English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Hans Rosling: Insights on HIV, in stunning data visuals

Hans Rosling despre HIV: Noi date şi grafice uimitoare

Filmed
Views 914,881

Hans Rosling dezvǎluie noi date vizuale ce analizeazǎ factorii complecşi de risc ai unuia din cele mai mortale (şi cele mai greşit înţelese) boli din lume: HIV-ul. El susţine cǎ prevenirea transmiterii -- şi nu medicamentele -- sunt cheia stopǎrii epidemiei.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

(Applause)
(Aplauze)
00:12
AIDS was discovered 1981; the virus, 1983.
SIDA a fost descoperită în 1981, virusul -- 1983
00:18
These Gapminder bubbles show you
Aceste bule Gapminder vă arată
00:23
how the spread of the virus was in 1983 in the world,
cum era răspândit virusul în 1983 în lume,
00:25
or how we estimate that it was.
sau cum estimăm că ar fi fost.
00:29
What we are showing here is --
Ce arătăm aici este --
00:31
on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
pe această axă aici, vă arăt procentul adulţilor infectaţi.
00:33
And on this axis, I'm showing dollars per person in income.
şi pe această axă, vă arăt venitul în dolari pe persoană.
00:40
And the size of these bubbles, the size of the bubbles here,
Iar dimensiunea acestor bule, dimensiunea bulelor de aici,
00:45
that shows how many are infected in each country,
asta arată câţi sunt infectaţi în fiecare ţară,
00:49
and the color is the continent.
iar culoarea reprezintă continentul.
00:52
Now, you can see United States, in 1983,
Acum puteţi vedea că Statele Unite, în 1983,
00:54
had a very low percentage infected,
avea un procentaj foarte mic de infectaţi,
00:56
but due to the big population, still a sizable bubble.
dar având în vedere populaţia, totuşi o bulă mare.
00:59
There were quite many people infected in the United States.
Erau destul de mulţi oameni infectaţi în Statele Unite.
01:03
And, up there, you see Uganda.
Şi, acolo sus, vedeţi Uganda.
01:06
They had almost five percent infected,
Aveau aproape cinci la sută infectaţi,
01:08
and quite a big bubble in spite of being a small country, then.
şi o bulă destul de mare, în ciuda faptului că era o ţară mică, atunci.
01:11
And they were probably the most infected country in the world.
Erau probabil cea mai infectată ţară din lume.
01:14
Now, what has happened?
Şi acum, ce s-a întâmplat?
01:19
Now you have understood the graph
Acum aţi înţeles graficul,
01:21
and now, in the next 60 seconds,
iar în următoarele 60 de secunde,
01:23
we will play the HIV epidemic in the world.
vom derula filmul epidemiei HIV în lume.
01:26
But first, I have a new invention here.
Dar mai întâi, am o nouă invenţie.
01:29
(Laughter)
(Râsete)
01:34
I have solidified the beam of the laser pointer.
Am solidificat raza laser a indicatorului.
01:39
(Laughter)
(Râsete)
01:43
(Applause)
(Aplauze)
01:46
So, ready, steady, go!
Deci, pe locuri, fiţi gata, start!
01:52
First, we have the fast rise in Uganda and Zimbabwe.
În primul rând, avem o creştere rapidă în Uganda şi Zimbabwe.
01:56
They went upwards like this.
Au mers în sus aşa.
02:00
In Asia, the first country to be heavily infected was Thailand --
În Asia, prima ţară puternic infectată a fost Thailanda.
02:02
they reached one to two percent.
Au ajuns la una-două procente.
02:06
Then, Uganda started to turn back,
Apoi, Uganda a început să revină,
02:08
whereas Zimbabwe skyrocketed,
pe când Zimbabwe a crescut brusc,
02:10
and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
şi câţiva ani mai târziu Africa de Sud a avut o creştere rapidă a răspândirii HIV.
02:12
Look, India got many infected,
Uitaţi-vă, în India sunt mulţi infectaţi,
02:16
but had a low level.
dar nivelul este mic.
02:18
And almost the same happens here.
