English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Hans Rosling: Insights on HIV, in stunning data visuals

Ханс Розлинг за ХИВ: Нови факти и смайващи визуални данни

Filmed
Views 914,881

Ханс Розлинг разкрива нови визуални данни, които разплитат сложните рискови фактори на една от най-смъртоносните (и най-погрешно разбирани) болести: ХИВ. Той твърди, че предотвратяването на разпространението - а не лечението с лекарства - е ключът към края на епидемията.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

(Applause)
(Аплодисменти)
00:12
AIDS was discovered 1981; the virus, 1983.
СПИН бе открит през 1981 г., вирусът - през 1983 г.
00:18
These Gapminder bubbles show you
Тези мехурчета "Гапмайндър" ви показват
00:23
how the spread of the virus was in 1983 in the world,
какво е било рапространението на вируса по света през 1983 г.,
00:25
or how we estimate that it was.
или какво преценяваме, че е било.
00:29
What we are showing here is --
Тук показваме -
00:31
on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
по тази ос там, показвам процент заразени възрастни.
00:33
And on this axis, I'm showing dollars per person in income.
А по тази ос показвам приход в долари на човек.
00:40
And the size of these bubbles, the size of the bubbles here,
И размерът на тези мехурчета, размерът на мехурчетата тук,
00:45
that shows how many are infected in each country,
показва колко са заразени във всяка страна,
00:49
and the color is the continent.
а цветът е континентът.
00:52
Now, you can see United States, in 1983,
Виждате, че в Съединените щати през 1983 г.
00:54
had a very low percentage infected,
е имало много нисък процент заразени,
00:56
but due to the big population, still a sizable bubble.
но заради голямото население, все пак доста голям мехур.
00:59
There were quite many people infected in the United States.
Имаше доста заразени хора в Съединените щати.
01:03
And, up there, you see Uganda.
А тук горе виждате Уганда.
01:06
They had almost five percent infected,
Там е имало почти пет процента заразени,
01:08
and quite a big bubble in spite of being a small country, then.
и доста голям мехур, макар и страната да е малка.
01:11
And they were probably the most infected country in the world.
Вероятно това е била най-заразената страна в света.
01:14
Now, what has happened?
Какво се случва сега?
01:19
Now you have understood the graph
Вече разбрахте графиката -
01:21
and now, in the next 60 seconds,
а сега, през следващите 60 секунди,
01:23
we will play the HIV epidemic in the world.
ще покажем епидемията от ХИВ по света.
01:26
But first, I have a new invention here.
Но първо - имам тук едно ново изобретение.
01:29
(Laughter)
(Смях)
01:34
I have solidified the beam of the laser pointer.
Втвърдил съм лъча на лазерната показалка.
01:39
(Laughter)
(Смях)
01:43
(Applause)
(Аплодисменти)
01:46
So, ready, steady, go!
И така - готови, старт!
01:52
First, we have the fast rise in Uganda and Zimbabwe.
Първо, имаме бързото покачване в Уганда и Зимбабве.
01:56
They went upwards like this.
Те се покачват ето така.
02:00
In Asia, the first country to be heavily infected was Thailand --
В Азия първата тежко заразена страна е Тайланд.
02:02
they reached one to two percent.
Те достигат един до два процента.
02:06
Then, Uganda started to turn back,
После Уганда започва да се обръща назад,
02:08
whereas Zimbabwe skyrocketed,
докато Зимбабве се изстрелва нагоре,
02:10
and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
а няколко години по-късно в Южна Африка има ужасно покачване на честотата на ХИВ.
02:12
Look, India got many infected,
Вижте - в Индия има много заразени,
02:16
but had a low level.
но нивото там е ниско.
02:18
And almost the same happens here.
Почти същото се случва и тук.
02:20
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down,
Вижте - Уганда върви надолу, Зимбабве върви надолу,
02:22
Russia went to one percent.
Русия стига до един процент.
02:25
In the last two to three years,
През последните две до три години
02:27
we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
сме достигнали стабилно състояние на епидемията от ХИВ по света.
02:30
25 years it took.
Отне 25 години.
02:34
But, steady state doesn't mean that things are getting better,
Но стабилно състояние не означава, че нещата се подобряват,
02:37
it's just that they have stopped getting worse.
а само че са спрели да се влошават.
02:40
And it has -- the steady state is, more or less,
Стабилното състояние е, повече или по-малко,
02:43
one percent of the adult world population is HIV-infected.
че един процент от възрастното световно население е заразено с ХИВ.
02:47
It means 30 to 40 million people,
Това означава 30 до 40 милиона души,
02:51
the whole of California -- every person,
цяла Калифорния, всеки човек,
02:54
that's more or less what we have today in the world.
