English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Hans Rosling: Insights on HIV, in stunning data visuals

Hans Rosling o HIV: Nové fakty a úžasné zobrazenia dát

Filmed
Views 914,881

Hans Rosling predstavuje nové metódy zobrazenia dát, ktoré odkrývajú zložité rizikové faktory jednej zo svetovo najsmrteľnejších (a najmenej pochopených) chorôb: HIV. Tvrdí, že prevencia prenosu, a nie liečba liekmi, je kľúčom ku skončeniu epidémie.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

(Applause)
(Potlesk)
00:12
AIDS was discovered 1981; the virus, 1983.
AIDS bol objavený v roku 1981, vírus v roku 1983.
00:18
These Gapminder bubbles show you
Tieto Gapminderovské bubliny vám ukazujú,
00:23
how the spread of the virus was in 1983 in the world,
ako sa šíril vírus v roku 1983 po svete
00:25
or how we estimate that it was.
alebo ako odhadujeme, že sa šíril.
00:29
What we are showing here is --
Čo tu ukazujeme je --
00:31
on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
na tejto osi je percento nakazených dospelých.
00:33
And on this axis, I'm showing dollars per person in income.
A na tejto osi je priemerný prijem v dolároch na osobu.
00:40
And the size of these bubbles, the size of the bubbles here,
A veľkosť týchto bublín, veľkosť týchto bublín tu,
00:45
that shows how many are infected in each country,
ukazuje, koľko je nakazených v každej krajine
00:49
and the color is the continent.
a farba značí jednotlivé kontinenty.
00:52
Now, you can see United States, in 1983,
Takže, môžete vidieť, že Spojené štáty mali v roku 1983
00:54
had a very low percentage infected,
veľmi malé percento nakazených,
00:56
but due to the big population, still a sizable bubble.
ale vzhľadom k veľkosti populácie, je to beztak pomerne veľká bublina.
00:59
There were quite many people infected in the United States.
Dosť veľa ľudí bolo v Spojených štátoch nakazených.
01:03
And, up there, you see Uganda.
A tu hore vidíte Ugandu.
01:06
They had almost five percent infected,
Mala takmer päť percent nakazených
01:08
and quite a big bubble in spite of being a small country, then.
takže ma celkom veľkú bublinu i napriek tomu, že je to malá krajina.
01:11
And they were probably the most infected country in the world.
A pritom boli pravdepodobne krajinou s najväčším percentom nakazených na svete.
01:14
Now, what has happened?
Nuž, čo sa následne dialo?
01:19
Now you have understood the graph
Keď už teraz rozumiete grafu,
01:21
and now, in the next 60 seconds,
tak si v nasledujúcich 60 sekundách
01:23
we will play the HIV epidemic in the world.
prehrajeme ako prebiehala epidémia HIV vo svete.
01:26
But first, I have a new invention here.
Ešte predtým vám ale predstavím môj nový vynález.
01:29
(Laughter)
(Smiech)
01:34
I have solidified the beam of the laser pointer.
Podarilo sa mi zhmotniť lúč môjho laserového ukazovátka.
01:39
(Laughter)
(Smiech)
01:43
(Applause)
(Potlesk)
01:46
So, ready, steady, go!
Takže, pripraviť sa, pozor, štart!
01:52
First, we have the fast rise in Uganda and Zimbabwe.
Najskôr tu máme rýchly rast v Ugande a Zimbabwe.
01:56
They went upwards like this.
Išli nahor takto.
02:00
In Asia, the first country to be heavily infected was Thailand --
Prvou ťažko nakazenou krajinou v Ázii bolo Thajsko.
02:02
they reached one to two percent.
Dosiahli od jedného do dvoch percent.
02:06
Then, Uganda started to turn back,
Potom sa Uganda začala vracať naspäť,
02:08
whereas Zimbabwe skyrocketed,
zatiaľ čo Zimbabwe prudko vyletela hore,
02:10
and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
a o niekoľko rokov neskôr Južna Afrika zažila hrozný vzostup HIV nákazy.
02:12
Look, India got many infected,
Pozrite sa, India mala veľa nakazených,
02:16
but had a low level.
ale ty tvoria len male percento.
