English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Brian Cox: What went wrong at the LHC

Brian Cox: Hva gikk galt med partikkelakseleratoren LHC

Filmed
Views 954,453

I denne korte presentasjonen fra TED U 2009, deler Brian Cox det siste som skjer hos CERNs partikkelakselerator. Han dekker reparasjonene som nå pågår og hva fremtiden bringer for det største vitenskapelige eksperimentet som noen gang er forsøkt.

- Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester. Full bio

Last year at TED I gave an introduction to the LHC.
I fjor ved TED holdt jeg en introduksjon om partikkelakseleratoren LHC (Large Hadron Collider).
00:12
And I promised to come back and give you an update
Og jeg lovte å komme tilbake for å gi dere en oppdatering
00:16
on how that machine worked.
om hvordan maskinen fungerer.
00:18
So this is it. And for those of you that weren't there,
Så slik fungerer det. Og for dere som ikke var der,
00:20
the LHC is the largest scientific experiment ever attempted --
så er LHC det største vitenskapelige eksperimentet noen gang forsøkt -
00:22
27 kilometers in circumference.
27 kilometer i omkrets.
00:25
Its job is to recreate the conditions
Dens jobb er å gjenskape forholdene
00:27
that were present less than a billionth of a second after the universe began,
som var tilstede under en milliarddels sekund etter at universet begynte -
00:29
up to 600 million times a second.
opp til 600 millioner ganger pr sekund.
00:32
It's nothing if not ambitious.
Det er ikke annet enn ambisiøst.
00:35
This is the machine below Geneva.
Dette er maskinen under Geneve.
00:37
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Vi tar bildene av disse mini-Big Bangs inne i detektorene.
00:39
This is the one I work on. It's called the ATLAS detector --
Dette er den jeg jobber på. Den kalles ATLAS detektoren --
00:42
44 meters wide, 22 meters in diameter.
44 meter bred, 22 meter i diameter.
00:45
Spectacular picture here of ATLAS under construction
Spektakulært bilde her av ATLAS mens det ble bygd
00:48
so you can see the scale.
slik at dere kan se størrelsen.
00:51
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
Den 10. september i fjor skrudde vi på maskinen for første gang.
00:53
And this picture was taken by ATLAS.
Og dette bildet ble tatt av ATLAS.
00:56
It caused immense celebration in the control room.
Det forårsaket en enorm feiring i kontrollrommet.
00:59
It's a picture of the first beam particle
Det er et bildet av partikkerstrålen
01:02
going all the way around the LHC,
som går hele veien rundt LHC,
01:04
colliding with a piece of the LHC deliberately,
og kolliderer bevisst med en del av LHC,
01:06
and showering particles into the detector.
og spruter partikler inn i detektoren.
01:09
In other words, when we saw that picture on September 10th
Med andre ord, da vi så det bildet den 10. september
01:11
we knew the machine worked,
skjønte vi at maskinen fungerte,
01:13
which is a great triumph.
noe som var en stor triumf.
01:15
I don't know whether this got the biggest cheer,
Jeg vet ikke om dette fikk det største jubelbrølet,
01:17
or this, when someone went onto Google
eller dette, da noen surfet på Google
01:19
and saw the front page was like that.
og så at forsiden så ut som det her.
01:21
It means we made cultural impact
Det betyr at vi hadde en kulturell innvirkning
01:23
as well as scientific impact.
i tillegg til en vitenskapelig innvirkning.
01:25
About a week later we had a problem with the machine,
Omtrent en uke senere fikk vi et problem med maskinen,
01:27
related actually to these bits of wire here -- these gold wires.
som faktisk skyldtes disse delene med ledningene som vist her -- disse gulledningene.
01:30
Those wires carry 13 thousand amps
Disse ledningene fører tretten tusen ampere
01:34
when the machine is working in full power.
når maskinen jobber for full kraft.
01:37
Now the engineers amongst you will look at them and say,
Så, ingeniørene blant dere vil se på de og si,
01:39
"No they don't. They're small wires."
"Nei, det gjør de ikke. De er små ledninger."
01:41
They can do that because
De kan gjøre dette fordi
01:43
when they are very cold they are what's called superconducting wire.