повече или по-малко, това имаме днес в света.
02:56
Now, let me make a fast replay of Botswana.
А сега, да разгледаме набързо Ботсвана.
02:58
Botswana -- upper middle-income country in southern Africa,
Ботсвана - страна със средно висок доход в южна Африка,
03:03
democratic government, good economy,
демократично правителство, добра икономика,
03:07
and this is what happened there.
а ето какво се случва там.
03:10
They started low, they skyrocketed,
Започват ниско, изстрелват се нагоре,
03:12
they peaked up there in 2003,
пикът е тук през 2003 г.,
03:14
and now they are down.
а сега са долу.
03:17
But they are falling only slowly,
Но спадат бавно,
03:19
because in Botswana, with good economy and governance,
защото в Ботсвана, при добрата икономика и управление,
03:21
they can manage to treat people.
успяват да лекуват хората.
03:23
And if people who are infected are treated, they don't die of AIDS.
А ако хората, които са заразени, се лекуват, те не умират от СПИН.
03:26
These percentages won't come down
Тези проценти няма да спаднат,
03:29
because people can survive 10 to 20 years.
защото хората могат да оцелеят 10 до 20 години.
03:32
So there's some problem with these metrics now.
Така че с тези измервания сега има известни рпоблеми.
03:34
But the poorer countries in Africa, the low-income countries down here,
Но в по-бедните страни в Африка - страните с нисък приход тук долу,
03:37
there the rates fall faster, of the percentage infected,
стойностите на процента заразени спадат по-бързо,
03:41
because people still die.
защото хората все още умират.
03:47
In spite of PEPFAR, the generous PEPFAR,
Въпреки Спешния президентски план за действие срещу СПИН (PEPFAR),
03:49
all people are not reached by treatment,
лечението не достига до всички хора,
03:52
and of those who are reached by treatment in the poor countries,
а от тези, достигнати от лечението в бедните страни,
03:55
only 60 percent are left on treatment after two years.
едва 60 процента остават на лечение след две години.
03:57
It's not realistic with lifelong treatment
Доживотно лечение не е реалистично
04:00
for everyone in the poorest countries.
за всеки в най-бедните страни.
04:04
But it's very good that what is done is being done.
Но е много добре, че се прави това, което се прави.
04:06
But focus now is back on prevention.
Сега обаче фокусът се връща върху превенцията.
04:09
It is only by stopping the transmission
Само чрез спиране на разпространението
04:13
that the world will be able to deal with it.
светът ще е в състояние да се справи с това.
04:16
Drugs is too costly -- had we had the vaccine,
Лекарствата са твърде скъпи - ако имахме ваксина
04:19
or when we will get the vaccine, that's something more effective --
или когато получим ваксина, това е нещо по-ефективно -
04:21
but the drugs are very costly for the poor.
но лекарствата са много скъпи за бедните.
04:24
Not the drug in itself, but the treatment
Не самото лекарство, а лечението
04:26
and the care which is needed around it.
и грижите, необходими около него.
04:28
So, when we look at the pattern,
И така, когато разглеждаме модела,
04:32
one thing comes out very clearly:
едно нещо изпъква много ясно:
04:35
you see the blue bubbles
виждате сините мехурчета
04:37
and people say HIV is very high in Africa.
и хората казват, че процентът на ХИВ е много висок в Африка.
04:39
I would say, HIV is very different in Africa.
Бих казал, че ХИВ е много различен в Африка.
04:41
You'll find the highest HIV rate in the world
Ще откриете най-високи стойности на ХИВ в света
04:44
in African countries,
в африканските страни,
04:48
and yet you'll find Senegal, down here --
и все пак в Сенегал, тук долу,
04:50
the same rate as United States.
ще откриете същите стойности като в Съединените щати.
04:52
And you'll find Madagascar,
А в Мадагаскар
04:54
and you'll find a lot of African countries
и в много африкански страни
04:56
about as low as the rest of the world.
ще откриете процент, приблизително толкова нисък, като в останалата част от света.
04:58
It's this terrible simplification that there's one Africa
Ужасно е, че се смята, че има една Африка
05:01
and things go on in one way in Africa.
и че нещата стават по един начин в Африка.
05:05
We have to stop that.
Трябва да спрем това.
05:07
It's not respectful, and it's not very clever
Неуважително е и не е много умно
05:09
to think that way.
да се мисли по този начин.
05:12
(Applause)
(Аплодисменти)
05:14
I had the fortune to live and work for a time in the United States.
Имах късмета да живея и да работя за известно време в Съединените щати.