Şi aici este aproape la fel.
02:20
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down,
Vedeţi, Uganda coboară, Zimbabwe coboară,
02:22
Russia went to one percent.
Rusia ajunge la unu la sută.
02:25
In the last two to three years,
În ultimii doi-trei ani,
02:27
we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
am ajuns la un nivel constant al epidemiei mondiale de HIV.
02:30
25 years it took.
Ne-a luat 25 de ani.
02:34
But, steady state doesn't mean that things are getting better,
Dar, nivel constant nu înseamnă că lucrurile se îmbunătăţesc,
02:37
it's just that they have stopped getting worse.
ci doar că au încetat să se înrăutăţească.
02:40
And it has -- the steady state is, more or less,
Nivelul constant este, mai mult sau mai puţin,
02:43
one percent of the adult world population is HIV-infected.
unu la sută din populaţia adultă a lumii este seropozitivă.
02:47
It means 30 to 40 million people,
Înseamnă 30 până la 40 de milioane de persoane,
02:51
the whole of California -- every person,
toată California, fiecare persoană,
02:54
that's more or less what we have today in the world.
aceasta este, mai mult sau mai puţin, starea actuală la nivel mondial.
02:56
Now, let me make a fast replay of Botswana.
Acum, hai să reluăm cazul Botswanei.
02:58
Botswana -- upper middle-income country in southern Africa,
Botswana -- ţară sud-africană cu venit mediu spre mare,
03:03
democratic government, good economy,
guvern democratic, economie bună,
03:07
and this is what happened there.
şi uite ce s-a întâmplat acolo.
03:10
They started low, they skyrocketed,
Au început slab, a crescut vertiginos,
03:12
they peaked up there in 2003,
au atins maxima în 2003,
03:14
and now they are down.
şi acum coboară.
03:17
But they are falling only slowly,
Însă coboară încet,
03:19
because in Botswana, with good economy and governance,
pentru că în Botswana, cu o economie şi un guvern bun,
03:21
they can manage to treat people.
reuşesc să trateze oamenii.
03:23
And if people who are infected are treated, they don't die of AIDS.
şi dacă oamenii seropozitivi sunt trataţi, ei nu mai mor de SIDA.
03:26
These percentages won't come down
Acest procentaj nu coboară
03:29
because people can survive 10 to 20 years.
pentru că oamenii pot supravieţui între 10 şi 20 de ani.
03:32
So there's some problem with these metrics now.
Aşa că există nişte probleme cu aceste baze de date.
03:34
But the poorer countries in Africa, the low-income countries down here,
Dar ţările mai sărace din Africa, ţările de aici de jos, cu venituri mici,
03:37
there the rates fall faster, of the percentage infected,
acolo rata celor infectaţi scade mai repede
03:41
because people still die.
deoarece oamenii continuă să moară.
03:47
In spite of PEPFAR, the generous PEPFAR,
În ciuda programului PEPFAR, generosul PEPFAR,
03:49
all people are not reached by treatment,
tratamentul nu ajunge la toţi oamenii,
03:52
and of those who are reached by treatment in the poor countries,
şi la cei la care ajunge tratamentul, în ţările sărace,
03:55
only 60 percent are left on treatment after two years.
doar 60 la sută mai iau tratamentul după doi ani.
03:57
It's not realistic with lifelong treatment
Tratamentul permanent nu este realist
04:00
for everyone in the poorest countries.
pentru toţi cei din ţările sărace.
04:04
But it's very good that what is done is being done.
Dar e foare bine că, ceea ce se face, se face.
04:06
But focus now is back on prevention.
Însă accentul se pune din nou pe prevenire.
04:09
It is only by stopping the transmission
Doar prin stoparea transmiterii
04:13
that the world will be able to deal with it.
va putea lumea să gestioneze situaţia.
04:16
Drugs is too costly -- had we had the vaccine,
Medicamentele sunt prea scumpe -- de am avea vaccinul,
04:19
or when we will get the vaccine, that's something more effective --
sau când vom avea vaccinul, lupta va fi mai eficientă --
04:21
but the drugs are very costly for the poor.
