English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Hans Rosling: Insights on HIV, in stunning data visuals

Hansas Roslingas apie ŽIV: nauji faktai ir stulbinantis duomenų atvaizdavimas

Filmed
Views 914,881

Hansas Roslingas atskleidžia naują duomenų vaizdavimo būdą, kuris išnarplioja vieno pavojingiausių (ir labiausiai klaidingai suprantamų) susirgimų pasaulyje - ŽIV - sudėtingus rizikos faktorius. Jis teigia, kad infekcijos perdavimo prevencija, o ne gydymas vaistais, yra būdas sustabdyti epidemiją.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

(Applause)
(Plojimai)
00:12
AIDS was discovered 1981; the virus, 1983.
AIDS buvo atrastas 1981, virusas -- 1983
00:18
These Gapminder bubbles show you
Šie rutuliukai Gapminder grafike demonstruoja
00:23
how the spread of the virus was in 1983 in the world,
kaip virusas plito 1983 metais pasaulyje,
00:25
or how we estimate that it was.
o tiksliau, kaip tai vyko mūsų apskaičiavimais.
00:29
What we are showing here is --
Štai ką demonstruojame šiame grafike --
00:31
on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
šioje ašyje aš rodau infekuotų suaugusiųjų procentą.
00:33
And on this axis, I'm showing dollars per person in income.
O šioje ašyje rodau pajamas doleriais, tenkančias vienam žmogui.
00:40
And the size of these bubbles, the size of the bubbles here,
Šių rutuliukų dydis, štai šių rutuliukų,
00:45
that shows how many are infected in each country,
atitinka infekuotųjų skaičių kiekvienoje šalyje,
00:49
and the color is the continent.
o spalva - žemyną.
00:52
Now, you can see United States, in 1983,
Taigi, matome, kad Jungtinėse Valstijose 1983 metais
00:54
had a very low percentage infected,
infekuotųjų procentas buvo labai mažas,
00:56
but due to the big population, still a sizable bubble.
bet dėl didelio gyventojų skaičiaus rutuliukas vis tiek gana didelis.
00:59
There were quite many people infected in the United States.
Jungtinėse Valstijose buvo pakankamai daug infekuotųjų.
01:03
And, up there, you see Uganda.
O ten, viršuje, yra Uganda.
01:06
They had almost five percent infected,
Pas juos buvo beveik penki procentai infekuotųjų,
01:08
and quite a big bubble in spite of being a small country, then.
ir rutuliukas gan didelis, nepaisant to, kad tai maža šalis.
01:11
And they were probably the most infected country in the world.
Ir tuomet tai tikriausiai buvo šalis su didžiausiu infekuotųjų skaičiumi pasaulyje.
01:14
Now, what has happened?
Kas atsitiko dabar?
01:19
Now you have understood the graph
Dabar, kai jūs supratote grafiką,
01:21
and now, in the next 60 seconds,
per kitas 60 sekundžių,
01:23
we will play the HIV epidemic in the world.
mes parodysime ŽIV epidemiją pasaulyje.
01:26
But first, I have a new invention here.
Bet pradžioje, aš čia kai ką išradau.
01:29
(Laughter)
(Juokas)
01:34
I have solidified the beam of the laser pointer.
Aš paverčiau lazerinio žymeklio spindulį į kietąjį kūną.
01:39
(Laughter)
(Juokas)
01:43
(Applause)
(Plojimai)
01:46
So, ready, steady, go!
Taigi, pasiruošt, dėmesio, pirmyn!
01:52
First, we have the fast rise in Uganda and Zimbabwe.
Pradžioje įvyko staigus infekuotųjų skaičiaus augimas Ugandoje ir Zimbabvėje.
01:56
They went upwards like this.
Jos pakilo į viršų štai taip.
02:00
In Asia, the first country to be heavily infected was Thailand --
Azijoje pirmąja šalimi, kur infekcija labai išplito, tapo Tailandas.
02:02
they reached one to two percent.
Infekuotieji sudarė nuo vieno iki dviejų procentų.
02:06
Then, Uganda started to turn back,
Vėliau Uganda pradėjo suktis atgal,
02:08
whereas Zimbabwe skyrocketed,
kai tuo metu Zimbabvė pašoko iki debesų,
02:10
and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
o po kelių metų Pietų Afrikoje įvyko baisus ŽIV infekcijos šuolis.
