English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Hans Rosling: Insights on HIV, in stunning data visuals

Hans Rosling o HIV: Nové poznatky a strhující vizualizace dat

Filmed
Views 914,881

Hans Rosling představuje nové metody vizuálního ztvárnění dat, které odkrývají složité rizikové faktory jedné z nejsmrtelnějších (a nejméně pochopených) nemocí na světě - HIV. Tvrdí, že klíčem k zastavení epidemie nejsou nové léky, ale prevence přenosu.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

(Applause)
(Potlesk)
00:12
AIDS was discovered 1981; the virus, 1983.
AIDS byl objeven v roce 1981, virus byl popsán v roce 1983.
00:18
These Gapminder bubbles show you
Tyto bubliny v programu Gapminder ukazují,
00:23
how the spread of the virus was in 1983 in the world,
jak byl virus po světě rozšířen v roce 1983,
00:25
or how we estimate that it was.
nebo jaké rozšíření odhadujeme.
00:29
What we are showing here is --
Co se zde snažíme ukázat -
00:31
on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
na této ose, je procento infikovaných dospělých.
00:33
And on this axis, I'm showing dollars per person in income.
A na této ose je průměrný příjem na osobu v dolarech.
00:40
And the size of these bubbles, the size of the bubbles here,
A velikost těchto bublin
00:45
that shows how many are infected in each country,
říká, kolik infikovaných je v každé zemi,
00:49
and the color is the continent.
barva pak značí jednotlivé světadíly.
00:52
Now, you can see United States, in 1983,
Jak vidíte, Spojené státy v roce 1983
00:54
had a very low percentage infected,
měly jen velmi malé procento infikovaných,
00:56
but due to the big population, still a sizable bubble.
ale vzhledem k počtu obyvatel to je stejně docela velká bublina.
00:59
There were quite many people infected in the United States.
Ve Spojených státech bylo virem HIV infikováno poměrně dost lidí.
01:03
And, up there, you see Uganda.
Tady nahoře vidíte Ugandu.
01:06
They had almost five percent infected,
Infikováno v ní bylo téměř pět procent obyvatelstva,
01:08
and quite a big bubble in spite of being a small country, then.
takže bublinu má velkou, přestože to je malá země.
01:11
And they were probably the most infected country in the world.
A byla to asi nejvíce postižená země na světě.
01:14
Now, what has happened?
No a co se dělo dál?
01:19
Now you have understood the graph
Když už teď rozumíte grafu,
01:21
and now, in the next 60 seconds,
v následujících 60 sekundách
01:23
we will play the HIV epidemic in the world.
si přehrajeme epidemii HIV ve světě.
01:26
But first, I have a new invention here.
Ještě předtím vám ale představím svůj nový vynález.
01:29
(Laughter)
(Smích)
01:34
I have solidified the beam of the laser pointer.
Podařilo se mi zhmotnit paprsek laserového ukazovátka.
01:39
(Laughter)
(Smích)
01:43
(Applause)
(Potlesk)
01:46
So, ready, steady, go!
Takže připravit, pozor, start!
01:52
First, we have the fast rise in Uganda and Zimbabwe.
Jako první se objevil rychlý růst v Ugandě a Zimbabwe.
01:56
They went upwards like this.
Šly takto nahoru.
02:00
In Asia, the first country to be heavily infected was Thailand --
První těžce infikovanou zemí v Asii bylo Thajsko.
02:02
they reached one to two percent.
Pohybovalo se okolo jednoho až dvou procent.
02:06
Then, Uganda started to turn back,
Pak začala Uganda klesat,
02:08
whereas Zimbabwe skyrocketed,
zatímco Zimbabwe vystřelilo nahoru
02:10
and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
a o několik let později se hrozivé zvýšení frekvence infekce HIV objevilo v Jihoafrické republice.
02:12
Look, India got many infected,
Podívejte se - Indie má hodně infikovaných,
02:16
but had a low level.
ale ti tvoří jen malé procento.