însă medicamentele sunt foarte scumpe pentru săraci.
04:24
Not the drug in itself, but the treatment
Nu medicamentele în sine, ci tratamentul
04:26
and the care which is needed around it.
şi nevoile medicale asociate acestuia.
04:28
So, when we look at the pattern,
Aşa că, atunci când ne uităm la tipar,
04:32
one thing comes out very clearly:
un lucru reiese foarte clar:
04:35
you see the blue bubbles
vezi bulele albastre
04:37
and people say HIV is very high in Africa.
şi oamenii zic că infecţia cu HIV este foarte mare în Africa.
04:39
I would say, HIV is very different in Africa.
Eu aş zice că infecţia cu HIV e foarte diferită în Africa.
04:41
You'll find the highest HIV rate in the world
Veţi găsi cele mai mari rate de HIV din lume
04:44
in African countries,
în ţări Africane,
04:48
and yet you'll find Senegal, down here --
şi totuşi veţi găsi Senegalul, aici jos,
04:50
the same rate as United States.
cu aceeaşi rată ca şi Statele Unite.
04:52
And you'll find Madagascar,
Şi veţi vedea că Madagascarul,
04:54
and you'll find a lot of African countries
şi veţi vedea că multe ţări africane
04:56
about as low as the rest of the world.
sunt la fel de jos ca restul lumii.
04:58
It's this terrible simplification that there's one Africa
Este o simplificare exagerată să zici că există o singură Africa
05:01
and things go on in one way in Africa.
şi că lucrurile merg într-un anumit fel în Africa.
05:05
We have to stop that.
Trebuie să terminăm cu asta.
05:07
It's not respectful, and it's not very clever
Este lipsă de respect, şi lipsă de inteligenţă
05:09
to think that way.
să gândim aşa.
05:12
(Applause)
(Aplauze)
05:14
I had the fortune to live and work for a time in the United States.
Am avut şansa să trăiesc şi să lucrez o vreme în Statele Unite.
05:18
I found out that Salt Lake City and San Francisco were different.
Am aflat că Salt Lake City şi San Francisco sunt diferite.
05:21
(Laughter)
(Râsete)
05:25
And so it is in Africa -- it's a lot of difference.
La fel e şi în Africa -- există multe diferenţe.
05:27
So, why is it so high? Is it war?
Şi totuşi, de ce e aşa mare? De la războaie?
05:30
No, it's not. Look here.
Nu, nu de aia. Priviţi aici.
05:32
War-torn Congo is down there -- two, three, four percent.
Congoul, distrus de războaie, e aici jos -- două, trei, patru procente.
05:34
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
şi asta e paşnica Zambia, ţară vecină -- 15 procente.
05:37
And there's good studies of the refugees coming out of Congo --
Există studii bine făcute pe refugiaţii ce ies din Congo --
05:41
they have two, three percent infected,
au o rată de doi, trei procente infectaţi
05:44
and peaceful Zambia -- much higher.
şi paşnica Zambia -- mult mai mare.
05:46
There are now studies clearly showing
Acum există studii care arată clar
05:48
that the wars are terrible, that rapes are terrible,
că războaiele sunt groaznice, că violurile sunt groaznice.
05:50
but this is not the driving force for the high levels in Africa.
Dar asta nu stă în spatele nivelurilor ridicate din Africa.
05:53
So, is it poverty?
Atunci, să fie sărăcia?
05:56
Well if you look at the macro level,
Păi dacă ne uităm la indicii mari,
05:58
it seems more money, more HIV.
se pare că unde-s mai mulţi bani, e mai mult HIV.
06:00
But that's very simplistic,
Dar asta-i foarte simplist,
06:02
so let's go down and look at Tanzania.
aşa că să mergem jos să ne uităm la Tanzania.
06:05
I will split Tanzania in five income groups,
Voi împărţi Tanzania în cinci grupuri de venit,
06:07
from the highest income to the lowest income,
de la cei cu cel mai mare venit la cel mai mic venit,
06:11
and here we go.