02:12
Look, India got many infected,
Pažiūrėkite, Indijoje buvo daug infekuotųjų,
02:16
but had a low level.
bet procentas buvo mažas.
02:18
And almost the same happens here.
Ir beveik tas pats atsitinka čia.
02:20
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down,
Matot, Uganda leidžiasi, Zimbabvė leidžiasi,
02:22
Russia went to one percent.
Rusijoje jau vienas procentas infekuotųjų.
02:25
In the last two to three years,
Per paskutinius du tris metus
02:27
we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
pasiekėme stabilios ŽIV epidemijos būsenos pasaulyje etapą.
02:30
25 years it took.
Tam prireikė 25 metų.
02:34
But, steady state doesn't mean that things are getting better,
Bet stabili būsena nereiškia, kad viskas gerėja,
02:37
it's just that they have stopped getting worse.
o tik rodo, kad situacija nebeblogėja.
02:40
And it has -- the steady state is, more or less,
Stabili situacija -- tai
02:43
one percent of the adult world population is HIV-infected.
vienas procentas visų suaugusių pasaulyje yra infekuoti ŽIV.
02:47
It means 30 to 40 million people,
Tai yra nuo 30 iki 40 milijonų žmonių,
02:51
the whole of California -- every person,
visa Kalifornija, kiekvienas asmuo.
02:54
that's more or less what we have today in the world.
Maždaug tiek šiandien yra pasaulyje.
02:56
Now, let me make a fast replay of Botswana.
O dabar leiskite man greitai pademonstruot Botsvaną.
02:58
Botswana -- upper middle-income country in southern Africa,
Botsvana -- šalis Pietų Afrikoje su didesnemis nei vidutinės pajamomis,
03:03
democratic government, good economy,
demokratine vyriausybe, gera ekonomika.
03:07
and this is what happened there.
Ir štai kas ten nutiko.
03:10
They started low, they skyrocketed,
Pradžioje jie buvo apačioje, staigiai pakilo iki debesų,
03:12
they peaked up there in 2003,
pasiekė viršūnę 2003 m.,
03:14
and now they are down.
o dabar leidžiasi.
03:17
But they are falling only slowly,
Bet leidžiasi jie lėtai,
03:19
because in Botswana, with good economy and governance,
nes Botsvanoje, su gera ekonomika ir vyriausybe,
03:21
they can manage to treat people.
jie gali gydyti žmones.
03:23
And if people who are infected are treated, they don't die of AIDS.
Ir jei ŽIV infekuotieji gydomi, jie nemiršta nuo AIDS.
03:26
These percentages won't come down
Šis procentas nemažės,
03:29
because people can survive 10 to 20 years.
nes žmonės gali išgyventi nuo 10 iki 20 metų.
03:32
So there's some problem with these metrics now.
Taigi, čia yra problema su šiais rodikliais.
03:34
But the poorer countries in Africa, the low-income countries down here,
Vargingesnės Afrikos šalys, šalys su mažomis pajamomis štai čia, apačioje,
03:37
there the rates fall faster, of the percentage infected,
jų procentiniai rodikliai krenta greičiau,
03:41
because people still die.
nes žmonės vis dar miršta.
03:47
In spite of PEPFAR, the generous PEPFAR,
Nepaisant PEPFAR, dosnaus PEPFAR projekto,
03:49
all people are not reached by treatment,
ne visi žmonės gauna medicininę pagalbą,
03:52
and of those who are reached by treatment in the poor countries,
o iš tų, kurie ją gauna vargingose šalyse,
03:55
only 60 percent are left on treatment after two years.
tik 60 procentų gauna ją ilgiau nei du metus.
03:57
It's not realistic with lifelong treatment
Nerealu suteikti ilgalaikę medicininę priežiūrą
04:00
for everyone in the poorest countries.
kiekvienam vargingiausiose šalyse.
04:04
But it's very good that what is done is being done.
Bet labai gerai kad tai, kas daroma, yra daroma.
04:06
But focus now is back on prevention.
Bet mes turime sutelkti dėmesį į prevenciją.
04:09
It is only by stopping the transmission
Tik sustabdžius viruso perdavimą
04:13
that the world will be able to deal with it.
pasaulis galės susidoroti su juo.