02:18
And almost the same happens here.
A takmer to isté sa stalo tu.
02:20
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down,
Vidíte, Uganda klesá, Zimbabwe klesá,
02:22
Russia went to one percent.
Rusko vyšlo na jedno percento.
02:25
In the last two to three years,
V posledných dvoch až troch rokoch
02:27
we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
sme dosiahli stáleho stavu HIV epidémie vo svete.
02:30
25 years it took.
Trvalo to 25 rokov.
02:34
But, steady state doesn't mean that things are getting better,
Stabilizovaný stav ale neznamená, že sa veci zlepšujú,
02:37
it's just that they have stopped getting worse.
iba že sa prestali zhoršovať.
02:40
And it has -- the steady state is, more or less,
Znamená to, že pri tomto stabilizovanom stave asi
02:43
one percent of the adult world population is HIV-infected.
jedno percento dospelej svetovej populácie je nakazených vírusom HIV.
02:47
It means 30 to 40 million people,
To predstavuje tak 30 až 40 miliónov ľudí,
02:51
the whole of California -- every person,
čo je do počtu celá Kalifornia, a každá osoba tam.
02:54
that's more or less what we have today in the world.
Toto je viac či menej súčasna situácia vo svete.
02:56
Now, let me make a fast replay of Botswana.
Teraz mi dovoľte rýchlo znovu prehrať Botswanu.
02:58
Botswana -- upper middle-income country in southern Africa,
Botswana patri medzi krajiny v južnej Afrike s vyšším než priemerným príjmom,
03:03
democratic government, good economy,
s demokratickou vládou, dobrou ekonomikou,
03:07
and this is what happened there.
a toto sa tam stalo.
03:10
They started low, they skyrocketed,
Začali nízko, potom prudko vzrástli,
03:12
they peaked up there in 2003,
vrchol dosiahli tam hore v roku 2003
03:14
and now they are down.
a teraz sú dole.
03:17
But they are falling only slowly,
Ale klesajú len pomaly,
03:19
because in Botswana, with good economy and governance,
pretože v Botswane, s dobrou ekonomikou a vládou,
03:21
they can manage to treat people.
zvládajú liečiť ľudí.
03:23
And if people who are infected are treated, they don't die of AIDS.
A ak sú nakazení ľudia liečení, tak nezomierajú na AIDS.
03:26
These percentages won't come down
Tieto percentá nepôjdu dole,
03:29
because people can survive 10 to 20 years.
pretože ľudia budú žiť ešte 10 až 20 rokov.
03:32
So there's some problem with these metrics now.
Takže je tu problém s týmto systémom merania.
03:34
But the poorer countries in Africa, the low-income countries down here,
Ale v chudobnejších krajinách Afriky, v krajinách s nízkym príjmom tu dole,
03:37
there the rates fall faster, of the percentage infected,
tam klesá percento nakazených rýchlejšie,
03:41
because people still die.
pretože ľudia stále umierajú.
03:47
In spite of PEPFAR, the generous PEPFAR,
Napriek štedrosti programu PEPFAR (U.S. President's Emergency Plan For AIDS Relief)
03:49
all people are not reached by treatment,
sa liečba nedostane všetkým ľudom
03:52
and of those who are reached by treatment in the poor countries,
a i z tých, ktorí sa k nej v chudobných krajinách dostanú,
03:55
only 60 percent are left on treatment after two years.
je iba 60 percent liečených dlhšie než dva roky.
03:57
It's not realistic with lifelong treatment
V najchudobnejších krajinách nie je reálne
04:00
for everyone in the poorest countries.
mať celoživotnú liečbu pre každého.
04:04
But it's very good that what is done is being done.
Ale je veľmi dobré, že sa pomáha, ako sa len dá.
04:06
But focus now is back on prevention.
Ale sústreďme sa späť na prevenciu.
04:09
It is only by stopping the transmission
Iba zastavením prenosu choroby
04:13
that the world will be able to deal with it.
sa bude svet schopný HIV zbaviť.