şi poftim.
06:13
The ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich --
Cei cu cel mai mare venit, cei ce o duc bine, nu aş zice bogaţii,
06:15
they have higher HIV.
au o rată mai mare de HIV.
06:18
The difference goes from 11 percent down to four percent,
Diferenţa este dintre 11 la sută până jos la patru la sută,
06:20
and it is even bigger among women.
şi diferenţa e şi mai mare între femei.
06:23
There's a lot of things that we thought, that now, good research,
Există multe lucruri crezute de noi, care acum, datorită cercetărilor,
06:25
done by African institutions and researchers
făcute de către instituţii şi indivizi din Africa
06:29
together with the international researchers, show that that's not the case.
împreună cu cercetători internaţionali, s-au dovedit a nu fi aşa.
06:32
So, this is the difference within Tanzania.
Acestea sunt diferenţele din Tanzania.
06:35
And, I can't avoid showing Kenya.
Şi nu pot să nu vă arăt şi Kenya.
06:37
Look here at Kenya.
Uitaţi-vă la Kenya.
06:39
I've split Kenya in its provinces.
Am împărţit Kenya în provincii.
06:41
Here it goes.
Şi iată.
06:43
See the difference within one African country --
Vedeţi diferenţele dinăuntrul unei ţări Africane --
06:45
it goes from very low level to very high level,
merge de la un nivel foarte scăzut la unul foarte ridicat,
06:48
and most of the provinces in Kenya is quite modest.
şi în majoritatea provinciilor Kenyene, este destul de modest.
06:51
So, what is it then?
Deci, ce să fie atunci?
06:54
Why do we see this extremely high levels in some countries?
De ce vedem nivele extrem de ridicate în anumite ţări?
06:56
Well, it is more common with multiple partners,
Păi, este mai comun între cei cu parteneri multipli,
07:00
there is less condom use,
prezervativul se utilizează mai rar,
07:03
and there is age-disparate sex --
şi există sex cu discrepanţe de vârstă --
07:06
that is, older men tend to have sex with younger women.
adică bărbaţi mai în vârstă tind să facă sex cu femei mai tinere.
07:09
We see higher rates in younger women than younger men
Vedem rate mai mari în femei tinere faţă de bărbaţi tineri
07:12
in many of these highly affected countries.
în multe din ţările puternic afectate.
07:15
But where are they situated?
Însă unde se situează acestea?
07:17
I will swap the bubbles to a map.
Voi muta bulele pe o hartă.
07:19
Look, the highly infected are four percent of all population
Iată, cele mai infectate ţări reprezină 4 la sută din populaţie
07:21
and they hold 50 percent of the HIV-infected.
şi cuprind 50 la sută din cei infectaţi cu HIV.
07:25
HIV exists all over the world.
HIV există peste tot prin lume.
07:28
Look, you have bubbles all over the world here.
Uitaţi, există bule peste tot în lume.
07:31
Brazil has many HIV-infected.
Brazilia are mulţi care-s infectaţi cu HIV.
07:33
Arab countries not so much, but Iran is quite high.
ţările arabe nu chiar aşa mulţi, dar în Iran e destul de mare.
07:36
They have heroin addiction and also prostitution in Iran.
Există dependenţă de heroină precum şi prostituţie în Iran.
07:39
India has many because they are many.
India are mulţi pentru că ei sunt mulţi.
07:43
Southeast Asia, and so on.
Asia de Sud-Est, şi tot aşa.
07:45
But, there is one part of Africa --
Dar există o parte din Africa--
07:47
and the difficult thing is, at the same time,
şi lucrul dificil este, în acelaşi timp,
07:49
not to make a uniform statement about Africa,
să nu facem afirmaţii generale despre Africa,
07:51
not to come to simple ideas of why it is like this, on one hand.
să nu ajungem la idei simpliste despre situaţie, pe de o parte.
07:55
On the other hand, try to say that this is not the case,
Pe de cealaltă parte, să recunoaştem că există o situaţie gravă,
07:59
because there is a scientific consensus about this pattern now.
pentru că acum există consens ştiinţific despre acest tipar.