04:16
Drugs is too costly -- had we had the vaccine,
Vaistai yra labai brangūs -- jei mes turėtume vakciną,
04:19
or when we will get the vaccine, that's something more effective --
arba kai vakcina bus sukurta, tada tai bus kažkas efektyvesnio --
04:21
but the drugs are very costly for the poor.
bet vaistai per brangūs vargšams.
04:24
Not the drug in itself, but the treatment
Ne tiek patys vaistai, kiek gydymas
04:26
and the care which is needed around it.
ir priežiūra, kuri tuo metu reikalinga.
04:28
So, when we look at the pattern,
Taigi, pažiūrėjus į grafiką,
04:32
one thing comes out very clearly:
vienas dalykas tampa aiškus:
04:35
you see the blue bubbles
matote mėlynus rutuliukus
04:37
and people say HIV is very high in Africa.
ir žmonės sako, kad ŽIV labai paplitęs Afrikoje.
04:39
I would say, HIV is very different in Africa.
O aš pasakyčiau, kad situacija su ŽIV Afrikoje labai skirtinga.
04:41
You'll find the highest HIV rate in the world
Didžiausi pasaulyje ŽIV infekuotumo rodikliai priklauso
04:44
in African countries,
Afrikos šalims,
04:48
and yet you'll find Senegal, down here --
tačiau pažiūrėkite į Senegalą, čia apačioje --
04:50
the same rate as United States.
rodiklis toks pat, kaip ir Jungtinėse Valstijose.
04:52
And you'll find Madagascar,
Pamatysite Madagaskarą,
04:54
and you'll find a lot of African countries
ir daugelį kitų Afrikos šalių,
04:56
about as low as the rest of the world.
kur rodikliai tokie pat žemi, kaip ir likusiame pasaulyje.
04:58
It's this terrible simplification that there's one Africa
Tai siaubingas supaprastinimas – galvoti, kad Afrika vienoda
05:01
and things go on in one way in Africa.
ir viskas Afrikoje vyksta vienodai.
05:05
We have to stop that.
Mes turime tai sustabdyti.
05:07
It's not respectful, and it's not very clever
Tai nepagarbu ir nelabai protinga
05:09
to think that way.
taip galvoti.
05:12
(Applause)
(Plojimai)
05:14
I had the fortune to live and work for a time in the United States.
Man pasisekė kurį laiką dirbti ir gyventi Jungtinėse Valstijose.
05:18
I found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Aš sužinojau, kad Solt Leik Sitis ir San Franciskas yra skirtingi.
05:21
(Laughter)
(Juokas)
05:25
And so it is in Africa -- it's a lot of difference.
Tas pats Afrikoje – yra daug skirtumų.
05:27
So, why is it so high? Is it war?
Tai kodėl ŽIV lygis toks aukštas? Ar tai dėl karo?
05:30
No, it's not. Look here.
Ne. Pažiūrėkite.
05:32
War-torn Congo is down there -- two, three, four percent.
Karo nusiaubtas Kongas, apačioje, -- du, trys, keturi procentai.
05:34
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
O kaimynystėje taiki Zambija – 15 procentų.
05:37
And there's good studies of the refugees coming out of Congo --
Ir yra tyrinėjimai apie pabėgėlius iš Kongo --
05:41
they have two, three percent infected,
tarp jų infekuotųjų yra du trys procentai,
05:44
and peaceful Zambia -- much higher.
o taikioje Zambijoje - daug daugiau.
05:46
There are now studies clearly showing
Yra tyrinėjimai, aiškiai parodantys,
05:48
that the wars are terrible, that rapes are terrible,
kad karai yra siaubingi, kad išprievartavimai yra siaubingi.
05:50
but this is not the driving force for the high levels in Africa.
Bet tai nėra pagrindinė aukšto ŽIV lygio Afrikoje priežastis.
05:53
So, is it poverty?
Taigi, ar tai skurdas?
05:56
Well if you look at the macro level,
Jeigu į tai žiūrėtume makro lygiu,
05:58
it seems more money, more HIV.
atrodo, kad kuo daugiau pinigų, tuo daugiau ŽIV.
06:00
But that's very simplistic,
Bet tai labai supaprastinta,
06:02
so let's go down and look at Tanzania.
tad nusileiskime ir pažiūrėkime į Tanzaniją.
06:05
I will split Tanzania in five income groups,
Aš suskirstysiu Tanzaniją pagal penkias pajamų grupes,
06:07
from the highest income to the lowest income,
nuo didžiausių pajamų iki mažiausių pajamų,
06:11
and here we go.
ir mes pradėsime.