04:16
Drugs is too costly -- had we had the vaccine,
Lieky sú veľmi drahé -- ak by sme mali vakcínu,
04:19
or when we will get the vaccine, that's something more effective --
alebo až ju budeme mať, tak to bude niečo oveľa efektívnejšie --
04:21
but the drugs are very costly for the poor.
ale lieky sú pre chudobných príliš drahé.
04:24
Not the drug in itself, but the treatment
Ani nie liek samotný, ale liečba
04:26
and the care which is needed around it.
a starostlivosť, ktorá je pri tom potrebná.
04:28
So, when we look at the pattern,
Takže, keď sa pozrieme na obrázok,
04:32
one thing comes out very clearly:
jedna vec je hneď jasná:
04:35
you see the blue bubbles
vidíte tie modré bubliny
04:37
and people say HIV is very high in Africa.
a ľudia hovoria, že HIV nákaza je v Afrike veľmi rozšírená.
04:39
I would say, HIV is very different in Africa.
Ja by som povedal, že HIV nákaza je v Afrike veľmi rozdielna.
04:41
You'll find the highest HIV rate in the world
Najvyššie percento HIV nakazených na svete najdete
04:44
in African countries,
v afrických krajinách,
04:48
and yet you'll find Senegal, down here --
avšak, tu dole, nájdete Senegal
04:50
the same rate as United States.
s rovnakým percentom nakazených aké majú USA.
04:52
And you'll find Madagascar,
A nájdete Madagaskar,
04:54
and you'll find a lot of African countries
a veľa ďalších afrických krajín,
04:56
about as low as the rest of the world.
kde je rovnako malo infikovaných ako v zbytku sveta.
04:58
It's this terrible simplification that there's one Africa
Je hrozné zjednodušené vravieť, že tu mame jednu Afriku,
05:01
and things go on in one way in Africa.
a že to chodí všade v Afrike rovnako.
05:05
We have to stop that.
S tím musíme skoncovať.
05:07
It's not respectful, and it's not very clever
Nie je vhodné a ani chytré od nás
05:09
to think that way.
rozmýšľať týmto spôsobom.
05:12
(Applause)
(Potlesk)
05:14
I had the fortune to live and work for a time in the United States.
Mal som to šťastie žiť a pracovať istý čas v Spojených štátoch.
05:18
I found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Zistil som, že Salt Lake City a San Francisco sú odlišné.
05:21
(Laughter)
(Smiech)
05:25
And so it is in Africa -- it's a lot of difference.
A rovnaké to je i v Afrike -- existujú tam významné rozdiely.
05:27
So, why is it so high? Is it war?
Takže, prečo je tam HIV tak vysoké? Je to vojnou?
05:30
No, it's not. Look here.
Nie, nie je. Pozrite sa sem.
05:32
War-torn Congo is down there -- two, three, four percent.
Vojnou spustošené Kongo je tam dole -- dve, tri, štyri percentá.
05:34
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
A tu je Zambia v mieri, susedná krajina -- 15 percent.
05:37
And there's good studies of the refugees coming out of Congo --
A mame dobré štúdie o utečencoch z Konga --
05:41
they have two, three percent infected,
sú medzi nimi dve až tri percentá nakazených,
05:44
and peaceful Zambia -- much higher.
a mierumilovná Zambia ich ma oveľa viac.
05:46
There are now studies clearly showing
Nové štúdie jasne ukazujú,
05:48
that the wars are terrible, that rapes are terrible,
že vojny sú hrozné, že znásilnenia sú hrozné,
05:50
but this is not the driving force for the high levels in Africa.
ale ani jedno z toho nie je hnacou silou stojacou za vysokým výskytom HIV v Afrike.
05:53
So, is it poverty?
Takže je to teda chudoba?
05:56
Well if you look at the macro level,
No ak sa na to pozriete z makro hľadiska,
05:58
it seems more money, more HIV.
vyzerá to tak, že čím viac peňazí, tým viac HIV.
06:00
But that's very simplistic,
Ale to je veľmi zjednodušené,
06:02
so let's go down and look at Tanzania.
takže sa pozrime bližšie na Tanzániu.
06:05
I will split Tanzania in five income groups,
Rozdelím Tanzániu na päť skupín podľa príjmu,
06:07
from the highest income to the lowest income,
od najvyšších k tím s najnižšími,
06:11
and here we go.
a tu to môžme vidieť.