08:02
UNAIDS have done good data available, finally,
UNAIDS au furnizat date bune, în sfârşit,
08:06
about the spread of HIV.
despre răspândirea HIV.
08:09
It could be concurrency.
Ar putea fi parteneri multiplii.
08:12
It could be some virus types.
Ar putea fi un fel de virus.
08:15
It could be that there is other things
Ar putea exista alţi factori acolo
08:18
which makes transmission occur in a higher frequency.
care fac ca transmiterea să aibă o frecvenţă mai mare
08:22
After all, if you are completely healthy and you have heterosexual sex,
Până la urmă, dacă eşti complet sănătos şi faci sex heterosexual,
08:25
the risk of infection in one intercourse is one in 1,000.
riscul de infectare după un singur act sexual e de 1 în 1,000.
08:28
Don't jump to conclusions now on how to
Nu săriţi acum la concluzii,
08:33
behave tonight and so on.
purtaţi-vă la noapte frumos.
08:35
(Laughter)
(Râsete)
08:37
But -- and if you are in an unfavorable situation,
Însă -- şi dacă sunteţi într-o situaţie nefavorabilă,
08:39
more sexually transmitted diseases, it can be one in 100.
cu alte boli transmise sexual, poate fi de unu la 100.
08:42
But what we think is that it could be concurrency.
Însă ce credem noi că ar putea fi partenerii multiplii.
08:45
And what is concurrency?
Cum adică multiplii?
08:48
In Sweden, we have no concurrency.
În Suedia nu există aşa ceva.
08:50
We have serial monogamy.
Noi avem monogamie în serie.
08:52
Vodka, New Year's Eve -- new partner for the spring.
Vodka, Anul Nou -- partener nou pentru primăvară.
08:54
Vodka, Midsummer's Eve -- new partner for the fall.
Vodka, miezul verii -- partener nou pentru toamnă.
08:56
Vodka -- and it goes on like this, you know?
Vodka -- şi tot aşa continuă, stiţi?
08:58
And you collect a big number of exes.
şi aduni un număr mare de foşti.
09:00
And we have a terrible chlamydia epidemic --
şi avem o epidemie gravă de clamidioză --
09:03
terrible chlamydia epidemic which sticks around for many years.
epidemie gravă de clamidioză cu care rămâi mulţi ani.
09:05
HIV has a peak three to six weeks after infection
HIV este cel mai contagios la trei până la şase săptămâni după infecţie
09:09
and therefore, having more than one partner in the same month
şi deci, partenerii multiplii în acea primă lună reprezintă
09:12
is much more dangerous for HIV than others.
un risc mai mare la transmiterea virusului HIV, decât la alte infecţii.
09:15
Probably, it's a combination of this.
Probabil, e un amestec de factori.
09:18
And what makes me so happy is that we are moving now
Ceea ce mă bucură este că ne îndreptăm
09:20
towards fact when we look at this.
către adevăr atunci când vedem astea.
09:23
You can get this chart, free.
Puteţi accesa acest tabel, gratis.
09:25
We have uploaded UNAIDS data on the Gapminder site.
Am pus datele UNAIDS pe Gapminder.org.
09:27
And we hope that when we act on global problems in the future
Sperăm că atunci când vom acţiona în viitor pentru problemele globale
09:30
we will not only have the heart,
vom avea nu numai inima,
09:34
we will not only have the money,
vom avea nu numai banii,
09:37
but we will also use the brain.
ci ne vom folosi şi mintea.
09:39
Thank you very much.
Mulţumesc foarte mult.
09:42
(Applause)
(Aplauze)
09:44
Translated by Arnold Platon
Reviewed by Mihai Olteanu

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us will have their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his current work focuses on dispelling common myths about the so-called developing world, which (he points out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What sets Rosling apart isn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presents them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. By any logic, a presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations are grounded in solid statistics (often drawn from United Nations data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling takes this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

As if all this weren't enough, the irrepressible Rosling is also an accomplished sword-swallower — a skill he demonstrated at TED2007.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com