02:18
And almost the same happens here.
Skoro totéž se děje tady.
02:20
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down,
Uganda jde dolů, Zimbabwe jde dolů,
02:22
Russia went to one percent.
Rusko stoupá k jednomu procentu.
02:25
In the last two to three years,
V posledních dvou-třech letech
02:27
we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
jsme dosáhli stabilizovaného stavu epidemie HIV.
02:30
25 years it took.
Trvalo nám to 25 let.
02:34
But, steady state doesn't mean that things are getting better,
Stabilizace ale neznačí, že se stav zlepšuje,
02:37
it's just that they have stopped getting worse.
pouze se přestal zhoršovat.
02:40
And it has -- the steady state is, more or less,
Stabilizovaný stav znamená, že asi
02:43
one percent of the adult world population is HIV-infected.
jedno procento dospělé světové populace je infikováno virem HIV.
02:47
It means 30 to 40 million people,
30 až 40 milionů lidí,
02:51
the whole of California -- every person,
celá Kalifornie, každá osoba...
02:54
that's more or less what we have today in the world.
To je víceméně současná situace ve světě.
02:56
Now, let me make a fast replay of Botswana.
A teď si rychle znovu přehrajme Botswanu.
02:58
Botswana -- upper middle-income country in southern Africa,
Botswana je mírně nadprůměrně bohatá země v jižní Africe
03:03
democratic government, good economy,
s demokratickým zřízením, dobrou ekonomikou,
03:07
and this is what happened there.
a stalo se v ní toto:
03:10
They started low, they skyrocketed,
Začali nízko, pak vyletěli nahoru,
03:12
they peaked up there in 2003,
vrcholu dosáhli tady, v roce 2003,
03:14
and now they are down.
a teď jsou níže.
03:17
But they are falling only slowly,
Padají ale pomalu,
03:19
because in Botswana, with good economy and governance,
protože v Botswaně je zdravá ekonomika a vláda,
03:21
they can manage to treat people.
takže zvládnou obyvatele léčit.
03:23
And if people who are infected are treated, they don't die of AIDS.
A pokud jsou infikovaní lidé léčeni, nezemřou na AIDS.
03:26
These percentages won't come down
Procento infikovaných neklesne,
03:29
because people can survive 10 to 20 years.
protože lidé přežijí 10 až 20 let.
03:32
So there's some problem with these metrics now.
Tím vzniká v našem měření problém.
03:34
But the poorer countries in Africa, the low-income countries down here,
Ale v chudších zemích Afriky, v nízkopříjmových zemích tady dole,
03:37
there the rates fall faster, of the percentage infected,
procento infikovaných klesá rychleji,
03:41
because people still die.
protože lidé pořád umírají.
03:47
In spite of PEPFAR, the generous PEPFAR,
Navzdory štědrosti programu PEPFAR (U.S. President's Emergency Plan For AIDS Relief)
03:49
all people are not reached by treatment,
zdravotnická péče nedosáhne ke všem lidem
03:52
and of those who are reached by treatment in the poor countries,
a i z těch, kteří k ní v chudých zemích přístup mají
03:55
only 60 percent are left on treatment after two years.
je jen 60% léčeno déle než dva roky.
03:57
It's not realistic with lifelong treatment
Celoživotní péče není
04:00
for everyone in the poorest countries.
v chudých zemích pro všechny realistická.
04:04
But it's very good that what is done is being done.
Ale je velmi dobře, že se pomáhá, jak to jen jde.
04:06
But focus now is back on prevention.
Zaměřujeme se ale znovu spíše na prevenci.
04:09
It is only by stopping the transmission
Jen zastavením přenášení choroby
04:13
that the world will be able to deal with it.
se jí bude svět moci zbavit.