06:13
The ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich --
Skupiny s najvyššími príjmami, hoc by som nevravel, že sú bohaté,
06:15
they have higher HIV.
majú vyšší výskyt HIV.
06:18
The difference goes from 11 percent down to four percent,
Rozdiel je medzi 11-tými až 4-ma percentami,
06:20
and it is even bigger among women.
a ešte väčší je medzi ženami.
06:23
There's a lot of things that we thought, that now, good research,
Je veľa vecí, o ktorých sme si mysleli, a ktoré teraz, vďaka dobrému výskumu,
06:25
done by African institutions and researchers
ktorý uskutočňujú africké inštitúcie a výskumníci
06:29
together with the international researchers, show that that's not the case.
spolu s medzinárodnými vedcami, ukazujú, že toto nie je ten prípad.
06:32
So, this is the difference within Tanzania.
Takže, ukázali sme si aký je rozdiel v rámci Tanzánie.
06:35
And, I can't avoid showing Kenya.
A nemôžem vynechať Keňu.
06:37
Look here at Kenya.
Pozrite sa na Keňu.
06:39
I've split Kenya in its provinces.
Rozdelil som Keňu na jej provincie.
06:41
Here it goes.
Tu to máme.
06:43
See the difference within one African country --
Vidíte rozdiel v rámci jednej africkej krajiny --
06:45
it goes from very low level to very high level,
ide to od nízkej úrovne až po veľmi vysokú,
06:48
and most of the provinces in Kenya is quite modest.
a väčšina provincií v Keni je niekde uprostred.
06:51
So, what is it then?
Takže, čím to je?
06:54
Why do we see this extremely high levels in some countries?
Prečo nachádzame v niektorých krajinách tak extrémne vysoké hodnoty?
06:56
Well, it is more common with multiple partners,
Nuž, je tam bežnejšie mať viacero partnerov,
07:00
there is less condom use,
menej používať kondómy,
07:03
and there is age-disparate sex --
a je tu veľký vekový rozdiel medzi partnermi --
07:06
that is, older men tend to have sex with younger women.
starší muži mávajú sex s mladšími ženami.
07:09
We see higher rates in younger women than younger men
Vidíme vyššie percentá u mladých žien než u mladých mužov
07:12
in many of these highly affected countries.
v mnohých z týchto vysoko nakazených krajín.
07:15
But where are they situated?
Ale kde sa nachádzajú?
07:17
I will swap the bubbles to a map.
Presuniem tieto bubliny na mapu.
07:19
Look, the highly infected are four percent of all population
Pozrite, vysoko nakazených sú štyri percentá celej populácie,
07:21
and they hold 50 percent of the HIV-infected.
ale predstavujú 50 percent všetkých HIV nakazených.
07:25
HIV exists all over the world.
HIV je všade na svete.
07:28
Look, you have bubbles all over the world here.
Pozrite, máte bubliny po celom svete.
07:31
Brazil has many HIV-infected.
Brazília má veľa HIV nakazených.
07:33
Arab countries not so much, but Iran is quite high.
Arabské krajiny nie tak veľa, ale Irán celkom dosť.
07:36
They have heroin addiction and also prostitution in Iran.
V Iráne je veľa ľudí závislých na heroíne a tiež je tam rozšírená prostitúcia.
07:39
India has many because they are many.
India má veľa nakazených, pretože ich je celkovo veľa.
07:43
Southeast Asia, and so on.
Južná Ázia, a tak ďalej.
07:45
But, there is one part of Africa --
Ale, je tu jedna časť Afriky --
07:47
and the difficult thing is, at the same time,
no zároveň je zložité
07:49
not to make a uniform statement about Africa,
nehovoriť o Afrike ako o jednom celku,
07:51
not to come to simple ideas of why it is like this, on one hand.
neprichádzať so zjednodušenými príčinami tejto situácie.
07:55
On the other hand, try to say that this is not the case,
Na druhej strane, musíme priznať, že situácia je tu vážna,
07:59
because there is a scientific consensus about this pattern now.
a zhodujú sa na tom i vedci.