06:13
The ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich --
Žmonės su aukštomis pajamomis, turtingesnieji, aš nesakyčiau turtingieji,
06:15
they have higher HIV.
turi didesnį ŽIV lygį.
06:18
The difference goes from 11 percent down to four percent,
Skirtumas varijuoja nuo 11 procentų iki 4 procentų,
06:20
and it is even bigger among women.
o jei nagrinėtume tik moteris, skirtumas dar didesnis.
06:23
There's a lot of things that we thought, that now, good research,
Daug kas iš to, ką mes galvojome, dabar, esant rimtiems tyrinėjimams,
06:25
done by African institutions and researchers
atliktiems Afrikos organizacijų ir tyrinėtojų
06:29
together with the international researchers, show that that's not the case.
kartu su mokslininkais iš kitų šalių, pasirodė esą klaidinga.
06:32
So, this is the difference within Tanzania.
Taigi, toks skirtumas Tanzanijoje.
06:35
And, I can't avoid showing Kenya.
Ir aš negaliu neparodyti Kenijos.
06:37
Look here at Kenya.
Pažiūrėkite į Keniją.
06:39
I've split Kenya in its provinces.
Aš suskirsčiau Keniją į provincijas.
06:41
Here it goes.
Štai, pažiūrėkite.
06:43
See the difference within one African country --
Žiūrėkite, koks skirtumas vienos Afrikos šalies viduje --
06:45
it goes from very low level to very high level,
nuo labai mažo lygio iki labai aukšto,
06:48
and most of the provinces in Kenya is quite modest.
ir daugelyje Kenijos provincijų lygis gan nedidelis.
06:51
So, what is it then?
Taigi, kas tai?
06:54
Why do we see this extremely high levels in some countries?
Kodėl kai kuriuose šalyse mes matom tokį didelį infekuotumo lygį?
06:56
Well, it is more common with multiple partners,
Aišku, tai labiau tikėtina turint daug partnerių,
07:00
there is less condom use,
rečiau naudojami prezervatyvai,
07:03
and there is age-disparate sex --
o taip pat dėl sekso tarp skirtingo amžiaus partnerių,
07:06
that is, older men tend to have sex with younger women.
t.y. vyresni vyrai turi polinkį į lytinius santykius su jaunesnėmis moterimis.
07:09
We see higher rates in younger women than younger men
Mes matom didesnius infekuotumo rodiklius pas jaunesnes moteris, nei pas jaunesnius vyrus
07:12
in many of these highly affected countries.
daugelyje šių labai ligos paliestų šalių.
07:15
But where are they situated?
Bet kur jos išsidėstę?
07:17
I will swap the bubbles to a map.
Aš perkelsiu rutuliukus ant žemėlapio.
07:19
Look, the highly infected are four percent of all population
Pažiūrėkite, labai infekuota keturi procentai visų gyventojų,
07:21
and they hold 50 percent of the HIV-infected.
ir jie sudaro 50 procentų visų ŽIV infekuotųjų.
07:25
HIV exists all over the world.
ŽIV egzistuoja visame pasaulyje.
07:28
Look, you have bubbles all over the world here.
Pažiūrėkite, matom rutuliukus visame pasaulyje.
07:31
Brazil has many HIV-infected.
Brazilijoje yra daug ŽIV infekuotųjų.
07:33
Arab countries not so much, but Iran is quite high.
Arabų šalyse procentas ne toks aukštas, bet Irane jis gan aukštas.
07:36
They have heroin addiction and also prostitution in Iran.
Nes Irane yra problemų su heroino vartojimu ir prostitucija.
07:39
India has many because they are many.
Indijoje daug infekuotųjų, nes jų pačių yra daug.
07:43
Southeast Asia, and so on.
Pietryčių Azija ir t.t.
07:45
But, there is one part of Africa --
Bet yra viena Afrikos dalis --
07:47
and the difficult thing is, at the same time,
iš vienos pusės sudėtinga
07:49
not to make a uniform statement about Africa,
nedaryti apibendrintų išvadų apie Afriką,
07:51
not to come to simple ideas of why it is like this, on one hand.
neduoti supaprastintų atsakymų į tai, kodėl viskas yra taip.
07:55
On the other hand, try to say that this is not the case,
Kita vertus, turime pripažinti, kad tai sunkus atvejis,
07:59
because there is a scientific consensus about this pattern now.
nes pasiekėme mokslinį sutarimą dėl to.