04:16
Drugs is too costly -- had we had the vaccine,
Léky jsou příliš drahé - kdybychom měli vakcínu,
04:19
or when we will get the vaccine, that's something more effective --
respektive až ji budeme mít, ta bude daleko efektivnější,
04:21
but the drugs are very costly for the poor.
ale léky jsou pro chudé velmi drahé.
04:24
Not the drug in itself, but the treatment
Ani ne tak samotný lék, jako celá léčba
04:26
and the care which is needed around it.
a potřebná zdravotnická péče.
04:28
So, when we look at the pattern,
Když se podíváme na tuto situaci,
04:32
one thing comes out very clearly:
jedna věc je velmi jasná:
04:35
you see the blue bubbles
Vidíte modré bubliny
04:37
and people say HIV is very high in Africa.
a lidé říkají, že HIV je v Africe velmi rozšířené.
04:39
I would say, HIV is very different in Africa.
Já bych spíše řekl, že HIV je v Africe velmi odlišné.
04:41
You'll find the highest HIV rate in the world
Najdete zde nejvyšší míru infikovaných virem HIV na světě,
04:44
in African countries,
najdete ji v afrických zemích,
04:48
and yet you'll find Senegal, down here --
ale také tu je Senegal,
04:50
the same rate as United States.
kde je stejné procento jako v USA.
04:52
And you'll find Madagascar,
A také najdete Madagaskar,
04:54
and you'll find a lot of African countries
a mnoho dalších zemí v Africe,
04:56
about as low as the rest of the world.
kde je stejně málo infikovaných jako ve zbytku světa.
04:58
It's this terrible simplification that there's one Africa
Je hrozné zjednodušeně říkat, že je jen jedna Afrika,
05:01
and things go on in one way in Africa.
a že věci se v celé Africe odehrávají stejně.
05:05
We have to stop that.
S tím už musíme skoncovat.
05:07
It's not respectful, and it's not very clever
Není uctivé ani chytré
05:09
to think that way.
takto přemýšlet.
05:12
(Applause)
(Potlesk)
05:14
I had the fortune to live and work for a time in the United States.
Měl jsem to štěstí jednu dobu žít a pracovat ve Spojených státech.
05:18
I found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Zjistil jsem, že Salt Lake City a San Francisco se od sebe liší.
05:21
(Laughter)
(Smích)
05:25
And so it is in Africa -- it's a lot of difference.
A stejné to je v Africe - existují významné rozdíly.
05:27
So, why is it so high? Is it war?
Takže proč je tam HIV tak rozšířené? Je to válkou?
05:30
No, it's not. Look here.
Není. Podívejte se sem.
05:32
War-torn Congo is down there -- two, three, four percent.
Válkou zmítané Kongo je tady dole - dvě, tři, čtyři procenta.
05:34
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
A toto je mírumilovná Zambie, sousední země s 15 procenty.
05:37
And there's good studies of the refugees coming out of Congo --
Máme dobré studie o uprchlících z Konga,
05:41
they have two, three percent infected,
jsou mezi nimi dvě až tři procenta infikovaných
05:44
and peaceful Zambia -- much higher.
a mírumilovná Zambie jich má daleko víc.
05:46
There are now studies clearly showing
Nové studie jasně ukazují,
05:48
that the wars are terrible, that rapes are terrible,
že války jsou hrozné, že znásilňování je hrozné,
05:50
but this is not the driving force for the high levels in Africa.
ale ani jedno není hnací silou výskytu HIV v Africe.
05:53
So, is it poverty?
Je to tedy chudoba?
05:56
Well if you look at the macro level,
No, při letmém pohledu na graf
05:58
it seems more money, more HIV.
to vypadá, že více peněz znamená méně HIV.
06:00
But that's very simplistic,
To je ale velmi zjednodušené,
06:02
so let's go down and look at Tanzania.
pojďme se proto podívat na Tanzanii.
06:05
I will split Tanzania in five income groups,
Rozdělím ji na pět příjmových skupin,
06:07
from the highest income to the lowest income,
od nejvyššího po nejnižší příjem,
06:11
and here we go.
a jdeme na to.