05:18
I found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Открих, че Солт Лейк Сити и Сан Франциско са различни.
05:21
(Laughter)
(Смях)
05:25
And so it is in Africa -- it's a lot of difference.
Така е и в Африка - много е различно.
05:27
So, why is it so high? Is it war?
Е, защо е толкова високо? Заради войната ли?
05:30
No, it's not. Look here.
Не е затова. Вижте тук.
05:32
War-torn Congo is down there -- two, three, four percent.
Разкъсаното от война Конго е тук, долу - два, три, четири процента.
05:34
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
А това е мирната Замбия, съседна страна - 15 процента.
05:37
And there's good studies of the refugees coming out of Congo --
Има и добри изследвания на бежанците, излизащи от Кного -
05:41
they have two, three percent infected,
те имат два, три процента заразени,
05:44
and peaceful Zambia -- much higher.
а в мирната Замбия - много по-висок процент.
05:46
There are now studies clearly showing
Сега има проучвания, ясно показващи,
05:48
that the wars are terrible, that rapes are terrible,
че войните са ужасни, изнасилванията са ужасни.
05:50
but this is not the driving force for the high levels in Africa.
Но не това е движещата сила на високите нива в Африка.
05:53
So, is it poverty?
Бедността ли е тогава?
05:56
Well if you look at the macro level,
Е, ако гледате на макро ниво,
05:58
it seems more money, more HIV.
изглежда, че повече пари означават повече ХИВ.
06:00
But that's very simplistic,
Но това е доста опростено,
06:02
so let's go down and look at Tanzania.
затова да отидем да погледнем в Танзания.
06:05
I will split Tanzania in five income groups,
Ще разделя Танзания на пет групи по приход,
06:07
from the highest income to the lowest income,
от най-високия приход до най-ниския приход,
06:11
and here we go.
и ето.
06:13
The ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich --
Онези с най-високия приход - по-заможните, не бих казал богати,
06:15
they have higher HIV.
имат по-висок процент на ХИВ.
06:18
The difference goes from 11 percent down to four percent,
Разликата слиза от 11 процента до четири процента
06:20
and it is even bigger among women.
и има дори още по-голяма разлика сред жените.
06:23
There's a lot of things that we thought, that now, good research,
Имахме много предположения, но сега добри изследвания,
06:25
done by African institutions and researchers
извършени от африкански институции и изследователи
06:29
together with the international researchers, show that that's not the case.
съвместно с международни изследователи, показват, че случаят не е такъв.
06:32
So, this is the difference within Tanzania.
Такава е разликата вътре в Танзания.
06:35
And, I can't avoid showing Kenya.
Не мога да пропусна да покажа Кения.
06:37
Look here at Kenya.
Погледнете Кения.
06:39
I've split Kenya in its provinces.
Разделил съм Кения на провинции.
06:41
Here it goes.
Ето.
06:43
See the difference within one African country --
Вижте разликата вътре в една африканска страна -
06:45
it goes from very low level to very high level,
стига от много ниско ниво до много високо ниво,
06:48
and most of the provinces in Kenya is quite modest.
а в повечето от провинциите в Кения стойностите са твърде скромни.
06:51
So, what is it then?
Какво става тогава?
06:54
Why do we see this extremely high levels in some countries?
Защо виждаме тези изключително високи нива в някои страни?
06:56
Well, it is more common with multiple partners,
Е, по-обичайно е при многобройни партньори,
07:00
there is less condom use,
има по-малка употреба на кондоми
07:03
and there is age-disparate sex --
и има секс между различни възрасти -
07:06
that is, older men tend to have sex with younger women.
тоест, има тенденция по-възрастни мъже да правят секс с по-млади жени.
07:09
We see higher rates in younger women than younger men
Виждаме по-високи стойности при младите жени, отколкото при младите мъже
07:12
in many of these highly affected countries.
в много от тези силно засегнати страни.
07:15
But where are they situated?
Но къде са разположени те?
07:17
I will swap the bubbles to a map.
Ще прехвърля мехурчетата върху карта.
07:19
Look, the highly infected are four percent of all population
Вижте, силно заразените са четири процента от цялото население
07:21
and they hold 50 percent of the HIV-infected.
и представляват 50 процента от заразените с ХИВ.
07:25
HIV exists all over the world.
Хив съществува по цял свят.
07:28
Look, you have bubbles all over the world here.
Вижте, има мехурчета из целия свят тук.
07:31
Brazil has many HIV-infected.
В Бразилия има много заразени с ХИВ.
07:33
Arab countries not so much, but Iran is quite high.
В арабските страни - не чак толкова, но в Иран процентът е доста висок.
