if not ambitious.
Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο.
00:35
This is the machine below Geneva.
Αυτό είναι το μηχάνημα κάτω από τη Γενεύη.
00:37
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Παίρνουμε τις φωτογραφίες αυτών των μίνι Μεγάλων Εκρήξεων μέσα σε ανιχνευτές.
00:39
This is the one I work on. It's called the ATLAS detector --
Σε αυτόν εδώ εργάζομαι εγώ. Ονομάζεται ανιχνευτής ΑΤΛΑΣ,
00:42
44 meters wide, 22 meters in diameter.
44 μέτρα εύρος, 22 μέτρα σε διάμετρο.
00:45
Spectacular picture here of ATLAS under construction
Εντυπωσιακή εικόνα εδώ του ΑΤΛΑΣ υπό κατασκευή
00:48
so you can see the scale.
ώστε να μπορείτε να δείτε την κλίμακα.
00:51
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
Στην 10 Σεπτεμβρίου πέρυσι ενεργοποιήσαμε για πρώτη φορά το μηχάνημα.
00:53
And this picture was taken by ATLAS.
Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον ΑΤΛΑΣ.
00:56
It caused immense celebration in the control room.
Προκάλεσε μεγάλη γιορτή στο δωμάτιο ελέγχου.
00:59
It's a picture of the first beam particle
Είναι η φωτογραφία της πρώτης δέσμης σωματιδίων
01:02
going all the way around the LHC,
που περνά μέσα από τον LHC,
01:04
colliding with a piece of the LHC deliberately,
συγκρούεται επίτηδες με κάποιο κομμάτι του,
01:06
and showering particles into the detector.
και εκτοξεύει σωματίδια μέσα στον ανιχνευτή.
01:09
In other words, when we saw that picture on September 10th
Με άλλα λόγια, όταν είδαμε αυτή την εικόνα στις 10 Σεπτεμβρίου,
01:11
we knew the machine worked,
ξέραμε ότι το μηχάνημα λειτουργεί,
01:13
which is a great triumph.
πράγμα που είναι μεγάλος θρίαμβος.
01:15
I don't know whether this got the biggest cheer,
Δεν ξέρω εάν αυτό προκάλεσε τις μεγαλύτερες επευφημίες,
01:17
or this, when someone went onto Google
ή αυτό, όταν κάποιος πήγε στο Google
01:19
and saw the front page was like that.
και είδε ότι η πρώτη σελίδα ήταν έτσι.
01:21
It means we made cultural impact
Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήσαμε πολιτιστικό αντίκτυπο,
01:23
as well as scientific impact.
καθώς και επιστημονικό αντίκτυπο.
01:25
About a week later we had a problem with the machine,
Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, είχαμε ένα πρόβλημα με το μηχάνημα,
01:27
related actually to these bits of wire here -- these gold wires.
που σχετιζόταν με αυτά τα κομμάτια καλωδίου εδώ -αυτά τα χρυσά καλώδια.
01:30
Those wires carry 13 thousand amps
Μεταφέρουν 13 χιλιάδες αμπέρ
01:34
when the machine is working in full power.
όταν το μηχάνημα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
01:37
Now the engineers amongst you will look at them and say,
Τώρα όσοι είναι μηχανικοί θα τα κοιτάζουν και θα λένε,
01:39
"No they don't. They're small wires."
"Δε γίνεται. Είναι μικρά καλώδια."
01:41
They can do that because
Μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή
01:43
when they are very cold they are what's called superconducting wire.
όταν είναι πολύ ψυχρά ονομάζονται υπεραγώγιμα καλώδια.
01:45
So at minus 271 degrees,
Έτσι στους μείον 271 βαθμούς,
01:47
colder than the space between the stars,
ψυχρότερα κι απ' το διάστημα μεταξύ των αστεριών,
01:50
those wires can take that current.
τα καλώδια αυτά, αντέχουν αυτό το ρεύμα.
01:52
In one of the joints between over 9,000 magnets in LHC,
Σε μια από τις επαφές ανάμεσα σε πάνω από εννιά χιλιάδες μαγνήτες στον LHC,
01:54
there was a manufacturing defect.
υπήρχε μία κατασκευαστική ατέλεια.
01:58
So the wire heated up slightly,
Έτσι το καλώδιο θερμάνθηκε ελαφρά,
02:00
and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
και τα 13 χιλιάδες αμπέρ συνάντησαν ξαφνικά ηλεκτρική αντίσταση.
02:02
This was the result.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