06:13
The ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich --
Ti s nejvíce penězi, i když bych raději neříkal "ti bohatí",
06:15
they have higher HIV.
jsou častěji infikovaní.
06:18
The difference goes from 11 percent down to four percent,
Rozptyl je od 11 až do 4 procent
06:20
and it is even bigger among women.
a ještě větší je u žen.
06:23
There's a lot of things that we thought, that now, good research,
Je hodně teorií, které jsou teď dobrou výzkumnou prací,
06:25
done by African institutions and researchers
prováděnou africkými institucemi a vědci
06:29
together with the international researchers, show that that's not the case.
spolu s výzkumníky z jiných zemí, vyvraceny.
06:32
So, this is the difference within Tanzania.
Takže to jsme měli rozdíly v rámci Tanzanie.
06:35
And, I can't avoid showing Kenya.
A nemohu se vyhnout Keni.
06:37
Look here at Kenya.
Podívejte na Keňu.
06:39
I've split Kenya in its provinces.
Rozdělil jsem ji na její provincie.
06:41
Here it goes.
Takhle.
06:43
See the difference within one African country --
Vidíte zde rozdíly v jedné africké zemi -
06:45
it goes from very low level to very high level,
jde to od nízké úrovně až po velmi vysokou
06:48
and most of the provinces in Kenya is quite modest.
a většina Keňských provincií je někde uprostřed.
06:51
So, what is it then?
Ale proč?
06:54
Why do we see this extremely high levels in some countries?
Proč v některých zemích nalézáme takto extrémní hodnoty?
06:56
Well, it is more common with multiple partners,
No, tento stav má asi více příčin,
07:00
there is less condom use,
je zde nedostatečné používání kondomů
07:03
and there is age-disparate sex --
a věkové rozdíly sexuálních partnerů,
07:06
that is, older men tend to have sex with younger women.
tedy že starší muži mívají sex s mladými ženami.
07:09
We see higher rates in younger women than younger men
Hodnoty jsou pak vyšší u mladých žen než u mladých mužů
07:12
in many of these highly affected countries.
v mnohých z hůře postižených zemí.
07:15
But where are they situated?
Ale kde se tyto země nacházejí?
07:17
I will swap the bubbles to a map.
Přesunu teď bubliny na mapu.
07:19
Look, the highly infected are four percent of all population
Podívejte, ve vysoce infikovaných zemích žijí 4% procenta celkové světové populace,
07:21
and they hold 50 percent of the HIV-infected.
ale 50% všech nemocných HIV.
07:25
HIV exists all over the world.
HIV existuje všude na světě.
07:28
Look, you have bubbles all over the world here.
Bubliny vidíme po celém světě.
07:31
Brazil has many HIV-infected.
Brazílie má hodně nemocných AIDS.
07:33
Arab countries not so much, but Iran is quite high.
Arabské země moc ne, celkem vysoko je ale Írán.
07:36
They have heroin addiction and also prostitution in Iran.
V Íránu je hodně lidí závislých na heroinu a také tam je rozšířená prostituce.
07:39
India has many because they are many.
Indie jich má mnoho infikovaných, protože má mnoho obyvatel.
07:43
Southeast Asia, and so on.
Jihovýchodní Asie, a tak dále.
07:45
But, there is one part of Africa --
Ale pořád je tu ta jedna část Afriky -
07:47
and the difficult thing is, at the same time,
a je těžké zároveň
07:49
not to make a uniform statement about Africa,
nehovořit o Africe jako celku,
07:51
not to come to simple ideas of why it is like this, on one hand.
nepřicházet se zjednodušenými příčinami této situace.
07:55
On the other hand, try to say that this is not the case,
Na druhé straně musíme uznat, že situace je zde vážná,
07:59
because there is a scientific consensus about this pattern now.
na tomto se vědci shodují.
