English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Brian Cox: What went wrong at the LHC

Brian Cox: Mi volt a baj az LHC-vel.

Filmed
Views 954,453

Ebben a rövid előadásban a TED U 2009-ről, Brian Cox megosztja velünk, hogy mik történtek a CERN szuper ütköztetőgyűrűjében. Beszédében kitér a javításokra, melyek már folyamatban vannak, és arra, hogy mit tartogat a jövő a valaha is megpróbált legnagyobb tudományos kísérletnek.

- Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester. Full bio

Last year at TED I gave an introduction to the LHC.
Múlt évben a TED-en bemutattam az LHC-t.
00:12
And I promised to come back and give you an update
Megígértem azt is, hogy visszajövök és bemutatom
00:16
on how that machine worked.
a fejleményeket, hogyan is működik a gép.
00:18
So this is it. And for those of you that weren't there,
Tehát ez az. És azok számára, akik nem voltak itt
00:20
the LHC is the largest scientific experiment ever attempted --
ez az LHC, a legnagyobb tudományos kísérlet, amit valaha megkíséreltek -
00:22
27 kilometers in circumference.
27 kilométer az átmérője.
00:25
Its job is to recreate the conditions
A feladata, hogy újraalkossuk azt
00:27
that were present less than a billionth of a second after the universe began,
az állapotot, ami az univerzum születését követő milliárdod másodpercben volt
00:29
up to 600 million times a second.
egészen a 600 milliomodik másodpercig.
00:32
It's nothing if not ambitious.
Ha ez nem nagyravágyó, akkor semmi sem.
00:35
This is the machine below Geneva.
Ez a gép Genf alatt.
00:37
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Képeket rögzítünk a mini-ősrobbanásokról a detektorokban.
00:39
This is the one I work on. It's called the ATLAS detector --
Ez az, amelyiken dolgozok. A neve ATLAS detektor -
00:42
44 meters wide, 22 meters in diameter.
44 méter széles, 22 méter az átmérője.
00:45
Spectacular picture here of ATLAS under construction
Egy látványos kép az ATLAS-ról építés közben,
00:48
so you can see the scale.
így láthatják a méretarányát.
00:51
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
Előző év szeptember 10-én először kapcsoltuk be a gépezetet.
00:53
And this picture was taken by ATLAS.
És ezt a képet rögzítette az ATLAS.
00:56
It caused immense celebration in the control room.
Egy elmélyült ünneplést okozott az irányítóteremben.
00:59
It's a picture of the first beam particle
Ez a képe az első részecskesugárnak
01:02
going all the way around the LHC,
ahogy körbemegy az LHC-ban,
01:04
colliding with a piece of the LHC deliberately,
majd pedig szándékosan ütközik egy darabjával az LHC-nak,
01:06
and showering particles into the detector.
majd teleszórja részecskékkel a detektort.
01:09
In other words, when we saw that picture on September 10th
Más szavakkal élve, amikor megláttuk ezt a képet szeptember 10-én,
01:11
we knew the machine worked,
tudtuk, hogy a gép működött,
01:13
which is a great triumph.
ami egy nagyszerű diadal.
01:15
I don't know whether this got the biggest cheer,
Nem tudom, hogy ez okozta a nagyobb vidámságot,
01:17
or this, when someone went onto Google
vagy ez, amikor valaki a Google-re ment
01:19
and saw the front page was like that.
és meglátta , hogy ilyen a kezdőoldal.
01:21
It means we made cultural impact
Ez azt jelenti, hogy kulturális hatást is
01:23
as well as scientific impact.
elértünk, ahogy tudományosat is.
01:25
About a week later we had a problem with the machine,
Úgy egy héttel később akadt egy problémánk a szerkezettel,
01:27
related actually to these bits of wire here -- these gold wires.
aminek köze volt ezekhez a vezetékekhez - az arany vezetékekhez.
01:30
Those wires carry 13 thousand amps
Azok a vezetékek 13 ezer ampert vezetnek,
01:34
when the machine is working in full power.
amikor a gép maximális teljesítménnyel üzemel.
01:37
Now the engineers amongst you will look at them and say,
Most a mérnökök önök között rájuk néz és azt mondja:
01:39
"No they don't. They're small wires."
"Nem vezetik. Túl kicsik a vezetékek."
01:41
They can do that because
Azért tudják megtenni, mert
01:43
when they are very cold they are what's called superconducting wire.
amikor nagyon hidegek, akkor szupravezetők lesznek.
01:45