02:06
Now that's more impressive
Είναι πιο εντυπωσιακό
02:08
when you consider those magnets weigh over 20 tons,
αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτοί οι μαγνήτες ζυγίζουν πάνω από 20 τόνους,
02:11
and they moved about a foot.
και μετακινήθηκαν περίπου 30cm.
02:13
So we damaged about 50 of the magnets.
Έτσι καταστρέψαμε κάπου 50 από τους μαγνήτες.
02:15
We had to take them out, which we did.
Έπρεπε να τους αφαιρέσουμε, πράγμα που κάναμε.
02:18
We reconditioned them all, fixed them.
Τους ανακαινίσαμε όλους, τους φτιάξαμε.
02:21
They're all on their way back underground now.
Είναι όλοι καθ' οδόν πίσω στα υπόγεια του Cern τώρα.
02:23
By the end of March the LHC will be intact again.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ο LHC θα είναι άθικτος και πάλι.
02:25
We will switch it on,
Θα τον ανάψουμε,
02:27
and we expect to take data in June or July,
και περιμένουμε να πάρουμε δεδομένα μέσα στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο
02:29
and continue with our quest to find out
και να συνεχίσουμε την αναζήτησή μας για να βρούμε
02:32
what the building blocks of the universe are.
ποια είναι τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος.
02:35
Now of course, in a way
Τώρα φυσικά, κατά κάποιο τρόπο
02:37
those accidents reignite the debate
αυτά τα ατυχήματα επαναπυροδοτούν την αντιπαράθεση
02:40
about the value of science and engineering at the edge. It's easy to refute.
σχετικά με την αξία της επιστήμης και της μηχανικής στα άκρα. Είναι εύκολο να την αντικρούσω.
02:42
I think that the fact that it's so difficult,
Νομίζω πως το γεγονός ότι είναι τόσο δύσκολο,
02:48
the fact that we're overreaching, is the value of things like the LHC.
το γεγονός ότι φτάνουμε πέρα από τα άκρα, είναι η αξία πραγμάτων όπως ο LHC.
02:50
I will leave the final word to an English scientist, Humphrey Davy,
Θα αφήσω τον τελευταίο λόγο σε έναν Εγγλέζο επιστήμονα, τον Χάμφρεϋ Ντέϊβι
02:54
who, I suspect,
ο οποίος, υποψιάζομαι,
02:58
when defending his protege's useless experiments --
υπερασπιζόμενος τα άχρηστα πειράματα του προστατευόμενού του,
03:00
his protege was Michael Faraday --
αυτός ήταν ο Μάικλ Φάραντεϊ,
03:03
said this, "Nothing is so dangerous
είπε ετούτο: "Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο
03:05
to the progress of the human mind
στην εξέλιξη του ανθρώπινου μυαλού
03:08
than to assume that our views of science are ultimate,
από το να υποθέτουμε ότι οι επιστημονικές θεωρήσεις μας είναι αξεπέραστες,
03:10
that there are no mysteries in nature,
ότι δεν υπάρχουν μυστήρια στη φύση,
03:14
that our triumphs are complete, and that
ότι οι θρίαμβοί μας είναι ολοκληρωτικοί
03:16
there are no new worlds to conquer."
και δεν υπάρχουν νέοι κόσμοι να κατακτήσουμε."
03:18
Thank you.
Ευχαριστώ.
03:20
(Applause)
(Χειροκρότημα)
03:22

▲Back to top

About the speaker:

Brian Cox - Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester.

Why you should listen

Based at the University of Manchester, Brian Cox works at CERN in Geneva on the ATLAS experiment, studying the forward proton detectors for the Large Hadron Collider there. He's a professor at the University of Manchester, working in the High Energy Physics group, and is a research fellow of the Royal Society.

He's also become a vital voice in the UK media for explaining physics to the public. With his rockstar hair and accessible charm, he's the go-to physicist for explaining heady concepts on British TV and radio. (If you're in the UK, watch him on The Big Bang Machine.) He was the science advisor for the 2007 film Sunshine. He answers science questions every Friday on BBC6 radio's Breakfast Show.

More profile about the speaker
Brian Cox | Speaker | TED.com