når de er veldig kalde er de det som kalles superledere.
01:45
So at minus 271 degrees,
Så, ved minus 271 grader,
01:47
colder than the space between the stars,
kaldere enn rommet mellom stjernene,
01:50
those wires can take that current.
klarer ledningene å håndtere slik strøm.
01:52
In one of the joints between over 9,000 magnets in LHC,
I et av leddene mellom over ni tusen magneter i LHC,
01:54
there was a manufacturing defect.
var det en produksjonsfeil.
01:58
So the wire heated up slightly,
Så ledningen ble varmet opp noe,
02:00
and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
og de tretten tusen ampere møtte plutselig elektrisk motstand.
02:02
This was the result.
Dette ble resultatet.
02:06
Now that's more impressive
Dette er mer imponerende
02:08
when you consider those magnets weigh over 20 tons,
når du tar i betraktning at disse magnetene veier over 20 tonn,
02:11
and they moved about a foot.
og de flyttet seg omtrent 30 cm.
02:13
So we damaged about 50 of the magnets.
Så vi ødela omtrent 50 av magnetene.
02:15
We had to take them out, which we did.
Vi måtte ta alle ut, noe vi gjorde.
02:18
We reconditioned them all, fixed them.
Vi overhalte alle sammen, reparerte dem.
02:21
They're all on their way back underground now.
Alle er nå på vei tilbake under jorden.
02:23
By the end of March the LHC will be intact again.
I slutten av mars vil LHC være intakt igjen.
02:25
We will switch it on,
Vi vil skru den på,
02:27
and we expect to take data in June or July,
og forvente å lese av data i juni eller juli,
02:29
and continue with our quest to find out
og fortsette vår reise i å finne ut
02:32
what the building blocks of the universe are.
hva byggesteinene i universet er.
02:35
Now of course, in a way
Selvfølgelig, på en måte
02:37
those accidents reignite the debate
har disse ulykkene blusset opp debatten
02:40
about the value of science and engineering at the edge. It's easy to refute.
om verdien av banebrytende vitenskap og ingeniørkunst. Det er enkelt å tilbakevise.
02:42
I think that the fact that it's so difficult,
Jeg tror at det faktum at det er så vanskelig,
02:48
the fact that we're overreaching, is the value of things like the LHC.
og det faktum at vi strekker oss lengre, er verdien av ting som LHC.
02:50
I will leave the final word to an English scientist, Humphrey Davy,
Jeg vil avslutte med ordene fra en Engelsk vitenskapsmann, Humphrey Davy,
02:54
who, I suspect,
som, jeg mistenker,
02:58
when defending his protege's useless experiments --
da han forsvarte hans læregutts ubrukelige forsøk,
03:00
his protege was Michael Faraday --
hans læregutt var Michael Faraday,
03:03
said this, "Nothing is so dangerous
sa følgende: "Ingenting er så farlig
03:05
to the progress of the human mind
i fremgangen av menneskets sinn
03:08
than to assume that our views of science are ultimate,
enn å anta at våre syn på vitenskapen er ultimate,
03:10
that there are no mysteries in nature,
at det er ingen mysterier i naturen,
03:14
that our triumphs are complete, and that
at våre triumfer er fullstendige, og at
03:16
there are no new worlds to conquer."
det er ingen nye verdener å erobre."
03:18
Thank you.
Takk
03:20
(Applause)
(Applaus)
03:22
Translated by Kim Stiberg
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

Brian Cox - Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester.

Why you should listen

Based at the University of Manchester, Brian Cox works at CERN in Geneva on the ATLAS experiment, studying the forward proton detectors for the Large Hadron Collider there. He's a professor at the University of Manchester, working in the High Energy Physics group, and is a research fellow of the Royal Society.

He's also become a vital voice in the UK media for explaining physics to the public. With his rockstar hair and accessible charm, he's the go-to physicist for explaining heady concepts on British TV and radio. (If you're in the UK, watch him on The Big Bang Machine.) He was the science advisor for the 2007 film Sunshine. He answers science questions every Friday on BBC6 radio's Breakfast Show.

More profile about the speaker
Brian Cox | Speaker | TED.com