08:02
UNAIDS have done good data available, finally,
UNAIDS konečne sprístupnila dobré údaje
08:06
about the spread of HIV.
o šírení HIV.
08:09
It could be concurrency.
Môže to byť viacerými partnermi súčasne.
08:12
It could be some virus types.
Mohlo by to byť nejakým typom vírusu.
08:15
It could be that there is other things
Môže to byť inými faktormi,
08:18
which makes transmission occur in a higher frequency.
ktoré spôsobujú zvýšenú frekvenciu prenosu.
08:22
After all, if you are completely healthy and you have heterosexual sex,
Napokon, ak ste úplne zdravý a máte heterosexuálny styk,
08:25
the risk of infection in one intercourse is one in 1,000.
riziko nakazenia pri jednom styku je jedna k tisíc.
08:28
Don't jump to conclusions now on how to
Nevyvodzujte z toho ale predčasné závery,
08:33
behave tonight and so on.
dnes večer sa správajte slušne.
08:35
(Laughter)
(Smiech)
08:37
But -- and if you are in an unfavorable situation,
Ale a ak ste v nepriaznivej situácii,
08:39
more sexually transmitted diseases, it can be one in 100.
napríklad s viacerými pohlavne prenášanými chorobami, riziko môže byť až jedna ku sto.
08:42
But what we think is that it could be concurrency.
Ale myslíme si, že by to mohlo byť súbežnosťou.
08:45
And what is concurrency?
A čo je súbežnosť?
08:48
In Sweden, we have no concurrency.
Vo Švédsku nemáme žiadnu súbežnosť.
08:50
We have serial monogamy.
Máme sériovú monogamiu.
08:52
Vodka, New Year's Eve -- new partner for the spring.
Vodka, Silvester -- nový partner na jar.
08:54
Vodka, Midsummer's Eve -- new partner for the fall.
Vodka, letný slnovrat -- nový partner na jeseň.
08:56
Vodka -- and it goes on like this, you know?
Vodka -- a takto to pokračuje, viete?
08:58
And you collect a big number of exes.
A tak si rozširujete veľkú zbierku bývalých.
09:00
And we have a terrible chlamydia epidemic --
A máme hroznú epidémiu chlamýdií --
09:03
terrible chlamydia epidemic which sticks around for many years.
hroznú epidémiu chlamýdií, ktorá sa drží už niekoľko rokov.
09:05
HIV has a peak three to six weeks after infection
HIV dosahuje vrchol tri až šesť týždňov po nakazení
09:09
and therefore, having more than one partner in the same month
a preto mať viac ako jedného partnera v tom istom mesiaci
09:12
is much more dangerous for HIV than others.
je oveľa nebezpečnejšie pre prenos HIV ako pre iné infekcie.
09:15
Probably, it's a combination of this.
Pravdepodobne, je to kombinácia všetkého.
09:18
And what makes me so happy is that we are moving now
A čo ma robí šťastným je, že sa posúvame smerom
09:20
towards fact when we look at this.
k faktu, keď sa pozrieme na toto.
09:23
You can get this chart, free.
Môžete mať tento diagram zadarmo.
09:25
We have uploaded UNAIDS data on the Gapminder site.
Dali sme údaje z UNAIDS na Gapminder.org.
09:27
And we hope that when we act on global problems in the future
A dúfame, že keď budeme riešiť globálne problémy v budúcnosti,
09:30
we will not only have the heart,
nebudeme sa spoliehať len na srdce,
09:34
we will not only have the money,
nebudeme sa spoliehať len na peniaze,
09:37
but we will also use the brain.
ale použijeme aj mozog.
09:39
Thank you very much.
Ďakujem veľmi pekne.
09:42
(Applause)
(Potlesk)
09:44
Translated by Janka Pazurikova
Reviewed by Richard Hrdlovič

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us will have their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his current work focuses on dispelling common myths about the so-called developing world, which (he points out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What sets Rosling apart isn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presents them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. By any logic, a presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations are grounded in solid statistics (often drawn from United Nations data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling takes this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

As if all this weren't enough, the irrepressible Rosling is also an accomplished sword-swallower — a skill he demonstrated at TED2007.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com