08:02
UNAIDS have done good data available, finally,
UNAIDS pateikė pagaliau tinkamus duomenis
08:06
about the spread of HIV.
apie ŽIV plitimą.
08:09
It could be concurrency.
Priežastimi gali būti kelių partnerių buvimas vienu metu.
08:12
It could be some virus types.
Tai gali būti tam tikri virusų tipai.
08:15
It could be that there is other things
Tai gali būti kiti dalykai,
08:18
which makes transmission occur in a higher frequency.
kurie paspartina viruso perdavimą.
08:22
After all, if you are completely healthy and you have heterosexual sex,
Pagaliau, jei jūs esate visiškai sveikas ir esate heteroseksualus,
08:25
the risk of infection in one intercourse is one in 1,000.
užsikrėtimo rizika lytinio akto metu -- vienas iš 1000.
08:28
Don't jump to conclusions now on how to
Neskubėkite daryti išvadų,
08:33
behave tonight and so on.
elkitės gražiai šįvakar ir t.t.
08:35
(Laughter)
(Juokas)
08:37
But -- and if you are in an unfavorable situation,
Bet, esant nepalankioms sąlygoms,
08:39
more sexually transmitted diseases, it can be one in 100.
kitoms lytiškai plintančioms ligoms, tikimybė užsikrėsti -- vienas iš 100.
08:42
But what we think is that it could be concurrency.
Bet mes manom, kad tai gali būti kelių partnerių buvimas vienu metu.
08:45
And what is concurrency?
Kas tai yra, keli lytiniai partneriai vienu metu?
08:48
In Sweden, we have no concurrency.
Švedijoje to nėra.
08:50
We have serial monogamy.
Mes praktikuojame nuoseklią monogamiją.
08:52
Vodka, New Year's Eve -- new partner for the spring.
Degtinė, Naujametė naktis -- naujas partneris pavasariui.
08:54
Vodka, Midsummer's Eve -- new partner for the fall.
Degtinė, vasaros saulėgrįža -- naujas partneris rudeniui.
08:56
Vodka -- and it goes on like this, you know?
Degtinė -- ir taip tęsiasi toliau.
08:58
And you collect a big number of exes.
Jūs surenkate didelį skaičių „buvusiųjų“.
09:00
And we have a terrible chlamydia epidemic --
Pas mus baisi chlamidiozės epidemija --
09:03
terrible chlamydia epidemic which sticks around for many years.
siaubinga chlamidiozės epidemija, kuri tęsiasi daugybę metų.
09:05
HIV has a peak three to six weeks after infection
ŽIV pasiekia piką po trijų-šešių savaičių po užkrėtimo,
09:09
and therefore, having more than one partner in the same month
todėl kelių partnerių buvimas tą patį mėnesį
09:12
is much more dangerous for HIV than others.
daug pavojingesnis ŽIV atveju nei esant kitoms infekcijoms.
09:15
Probably, it's a combination of this.
Turbūt, tai kelių veiksnių derinys.
09:18
And what makes me so happy is that we are moving now
Ir mane taip džiugina tai, kad mes pagaliau naudojame
09:20
towards fact when we look at this.
faktus, kai analizuojame tai.
09:23
You can get this chart, free.
Jūs galite gauti šį grafiką nemokamai.
09:25
We have uploaded UNAIDS data on the Gapminder site.
Mes patalpinome UNAIDS duomenis Gapminder.org svetainėje.
09:27
And we hope that when we act on global problems in the future
Ir mes tikimės, kad ateityje, kai spręsime globalias problemas,
09:30
we will not only have the heart,
mes naudosime ne tik širdį,
09:34
we will not only have the money,
ne tik pinigus,
09:37
but we will also use the brain.
bet ir galvą.
09:39
Thank you very much.
Ačiū jums labai.
09:42
(Applause)
(Plojimai)
09:44
Translated by Andrej Dunovskij
Reviewed by Andrius Burnickas

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us will have their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his current work focuses on dispelling common myths about the so-called developing world, which (he points out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What sets Rosling apart isn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presents them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. By any logic, a presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations are grounded in solid statistics (often drawn from United Nations data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling takes this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

As if all this weren't enough, the irrepressible Rosling is also an accomplished sword-swallower — a skill he demonstrated at TED2007.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com