08:02
UNAIDS have done good data available, finally,
UNAIDS konečně zveřejnil dobrá data
08:06
about the spread of HIV.
o rozšíření HIV.
08:09
It could be concurrency.
Může to být větším množstvím sexuálních partnerů.
08:12
It could be some virus types.
Může to být několika typy virů.
08:15
It could be that there is other things
Můžou existovat jiné faktory,
08:18
which makes transmission occur in a higher frequency.
které způsobují vyšší frekvenci přenosu.
08:22
After all, if you are completely healthy and you have heterosexual sex,
Vždyť když jste naprosto zdraví a máte heterosexuální sex,
08:25
the risk of infection in one intercourse is one in 1,000.
riziko infekce při jednom styku je 1:1000.
08:28
Don't jump to conclusions now on how to
Nevyvozujte z toho ale předčasné závěry,
08:33
behave tonight and so on.
dnes večer se chovejte slušně!
08:35
(Laughter)
(Smích)
08:37
But -- and if you are in an unfavorable situation,
Když jste ale v méně příznivé situaci,
08:39
more sexually transmitted diseases, it can be one in 100.
například s více pohlavně přenosnými chorobami, riziko může být až 1:100.
08:42
But what we think is that it could be concurrency.
Myslíme si ale, že příčinou by mohl být souběh partnerů.
08:45
And what is concurrency?
Co to znamená?
08:48
In Sweden, we have no concurrency.
Ve Švédsku nic takového nemáme.
08:50
We have serial monogamy.
Máme sériovou monogamii.
08:52
Vodka, New Year's Eve -- new partner for the spring.
Vodka - Silvestr - nový partner na jaro.
08:54
Vodka, Midsummer's Eve -- new partner for the fall.
Vodka - letní slunovrat - nový partner na podzim.
08:56
Vodka -- and it goes on like this, you know?
Vodka - a tak to jde dále a dále... Chápete?
08:58
And you collect a big number of exes.
A tím si nasbíráte velké množství expartnerů.
09:00
And we have a terrible chlamydia epidemic --
A máme příšernou epidemii chlamydií,
09:03
terrible chlamydia epidemic which sticks around for many years.
která se u nás drží spoustu let.
09:05
HIV has a peak three to six weeks after infection
Infekce virem HIV vrcholí 3 až 6 týdnů po nakažení,
09:09
and therefore, having more than one partner in the same month
a proto je u ní sex s několika partnery za jeden měsíc
09:12
is much more dangerous for HIV than others.
daleko nebezpečnější než u jiných infekcí.
09:15
Probably, it's a combination of this.
Pravděpodobně za tím vším stojí kombinace těchto faktorů.
09:18
And what makes me so happy is that we are moving now
Jsem rád, že se teď blížíme
09:20
towards fact when we look at this.
ke skutečnosti, když se díváme na tento graf.
09:23
You can get this chart, free.
Můžete ho získat zdarma.
09:25
We have uploaded UNAIDS data on the Gapminder site.
Na Gapminder.org jsme nahráli data UNAIDS.
09:27
And we hope that when we act on global problems in the future
Doufáme, že až budeme v budoucnu reagovat na globální potíže,
09:30
we will not only have the heart,
budeme mít nejen srdce,
09:34
we will not only have the money,
nejen peníze,
09:37
but we will also use the brain.
ale také použijeme mozek.
09:39
Thank you very much.
Děkuji vám.
09:42
(Applause)
(Potlesk)
09:44
Translated by Jakub Seget
Reviewed by Adam Lebeda

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us will have their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his current work focuses on dispelling common myths about the so-called developing world, which (he points out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What sets Rosling apart isn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presents them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. By any logic, a presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations are grounded in solid statistics (often drawn from United Nations data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling takes this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

As if all this weren't enough, the irrepressible Rosling is also an accomplished sword-swallower — a skill he demonstrated at TED2007.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com