07:36
They have heroin addiction and also prostitution in Iran.
В Иран има пристрастени към хероина, а също и проституция.
07:39
India has many because they are many.
В Индия има много, защото хората са много.
07:43
Southeast Asia, and so on.
Югоизточна Азия, и така нататък.
07:45
But, there is one part of Africa --
Но има една част от Африка -
07:47
and the difficult thing is, at the same time,
и трудното е, в същото време
07:49
not to make a uniform statement about Africa,
да не се обобщава за Африка,
07:51
not to come to simple ideas of why it is like this, on one hand.
да не се опростяват представите защо е така, от една страна.
07:55
On the other hand, try to say that this is not the case,
От друга страна, да се признае, че случаят е тежък,
07:59
because there is a scientific consensus about this pattern now.
защото сега има научен консесус за този модел.
08:02
UNAIDS have done good data available, finally,
Програмата на ООН за борба със СПИН най-сетне даде достъп до добри данни
08:06
about the spread of HIV.
за разпространението на ХИВ.
08:09
It could be concurrency.
Може да бъде съвпадение.
08:12
It could be some virus types.
Може би са някои типове вируси.
08:15
It could be that there is other things
Може да има и други неща,
08:18
which makes transmission occur in a higher frequency.
които причиняват повишаване честотата на разпространение.
08:22
After all, if you are completely healthy and you have heterosexual sex,
В крайна сметка, ако сте напълно здрави и правите хетеросексуален секс,
08:25
the risk of infection in one intercourse is one in 1,000.
рискът от заразяване при едно проникване е едно на хиляда.
08:28
Don't jump to conclusions now on how to
Не си правете сега прибързани заключения;
08:33
behave tonight and so on.
дръжте се прилично довечера, и така нататък.
08:35
(Laughter)
(Смях)
08:37
But -- and if you are in an unfavorable situation,
Но... ако сте в неблагоприятна ситуация,
08:39
more sexually transmitted diseases, it can be one in 100.
повече полово разпространявани болести, той може да бъде едно на сто.
08:42
But what we think is that it could be concurrency.
Но ние смятаме, че това може да бъде съвпадение.
08:45
And what is concurrency?
А какво е съвпадение?
08:48
In Sweden, we have no concurrency.
В Швеция нямаме съвпадение.
08:50
We have serial monogamy.
Имаме серийна моногамия.
08:52
Vodka, New Year's Eve -- new partner for the spring.
Водка, Нова година - нов партньор за пролетта.
08:54
Vodka, Midsummer's Eve -- new partner for the fall.
Водка, летният празник Мидсъмър - нов партньор за есента.
08:56
Vodka -- and it goes on like this, you know?
Водка... и продължава така, разбирате ли?
08:58
And you collect a big number of exes.
И събирате голям брой бивши.
09:00
And we have a terrible chlamydia epidemic --
Имаме ужасна епидемия от хламидия -
09:03
terrible chlamydia epidemic which sticks around for many years.
ужасна епидемия от хламидия, продължаваща от много години.
09:05
HIV has a peak three to six weeks after infection
ХИВ има пик три до шест седмици след заразяване
09:09
and therefore, having more than one partner in the same month
и поради това да имаш повече от един партньор през същия месец
09:12
is much more dangerous for HIV than others.
е много по-опасно за разпространението на ХИВ, отколкото при другите инфекции.
09:15
Probably, it's a combination of this.
Вероятно е комбинация от това.
09:18
And what makes me so happy is that we are moving now
Много съм щастлив, защото сега се движим
09:20
towards fact when we look at this.
към факт, като погледнем това.
09:23
You can get this chart, free.
Може да получите тази графика безплатно.
09:25
We have uploaded UNAIDS data on the Gapminder site.
Качили сме данни на Програмата на ООН за борба със СПИН на Gapminder.org.
09:27
And we hope that when we act on global problems in the future
Надявам се, че когато действаме по глобални проблеми в бъдеще,
09:30
we will not only have the heart,
не само ще имаме куража,
09:34
we will not only have the money,
не само ще имаме парите,
09:37
but we will also use the brain.
но ще използваме също и мозъка си.
09:39
Thank you very much.
Много благодаря.
09:42
(Applause)
(Аплодисменти)
09:44
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Christina Bozhidarova

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us will have their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his current work focuses on dispelling common myths about the so-called developing world, which (he points out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What sets Rosling apart isn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presents them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. By any logic, a presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations are grounded in solid statistics (often drawn from United Nations data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling takes this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

As if all this weren't enough, the irrepressible Rosling is also an accomplished sword-swallower — a skill he demonstrated at TED2007.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com