So at minus 271 degrees,
Tehát mínusz 271 fokon,
01:47
colder than the space between the stars,
hidegebben mint az űr a csillagok között,
01:50
those wires can take that current.
ezek a vezetékek elbírják ezt az áramerősséget.
01:52
In one of the joints between over 9,000 magnets in LHC,
Az LHC több mint kilencezer mágnesének egyik csatlakozásánál
01:54
there was a manufacturing defect.
volt egy gyártási hiba.
01:58
So the wire heated up slightly,
Ezért lassan felmelegedett a vezeték
02:00
and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
és a 13ezer amper hirtelen elektromos ellenállásba ütközött.
02:02
This was the result.
Ez lett az eredménye.
02:06
Now that's more impressive
Ez még hatásosabb,
02:08
when you consider those magnets weigh over 20 tons,
amikor tudjuk, hogy azok a mágnesek több mint 20 tonnásak,
02:11
and they moved about a foot.
és úgy 30 centimétert mozdultak el.
02:13
So we damaged about 50 of the magnets.
Tehát megsérült úgy 50 mágnes.
02:15
We had to take them out, which we did.
Ki kellett őket vennünk, ami meg is történt.
02:18
We reconditioned them all, fixed them.
Mindet felújítottuk, megjavítottuk.
02:21
They're all on their way back underground now.
Most már úton vannak a föld alá, vissza a helyükre.
02:23
By the end of March the LHC will be intact again.
Március végére az LHC ép lesz újra.
02:25
We will switch it on,
Be fogjuk kapcsolni és
02:27
and we expect to take data in June or July,
június vagy júliusra várhatunk adatokat,
02:29
and continue with our quest to find out
valamint folytatódhat a küldetés, hogy
02:32
what the building blocks of the universe are.
megtaláljuk a világegyetem építőköveit.
02:35
Now of course, in a way
Most persze, egyféleképpen
02:37
those accidents reignite the debate
ezek a balesetek felszítják a vitát
02:40
about the value of science and engineering at the edge. It's easy to refute.
a tudomány értékének a határáról. Ezt könnyű cáfolni.
02:42
I think that the fact that it's so difficult,
Azt gondolom, hogy a tény, hogy ez ilyen nehéz,
02:48
the fact that we're overreaching, is the value of things like the LHC.
a tény, hogy meghaladjuk képességeinket az igazi értéke az olyan dolgoknak, mint az LHC.
02:50
I will leave the final word to an English scientist, Humphrey Davy,
Az utolsó szavakat egy angol tudósnak adom, Humphrey Davy-nek,
02:54
who, I suspect,
aki, feltételezem,
02:58
when defending his protege's useless experiments --
amikor védence hasztalan kísérletei mellett érvelt,
03:00
his protege was Michael Faraday --
a védence Michael Faraday volt,
03:03
said this, "Nothing is so dangerous
azt mondta: "Semmi sem olyan veszélyes
03:05
to the progress of the human mind
az emberi tudat haladására nézve,
03:08
than to assume that our views of science are ultimate,
mint az a feltételezés, hogy tudományos nézeteink véglegesek,
03:10
that there are no mysteries in nature,
hogy nincsenek rejtélyek a természetben,
03:14
that our triumphs are complete, and that
hogy a diadalunk teljes és az,
03:16
there are no new worlds to conquer."
hogy nincsenek új meghódítandó világok."
03:18
Thank you.
Köszönöm.
03:20
(Applause)
(Taps)
03:22
Translated by Ákos Hadzsi
Reviewed by Júlia Martonosi

▲Back to top

About the speaker:

Brian Cox - Physicist
Physicist Brian Cox has two jobs: working with the Large Hadron Collider at CERN, and explaining big science to the general public. He's a professor at the University of Manchester.

Why you should listen

Based at the University of Manchester, Brian Cox works at CERN in Geneva on the ATLAS experiment, studying the forward proton detectors for the Large Hadron Collider there. He's a professor at the University of Manchester, working in the High Energy Physics group, and is a research fellow of the Royal Society.

He's also become a vital voice in the UK media for explaining physics to the public. With his rockstar hair and accessible charm, he's the go-to physicist for explaining heady concepts on British TV and radio. (If you're in the UK, watch him on The Big Bang Machine.) He was the science advisor for the 2007 film Sunshine. He answers science questions every Friday on BBC6 radio's Breakfast Show.

More profile about the speaker
Brian Cox | Speaker | TED.com